سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی به برادران حزب توده- سرکلاس دردانشگاه لندن دختر خانمی به استاد اعتراض کرد که شما هرنوع اعتراض نسبت مذهب در انگلستان میپذیرید ومن فکر میکنم منظورش من بودم- ایشان فرمودند- علت شکستها پس از تحقیقات مفصل به این نتجه رسیده که میگفتیم فقط به همشهریها اطمینان داشته باشید وعلم را فقط از فرد انگلیسی بگیرید وحکوکت را توقیت کنید وکمتر انتقاد کنید وابهت انرانشکنید وانتقاد از خود وازدیگران رنگ باخت وگرچه فیلسوفان ما گفتند وشکست پاپها وبطورکل وی سران مذاهب به همین دلیل است- امروزه من به شما میگویئم علم را ازهرکس یادبگیرید واز هرکس انتقاد سازنده رابپذیرید راه نجات شما دران است وعلت پیروزی بورژاوزی بر فئودالیسم برهمین اصل است وجناب مارکس علت شکست المان را درهمین عدم انتقاد از خود وگوش به نظریات سازنده دیگران میدادند ایشان شق ال قمر نکرده است – تمام فرهیختگان وارباب جراید ورسانه ها وفلیسوفان انر متذکر شده بودند علت انهم غرور قدرت است انسان را به زمین میزند- انگلستان زمانی که درضعف بود تاحدودی گرچه سیاست روباهی داشت ولی بسیارجاها گوش به حقایق میداد ولی زمانی که قدرتمند راه روش ابر قدرتهای زمانه رابی جهت تقلید کرد ونتجه اش رامانندانان رادید- ایشان راتحقیقی را خاط نشان کردند که در انگلستان به یک خانم دانشمند که تحقیق برجسته کرده است یک سنگ که یک نوار ابی کم رنگ دارد جایزه میدهند وبه ایشان میگویند این سنگ حاوی ماده بی ضرری است که به مراتب ازاورانیم گران تر است وبزودی کارخانه برای استخراج ان درست میشودکه اینسنگ رااگر بخواهید با قیمت نجومی میخرد- ایشان تعجب میکند که من چنین چیزی را نشنیدهام؟ انها میگویند به فلان پرفسور مراجعه کنید واین عمل مداوم تکرار میشود به پرفسورهای دیگر تا پانزده پرفسور وایشان سنگ راهمیه همراه خوداش داشته است پس ازمدتی ایشان دعوت میکند که بایک کشتی به مسافرت رود نزدیک ساحل یک کشوری یک قایق میاید که ایشان ببردمثلا چند نهنگ راببیند یک کیسه سیاه به ایشان میدهند که سنگ رادران بگذارد که درحملونقل اسیبی نبیند ولی انرا به نحوی طراحی کرده بودند که درانتقال به قایق ته ان باز میشدوسنگ در دریا میافتاد واین چنین شد وخانم بی هوش شد و.سنکوپ کرد واگر کنار ساحل نبود مرده بود البته تا حد انزمان فکر نمیکردند که سازمانهای فرقهای ازاین قوانین تبعیت میکنند- دفعه دیگر باخانم دانشمند دیگری همین بازی کردند وگفتند عمن متخصص ها وهم متخصص ها شماروی ان تحقیق کنند ومتخصصین حرفهای گوناگون زدند وهمان جریان قبلی تکرار کردند ولی زیادخانم ناراحت نشد- علت خودکشی اعضا احزاب کمونیستی بلوک شرق که بعداانشاالله شرح خواهم دادهمین است وقران میفرماید که زمانی که بتها به جهنم سرنگون میشوند قیافه ها طرفدران بتان سیاه میشود وحشتی عظیم پیدا میکنند واز خداوند میطلبند که روسا را اتش مضاعف بدهد ونمیتوانند حقایق درا درک وتقبل کنند واز طرفی خداوند منان میفرماید اگر این بتان نمیتواند مگسی راخلق کنند واین امر تاثیر اخودرامیگذارد وچون این امر اتفاق نمیافتد باند مشرکین همه کار میکنند ز این کار وبعدانها میگویند ار پایمبران نامه دارند وسپس میگویند نامه گم شده است هنوز به عقل انسان وقدرت