سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به فیلم شاهزاده ایرانی- چندی پیش دوستی انرابرای من اورد ومن حدس خودم یرای ساختن ان زدم ولی تاصبح بدنبال تفسیر های این فیلم گشتن بسختی از سانسورهای توانستم مطلب بدست اورم برای ملاک تشخیص ام درست باشد بشا پیامکهائی جوانان غرب درباره این فیلم ومتخصصین راتواتر درحود95 درصد گرفتم دقییقا درصدی بسار نادری از این فیلم تعریف انچنانی کردن که انها بدستور صیهونیستها این کاررا کردند فیلم را کمپانی والت دیسنی ساخته است که جزو شبکه مخوف صیهونیستی است- من کاری به مزخرافاتی درباره این فیلم گفته اند ندارم حرف منطقی را مورد توجه قرار میدهم وبیانات من هم مختصر خواهد بود- جوانی مینویسد این همان ایرانی است که اینهمه درباره جلال وشکوه اش صحبتی میکردید ؟؟ شاهزاده فقط بلد است مانند میمون از سقفی به سقفی دیگر بپرد وهیچ یاری ندارد وخیلی زود ترسان میشود وترس خوداش را مخفی میکند ونمیداند چه بکند وریسکهای احمقانه میکند وان شاهزاده خانم هم بلد نیست یک خنجر که بیادگفت نماد اسماعیله است کجا مخفی کند دراین کاخ درن دنشت زود خود میبازد وزیر زبان ورد میخواند واماده کشته شدن است ویاخوداش را میکشد وفرار انها به جائی بروند که نیروئی بدست اورد اواره بیاباّن هستند حیله های بچه گانه بهم میزنند وبوسه های چند ثانیه دارنند که تعداد انها زیاد شود ونتجه یک عشق عمیق رابه این زودی نشان ندهد که فیلم حالت عشقی وکمیک پیدا کند- وجالب انکه انکه پس از انکه همه چیز به حالت اول درمیاید حال شاهزاد دستان باید حکومت کند وجامعه امپراطوری عظیم ایرانی هدایت کند با شاهزاده خانم فرار میکند ایشان میفرماید این قسمت اخر درامریکا گرفته شده است کوهی است که یک تخته سنگ بزرگی بروی یک دره عمیق زیبا وترسناک قراردارد که خودایشان بارها به انجا رفته است که انسان هیچ کاری انجا نمیتواند بکند این چه معنائی دارد؟؟ نفر دیگر میپرسد جناب دیسنی چند بار دیگر میخواهی مار سرکیسه کنی واین بازی را بشکل های مختلف عرضه کنی نتجه غائی ان کی بدست میاید بیادگفت زمانی که شاهزاده دستان به همه کشورها حمله کرده باشد اماحزب اسماعیله در فرانسه قبل از انقلاب فرانسه در فرانسه بسیار محبوب بود وراه انقلاب را نشان میداد ولی بعد از انقلاب فرانسه به نظر میرسد انگلیسی هاسخت ازان ترسیدند وانها راادم کش ولجن مال کردند که دراین فیلم بخوبی نشان میدهد- نکته اخر –همه از دیدن خانم های حرم شوکه شدن با ان وصفی که دراسلام است که این خانم های انگلیسی با ژست انگلیسی دقیق باان وضع که بقول انگلیسی ها گپه دختر داغ درفیلم ها نشان میدهند وژست اروپائی تمام عیار وحضور شاه زاده مادی در کاخ اسماعلیه است – وبعضی گفتهاند که از شهر پیایتخت ماد وشهرالموت نشان میدادید عظمت بیشتر وشکوه وجلال بهتری از بیابان ها داشت-پایان


