سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-درمحضر استادمعزز وگرانسنگ حضرت ایت الله محی الدین حائری شیرازی- افتخاری برای بنده بود که به جلسه ایشان دعوت شدمچون بعداز سخنرانی کناردست من نشستند این سئوال رابکنم- برای چنگ نرم چه باید کرد- ایشان فرمودند-": مسئله باید موشکافی شود کلی گوئی دردی را دوا نمیکند- ظاهررادیدن وباطن راندیدن چنگ نرم است- بعنوان مثال درجنگ صفین- کاغذ قر ان را حقیقت قران دیدن-(حقیقت قران علی علیه السلام راندیدن)-که همان چنگ نرم است- شیطان بر ای هر راهی  ابزار مختلفی دارد ودرمقابل هرابزاراو بایدابزاری باشد- بحث ایشان درباره گریه ومحاسن ان ان- جایگاه ان- راهکارش چیست—چگونه گریه خشک میشود وچگونه گریه فراوان میشود-گریه ماندباران است-گریه مثل  باران به اذان الله میاید- همانخواص که باران دارد گریه هم دارد-چگونه زمین مرده توسط باران زنده میشودبطوریکه زمینی که هیچ هنری نداشته همه هنرهایش پیدا میکند- هم برای گیاهان-جانوران –انسان-خداوندمنان باران راقرار داده است دلیلی برای رضایت خوداش –بعداز استغفارهی خودمان از اشکلاتهای خودمان بعد بسوی اومیرویم- اسمان مدارامیفرستد-گریه انسان ئبرای گناهان-باران میاورد- ریزش های مناسب حال- ریزش های پشت سرهم میاید با فاصله تا اب به عمق برسد- اشک هم همین است- زمانی که خشک سالی میشودخشک چشمی پیش می اید- گاهی انسان خوداش را مقصرنمیداند –برروی کارهای خوداش خیره میشود- شیطان هرکاری که انسان خوب انجام داده است بیش ازحد  انرا نشان میدهد وکاربدانرا درلای کارخوب میپوشاند که فردمغرور شود- غرور باعث سخت شدن قلب انسان میشود- کسیرا رنجانده است-جبران نکرد- دل گرفت دل را ازانسان میگیرد ودل امام زمان صلواته الهعلیه واله والسلم راهم میگیرد—اعتصام-تفرق متضاد یکدیگر هستند اهل سنت اعتصام ندارنند- حبل الله واحدی ندارند-حبل الله موجب تفرقه میشود- برداشتهای مختلف باعث تفرقه میشود به کارکارشناسان اشاره میکنند-کارشناسان اهل سنت هم تفرقه دارند-درنتجه بایدحبل الله عالمی باشدکه خداوندمنان-انتخاب کند- تفرقه عامل خطرناکی است—جائی کهاشک خشک میشوددل بسته میشود وارتباط اش با دوستش قطع میشود-اختلاف مومنان باعث بستن درب امام خانه امام علیه السلام میشود- واین ازجنبه رحمت بر غضب استکه پیشی میگیرد- وارتقا مقام پیدا کند—خداوندمنان- از دوستان نمیگذردتا پیش بروند-تا تبدیل سیات به حسنات تحول پیدا کند—کار اول حر بسیارخطرناک است-زمانیکه میایدتدارک کندحر- حرقبلی نیست- چرا حضرت ابراهیم علیه السلام- حضرت اسماعیل علیهالسلام راذبح کرد-که ان جایگاه حضرت اسماعیل علیهالسلام در دل حضرت ابراهیم علیه السلام پاک شود- تادل حضرت ابراهیم علیه السلام شفاف ترشود- انسان باید دل ببند وسپس دل بکند- اولی سقوط است دل بکند صعود است- دل تعلق پیدا کرد مقدمه ترقی است اولی کمی افت میدهد ولی صعود خیلی بالا میرود- علقه  ها باید ریشه کن شود گریه چون باران که زمین را زنده میکند-دل مرده را زنده میکند دعای ندبه گریه دار است- گریه برای دعای ندبه موضوعیت دارد-گریه ار روی اگاهی وباحالجواب ماهواره وتمام کفریات رامیدهد-دستگاه اشگ برای تطهیرانسان ساخته شده است—اشک برای استغفار مقام منیعپیدا میکند .اگر از روی محبت باشد سرمایه گذاری مجدددر ایجاد محبت میشود- ازمحبت نشات میگیرد وبه محبت میریزد- وچون ورزش نیروی خودت را خرج میکنی نیوری طبیعی دیگری به انسان میدهد- چون ابی که از چاه میگیرید-اب چاه گوارتر-زلال تر وبیشتر میشود- اشک همین طور است- گروهگ ها اشک مومنین رانداشتند-انها اشک برای دنیا داشتند –اشک برحسرت عقب ماندگی است – اشک حسینی اشک سازنده است- قتیل ابرات- برای اینکه اشک جاری شود بهترین نیشتر اش یاد امام حسین علیه السلام است-ادامهدارد

