سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- شعری باعنوان –چشمه های دره بابل- حتما از ازاشک پیامبران بنی اسرائیل علیه السلام جاری شده شما هم به تقلید ازانان بزرگوارن برای ایش میگیریدچه شبهاتی با بعضی برادران اهل سنت است-عجبا-جناب اقای سالم راچه کسی مجبور کرده است که نماز اسلامی بخوانددرخود فروروئید وخودرا بکاوید- سرتان ر روی سینه قراردارد وخم شدهچون نحیفان گام میزنید-درطول تاریخ بنی اسرائیل وعصرجدیددرفلسطین چنین بودید واقعا؟؟ همیسشه قلبهای شما برای سرزمینتان میطپید فلسطینی ها چطور بودند؟؟کدام تمدن برجسته تربود-چه کسی اواز تورات را محو کرد؟؟- چه کسی کتاب را روی ز مین گذاشت- روح شما در درروی تپه های بابل مرد-چه کسی چنگ جنگ زد- چه کسی خون های شمارا ریخت-حال میخواهید مهارت دست راست رلبه چه کسانی نشان دهید؟؟-درخت برگ هایش بمیرد درخت مرده است حقیقتا؟؟دستان شمارا چه کسی بسته استکه  برای تثلیث-خدا- شکوه یهود- صیهون چه ربطی به بابل دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم--نیم نگاهی به استدلال نقدپذیر اقای کارل پوپر-بخش پنجم- نظریات شخصی است -گودال های مخفی درتائید پذیری وپوزتویسم-تئوری از طریق نمونه های تائید پذیری اثبات میشود وتوسط نمونه هائی کهباتئوری ناسازگاری وتناسب درستی ندارد ابطال ورد -میشود-دانشمند باید درجهت اثبات باشدلذابه میزانی باید دقت وفراوانی نمونه مثبترا مشاهده کند تا تئوری درست از اب درایدودرضمن به نمونه که احیانا مغایر است توجه داشته باشد – پس میبایست اول نومنه های مثبت پیدا شود وسپس تئوری از انها استنتاج وگرفته شودسپس بله بدنبال نمونه های ابطال کننده رفت-پستا اینجا تئوری از نسبیت بر خوردار است- این چنین تئوری هارا اقای هیوم قبول ندارد واین امر یکی از گودالهای پوزیتویسم میباشدبعنوان مثال ما یک میلیاردستاره پیدا کردیم کهطلوع وغروب دارند ولی نمیتوانیم بگویم کل سیارات طلوع وغروب دارند ویا ساعت ده شب همه چراغهای منازل روشن است درحقیقت دوپدیده که باهم هستند باید بر ای تک تک نمونه هارصد ودیده شود- مطابق نظریه استدلال نقدپذیر- مشاهدات زیادمثبت یک حس وشم ناخود اگاه بعلت تجربیان زیادی که از نمونه های تاید پذیربوجود میاید؟؟که هسته اصلی سازنده ان- این است که در مشاهدات تئوری هایکه ز روی حدس وگمان است کنار گذاشته میشودکه بظاهربامشاهدات همراهی خوبی هم دارند- وهم چنین-درک ذهنی وشم ذهنی که از طرح  نشات میگیردکه ناخوداگاه  درک مارا جهت میدهدکه یک تئوری بسازیم وانرا بکاربندیمراکنار میگذاریم- که این تئوری ها جدید هم ممکن است باطل وغلط باشد-که عقل هشدار میدهدمنطقا این تئوری ها  از نمونههای قابل مشاهده نشات نگرفته اند- اسطوره ومعما ورمزما تئوری سازی میکنیم از نمونه های خاص  بر ای ان است که ما با ان نمونه ها درگیرشده وبه موفقیت رسیدهایم  ویک تمایلات درما بوجود امده استکه به تکامل رسیده است اگر مامتد وروشمندازان نمونه های خاص تئوری سازی کنیم-قانوناومنطقا میتوان ادعا کردمانندانکه صبح بیدارمیشویم میگوئیم افتاب غروب خواهد کرد-بایدگفت دراین مسئله همه چیز برای ما روشن است ایا درتجربیات های پیچیده همهچیز برای ماروشن است؟؟ وهیچ سئوالی برای ما بی پاسخ نیست وپاسخ ها دقیق وروشن است؟؟ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تمام رهبران بوجود اورنده- دین اهل تسنن اخر عمر اعتراف کردند که ما کاشکی- سنگی برگی -علفی –گلی- ابی بودیم وقبل از این اقدامات میمردیم- واهل باز گشت به حق نبودیم-کدام رهبرایدولوگ دین اهل تسنن مستقیم الخط بود است؟؟ عجب حرفی که ائمه چهارگانه نه اهل جبر بودند حتی ماتردی و-نه اهل تفویض ومعتزل پس اهل چه چیزی بودند؟؟وچطورامت انها یا اهل جبری واشعاری است ویا اهل معتزلی است؟؟!! رهبران شیعه چه فرموده اند؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- داعش هم یک دست اش بسته شده است وهم ارتباط اش وهم ارتباط اش با راس قطع شده است جنگهای ساده میتواند بکند وچون پهبادها سرانجام خودرا منفجر خواهد کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب سایت کلمه  بار دیگری نشان داد شناختی از تاریخ وجامعه شناسی  مردم مسلمان صدراسلامتا به امروز راندارد وتحت تاثیر شخصیت های کاذب است که بحث مفصل میطلبد- حضرت زهرا علیهاالسلام-در مدینه درجائی ایستاده بودند- یک عربی امد واز ایشان پرسید ایا غدیرخم درعرفات رخ داده است-غدیرخم اسم مکانی است  البته منظوراین بودکه جریان غدیر خممشهور شده است درعرفات رخداده است یعنی خطبه عرفاتی خواندشده است نه خطبه درغدیر خم چطور شهرت پیدا کرده است بنام غدیرخم؟؟ حضرت زهرا السلام الله علیها پوزخندهای زدند وعصبانی شدنداعرابی ترسید وگفت جناب اقای عمر فرموده است؟؟!! فقط درتاریخ ایشان فرموده است حضرت زهرا سلام الله علیهافرمودند که افرادی زیادی انجا حضور داشتند کهالان در مدینه هستند از انهاسئوال کن- سئوالات ز یادی دراین باره داشت که بگذریم ایشان تحت تاثیر جناب اقای عمر میفرماید که خطبه غدیر درعرفات رخداده است از این نمونه هرچه بخواهید هست- که انشالله خواهد امد- اسم کوفه بددرفته است کم وبیش همه جای انزمان مانندکوفه است فقط یک فرق داردکوفه مخالف اهلبیت اش کم بوده است دشمنانشان زیاد وبیطرفهائی که بهسادگی الت دست میشدند وپول پرست بودند کهخصلت کلی انزمان است زیادبوده است بهترین نژاد ایرانیان بوده است که وصف انان هم خواهد امددر شهرانباراکثرا ایرانی بودند وقبلا میزان اعراب کم بود مقدارزیادی شدمداوم مغازه خالی میکردند حضرت علی علیه السلام جناب حضرت سلمان فارسی رحمت الله راانجا فرستاد – جناب حضرت سلمان رحمت الله علیه برای انکه ایرانیان پی به حقایق اسلام ببرند مداوم معجزه میکرده است درتیسفون هم کرد دراصفهان کرد ایشان پنج نفر که از طرف درباره اصفهان پیش او امده بودند واز اوخواستندکه به اصفهان بیاید ودردرباره اثبات حقانیت اسلام کند ایشان فرمودند بعدازانکه شما پنج روز به اصفهان رسیدیدمن حرکت میکنم اسم ایشان به گارد دروازه داده بودند چنین کسی خواهد امد اورابه کاخ بیاورید با مرکب یکماهراه بودبعداز پنج روزکه انها رسیدندگارددروازه نصف شب دید پیرمرددرحال نزدیک شدن به دروازه است انزمان تا افتاب بالا نمیامد دروازه راباز نمیکردند ایشان کنار دروازه سجاده پهنکرد وشروع به نماز خواندن کرد مدتی نماز خواند گاردپس ازمدتی پرسید