اوپی نبردهاند- وشگردهای الهی ر ادست کم گرفتند-ادامه دارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-فلسفه تاریخ-نظریات شخصی است- فلسفه تاریخ را درتاریخ مذهب معرفی کرده است وهمیشه ذهب در طول تاریخ وجود داشته دارد وبه اصطلاح خانم استادانگلیسی یک پایه کشتی است- تحقیق دراین رشته باتوجه به کوشش زیادی که شده است بسیار کم وکند حرکت میکند زیراوفق العاده پیچده وعقلانی محض است اساس فلسفه تاریخ سنتهای تاریخی است یاقوانین مطلق تاریخ است- که بسیاری از دانشمندان انراقبول ندارند وتاریخ رابعنوان یک علم عبرت اموز تنها در مورد بسیارنادر که همه شرایط یکسان باگذشته باشد ونتایج تاریخی ان هم روشن باشد وعلم وعقل نتجه درست راهم بدست اورده باشد قابل قبول است درحقیقت تاریخ صورتهای مسائل وحل المسائل رابیان میکند که اول فرد باید درزمانحال مسئله راحل کند وکتاب حل المسائل را بوجوداورد وسپس در شرایط ویژه که بیان شد ازان استفاده کندوالا خواندن تاریخ بدون شرایطی که بیان شد گمراه کننده هم است- وبیشتربخاطر انسان راواردحوزه انسانشناسی میکند وحلقه های گذشته رابیان میکند تا حدودی سیر انسان را مشخص میکند یک نوع ارامش ولو کاذبرا میتواندایجادکند تازه اگر اثبات شد که این سنتها وجود دارند مسئله مهمتر ان است که ریشه این سنتها کجا است وتاان حل نشود نمیتوان به ثابت بودن ویا موقتی بودن انها درک درستی پیدا کرد-قوانین تا اثبات ریشه ای نشود- میتواند فریبنده باشد زیر اهنوز عقل ما نتوانسته است سئوال کلیدی حل مشکل وشناخت عمیق رابدست اورد تازه سئوال هم کلیدی وعمیق باشد ابزار وروش شناخت ممکن است فراهم نباشد وچون جهان –جهان تغیرات است شناخت قوانین ثابت ان بسیار مشکل است- ورد شدن بسیاری از فلسفه های تاریخی درطول تاریخ خود مدعی این حقیقت است- بسیارموارد اتفاق میافتد که قانونی درمیدانی جواب میدهد ودر میدان دیگر رنگ میبازد—اما باتمام این احوال به چندقوانین انسان دست پیدا کرده است- که اگر سنتی خود را محقق وبرتر بداند روزی دریک اطاق فکر باعقلا منطقه وامروزه جهان روبرو میشود وبا کمال ناباوری فردی سئوال کلیدی رمز گشا رامطرح میکند وگره ان سنت باز میشود واین امر درطول تاریخ تا امروز رخ داده است ولی چه عاملی انرابوجود میاورد که سرنوشت محتوم سنتها است بحثهای زیادی را مطرح کرده است ودقیقا بایدگفت کار خداوند منان است کشتی بین انسان وفر شته وکشتی انسان وشیطان وکشتی هابیل وقابیل وشاید بتوان گفت که دربشر حالت کشتی گرفتن یک غریزه شده است ونکته بسیارمهم ان است که اثبات ان کار اسانی تا امروزنبوده است که حق بر باطل تا امروز پیروز شده است هیچ عقده واندیشه وایدهای تا امروزنبوده است که محقیقب غربی دقت کردهاند که حق باشد وموردتوجه واقعه نشده باشد مکناست زمانی زیر خاک بالجبار رفته باشد ولی پس ازمدتی به طرز شگفت انگیزی سر از خاک بر اورده است وتاحدودی خودرا بیان ومعرف یکرده است وعاشقان سینه چاکی در راه ان خود رافدا کرده اند—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش سوم –اماما- شما همه چیز بخوبی میشناسید ومارابخوبی درک میکنید ودست ما رادرزندگانی گرفته ومارادرجهت درست هدایت میفرمائید وما دراین موارد کوچکترین شکی رانداریم- بسیاری اسرار شما وهمچنین متعلق به خداوندمنان رامخفی نگهمیدارنند وتعدادانها درجهان کم نیستند- ومیداینم شماانطور فکر میکنید که خداوندمنان میخواهد وبه همان نحو هم عمل میکنید .