سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به شخصیت امام جواد علیه السلام- چگونه میتواند خفاش توصیف افتاب کند که عقاب از وصف ان عاجز است- یک محققانگلیسی در وصف یک کتاب کهدرحدخود شاهکار است در اصطلاح شناسی ونقد ادبی فرموده است درهر رشته ای بزرگانی هستند که الهامات انان در وصف فردی قابل تمجید است بجز برای کسانی که کارانان شناخت اصطلاحات ونقد باشد کم عیب بودن وقابل جبران بودن کمبودهای کم اش نشانه عظمت است- امامت در طول تاریخ باتمام نشانه های روشن برای خفاشان تاریک مینمود وانراتاریک نشان دادندبخصوص در زمان امام جواد علیه السلام که اوج این تاریکی است وانمام توانست انجنان بدرخشد که بعدازایشان کسی شک درامامت نکرد ودر تایدامام زمان علیه السلام نقشی بس عظیم بازی کرد که امام میتواند در سن خردی هم امام باشد ودر سن خردی هم مبعوث به امامت گردد وجریان حضرت عیسی علیه السلام وحضرت یوسف علیه السلام نشانه های گویائی از این مدعا است وبخوبی نشان میدهد که شیعیان در گرداب ازمایش هولناکی چگونه اب رفتن وانهم زمانی که شیعیان دراقطار جهان اسلام پراکنده بودند دشواری مسئله بخوبی روشن است وچه میزان امام علیه ازمایش پس داده است که هیچ امامی چنین کنکوری را نداده بود-شناخت امامت بخصوص امات حضرت علی علیه السلام که میبایست چون ابخوردن بودن درسر وزحمت باشد-ولی چنین نشد که غیر قابل باور است میبایست به سخنان پیامر اکرم صلواته الله علیه واله السلم با اعتماد کامل وخوشبینی وقدرت درباره ائمه اطهار علیم السلام اجمعین میپذیرفتند مداوم از هر امام به امام دیگر رشدانان بیشتر میشد وپایانی بر عظمت امامت قائل نمیشدند مع الاسف مشاهده میکنیم که نق زدن وعیب جوئی کردن وانکار کردن م مداوم زیاد شده که به هیچ امری این چننین رفتاری نشده است ومه ها وسالها گذشت وهیچگونه شناخت با بصیرتی دراغلب مسلمان دراین مورد بوجود نیامده که نمونه ان مانند وهابیت تاریک درعصر حاضر است گرچه ائمه اطهار علیه السلام اجمعین مداوم دلائل جدید واستدلالهای نوی را مطرح کردند چون چشمه های بهاری شیرین وگوارا بود مداوم سعی کردند چاله دیگری را حفر کنند وسیم خارداری جدید بکشند که چنانچه رستم ها وهرکولهائی باشند باز در درمقابل ستون هائی که نشان میدهند ازنفس باز مانند- اگر برگ ها ورق شود ودرختان قلم وابها مرکب شود هنوز ایرادهائی  بایدمطرح است گوئی امام میابیست خلقتی دیگر باشد که کهکشان درمقابل ایشان از لحاظ چثه کوچک باشد- شناخت بنا بر عقیده ان دانشمند این است که خود انسان تاچه پایه به حقایق رسیده باشد تابتواند قضاوت صحیح داشته باشد روزی با برادری از اهل سنت بحث میکردم ایشان بله قران ارجاع داد که خداوند منان فرموده است به یهودمن اگر بخواهم حضرت موسی علیه السلام رابه جهنم ببرم چه کسی قدرت داردجلوی منرابگیرد وایشان اضافغه کردند چه کسی قدرت دارد که که بگوید خداوند عادل نیست ومن بلافاصله گفتم اگر خدواند بخواهد یک امام خردسال را مبعوث کند کی قدرت دارد که جلوی ایشان رابگیرد وبگوید ایشان عادل نیست فکری کرد وفرمود بر خلاف سنت است؟؟؟ خدواند منان طول تاریخ را درقران پیمود وسنت وایده های خوداش رابخوبی هم درنیت وهم درنظر وهم درعمل نشان داد انچنان که در طول تاریخ مشخص شده است که یک کارگر موفق کیست ودر طول تاریخ عقلا فرمودند که محک ومعیار هر انسان را ازخدواند منان راانتخاب کنید ومهم در معیار این است که چه چیزی درمعیار میگذارید وچه چیزی را ازمعیار حذف میکنید کس که امام علیه السلام رانشناسد باید متوجه باد که معیاراش مبهم وکمبود دارد وسرانجام در زندگانی به گیچی میرسد ومتراش چند متری است معیارها از زمان گرفته نمیشود بلکه زمان بامعیار سنجیده میشود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به فستیوال سینمائی بین المللی اتریش": وینل-e ":این فستیوال تحت تاثیر قیل وقال واعتراض فیلم ساز معروف اطریشی-( اقای – اولریچ -سیدال) قرار گرفت که دوفیلم خوداش را بنام بهشت محبت وبهشت ایمان را ازمسابقه بیرون کشید- خدا رحم کند به نظر میرسد": ناتو ساکت نیست؟؟؟ زیرا علاوه برانکه اخرین روز بوده است وبعداز ظهر اخرین سانس بوده است ساعت شش- وقتی برای توضیح فیلم به ایشان نداده اند؟؟!!! ودر همان زمان موزهای از یک صد پوستر مردان لخت هنری؟؟؟!!! که سه فوتبالیست معروف هم جزو انان است- این جریان متاسفانه در سال پنچاهم سالگرد این فستیوال رخ داده است – البته جناب اقای ":هانس هورش :" فرمودند تصمیات براساس هیت مدیریت که حق انان است که کدام فیلم را درچه زمانی قرار دهند که بعد از ظهر روز اخر روز اصلی فیلم ها هم بوده است-فیلم بهشت محبت- که امسال برای فستیوال کن برای گرفتن نخل از طرف اطریش انتخاب شده بود وفیلم اخری ایشان بهشت ایمان برنده جایزه هیت داوران سال 69 فستیوال سینمائی ونیز شده است این فستوال هرسال ماه اکتبر در وین بر پا میشود ودر سال 1962 بوجود امده است وهر ساله یک صدهزار تماشاچی داشته است از نکات قابل توجه این فستیوال توجه به فیلم هایئ هستند که چند فرهنگی ویا مسائل رشنفکری که ازدیگاه مردمی ویا بلعکس به ان توجه میشود-وتمجید از هنرمندان فوت شده ویا برجسته وتقدیر از سازمانهابین المللی وافراد دسرشناس ودر ضمن جایزه ":فیپرسی:" رابه نقاد بر جسته بینالملی داده میشود- وجایز ه دیگری توسط خانندگان مجله اطریشی استاندارد داده میشود ودرضمن سخنرانی هاذومباحثه هائی توسط مهمان ها دعوت شده بر پا میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اماما –اراده الهی رانمیتوان تحت کنترول دراورد ویاخواسته خداوند منان راتغیر داد به هردلیل –که ممکناست به این بهانه باش که بعضی گناهان را پاک کردن ان سخت باشد بخصوص که مذهب هم تغیرات اساسی کرده باشد وما میدانیم که مومنین درتحت حفاظت الهی هستند وشما سر پرستی انان رابعهده دارید بسیار صمیمی وباحوصله درضمن ریز بین وتیز بین هم هستید- ما بخوبی میدانیم که این کشتی بامشکلاتی برخورد خواهد که به لنگرها خویش نائیل شود ویک روحیه انقلابی وپارتیزانی میخواهد که روحیه دین به ما عطا میکند روحیه عجیبی که پیامبران