سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الر حمن الرحیم-جناب اقای طیب ار دوغان توجه کنند- در سرکلاس در دانشگاه لندن- بحث این بود که بهترین سیاست کدام است – من تقسیم میکنم به چهار قسم عمده مهم- اصول ثابت بدون داشتن مانورهای متغیر به اصطلاح شکل پذیریهای متغیر که امروزه بر اسا کارشناسان سایت رویتر به امریکا واسرائیل نسبت میدهند|" نت همیشگی"| این سیاست ثابت شده است سرانجام شکست میخورد- که همان است دراسلام جبر مطلق گفته میشود- دوم ازادی مطلق – چون تضادهای زیادی در درون وبیرون ایجاد میکند وشالودهای اسای هم ندارد ایجاد سر درگمی وسرانجام عدم تصمیم گیری وخیلی مشگلات دیگر ایجاد میکند تفویض یا اختیار مطلق -0سوم حرکت پاندولی که از یونان شروع شد که درذانجا دوحزب بودحزب تجار وکشتیرانان وحزب کشاورزان ودامداران ونتوانستند به یکسری اصوا ثابت برسند حرکت پاندولی سرانجام هردو رامتحد کرد بر ضد اربابان حکومت امرزوه درجائی ضعف است بخصوص در غرب این حرکت پاندولی بوجود میاید وفقط هنرش ماند چتر بازی است که بیشتردراسمان میماند- چهارم داشتن اصول ثابت وقدرت تحول ومانور کار ساز بودانکه انکه ان اصول تغیر کند یعنی همان لاجبر ولاتفویض بلکه امرا بین امرین یعنی هم اصول ثابت وهم اصول متغیر تابع اصول ثابت وهم حلال مشکلات واین کار حضرت فیل است یک ازمایش دارد مثلا شما فردی بیست جوب کبریت بدهید به معنای اصول ثابت وبه انها بگوئید ما بااین ده شکل بااین خصوصیات نیاز داریم ودر سر کلاس ابتدائی بابچه هااین بازی میکنند وبا کمک معلم شکل هارادرمیاورند- دلیل شکستهای سیاست های مختلف مسئله همین جا است وثابت شده است که اگر انسان به تغیر نیاز پیدا کرد روزی تغیر خواهد کرد-ایشان فرمودند شما به هند برویداول فکر میکنید بعضی مذاهب تغیری نکردند بعد ازمدتی تحقیق متوجه میشوید هزاران تغیر کردند کتاب همان کتاب است ولی به بعضی قوانین ان عمل نمیکنند وبعضی ایات را برعکس قبل تفسیر میکنند ولی دوجا مثلا یکی قبائل مسلمان لیبی ها ودوم حوزه قم ثابت هستند ولی وقتیمه بانها هستید متوجه نمیشوید که به مشکلی برخورد کنید ویا متوجه شوید که دربعضی موارد ارامش انها ازدست میرود یعنی انها به قوانین ثابت ومتغیر نسبی درست رسیدند واینهم فقط کار وحی است-حال جناب اقای اردوغان شما ناکهان بر ضد جناب مبارک جبهه گرفتید درحالیکه نورچشم امریکا بود واز جناب مرسی حمایت دکردید که حداقل یک چالش حداقلی راباامریکا ایجاد کرد ومشکلات مصرراتاحدودی به گردن اسرائیل وامریکا انداخت وبا قذافی هم به همین طریق ودر کشورهای اسلامی که انقلاب کردند شما تا حدودی سکوت کردید ولی روابط خودتان باقطر وعربستان تحکیم ورزیدید یعنی حرکت پاندولی راشروع کردید ولی این حر کت پاندولی درباره فلسطین واسرائیل با برخورد ثابت امریکا واسرائیل برخورد کرد وشما یک تاکتیک امریکائی زدیدچون به راه حل برون رفت از مشکل فلسطین-اسرائیل برای خودتان نیاز داشتید خانمی راعلم کردید که منرابه خاطر