سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به ترور ژنرال اقای- وسام الحسن- نکته اول بسیار ایده بچه گانه ای است که ریس کا سازمانهای اطلاعاتی از ارتش وشهربانی وغیره یک فرد از طرفداران اقای حریری باشد ومیابیست نیروی های نظامی واطلاعاتی وشهربانی یا بیطرف باشند ویا طرفردارن هشت مارس متعلق به حزب الله باشند سفر های مکرر ایشان به المان وفرانسه همیشه سفرها زیاد یک مسئول عالی رتبه به کشورهای غربی خود بهترین نشان برای سر سپردگی است بخصوص که هیچگونه اطلاعاتی هم افشانشود حتی فر د عادی به شک میاندازد- عملکر دایشان بخوبی ماهیت ایشان را مشخص میککند که حزب الله توانست بسیاری از عملکرد غرب را در لبنان بدام بیاندازد درحالیکه ایشان نتوانست انجام دهد کشف چندسازمان خیابانی اسرائیل که اشوب راه میانداخت خودنشان میدهد کار اسرائیل بوده است تا موقعیت ایشان رابالاببرد وکشف که وزیر که بنفع سوریه بمب گذاری شده است بعد توسط وزیر کشور رد شده است- رسانه های بیروت نوشتند که مداوم به محض انکه نامی از سوریه برده میشود در مرز لبنان سوریه نیروهای شورشی به سمن مرز داران وروستاهای لبنانی تیراندازی میکنند وانهاهم تصادفی درجهت تیر تیراندازی میشود بنظر میرسد که مرز داران لبنانی وحشت کنند وعقب بنشینند و شورشیان بتوانند وارد مرز سوریه شوند واز انطرف تشنج که درسوریه درحل فرونشستند هست درلبنان مشتعل وزنده کنند زیرا بمب گذاری های از سال2005 تا2008 برای همه روشن شد که غرب بوده است ودلیلانهم دوامر بوده است عدم خریداسلحه از غرب وتوجه به اموزش وپروش ومسائل مالی که غرب بخوبی اعراب درجنگ فر سایشی قرارداده است که به اموزش وپروش توجه نشود زیار بعدا جوانان بی کار وبیسواد بهترین مسئله ساز داخل کشورهای اعراب میشوند ومیبایست ویرانی دراین کشورها به حد اعلا برسد وحشت مردم مداوم زیاد شودتا سرانجام بخواست غرب تسلیم شوند وکاملا باید کشورهای اسلام ی اسلحه ومحصولات خوداش را از جای دیگری غیر از غرب تهیه کند سفر های مداوم اقای حریری به فرانسه وعربستان ودردفعه اخیر فرمانده نظامی هم درخواست شده بود که بیاید بخوبی نشان میدهد که جریان عبور شورشیان به داخل سوریه میبایست طرح ریزی- به همین علت جناب اقای بشار اسد همان موقع فرمودند هرنوع تله ودام سخت وسفت متقابلا دام وتله سفت سختی برای شما خواهد بود که انرا بهانه ای برای تروراقای الحسن درست کردند که یک پیراهن عثمانی بسازند گرچه این مطلب درجای خوداش درست است- اخیرا شخصیت جدیدی بنام اقای گی گی وارد معرکه شده است که بخوبی از چهرهای سیا میباشد فردی که جمع بنی صدر ومسعودرجوی وجعفریان وازهاری وربیعی وهویدا است وجالب است به مکه دعوت شده است ایشان واقای حریری وااقای جمبلاطریس حزب باد تصمیم گرفتند باهم متحد شوند وقانون اساسی تغیر دهند که مسیحی فقط به مسیحی رای دهد ومثلا به حزب الله رای ندهد ولی اقای جمبلاط به انها رای بدهد – از بیانات اخیر بعضی سازمانهای امنیتی که ریس انها از چهارده مارس طرفداران اقای حریر است یک نکته گفته است که ما امنیت رابرای همه میخواهیم واین امر درکشوری سطح معلومات نسبت به کشور عربی بلاتر است امر عجیب نیست ومعلوم میشود شکافی سنگنی شده است که