وطرفداران انان داشتند- باهدایت وحمایت شما سرانجام به مقصد وکمال نهائی نائل خواهیم شد- جهان با سرعت به سمت پرتگاه میرود ولی هزاران نفر ادعا میکنند که انرا به سلامت به مقصد خواهند رساند وخود بی خبر هستند جز وقت تلف کردن وخودرا هدردادن وبه بیراه رفتنی که سرانجان اگر عنایت شما به دادانها نرسد در پرتگاه سقوط خواهند کرد-0 شناخت جهان وانسان فقط خداوند منان وحجت ذوالجلال اکرام که شخص شخیص شما هستید میداند وبس ودیگران حتی درشفا دادن خویش عاجز هستند جهان باید از کناهان خود شرمسار وتوبه کنند ودرراه مستقیم نورانی الهی گام زند- ادیان را دست کاری کردند که امروزه دیگر برای خودانهاهم سودمند نیست- وجهان از ظلم این گناهان را هیچ گاه فراموش نخواهد کرد-در علوم الهی التقاط جائی ندارد وگناه عظیم است- جهان درحال از دست دادن اعتماد نسبت به مستکبرین فریبکار هست وجهات انان بخوبی در تمام ابعاد درحال روشن شدن است- جهان جای رقابت وهم چشمی احمقانه نیست- جهان جای تعقل ودرک حقیقی و واقعی وعینی است نه خیالبافی واوهامی ورویائی ونفسانی- بلخصوص در باره حقایق دینی وما بیاد بش از توان وظرفیت خود نسبت به دین الهی وشخص شما حساسیت ودرک وفهم خویش را بالاببریم وبالاترین میزان امید را درخود تولیدکنیم- ومااز فاصله دور اشتیاق وحمایت خودرا به ان اسوه محبوب الهی ابراز میکنیم وامیدواریم کخ خداوند وفرشتگانش دعا وتمجید وستایش مار به شما برسانند وبا ذکر شما قلب ما احیا میشود وکلمات شما نگه داشته میشود واثر جاودئی اش را درروح ما میگذارد- واندیشه ورویاهای غلط از ذهن ما دور میشود وخود را درمعیت شما بسیار نیرومند حس میکنیم واز تنهائی بیرون میائیم- ما میخواهم که خداوندمنان هرچه شمامیخواهید اسان وراحت به شما عطا کند ومیدانیم تا به بلوغ نرسیده باشیم کار کمی مشکل است واشتیاق وافر داریم که کمالات بالقوه مارا خداوندمنان بالفعل سازد جهان با سرعت به سمت روز نهائی نزدیک میشود وما انشاالله بهتر از گذشته به شما وفادار خواهیم بود- ما مداوم میاموزیم ومداوم عمل میکنیم- وعبودیت ما نسبت به خداوند منان رابطه تمام وتمامی با اطاعت از فرمانها و وفاداری بدون چون وچرا نسبت به شمادارد وهرگز دراین راه یاس ونا امیدی بر ما مستولی نخواهد شد- با وجود انکه بسیاری مردم را میخواهند از خداوند منان دور کننید وشما مداوم مردم بهسمت خداوند منان وخود فرا میخوانید وما دراین مسئولیت پر از احساسات عالی سنگینی این وظیفه رابخوبی درک میکینم- درجهانی که برای منافع مادی یک شبه 50000 هزار کمونیست روسی در یونان ساخته میشود ومداوم انهاراترقی فکری میدهند تا با روسها به چالش بر خیزند ومانند ان درجهان وحرکات موذیانه گاهی توسط عوامل ناشناخته درکشور ها توسعه پیدا میکند ودر این را سیاست مدران بسیار باهوش اقدام میکنند- ماهمچنان بر دستورات قران وشما صبور وپر کار انشاالله خواهیم ماند- امروزه به جای انکه مردمان را هدایت کنند با انها بازی میکنند وزندگانی حقیقی انسانها درحال ازدست دادن است0 وما میبایست انهائی که به حمایت ما وعلم الهی ما نیازمند هستند سخت حمایت وحفاظت کنیم که ان تنها به کمک شمااسوه هستی امکان پذیر است وبس