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای ترکیه این راه به ترکستان است-گول اسرائیل وغرب را نخورید-بهعبرت تاریخ نگاه کنید زیادخواهی نداشته باشید- یکبارشما همین سیاست رادرباره غزه انجام دادید-حدس وگمان کهترکیه چه میخواهدبکند مشکل نیست همان راه صدام رامیخواهد طی کند- غرب قبلا تمام اطراف سوریه رادرمحاصره داشت ویک لقمه کوچک برای اسرائیل بود وشیعیان واهل سنت رادیکال هم نمیتواستند نفس بکشند حال وضعیت تغیرکرده اسلام لقمه گلوگیر شده برای اسرائیل شده است لذا باید کشورهای خاصی تجزیه شوندمانند عراق وسوریه وچون نمیتوانند سر پا باشند پس باید ترکیهمتصل شوند اینجا است که وزیر امور خارجه ترکیه میفرماید ":ترکیه یک کشور کرد است":-حرکت منطقه بایدبه سمت ارتش ازادی بخش سوریه باشد-که متحد ترکیه است-داعش پس ازانجام تکالیفاش بایدبهسمت ارتش ازادی بخش سوریه برود ودست از این کارها بردارد امروزه داعش درترکیه نحو کنترول کامپیتورهای(مانیتور) های هواپیمای جنگی سوریه را یاد میگیرد وهم چنین اسمیلاتورهای جنگی را ( سیستمی استکه ماند دوربین عکاسی عمل میکند به محض انکه علامتی روی هدف تنظیم شد وقفلشد دستگاه هدف رامیزد مثلا درتانک مسلسل تانک روی هدف قرار گرفت توپ هم روی هدف است ودرموشک ها کاربردزیاد دارد)-اخیرا شایع کردن سازمان جاسوسی اراتش:"هیزمت:"کارائی خوداش رادربسیاری از نقاط سوریه وعراق ازدست داده استتنها بر رهبران نظامی انان تسلط دارد واین یعنی ترکیه بدون دفاع است ومطالب دیگر که نشان میدهدترکیه میخواهداز غرب تضمین پیوستن بخشی از ایندوکشوررا داشته باشد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- جنگ نرم- جنگ نرم به نظراکثر کارشناسان نظامی به مراتب سختر از جنگ سخت است-جنگ چریگی به مراتب سختر ازجنگ عادی است- جنگ چریگی که پایه ان کماندو استکه درویتنام به اوج رسیدمحصول تفکرات نظامی امریکا است انهابودند سنگر های تخصصی وبسیاراز خصوصیات نظامی چریکی راگشف کردند از امحاسبات بسیارپیچیده وفنون بسیار خاص برخوردراست درشوروی وچین زحامت زیادی کشیدند تابعضی از فرمول انرا بدست بیاورننددرمرکززرهی بودیم بچه میخواستند که امکاناتی داده شودکه انهابه فرمول هادست پیدا کنند ولی درحدودچهار ساعت انهم باوسایل بسیارقدیمی چیزی نیاموختند- وفرمانده من به من گفت که امریکائی گفتند که یادگیریجنگ های نامنظم به ضرر شما هست حتی برای افسران ومن تنها دوماه یادگرفتم وحق تعلیم به افسران بسیارمحدود دارم وتنها یک تیپ گارد شاهنشاهی است تاحدودی کامل بلد است-چنانچه انتخاب شوی برای یک چنگ پارتیزانیدرجنگل بر مقابل عراق نپذیرمن که فرمانده توهستم- حاضرنیستم بعدفهمیدم میخواستندگروهی رازیر نظرمن بگذارندکه دخل همگی دربیاید ونمونه هم داشت-امادربیرون میگفتند کماندوکه سه برابرافسرمعمولی درس میخواندفقط بلد است ارتیست بازی خوب دربیاورد-تخصصی ندارد-بعنوان مثال سوریه یک ساختمانی را میکوبد بسیاری فکر میکنند کهالکی است درحالیکه طبق یک نقشه