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله روزنامه- سوسیالیست کارگری انگلستان-مقاله در تحت عنوان": اعتراضات مسلمانان جرقه خشم را در امیپریالیسم را بوجود اورد":مقدماتا بفرمایئد منافقین کودن" کدام امپریالیسم؟؟ انها با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارنند البته منافق شدن صدها مرتبه خطرناک تراز امپیرالیسم است دوم مهم نیست شما درشناخت امپریالسیم سعی وافر کنید گرچه در شناخت امپرالیسم هنوز گول میخورید روزنامه های امریکائی هروقت چک سفارت اسرائیل برای انها صادر میشود تمدن راقی میکنند وشما درباره سوریه نباید گول امریکا رابخورید ومن انرا شرح خواهم داد- شما که بخوبی جریان بنغازی را بیان کردید وجا دارد هم درباره اسلام وجریان سوریه شخصا مطالعه کنید بنغازی سربازان اسلام معرفی کردند وبا قذافی سرباز غرب نبرد کردند وکمکی هم از امریکا نخواستند وامریکا یک موش مرده گرفت در دیک حاجی انداخت وگفت انا شریک؟ وحال میخواهد سربازان اسلام را سربازان هولا کاست کند وجواب راباپوست خود درک کرد- روزنامه  هائی که وابسته به اشراف هستند-بروند در باره کلاه وکفش وشلوار وخانه مجلل اشراف تعریف وتمجید کند چکاربه ایدولوژی وتمدن صد سال دیگر هم شاید نتواند دانش اموز این مبحث باشد- ایشان نوشته است چهارده دقیقه فیلم ترسناک برای این تولید شد که تحریک مجددی برای اسلام هراسی باشد ودقیق گفته است حق همیشه توپ رادر زمین بازی مخالف میاندازد واورا وادار به سکوت میکند جریانات اخیر امریکارا منفعل کرد وبر ای انکه توپ به زمین مسلمین بفرستند وجهان سوم را وغیر متعهد هارا مرعوب کند این بازیرا در اورد وامریکا دروباره در اسلام هراسی فعال کند- منافق بودن حکومت امریکا از اینجا مشخص میشود که یک چهره پارادوکسیگرفتند که ما بااین برنامه مخالف هستیم ولی ازادی بیان راهم قبول داریم وفکر میکنند دنیا درعهد بوق است ومردم اینطور میکنندکه امریکا یقه چاک حقوق بشر وازادی بیان است وبقل روزنامهگسترش اعتراض از پاکستان تا یونان وگسترش هر روزه ان هیچ پیامی به این کدن ها نمیدهد؟؟ وبقول استاد معزز جناب ایت الله دانشمند اسلامی جناب حائری شیرازی دراولین کنفرانس برای لیسانسیه استخدامی اموزش وپروش که میخواستند در مدارس درباره انقلاب در تابستان سال 58در سر کلاس چه بگویند خلاصه این بود که امریکابه پوچی رسیده است وشاه یعنی هیچ بیرون کنفرانس دورایشان جمع شدتند جناب سر کلاس مانیمی توانیم چنین تئوری بدهیم دانش اموز از ماهم قبول نمیکند وماهم قبول نداریم این یک تز کمونیستی است که ماقبقول داریم حداقل مثبت ومنفی کنید ولی من ایشان راتائید کردم واقایان باتعجب رفتند؟؟ دقیقا مانن مروان بن حکم هستند- ودرست مانند انچه جناب عارف بزرگوار حافظ فرمودن که خود میکشی حافظ خودتعزیه میداری وهم ازادی درامریکا است وهم اجرای گناه کبیر ازاد است درحالیکه اقا اوباما وخانم کلینتون فیلم ساز راموردسرزنش قرار داده اند بقول ایشان اکثر کابینه اقای اوباما تلویزون پاکستان که سرزنش ان دوبزرگوار را پخش کردند مورد شماتت وسرزنش قراردادهاند؟؟ وان ضرب المثل معروف ایرانی- شیخ میبخشد شیخ علی نمی بخشد- با وجودانکه اقایان کابینه اقای اوباما بقول روزنامه گستاخ بودن فیلمرا پذیرفتند ودلیل خشم مسلمین شده است وبیشتر معترضین در کشورهای اسلامی یا افرادمعمولی هستند ویا از فرهیختگان هستند ولی جواب درخور نمیدهند پس لطفا دانشگاه های حقوق خودتان راتعطیل کنید ودرب سیاست خود را به جهان ببندید درست ان مانند است که اقایان بمب اتمی رادر ژاپن انداختند ولی دیگران حق اعتراض ندارند واگر قرار باشد سرزنش شود- این کار خود حکومت امریکا است واین مطلب نشان دهند تکبر بی حد امریکا است وهمین نظر فرعون لعین بوده است وبقول روزنامه جوابی درخور نداده اند زیر ندارند وانها نمی پذیرنند که این خشم در باره نقش سیاسی غرب را درجهان موردهدف قرار داده است؟؟؟!! روزنامه مینویسد- که امریکائی ها میپذیرند که به افغنستان وعراق یورش اورند وموجب مرگ بیش از میلیون ها انسان شوند تا بتواند سرمایه لازم برای کمک برای پشتیبانی از اسرائیل صیهونیست را فراهم سازنند- تمدن غرب؟؟ به پوچی نرسیده است؟؟!! اسرائیلی که همیشه درمنطقه شعله ور است ؟؟!!! به نظر حقیر دبیر خانه جنبش غیر متعهد ها در تهران مداوم ما خلاف کاری ها غرب برای اعضا بفرستد وانها میبایست وملزم باشند که در رسانه ها مطرح کنند وروی ان سمینارهای لازم راتهیه کنند وکتب زیادی بنویسند- دولت امریکا اجازه داد که که کابینه یک اعتراض شعله ور به مسئولینمترو نیویورک داده شود که نوشته بود- در هر جنگی بین مردان متمدن و وحشی ها جانب مردان تمدن را بگیرید پس از اسرائیل حمایت کنید وجاهدیون رامغلوب سازید خدمت اقایان عرض کنم که اخیر دانشگاه پرینستون یک گتاب تحقیقاتی در باره اسلام قرون وسطی نوشته است ودران نوشتهداست که مسلمانان حقوق بشر وحقوق محیط زیست وبسیاری حقوق دیگر که مایه تعجب انسان میشود به غرب نادان ونیمه وحشی یاد داده اند وهنور یک هزارم حقوق اسلامی راهم نیمداند اولین پوستر که در ایستگاه متروی نیویورک بالا بردند مضمون این بود جلوی اسلامی شدن امریکا را متوقف کنید ومن خدمت شان عرض میکنم تا امدن امام زمان علیه السلام حداقل هفتاد در صد مردم امریکا غیر مسلمان خواهندبود ولی جلوی علم رانگیرید وبه پوچی هم نرسید مقاله ادامه میدهدفرانسه برای کمک به امریکا همان سیاست را ادامه دادودرجواب گفت بخش از این کار برای جلوگیری از مسلمان شدن سیاهپوستان فرانسه است وانوقت شما میخواهید که سیاه پوستان ورنگین پوستان جهان مسلمان نشوند؟؟؟-ادمه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- کفر شناسی-جهان غرب بقول جلال ال احمد هرهری مذهب است که همه سازمانهایش تنها بفکر سودبیشتر از هرطریق ممکن است چون قابیل وفرعون- وامروز میبایست گفت سکولاریسته وسکولاریستها- مسیحی از هم دور شوید؟؟ تغیرات درمسلک هایش تنها به خاطر اجبار است وهمه راهم میخواهد نردبان ترقی خوداش کند ومجبور به داشتن دوستانی درجهان سوم است مثل شاه وصدام- برای شناخت غرب بخصوص امریکا تصور میکنم این مثال کافی باشد- خانواده اقای لایم یک شرکتی برای ساختن خانه های ارزان ومستحکم با دادن حقوق زیادبه مهندسین وکارمندان شرکت را بوجود اوردند وجبور به وام گرفتن ودر بورس واردشوند والبته این کار از اول اشتباه بود ومیبایست با سرمایه خودشان حرکت میکردند ولو خیلی بطئی بود شرکت های مافیائی امد درمحل انها خانه های شیک تر وبقیمت نصف قیمت خانه های لایم فروخت به این درغرب میگویند": دامپینک": خدمت خیر ندارند بلکه نیت شر دارند وانها ورشکست کردند ومردم تصور میکردند اینکار ادامه دارد وزمانی متوجه شدن که قیمت خانه ها بشدت بالارفت این عمل درامریکا ازاد است؟؟ ومردم فریب خوردند وچون متوجه شدنددفعه بعد مردم با شرکت دربورس این شرکتها راتبدیل به غول میکنند میخواهند طبقه متوسط را بخور ونمیر کنند- امروزه در اقتص2اد غرب بخوبی روشن شده است که سر مایه داروسوسیالیسم واقتصاد دولتی مطلق وصرف همگی شکست میخورند ترکیبی بایدباشد واخیر ا کشف کردند باید قدرت ودامنه عمل رهبران اقتصادی زیاد باشد که جرقه های انها راچهار چوپ ها از بین نبرد ودرمدیریت ارتشها همین است ودرصراط علمی کار کردن هم باز این قانون حاکم است وبه همینعلت اسلام قدرت را به مقدار زیادی دراختیار پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم واولیا الله اش گذاشته است بخوبی از سیاست امریکا این مسئله روشن میشود که خارج از گنگره وسازمان ملل متحد عمل میکند واین استعفا خانم کلینتون یک حقه قدیمی زنانه است که مداوم اتش میزند ومداوم میخواهد استعفادهد وهمه راه حل رفته شده است مگر راه حل های ترکیبی که انهم باهرنسبتی شکست خواهد مگر نسبتیکه اسلام میگوید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-زنان شیر دل- به مناسبت هفته نبردمقدس-جبهه امروزه بادنیای سابق بسیارمتفاوت است درجنگ جهانی اول وقبل از ان سربازان تازه نفس را درپشت اخرین خط با فاصله که مانع خوب زمینی هم داشته باشد تعلیم میدادند وهمه امکانات یک واحدرزمی اموزشی راهم فرام میساختند دشمن نمیتوانست بیش از سه لایه تعرض وتیر اندازی کند وخط مقدم برای گرفتن سنگرهای کامل دشمن گاهی باید پنچاه بار حمله کنند وعقب بنشیند وتاسرانجام مثلا دشمن را ده کیلومتر عقب بنشاند زمان کافی بوده است که تعلیمات لازم رابدهند وبهترین ها به خط مقدم میرفتند ومدت کوتاه ای با خط های پشت سر جابجامیشدند ومداوم به سربازان تازه نفس تعلیمات میدادند تاانها کار گشته شوند وحداگثرزمان درخط مقدم یک ماه ونیم بوده است لی امروزه دوسال ونیم درواحد رزمی در شهرا تعلیمات بسیار فشرده وبه مراتب سنگین تر از زمان صلح وانهم برای مناطق خاص بصورت تخصصی تعلیم میدهند ولی به سرعت به خط مقدم نمی ایند مگر انکه دوره درون جبهه رابه خوبی گذارنده باشند والبته درمحل امن درخط درگیر سه ماه است یکی از شروط اعتماد وایمان به فرمانده است وتاکیتک پذیر باشدکه کاری است بسیار مشکل تا به خود باوری وفرمانده باوری نرسد حرف های منتطقی فرمانده نمی پذیرد وراه کوتاه پر خطررا انتخاب میکند  وتاکتیک های من در اوردی دارد زیرا از قدرت علمی وامکانات عملی دشمن چون نمی بینند باور نمیکند سه دانشجویکه تصورمیکنم فوق لیسانس دانشگاه بودند به واحدما که توپخانه بودند دادند دوتای انها را به واحد دیگر دادند فرد سوم شبها به اندیمشک میرفت وصبح میامدند در اخر مکان نزدیک اشپزخانه تا ظهر میایستاد ونهار وشام خود را دراشپزخانه میخورد چون میترسید داخل سنگررا دشمن بزند چون گلوله نزدیک انجا فرود میامد وسپس شهید بزرگوار مهندس کمال ظل النوارمسئول توپخانه انرا به جای امن برد یک جاده متروک بود که عراق انرادرست