دیگر حاظر به اطاعت از غرب نیستند واقای الحسن هم به اخر خط رسیده بوده است نحو کشتن ایشان بسیار خبرنگاران رامتعجب کردکه در زمانی که ان میدان باید دراوج شلوغی باشد کسی نبوده است بچه مدارس زیادی وکارگران زیادی میبایست درپنچ دقیقه به سه انجارا سوزانداز کنند وهفتاد کلیو دینامیت فقطسه نفر کشته داده است وانهم دقیقا ماشین ایشان را تیکه تیکه کردهاست وتظهارات مردم درمقابل سازمانهای امنیتی نشانه همین امر است ومیابیست درامر سیاست با شانس وخوشبینی بیجهت روند ی که سرانجام ان بازندگی خواهد بود معنا ندارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- گروه فشار گروه فشار- بخش دوم-جناب حضرت همسایه رحمت الله علیه نزدیک ی های انقلاب روزی صبح درب منزل رادیدند وکمی هم خشمگین بودند- فرمودند که شایعه شده است که دربوشهر یک طرفدار امام خمینی رحمت الله جمعیتی که تعدادانها معلوم نیت چرا درساحل جمع شدن ویک دفعه بحث سیاسی در گیر میشود وهمگی میگویند به امام خمینی میپوندیم و.یا به شاه میپویندیم یکی مخالف انهارا به رگبار میبندند وهردو گروه امروز سخت دارند طرف مقابل عامل ان میدانند ودرضمن گروه منافقن ونیروی ها رژیم به نفع شاه عمل میکند وچند تا ازخانم های تلفنچی مخابرات باانهاهم همکاری میکنند- رژیم تا دوماه هیچ خبری نداد ومن از بیانات ایشان بخوبی فهمیدم کاسه ای زیر نیم کاسه است که به نفع شاه است وسپس ایشان فرمودند دکه من به بوشهر میروم تا حقیقت را تشخصیصدعم واهالی محترم بوشهر در شیراز سخت وحشت کردند وهمگی راهی بوشهر شدند سعی کن اگر ملاقات باانها کردی انها را ارام کن قضیه اتفاق محال بود همچین سنتی دربوشهر نبود که درکنار ساحل جمعیت عظیمی جمع شوند وعلتی هم وجود نداشت که انرا توجیه کند درهمان زمان یکی از بچه های گروه تبریز بود وایشان هم همین موضوع را ازچند منبع شنیده بود ومن ساعت ده بیرون امدم وافراد دوبدو توی پیاده رو ایستاده بودند وهمین موضوع رابیان میکردند- پیادروی روبروی مادر فرماندار که خانه اش درهمان حوالی بود که حالت خانمهای مفتش سابق را داشت پیش ایشان رفتم وجریان را پرسیدم چشمان عقربی خودرا تیز کرد – گفت امام خمینیرحت الله علیه اخیراشاه راغیر قانونی اعلام کرده است وفرمودندکار ینکنید که من دستور جهاد راصادر کن این اولین دستور جهاد است وامام رحمت الله علیه به هیچکس جز اخوند رحم نمیکند وتا دیر نشده بر گردید-من بخوبی فهمیدم از غیر قانونی بودن رژیم وجهاد بشدت ترسیدند ومیخواهند تهدید راتبدیل به فرصت کنند مدتی طول کشید تا بچه ها ی مسلمان سعی کردند بیخودنگویئد رژیم گشته است وکار رژیم است مردم از دوطرف بری میشوند واز اینکه رژیم مسئله رااعلام نمیکند همه درهاج واج بودن وتفاسیر مختلف بود بهترین استدلال این بود که شبکه بی –بی- سی چیزی نگفته است ولی عدهای این استدلال راقبول نداشتند تا بعد از دوماه دروغ بودن ان اشکار شد ورژیم در یک روزنامه درداخل صفحه دریک قاب یک سانت درچهار سانت نوشت واقعه وحادثه بوشهر تکذیب میشود وهیچ شرحی نداد- بحثی درباره منافقین بکنیم- علت پیشرفت ما عدم شناخت ما ازاین گروهک نبود بلکه امام راحل باشگفتی تمام وشناخت کامل چون پیامر اکرم صلواتهالله علیه والهوالسلم