سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب صدای امریکا-جناب عالی براین اساس عمل میکنیدکه کوچکترین عمل مثبتیدراین مملکت رخ نمیدهد- وتمام مسئولین کار اسان وپراب ونان بااقتدارواعتبار هستند چیزی هم بلدنیستند- تمام کاربعهده قشرمستضعف است که درحال له شدن هستندقدرت اه کشیدن هم ندارند؟؟- ایا این حقیقتا انصاف هست؟ امرزوه هیچگونه فشاری بر اعصاب کار گذاران نیست!!؟؟ کار بسیارراحت است!! طبیعی بود که مقداری مشکل باشد کمبودها خودشان رانشان دهند وهمه جرئت پیدا کنند که خواسته های خودرامطرح کنند وجناب عالی هم بعنوان وکیل الرعایا والمله مداوم دادوبیداد کنید وفضائی درست کنید که هرچه برچسب بزنید بچسبد واگر بعد از مدتی ان بر چسب ها کهنه شود وکارائی خوداش راازدست بدهد-عنوان جدیدی راباب کنید بخصوص که دررسانه های ایران مطرح شده باشد یک بزرگواری از یک شهرستان بسیارمذهبی استان فارس به من میگفت مثلا گودی بوده استکه دران میدان ترباربوده است میخواهیم انرادرست کنیم میگفتند اعلیحضرت میخواسته اینجا چندکاخ تشکیلات مانندلوس انجلس- تورنتو-لندن بسازد- جناب عالی همدست باماهواره ای شهنشاهی سکود درمقابل انها اختیار کردی که حرفهای انان هارا تائید میکنید- ریس دانشگاه شیراز که خوداش دستی بر اتش داشت-از کارهائی که تهران میکرد شاخ اش درامده بود اروزه کار یکنفر بر اساس حق درست نشود دورترین فامیل ودوستان ایشان خبر دار میشوند وهزاران برچسب بر ایشان میزنند-اما روز ی خودرا بر ای حساب وکتاب بایداماده کنید


ارسال شده در توسط علی

-          بسم الله الرحمن الرحیم- سایت کلمه باب جدیدی باز کرده است-بخش دوم-دراوائل  هرقبیله چه در شهروچه در روستابدنبال صحابه خاص خودشان وتابعین هم به همین نحو بوده است- زمانی که دستور امد که احادیث را مکتوب کنید کم کم سازمانی ها به خصوص در مدینه بوجود امدکه بر اساس اعتقادات خودشان که اعتقادی فرقه ای است بوجود بیاید-ولی درمکه چنین اجازه ای داده نشدولی شاهکاری بوجودامد کهتا امروز غرب را مات ومبهوت کرده استکه میتوان گفت حوزه ازاد مسجدالحرام که ا نشاالله بعد موردبحث واقع خواهدشد- کار این سازمان ها گرد اوری حدیث بودمداوم بعلل گوناگون حدیث جعلی بوجود امد واین سازمان انهارا تثبت میکردند درحالیکهمیدانستند جعلی هم میتواند باشد که چون بنام پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است ما به افتخار ایشانثبت وضبط میکنیم از انها ولو بادستکاری کاربرد بگیرید-خشک مقدس احمق که منافق خوب میتواند اورا فریب دهد جناب مرحومعظمت استادمعزز حضرت ایتالله العظمی خوئی رحمت الله علیه بیمن هوش زیاد وشاگردان عظیم الشان دراین زمینه تحقیقات برجسته وممتاز دارند- از امام صادق علیه السلام سئوال شد که بعضی قبائل بعللی بعضی کلمات شمارا تغیر میدهند .کلمه بومی میگذارند وسعی میکنند که کلمه فخر باشد لی گاهی این چنین نیست ایشان فرمودند اشکالی ندارد- ایشان برهمین اساس امدند روی احادیث پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کار کردند- نتجه ان مختصراین است- اگر درحجاز حدیثی را فردی حجازی از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلمنقل کند که کلمه فاخر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دران نباشد اینفردمنافق بوده است ومیخواسته است که کلمات پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم معمولی کند تا کم کم درپیامبری ایشان شک ایجاد شود یا فردخاصی دراین زمینه بر ایشان بر تری پیدا کند؟؟ درکتابی خواندم در روز عاشورا امام حسین علیه السلام شروع به خطبه خواند کردند واز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم احادیثی خواندند ابن سعد روبه شمر کرد وگفت احادیث بسیارفاخر است شمر باغضب گفت توتابع امیرالمومنین هستی ویانیستی موضع را روشن کند وچنین اتفاقی هم درکوفه توسط حضرت زینب سلام الله علیها رخ دادخواستندباههمه وشلوغ کردن سخنرای ایشان راقطع کنند که ایشان فرمودند ساکت شوید تصرف الهی شد که همگی ساکت شدند- ولی اگر یک یمنی درحجاز اول حدیث پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میخواند وسپس حدیث را ادیت میکند باکلمه خاص یمنی بکار میبرد چناچه ان لغت درزبان یمن معنای متضاد داشته باشد قابل قوبل است وشقوق دیگر-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-باالهام از شخصیت ادبی-جناب اقای پاتریک مودیانو-یهودیان باپراکندگی درجهان پیداکردند ومداومدرمهاجرت بودند فرهنگ واندیشه های مختلف پیدا کردند-اجداد اقایمویانو- از فلسطین به یونان وسپس به به شهر سالونیکا پایتخت مقدونیه یونانی وسپس به روم و بعدبه اسپانیا  وسرانجام به فرانسه امدندحال اینانگیزه پیدا میشود که این فرهنگ واین نژاد چه مسیری راطی کرده است وبقول ایشان تاریخ چای پاخودرا درشن میگذاردکه ناگهانمحو میشود که ممکن است چند دقیقه باشد چه دلیلی دارد؟ که انسان بایدمنجمددرفرهنگی باشد که از مسیراش واز ایجاد ایده ها وفرهنگ سازی اش هیچگونه اطلاعات دقیقی نداشته باشد وسرانجام دربسیاری مواردبه خلا برسد  باید دید امروزه کدام فره نگ غنی است وشایسته هدایت انسان است-نکته دوم در غرب حتی اساتید غربی دردانشگاه شیراز درامرنویسندگی که درغرب بسیارمهم است که درایران ما فراموش شده است وتحقیق کردن کهباز درایران ما فراموش شده است ظریفی میفرمود درگذشته اشعارنغز زیاد یادمیدانند که هم حافظه راتقویتمیکرد وهم در اینده منبع تفکر وتحقیق میشد-میفرمودند که یک موضوع رادرنظر بگیریم واز روزنامه ها مطالبی که درانمورداست جمع اوری کنیم وکتب ومقالات هم همچنین سپس از انها یک مقاله بدست اوریم واین امرهم نویسندگی وهم تحقیق رابه ما میاموزد البته زیر شخصیت های برجسته باشد بهتر است کهاینامر دریهود نهادینه شده است- ولی برای تحقیق بایداز انتخاب یک ایدولوژی ویک فرهنگ راهنما بایدشروع کردنه انکه مردم پاریس یا بقول ایشان مردم الگو برلین راموردتوجه قرارداد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحن الرحیم- نیم نگاهی به شخصیت اقای پاتریک مودیانو-بخش دوم-حداقل میتوان گفت که اقای پاتریکبرنده جایزه نوبلشد که خارج از انتظارات بود-من ایشان را ازنوجوانی تمجید میکردم از زمانیکه- یک نسخه کتاب ": ویلای غم انگیز": رادرکتابخانه عمومی-ایستبورن-اتفاقی برای من رخ داد—اما اغلب انگیسی هابه نظر میرسدکه جبرا اسم ایشانرانشندیده اند(بازاری نشده بود)-اخرین خاطره من که عشق من بکار های اوبه یک جوان فرانسوی زمانیکه اورا ملاقات کردم بالب ولوچه تغیر یافته ایکه هیچگونه جذابیتی دران مشاهده نمیشد