کرده بود ومن شجاعت ام از همه کمتر بود ولی چون اطلاعات ودوره نظامی دیده بودم به حرف فرماندهان ایمان داشتم وکم کم نقشه تیر دشمن راتشخیص میدادم ومداوم به این جاده متروکه درجای امن نزدیک میشدم که شاید ازان جاده دریک شرایط خاص بتوانیم استفاده کنیم وچه تمهیدات وچه اطلاعات رزمی وتاکتیکی رابایدلحاظ کنیم ومن میکشتم افرادی دوره ندیده امده بودند که همراه من بیایئد ومیگفتند کلکمان ساخته است کم کم یاد میگرفتند چگونه از سنگری به سنگر بروند روزی ما به اندیمشگ میرفتم ومیابیست از مرکز فرماندهی پذیرش استان فارس پیاده عبور میکردم وتپه وماهور را رد میکردم تا به جاده اصلی برسم وبا ماشینی عبوری بروم وبر گشت اش از همینراه بود واین مرکز کنار یک تپه کوچکی بود که ازان مرکز درحدود پنجاه قدم فاصله داشت روز ورود به انجا به ما گفتند زیر دید مستقیم دشمن هستیم وهمینجا را میتواند با توپخانه بزند وهم موشک وافرادی هم در همین محل شهید کرده است ویک بار هواپیما امده که مرکز بزند دفاع موشکی انرا زده بود دفعه بعد سیم ارتباط موشک مسئله ایجاد میکند وموشک خود بخود درجهات مخالف حرکت میکندوتعمیران دران زمان ششماه تانه ماه طول میکشد عراق حدس میزندوبه ما میگفتند به انجا نروید واگر کار داشتید همهاش درحال نشسته وبدون حرکت باشدکه عراق فرض کند که انجارا خالی کردن در دیدنباشید بعد موشک راتعمیر کردند که همه میگفتند که انشالله دانشگاه صنعتی شریف پشتاش است وسایل رسیده است عراق روی ان شیرجه میزدکه موشک رها میشود وهواپیما رامیزند ومداوم بچه ها برنامه دعا داشتند ویک سید روحانی رابرای مدتی پیش ما فرستادند وایشان فرمود اگر من دعا کنم مرکز موشک رامیزند ولی دعا جانانی کرد افراد روحانی وابسته به جبهه مداوم میگفتند این حرفها تخیل است من که میخواستم به اندیمشک بروم دیدم در هوای بسیار گرم یک خانم باحجاب غلیظ وشدید وثمین با یک اقای پا به سن گذاشته روی ک گلیم روی تپه نشضستهاند ومانند حالت پیک نیک درحال خودرن صحبانه هستند ویک پیکان سفید رنگ کمی پائین تر پارک شده است خیلی تعجب کردموبا خود گفتم اینها مسافر هستند وبدیدن فرزندانشان امدند ورفتم ودر باز گشت دیدم که خانم از تپه سرازیر میشود تا به اخر تپه میرسد ودوباره باز میگردد البته من میتوانستم از راه دیگر ی هم بروم باخودم بروم نزدیک واز کار ایشان سر دربیاورم ودر باز گشت به پائین تپه به من نگاه کردن مانند سرلشگر که به اجادان خوداش که کمی نقضدارد نگاه میکند ومن قدرت دیدن چشمان ایشان رانداشتمولی خیلی شارژ شدم وامدم به واحد وجریان جویاشدم گفتن د این خانواده چه درتابستان وچه در زمستان دوماه هم جا هستند وما ازدیدن انها شارژ میشویم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تغیر هندسه قدرت درایران-ابادان 1354 –اسلام در ابادان درحالت ضعف بود وتنهاستون قدرت ان ایت العظمی قائمی رحمت الله علیه وحضرت جمی بود وسازمان فرهنگی اصفهاهانیان تنهاسازمان اسلامی به روز داشت که یک کلاس درس کمونیستکه هم از از طریق بحث های عقلانی وهم کلامی وجایگزین اسلامی بهترین کلاس بود ودوم گروه پیدا کردن جواب سئوالات از طریق کتب مذهبی