عمل کرد نزدیک انقلاب انها بچهای مسلمان را که باانها موافق نبودندسربه نیست میکردند عده ای پذیرفتند که بعد از انقلاب عذر انها را خواستند واین بنده های خدا نارحت هستند که چناچه می بودند قدرت شکستن اسطوره مسعود رجوی شاید داشتند رجوی از الگوهای غربی موردتوجه جوانان استفاده کرد مانند اقای چه گوارا- کاسترو- ومانند ان ومتاسفانه کتاب های زیادی درغرب درباره انها نوشته است که خیلی صیقل خورده وفلسفی وانقلابی وجاسوز است وما میبایست الگوهای اسلامی را جای گرین میکردیم مانند خودحضرت امیرعلیه السلام – وامام حسین لیه السلام جناب مختار رحمت الله علیه وحضزت زید رحمت دالله علیه وحضرت یحیی رحمت اله علیه ودیگران ونکردیم گرچه این اخطار داده شد وعلنی وضمنی از انها تعریف شد وانها ان کتب راترجمه میکردند ونقد های دقیق غرب را درباره انها را اثری نمیداند وبخش از تمدن اسلامی درپشت ابر بود وایانان توانستند این اسطورهای غرب جا بی اندازنند ولی سنت اسلامی درایران صیقل خورده وپالایش شده ومحبوب بود ومسلما جوهر خودرا نشان میداد کنده درطوفان تکان نمیخورد وان شاخه است که درطوفان میشکند کنده باقی میاند میتناو برای مدتی یک ایدولوژی ویا ایده محوری چون عروسک چینی کرد وخیلی زود شکننده گی اش مشخص میشود وامروزه اقایان مانند سربازان مزدور امریکائی در افغانستان که نه شناختی از اسلام دارند ونه دشمنی بامردم انجادارند امدهاند که مدتی بچنگند بریا پیچ سال اگر مردند خانواده انها به امریکا برود وپول کلان بگیرد واگر هم زنده کمانند که خودشان هم به امریکا برونند درست مانند انها میخواهند در سوریه بجگنند که هیچگاه امیدی که ایدولوژی اقایان را سوریه ویا امریکا بپذیرد وجودندارد وانهائی که مخارج وهزینه انها متقبل شدند اهداف دیگری دارنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- گروه فشار گروه فشار به کسانی میگویند که میخواهند با بیان وژست یک مطلب رابه مردم القا کنند ولی دونع هستند علن واشکار ومخفی- وی مرکحز زرهی روزی یکلیسانس وظیفه جناب مهندس منرا کنار کشید گارد بدی نداشت ولی من ترس را درچشمان به اصطلاح درته استکان چشم اش دیدم وحال تعجب رابخوبی نشان میداد- وپرسید خبری جدیدی به گوش رسیده است گفتم- نه- ایشان گفت رکن دو من راخواسته ومطلبی رابه من گفت به خانواده وفامیلت درتهران بگو انرا شایع سازند ومطلب را گفت ومن گفتم نباید انرا پخش میکردی ایشان کمی حال جاامد وجرئتی پیدا کرد وگفت من اعلام ازداوج خود را به همه گفته بودم ونمیتوانستم غیر از تهران جائی دیگر باشم ومجبور بودم قبول کنم- ومن گفتم بیادکاری میکردی همه بهفمند که قلابی است ایشان گفت این کار کردم وبیشاز پنچاه نفر کسی مطلع نیست وانها اهل پخش کردن نیستند- ورفت- روز ی از خانه درلندن بیرون امدم یک خانی مسنی خوداش رابه من رساند وسلام گرمی کرد وژست استاد دانشگاهی گرفت وفرمودند گمان میکنم شما ایرانی باشید گفتم وفرمودند گمان میکنم مسلمان باشید گفتم بله اینطور است ایشان گفت شماتصدیق میکنید که غرب عمق گودال ماه را اندازه گرفته است گفتم بله ایشان شرح داد که مشکلی بوده است بعد از بچه ها گفتد یک راکت تنیس مانندی به اپول وصل بوده است باموجی سفینه میفرستاده