حجاب از دانشگاه بیرون کردند دادگاه سکلولار ترکیه ایشانرا محقق ندانست- زیرالمان مداوم هسدار به ترکیه میدادکه حجاب همان راه ایران را طی خواهد کرد وایشان به دادگاه فرانسه شکایت کرد وانهاهم محق نداستند وشما اماده ضربه زدن به اسرائیل وامریکا وفرانسه که من به این قانون نیاز داشتم- در داوس ضربه مهلک زدید که هیچک کس نزده بود وخط قرمز بخوبی مشخص شد چطور شد شما در دسوریه به نفع امر یکا واسرائیل جبهه گرفته اید یک چرخش غیر منتظر نیست؟؟ واثبات کردیدکه اصول ثابت ندارید وایدلوژی که اصول ثابت ندارد بطور نسبی کمونیست بود سرانجام مردم وطرفدارن خوداش گیچ ومنک کرد که همه سیاست بنفع حکومت است وایدنده حکومت مشخص نیست چه میخواهد بکند وچهار نوع جنگ سردرابوجود اورد ونوع اخر جنگ سردی به چنگ گرم تبدیل شد مدرن پنچم- شما از تاریخ عبرت بگیرید امیدوارم انشاالله

ا


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوم- نیم نگاهی به جناب اقای اردوغان- یک نگاهی به اهداف اقتصادی اقای اردوغان ایشان دربعد اقتصادی تنها بعدی که موفق بوده اند توانستند رشد هفت ونیم درصدی را ایجاد کنند ودر رشته اقتصاد هم تحصیل کرده اند یک نظری اجمالی به اهداف اقتصادی ایشان درسال 2023 جزو ده کشور اول دنیا دربعد اقتصادی خواهند بود در سال2014 هزار میلیارد دلار تولید ملی خواهند داشت- که درسال 23 به دوهزار میلیارد دلار خواهد رسید- سالانه 500 میلیارد دلار صادرات اضافه بر قبل خواهند داشت- در امد سالانه افراد بیست وپنچ هزار دلار خواهد رسید- سالانه میزان استخدام ده درصد خواهد شد تا حداقل سی ملیون نفر نفر استخدام شوند وهر سال پنچ در صد استخدام خواهند شد که هشتاد درصد ان با غرب خواهد بود ومسائل دیگر اقتصادی – این بیلان بخوبی پیام میدهد که میبایست درجرگه غرب باشیم- از لحاظ سیاسی خارجی - پنچ هدف را مشخص کرده است- با فراهم کردن شرایط غرب!!! درسال23 وعده سر خرمن دادند که عضو اروپا خواهد شد؟؟!!!!- دوسعی وکوشش برای رسیدن به وحودت سیاسی واقتصادی وامنیتی درمنطقه- سه که بییار حائز اهمیت است داشتن نقش حلال مشکلات وحل بخصوص درگیری های منطقه به ریش سفید ی ترکیه خواهد بود که ابر قدرتی ایشان رادرمنطقه تائید وتحکیم خواهد کرد- چهارم وارد چالش درهر مسئله جهانی وایفای نقش موثر – پنجم- شرکت درتمام سازمانهای معظم اقتصادی جهان برای رسیدن به مرتبه ذکر شده- وسپس متذکر شده است برای نائل شدن به ان اهداف- ترکیه میبایسصت درتمام جهات رشد قابل ملاحظه بکند ودرتمام میدانها سر امد شود ومنافع خوداش را درارتباط جهانیبه یک استحکام جهانی ویک هماهنگی تطبیق یافته باان سازمانها نائل گردد- تحلیل- در سیاست اول انسان بیاد مشخص کند که سوار قایق است یا کرجی است ویا اقیانوس پیما است وتا چه مسافتی را میخواهد طی کند هرچه کشتی از ساحل دورتر میشودعمق اب زیادتر میشود وموج ها بزرگتر میشوند عمق بحرانهای خاورمیانه بین کشورهای اسلامی انقلابی ودیگر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی وباجهان عمقی است بین اله والله است سیلاب هم شروع شده است که کوه ها را میغلطاند چه برسد به خار وخاشاک- غرب به درستی فهمیده است که ترکیه بایدادعای نوعثمانی کند چگونه که تا امروز تمام روند فرهنگی وسیاسی بر ضد مذهب وگرایشات مذهبی بوده است دلیل ان این است که مرکز ثقل سیاسی مردمی از احزاب درست راستی به سمت مساجد حرکت میکند وبزودی تئورسین های مذهبی- انقلابی را تولید خواهد کرد ولی در سطح ملی نه درسطح جهانی دیگر ابر قدرتی شدن ترکیه یک خیال شیرین است هیچکدام از مولفه هایش راندارد- ازلحاظ مذهبی تمام کشورهای اسلامی به حدخودکفائی رسیدند واتفاقا ترکیه بشدت عقب است واز لحاظ علمی همه بدنبال غرب هستند واز لحاظ نظامی کمک ترکیه به انها نمیتواند بکند واز لحاظ اقتصادی بایدکمک اش کنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم- اماما- این دنیا با بزرگی اش یک زندان دل گیر است- مگرانکه یادخداوندمنان وشما اهلبیت مکرم رسول اعظم صلواته الله علیه واله والسلم باشیم—دروغ های فراوانی درباره شما گفته اند –بقدری که بدون تحقیق نمیشود پذیرفت—ما درجهتی حرکت میکنیم که بسیاری دران جهت حرکت نمیکنند-؟؟ بسیاری قوانین الهی رابدون تخصص جعل میکنند- دفاع از احادیت شما وظیفه ما است وشمافخر عظیم ماهستید- ما دعامیکنیم که خداوندمنان- جل وجلاله الشریف به اندازه کافی قدرت بدهد که سرنوشت راانطور که دلخواه خودشان میباشد به سرانجام برسانیم- اطاعاتالهی کهانطور شما دستور میدهید انجام دهیم- مداوم حفظ وکرامت وشادی شما را ازخداوند منان میطلبیم-بخصوص فرج شما بر تخت نشستن شمارا ارزومیکینم-شکوهئ های قلابی درحال ریختن است-که ارزوی بشریت است-وهرچه مخالف دستور شما باشدهیچگاه طرفداران وملتزمین رکاب شما امضا وتائید نخواهند کرد- تهمت وافترا روسیاهان درما ثر نخواهد گذاشت- وما هیچگاهدعامل عظمت وشکوه وجلال وبهروزی ونعمت بخشی خودرا ازدست نخواهیم داد- نادان ها بایدبهوش بیایند- زمان درحال اماده شدن ان منصور الهی است وظیفه ما دراین دوره مبارزه با اباطیل زمانه است- امرزوه معابد شیطان پرستان توسط شیاطین محافظت میشود ودران و سیاهان به وعظ وخطابه میپردازند- میبایست ان تاریک اندیشه هارا رها سازنند- ما دراین راه چه سخت وچه اسان مصمم قدم خواهیم زد- ومیدانیم تعلیمات الهی راچگونه واز چه کسی باید دریافت کرد- شما دارای صفات نیک برجسته هستید ومخالفین شماغالباجنگ افروز واز پذیرفتن ان حقایق امتناع میکنند- شما سمبل صلح ودوستی ودلسوزی –کمال- عدالت وایثار ومساوات وبخشش وعلم هستیدوما هرچه در گفتن بیانات ونوشتکتب خلاق بکوشیم کم گفتیم- ودراین راه مصمم هستیم ودر دفاع از شما قسم سخت میخوریم انشالله- انان که به شما ایمان راسخ ندارند نه قران رابخوبی میدانند ونه احادیث سره را اناسره میتوانند تشخیص دهند- وتنها رایان خودرا قبول میکنند که انهاراهم بدرستی نمیشناسند- ویک درک معوج وصوری از امامت دارند- در جهالت خود ایستا هستند