وحجت السلام های قم واصفهان- بحث ولایت فقیه در مسائل حکومتی در دربیرستانها مطرح شد وساواک از طریق دانش اموزانش بیان کرد بحث درستی است وایران هم ولایت فقیه دارد وانهم جناب شریعتمداری استگروه مذهبی وجبهه ملی که جبهه ملی نیروی عمده فرهنگیان بود قبول کردند که جناب اقای شریعمداری بعنوان ولایت فقیه رسمی باشند واقتصاد را سر وسازمان بدهند ونظر ایشان درمسئله اقتصاد تعین کننده باشد ولی بحث جدیدی مطرح شد که هرکس حقدارد که ولایت فقیه خوداش راداشته باشد دانشجویان دانشسرای که به این هاوعده داشته بود که هر ششماه هزارتومان کمک هزینهداشته میشود وبعد از استخدام احتمال دادن انهم امکان زیادی دارد که پرداخت شود سمیناری برای این موضوع ترتیب دادند که دونوار جنای ایتالله جمی رحمت الله شنیده شد وهمه به ان رای دادند ومنجر به لغو پرداخت شد وفرهنگیان ابادان وارد یک چالش با ساواک کردکه منجر به شکست ساواک شد گرچه ساواک برای ضربه زدن درجه تامین اجتماعی را لغو کرد وگفت تا بیمارستان ویا درمانگاه فرهنگیان ساخته نشود حق ندارید از بیمارستان ارین مال شرکت نفت استفاده کنید چون شرکت نفت یک شرکت خصوصی است؟؟!! بحث اختلاف ولایت فقیه ساواک اوج داد ونظریه حزب بعث را پذیرفت که حکومت نوع ولایت فقیه مشخص میکند رهبر ی ظاهری کمونیست ها با یکخانم پرستار دواتیشه بود که خواهر دوست فرهنگی من بود ورهبر تیوریسن حزب کمونیست که از اخرین تحولات ایران وجهان بخوبی مطلع بود رهبری رابعهده گرفت وبه من در اداره گفت ما همکاری مشروط با شما داریم- ایت الله العظمی قائمی رحمت الله پرچم به یک شیخ مشهور عرب در ابادان داد که به حق غول بود وصلاح دراین نیستکه درباره اش صحبت شود ودر بحث خصوصی بامن که بخواست عده ای انجام گرفت فرمودند که روزی در دست خداوند است وشکوه عزداری امام حسین علیه السلام سال به سال با شکوه خواهد شد ومن پشتیبانی میکنم وشمامداوم تپش ایجاد کنید وزیر اموزش وپرورش در ابادان استیضاح زیادی توسط یک دبیر ی که دوست صمیمی در دانشگاه بوده است وبه خاطر او دست مفصلی برای ایشان زدند وبرای سخنرانی ایشاندستی زده نشد وایشان پذیرفت که پول نسخه های ازاد به پردازد وان زمان بدی اب وهوا سه درجه بود که ابادان درجه سه بود وایشان به تهران رفت وفرمود بدی اب وهوا درابادان بالا تر از سه درجه است ودرجه پنج است ودویست تومان به حقوقمان اضافه شد ومن هم روز فاتحه رژیم راخواندم وفرهنگیان مداوم میگفتند که چرادانشگاه های ایران به پای دانشگاه بصره نمیرسد؟؟واز روی لج حقوق لیسانسیه های شرکت نفت را دوبرابر کردند بعد از مدتی من متوجه شدم که ارتش دارد سنگرههای اجتماعی گران قیمت کمی بالاتر از ابادان میسازد ودغدغه من شروع شد که یک کشتار در راه است وعدهای از ثروتمندان ابادان فرار را شروع کردند ولی ارتش انرا برای یک مانور گران قیمت بیان کرد که بعد از مانور در درون سنگرها گل خواهد کاشت وحزب بعث بشدت طرفداران ولایت فقیه در عراق سر کوب میکرد ودانشجویان دانشگاه بغداد درخواست مناظر بانماینده ایت اله العظمی خوئی وبا اساتید دانشگاه بغداددر امفی تاتئر شدند ولی موردتوجه واقع نشد وبعدا من از