است وانهم کنار گودال بوده است دقیقا اندازه گیر یکرده است ایشان عرض کردخدومتان خواستم تذکر دهم کاری بسیار سخت بوده است- من هم تصدی ق کردم وایشان من یک انتظار دارم اگر ایه از قران جعل کنید که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در این باره اورده است جعلی است من تا اخر قضیه راخواندم هیچ ایرانی وانگلیسی چنین چیزی به من نگفت وبرای پیشبردمقاصد خودشضان چنین چیزی را جعل کردند -0 من به ایشان گفتم شما کاری به حدیث نداشته باشید وبه کتابخانهای انگلستان وروی قران کار کنید وسپس اگر متوجه حقایق نشدید ویا ابهامی برای شما پیش امد پیش من بیاید ودیگر ایشان نیامد اخیراقرانی درغاری دریمن کشف شده است واگر حقیقی باشد بسیار ازرشمند است- یکی از افتخارات من همسایعه بسیار عزیزی بود که قریب اجتهادبود واز شا گردان مبرز حضر مکرحوم ایت الله العظمی شیخ بهاالدین محلاتی رحمت الله علیه ایسشان بدستور ان حضرت به بیمارستان نمازی که انزمان معروف ترین بیمارستان شیراز بود رفته بودند وقبلا یک دوره حسابداری خوانده بودند انجا مومنین عار داشتند که بروند وکار کنند وهیچ مومنی هم استخدام نمیکردند حتی قبل از انقلابوتنها ایشان را از ترس حضرت ایت الله پذیرفته بودند- قبلاز انقلاب کمونیستهای دواتشه منافقین وفدائیان خلق کادر پرشکی انجارا قبضه کرده بودند من در شگفت بودم فلسفه این کار حضر رحمت الله علیه چیست؟؟ بعد از بیانات انجناب فهمیدیم عجب حکمتی داشته است پول این بیمارستان پانزده روز اول تمام میشده است وکارکنان بادزدی از انبار شکم سیر نگه میداشتند ودیگر نظافت وبهداشتی نبوده است ومداوم قیمت وهزینه برای مریض بالا میبردند وباز بج ولی هر روز دربعضی روزنماه مداوم از عظمت وپیشرفت این بیمارستان قلم فرسائی میشد ایشان مداوم نامه پراکنی میکند وحتی مینویسد که مقداری ااز برز وبپاش استانداری پرداخت شود ویا مقامات تهرانی کار این بیمارستان به سامان میرسد ومن معتقد بودن چناچه حضرت پشت ایشان نبود ایشانراتیر باران میکردند و.ایشسان از طریق علما داخل وخارج استان وخیرین وبعض مواقعه از بانک ها وضع راتا حودوی روبر اه کرد ودر زمانی که نفت به چهل دلار رسید هنوز وضع بر همان اساس سابق بود- یک ریس دانشگاه پزشگی دکتر حکیمی که بار شخص خانواده دار ونجیب وفرد اخلاقی بود ساواک وقتی فهمید که ایشان رابطه اش با روحانیون خوب است ایشان را ازکار برکنار کرد ودلیلاش این بود که ایشان دوسال بیشتر دراین رشته تخصص نخواندهاست ودرحالی دکتر هائی باچهار سال تخصص زیر دست ایشان هستند برادر بزرگ .مغزز حضرت استادمعزز ایت الله حائری رحمت الله علیه جبهه سختی به نفع ایشان گرفت وایاشن در بین جوانان روشنفکر اسلامی که درحال تولید بودند محبوبیت زیادی داشتند انزمان این سئوال برای من مطرح بود که را روشنفکران اسلامی به اندازه روشنفکران غرب زده محبوب نیستد وبه اینتجه رسیدم که روشنفکران اسلامی کمتر درباره اقتصاد صحبت میکنند ولذا ساواک سخت از ایشان در شکار بود وقتیکه جنب حضر متوجه شدند که برگشت ایشان امکان ندارد ایشان بعنوان نماینده اتی مجلس به مردم معرفی کرد- ساواک برنامه خانمی معلوم حالی درمطب ایشان ایجاد کرد ویک داش بالباس فاخر کلا ه گرانقیمت