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بحثی درتلویزیون مطرح شد منهم به سهم خودم وارد این مطلب میشوم –علت عدم رغبت به دین-حضرت مرحوم ایت الله العظمی شیخ بها الدین محلاتی رحمت الله علیه بارها میفرمودند که قبل ازانکه در دیبرستان ذهن بچه ها راپر کنند یک ذهن شفاف وحساب شده ومفید به روز ازاسلام درذهن جایگزین کنید وگرنه کار مشکل خواهد شد ودقیق میفرمودند غرب خوب است مد ومدل سازی کند وخوب تبلیغ کند وخوب جای بیاندازد وهمه چشمان وگوش ها به خودجلب میکند- بعناوان نمونه درفلیم غربی شما خیلی موارد هنرپشیه اول که مرد است سوار یک ماشین کورسی بود ومندرانگلستان مدت مدیدی بودم یک مورد ندیدم واین امر تبلیغ برای فروش او درجهان بود که ایران بقول معروف خیلی سکوسه داشت موردعلاقه جوانان بود در غرب علوم انسانی خیلی موردتوجه است مثل روانشناسی وجامعه شناسی درحالیکه درایران اینعلوم برای بچه های رشته ریاضی وتجربی کوچکترین ارزشی ند اشت وکلاس روی هوا بود وبرای بچه های علوم انسانی هم حتی ادبیات فارسی موردعلاقه نبود شایدفقط زبان انگلیسی کمی موردتوجه بود وبعدا هم اقتصادراهم به ان اضافه کرد ندشاید بهتر شود درابادان بچه های مجله خارجی را ابونه بودند از غرب وانها را میدادندمقلات مورد دلخواه ترجمه کنند وبه من میگفتند مجلات خارجی بخوانید واگر میال باشد ما خدمت شما بیاورم وترجمه انها را هم داریم- ان زمان درجامعه شناسی بیادبحث امپریالیسم وسوسیالیسم ودرمقایسه اسلام بایدبحث میشدویا روش فروید با مقایسه با اسلام وعلت عقب ماندگی ما ویاخرجیان درباره مثلا امام حسین علیه السلام چه میگویند انان فکر میکردند که مشکلات انسان رافقط غربیان خوب میفهمند وخوب راه حل نشان میدهند وراه حل انها علمی است وسالام برای چهارده قرن پی خوب است من سرکلاس پرسیدم اقای طالقانی کیست بسیاری کلاس ها ایشان رانمیدانستند ویک کلاس دختر خانمی فرمودند که ایشان هنرپیشه روسی است که اخیرا به ایران پناهنده شده است وسرکلاس من پرسیدم که اسلام چند قانون اقتصادی دارد بسیاری گفتند هیچ ندارد ویکی گفت ده تاد ارد ودختر خانمی که پسرعمویش طلبه بود فرمودند من میدانم صدتا دارد ودختری فرمودند که برادر من در امریکا دکتر ی فیزیک میگرد وبهمن گفته است چراعلوم انسانی میخوانی حال فقط افرادی مانند انیشتین مطالعه کن وحافظ شخصتی اوهالمی ومالیخولیائی است وبدرد مسائل علمی نمیخورد- من درشیراز دریک مهمانی که خانمهای که شوهرشان استاد دانشگا ه بودند وسالها همراه شوهرشان بودند تمام بحث درباره غرب بود که9 ما درمد وهمه چیز عقب افتادهایم خانمی به انهاشاره کرد که فلانی هست یعنی ایشان رابه بازی بگیرید تنها مرد جلسه بو.