شما کی هستی واین چکاری بود کردی- ایشان مشخصات اش گفتوفرمود من نماز میخواندم گارد گفت شما قراربودیکماه دیگربیائیودروازه راباز کر دوایشان رابه کاخ برد ایشان صحبتها کرد ومعجزات نشانداد وفرمودندمننزدکی ظهربایدبگردم گفتند ناهاراقلانزدما باش فرمودند منبایدبقه نماز حضرت علی علیه السلام برسم ایرانیان تصمیم داشتند که به حضرت علی علیه السلام نزدیک شوند وایاشن رابربایند وبهایشان یا کشته میشوی ویامیگوئی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک پیامبردروغین است انها به نزد حضرت سلمان رحمت الله علیه امدندوگفتند در زمان ساسانیان قدرت زیادبود وما شبها حکومت نظامی الان میکردیم وهرکس بیرون میامد میکشتیممعلوم میشود اسلام ضعیف است همین دستور رابدهید- ایشان غضنباک شدند وفرمودند اسلام به مراتب قوی تر از ساسانیان است ودرثانیممکن است شخصی واجب باشدشب  بیرون رود  هشداردهید که امشب سگان پاسبان هستند ودرب مغازه را نبندید- من ضمانت میکنم دزدان فکرکردند که چراغ سبز نشان میدهد سهمی خواهد گرفت وهمگی بیرون امدند سگان به ارامی نزدیک میشدندوناگهان چون گرگان به فرد حمله میکردند-منظورمن این جمله است که فردا تعطیل عمومی دادشدتا جنازه هارا دفن کنند- ششصدهزارحدیث قلابی راچه کسانی ساختند-جناب سایت کلمه میفرماید کل جملاتی که بعنوانغدیرخم مشهوراست شش تا جمله است-دوجمله اولیه درست است- ": که اگاه باشید:هرکهمن مولا(دوست) اوهستم علی مولا  اوهم هست-دوجمله بعدی صحت ان مشخص نشده است وبعضی ها انهارا پذیرفتند نمیشودبه راحتی ردکرد ماهم انرا به هرحال میپذریم-:"هرکه اورادوست داردتوهم دوستداشته باش وهرکس اورا دشمنی میکندتو دشمن اوباش-اما دوجمله بعدی صدرصد دروغ است-:" هرکه اورایاری کند یاری کن وهرکه اورا رها کردخوارش کن": چطورچنین چیزی ممکن است انهمه جمعیت معنا این جمله را نفهمندکهمنظر امامت وخلافت است وباز سرپیچی کنند ومسائل دیگرپر واضح است که اگر قراراینبود که فقط رسول اکرم صلواتهالله علیه واله والسلمتنها انچهارجمله رابگوید مردم رادران بیابان برای چندروز نگه نمیداشت بقول ایاشن درعرفات ویامنی بیان میکرددرثانی مگر شماعلم غیب دارید که چرابایددرغدیرخم باشد این اسراررادربرزخ خواهیدفهمید لذا مجبور شدن بیان کنند که درعرفات رخ داده است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- روزغدیر –روزی است که حقیقت وصلح وکمال وانسانیت-رو ز شناور شدن به سمت خدای منان است- روز دیگر ی است وجهان دیگری را نشان میدهد-میلیون هابار محتوی ان تکرارشودبرای درک حقایق ان کافی نیست- انتخاب یک حاکم نبود کهاز فردای ان باراحتی وارامش به سر کاررفت ویابه دانشگاه رفت ودرس خواند-توضیح ان ساده نیست-تنها راه حل ان تحقیقات شخصی است- که چرا به چنین رهبری نیازمندهستیم- بهترین جواب متعلق به قرانمجید وفرمایشات انروز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است-چرابرا این رهبر بایدبه دهانه اتشفشان رفت- بیادروح وقلب راباتمام ظرفیت اش بکار گرفت-سورحمد-بهسشمت خداوند رحمان والرحیم-که حمد شایسته او است-پادشاه روز داوری-شما هامنرا پرستش کنید  وشماهادرهدایت یافتن از من کمک بخواهید- درجاده