فرمودند که ایشان مرض نوستالوژیک دارد- این نکته فراموش شده است-در کتب اقای مودیانواغلب نشات گرفته ازاشغال فرانسه است تاثیر فضای نوستاولوژیکی-بعنوان یک ماموری که تاثیرات عمیقی دراقلام زیادیاز خصوصیات-نجات پیدا کردن ومنزوی وبیگانه ونفرت پیدا کردن میکرد-ان اندام ظریف ولاغرادبیات شاهکاردر کتاب( ماه عسل) اغاز اندریک هتل نیمه تاریک میلان درماه گرم مردداماهدرحالیکه کنار بار مشروب هست خانم بی- جین کشف میکند که خانمی که مدتها است ایشان میخواهداورا شناسائی کنددو رو ز پیش جان خودرا گرفت- وسپس خانم جین به شهرک اطراف پاریس میرود تا علت مرگ ان خانم را ومسائلی از زندگانی خوداش را-کشف کند-ان خصوصیت بارزی که مخفی وناپیدا است منگ وهنگی است که خوداش دارد- وهم چنین مخفی کردن ان اثراتی است که اودرتالار اینه ها براوتاثیر میگذارند که مخصوص تیپ کار اواست(خصلت پلیسی- وانسانی محدوده شده)-او قوانین غیر معمول داردکه زیاد برای مردم جذاب نیست وموردتوجه نیست؟؟!!- جهانی غیرواقعی همراه باعوامل مخفی شده- اقای مودیانو ازتمام سبک ها استفاده برده است بخصوص از سبک جاسوسی- وافسانه های کاراگاهی که دزدیه است- واز سبک فلیمهای دلهرهاور فرانسوی هم سود جسته است- ولی ان هدفی که موردتوجهاوبوده است شگاف واختلاف بین مردم میباشد- که گاهیاندکی تخفیف داده است وگاهی پرس کرده است- سبک او دربسیاری جاها چشم پوشی کرده ومختصرنموده است بنظر میرسد سعی کرده است کلمات به سادگی به صفحه بچسبد وازان گذر شود درهمه جا اینطور نیست- انعکاس حقایق بسیار ظریف وسازمان یافته است که نزدیک عدم باوربه تلاش هائی که میشده است(تقریبا میتوان گفت تقیه کرده است)-چناچه یک موردبود به این راه حل نمیتوان رسید- کتاب او پازل (معما گونه) هستند-اماانها غم انگیز ویاس اور میباشند-نکته الهامی ایشان این است که اساسا بهمعنای دقیق افرادقابل شناخت نیستنند بهنظر حقیر نکته دراین است وقتی یک انسان ضر به به انسان دیگری میزند مداوم اینفکر ایجاد میشود چرا این ظربه رازد وچگونه فکر میکرد وچرا وایشان میخواهدبگویداین چرائی قابل شناخت نیست؟؟- ایشان بطور مساویتحت تاثیر جادوئی کنجکاوی مفرط ونقاط ضعف روح وحافظه است اقای مودیانوشاعر اشغال است وسخنگوی مشخص کننده نکات بسیارمخفی است-من بیش از حد خوشحال وهیجان زده هستم که اکادمی سئود ایشان را کاندید کرد گرچه نمیتوان کمک به تعجب مردم فرانسوی که از ایشان نفرت دارنددر تفکر انها بکنم

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به شخصیت اقای پاتریک مودیانو- من  متاسفانه اخیرا یک شناخت مه الودی نسبت به ایشان داشتمولی درباخواندن مقاله اقای ":راپرت تامسون": درگاردین کهمقاله برای ادای سلام ایشان بوددروسط مقاله احساس همدردی وهمپنداری شدیدی نسبت به ایشان پیدا کردم-جنگ جهانی دوم یکچنگی بود هم ازدوطرف بسیار کثیف بود وهم درفرانسه کثافتهای زیادی مانندکشتن تعقیب کردن یهودیان وغیره مطرح بود خوشبختانه چنگ تحمیلی ما از یک طرف کثیفبود وبه خاطراخلاق برجسته زمان جنگ ما صدام نمیتوانست زیاددست به جنایت های بسیار گسترده بزند حضرت پیامبر اکرم  صلواته الله علیه واله والسلم وائمه اطهار علیهم السلام گذشته ای فراوان کردندکه امروزه سوتفاهمهای بزرگی رابرای برادران سنی بوجود اورده است ولی