دم دوسئوال بسیار سادهخ فرمودند که نظر روحانیت شیراز درباره انها چیست و سپس فرمودن مسائل دانشگا ربطی هم به علما دارد ویک از علما میفرمودند در شهریور بیست که مثل قارچ احزاب راست وچپ بوجود امد که هرکدام کتابها چاپ میکردند که مال حزب توده مختصر بعدا خواهم گفت که چه مزخرفاتی بنام اقتصاد کمونیستی چاب کرده بود وجالب انکه بعدازانقلاب شوکهمند اسلامی که میدانست حداقل ما لیسانس اقتصادمیدهیم همان ها را دوباره چاپ کرده بود بدون انکه تجدیدنظر کند ولی خوب خوشبختانه چه معلمین وچه افرادزیادی مطلع بودند   بساطی در خیابان پهن کرده بودند ود دوختر این کتابها میفروختند ودفعه خودمن سه تاخریدم ولی بعدا متوجه شدم اعتراضات زیادی مردم با فروشندگان انها رخ میدهد وروزی به انجا رفتم واقئی که معلوم مدرک دانشگاهی داشته باشد به ان دختر خانم فروشنده فرمودندکه کتاب درصفحه فلان به من اشکال دارد چگونه من میتوانم با حزب تماس بگیرم ونظرانها جویاشوم ایان فرمودند بزودی حزب روزنامه میزنند ودران به شکایات جواب میدهد وایشان فرمودند هنوز این کارنکرده است خانمی انجا که مسن بود وفرهنگی بود فرمودند شما فقط یک اشکال دیدید سرتا پای ان اشکال است بچه ها میخرنند وسر کلاس ازمن میپرسند این ها چه میگویند ومن میگویم سرتا پای انغلط است ومن نمیدانم چرا این نوع کتابها هارا جمع نمی کنند وان اقا از دخترخانم پرسید نظر شما چیست وایان گفت منهم بانظر شما موافقم بسایری این ایراد راگرفته اندومن دوسال است به این حزب پیوستم وهنوز دوره ای ندیدم ومن از ایشان پرسیدم دلیل پیوستن شما به این حزب چه بود ایان فرمودند من بشدت ضد امپریالسیم بودم بعداز تحقیقات مفصل این حزب را بیشترین مخالف امپریالیسم دیدم وتنها شوروی میتواند درمقابل امپیرلیسم باشد وترس امریکا ازشوروی باعث شد که خلی زود از ایران خارج شود من دیدم جوان است وداغ بعدا خوداش مطلب رادرک میکند اگر امریکا ازشوروی میترسید درافغانستان بااشیان نمیجنگید ویادرکوبا کنار نمیامد وحزب توده حقایق شوروی وحزبی خوداش رانگفته است وتصور کرده است حا ل شهریور بیست در شهریور بیست درایران یک نفر انهم درتهران بوده است که فردی بسیارمتمول که سالها درغرب بوده وبشدت هم مذهبی بودودرانجا درعلوم انسانی وسیاسی مطالعات عالیه داشت است ومدتی اصطلاحات احزاب را فقط تصحیح وقضاوت نمیکرده است وهمه احزاب نزدایشان رفته بودند ک باانها همکاری کند حتی وزیر کشور رفته بود که شما چون باسواد هستید وضد کمونیست هستید احزاب ما را راهنمائی کنید وایشان طفره رفته است افراد بر اسا طبقات ومیل خود حزب انتخاب میکردند وکاری نداشتند چه نوشته است وبقول علمی که انها میگفتند که چشمت راببند ودماغ رابگیر واین اش را سر بکش وگوشتاش تیهو بود وان فردمیفرمود که گوشتاش تیهو بود والحمدالله که بهترین منطق مال مذهبیونبود نه روزنامه داشتند ونه ک"تاب به زبان روز وضع هم معلوم است چه میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحن الرحیم—زمانی که اقای لنین رو ی کارامد چون ایشان درغرب مطالعه داشت میدانست که بایدبه نظر دیگران توجه شود وفرد ضعفهای خوداش رامداوم بیان کند مخصوصا د راس باشد ولاپوشی نکند تا راه درست را بتوان انتخاب کرد- ر سانه ها بیادازادباشندودانشگاه ها باید