پیچیده درست است- اگر مردم بافنون نظامی واردنباشنددرجنگ وبال هستند درجنگ نرم این امربیشتر است- پس میبایست فنون واطلاعا ت وتاکتیک وتکنیک رابه مردم یاداد تا بتواند واردجنگ نرم شود-بعضی کارشناسان بحق میفرمایند برای مبارزه باجنگ نرم بایدمقوله مهدویت علمی اموخت زیرا تصور کنیم کسی اطلاعات زیاددرباره بهائیت نداشته باشددرنبردبا بهائیت یابهائی میشود- یا هزاران ابهام ومشکل پیدا میکند-اذا بایددراینمورد طرح جامع ای ریخته شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه مقاله": لاپوشانی به چه بهائی؟":جناب سردارهنراقای ابراهیم حاتمی کیا فرمودندکه سینماگران سه دسته هستند-اول- عده ای که برای چشم ابی ها وموبور هافیلم میسازنند-بقول ظریفی ":غرب نگاه هان":دوبت مهم درغرب است یکی سیاست ودیگرهنر جناب اقای داعش اگر مرد بیایدحریف ایندو ازراه اسلامی ناب شود در مقوله سیاست ایران بخوبی عمل کرده است درنتجه ان ریس جمهور شدن اقای اوباما است- در زمان ما وقتی که عقلا میخواستند فردی را انتخاب کنند میفرمودند فلانی هم تیپ دارد وهم مدرک دارد واز همه مهمتر ظاهرسازی دارد- حال اقای اوباما تاحدودی جز این گروه بود ولی ازمایشات الهی کمی سخت است- بایددرحد ازمایش شیطان باشد- ولی درهنردرطول سالها سیاست درردیف اول بوده است مذهب دوم بوده است نظامی سوم بوده است پزشکی پنجم بوده است- هنر متوسط بوده است از اخر مهندسی بعد زبان خارجی بعدنقاشیکه حالا خودشان رابالاکشاندن-گاهی هنرخوداش رابه مرحله چهارم هم میرساندولی بقول یکی از علماانهادرانسانیت یک پای رادر پله اول گذاشتند؟؟!!اخیراتاتر سیاسی جشنواره درانگلستان داشتاز ددبیر ان چشنوار که مصاحبه شده استفرموده است مداوم تتار سیاسی روبه اضمحلال گذاشته است وفرمودند علتان تلقینات شیطانی سیاست مافیائی است که اگر وطن پرست هستید حداقل سکوت اختیار کنید وعده ای هم تحت فشاراز کاراخراج کردند که البته خودانهاهم نقش داشتندمسئله برخلاف است هم مردم رغبت دارند وهم بئ نفع جامعه وحتی سیاست است وبارها من این مطلب رابه سیاست مدران گوشزد کردم وانهاهم تائید کردند؟؟!!ما مبیاست درهنرهم بخصوص فلیمهای سیاسی واردمیدان وگود شویم وفیلم هائیکه نقذ فیلم های غربی است بسازیم وفاصله دور رادرنظرداشته باشیم نهانکهمرعوب چندشعار وخطابه شویم انسان دیر متوجه حقایق میشود- شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید وازعقل ایاشن صحبتکرد کارشناسان معتقدهستندکه جناب ابوحنیفه بدوعلت یک انکه ایشان شاهزاده ایرانی درکابل بوده است ودرمهد فلسفه لذا تعصب عربی نداشته استدرمدینه چهل پایگاه فقه شناسی بوده است که هفت تای ان بسیارمهم بوده است که بعدعلت انراشرح خواهم داد ایشان تمام انها زا شاگردی کرده است-دوم تاحدودی به موازینمنطق وفلسفه اشنابوده است امام علیه السلام از انجناب سئوال کر د که ایا احکام ایشان مثل احکام من هست یانیست فرمودنیست وحتی نزدیک هم نیست فرمودند- چه عقلی": ایشان بچه ریش داربود روزی فردی از ان هفت گروه خدمت جناب اقای ابوحنیفه امدوفرمود- قربان این حدیث بسیار صحیحاست چراشما انرالحاظ نکردید وحکم  رائی صادر کردید ایشان خندید وفرمودند این حدیث نزد شش مرکز دیگر ببرید اگر موردقبول واقع شدمن لحاظ میکنم لذا سعی نکنیم گرای غلط به مردم وجامعه جهانی بدهیم


ارسال شده در توسط علی

تعیین خلیفه و امام از سوی خداوند نه مردم!!