ما میدانیم بی جهت شما چیزیرا مخفی نمیکنید ویاامر ی بدون دلیل پیچیده نمیکنید وهر امری به سادگی طریق ان بیان میکنید ولو امر بسیارپیچیده باشد- شما صبر میکنید تاز مان حقایق مخفی وپیچیده خود را اشکار سازدتالجوج ودیر فهم ترین افراد هم پی به حقایق ببرند وما میدانیم که برنده نهائی درجهان واخرت ما هستیم ودیگران بر باطل موافقت کردند-ومایل هستیم که دیگران این حقایق را بخوبی درک کنند-0 ودیگران هم روزی نسبت به ما کنجکاو خواهدشد-جهان بادید دنیائی به حقایق نگاهمیکند که زیاد جالب نیست- وحس ناسیونالسیتی بر انها بشدت حاکم است که درمقابل تکامل وپیشرفت واقعی سرانجام رنگ خواهد باخت واز اندیشه های ما بشدت ترسناک هستند وافکار مردم جهان رابشدت درباره ماتیره کرده اند ومامیخواهندما را که دنبال رواندیشه های ناپلئون برای تسخیر جهان هستند معرفی کنند وبه این درک که ازادی بدنبال درک حقایق راستین الهی است نرسیدند  وتصور میکنند که ما حقایقی که درباره اسلام معتقدهستیم ساختگی وبدون دلیل واقعی است همچنین نمی دانند که رسیدند به این مرحله تنها سود عظیم اش رسیدن به تقوا ی ناب است-ومارا کمتر ازمیزان درک دقیقمان تصور میکنند- تمام اندیشهای مارا یک نوع توطئه حساب شده گمان میکنند-تصورمیکنند که هیچ کس حقندارد درباره سرنوشت زندگی انان جز خودشان اندیشهای داشته باشدوزمان را درجهت موضوعات حساس بی جهت ازدست میدهند-درحالی که زمان مداوم برای درک اسلام عزیز بهتر مهیا میشود-من به هوش واستعداد بیار شگرف اقایان هم ایماندارم وهم احترام میگذارم ولی کمی سوظن واندکی جاه طلبی مانع رسیدن به واقعیت هاست جها ن وارد یک دوره شگرفی شده است که میتواند حقایق بسیارریز وپیچیده این جهان مادی بخوبی درک کند- کمی انسان پای بروی نفس خوداش بگذارد- این تصور میتواند درست باشد که ندای خدواند منان را درک کردند مهمتر از هر ندای دیگری است –شاید صحبت کردن برروی بعضی حقایق کمی مشکل باشد-در ضمن بعضی حقایق اسلام بطور تخصصی برای بعضی موضوعات تبین نشده باشد گاهی اوقات انسانها بعضی نکات رابیشازاندازه جلوه میدهند وانهارا بیشاز اندازه مهم میدانند که درواقع این چنین نیست- انسانی که میبایست عقاب را شکار کند خودرا سرگرم یک پروانه کند گرچه به همه این نصیحت راگوش زد میکنند؟؟شکوهمندی دروان سابق هرچندهم عظیم باشد درمقابل شکوه الهی قطرهای هم محسوب نمیشود وگاهی درحین شکوهمندی یک نیمه وحشی بوده اند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ایا مدل لیبی در سوریه قابل پیاده شده است؟؟ جواب خیر- قبل از هرچیز چرا امریکا به این سرعت بودن انکه مقدمات کاررا به درستی تهیه کند وارد این مسائل پیچیده شد که هم ازحاظ سیاسی وهم نظامی اشتباه فاحش است- ولی در لیبی مدتی ایشان ناز میکرد وبه زور وارد معرکه شد- علت اول این بود که سوریه ماهیت جدیدرا پیدا نکند وان ماهیت جدید جا بیفتد-علت دوم برتری تبلیغات سوریه نسبت به مصر محقق نشود ومصر را بدنبال خود نکشاند که این چنین میشد- وسوم- چالش خاورماینه یک چالش بیشترنظری وغیرعملی است بخصوص باغرب -وکشورهای انقلابی