ازادباشند وانزمان تعدادزیادی غول روسی درغرب بودندکه تحصیلات عالی داشتند وکمونیست ویاسوسیالیست شده بودند وروسیه درتمام موارد بشدت عقب افتاده بود ولنین سرکارمد وخیلی زود ان را فراموش کردوحمله به فنلاند را که همه گفتنداشتباه است انجام داد وبعدخوداش انرااشتباه استراژیک نامید وشخص استالین روی کارامد که مطالعات دانشگاهی نداشت وارتش رسیه مداوم ازارتش های اروپائی شکست فاحش میخورد حتی از انگلستان- .ژاپون که تازه وارد میدان شده بود ارتش روسیه را شکست داد- المان تامرز پیروزی رفت وغرب بخصوص امریکا بفکر نجات استالین افتاد ومشاورین انها سخت انها مزمت کردند بگذار شکست قطعی بخورد ولی غرب استدلال کردکه چنلنچه روسیه شکست بخورد المان سربازان روسی رابا خود به سمت غرب می اورد واروپائی غربی راشکست میدهد وامریکاهم هیچ کار نخواهدتوانست انجام دهد مضافا هر سربازا لمانی که کشته میشود سه تا پنج سرباز انگلیسی کشته میشود و جناب استالین تمام ان غول هارا بیجهت کشت وغرب سکوت کرد تا پشت استالین خالی شود وبورژوازی رقیبی در مقابل خود نمی دید لذا کند حرکت میکرد واستالین گول یک دانشمند احمق روسی راخورد و باعث مرگ زیادی شد که به اینعلت درچپ خواهند ماند وکمک نخواهد گرفت وروشهم غلط بود تا اینکه مردم میخواستند کاخ کرملین باخاک یکسان کنند وایشان از غرب کمک خواست وباز مشاورین به غرب گفتند کمک نکن ولی استدلال امریکا این بود که اینها درجنگ به ما کمک کردند واگر بحران بوجود اید تنها کشور امریکا است که میتواند کمک کند وانها واروپای شرقی وبال امریکا میشوند واگر کمک نکنیم پرستیژی وسیاستی که درپیش گرفتیم شکست میخورد وتنها استالین است میتواند این وام هارا پس دهد وچنانچه بخواهد با ما درگیر شود انرا سرنگون میکینم ودرتقویت استالین در داخل روسیه سعی وافر کردند وبعدها فهمیدند جهان را بتنهائی نیمتوانند مهار کنند وبه هم دیگر نیاز دارند ولی روسیه سرومایه داری- روسها کمک در بعضی ابعاد جلو امدند وسرمایه داری غرب به راحتی انهارا میگرفت تانکه درده موردبشدت جلو افتادند وروحیه مردم امریکا رفت وگفتند که میبایست اندیشه های کمونیستی با اندیشه سرمایه داری ترکیب کنیم-بعد نیست بدانید که درهند غولهای رشته پیشرفت اجتماعی که کمونیست روسی بودند درحوالی کوه هیمالیا که عقب افتاداست تحقیقات زیادی کردندوسرانجام به فورمولهائی از تئوریها روسی کمونیستی وامریکائی واسلامی رسیدند- ولی مشاورین کندی گفتند شما در فضا روسها رابگیر ومردم ارامش پیدا میکنند وبه ما فرصت میدهند وما بایدچپاول زیادی از جهان سوم بکنیم تا روسها بشدت عقب بی اندازیم واین کار را کردند توسعه وسیع لبیرالیزیم- دانشگاهها مراکز تحقیقات وتوجه به سلایق فرد وجمع لذت جوئی وغیره درضمن اسلحه وارتش سازی مدرن ومشهور شد که هر امریکائی میتواند یک دوجین لیسانس بگیرد ودراروپا د انشگاه نظری فقط افراد تاپ میگرفت ولی پلی تکنیک همه افراد میگرفت مثلا جوشکاری وحقوق برای هردوره دوبرابر دوره قبلی بود -0ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیل وپیشنهاد-جنگ درسوریه وارد فاز چنانچه خوب پیش برودواردفاز کلاسیک خواهد شد جنگ درحلب به حاشیه شهر کشیده است واین یک پیروزی است ولی عجیب است که جنگ درحاشیه که بسیار پیچیده است شما اطلاعات زیادی ندارید- کشوری که میخواهد سرزمین خوداش راحداقل پس بگیرد نبایداین قدربی خیال باشد ومعلوم میثشود بیشتر به سیاست توجه داشتید تا نیروی نظامی- از امروز به بعد دقت کامل کنید- وجنگ ویتنام راسرلوحه خودتان قراردهید- وانهادارند خوب جنگ حاشیه ای را اداره میکند ودباره به مرکز شهر باطرح های جدید باز میگردند ولی ضعف انه این است چریک های خاص رانتوانستند تربیت کنند این امر کارانها رامشکل میکند شما میتواند اول از روسها ودوم ازایرانیان پی به نحواین نبردهاببرید- سعی کنیدمحاصره کامل باشندصبح ها هیچ تحرکی از شمانبینند وازراه دور باتوپ بزنید وشبها بادقت کامل شناسائی کنید وبرای گمراه کردن انها از سگ های تربیت شده که میرونند وباز میگردنند وفرستادن خرگوش وحتی حیوانات استفاده کنید ومقداری اطاقهای خالی بکذارید ودر داخل انها بخبوی پنهان شوید وزنده انهارا دستگیر کنید نبرد به لبه مرزها میرسد بهترین کار تربیت چتر باز است با وسایل نیمه سنگین که پشت اردوگاه ها سیصد تا سیصدتا براساس تایم جنگی پیاده شوندواردوگا هارا لوله کنند تربیت انها بنحوی باشد که اگر حمله به لنیگراد حمله میکردندانهارا لوله میکردند وفراری میدادند وبچه های راهنمائی مادرجنگ تاکتیک های انها رانقش براب کردند- با تیمهای عظیمی باتمام متخصصین روی کار معارضین کار کنید ولو حداقل دوساله طول بکشد ومسائل نظامی راحل کنید- از طریق رسانه ها سطح فکری مردم قطر وترکیه ودیگران بالاببرید وانهارامتشکل سازید وسایت های غرب چه درامر چپاول وچه درامر ضدبشری روشن سازید تارابطه حکومت بامردم ضعیف وای قطع شود- نکته مهم این است ترکیه وحشت دارد که زمانی که جنگ به مرز برسد هواپیماهای مسافربری سوریه ازمکانهاجنگی فیلم برداری کند بخص وص که اخیرا پرندهای ناشناس پیداشدهاند  امیداورم که انشااالله پیروزی نزدیک باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به حادثه ترکیه—نظریات شخصی است-انچه من درک میکنم ترکیه میخواسته است تست دوار بگیرد- تست دوار ساخت امریکا است وبرای هدف مختلفی درسطوح مختلف ساخته شده است وغرب انرا بشدت تکامل داده است که بعی بچه ها درانگلستان میگفتند به صد درصد رسیده است روز ی درلندن میخواستم به منزل یک دانشجوی ژاپونی بروم وچون در لندن محلات شبیه هم است واگر انسان گم شد حتی نمیتواند به محله ورود برگردد ومن نمیدانستم که میبایست میزان قدمها رابپرسم وادرس ورود رازروی تابلو یاداشت کنم واگر ادرس ورود راندانید کسی نمیتواند شمارا راهنمائی کند- بوجود انکه ادرس راایشان دقیق داده بود ومکن قدم ها نداشتم به کلانتری رفتم که انها ادرس راخوب بلد هستند وقیکه جناب سروان رادیدم شاخم درامد درست قیافه ایشان از هرجهت وارایش مووسیبل وغیره درست مانندپلیس ایران بود واز این جهت خوشحال شدم که اقلا ما چنین اعمالی