مستقیم من گام زنید-جاده ای که انهائیکه مورد عنایت من هستنددر ان گام میزنند-نهان جاده ای که افراداش شایسته غضب من هستند ویا جادهای که نبایدمیرفتند- رفتند- میبایست از رنج ها وازارهائی که خودانسان برای خوداش فراهم میکند دوری کند از تنگ نظری ها دشمنی ها بی جهت با انسانها لجاجت باحقایق- به مسلمانان میفرمایدازانهادوری کنیدنه ا ن که انها را بکشید-چیزی معماگونه دران نیست فقط یک رمزاست خداوندمنان به فردمستقیم صحبت میکند- نه به رهبران وریس احزاب ودیگر افرای که با اوزندگانی میکنندوشیخ ومحتسب- خطاب سنگینی دارد که فرد را به چالش میگیردکه مداوم فکر کند ومداوم درطول قران انسان رابه چالش وگفتمان میگرد وادار میکند که فکر کندوسرانجام داوری کند وشوق خواست الهی درانسان به اوج برسد وه هیچ کمکی نیاز مند نیستجز زبان فاخر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-انساندرمرحله اول قاطی میکند-ولی اشتیاق برای درک مطلب مداوم زیادمیشود وانسان احساس میکند درصحنه ای استکه میخواهد جزوان باشد واین کتاب راهنمای انسان است وغدیرخم همان صحنه است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- روزغدیر –روزی است که حقیقت وصلح وکمال وانسانیت-رو ز شناور شدن به سمت خدای منان است- روز دیگر ی است وجهان دیگری را نشان میدهد-میلیون هابار محتوی ان تکرارشودبرای درک حقایق ان کافی نیست- انتخاب یک حاکم نبود کهاز فردای ان باراحتی وارامش به سر کاررفت ویابه دانشگاه رفت ودرس خواند-توضیح ان ساده نیست-تنها راه حل ان تحقیقات شخصی است- که چرا به چنین رهبری نیازمندهستیم- بهترین جواب متعلق به قرانمجید وفرمایشات انروز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است-چرابرا این رهبر بایدبه دهانه اتشفشان رفت- بیادروح وقلب راباتمام ظرفیت اش بکار گرفت-سورحمد-بهسشمت خداوند رحمان والرحیم-که حمد شایسته او است-پادشاه روز داوری-شما هامنرا پرستش کنید  وشماهادرهدایت یافتن از من کمک بخواهید- درجاده مستقیم من گام زنید-جاده ای که انهائیکه مورد عنایت من هستنددر ان گام میزنند-نهان جاده ای که افراداش شایسته غضب من هستند ویا جادهای که نبایدمیرفتند- رفتند- میبایست از رنج ها وازارهائی که خودانسان برای خوداش فراهم میکند دوری کند از تنگ نظری ها دشمنی ها بی جهت با انسانها لجاجت باحقایق- به مسلمانان میفرمایدازانهادوری کنیدنه ا ن که انها را بکشید-چیزی معماگونه دران نیست فقط یک رمزاست خداوندمنان به فردمستقیم صحبت میکند- نه به رهبران وریس احزاب ودیگر افرای که با اوزندگانی میکنندوشیخ ومحتسب- خطاب سنگینی دارد که فرد را به چالش میگیردکه مداوم فکر کند ومداوم درطول قران انسان رابه چالش وگفتمان میگرد وادار میکند که فکر کندوسرانجام داوری کند وشوق خواست الهی درانسان به اوج برسد وه هیچ کمکی نیاز مند نیستجز زبان فاخر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-انساندرمرحله اول قاطی میکند-ولی اشتیاق برای درک مطلب مداوم زیادمیشود وانسان احساس میکند درصحنه ای استکه میخواهد جزوان باشد واین کتاب راهنمای انسان است وغدیرخم همان صحنه است

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99