سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-درامریکا  هر دودقیقه به یک زن تجاوزجنسی میشود-درانگلستان مردان شهرت پیدا کردن که بادختران خود دارای روابط جنسی هستند ودرامریکا مادران با پسران خود- طبق یک سازمان رسمی دادگستری هر دودقیقه به یکزن امریکائی تجاوز میشود کاخ سفید درباره خشونت بر علیه زمان هشدار داده است سازمام –اف- بی-ا- پلیس امریکا درباره تجاوز به کودکان هشدر داده است پس جناب اقای سلمان رشدی چراخفقان گرفته است؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سایت کلمه- بخش دوم-پس از رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-اعراب- باز گشت کردن به دوران یادگیری عصر جاهلیت  وعربستان بخصوص تا امروز اساس ان شیخ قبیله  است  که حلقه علمی دارد واو است استادتعین میکند محصول این حلقه دین قبیله را مشخص میکند- یک شخصیتی چینی است اقای ":ری": ایشان کمونیست چنینی بوده استدر چین کمونیست دکتری اسلامشناسی میگیر د ایشان را بهندوستان اعزام میکند که دکتری اسلام شناسی از هندوستان بگیرددرهندوستان ایشان مسلمان میشود از بیانات ایبشان مشخص میشود که یک دکتری از دانشگاه عبدالعزیز گرفته است ویکدکتری از دانشگاه هاروارد گرفته استومدتی پیش یک شیخدرعربستان شاگردی کرده است البته مداوم به چین کمونیست میرود می اید ایشان میگفت من به همان قبیله ای پیش ان شیخ درس خواندم رفتم برا ی یک مطالعه-خدمت استاد دینی رسیدم که درموردی با ایشان مباحثه کنم- ایشان از من پرسید که شما کجا درس خواندید من به ترتیب بیان میکردم وایشان میفرمودنذد استغفرالله-  بعد فرمودندمن باشما مباحثه نمیکنم وسپس گفتممن مدتی نزد شیخ شمادرس خواندم – خیلی خوشحال شد وگفت حالامن باشما حاضرهستم مباحثه کنم قرن بیست ویکم؟؟ لذا درشهرها افراد فردی را تشخیص میدادندکه ایاشن راقبئلدارند تنها ازان فرد علم میاموختند-مثال بزنم خالدبن ولیدخیلی محبوبیت داشت پول های زیادی از غارت کردن قلعه ای کهبهخاطر زلزله وتاکتیک جالبی بدست اورد ومداوم مردم شام راجریمه میکرد حداقل پنچاه دینار چراروی خودات از سرباز من بر گردانی وچر درنماز شرکت نکردی احتیاج به اسلام اوردن نبود یابایدغسل کند ویاوضوبگیرد ودرصف نماز شرکت کند- همه عاصی شدندوخلیفه دوم ایشان راخلع کر د وبه ایشان فرمودکهنزد مادرات بنشین وازخانه بیرون نیا وبرای ایشان داستان تعریف کن اما اگر قبیله ات شلوغ کردن با چماق به سراغشان خواهم امد-چون خلیفه از حق بیتالمال گذشت من هم میگذرم- برای صدنسل ات پول جمع کردی ساکت باشدایشان هرکس به نزداش میامد که چرا اینجا هستی – میفرمود کار ان مرد دیوانه است دفعه دوم که این جمله را گفت جوانان طرفداران خلیفه دوم سرخود به خانه اورفتند وگفتند  یک باردیگر اگرمابشنویم- اینخنجر تا دسته درحلق توفرومیبریم- ایشان بعدگفت حق با ایشان بودکه من بایدتنهاکنارمادرم باشم وقصه بگویم- تنها معاویه است که به ابوهریرهدستور  داده است که احادیث جمع کندودریک شورای دونفری حکم صادر کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سایت کلمه باب جدیدی باز کرده است-که علم حدیث در مذهب تسنن یک سیر منطقی ؟؟!! ومستحکم وهمراه بادلیل؟؟روشن وهمه چیز گویا ومشخص ومبرهن است وبر خلاف تشیع که حتی  نمیتواند  کتب حدثیی خودرا اثبات کندکه درست است وحتی مال چه کسی هست- عجب ایشان بدرستی نمیداندکه سیر علم حدیث درمذهب تسنن چگونه بوده است؟؟ اگرسیر منطقی را طی کرده بود- جناب ابن وهابی پیدا نمیشد که این بازی را بوجود اورد-دقیقا سیر علم حدیث درمذهب تسنن اول از همه از یهود وسپس مسیحیت تقلید کورکورانه است ودر استدلال کمی با انان فرق دارد— من یک شرح اجمالی بدهم تا حقیقت روشن شود-  اعراب درادبیات بهم شعله دادند بیشترین شعله را ا زاعراب حجاز دریافت کرده است ودر فاخر کردن ادبیات بیشترین سعی مال حجاز است چون مرکز برخوردعقایدبوده است درچین هم همنیطور است تمام تمدن از شمال میاید درتمام ابعاد بخصوص ادبیات ولغت زیرا مرزمهم چین درشمال است برخورد فرهنگ هابوده است- درجامعه شناسی سیاسی اثبات میشود بحرانی ترین عامل ها اول فرهنگ است دوم اقتصاد وسوم جنگ است که درشما چین رخ میداده است وچون جامعه دربحران بوده است بیشتر سعی میکر ده است بر ان غلبه کند ولی  شیا طین هم بیشترانها درشمال بودند وتمدن درمیانه چین حفظ میشده است وبه سمت جنوب  کشیده میشده است- مقدمه دوم مسئله فرقه است- تعریف فرقه این است فردی خودرا ملزم کند فقط از منبع خاصی تمکین کند وکاری به منابع مشابه نداشته باشد اصلا مسئله جنگیدن نیست اگر بعد شیاطین ایجادجنگ میکنند بحث دیگری است حال  اگراین منبع کامل باشد- از فرقه خارج میشود اسوه میشود دیگر فرقه نیست درفرقه ضعف ونقص ومحدودیت بی جهت وانحصاربی معنا وجودارد- پس فرقه بنی هاشم غلط است از لحاظ علمی وعقلانی وحیانی انبیارحمتالله علیهم اجمعین  فرقه نیستند یهودیان بی جهت از دین حضرت موسی علیه السلام فرقه ساختند- ولی انزمان همه جا انبیا علیهم السلام وجودداشتند- کدام دستور انبیا بنی اسرائیل رحمت لله علیهم الجمعین نشانه فرقه ای دارد؟؟ همه ان دستورات عقلانی است- اعراب عربستان در قابت بایکدیگر درفرهنگ سازی  بسیارشدید بودند اتفاقا استادمن درانگلستان همین بلحث میکرد رقابت عجیبی درفرهنگ سازی است که ظاهربه چشم نمی اید ولی نمیتوانستند باحجاز رقابت کنند پس از رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که متوجه شدن حکومت ودیانت درهم ادغام شده است وبریا ابد برای بنی هاشم است تاب تحمل نداشتند ان رقابت سرجایش بود وحالاهم هست وتا ظهورحضرت مهدی علیه السلام خواهدبود دران زمان عقل ها بارورخواهد شد- قران میفرماید ": ثلته من الاخرین":» به تعبیرجناب یکی از علما –انسان های کامل دردینحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم کمتر از هفت درصد جمعیت جهان است- اتفاقا درانگلستان روی تعصب جاهلی دانشمندان علوم انسانی انگلستان کار کردند به اینتجه رسیدند که فقط پنج درصد تعصب جاهلی ندارند چقدر ایندوعدد باهم نزدیک است؟؟ مابقیه فرقه گراهستند البته یکی دیگر علما فرمودند این ثلته موتورجامعه استلذا چون بصورت کلی وعام گفته شده است وظیفه دما این است گکه تبلیغات اسلام راجهانی کنیم که ا ن ثلته مطلع شود- ولی شیعیان دیگری داریم- ثلته نیست یکدرمیان نماز  میخواند دروغ میگوید قران درباره انها صحبتی نکرده است ومعلوم نیست عاقبت انها چه میشود- جناب ملاصدرا انها دوسوم میداند که اگر موتور کارکند سرانجام انها نجات پیدا میکند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—ازدواج موقت- باردیگر سایت کلمه نسبت به ازدواج موقت- دست به اشکال افرینیکرد طبیعی است- اشکالی عوام الناس بر ای انها دل پذیر است- محور بحث واقع شود- خداوندمنان گرچه نیازی به دلیل اوردن ندارد تاانجا که امکان دارد دلائل های راورده است مگر  جائی که امکان درک دلیل نباشد که باز امام صادق علیه السلام میفرمایدتجربه کنید وصبر کنید کم کم به اثارمفیدان راحس خواهید کرد- انبیا علیم السلام اجمعین وائمه اطهار علیهم الاسلامالله اجمعین نیاز ی به دلیل ندارند ولی باوجودان هیچ چیزی راکه بتوانبرای ان دلیل اورد فروگذار نکردند لذا