مدت زیادی نمیتواند درضمن مماشات وانسان دوستی وتعقل وتدبیر ومانندانان سرمردم را گرم کنند وجهت عملی رادیکالیسم را درمقابل غرب نگیرند واگر چنین شود پس از مدتی یا مسئله میشود ویاباید جهت به سمت بلوک شرق به اجبار بچرخید چون غرب مواضع اهنین گرفته است-اولین مسئله که بایدحل شود- مسئله نظامی است- چرخش به سمت حل مسائل نظامی تنها مسائل نظامی راحل نمیکنند بلکه باخودچرخش اقفتصادی راهم بوجود میاورد صدها قلم واردمیشود که اخیرا غرب به ان اعتراف کرده است- گرفتن سیاست در دست سه عامل راباخود میاورد- اول عبد وعبید درهمه امور بفرمان انان مییشوند- دوم از راس تا پایین حکومت جاسوس ان کشور درکشورهای دیگر هستند- سوم تبلیغاتی که مردم خود ودیگران رافریب دهند وچناچه مردم فهمیدند اختناق وسرکوب شروع میشود وبا کشو رها متخاصم هم بلوک های سیاسی- نظامی بر علیه انها منعقد میشود- کمی شما دقت بکنید دوروز قبل ازانکه پادشاه اردن نکته ای رابگوید- اسرائیل در مرز اردن مسائلی ایجاد میکرد وبعداز مدتی بازهم مسائلی ایجاد میکرد- ازهمه ساسیت مدار تر ومردمی تر وفروتن تر ازهمه و با غرب مشکل داربدنبال نابودی اسرائیل -جناب قذافی بود درست ماند شیطان عمل میکرد این خداوند منان بوده  که دست او را روکرد وغرب ان بازی اقتصادی باما کرد که هیچکس از تجار ایران ولو ورشکست میشدند ودرنهایت سودمیبردند ولی همه میگفتند اقتصاد روی هوا است همین بلا را که غرب نمیخواست به ان مبتلا شود خداوندمنان سرانها اورد واین تز ر ا امام حسین علیه السلام درکربلا اشکار کردند- قذافی به راحتی میتوانستند باتغیر سیستم و چند رفردانم مسئله را حل کند ولی این اجازه به اوندادند- چون برای همه بالاجبار الگو میشد وایشان ماندکسی که اصلا سیاست رادرک نمیکند وبرای اولین بار از مریخ به لیبی امده است- یک روش کودکانه را درپیش گرفت باانکه نوددرصد به هر حال بنفع ایشان بود وبخصوص از لحاظ نظامی وستون پنچم که امروزه نقش زیادی دارد وبشدت هم پیشرفت کرده است واین ستون پنچم قذافی ازهمه لحاظ مجهز بودکه حداقل یکسال ازهمه لحاظ امکنات لازم راداشت ونیروهای حتی درشهر بن غازی ازدست انان امنیت نداشتند چه برسد به انکه بروند وشهر ی بافاصله زیاد محاصره کنند وباانها واردجنگ شوندومدت کوتاهی میماندندوباز میگشتند ولی سرانجام مردم به سمت انقلابیون رفتند وشهر را ترک کردند وانهاهم کم کم تسلیم شدند وهیچکدام از این شرایط در سوریه نیست بلکه برعکس است ستون پنچم بدون پایگاه مردمی درداخل شهر که مردم انهارا محاصره کردند وانها از امکانات حسا سی بر خوردار نیستند- وبا کمترین ضربات اسیب میبینند وامرزه تبلیغات انان رنگ باخته است مسلما درافرادانها سئوالات ومسائلی مطرح میشودکه جواب منطقی ندارند-شایعه بران است که امریکادرویتنام تمام تاکیتک خودرا برروی اسرا ویتنام شمالی پیاده کرد وهمه شکست خورد یک استاد روانشناس ایرانی که مقیم امریکا بودبه سایگون رفت ودر زندان انجا با اسرای ویتنامی شروع به بحث کردواولین سئوال این بودکه جهان راچه کسی ساخته است این سئوال مورد توجه واقع شد وایشان خوب پیش میرفت ولی امریکا ایشان رابه امریکااحضار کردکه کسی دلیل انرا نمیداند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطرهای از دوران قبل