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیستم شهریور 1393 توسط غلامرضا نظری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِقبل از مطالعه خطبه غدیر از شما خوانندگان گرامی خواهش دارم که مطالب اینوبلاگ را به طور کامل از ابتدا تا انتها بخوانید و منصفانه قضاوت کنید کهآیا واقعه غدیر خم تنها بیان دوستی حضرت علی بوده یا تعیین ولی و خلیفه وجانشین رسول الله (صل الله علیه و آله وسلم)!؟اینکه تعیین خلیفه و امام از سوی خداوند است و نه از سوی مردم یک امر بدیهیو روشن قرآنی و سنت الهی است: وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْضِخَلِیفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُالدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّیأَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ?30? وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء کُلَّهَاثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِکَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِی بِأَسْمَاءهَؤُلاء إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ ?31? قَالُواْ سُبْحَانَکَ لاَ عِلْمَلَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّکَ أَنتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ ?32?قَالَ یَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْبِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ غَیْبَالسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کُنتُمْتَکْتُمُونَ ?33? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِکَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَفَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَالْکَافِرِینَ ?34 بقره?و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمین خلیفه ای خواهم گماشت» گفتند: «آیا در آن کسى را مى‏گمارى که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد وحال آنکه ما با ستایش تو [تو را] تنزیه مى‏کنیم و به تقدیست مى‏پردازیم» فرمود: «من چیزى مى‏دانم که شما نمى‏دانید» (30) و همه [معانى] نامها را بهآدم آموخت ‏سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود: «اگر راست مى‏گوییداز اسامى اینها به من خبر دهید» (31) گفتند: «منزهى تو ما را جز آنچه بهما آموخته‏اى هیچ دانشى نیست تویى داناى حکیم» (32) فرمود: «اى آدم ایشانرا از اسامى آنان خبر ده» و چون [آدم] ایشان را از اسماءشان خبر داد فرمود: «آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را مى‏دانم و آنچه را آشکارمى‏کنید و آنچه را پنهان مى‏داشتید مى‏دانم» (33) و چون فرشتگان رافرمودیم: «براى آدم سجده کنید» پس بجز ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و ازکافران شد ، به سجده درافتادند (34 بقره) فرشتگان در اینجا برای حضرت آدم (علیه السلام) در مقام خلیفة اللهی سجدهکردند!! وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَإِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِی قَالَ لاَیَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ ?124 بقره?و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتى بیازمود و وى آن همه را به انجامرسانید، فرمود: «من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم» پرسید: «ازدودمانم [چطور]؟» فرمود: «پیمان من به بیدادگران نمى‏رسد!» (124 بقره) در اینجا نیز امامت و هدایت مردم عهدی الهی است که به ظالمان نخواهد رسید وامام پیشوای مردم از جانب خداوند تعیین می گردد!! یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِاللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌشَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ ?26 ص?اى داوود ما تو را در زمین خلیفه گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن وزنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى کهاز راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اندعذابى سخت ‏خواهند داشت (26 ص) و در اینجا نیز خداوند نقباء بنی اسرائیل را که دوازده نفرند خود تعیین وانتخاب می نماید: وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُاثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِّی مَعَکُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُالصَّلاَةَ وَآتَیْتُمُ الزَّکَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِیوَعَزَّرْتُمُوهُمْ .... ?