دراحادیث داریم که هرکس بدون دلیل حتی اسلام راقبول کند از اوپذیرفته نیست مانندکسی است اسلام رانپذیرفته است-از معصوم علیه السلامعلت چهارزن عقدی را سئوال کردندکه چرا چهارتا درست است-امام علیهم السلام فرمودندخداوندمنان اینده رامیدانست وقپان زد وپیمانه کرد اینعددچهار ربدست اورد ومشخص است اندازه گیری کردن ومتر زدن دراین موردخاص کاری مشکل است وقابل درک وهضم نیست- درمورد ازدواج موقت عددی نداردواین مسئله بارها موردبحث واقع شده است وجناب سایت کلمه حدیثی از اصول کافی نقل فرمودند که بعداز ظهور فرد هزار صیغه دارد-  بقول علما هر عملی علاوه بردستور مستقیم دستوراغیرمستقیمیدارد کعبقول استادمعزز وعظیم الشان ایت الله مرحوم زبرجد رحمت الله علیه مسائل دور واطرافی داردکه درتعبیر به مسائل پیرامونی میکردند که این مسائل پیرمونی ان مورد رامحدودوکنترول میکند-اولین نکته از خصوصیات ازدواج موقت ان است که محدود به مسائل زناشوئی نیست وکاربرد های فراوان دارد- اول انکه نبایدبرای شهرت باشد- نبایدبرای شهوات ناخواسته باشد برای تمام افراد مفید باشد برای جامعه مفید باشد- انسان مومن درحالات زیر میتوانداقدام کند-اول واجب  یا ضروریدراین شرایط فرد نبایدتحت تاثیر کسی واقع شود ولی به خاطر عوام الناسکه امام صادق علیه السلام به ان اشاره کرذدنبرای حفظ ابرو وکم کردن مسخره کردن وتوهین کردن وغیره تقیه کند-دوم مستحب موکد است وسوم مستحب است وچهارم –مباح است-امام معصوم علیه السلام مباح ندارد-لذا اگر ازدواج موقت حالت مستحب دارد ومیتانداز ان صرف النظر کند به خاطر عوام الناس- بهتر است کهانرا انجام دهد-امام صادق علیه السلام فرمودندما ائمه اطهارعلیهم السلامبهاندازه شصت وپنج مرد- قدرت جنسی داریم- پس پیامر اکر م صلوالته الله علیه واله والسلم هم این چنین بوده است ولی به همان نه زن اکتفا کردند وازدواج موقت نکردند که ان زنان به خاطر انسانیت وسیاست که ان سیاست بر میگرددبه انسانیت – شماهنوز افکارجاهلی ملاک شماست که تعدادزنانهرچقدر میتواندباشد ولی متعه نباشد؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای نوری زاده از پیشرفت اقتصادی ایران درزمان شاه داد سخن دادید-من چندسال پیش مهمان یک فرهنگی شریفیدر اراک بودم که برحمت الهی رفت بحث قطب  صنعتی اراک در زمان شاهنشاه مطرح شد من دیدم قیافه ایشان نگاه عاقل درسفیه است وپوزخندی درچهره ایشان اشکارشد باتعجب پرسیدند شما وضعیترا نمیدانید؟؟ بعد فرمودند یک خانم  سئودی سوار بر قطارمشهد بوده است قطار ترمز سنگنیی میکند سرایشان به جلومیخورد کمی زخم میشود- دولت سئود نامه ای به شاه مینویسدچناچنه تغیرات لازم رادرقطارانجام ندهیدما اروپائیان از سفر به ایران منع میکنیم- شاه نامه میدهد پس به ما واگن ولکوموتیو بفروشید دولت سئود میفرماید که ما کارخانه مونتاژ واگن را به شما میدهیم ولی لکوموتیورا میفروشیم چون پیچیده است انها این نقطه تعین میکنند بیایان بود- بلافاصله باند اشرف زمین ها مفت میخرد وباقیمت زیادی به دولت میفروشد- ایشان میفرمود ان زمان من چند سالی معلم بودم باکمک بانک وفامیل وپس اندازخودم قراربود خانه ای بخرم وازدواج

