سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بقول استادمرحوم دکترحسینی سرودی- گذری- برکتاب  تفسیرنوین-مرحوم جناباقای محمد تقی شریعتی رحمت الله علیه- ایشان درمقدمه معتقد است که مسلمانان متوجه وضع ناگوار خود شدند!! واز خواب چون خواب اصحاب کهف بتدریج درحال بیدار شدن هستند واین سئوال چرا بخواب رفتن را بیان میفرماید- که یا خودشان اباطیلی راساختند و وارد دین کردن ویا اباطیل واوهام وخرافات دیگران را وارد دین کردند!!؟؟-دوحدیث از پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ذکر شده است-1-علمای امتی افضل  من انبیا بنی اسرائیل- و2- علمای امتی کانبیا بنی اسرائیل- اشان ذکر میکند دربارهاین دوحدیث از حضرت علامه زمان مرحوم کاشف الغطارحمت الله علیه که بحق اعجوبه بوده است سئوال شدجواب ایشان بسیارعالمانه استکه من با درک خود بیان میکنم- حدیث اول متعلق به ائمه اطهارعلیهم السلام هستند وحدیث دوم متعلق به علمای شیعه هستند چرا علمای سنی نیستند؟؟!! زیرا چنین ادعائی ندارند ودرواقع هم چنین است وبرخلاف عقل وعرف میدانند -حدیث اول رسولاکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید علمای امت من شایستگیهای زیادتری بر شایستگی های انبیا بنی اسرائیل دارند چهمیزان الله اعلم-خداوندمنان میداند-ود حدیث دوم علمای امت بر ابرومانند درجه پیامبران بین اسرائیل رحمت االله علیهم واسعه دارند-در ادامه میفرمایند که علم وعقل انسان-نمیتوانند بشرا ازدین ومذهب بی نیاز کنند باپیشرفت های انسانکه شگفت انگیز است ولی از تشخیص مصالح ومفاسد خویشتن عاجز است-از دکتر میلربروزنقل میفرمایند که جناب انشتین در دانشگاه پرینستون وفرمودند-: علم.مارا به انچه هست اگاه میکند ودین(وحی) است بتنهائی که مارااز انچه سزاوار است که باشدمطلع میسازد-فرق دیگر میان علم ودین این است که علم بشر بر طبیعت مسلط میسازد ولی دین اورا برخویشتن خودمسلط میسازدواز دیگر شخصیت ها نکته ای عرضکنم   جناب اقای دکتر الن  لایت من  بامحقق دیگری به این کشف میرسندکه جهان مادی با کمترین انرژی بهم متصل است- چه زیبا است اگر با انرژیِ قوی متصل بود- شناخت ضعیف بود امکان تسخیر دربسیارجاها امکان نداشت بعنوان مثال از انرژی اتمی نمیتوانستیم بهره بگیریم ویا از اب هیدرژن واکسیژن ـ استصحال کنیم-اب اگر کثیف میشد دیگر قابل استفاده نبود وهمچنین خداوندمنان باطل را ضعیف قرار داده است وحق دارای قدرت هم بستگی  قوی دارد لذا حضرت امیر المومنین زلزله ای کوه رامیلرزاند نمیتواند ایمان مومن را بلرزاند-حتی زلزله قیامت چون مومن میداندحق است خوشحال هم هست-چرا این علما در اسلام وجوددارند  ودرادیان قبلی نبوده است-دلیل ان عدم رشدعقلانی انسان ها بوده است که هرکس از انبیا جدا میشد هلاک میشد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خانم کریستینا- ریس جمهور محترم ارژانتین فرمودند بخصوص انگلیسی هازمانی که یک قانون اساسی  زمانی  که دریک کشور تهیه میشود- تحسین میکنند وزمانی که برهمان اساس میشود میفرایند انهارا کنار بگذارید؟؟