ازانقلاب- نزدیکی های انقلاب- توی دهه محرم-با سرگروه- تعداد شش نفری-جلسه داشتیم- ایشان به سات نگاه کرد فرمودنده یک جلسه روضه درسطح پست مدرنی توی خیابان قصر دشت برویم و شرکت کنیم جسله توی اطاق پذیرائی بود جای سوزن انداز نبود ما دم هال ایستادیم چندنفری رفتندومااکیپی کنارهم نشسته ایم یک سید پابه سن ایستاده روضه میخواندند منمتوجه شدم که ایشان از بچهگی امام حسین علیه السلام شروع کرده است وامام علیه السلام درکش وقوس مبارزات سیاسی است بقدری ایشان تنظیمی وتطبیقی جریان را با جریان سیاسی امام رحمت الله علیه با شاه کوک کرده بود که من بی اختیار سرم رابعنوان تائید حرکت میدادم وبفکر فرومیرفتم سرگروه درگوش من گفت الان من نجات اش میدهم- هروقت من پاشدم شماها پاشوید درحالیکه باگوشه خشم به زمین نگاه میکنید صلوات بفرستید وجلسه را ترک میکنیم- ایشان یک تیکه کاغذ رانوشت وداد که بدست ایشان برسد- ایشان نامه راخواند سری به تعجب تکان داد ونامه راخواند:" لطفا درباره مسائل سیاسی وخاص صحبت کنید- ایشان فرمودند ": من قول دادم که راجع مسائل سیاسی وخاص صحبت کنم وبر قول خودم هم هستم وهرکس در این باره سئوالی دارد از مجتهد سئوال کند وایشان بلند شد وماهم بلند شدیم عده ای لبخند بر لب وعدهای گیچ وریس مجلس مثل گرگ تیر خورده به مانگاه میکرد رفیقی سر گوشمیکردگفت چرتکه اش زده بود واقایان امروز چل وخورشترا با اشتها میزند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جریان فتنه سبز گرچه روضه خوانی هائی رابه غرب هدیه داد میبایست یک نیمه پاداش به ایشان داد که بی-بی –سی وام- ای- سیکس که مدتی خودرا به موشمردگی میزدند وهمچنین گروهکهای ادم خوار دیگر اصوات شیطانی ازلانه های خودشان بیرون جهیدند- وتوپخانهای خودشان با تمام قوا به سمت اساس وشالوده اسلام شیعی نشانه رفتند وتصور کردند که دریک قدم به پایان هستند- وکشتی جهموری اسلامی را وارد دریاچه مملو ازمذاب گداخته اتشفشانی کردهاند درحالیکه کشتی جمهوری اسلامی به سلامت دردریای نور حرکت کرد وانان وارد در یاچه پر ازمذاب گداخته اتشفشانی شدند وانراتشخیص ندادند- سعی کردند که فتنه سبز را ایدهائی جادوی که نجاتبخش ایران وعالم است بدنیا معرفی کنند که بعدها چه خواهند کرد البته اگرفیلمی هالیودی  هم از ان میساختند بهترازاین فیلمهای صدمن یک غاز نمیشد وتمام تجربیات انقلابهای خزنده رنگانگ هم در دهان ملتها یخ زد ونشان داد سالها تحقیق وجاسوسی ره بجائی نبرده است واز تمام ترویستهائی که دارای نشاندرغرب بودند هم استفاده کردند وبرای انها اشک تمساح هم ریختند زهی بی شرمی-انان که درایجادشایعات وایجادگروه های فشارموثر به مهارت کامل رسیدندرانجام باتبلیغات سطحی ورسوا ماهیت حقیقی خودشان را اشکار ساختند- وسعی انان براین است که ماهیت وشخصیت رهبران ما رابه حدی پائین بیاورنند که بتوانند رژِیم منحوس گذشته راتطهیررواحیا وباز سازی کند درحالیکه ازماموریت انان بخوبی اگاه بودند-اخیرا غرب سیاست اش درساختن چهره هائی مانند کسینجر درکشورهای خاورمیانه است-تابتواننداز طریق انان شعله هائیکه درحال خاموشی است دوباره شعله ور کنند-وضعف غرب دراین مورد است که حزبی مشابه اسلام ایران ندارد تا بتواندواردچالش تمام عیارشود وتنها از طریق تضاد سازی میتواند