کنم-مرحوم پدرم میفرمود خانه مابزرگ ودوطبقه است وان خانه بسیار دور از ما است بامشکل ربرو میشوی ما امروز وفردا میکردم ومصم شدم یکدفعه از لطف باند اشرف زمین دراراک بشدت گران شد ایشان درخانه پدری بودن اشاره کردندبه دواطاقی که باریک سازی در اخر حیاط شده بود فرمودن این باریک سازی ماانجام دادیم مدت چندین سال انجا بودیم تا ان خانه را دوباره خریدم- واگن سازی پارس  سه مادر سال کار میکردوهروقت کسی برای بازدید به اقایان خبر میدادند حالا ششماه کار میکنند بندگان خدا فرمودن ماحاضرهستیم میزونیم کت مدارس راهم تهیه کنیم وتعدادبیشماری بشکه های منبع اب بر ای روستا ها ساخته میشود- این یک نمونه است- من یک دوستمن کهب ایکی ازسرشناسان بر جسته طرفدارشاه ازدواج کرده بودمنزل انهادرخیبان زند بود که پشت ان باغی متعلق به یکفرد میلیادر بود-ساواک ان باغ راخرید فقط به این علت که ایشان از جنبه ای به ظاهر طرفدارشاه بود ولی چون استادمن بود میدانستم سخت باایشان مخالف است جای مناسبی برای ساواک نبود این راهم المانها گفته بودند-ایبن ساختمان همه کارهای اموزشی وغیراموزشی که فضای زیادی میخواست در این زمین انجام دهند ساختمان مرکز که با یدبیسمدران مسقر شود وسط باغ بود وسیم حائل ان فر اتر از زمین میرفتخانه های اطراف عده ای خریدند وعدهای افرادخودشان راجادادند بهمنزل دوست من چون گفتندشمامعتبر هستید مقداری از حیاطرا میگیریم- ایشان گفتندممکن است صرفنظر کنید ایشان فرمودن ماهم مایل نیستیم ولی مهندس المانی چنین میگوید وماهم سردرنمیاوریم- ایشان گفته بود امکان دارد من بااین مهندس المانی صحبتی بکنم- گفته بودند اشکالی ندارد ان مهندس المانی بهنزد ایشان میرود-ادم خندهرو وشیرینی بوده است وایشان میفرمایدممکن است تنکی بخرج دهید که سیم حائل به منزل مانیاید- ایشان گفته طرح ساختمان این ساواک کارخودشان بودساختمان مرکزی جای بدی ساختند وهمه کارهای ساواک بیاداینجا انجام شودکه اصلا دردنیا مرسوم نیست- دولت ایران مایل بود که یک بیسم کوچلوترخریداری شود ولی مامخالف کردیم- زیرا- امواج انرا شوروی به راحتی میتوانست بگیرد واین بیسم سخت راست وسخت افزاری روی ان سوار میشود که به المان پیام میدهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای نوری زده- ازاینکه شاه از دیدن ایران خودرو کیف میکرده است ز عکس بخوبی مشخص است واین مطلب راهم انگلیسی- ها به شما گفتند-شایدفردی از ایران خودرو سری به انگلستان زده است-اینچنین افراطی نباشید-شما به افرادعلم غیب ندارید-معتدل باشید به صواب نزدیکتر است-


ارسال شده در توسط علی

دین نفرتبسم الله الرحمن الرحیم-وهابیت از نظر بعضی دانشمندان  اسلامی-نظریات شخصی است اولین سئوال این است که- وهابیت خودرا یقینی ودیگر مذاهب اسلامی غیر اسلامی میداندوانهارا مشرک وکافر میشمارد- این مسئله برذ میگردد به شرایط قبلاز جنگ جهانی اول- که کم کم حکومت ها کهوارد جنگ میشدندخودرابرحق ودیگران خطا کار میشمردند جریان بصورت سفید وسیاه درمیاید- وتحملی دیگر نخواهدبود وسعی میکند که یک هژمونی قوی دردر کشور بوجوداورند- برادران سنی بر اساس نوع تعلیمات- که چهارمذهب هستندو صوفیان نقش زیادی در هدایت انهادارند- بوجود اوردن یک هژومونی(یکپارچکی) واحد کاری سخت بوده است ومعتقدهستندکه تنها انها خدای حقیقی میپرستند ویهودیانی در محلی درفلسطین که درخت یهود درانجا است ومابقیه اله ها میپرستند سایت کلمه بیان میکند چر ا عاشورا وتوجه به امامان پاک حتی درمکه اینقدراهمیت داردکه باخداوندمنان برابری میکندحتی بیشتر اما دلیل انشالله دربحث ها اینده نمونه هائی از خرافات مسلمانان ذکر خواهد شدکه اگر مردمسلمان سبزی ویاگوشت بخرد باخود به خانه ببرد خفیف خواهد شد؟؟ واینکاررا بانوان بایدبکنند؟؟-تمام راها بر  روی شیعه بستندتنها راه ماندگار عاشورا استکه بسیار روشن وروشنگر است- غربیان تا قبل از واقعه نیویروک اهمیتی به دین وهابیت نمیدادند ولی بعداز ان ان دین رادین نفرت نام گذاشتند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99