داشی خارجی که افراد به نزد ایشان نروند وبه کسان دیگر مراجعه کنند ومن شخص کنار انداش بودم که به خانمی که اصرار داشت که پیش ایشان برود میگفت ایشان وقت ندارد و وقتاش پر است وتازه دوسال بیشتر تخصص نخوانده است ونمایندنشدند وحضرت ایتالله فرمودند که یک پست درسفارت امریکا به ایشان بدهید تا ایشان تخصص خودر اکامل کند ودیگر نمیدان چه سرنوشتی ایشان پیدا کرد ورزوی من نزد حضرت ای الله بودم ایان فرمودند فلانی حرف ما محلی از اعراب پیدا نکرد ولی کمی هم ابروی ساواک رفت خوب شد حتی جناب دکتر کمی از انها تعجب کرد ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- گفتمانی در باره مهندسی ساختار عدالت در اسلام این بحث هم میتواند تا حدودی انشاالله برای رهبران چین کمونیست که مصم شدن که نئو مائویسم جدید بنیادبگذارند زیرا مجله مهم ایدولوژی المانی بنام ": ژرمن: بیان کرده استکه حکومتهای مردمی درعمل مجبور شدن ایدئولوژی را رها کنندکه نمونه ان چین کمونیست است- ومجله جدیدی درچین کمونست بنام کایوشی به معنای درجستجوی حقیقت رابوجود اوردند وتور میشود که ازماه اینده جانشین مجله نیروی دریائی چین شودکه مهمترین مقالهای سیاسی-ایدئولوژی دران چاپ میشود واین مجله اخرین نظریات کمونیستی خودراچا ب کرده است وکمونیست فعلی تصور میشودیک دهه بیشتر دوام پیدا نمیکند وچین به سمت یک سوسیالیستی مدرن المانیرا به عینت تبدیل میکندو شم من میگوید تاثیرات ایران مهمترین عامل بوده است- عدالت درمسائل اقتصادی- اجتماعی به سه دسته تقسیم میشود- یافقط قسطی متوسط میدهند مانند شوروی واز سعی خبری نیست ویا غرب قسط ضعیف وبعلاوه سعی ضعیف واسلام قسطی قوی وسعی قوی- دراروپا نظر اقای بوش اول حاکم بود که سرمایه داری به اوج برسدتا بتواند کار ایجاد کند ومزدی ناچیز هم به کار گر بدهد والبته کم کم به مهارت توجه داشت واندکی هم اضافه میکرد-کم کم دوامر مطرح شد – یکی انکه زندگانی مردم با مشکلات ربرو شد ونظام طبقاتی وحشتناک بوجود امد وسرمایه داران از موقعیت خودشان سو استفاده کردند ویکی انکه استعدا دهای افراد رشدزیادی نداشت سوسیالیست مطرح شد وسپس به کمونیست رسید- نکته اول تا انسان دست به اسمان نبرد محال است به جائی برسد در ثانی روزی انسان از عالم غیب میاید یعنی قوانین ان متعلق به غیب است واز غیب برنامه ریزی میشود نبایدوحشت بی خود کرد طبق حکم الهی که پر از حکمت است بایدعمل کرد- حضرت علی علیه السلام فرمودند به فردی فکر میکنی کهانسان جرم کمی دارد قریب به این مضمون که روحی عظیم دراین انسان پیچیده است یعنی منبع استعدادهای بسیار شگرف واین بیان برای خودشان ویا ائمه الطهار علیهم السلام نیست ان بزرگواران همان طور که اما رضا علیه السلام بیان فرمودند نزدیک به خداوندمنان هستند بیان حضرت علی علیه السلام برای انسان معمولی است بیاداینانسان رشد کند واستعدادهای خوداش رابمنصه ظهور بر ساند وبه میزانی هرچندعظیم میابیست از حقوق دنیائی شایسته هم بر خوردارباشد وغرب به این موضوع رسیده است ولی کم توجه میکند البته دراین راه قید بندی هم دارد اما این انسان نباید به سمت طبقاتی برود بلکه مردمی باید بماند واز این ثروت دراه مردم کار کند- مهمترین عامل ان است