سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-پیروزی بر داعش درشهر کوبانی سخت نیست- این تاکتیک ها رابکاربرند- اول ازهمه تاکتیک ام –انگلیسی بزرگ است –دوم تاکتیک دایره است وسوم زیگزاگ است چهارم خط مستقیم جلو به عقب است سنگر ئهای تخصصی درکنار جاده ها وخیابانها که قابل دید نباشد وبتوان از پشت دشمن انهارا تعقیب کرد- خانه ها رادیوباز باشد ودر زیر زمین ها طبل بکوبند- بشکه ها ملو ا زمودادسوختی کنند ودرجاهای مخفی اتش بزنند مداوم تحرک ها مخفی وتیراندازی هوائی داشته باشند ومسیر های انها گاه به گاه باخمپاره سبک بکوبند- حداقل پانزده جا- وتیرانداز  ی ها شب انروز باشدوبه هرچه نظرانهارا جلب میکند ویانیازدارند یک تله انفجاری درست کنند—امیداورم شرشان بزودی کاسته شود انشالله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به نامه سر گشاده57 تن ازقربانیان فرقه تروریستیمنافقین به اقای اوباما-این نامه بسیار ساده لوحانه است- که تصور کردن که اقای اوباما-درسخنرانی ده سپتامبردربرابر فرقه گرائی وترویسم سخنرانی  با اب وتاب با پیاز داغ زیادی صحبت کردند- شناخت سیاست های شیطانی همیشه بسیار پیچده است- شیطان بسیار پیچیده عمل میکند تنها از طریق لطف الهی قابل مهار است واسان میشود- بعنوان مثال انگلستان درایران بر ای انکه مقابل باتزار ها کندجای پا پیداکرد ولی قصد انگلستان این بود که بادادن زمین از ایران جلوی حرکت تزارها بر علیه انگلستان سد کند ومردم فریب خوردند وقاجارهم فکر میکردبه نفع انها هست-ولی مداوم رجز میخواند که شمامسکوراخواهی گرفت وبهتر ازاین نمیشودوبهائیت رابوجوداورد کهمیدانست علمل ساکت نمی نشنید به حقایق پی میبر نند به بهانه انها میتوانند بهتر عمل کنندمردم رافر یب داد ومجتهدین راترور میکردند وکک مردم نمیوگزید ومیگفتنداخوند از سیاست وقدرت نظامی چیزی نمی فهمد- حکومت میفهمد- یک عمرامریکای لاتین رافریب دادند حال سرمایه دارای طرفدار امریکا که حزب اصلاح بازار را ه اندخته است؟؟ که این حزب ارژانتین فریب داد که شما شرکت معظم دولتی خصوصی کنید امریکا سرمایه گذاری میکند وضع خوب میشود وضع که خوب نشد فقط سر مایه دارها سود کلان کردند مالیات انها بهاندازه درامد سابق دولت نبود عدهای رااز کار بیکار کردند واضافه حقوق دادند وقیمت خدمات را بالابردند ماندحمل ونقل ومخابرات دولت مجبور شدوام بگیردکه کمبود درامد راجبران کند وحقوق هارابالابرد که سروصدا نشود- خصوصی کردن همه جاسودمندنیست-جائی سودمند است که بخش حصوصی بتواند تحول عظیمی را ایجا کند اماند روسیه وچین نه جهان سوم کاری انجام نمیدهد سودکلانی هم به جیب میزند-حالا دوباره بخش خصوصی دب دراورده- است درسال پنجاه ویک جناب سرهنگی به من گفتکه غرب درحال تحول وهابیت سعودی است که از بعدی خشن وازبعدی محافظه کار شود ولی من دلیل اش رانمیدانم چرا-  بعد فاش شد که پنچاه کتاب به زبان انگلیسیدرباره این موضوع نوشته شد واسم بن لادن شهرت پیدا کرد- یک حجت اسلام اخیرا به من فرمودندکه تمام نقشه غرب درخاورمیانه نابودی اسلام است ومانبایدفریب بخوریم-ولی این نابودی توسط داعش صورت میگیرد- تعداد انهامهم نیست وقدرت انها مهم نیست مهم همین است که مسلمانان فریب نخورند چرا امریکا سخت از ارژانتین وحشت دارد-برای انکه مانفیست یاقانون اساسی کشورهای امریکای لاتین کپی امریکا است چون اولین حزبی که درامریکای لاتین بوجودامداسم حزب دمکراسی بود تحقق دمکراسی وقانوناسای امریکا عینا کپی شدپرون که در ارژآنتینروی کار امد یک اشتباه بزرک کردهرچه به او گفتند- مانفیست اساسی راعوض کن نکرد ولی حزب مکانفیست اش طرفداری از حقوق کارگران واصناف بود- حالا قانون اساسی درحالتغیر است ودرحال نوشتن وازمایش کردن است صدای امریکا بلند شده است که این الگو مخرب است؟؟منافقین بجز چندنفر اول مابقه جاسوسان غرب بودندوبیچاره ها تشخیص نمیدادند که تاریخ مصرف دارند بخوبی باانها بازی شد وبازی خواهد شد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-روش متداول اکادمیکی- یک مسئله بسیارمهم در بحث علمی- این است نواوری بشدت مذموم است- البته هرنواوری هم درست نیست درحوزه های علمی دینی این قانون صدق میکندکه رو ش تحقیق ویادگیری وتدریس باید روش متداول حوزه باشد من بایکی از طلبه اسوه علمی درس خارج درباره اقتصاداسلامی بحث میکردم من اشاره کردم به یک اسوه دانش وفهم وانقلابی بودن حتی درمسائل اقتصادی وقرانی ایشان فرموده که شخص نامبرده به جاده خاکی زده است اصلا اسلامی نیست شماازفلان عالمکه بر