واردچالش شود وبهترین بهانه انان هم درایران انتخابات است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سخنی با برداران سو ریه ای-اول خسته نباشید—بهترین روش- فشار ستونی دارید عمل میکنید- این تاکتیک ویتنام شمالی ویت گنگ در شهر سایگون بود که درخیابانهای منجر به سفارت امریکا ویا مراکز حساس سایگون بود وامریکا دوراه بیشتر نداشت اول بمباران هوائی کامل منطقه ودوم خوداش همین تاکیتک بزند-در طول خیابان ودرطول جاده ها درجاهاوی مواد منفجره در متورسیکت در کنار جاده پارک شده ویادر جعبعه های اهنین قراضه کنار جاده که از راه دور منفجر میشودواز نقاط مختلف به انه حمله میشود که طبق تاکتیک تغیرات ویاعدم تغیرات پستهای مختلف انجاممیود وهمین موضوع درخیابانها رخ میدهد ومداوم گروه فشار روی نقاط خاصی مداوم تیراندازی دارندکه بعضی مداوم درحال حرکت هستند—اما مسئله اساسی سکولار شرق به مراتب ضعیفتر از سکلولار غرب است ودلائل خاص خود رادارد ودر این نبرد برنده اسرائیل وغرب است من در دمشق بودم-مغازه دارها زیادی رادیدم که همگی غرب زده بودند وبعضی درحال یادگیری زبان انگلیسی توسط کتاب ونوار بودنداز یکی ازانها این سئوال را کردم که دربازار شما افرادمذهبی کم است ایشان تصدیق کرد ودران بازار گفت فقط یک نفر است که تاحدودی معلومات زیادی دارد که یک پیرمردی بودکه یک مغازه بسیار کوچک داشت وبه منادرس ایشان دادکه نزدیک همان جا بودومن رفتم ومغازه بسته بود وهم مغازهای ایشان هم تصدیق است که فردمذهبی روشن وبااطلاع است ومریض شده است وپیدا کردن ادرس برای شما سخت است وهروقت که خواستید من شاگردم راهمراه شمابفرستم ومن نرفتم وهمان مغازهدار قبلی فرمودند که افرادمذهبی درمسجد هستند ومن به مسجد صابونچی رفتم دریک محل معروفی است ویک فرد پاباسن وتنومند وقد بلند متولی مسجد بود واز ایشان همان مطلب خواستم وجریان را گفتم وایشان فرمودندان مغازه داردرست گفته است ویک نکته نگفته است انهائی مذهبی هستند که پس از پایان نماز برای خطبه مینشینند نه انکه سریعا نماز میخوانند واز مسجد خارج میشوند واشاره به اسرائیل  وحزب بعث کرداین جوانان باوجودانکه میدانند ممکن است خانواده ایشان ویافامیل ایشان ویادوستان ایشان توسط افراد دیگر گروه ها همرزم گشته شوند ولی برای انها مهم نیست ویا خودشان شناسی شوند وبه مردم معرفی شوندوباز برای انها مهم نیست واگر اسیر شدند با کمال صراحت میگویند اسرائیل این دستورات داد وماهم اطاعت کر دیم- چرا چون سکولاریسیم اسرائیل انها را افسون کرده است تنها راه ممکن یک کار فرهنگی عظیمی که از اسلام ناب بیرون بیاید وچشمان انها راباز کند وحقایق سکولاریسم غرب واسرائیل رادرک کند وعظمت اسلام راهم بفهمد د ر کتب حدیث است حضرت حجت سلام اله علیه واله السلم در مکه 3000 نفر کهدر شش گردان 500نفری را گردن میزند که معلوم میشود که بادی نطامی ویاانتظامی باشند ودر اسرائیل 700 نفر که انها هم نظامی طاغوت ویادجال هستند وبه خوبی نشان میدهد که سکولاریسم عربستان چهاربرابر اسرائیل است بعد از پیروزی میفرمایند قران بخوانید وببیند قران حقایق را درست گفته است ویادیگر ایدولوژی وا واردحدیث نمیشود که نگویند علوم غربی را کپی زدند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99