وارد گفتمان شویم ؟؟!! ولی مسلم است که زمانی باانها بحث میشودمغایر با قوانین انها باشند ایرادحقوقی وسیاسی میگیرند—بقول استاد عظمت جناب ایت الله حائری شیرازی رودخانه دونوع سنگ دارد یک تخته سنگ بزرگ که با طغیان اب هم تغیر نمیکند که از روی انها میشود از رودخانه عبور کرد یک سری سنگ خورد دارد که درحال حرکت هستندکه پای دروی انها بگذاریم در رودخانه غرق میشویم واب انسان رامیبرد- امروزه درایران سنگ های خور د درحال تبدیل شدن به سنگ های بزرگ هستند- برخورد دو قانون اساسی- ما مانندجناب اقای خروشجف نمیگویئم که ما": ابرقدرت هستیم":!! مامیگویم تابع عقل ومنطق وفلسفه وحی ناب هستیم- چناچه این علومدر کشور شما ارزشی ندارد پس درب دانشگاه راببندید شمادراینده برای چهل وپنج درصدیکه اسکالتلند به شما رای ندادند مجبور به باز نگری هستید درباره ایرانهم میبایست باز نگری کنید – یکی از طلبه های فاضله در درس خارج دریک سازمان امنیتی کار میکرد- یک جناب سروان نمیچه مجتهد درانجا بود- وارداطاق ایشان میشود میبیند که کتاب سیوطی وشرح لمعه درانجا است میفرمایدمگر شمادرس خارج مطالعه نمیکنید واین کتاب ها چیست؟؟ ایشان میفرماید اخر الزمان است حدیث است دراخرالزمان انسانها مثل گاومطلب فرومیبرند ومدتی به ان ایمان میاورند بعداز مدتی مانندگاو انها دوبار میجوند که چه نکاتی دارد ومطلب از چه قرار است منهم همینطور فرودادم فرصت تحقیق نداشتم حال میخواهم تحقیق کنم-مانند گروهک ها


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-پاکستان دربحران- پاکستان مداوم دارد سیاست های غلطی را که تنهاسود ان متوجه غرب  بخصوص امریکا است درپیش گرفته است- وارد بازی بمب اتمی شد که نباید میشود ومنطقه بشدت اتمی شده است-  سیاست های غلطی پاکستان وبنگل دش درباره کشمیر هندوستان پیاده کردند وچریک به انجافرسستادند که اشوب ایجاد کندکه طلسمپیروزی حزب معتصب هندو شد که طبق قانون اساسی هندوستان بایدسکولار وکمک کننده به کل کشور یا بخشی از کشور باشد واین قانون را نادیده گرفتند درنتجه ان حزب تمام مسلمانان پاکستانی وبنگلدشی که نسلها در کشمیر بودند ویا اقامت دائمگرفته بودند اقامت انهارا ملغی کرد در ازثروتمندان هندو مقیم پاکستان وبنگلدشت خواست که ثروت خودرابه هندوستان بر گردانند وشرایط خوبی هم برای انها فراهم کرد چهار صندلی درمجلس رابه 164 کرسی رساند- مداوم در افغانسان دخالت بی جا میکند که به ظاهرطالباان افراطی موقعیت سیاسی درافغانستان ایجاد شود که یک اپوزیسیون قوی ضدحکومت ایجادشود که دست غربدرانجا قوی شودوحدت جامعه که به اگاهی بالائی رسیده است تحقق پیدا نکند وضد امریکا نشود ویک مجلس دست نشانده داردکهدرمقابل کشتار سند ووبلوجستان پاکستان سکوت اختیار کرده است سندرادر سیل خانمان سوز تنها گذاشتند وده هزار مدرسه را برای دائم تعطیل کردند بیمارستان های انجا درحال تعطیلی هستند کارمهمی نیتوانندانجام دهند کشور اگر به این سبک ادامه پیدا کننداحتمال تقسیم ان میرود ومداوم درمرز ایران شلوغ کاری میشودکه کارغرب است وباکمال وقاحت اعلام میکندکه من اطلاع ندارم؟؟ ویک سیاست منافقانه ودوچهره رادارد ادامه میدهد به نفع پاکستان است از سرنوشت افرادگذشته خوداش وشاه عبرت بگیرد وراه اصولی ومنطقی رادرپیش بگیرد وبه کمک امریکا زیادامیداور نباشد که هرلحظه درنوسان است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نگاه مدرنیته واسلام-دبیری محترمی بامن همکاربود بهمنگفت بودکه کمونیست است ولی همیشه دم از حقوق مستظعفین میزند- پس ا زانقلاب یکروز ماشین ایشان بوق زدمن سوار شدم- پرسیدم که شماهنوز کمونیست هستید ایاشن گفت خیر ان مال  کم اطلاعی من بود- امروز همه تاریخ بگوید هستم هرچهمردم قبول دارند تاریخ بگوید  داریوش شاه من هم میگویم داریوش شاه-مقدمه دوم- سربازان متفقین-که اسیرالمان های نازی میشدند اول زیادشکنجه میشدند دیدنداثری ندارد وحتی بامهارت دروغ میگویند-عده ای کارشناس اوردند-انها بعداز مطالعه گفتند این راه صحیح نیست طرحی دادند که مثلا انگلستان بیش ازانکه به ماضربه بزند به مردم خودا ش ضربه زده است این راتوانستد اثبات کنند همه شروع کردن به دادن اطلاعات  دونفر اطلاعات ندادند یکی یک الوار درست میکرد که فرانسوی ودیگری تصور میکنم بلژیکی بودایندو گفتند هرچه شما میگوئید درست است ولی چون ما مذهبی متعصب هستیم به کشور متجاوز سکولار اطلاعات نمیدهیم-اول خواستندانهارا بکش دیدن خطرناک است اندورا بصورت ساختگی فراری داند وجناب اقای هیتلر یک اسقف راوارد کابیته کرد وادعا کرد که مسیحی شده است انگلستان بعداز جنگ متوجه قضایا شد به سمت شفاف سازی ازادی  یک رقابت سازنده بین سکولار ومذهب ایجاد کرد وهرکدام دلیل درست یا مردم پسند داشت انراتقویت میکرد- مقدمه سوم- سیستم اجتماعی مانند باطری عمل میکند بایداین باطری همیشه خالی باشد که اگر دوسر سیم رابهم بزنند جرقه نزد- قانون این است کهاول هویچ وبعد چماغ واگر هویج دادند باز مسئله ایجاد شد اول چماغ بعد هویچ خداوند منان هم همین روش رادارد- باطری ملت خوداش راخالی میکند وباطری دشمانانش را پر میکند همین کار هم خداودمنان انجام میدهد وای درطول ای سیاست بلدنیستبا انسان چگونه معامله کند درحالی که خداوندمنان بخوبی بلد است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- گریه  مانند باران است- بخش دوم- توکل بایداز روی ایمان واطاعت باشد- حضرت ابراهیم علیه السلام- یک خانم اش رادرمسجداقصی گذاشت که پر از نعمت بود- خانم دوم اش رادرمسجدی که در حرام جائی که لم یزرع ( زراعت نمیشد)بود(مکه)- که هیچ حیوانی غذای سیر نمیخورد- خداوند منان به حضرت ابراهیم علیه السلام برای توکل درمکه به اوجایزه دادبعلت پازدن طفل اش حضرت اسماعیل علیه السلام چشمه زمزم را جوشان کرد که نوشیدن ان علم را زیاد میکند- جایزه باقیه است-مرض را شفا میدهد وبسیارگوارا است- وکاربرد های زیادی دارد- -کار امام حسین علیه السلام بالاتر از از حضرت ابراهیم علیه السلام است-حضرت ابراهیم علیه السلام