روش متداول تحقیق کرده  بهره بگیرید وپس از مدتی جناب طلبه ای فرمودند حداقل روش شما با یکی از مراجع هماهنگ باشدکه غالب طلبه ها انراهم قبول ندارند سالها طزول میبکشد که یک روش به نصف طلبه ها برسد که خودشاهکاری است- وسالها طول میکشد تا اصولی فراگیر شود- امروزه در  دنیا هم چنین استولی درغرب به اختلافات اکادمیکی توجهشدید میشود-خانم کریستینا فرمودند درارژانتین دوایراد مهم وجود داشت یکی دقیقا نسخه امریکا باشد ودوم بله نسخ های جهانی توجه نشود ونسخه بومی بوجود نیاید- من به راحتی میتوان اثبات کنمکه حضرت ایت الله العظمی خوئئ رحمت الله علیه به روش های غربی بخوبی مسلط بوده است- بحثی است بنام تواتر یعنی تکراردرشناخت حدیث یک بحث عقلانی است ولی درصدراسلام بعداز رحلت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فضای اکادمیکی حدیث شناسی انرا نمیپذیرفت برای درک بهتر مختصربیان میکنمکه افرادی از خارج وارد میدنه میشدند از اصحاب در باره مسئله خود سئوال میکردند جواب میدانند دراین مورد حدیثی از  پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نشنیده اند  ایشان بنزد پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میرفتند وحضرت اش صلواته9 اللهعلیه واله والسلم پاسخی میدادندوایشان بر میگشتند وان افراد رامطلع میکرد باز افراد بعلت فضای ان زمان از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میپرسیدند وسپس انرادرمدینه پخش میکردنند- بسیاری افراد همیشه یک تعصب احمقانه دارندکه تصور میکنند درک انها بهترین است وفرهنگ انها بهترین است این افرادبه مدینه میامدند وبدون پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باز میگشتند یکحدیث قلابی که مطاب تائید فرهنگ ان دیاربوداز قول پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله السلم بود میساختند- بعضی تیز هوش بودند نسبت به ان فردشک میکردند به مدینه میامدند- واز پیامبر ارکم صلواته اللهعلیه واله والسلام سئوال میکردندوحضرت میفرمودند این جعلی است وحدیث میفرموددرکتابی خواندم جناب ابوحنیفه یک دوست سراجی داشت که باچرم کار میکرد وچیزی درست میکرد وگاهی ایشان به نزدان جناب میرفت- یکروزی فردی امد وگفت این چرم که شخصی انرادرست کرده است-درست ندوخته است ولذا کاربری ان خوب نیست شما انرا بشکاف وانرادرست کن انجناب فرمود  بخواهم این کاربکنیم مقدارخاصی از چرم ازدست میرود .کابری ان ضعیف میشودمن به شمانشان میدهم چگونه با ان کارکن که بهتریننتچه را بگیری اینموضع یک جرقه ای درجناب ابوحنیفه ایجاد کرد ایشان حدیث رانگاه میکرد بخشی که به نظر درست بود کنار میگذاشت ومابقیه نزدعقلای فن میبرد که به نظرشما این عقلانی است میگفتندنیست پس سئوال میکردبه نظرشما عقلانی ان کدام است نظریه های میداند خوب که ایشان نظریه ها جمع میکرد  یک رای صادر میکرد-پس از رحلت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرهنگ علمی این شد هرقومی از صحابه خوداش سئوال کند وحتی بعضی شخصیتها میفرمودند چرا ازراه دور به مدینه امدیمگر اینجا حلوا پخش میکنند ماجانداریم وهزینه شما بر گردن بیت المال  شمااز صحابه خود یانزدیکترین صحابه به شما مراجعه کنید ص3حابه بخوبی میدانستند که اطلاعات جامع ندارند ومیخواستندگردهم جمع شوند واحادیثی که از پایمبر ارکم صلوالته داللهعلیه والله و.السلم شنیدند جمع وگرداوری کنند ولی بامخالفت ربروشدند-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیماستدلال نقدپذیری بخش چهارم جناب اقای کارل پوپر- اشاره میفرماید که اقای شوپنهاور(فیلسوف المانی) یک ایده ممتازی داشت که حل یک مسئله اغلب درمرحله اول تضادگونه است وسپس به حقیقت تبدیل میشود- بایدبدین نحو بیان کرد تضاد نما است ولی درتحقیقات نشان خواهد داد که تضادی در کارنیست مانند بعضی ایات قران مجید- البته اقای شوپن هاور میزانی سنحیت فکری با جناب اقای پوپررادارا است- البته مبرهن است در علم جای مسامحه ومیانجیگری نیست- استدلال نقد پذیر-اقای پوپر-موقعیت سنتی وکلاسیک علم کهتاید میبایست صحیح-درست وباور شود نیست وبر خلاف ان است- بطورکلی وعمومی- علم درای خصلت-غیرقابل تائید-عیرحقیقی وغیرباور است- غیرقابل تائید است زیرا دلیل مستحکمی وجود ندارد- وغیرحقیقی است زیرا شامل خطا است که ممکن است سالهاطول بکشد تادرک شود- وقابل باور نیست زیر ا علم بسیار پیچیده وگسترده است که مغر فردی جای نمیگیرد تنها درکتاب ها وجود دارد-تائید ناپذیری- اقای ویلیام وارن بارتلی- استدلال نقد پذیری را