طریق یک دانش اموز متوجه تغیرات منافقین به سمت حزب بعث شدم وصدام میدانست با پیروزی ایران عراق برای ایران یک شکاراسان است وتمام چرق دندههائی که میتوانست در عراق دراین جهت کارا باشند یکی بعد از دیگری خورد کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-طرح رمضان وعیدفطر-نظریات شخصی است- جناب دانشمندجوان اقای مهدی هنری درتحلیلی از بیانات حضرت رهبر سلام الله علیه واله والسلم- سه کلید شناخت مسیر اینده جهان- پیچ بزرگ تاریخ—نظم جهانی وتغیر هندسه جهان راتحلیل روابط اجتماعی ترکیبی باتحلیل اقتصادی دادندکه برای ارسیدن به ان شاناختهای زیر بنائی خاص خوداش مانند فلسفه بخصوص فلسفه قدرت واقلام دیگر بیان کردند که مجله وزین نه دی شنبه 18 شهریور مراجعه کنید- من قبلا درانگلستان کاندیدیک استاد دانشگاه المان که یک ایرانی کمونیست بودکه وقت خوداش وقف مبارزه باایران میکرد ودوماه به دوماه به المان شرقی میرفت واطلاعات ایران یاد میگرفت وترجمه میکرد وبای ک بنز گران قیمت به اطراف المان میرفت وبه ایرانیان تعلیم میداد وچون درانگلستان خاموش بودند میخاست انجا راهم فعال کند وکاندیدای انگلستان من بودم باوجودانکه مسلمان بودم ولی دو شرط داشت اول انکه مقیم دائم انگلستان باشم ودوم از انگلستان تضمین امنیتی بگیریم که انگلستان بر خلاف المان نمیداد وبلکه اوباشی بعنوان ناسونالیست بچه هاراچاقو میزد ولی زمانی که نمایدن پیش من امد ومن گفتم طرح من فرق میکند والبته این طرح ازدرون حدیث بیرون امده بود که شاه راقاب دستمال اشیزخانه کنم وباز درون حدیث بیرون میامد که باید حقوق بالائی به ملت بدهد وکسی راعبد وعبید نکند دروغ به ملت نگوید وملت راخر حساب نکند عدهای فرهنگی که درمیان انها یک خانم استاد دانشگاه تصور میکنم بچه هاگفتند مایل هستند اطلاعاتی از ایران بدست اورندفرمودند نوبت شما است وتاکتیکی امکان چاقو خوردن کم میکرد به من یاددادند که درلابی نباش در جلوی درب باش ویا درمیان جمعیت درپارک باشد وچاقوی باخود داشته باش- درانجا همین بحث در گرفت وخانم استاد انراتائید کرد وشگردرا به من یاداد واین شگر در مدل های مختلف بکار بردم وبچه ها مدل راگرفتنذ بقدری شاه راخفیف کردندکه استادا ن میگفتند این شخص پادشاه شما است کمی هم حرمت قائل شوید- سفارت دید کاری نمیتواند بکند وایشان فرمودند میخواهیم بورسیه رادوبرابر کنیم وپول کمک به خانواده بدهیم برای مسافرت بیایند وپول درمان بدهیم وبسیار نکات دیگر-امروزه خوداقایان مینویسند تمام جریاناتی بنام نظم نوین جهان مطرح شده است تمام انها توطئه بوده است از قانون اساسی سال1776امریکا جالبت انکه امریکا لاتین انرا یک قانون نو سکولار نامید نه مذهبی روی دیگر سکه اولین دلاردر سال1782 که در روی ان نظم نوین قرنهای جهان نوشته بود خود یک توطئه بود که نظم نوین جهان توسط یک دیکتاوری مطلق جمعی ظهور وبروز بیابد وتعرف از انها از دمکراسی به نحوی بود که بخوبی مافیا میتوانست پایه های خودرا درسازمانهای غیر دولتی(ان-جی-او) بوجود اورد واستقلال افراد یک ترجمه غلطبود که توسط تئوریسین های توطئه بعنوان نظم جدیدجهان تفسیر شد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش سوم-جلال ال احمد-ایشان درباره روشنفکر غربزده مینویسد- ":اگرا هل تحقیق است دست روی دست میگذارد واین همه مسائل تحقیق را درمملکت ندیده میگریند فقط درپی این استکه فلان مستشرق درباره مسائل قابل تحقیق او چه گفت وچه نوشت":- اولا از ایشان سئوالکرد شما چه تحقیقی رابیرون داده اید؟؟