مائده 12?در حقیقت‏ خدا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از آنان دوازده سرکرده ورئیس برانگیختیم و خدا فرمود من با شما هستم اگر نماز برپا دارید و زکاتبدهید و به فرستادگانم ایمان بیاورید و یاریشان کنید و .... (12) قال رسول‏الله(ص): «ان عدة الخلفاء بعدى عدة نقباء موسى» پیامبر خدا فرمود: «شمار جانشینان من به تعداد نقباى موسى است» [مسند احمد بن حنبل، ج 1 / 183 / 645] لا یزال هذا الأمر عزیزا إلى اثنی عشر خلیفة قال ثم تکلم بشیء لم أفهمهفقلت لأبی ما قال فقال کلهم من قریشاین امر(دین اسلام) به سر نیاید تا دوازده خلیفه را پشت سر گذارد....کههمگی از قریش هستند.» [صحیح مسلم، ج6، کتاب الإمارة » باب الناس تبع لقریش والخلافة فی قریش» ص3] و همچنین در اینجا: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِی إِسْرَائِیلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْقَالُواْ لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِیلِاللّهِ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إِن کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ أَلاَّتُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِی سَبِیلِ اللّهِوَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِیَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا کُتِبَعَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِیلًا مِّنْهُمْ وَاللّهُعَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ ?246? وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللّهَقَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا قَالُوَاْ أَنَّى یَکُونُ لَهُالْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَسَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُبَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنیَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ?بقرة 247?آیا از [حال] سران بنى اسرائیل پس از موسى خبر نیافتى آنگاه که به پیامبرىاز خود گفتند: «پادشاهى براى ما قرار بده تا در راه خدا پیکار کنیم» [آنپیامبر] گفت: «اگر جنگیدن بر شما مقرر گردد چه بسا پیکار نکنید» گفتند: «چرا در راه خدا نجنگیم با آنکه ما از دیارمان و از [نزد] فرزندانمان بیرونرانده شده‏ایم!؟» پس هنگامى که جنگ بر آنان مقرر شد جز شمارى اندک از آنان [همگى] پشت کردند و خداوند به [حال] ستمکاران داناست (246) و پیامبرشان بهآنان گفت: «در حقیقت ‏خداوند طالوت را به پادشاهى بر شما قرار داده است» گفتند: «چگونه او را بر ما پادشاهى باشد با آنکه ما به پادشاهى از وىسزاوارتریم و به او از حیث مال گشایشى داده نشده است!؟» پیامبرشان گفت: «درحقیقت ‏خدا او را بر شما برترى داده و او را در دانش و [نیروى] بدنى برشما برترى بخشیده است و خداوند پادشاهى خود را به هر کس که بخواهد مى‏دهد وخدا گشایشگر داناست» (247) و همچنین در اینجا: اجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِی ?29? هَارُونَ أَخِی ?30? اشْدُدْ بِهِأَزْرِی ?31? وَأَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی ?32? کَیْ نُسَبِّحَکَ کَثِیرًا?33? وَنَذْکُرَکَ کَثِیرًا ?34? إِنَّکَ کُنتَ بِنَا بَصِیرًا ?35? قَالَقَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ یَا مُوسَى ?طه 36?و براى من وزیری از کسانم قرار ده (29) هارون برادرم را (30) پشتم را به اواستوار کن (31) و او را شریک کارم گردان (32) تا که [باعث شود] تو رافراوان تسبیح گوییم (33) و بسیار به یاد تو باشیم (34) زیرا تو همواره بهما بینایى (35) فرمود: «اى موسى خواسته‏ات به تو داده شد!» (طه 36) نکته مهم در اینجا این است که حضرت موسی (علیه السلام) خودش وزیر و دستیارشدر امر رسالت را تعیین نمی کند و نمی گوید خدایا من این شخص را تعیین کردم، بلکه از خداوند می خواهد که برایش وزیری تعیین کند!! نکته ظریفی هم در اینجا وجود دارد و آن اینکه پیامبر بارها از جمله در قضیهجنگ تبوک و در قضیه سَد ابواب و همچنین روز مؤاخات [برقراری برادری میانمسلمانان پس از نزول آیه 10 سوره حجرات] که پیامبر حضرت علی را برای خودشنگاه داشت و با او پیوند برادری بست فرمودند: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَىتَبُوکَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِیًّا فَقَالَ أَتُخَلِّفُنِی فِی الصِّبْیَانِوَالنِّسَاءِ قَالَ :أَلَا تَرْضَى أَنْ تَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِهَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَیْسَ نَبِیٌّ بَعْدِی‌. رسول خدا به غزوه تبوک رفت و علی را جانشین خود قرار داد . علی گفت: آیامرا بین بچه ها و زنها به جای خود میگذاری؟ فرمود: آیا راضی نمیشوی کهمنزلت تو نسبت به من، منزلت هارون به موسی باشد بجز اینکه پیغمبری بعد ازمن نیست. [صحیح البخاری ، باب: مناقب علی بن ابی طالب و ایضاً باب :غزوه تبوک ج 5 ص 129 // صحیح مسلم ج 7 ص 120 . 121 // الجامع الصحیح سنن الترمذی ج 5 ص 302 // سنن ابن ماجه ج 1 ص 45 // خصائص نسائی ص 48 و 121 // المستدرک علیالصحیحین ج 3 ص 108 // مسند احمد ج1 ص170و 173 وج 3 ص 338 و ج 6 ص 396// کفایه الطالب ص283 // الاستیعاب قسم الثالث ص 1097و 1098 // اسنی المطالب ص 53 // شرح السنه بغوی ج 14 ص 113 // شواهد التنزیل حاکم حسکانی ج 1 ص –--195-بسم الله الرحمن الرحیم بر گرفته از سایت-] بوی پیراهن یوسف-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سایت کلمه دوباره شاهکارهای !!؟؟عقلانی خوداش رارو واشکار کرد- فرمودندکجای قران ولایت فقیه را  بیان کرده است- شما بفرمائید کجای قران ائمه اهل تسنن راپذیرفته است- پادشاهی را پذیرفته است- شما که دمکراسی بسیارزیاد راقبول دارید- پس هرکس ولی امر خوداش بایدباشد- هیچکس نمیتواند ولی امردیگری باشد زیرا دیکتاتوری میشود- شما ازکجا میدانید که حضرت رهبرعظیم الشان سایه ممدودالهی برسر جهان رحمت الله علیه والسلم نظریات دیگر ان راجویا نمیشود!!؟؟-فرهیختگان غرب مداوم بیان میکنند که دستورات رهبرانشان به عربستان یمن وبحرین واردن وغیره ظالمانه است ولی اقایانعمل میکنند وشما میفرمائید جانشنیان پیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلم هستند؟؟!! اگر تا امروز عقل شماهنوز درک نکرده است که جانشینان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم معصوم نباشند ان خداوند کامل نیستدرمطالعالتان تجدید نظرکنید وبرای نشان دادن دمکراسی دروهابیت به شیعیان اجازه دهید مطابق مذهب خود ازادنه خداوندمنان را عبادت وبه احکام الهی مطابق عقیده خودعمل کنند انشاالله وگرنه دیکتاتور هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-انسان به هر چیز که علاقمندباشدنسبت به ان معصوم است-امید است که تارهای چنگ قلبرا مینوازد وانسان را ازتاریکی بیرون میاورد-عشق است که عشق رانگهمیدارد- زبیائی ها است که از بان رابرای اشکار کردن احساسات عالی به حرکت درمیاورد وان منبع فکر است-عشق در اراده سکنی میگیرد-در سال 1905 که خا طرات ومقالات جناب انشتین بیرون امد خیلی ها جست وخیز شادمانه بر اساس ان مقالات شروع کردند- که بهترین انها متعلق به نابغه شهیر در فیزیک وادبیات وشعر اقای ":الن لایت من:" بود بنام": رویا انیشتین:"کهاز روی ان تائترها وموزیک های زیادی ساخته شد- ایشان معتقد استکه بین دوچیزمختلف یک مجه اشتراک مهم استکه بنام ":اواز هردو": نام میبرد ویکی برزخ بین ایندو است- وایشان به برزخ هم ازلحاظ علمی علاقمند شد ومقاله ای بنام ":شبح:" دارد .من میخواستم چنین کاری بین جناب اقای انیشتین وامام راحل رحمت اللهعلیه انجام دهم که هنوز شروع نکردم جناب اقای ": لاری زلرکه همراه اقای ریم یک جست وخیز روی اثار اقای انیشتین کرده است نقدیبر مقاله رویای انشتین اقای لایت من کرده است- که نکته به نکته –تا تولدی نباشد مرگ هم نیست- بعداز تولد عدمی نیست-پیشگوئی ناگوارمرگهنوز درچشمان متولدشده نگاهی نیست میاید بجای انکه یکحیات نشاط اور کانون زندگانی شود-جناب اقای لایت من در رویای انیشتین-هر مرگی حیاتی است که اجازه میدهدکه حیات عمیقا درک شود- باالهام از این دیدگاه- شمای ان رویا نوستالوژی است-جهان اکتشاف بهنظر میرسد که منتظر خاموشی است- افکارها تقسیم دوره ای میشوند-نیروی جوانی به سمت نتجه میرود- زنان مسیرزندگانی رابرای بچنگ اوردن لحاظاتی که بر دیگران تاثیرخوش ایند بگذارند-مردان مرگ دوستانخودرا فراموش میکنند که اغاز حیات خودرا باور کنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99