که انسان برای انسان دیگر باارزش باشد وپایه همه چیز است الرحمنی والرحیمی هم در دنیا کمک کنده باشد وهم دراخرت شفاعت کند بالاترین عذاب برای اسرائیل این است که یهودیان دیگر به حکومت اسرائیل ایمان نیاورند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به علت بستن ومتوقف کردن کانال پرس تی وی ایران مقدمتا نگاهی به بعضی پیام ها که دراین باره داده شده است- یک علت اساسی برای موسسه افکام مسئول پروانه دادن به کانال هائی که درانگلستان شعبه دارند وامنند پرس تی وی ایران – اقای مازیار بهاری خبرنگارر مجله نیوز ویک وخبر گزاری –سی ان ان امریکا هردو سخت طرفدار اسرائیل هستند سی – دان ان-چندی پیش یک خبرنگار خوداش رابه علت انکه طرفدار ایران است واخبار رابه نفع ایران تحریف؟؟ میکند اخراج کرد- واب ازاب تکان نخورد؟؟- فردی مینویسد چقدر ( خبر گذارایهای غرب) باید ایشان خبر دروغ بگوید تا ان حوادث مناسب شما باشد؟؟ که بعد درباره ایشان متذکر خواهم شد مختصرا ایشان به نفع گروه سبز فقط مطلب مینوشته است وسعی میکرده است که نشان دهد که ایران در حالت شورش قراردارد همانطور که امریکا تشخیص میدهد که فلان استاد در کشور چک جزوالقاعده است ونقشه ترور ریس جهمور امریکارادارد وبعد میگویند اشتباه کردیم ولی سازمان اطلاعاتی ماهم درست تشخیص میدهد- - دیگر یمینویسد در اهواز سه عرب دستگیر شدند کها ز غرب وبعضی کشورهای عربی در پرس تی وی اعتراف کردند که دستور وپول گرفتن وغرب از افشای این نوع مطالب ناراحت است ونیخواهد درضمن جنایات خوداش رابرای ملتاش ودیگران در پرس تی وی افشا شود وانها را دروغ میداند اولا اگر ایران عامل غرب را کشف نکند عجیب است وانز مان چه فرقی با رژیم سابق دارد- بعد اشاره میکندهرزمان ایران به بی بی سی انتقاد میکند بلافاصله برچسب غیر دمکراتیک میخورد وفقدان ازادی سر میدهد واین عدم ازادی در ایران رابه مذهب اسلام وملا های خشن نسبت میدهد وسانسور درایران سانسور ازنوع بلع اژدها نامیده است – درحالیکه در غرب به سیاستمدران حقه بازی علمی( نتوانند مچ بگیرنند که درایران تست دوار مشهور است) وتمرین زیاد میکنند وتعلیمات خوبی دارند- ما حق داریم که تبلیغاتبر علیه دحکومت خودرا بشنویم- ولی شما اجازه این امر ا به ما نمیدهید – شما در لفظ میگویئد ازادی ودر عمل  انراغیر قانونی میدانید- شما اشکال کوچکی ئرا درپرس تی وی بیان میکند ولی اشکالی که در دکانال ساکای است نادیده میگرید وبه کار ان خاتمه نمیدهید- در نتجه حکومت انگلستان از جنایات خوداش در انگلستان ودنیا وحشت دارد ودقیقا هم همینطور است- مسلما حکام عربستان از اقای کامرون تعلیم گرفتن چگونه تنفر ایجاد کنند وهم به راحتی در قدرت بمانند وتنها تیره خاندان حکومت درعربستان حق صحبت دارند وازادی بیان فقط مخصوص انها است وبس- فرد دیگر چناچه پرس تی وی درقضاوت با اقای مازیاربهاری ضعیف عمل کرده است بسیاری از کانالهای انگلستان غلط فاحش داشتند- شخص دیگر مینویسد – بمباران دفاتر رسانهای ایران وعربی دراسرائیل در حقیقت حقایق بمب باران ومجروح شدند ومفهوم ان جنگ را گفتند باچشمانی که نمیبیند-دیگری مینویسد- درحقیقت غرب امروزه ایجاد یک جنگ روانثی را با ایران شروع حکرده است- درحالیکه حکومت ایران تا امروز صبور وازاد منش بوده است- این نحوه خاموش کردن گفتمان ها کار گروه اژدها هستند- وشاهد بر این مدعا است که مادر درمهد دمکراسی زندگانی نمیکنیم- جائی که دران ازادی جریان اطلاعات هیچگونه تعصب وحمایتی ندارد ومورد دفاع نیست- این چگونه دلیل ای است که به کانال پرس تی وی گفته شده است که اجازه نامه شعبه لندن را به تهران منتقل کن؟؟