باروش های بسیار ساده ومعمولی علم که نام انراتائید پذیری گذاشته است میگوید بسیاریکه میخواهند تاید پذیر باشند هستند ولی خود نمیدانند- تائید پذیری که اقای پوپرنام انرادیدگاه ذهنیت از حقیقت گفته استدارای این اختلاف است که سئوالی که از تئوری میشود- بعضی ومواقع درست است باسئوالی که ایا میتواندتائید پذیری رامشخص دکند خلط مبحث میشوداز قبیل(سازمان یافته وساختاری –اثبات کننده- تائید کننده-اگاهی دهنده-خوب پرداخته شده-خوب پیداشده-خوب حقیقی شده-کامل شده-حمایت کننده-اشکال یابنده-نشات گرفته از نمونه)دریکی از این نمونه ها- مطابق نظریه اقای بارتلی-بعضی تائید پیذیرها درمورد خطا داشتن نظریه مثبتی دارند تائیدپذیر ها ساده لوح وابتدائیتصور میکنند کهعلم انهادر واقع از طریق اصول هاقابل بدست امدن استکهمیتوان با روش ی خاص به حقیقت رسید ولوبادرجات منطقی - .دیگر تائید پذیرها منفیدر باره خطا ها هستند انها معتقد به علم نسبی هستندکه با بعضی از ایده های استدلال نقدپذیری هماهنگهستند-که نمیتوان به علم یقینی دست پیدا کردوهیچ منبع علمی مطلق وجود ندارد-ولی شامل- مخالفمطابقت همه جانبه با استدلال نقد پذیر هم هستندکه بنابراین هیچکونه عقلانی محض وجودندارد- وهیچ موجودی بین درست ونادرست واقع نیست-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به دانشگاه جرج تاون- این دانشگاه مشهوراست که توسط سازمان سیا اداره میشود- درتقابل دانشگاه های شرق کمونیستی بوجود امده است- وهمچنان استاد معززجنای دکتر رضاداروی فرموده است سعی در حفظ شان وموقعیت امریکا است ومخالفین خود رالجن مال میکند-بعنوان مثال-از تحقیقات این دانشگاه- محقق احمقی بنام اقای ":متیو لویت:" درباره حزب الله لبنان ویک نیم نگاه به ایران مینویسد- درکتاب-جای پای جهانی حزب الله درجهان- که ازتمام ماکشورهای جهان ازسازمانهای امنیتی انها وسیسات مدران تحقیق کرده است هدف ان حزب نابودی اروپا وامریکا است ومداوم جنایاتاش درامریکادرحال توسعه است وراه های مبارزه بان رایادمردم امریکا وجهان میدهد که بعداز مرگ صدام تمام جنایاتدرعراق متعلق به انها است وایران همین طور- این دانشگاه فهمیده که امریکادرجهان قافیه را باخته است ومیخواهد باوجود طاغوت امریکاوجهه خودراترمیم کند وسرمدرم دنیا کلاه بگذارد این کلاه گذاشتن تا انقلاب ایران رابه راحتی امکان پذیربودکه شامل جهان بخصوص جهان سوم است که یک نمونه ان ارژانتین است کهنمایده جهان سوم است وهمه جهان سوم مانند ایشان بودندحالا یک تغیر ذاتی رخ داده است-نظریه شخصی است درانجیلتصور میکنم خواندم زمانی مسیح علیه السلام میخواهدبر گردد- قبل از ان ابرهاازهم جدا میشوند- تفرقه- کوه ها از هم جدا میشوند وبر هم ضربه میزنند- یعنی همه بدنبال استقلال هستند بر منافع یکدیگرضربه میزنند- وقویهار ظعیف ها راپایمال میکنند وضعفها مداوم مبارزهبر علیه قوی ادامه میدهند ولی نمیتوانند یک نظم عاقلانه بدهند-درجریان برادران حضرت یوسف علیه السلام چنین اتفاقی افتادولی بعدا انهافهمیدند اشتباه کردند به یک پیامبر دلسوز مردمی  دانشمندنیاز دارند وبر گشتند چنین اتفاقیدورباره درسطح جهانی رخ خواهد داد – دانشگاه جرج تاون به ظاهر بر ای برنامه فوق درسی(اردوگاه ای) که پرورشی ومانندان- فوق برنامه دانشجوئی از دانشجویان خواسته است که موضوعاتی حساس  راخواسته است که یک سری سیمنار از دانشمندان بنام داخلی وخارجی مثلا دربیست جلسه چندنفری ترتیب دهند-نوبت به دانشکده های رشته های کمک به خارجیان؟؟!! ومطالعات امریکای لاتین (بطورکلی)که کم کم فهمیدندبایدبطور مستقل کشورهاراموردتحقیق دهندنوبت به اولین  ارژانتین رسید – از خانم کرستینا دعوت شده است من تعجب میکنم که سخنرانی ایشان درایران ترجمه نشده است- ابروئی برای امریکا-نگذاشت ویک تاریخجه مختصر سیاسی از ارژانتین بیان کرد که دانشجویان این رشته ورشته زبان اسپانیائی سوئال کردند تازه بااین بحثها ربرو میشویم  وچرا شما مقالاتی دراین باره چاپ نکردید جواب دادند نه مردممیخواستند ونه روزنامه نگاران ونه سیاست مداران- وبعد نیست بدانید که ایشان قانونی اورده است-هرگاه حزبی یا شخصیت سیاسی از قانون اساسی عدول کند ویاموافقت خواست مردم نباشد مردم حق طغیان دارند ونکته جالب دیگر-یکفرقه مسیحی درپیشرفت ارژانتین نقش استراتژیک داشته است نکته دیگر دوحزب مهم ارژآنتین هردو چپ هستنهد ولی یابرعلیه انهاکودتائی نظامی میشدباپنچ میلیون دلار ویا رهبران انها از طرف امریکا خریداری میشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