کمتذ بخود تکانی میدهند- وازتحقیق وحشت دارندوشیاطین انها را بخود جذب کردهاند-با وجودانکه از سواد بی بهره هستند غرور وخودباوری شگفت انگیزی دارند وهمه رامیخواهند با ان مبتزلات همه وادار به تسلیم کنند- ودرک وفهمی عمیق بر ای دیگران بی جهت نمی پذیرنند-عدم توجه به اصول های کلیدی یک اخلاق زشت است- وظیفه واجب دارند که درشناخت ولی امر الهی سعی بلیغ وکافی وشافی کنند درحالیکه همه چیز رادراین موضوع اسان وسهل میگیرند- - جهان جای قمار بازی نیست وبایدبازی حساب شدهای راایفا کنند- میبایست لبخند بر امام زمان علیه السلام وفرشتگان بنشانند- وحتی به احادیث معتبر واصیل پیلمبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم هم اعتنائی درخورنشان نمیدهند ودیگران انهارا چون مهره شطرنج به بازی میگیرنند وبرای منافخ نامشروع خودشان ازانها بهر میبرندواگر کسی بخواهد به راه حق بیاید هزاران مشکل در سرراه انها قرار میدهند- بخوبی میتوان فهمید که بدنبال چه اهدافی هستند- وبسیاری از ترس انان اسرار امامت را مخفی وپنهان میکنند- گستاخی وازار واذیت از عوامل پیشرفت خود میدانند- وجهان را وارد مرحله بحران کردهاند- هرکس بایدخودمعلم سخت گیر وحساب رس خودباشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای علیرضا معارف دانشمند اسلامی درمقاله سخنان نا مبارک جناب مرسی- یک نکته بسیار جالب وبسیار پیچیده را مورد توجه قرر دادندکه-":--- مرسی چگونه میتواند همزمان هم سلفی ها پیام همدلی دهد وهم با جبهه غرب گرا وسکولار( مد ل ترکیه) همداستان باشد؟ مرسی چگونه میتواند مبانی متعارض جبهه؟؟": سلفیگری :" با سکولاریسم غربی با یکدیگر ترکیب نماید؟  نص گرای ضدعقلانی چگونه با مبناستیزی وچهار چوب گریزی سکولاریسیم ترکیه جمع میشود---- برای انکه همه انها دست پروده انگلستان هستند تعجب میکنید؟ اگر سلفی گری نباشد چگونهددولتهای عرب میتوانند این مردم راجمع کنند ونگذارنند کمونیست شوند سلفی بودن بهتر است یا کمونیست اسلامی بودن- یکی از رهبران سلفی پاکستان درانگلستان بود بسیار پسر زیبا وشیک با منش اروپائی وقتیکه مناز ایشان سئوال کردم به کدام حوزه دینی- علمی پاکستان متصل هستید باغضب به من نگاه گردواز من سئوال کرد کمونیست شدن بهتر است یاسلفی شدن؟ ومحققا خوداش دراوائل کمونیست بوده است-0 تکفیری تماما بدانید تحصیل کرده غرب هستند درانجا بقول یک دانشمند مصری بوکس ها راخوردند- شما سازمانهای اطلاعاتی غرب رادست کم نگیرید که درادیان شناسی چه میکنند واین اطلاعات سرانجام از مراکر علمی ودانشگاهی سر درمی اوردوبا دانشجویان برادارن اهل سنت موردبحث واقع میشود- تکفیری میگوید من عقل خودم راقبول دارم –چشم بستهحدیث را نمی پذیرم یعنی علم غربی ملاک من است وهرکس لجاجت کند نابوداش میکنم- القاعده تحصیل کرده دانشگاه های نظامی غرب است بقول یک استادمرکز زرهی در سطح گردان بعضی مسائل تاکتیکی درسطح گردان برای متخصصاش که بایدادبسیارباهوش هم باشدششماه وقت لازم دارد وبقیه ماجراها بماند- درمقابل انها یک احمقی مانند رشیدرضا پیدا میشود که ماجواب رسول اکرم درقیامت چه بگوئیم؟؟ بیاداین کتب حدیث را چه درست باشد وچه نادرست باشد به انعمل کنیم دقیقا حرف جناب پاپ است ونمیداند سر دربرف کردن گور خوداش را سرانجام میکند بیخود نیست مداوم درمسیحیت برای مسائل روز کد از حضرت مسیح علیهالسلام پیدا یشود ویاتفسیر میشود روزنامه 1500 جمله قصار علمی ویا روی تجربه بدست امده استدریک سایت کلمات قصار نوشته میشودومداوم هم تشویق میشود من نمیدانم جناب اقای چرچیل چقدر مقاله وسخنرانی کرده است که اینهمه قصار دارد؟؟ درمرکز زرهی یک فرمانده دانشکده که فردی فوق العاده باهوش بودهروقت مسئله داشت یکی از امریکا رفته هارا صدا میکردکه انها چه میگیویند- ایشان یک دعوت به امریکا میشود بامترجم میرود پنتاگون وبر میگیرد زیر و رو میشود-برای هر جزئیات چهار ساعت توضیح میداد تحقیقت سنگین انرا روشن کرده است لبای سربازان وافسران باید شیک باشد باعث بهجت وسرور انها باشد وبادی لباس ها هرروز اطوکشیده به انها تحویل داده شود حتی درجبهه کگلاس هابیاد شیک وتعدادمناسب باشد حتی درپشت جبهه یک نکته مهم این است که درذهن سرباز نبیادمسئله حل نشده باقی بماند وگرنه زهر ابه دارد به موقع ظهور میکندطرز بیان درپشت جبهه با مرکز فرق دارد- مسئله اول ادرس دهی است که میدان دشمن رابخوبیروشن کنند ونقشه هی ادشمن را افشا کنند و چناچنه دراین امرموفق شوند بخش از زهر ابه ها پاک میشود- وایشان حرص وجوش سنگینی میخورد ومابقیه ماجراها- امروز ما باهزران طناب به اجبار به غرب متصل هستیم وعلم انها را تجربه میکنیم ومغزها هزاران سئوال دران ایجاد میشود که میطلب مذهب پاسخ داندان شکن دهد وغیر ازاین راهی نیست-


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم نیم نگاهی به جنا ب ا ردوغان-جناب استادعلامه حضرت ایت الله شهیدمطهری رحمت الله علیه فرمودندبرای بسیاری افراداسلام تا نوک زبان رسیده استکه البته باید گفت تا این مکان کارزیادی باید بشود به حلق نرسیده است که ان مشخص است چقدر کار لازم دارد- فرشتگان رابه اعجاب وا میدارد- کفر سعی میکند که شعار اسلامی دراسمان معلق باشد ومن اضافه میکنم وسعی میکند سنتهای خوب غربی پیاده نشود وشیرینی ای پیشرفت غربی تا حلق برود- در نتجه این جامعه پیچیده نمیشود وبایک ریشه بسیار نازکی به یک زندگانی حیوانی مدرن وشیک به حیات خود ادامه میدهد وسعی میکند ظاهر خود را مطابق غرب نماید وبه ان افتخار کند یک پوسته غربی- ومغز اور ا بطرق مختلف پر میکند که اصلا نزدیک اسلام نرود وروی ان کار نکند- وروی اندیشه های غربی تمرکز دهد- واز اول هم عرفا گفتند عشق از اول خونی بود- نه انکه عشق با عقل معیشت دم ساز بود- روزی در جمعی بزرگان بحث شهادت حضرت استادشد- که چرا ان شب درا ن خانه نماند ویا تمهیداد ساده ای هم بکار نبرد بحث به اینجا رسید- اگر اجتهاد ایشان این بود ان اجتهاد قابل ارزش است ولی انچنان که میفرمیایند که