یاران حضرت علی علیه السلام چنین نبودند وان نوستالژی غم جانکاه وحک شدهدرهمان زمان بروز میکرد-خدمت علی علیه السلام رسیدندکه نقش تبعید دروطنداشت که به اویس قرن بفرمایئدپیش نماز ما شود وعرفان به ما بیاموزد- حضرت صلوالته الله علیه واله والسلمبه ایشان امر کردند برو وانهاراهدایت کن- ایشان درباره توحید وپیامبر ارکم صلواته اللهعلیه واله والسلم صحبت میکردندبه علی علیه السلم که میرسیدند بیاناتی غرا میگفتن وعرفانی کهاز ایشان اموخته بودند یادمیدانند کم کم موقعی که به بیانات حضرت علی علیه السلام میرسیدندمردم بلند میشدند ومیرفتند ومیگفتندمطالب تکراری است اویس قرن صبحها خدمت علی علیه السلم میرسید وغذا چندروزه راهماماده میکرد .درب منزل را ازدرون محکم میکرد جماعت میامدند وایشان خانه اش دوطبقه بوداز بالکن میگفتند مندیگر نمیایم میگفتند درب راخواهیم شکست وچرانمیایئ ومیفرمودبروید گم شوید نمیدانید چرامن نمیایم وانوقت میه خواهیدعرفان یادبگیرید توقع دارید عرفان علی علیه السلام رابه اسم خودم کنم بروید- انائیکه درجنگ دستی بر اتش دارند به نوستالژیمبتلا میشوند ماند پزشکان وپلیس وارتشی ودیگران از مقاله من چنین درک کردمکه ایاسن درسازمان پلیس بوده است ومسئول گشف افرادی اطلاع میدادند گم شدندبخصوص خانمها که یااینها یهودی بودند ویا بعللی با المانها ارتباط داشتند وبعدا فرارکردند- یکی از انها خانم ":جین بی:"است کتاب –ماه عسل:" بخاطرایشان نوشته است که درتعقیب ایشان به هتلی درمیلان میرود کهدورروز قبل ایاشن از انهتل خارج شده است وبه اطراف پاریس میرود ومیمرد احتمال زیادخودکشی میکند وهیجکس رامطلع نمیکند وهیچ نامه از خودبجا نمیگذار- کتاب دیگر ی بنام": خانم-درا-برادرکه بنام:"تحقیق برای جلب:"که یک دختر یهودی بوده است که گمشده استکهداستان درباره ان بصورت تخیل وشک وتردیددر زمان اشغال فرانسه نوشته شده است- کتاب دیگری بنام":افرادگمشده":که خود را کاراگاهیمیداند که حافظه خودرا ازدست داده استکهبصورت سبک اگزتستانسیالیسم نوشته شده است وتاحدودی بایدگفت واقعیتدارد که این افراد بقدری مشغله فکری پیدامیکنندکه باوجودانکهتلفه منزل خودرا میدانند ولی تلفن بخشی از اداره رامیگرینند وبایدبه انها کمک کرد وکتاب دیگر جائئدر ستاره- پایتخت- اتش)گزراشات پلیسی است که ممکن استکمی غیر مستقیم به مسائل کنند کهجایزه کنکورد رابرده است- روانشناسان گفتند دردرمان ان حل مسئله است کهاین جنایت چطوریبوجودامد وباید مسبین انمجازات شوند وگرنه فردمیخواهد درهمان شرایط باشد ومسئله راحل کند ومداوم از انسان دور میشودونزدیک میشودوحتی موی دست ادم سیخ میگردد –مانند داستان :"دا":-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جاسوسان غرب در داعش- مقاله ای جالب - به قلم دکتر اقای سامرند سلیمی ":بنام روانشناسی":روانشناسی داعش وداعشی ها:" درسایت :" اندکی صبر سحرنزدیک است":رامطالعه کنید- من اضافه کنم که شناخت من ازداعش به ای نتجه میرسدتمام برنامه انها طبق نقشه سازمان خاصی از انگلستان که ناشناخته است واساتید دانشگاه انرا بسیارخطرناک میدانند زیرانمیدانندانها چه میکنند وجوانان دانشگاهی از پیوستن به ان برحذر  میکنند دارد ادراه میشود اقلا بخشی که از غرب رفتند جزو همان سازمان هستندکه قبلا افرادی چون