ب به گزارش سرویس دینی جام نیوز ، حجت الاسلام محسن قرائتی در کلاس درسهایی از قرآن که صبح امروز در سالن همایش های آستان مقدس حضرت عبدالعظیمالحسنی (ع) ضبط شد با اشاره به علل رویگردانی مردم از حضرت علی پس از واقعهغدیر خم گفت: چطور می شود 10 هزار نفر سخنان پیامبر (ص) در مورد ولایتحضرت علی (ع) بشنوند و ظرف 2 ماه همه به ایشان پشت نهند. ما در این جلسه بهعلل این واقعه پرداخته که همه آن از آیات قرآن احصا می شود.

 

وی افزود: همه می دانیم که جایگاه پسر پیامبر(ص) نسبت به دیگران بالاتراست و در قرآن کریم به داستان حضرت یوسف اشاره شده که در مقام فرزند رسلالهی بود اما برادرانش به او پشت کردند. در واقعه غدیر خم حضرت علی(ع) پسرپیامبر(ص) نبود پس عجیب نیست که مردم از ایشان روی برگردانند. همچنین حضرتیوسف (ع) نسبت برادری با کسانی داشت که او را در چاه انداختند اما حضرت علی(ع) هیچ نسبت خویشاوندی با مردم آن زمان نداشت. از طرفی حضرت یوسف (ع) هیچبدی به برادران خود نکرده بود اما با او چنین کردند در مقابل حضرت علی (ع) پدران کافر برخی از آن مردم را کشته بود پس جای تعجب ندارد که کینه در دلداشته باشند و ولایت حضرت علی (ع) را قبول نکنند.