امام راحل رحمت اله علیه فرمودندبمان مسئله دار میشود به دلائل علمی- ولی چنانچه انطور که میگویندخوابی ایشان دیده است که شهادت نزدیک است وایشان این نتجه راگرفته است که شهادت اش بهتر از ماندن است ان اجتهاد هم درست است – اسلام میفرماید که درمسائل اقتصادی وپریستیز وعزت وشهرت وبرتری یافتن دردست خداوند منان است- ما شیرهستیم ولی شیر علم- کسی نمیتواند بهانه بیاورد به خاطر اقتصاد وبرتری یافتن وشهرت پیدا کردن به کافر حربی متوسل شود ودوم حوزه های علمی مذهبی بایددر صدر اهداف باشد وبه نتیج رسیده بایدعمل شود- نه انکهضعیفترین واحد فرهنگی مذهب باشد وحتی به دریافته هان عمل نشود وبگویند مارکسیسیم طبق سکولارخاص ما حق مجادله با اسلام ندارد واسلام هم ایضا؟؟؟ کدام سکولار چنین دستوری را داده است؟؟یک شخصیت غربی درباره استراتژیک حزبی در ترکیه مینویسد که حزب مانیفست جناحی دارد وجامعه هچیگاه به وحدت یک هژمونی نیمرسد- یا طرفدار غرب کمونسیت ها مخالف هستند ویاکمونیست سرکا بیایند از غرب فاصله میگیرند جناح طرفدارغرب مخالف میکند یک ایدولوژی ملی ندارنند که همه باهم متحد شوند اصول مشترک ندارند ویابهتر بگوئیم بقول یک سیاستمدار ریشه واحدندارند ولی مصریان دارند که جناب مرسی درحال رفتن به ان سمت است زمانی که مردم میگویند رابطه باغرب قطع کند همه چیز را لحاظ کردندوفشار ی برای حکومت بوجود نیماید- ولی غرب میداند که اهمیت مصر وترکیه کجا است ولی خوب بازی میدهد وخوب کولی میگرید به ترکیه چه مربوط است برزای امنیت غرب دومین لشگر دنیا فراهم کند خودغرب برود وامنیت خوداش راتامین کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-زندان در انگلستان قفسی برای سد کردن حرکت از پائین به بالا است- دیکاتورهای واقعی جهان باید این واقعیت درک کنند که جریان اصلی از پائین به بالا است وان جمله طلائی امام ر احل رحمت الله علیه که تاریخ به نفع مستضعفین ورق خورده است- هر حزبی که عدالت را اجرا نکند حرب نیست شیطنت است و. هرحزبی که به نفع خوداش تبعیض قائل شود فوق قانون خوداش است وهر قانون اساسی که این نوع رامسائل سدنکند وقوانین دقیقا لحاظ نکند قانون قرون وسطی است ورهبران ونمایندگان مجلس لیاقت رهبری وقانون سازی راندارند ولو یک عذر خواهی احمقانه فریبکاری انجام دهند- تاریخ نشان میدهند که جوامع حاضرنیستند مارک احمق بخورنند ایجاد دادگاه های سر ی ومحکمات سری بودن مجوز برای کسانیکه هیچگونه سندی برای انها نیست وهرچه هست ساختگی ام –ای –فایو- از فیلم مستهجن برای نور چشمان خداوندجل وجالاله الشریف وشاهزاده ایر انی این نوع زندان ها وبرخورد با اقای چاوز رهبر عالیقدر ونزوالا- تقلید سبک انگلیسی جناب اقای هیتلر است که خود ایشان فرموده است انگلستان مثل ما عمل میکند ولی با سیاست نرم تری- مخفی بودن دادگا هابرای حوادث سازی قلابی است- تمام افرادی که محاکمه شئن چه مسلمان وچه غیر مسلمانان درانگلستان تمام ز ندگانی انها بدقت درام –ای –فایو ثبت وظبط شده است وفردمسلمانی که باددوستاش در لیبی تماس گرفته است بیان کردند که با یک مقام سوری تماس گرفته است؟؟ میخواغهند همه اسناد بر ضرر انها باشدکه بعدا درمطبوعات دست نشانده اسلام هراسی را ایجاد کنندوهرچه به نفع انان است به نحوی بایکوت کنند وشکنچه سخت جسمی وروحی ایجاد کنند ومداوم بگویند دروغ میگودی ویاباید دروغ بگوئی ومداوم جنایتهای ساختگی ایجاد کنند زیرا به پایان خط رسیدند وقدرت رقیب را نمیتوانند ببینند وبر چسب های قلابی بزنند- امروزه هیچ ریس جمهوری در غرب مانند اقای چاوز درانتخابات ودر تشکیل رفراندوم ها به پایه ایشان نمیرسد وجوابی جز کودتهای ننگین هم ندارنند وچنانچه به اخر خط برسند جنگ جهانی سوم را مسلما راه خواهند انداخت که باطل ونفاق وحماقت دران خواهد سوخت انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اماما -سلام علیکم –امیدارم دنیابرای شما امن وامان باشد انشاالله- وهمه چیز برای شما خوش ایند باشد انشا الله-دراین جهان که بازی جنگ پر مشتری است دروغ بخشکد وامیدوارم که نخواهند با شما بجنگند- شما در مرکز سیاست الهی برای هستی هستید- وکسی نمی تواند شما را مورد توجه قرار ندهد- شما میتوانید مغز ها راروشن وروح ها را مشتعل سازید- مشکلات شما – مشکلات ماهم هست-مرگ در راه شما افتخار ماهم هست ما هرگز به اوجنظریات شما نمیرسیم فقط به اندازه سر سوزنی—ولی میدانیم شیطان بخوبی شمارا میشناسدوپورش های خوداش را پی در پی بوجود خواهد اورد-وما میخواهیم شمارا خوشحال سازیم – وبرای ان انشاالله اماده هستیم-تا حد جنون- ومار اپیش قراولان وپیش اهنگان گارد خاص خود بدانید- ومارا دراین راه توانمند بسازید- ما به نصایح غرب نیازی نیست-جهان باید تغیر کند وما ذائقه خودرا مطابق ذائقه شما انشاالله قرار خواهیم دادهرچند صبر زیادی را بطلب- امیواریم انشاالله دراه شماموثر ومفید واقع شویم- وما میخوالهیم دشمنان بد سگال شما قبلاز رویت شما رانابود بسازیم—امروزه بسیاری از افراد بعمد علم در باره شمار را رها کرده اند وازان غفلت میکنند- و وظیفه وتکلیف الهی خودشان را نسبت به سما ازدست دادهاند-0 باید شیطان خفه ونابود شود- ویاران اودست خالی باز گردند- جهان برای شما زیبا ودلنواز باشد وهستی مهمان شما است-جهان منتظر مدیریت شما است- جهان میخواهدکه طبق دستور واراده الهی دوباره اراده واداره شود جهان بچه ای است که با عقل تارعنکبوتی که از درک هستی واداره ان عاجز است- از انکه مداوم به تاریکی میروند هیچ جای شگفتی نیستوبیشاز انکه حق وحقیقت بگویند مجادله به باطل میکنند-جهان پر از دیوانگان است-0-عدم درک اسلام وعدم صبر وفریب ها وتوطده های رنگانگ شیطان جتی اجازه نمیدهد انعقل تارعنکبوتی دردل قرار گیرد تا احساسات عالی را بوجود اورد وانسان راروان وجاری سازد- مغز ها کوچک وپر از شبهات هست وعاشق تخیلات بچگانه خویشتن هستند ودرک نمیکنندکخ خداوند منان با تمام ظرفیت خود پشتیبان شما هست-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99