عیال خودرا درجای امن گذاشت- ولی امام حسین علیه السلام عیال خود را دردست دشمنان کهداغ انها راهم با کشتار خوداش ویارانش تازه تر کردگذاشت-کاری بس عجیب( که مسجدی درمشهد خودبسازد)- جایزه امام حسین علیه السلام اشک چشمان ودل انسانها جاری میشود- دل مومن که به خداوند منان محبت دارد خداوندمنانهم همان جا است- که اوبهخداوندمنان محبت دارد- خداوندمنان خاصیت اهن ربائی دارد درهرقلب ی که قرار گیرد انهم خاصیت انهم ربائی  پیدا میکند( بر اساس درجات ومراتب)-لذا امام حسین علیه السلام هم جاذبه بالائی دارد- ولی عقل میگویدبهقلبی که جذب الی شده است منرامفتون خودات کن-نه دیگران- همه را واسطه الهیدیدن  ( وهابیت نادان توجه کند)- تشکر از خداوند منان وامیدبه خداوند منان باشد وخداوند منان بوسیله ای به اونعمت برساند


ارسال شده در توسط علی

بسم لله الرحمن الرحیم- عراق عزیز باید بداند اهمال کاری ها نظامی ضربه سختی به اسلام میزند-  75 خودرو داعش نباید ایجاد مسئله کند- یک نمایش پانصد تا هزارخودرو سنگین رابه نمایش بگذارید- شما باارتش ترکیه حداقل روبرو هستید که نزدیک به امریکا است-درجبهه کهبودم متوجه شدم حمل ونقل سپاه فارس را تهران انجام میدهد ارتش سوم که مرکز اش شیراز بود و.پانصد کیلومتراز وسط مرزعراق به سمت خلیج فارس درتحت امرداشت  یک تریلی ویک وانت نداشت استان فارس دنبال یک وانت بود که حاضر باشد تغیرات بدهدکه به احتمال زیادیک ژرانتور بزرک بر ق را به خط مقدم ببرد وتریلی مامور شیراز که دستور باز گشت داده بودمنتظربود رانندان بچهای ماتومبهوت میکرد که خوداش مدتها بدون اجازه تریلی میبرده است به خط مقدم بحث اش به مانند از بس که عراق توپ اورده بود دیگر اجازه رفتن سخت بود این مطلب برای این نوشتم که دلسوزی شاه برای ارتش ایران مشخص شود دران زمان شاه حداقل دواز میلیارد دلاردرحساب ایارن درنیویروک داشت سه میلیارد میداند واین ضروریات براساس یک متخصص ک هحداقل بیشاز هزار صدتابودتهیه کند که درباررا درجریان گذاشته بود ارتش سوم برای انکه بگوید حداقل نزدیک بهترکیه است ساختمان بزرگی را تهیه کردهبود دیگر نمیدانست که بایدحداقل صدوپنجاه اطاق داشته باشد من سری بهانجازدم پی به مسخره بودن انها بردم که بقول استاید مرکز زرهی همهاش دکور است ولی بخش حمل ونقل دیگر بفکرم نرسید که قلابی باشد واقعا خداوندمنان این کشورا راخفظ میکرد اسمائی تخصصی به اطاق داده بودند دونفر بایک میز کوچک که امروزدرمهدکودک نیست دونفر نشسته بودند وچیزی دیگر دراین اطاق نبوددرهرحال  میابیست جنگ راجدی گرفت وباموازین علمی کار کرد ونبایدداعش بیش از پنج درصد شما عرضه نشان دهد-انشالله به زودی پیروز خواهید شد