خوب تقلید میکنیم جای امیداوری دارد جناب سروان بعدازانکه من جریانراگفتم مدتی روی من لبخند زند ودرحالیکه ارام نشسته بودبا من بامحبت نگاه میکرد- من همزمان فهمیدم که میخواهد تست دوار ازنوع اروپائی بگیرد ومن میخواستم طرز کار تست دوار اروپائی بخوبی بفهم- ایشان فرمودند بدنیست که از مانتیور شروع کنیم من یگ نگاه سریع به مانیتور میانداختم ودوباره چهره ایشان رامیدیدم مانتیور عکس ها گرافیکی بازمینه با پرسپکیو سفید محل بود وباز من نگاه هم به ایشان بود نمیدانم چکار کرد که نور ماتیور کم شد وایشان بادقت نگاه میکرد ومنهم مجبور بودم بادقت نگاه کنم بقدری طبیعی وهنرمندانه بود که اگرمن مطلب نمیدانستم متوجه نمیشدم بعدفیلم حقیق نشان داد ومن تا اخر ماجرا فهمیدم چگونه عمل میکند وقتیکه همه مطالب روشن کردفرمودن شما حاضر هستید یک ماموریت برای ما اجراکنید گفتم بله گفت حتما من باتاکید گفتم بله- قصیه از اینقراراست- درانگلستان حتی غرب سن ها که بالا میرود افراد بدو دسته کلی تقسیم میشوند یکعده خوش خنده وبقول بچه ها الکی خوش وتعدادزیادی عبوس وپکر وتوی فکر براای گروه دوم تا انزمان هیج دلیلی پیدانکردند- البته انها- دنبال- ژن- روان هستند ولی ادم های خوبی هستند چون مغازه دارها کارمندان یک شرکت هستند بعضی موقع شکایتهائی از افرادمیاید که انها بامشتری رفتار خوبی نداشتند- شرکت ها بسیارحساس ومشتری سالاری است ومواقع بیخود میگویند به من گفت شما فلان مدار قدم که زدی که توی مانیتور هم نشان داد به مغازه بافلان خصوصیت میرسی دونفر این مغازه این بزرگ را اداره میکنند یکی که جوانتر است وخوش خنده است هیچ انکه پیر است وعبوس است یک تست بگیر ببین ادم منطقی است ویا بداخلاق است وحتماجوابش رابرای من بیار ومن رفتم متوجه شدم که ادمی پکر است وتو فکر ولی ادم بسیارخوبی است ومن ادرس پرسیدم وادرس دادوگفت اگر شک داری من همراه شما بیایم ومن گفتم کروکی دارم وبقیه راه اسان است- بچه میگفتند که تجربه نشان میدهد که انگلیسیها ازهمه مانندموش ازمایشگاهی روی انها تجربه میکنند وازانها کار میکشند-امریکا برای ارتش یک تست دوار درست کرده بودکه برای شنخت سربزن صفر که شجاع ونترس وکمی عصبی وخطرناک باشند انها کنترول کند وبقول فرمانده من خودما خواسته بودیم که ازاول وتا اخر خشن باشد؟؟ وانرا روی همه یکسان پیاده میکردند وهمه هم منتظر روز انتقام بودند ولی به این شوری ترکیه نبود حساب وکتاب درستی داشت- من یک مثال بزنم تا حدودی مسئله متوجه شوید دید که خواهر زاده میرودمنزل خاله وخواهر ازدست خواهر ناراحت است گله میکند وبدمیگوید چیزی نگو بریانکه درسیم وجیم خوداش رانبازد یکمقدار ازخواهرتعریف میکند وقتیکه ایشان باز میگردمادرشروع میکندحتما چیزی گفته است ویکی یک احتمال میدهد چه گفته است یکدفعه رنگ بچه میپرد دست خوداش نیست تاخوذداش راجمع وجور کند مادرهمه چیز رافهمیده است بقول بچه ها چهره میگیرد این اساس تست دوار است ومهارت میخواهد وبیا اطلاعات دقیق باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99