 

حجت الاسلام قرائتی عنوان کرد: برادران یوسف(ع) چشم دیدن محبت های پدرنسبت به یک نفر را نداشتند چطور می شود مردم حکومت حضرت علی (ع) را برایمدت های متمادی در طول تاریخ تحمل کنند. از طرفی حضرت یوسف (ع) مدیریت ورسالت یک روستای کوچک را که می خواست بر عهده بگیرد برادرانش چشم دیدن آنرا نداشتند چه برسد به حضرت علی (ع) که مدیریت کل جهان بر دوش او نهاده شدهبود.

 

 

وی تصریح کرد: برادران حضرت یوسف صحبت های پدر را یک شبه فراموش کردند حالاگر دو ماه از واقعه غدیرخم می گذرد جای تعجب ندارد که مردم سخنانپیامبر(ص) را در مورد ولایت حضرت علی (ع) به باد فراموشی بسپارند.

 

 

حجت الاسلام قرائتی با بیان این مطلب که گمراه کردن مردم گاهی از یک نفر ویا جمعیتی امکان پذیر است، گفت: گمراه شدن مردم امری عجیب نیست گاهی ایناتفاق توسط یک نفر و گاهی توسط جمعی انجام می شود به عنوان مثال سامری یکنفر بود که توانست مردم موحد آن زمان را تبدیل به گوساله پرست کند.