لورنس عربی تربیت میکرد- بسیارباهوش کهبعدا چند دکتری میگیرنند وصاحب ثروت زیادی میشوند چند سال درشهرخودشان مخفی هستند وریس شرکت میشوند وبعدخودرا به فامیلمعرفی میکنند از فیزیک بسیاربالائی برخوردهستند- توسط کشتی یا زیر دریائی درطوفان زیادسخت وسرد به جزیره میرونند وازانجا به کشورهدف میرونند قدرت مدیریت ونفوذ افسانه ای دارند سرنخی ها بسیار مهم مثلا ازروسیه وچین وایران راپیدا میکنند کهبه کشورخودشان میدهند کهمنجر به کشف مسائل بسیارمهم میشود طرفدارنی بعدا پیدا میکنندکه هرچه انها بگویند عمل میکنند وبخوبی افرادرابه شهوات ودور شدن از زهد وبه سمت اشرلف گرائی وانواع اعتیاد ووحشی گری وانتقام گیری دچار میکنند کهدیگر قادرنیستند به روش سابق بر گرددنداز جنگچویان صلیبی وروش اسماعیله- مغول ها وغیره درس های زیادی اموخته اند لباس فرم سیاه وموی زیادگذاشتند وغیره اینها کار هائی نیست که از عهده فرهنگ سابق انهابر ایدوربطی به فرهنگ سابق انها ندارد بسیارصبور وخوش خنده هستند ودرجای خود بسیار قاطع وقوی ظاهر میشوند


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-اخیرا سروصدامیکنند که سطح علمی دانشگاه ایران چه بوده است من وارد ان مطالب نمیشوم- خیلی از اساتید دانشگاه لندن میفرمودندهمه دانشجویان دنیا میدانند جز ایرانیان- وبارها هم این مطلب بیان کردیم وبه –سازمان بهائی –بی –بی سی هم –گفتیم ولی انروش مارا به ترکستان میبرد همین قدرمن بگویم سطح اطلاعات یک بازاری ایرانی که درسویسخانهداشت درباره تلفن دیجیتالبیشتر از تحصیل کرده  مخابران دانشگچاه شریف بود که ریس بخشی درتهران بود ویک سئوال من را که پرسیدم  ایشان اول فرمود چنین چیزی نداریم وسپس فرموداستادمن مقداری صحبت کرده است دران مورد دریکی از روزنامه های ایران چهارسطح باریک نوشته شدبود ان جناب بازاری منرا صدا کرد ومفصل شرح داد که دراثر جریانی درسویس تلفن ایشان بر ای تهران قطع میشود وبه اداره مخابرات باز ساده مسائل پیچیده را باز بان ساده شرح میدهند-بگذریم-دران زمان ارژانتین از لحاظ علمی به مراتب جلوتر ازایران در ارژانتین کارنبود-خانم کریستیافرمودند یک دلارما از  امریکا وام میگرفتیم وهفده سنت بهره میدانیم ودرامد از امریکا تنها میتوانست دوسنت  انرا پرداخت کند تمام صنایع ما ضایع سبک بودند وصنایع پیچیده به مانمیدانندتنها مقداری به برزیل داده بودند که من بعدا علت انراشرح خواهم داد یک دلار وام رامیتوانستندشش دلاردرامد داشته باشندما به امریکائی گفتیمکه از ایتالیاموادخام وکالای نیم پروده رادراینجا پروده کنیم به شمابفروشیم قبول نکردند- گفتیم صنعت مدرن بسته بندی گوشت به مابدهیدکه به شما ودنیا گوشت بفروشیم گفتند گوسفندخام رابه ما بدهید وما بسته بندیکنیم وشما انهارا به دنیا بفروشید- ولی دانشمندان ارژانتینی درناسا سی درصددرموشک ودرماهواره  و.صنایع نظامی ومانند ان تحصیل میکردند ودرامریکابودند که امروزه کوچکترین کمکی به کشورشان نمیتوانند بکنند امروزه درقطعه سازی صنایع سبک ارژانتین از ایران عقب تر است ما را درست راداریم طی میکنیمما که نمیخواهیم برای غرب متخصص پروش دهیم پس به اینسر وصدا هاتوجه نکنیدکه بقول –بی بی سی اره ای درست کردند ماست راهم نمیبرد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99