- یعنی مابایدسانسور رسانه ها داشته باشیم وپایان درک حقایق است- ودیگری- غرب تحریم وتوقیف نفت ایران را صادر کرد وسپس بستن بانک مرکزی ایران راداد که بمثابه اعلام جنگ تمام عیار است وحزب سوسیالیست بینالملل= ای – اس- حرکات اش واقدامتش نشانه جنگ بود وانهم یک جنک تمام عیار انگاه مسئله توقیف کانال پرس تی وی چنان کار بزرگی به نظر نیماید- ودیگری علت توقیف پرس تی وی برای ان است که خبر مخصوصدیکتاتور ها باشد- دیگری چون جریمه نداده است-ودیگر ی خبر گذاری عزیز شما الجزیره با اعضای القاعده ( که بر علیه دغرب صحبت میکردند) وپیام های اسمه بن لادن را پخش میکرد ولی متوقف نشد شما دارای دواستاندارد هستید- این پیام ها تعدادمحدودی از هزاران پیام است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به بستن کانالهای ایر انی- ایران در این مدت کوتاه قابلیت خود را بعنوان یک مبلغ سیاسی کار گشته نشان داد بطوریکه غرب مشت زد به دربسته زده ومداوم بر روی اسب بازنده شرط بستدیگر کاری از -0سی-ان – ان – و بی وبی سی ئصدای امریکا بر نمیاید- امروزه خاور میانه ماند گی است که مداوم تراشه ای از چوب خشک زیرش میگذارند وتلیغات متعادل ایران حتی صیهونیست هارا شگفت زده کرده است .تبلیغات وتفاسیر طرفدران زیادی در شبه هند وجهان اسلام پیدا کرده است وبر عکس اروپا وامریکا نئو فاشیست ودیکتاورها ونئو لیبرال های بروکرات طرفدار اسرائیل ومافیا سر کار امدند- صلاح اقایان است که اولا خود را اصلاح کنند ودرثانی خاورمیانه را ترک کنند چون خاورمیانه تبدیل به یک انبار باروت شده است ونفرت از غرب هروز درحال اوجگیری است چناچه دوباره بخواهندقدرت خودرا دراین منطقه ازمایش کنند محققا پشیمان خواهند شدشکستغرب در سوریه بخت مجدد غرب رابرای باز سازی سیاست وپرستیژ غرب را درمنطقه ازدست داد وهرنوع تحمیلی دیگر دوام ابدی پیدا نمیکند وبهانه های جزئی هم فایدهای ندارد- روحیه جنگی درمنطقه دراوج خوداش است برعکس غرب که روحیه ورشکسته دارد ویکبار دیگر اسلام پرچم خودر ابزرکتر وبلندترئر منطقه وجهان بر خواهد داشت- انگلستان از لاحظ دمکراسی اسیب فراوان دیده است ومشعل حرکت مردم رابدست ": پرس تی وی": داده است بیادخودرا به سطح معقول بالا بیاورد تا جایگاه خوداش رادرداخل وجهان حفظ کند بااین مسخره بازی ها ونمایش دادنها جز انکهدرسطح جهانی داعتباراش را ازدست بدهد بهرهای دیگر نصیب اش نمیشود وباید روح تاریخ را درک کرد وبه عظمت ان تعظیم کرد وبان از راه مسالمت بر امد وبی جهت چنگ ودندان نشان نداد وچراغسبز های غلط را روشن نکرد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم گفتمانی بابرادران حزب توده-جناب اقای کیاننوری درمصاحبه چهار نفر –وقتیکه از ایشان سئوال امید شما راه حل اقتصادی ایران چی میدانید- فرمودند که تمام پول های بانکها بین مردم تقسیم کنید- و فرمودند کارخانجات چطور بچرخد؟ ایشان فرمودن انها ملی کنید- باز فرمودندپول کارخانجات از ازکجا بیاید فرمودندپول چاپ کنید وباز فرمودند پشتوانه این پول چیست ؟؟ فرمودن دپشتوانه نمیخواهد کار پشتوانه است وبرای محکم کردن فرمودند المان مانجای ایشان بودم ده کشور غربی رابرای محکم کردن اسم میبردم؟ واقع تعجب کردم ومیدانستم روسها عقب نیستند وایشان خوب مطلب را میداند فقط برای شعار دادن وفریب دادن این بیان میکند درانگلستان مداوم روی اقتصاد ومسئله پول خصوصا محشری درتلویزیون بود بطوریکه یک دانشجوی ایرانی در سطح دکتری میکانیک میفرمودند من از ریاضیات وبحث ها هیچ چیز نمی فهم سر کلاس من در دانشگاه لندن بچه ها از استاد سئوال کردن که ایا مسئله پول اینقدر پیچیده است ایان فرمودند پیچیده است ولی نه اینقدر اینها میخواهند هم اهمیت پول رامطرح کنند وهم دانشجویان ممتاز را به سمت جلب خود جلب کنند ولی پول نمیتواند اوهامی وخیالبافی ورویائی باشد مولفه های زیادی دارد که بیاد عینی واقعی ومنطقی باشد همان مطلبی قران میرماید خداوندذ همه چیز را به اندازه ودریک سیستم قرارداد واین سیستمی برایانکه درک کنید به کتب استادشهید ایتالله معزز مرتضی مطهری رحمتاله علیه مراجعه کیند وبقول انگلیسی ها کشتی اگر نوک اش درست نباشد کشتی غرق میشود واگرعقب اش درست نباشد به مقصد نمیرسد یعنی سیستمی بایدنگاه نکرد ولی انگلیسی عمل نکردند تمام شرکت هار معظم ساختند وقتیکه به روغن سوزی افتاد تنها راه حل استعمار بود – امریکائی گفته بودند که مداوم روسها راعصبی کنیند ومداوم بگوئیئدارند متمایل به راست میشوند برای انکه پشت دیوار اهنین بکانند وبه جهان سوم وجهان ازاد واردنشوند چون میدانستند نابود میشوند وانها هم مالنند المان عاقبت به سیم اخر زدند ولولو خر خره تکمیل شد ونمیتوانستند این پاردوکس را ویا دیاکاتیک را حل کنند و جالب انکه خود را انقلابی تر از بورژوازی میدانستند راه تنبلی وکم کاری را به ملت روسیه تحمیل کردند که درتاریخ روسیه نمونه نداشت حال این بحث بمانید که بورژوازی چقدر کار کرد- ژاپن مورد توجه قرار بدهیدهوش انها از روسیه وچین پائین تر است ولی درعمل ده برابر روسیه وبیست برابر چین است علت انهم کارواستفاده از دنیای ازاد است بچه ها میگفتند که استادما در رشته میکانیک در دانشگاه لندن فرمودند تاساعت یازده شب کا ردانشگاهی دارم ومابقیه کارتحقیقاتی برای دولت- وتمام امکانات برای من دولت فراهم کرده است- اما المان پس از جنگ مجبور بودن برای پول المان اعتباری مجاز یدرست کنند وکارخانه مشهور کروپ که یک ذوب اهن فولاد ساز درجهان اول بود وامروزه ورشکسته است بعنوان پشتوانه پذیرفتند وبه پول مارک را بیست پنچ تومان قرار دادند ومانند مهریه کی داده وکی گرفته تا راه برانها هموار شد- مسئله دیالکتیک که چه مزخرفاتی ایشان فرمودند وجالب انکه گفتند که شما از مجلس روسیه درخواست درست بودن دیالکتیک بپرسید وبقل استادانگلیسی من اگر دیاکتیک درست بود خداوندمنان شیطان رارجم نمی کرد درست بودن دیاکتیک همانطور که فیسوفان ما گفتند به نحوی خاص در ذهن رخ میدهد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0