 

 

وی اظهار کرد: تغییر در افکار انسان انکارناپذیر است همچون که یاران حضرتموسی (ع) هنگامی که به دریا رسیدند و ایشان به اذن الهی عصای خود را بر آبزد و یاران حضرت موسی جان سالم به در بردند بلافاصله پس از آسودگی خیالتغییر رأی دادند.

 

 

وی عنوان کرد: انسان موجود عجیبی است همچون که یاران حضرت موسی (ع) به اینسرعت تغییر کردند و پس از دیدن این معجزه به پیامبر خدا گفتند یک بت مانندبت مشرکان برای ما بیاور.

 

 

حجت الاسلام قرائتی تصریح کرد: مردم طبق نص آیات قرآن کریم از خدا برگشتهاند چه برسد به حضرت علی (ع) که بنده خداست مردم پیامبر(ص) و رسل الهی رابه قتل رساندند پس تعجب ندارد که حضرت علی (ع) را نیز به شهادت برسانند.

 

 

وی با اشاره به عاقبت به خیر شدن انسان ها گفت: عاقبت به خیری چیز بسیارمهمی است و با توجه به این تغییرات افکار آدمی باید همواره از خدا عاقبت بهخیری بخواهد. یاران یزید در واقعه عاشورا نماز جماعت برپا کردند ولی ازعاقبت به خیری هیچ نصیبی نداشتند.

 

 

حجت الاسلام قرائتی تصریح کرد: آدم در لحظه آخر نمی داند موحد از دنیا میرود یا مشرک. نمونه های بسیاری در تاریخ هستند که در لحظه آخر عاقبت به خیرنشدند همچون افکار واقفیه. فرقه واقفیه کسانی هستند که امامان معصوم را تاحضرت موسی کاظم (ع) قبول دارند.

 

 

وی عنوان کرد: یکی از درس های مهمی که از آیات قرآن کریم باید بیاموزیمافزایش معنویت و تقوا در کنار تعلیم و تعلم است. قرآن به تعلیم و عبادت درکنار هم تاکید می کند و ما نیز باید از این پند قرآنی درس بگیریم.

 

 

حجت الاسلام قرائتی با اشاره به آیات قرآن کریم و لزوم تبعیت از رهبراندینی تصریح کرد: بنی اسراییل قومی بودند که از پیامبرانشان درخواست کردندتا رهبر نظامی برایشان تعیین کنند و وقتی حضرت موسی (ع) طالوت را معرفی کردآنها زیر قولشان زدند. از همین واقعه درس می گیریم که تعجب ندارد مردم باحضرت علی چنین کاری کنند.

 

 

وی افزود: قول دادن و پای آن ایستادن یک امر مهم است گاهی مادر و پدر وقتیفرزند در شکم مادر قرار دارد از خدا می خواهند فرزندی صالح گیرشان بیایدتا شکرگزار باشند اما بعد از تولد فرزند تمام این افکار تغییر میکند.روبه انروانسان گاهی خودش را هم نمی شناسد گاهی مقام، ثروت، عزل و نصب آدم را از اینرو به آن رو.

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-انسانهابرای این خلق نشدندکهدراین جهان سرگرم شوند وتفریح کنند- بلکه برای بدست اوردن بالاترین حکمت ها  وتجربیات ارزنده هستندکهدرنزد انبیااعظام صلواته الله علیهم اجمعین هستند وبرای تغیر امدندولو حضرت مسیح علیه السلام درانجیل خانوادگی اقای پولس نبی نباشددر انجیل عقلا بخوبی روشن است برای چه میخواستندایشان رابقتل بر سانند؟؟ اصولا نقش مذهب تغیرات است بخصوص زمانی که تغیرات منفی شدت پیدا کرده است-درهمان مرحله های اول بعثت همه چیز مشخص میشودبه یک سریال بی انتهانیازی نیست من میدانم که دانشگاه کلمبیابه سیاست مدارانامروزی امریکا چه از لحاظ اخلاق وچه از لحاظ علوم سیاسی نمره صفر میدهدمنتقدی گفته است که هرگاه خواستید درسینما شیطان نشان دهیدچرا شبیه اقای اوباما میشود؟؟-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99