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم  اقای رضا پهلوی در یک در مصاحبه ای بارادیوفرانسه یک مصحابه تاتری دادکه همه چیز از از اول سازمان یافته بود کهاب در دل ایشان تکان نخورد بسیار بچه گانه-مداوم نظریات یکدیگر تائید میکردند وبه ایشان سرنخ میدادند- که هرچه قدر بخواهد غلوکندول از دایره عقل هم زیادبیرون زده باشد مثلا ایرا ن هم دنیارافریب داده است- حتی اقای اوباما را؟؟ واز همه دنیا حتی اامریکا باج میگیردتوسط بمب اتمی کهدرحال درست شدن است ودیگر خیال اش ارام است که کسی نمیتواند با اوکاری بکند سیستم مرعوب کردن-مدتها امریکااز ایران باج گرفت اسمان به زمین نیامد حال ماهم باج بگیرم اندکی قصاص شده است اسمان به زمین نخواهدامد- نکتهای فرمودند زمان شاه ایران جزیره ثبات بود وایشان خیلی دلسوزی برای ایرانکرد این دونکته رامیخواهم  اندکی موشکافی کنم- مردم ایران ذاتا یکمردم نجیب سر درگریبان بافرهنگ سعدی و.حافظ هستند ولی مردم اگاه ودارای نبوغ های عجیب وغریب درمیان انها است -ساواک شیرازرا به پانصد قسمت کرده بود – هرقسمت یک ساواکی به مدت ششماه مستقر میشد طبق یک نقشه دقیق افراد ان حوزه را شناسی میکرد تعدادی مثلا چهارتا از جوانان ساده لوح انتخاب میکرد که شما سرانجام به دانشگاه راه پیدا میکنید تعلیمات میداد از طریق انان جوانان وتاحدودی افردارا شناسی میکرد- یک سرکرده ویا سرگروه انتخاب میکرد که میتوانست یک خانم باشد به ایاشن وعده میدادکه پسرشمادرامریکا استاد دانشگاه پزشکی میشود وماهم چیزایشان رافراهم میکینم- درهرحوزه حداکثر چهارنفرروحیه رادیکال وانقلابی داشتند اینهاراتحت کنترول میگرفت که از اخر دبیرستان شروع میشود به بالا-درمحله من یکخانم مالک وثروتمند بود ساواک نسبت به عظمت ایت الله مرحوم پیشوا رحمت الله علیهکه یک انقلابی سلیم نفس امام گونه بود وبسیاری جاهانماینده تام اختیار حضرا ایت الله العظمی محلات رحمت الله علیه بودندکه من درا وائل فقط اسم ایشان رامیدانستم  علت مشکوک بودن ساواک این بود به ایاشن میزانزیادی خمس ونذورات داده میشد وساواک چرتکه زده بودکه پول های طلبه وغیره نسبت به دارمد ایاشن کم است نکندایاشن پول به خانواده های  زندانی سیاسی میدهد؟ میخواست مچ  ایشان را بگیرد البته من یک همسایه ای  پیدا کردم که ایشان سرهنگ باز نشسته ژاندامری بود که برحمت الهی رحمت ومن از ایشان نقش سیاسی ژندارمری راسئوال کردم ایان فرمودند پاسگاه من در کنار جاده دریک سربالائی بود کنار یک روستا بعضی مواقع یک ماشین کنار پاسگا ه می ایستاد ومیفمرود به من که اینمیزان تریاک سهم شما است البته ایاشن از این تاکتیک دفاع میکرد کهبرای کنترول مواد راه درستی بود وما دونفر سرکرده جاسوس در روستا داشتیم که انها با ما از طریق خاص ی ارتباط داشتندوچندنفر هم پادو انها بودند مابه انهاپول میدادیم ودستور امدکه تریاک هم بدهید یکی از انها بی سیمداشت که هرگاه ما درخطرباشیم نیروی کمکی بیاوردیک روحانیدر روستا بودعلنا به رژیم فحش میداد یک دستور امد که میتوان ایشان را ترور کرد من از سرکرده پرسیدم نظرشما چیست؟ گفتند مثل اب خوردن است وازمن سئوال کردد نظر شما چیست ومنگفتم بعداز ان روستا از کنترول خارج میشود گفتندبادادن تریاک به ایشان بطرغیر مستقیم سعی کنیددهان ایشان بسته شود-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0