- بله تاحدودی حق با شما است تمام اسیا وافریقا قدم قدم درگذشته صاحب تحقیقات بر جسته بودند که غرب انهارا بخوبی درک میکند وبدنبال کشف انها است ولی امروزه شانخت از نظر غرب بسیار پیچیده است که انرامانداشتیم وزمانی که من در انگلستان بودم سرکلاس مطالبی بحث میشد که اصلا من درکی ازانهانداشتم ومیبایست تا سطح نیم پیچده در دبیرستان میخواندیم وانجا ازمایش زیاد میکردیم تا مسلط میشدیم ومیگفتند استاد دانشگاه تا هزاربار ازمایش میکنند تا جواب درست بدست بیاورند وعد ددانشمندبرای هرر شتهای 90000 نفر است که بعدد طلائی مشهور است وبعد من درایران خواندم در ساخت بمب اتمی 120000 دکتر ی ریاضی درامریکا سیستم شدن تا توانستند به این مرحله برسند ما دوراه بیشتر نداریم یاعینا مانند غرب عمل کنیم وانهم بایدکامل باشد ویاراه بومی رانتخاب کنیم وانزمان ازغرب چه استفاده ببریم مشخص کنیم- در دانشگا شیراز از جناب جلال دین فارسی دعوتی بعمل امد ایشان برای اولین بار حکومت پیامبر اکرم را بر اساس سیستم جامعه شناسی غربی تنظیم کرده بودند در سطح جامعه شناسی لیسانس بود ومن اطلاعا تی به مراتب از سیستم جامعه شناسی غرب اطلاعات بیشتری داشتم ودر یک تحقیق که نقش ابر قدرت ها درایران از روش کلاسیک یک مدرن پنچ بصورت پراکنده مطالعه کرده بودم که بقول استاد امریکائی وقت تلف نکردی و من قول میدهم درخاور میانه اول هستی که مدتی من تصور میکردم که شوخی میکند و من از بیانات ایشان هیچ مطلب غیرواقعی نبود واصلا من تصورنکردم که دارد به رژیم نیش میزند بچه ها ناشی گری کردند ونامه دادند که دارای کنایه ونیش میزنی وایشان هم ناشی بودند رنگشان پرید وفرمودند که اینهاواقعیت حکومتهای پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است وبسیارهم ایشان معلوم بود نزد فردی اگاه این درس جامعه شناسیرا خوانده بود گرچه من انتظار بیشتری داشتم وفرمودندمن قصد کنایه وطنز به کسی ندارم سواک فهمید گرچه قبلا اگر سئوال ازشاه ساوا ک میکردید میفرمودند بیست برابر انرا ما پیاده کرده ایم ودیگر ایشان رادعوت نکرد ندودر روزنامه ها علنا ویاضمنی درباره جامعه شناسی ایران مقالاتی چاپ کرد که مردم واکسینه شوند وتاکیتک ساواک این بود وفردای ان روز یک دانشجوی چپی پیش من امد کهخ ایشان میابیست هیچده سال درامریکا سیستم اجتماعی بخواند تا بتواند نظر دهد اینهارا ما فقط شعار صرف قبول داریم مثلا بی ستون زمین اگر منظور قوه جاذبه است بایدخداوند شخصی بفرست وبگویدمنظور قوه جاذبه است ومسائل دیگر وبهمین طریق غرب اسیا وافریقا را عاطل وباطل کرده است خودما با ناشی گری وتحقیقات ابکی وغلط اب به اسیاب غرب میرزیم که باعث عدم اعتماد مردم میشود وبه سمت غرب میروند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99