سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم- جلال ال قلم- بحث جالبی ایشان در باره غرب زدگی و روشنفکری دارد-ولی به نظر حقیر ریشه یابی دقیقی نکرده است البته من موفق به خواندن همه کتب ایشان نیستم- ونظرایت نهائی ایشان دراین موردنمیدانم وقضاوت من براثر تجربیات من است- ایشان بدرستی میفرماید ما از زمان صفویه دچار بحران شنیدیم ولی عامل انرا که اهل شهادت نبودیم من درست نمیدانم- مابشدت ترسیده بودیم وراه چاره را نمیدانستیم- تحقیقات غرب این مطلب رابخوبی روشن میکند ما از تیمور بشدت ترس داشتیم تیمور از هفت راه شاهراه عبور میکرد یک قلمروی عظیمی همه ارتشی شده بودند وزندگانی شان بستگی به جنگ داشت وما مجبور بودیم درشهرهائی که تیمور عبور میکرد ازانه خارج شویم وبدشت وکوه بزنیم وتمام اب های شهر ها الوده به وبا بکنیم وفقط در شهرهائی که دفاع مستحکم داشتندباقی بمانیم وچون جامعه ما کوچ نشنینی رابلد نبود تلفات سنگنی دادیم تا عدهای که درغارها بودند راه سازندگی رایاد گرفتند وبرای فراموش کردن سختی ها به مشروب وموادمخدره روی اوردند وباطرب واواز روحیه خودرا شادنگاهدارند وفقط امام حسین علیه السلام که نیروی رزمی را سر زنده نگه میداشت وتوسل به ایشان زنده بود این ضعف مداوم زیاد شدند تا توانستند به طریقی اب های چاه های شهرئی که به وبا ادوه پاکسازی کنند مدتی دعا میخواند واب رامیخوردند وسپس به شاهکار رسیدند وان این بود که قیرفراوانی راذوب میکردندودرچاه میریختند وسپس رطل ها بزرگ پنبه را اتش میزدند ودرچاه میانداختند وسپس اب چاه رابالا میکشیدند وانرابه موش وگربه وگوسفند میخوراند اگر انها میمیردند ادامه میدادند وچناچه زنده میمانند میخوردند ومداوانرا ازمایش میکردند تا انکه به پاکی اب ایمان میاوردند واین امر باعث باز گشت افراد میشد ولذا مذهب رشدی درجامعه نداشت وجامعه هرهری مذهب بود وخوانین بشدت مردم را چپاول میکردند وقدرتی درمقابل انها نبود وچنگ بین خوانین ومرزداران با خارج شدیدبود وخرافات حاکم شده بود وتنها شانس ایران این بود که همسایگان ضعیفتر از ایران بودند وتمدن ایران رانداشتند وشرق وغرب زمانی درایران جای پا پیدا کردند که قدرت صنعتی وپزشگی واقتصادی قابل ملاحظه داشتند واز لحاظ علمی درجاتی را طی کرده بودند وصاحب نام دردنیا بودند ومردم راتحت تاثیر قرار میدادند وبیشتر افراد به خاطرمسائل علوم تجربی به غرب رفته بودند- غربی تازه خودرا از زیر بار مذهب بیرون کشیده بود وفقط مذهب را انطورکه درغرب رایج است موردتوجه قرارداده بود وراه شناخت مذهب راستین را پیدا نکره بود وهنوز هم پیدا نکرده است- یک استاد انگلیسی در راهروی دانشگاه لندن من رادید بعدها فهمیدم که دانشگاه لندن توجه به بعضی شناخت از شیعه را روی اورده است - وفرمودند راه شناخت مذهب ویا هرایدلوژی بستگی طرفداران ونظریه طرفداران دارد واین امر دال بردرست بودن نیست ولی از لحاظ سیاسی بایدمورد توجه واقعه شود وشاه همین طور است- وباز بعد من فهمیدم خیلی ایرانی به انگلستان امدند وبه وزرات خارجه انگلستان رفتند وبه بخش ایران مراجعه کردند وگفته بود یاشاه باید رفتاراش رااصلاح کند ویاتعویض شود وانها گفته بودند اصلاح بایدشود ولی تعویض فعلا صلاح نیست ویکنفر به من گفت من استدلال انهاراقبول ندارم وباید مردم را بسیج کرد تا انها دست به تعویض بزنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99