سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—صدای امریکا تصور میکنم اقای چلنگر یک کلیب از جناب مستطاب ثقه السلام عالی گذاشتندکه ایشان فرمودند":که عالمی برگ های بوته ریحان راتک تک میکندند فردی تعجب کرد وگفت با دست همه راردیفی بکشید همه انها کنده میشود ایاشان فرمودن که ممکن است یک برگ کنده نشود ود روز قیامت از خداوند سئوال کند که از جناب سئوال کنید چرا من که این همه راه امده ام که میبایست- خوراک یکفرد مومن شوم وشاید تبدیل به یک ذکر شوم ایشان با کمال تعجب نگریستند؟؟!! که نشانه بی اطلاعی ایشان است- نظریه انجناب عالم درست است اولا دراسلام درتمام موارد به اندک ها توجه زیادی کرده است همین اندک ها میتواندوضو راباطل سازد- درغرب به دهمین نتجه رسیدندتوجه به اندک ها کشفیات زیادی میشود ودرضمن تمرینی بر ای ذهن است واز مرض های ام اس والزایمر تا حدودی جلوگیری میکند وذهن راهم تیز میکند وهم اندک ها درنزد الی پرارزش است انسان زمانی که الماس را میتراشد وسایل اندازگیری دقیقی رابکار میبرد اندک همتاثیرات گذار است روح از الماس مهمتر وحساس تر است خداوندمنان میفرماید چشم را کمی تنک کردن مرد به زن ویا بلعکس را من متوجه میشوم ویافردی چشم اش راکمی تنک وباریک کند باز من میفهمم امام صادق علیه السلام کهخ شهادت اش جهان تشیع را برای ابد عزدار کردیک لقمه کوچکی کنار دستشوئی گذاشت وبه غلام خود گفت افتابه رابه شما میدهم اب کن بیار ایاشان اففتابه اراب کرد اوردو داد وان لقمه بسیارکوچک راخورد امام علیه السام بیرون امد فرمودند کهان لقمه کجا است ایشان گفتند من انراخوردم امام فرمودند به کمال رسیدی واز این پس ازد هستی معلوم میشود درابعاد دیگر به کمال رسیده بودولی درامرنعمتها اندک انرا هم دقت کند نرسیده بود- اما مسئله مورد تعجب ایشان- شما باید ذهن را مادی بگیرید مثلا سلول عصبی مغز که از طریق گوش ذکر میشنود ویادمیگیرد وبیان میکند پس مادی است میتواند ان برگ ریحان جزو سلول عصبی مغز باشد ویا معتقد هستید روح ذکر رادرک میکند روح انسان دربدوتولد ذکر نمیداند چیست ازطریق گوش یادمیگرید گوش مادی است وروح غیر مادی است نتجه میگریم ماده به غیرماده تبدیل میشودچه بسا همین برگ ریحان جزوماده ذکر باشد که تبدیل به غیر ماده میشود


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-حزب دمکرات-بخش پنجم-ایدولوژی زیر بنا نیست خود ایدولوژی از زیر ساخت فلسفه ناب باید بیرون بیاید- درغرب به طریقی که خواست میتواند ایدولوژی وحتی فلسفه رابوجود اورد بیشتر ایدولئزی ها وفلسفه ها علت سیاسی ومنافع ملی عامل ان هستند همچنانجناب اقای مسعودرجوی در جزوه ایدلوژیکی خودشان بقلم ایشاناز قول یک فیلسوف اطریشی مینویسد که ایدولوژیبر دوپایه بوده است یکی نژآد ودیگری منافع خلق پایه نژاد فروریخته است وتنها پایه خلق باقی مانده است حالا یک زرنگی استکه پایه دیالکتیکی کمونیست فروریخته یک پایه دالکتیکی دیگری که تصور میکنم از جناب مرحوم دکتر مجاهدعلی شریعتی رحمت الله علیه یاد گرفته باشد اسم ان شخصیتی که ان دیالکتیک را بنا کرده است فراموش کردم ان درست است ماتریالیسیم هم فرو ریخته است توحید جای انرا گرفته است ولی دیکتاتوری طبقه کار گر هنوز پابرجا است ودقت اگر شود سیاست است همه اصول وفروغ رابوجود وامریکائی ایشان میاورددر چپ اسلامی قرار دادند وبعدا جزو لبیرال دمکراسی سوسیالیستی مشخص کردنددر غرب بعلل های مختلف تغیر ایدولوژی که بیشتر به خاطر منافع شخص یاملی استکاری مانند اب خوردن است وبرای افردحتی خارجی دیگر ازبس که شنیده است عادی میشود وبسیار مواردئ اسرار راهم نمیگویند ومیفرمایند پیچیده است  که بایدبالبخند خداحافظی کرد استاغددانشگاهی ضد شدید ضیهونیست بود یک دفعه طرفدار دواتیشه ضیهونیست میشوددر غرب علل برای فرد ارزش دارد- ولی درجهان سومچون طوطی واری است سرانجام حسرت وباعث ملامت خوداش میشود وسیاست وایدولوژی چیزی کثیف وبی منطق وبدون محتوا ومغز خراب کن وافسرده سازمیشود که اخراش انسان پرت وپلا میگویدجوانی ایرانیاز دانشگاه لندن درشیمی دکتری گرفته بودبه ایارن میخواست بیاید به ن گفت من نه از سیاست ونه از ایدولوژی ونه از شیمی چیزی نفهمیدم وحیف عمر که دراین راه مصرف کردم-=ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی برفیلم –کمدی- رومانتیک   1995 –سیاسی-":ریس جمهور- :"  ساخته اقای روب رینر- این فیلم 62 میلیون دلار هزینه داشته است وتقریبا 108 میلیون در امد داشته است اسکار زیادی را برده است و75 ام فیلم محبوب امریکا شده است؟؟!!- ریس جمهورمحبوب دمکرات اقای اندریو شیپارد مایل است که دوباره انتخاب شود- ریس جمهور با اعضای کابینه اشکه به ریاست اعضا بااقای-ا-جی-مکینرنی میکوشندکه درگنگره برای ادامه موفقیت برای بدست اوردن قدرت یک لایحه ای رابا65%به تصویب ر سانند که بودجه معتدلی برای  کنترول جنایت درامریکا به تصویب برسانند( کنترول اسلحه مسلما دران نبوده است) که با اشتیاق بسیار کم دوحزب واقع شد محافظه کاران انرا نمیخواستند؟؟ ولیبرال هاانراخیلی ضعیف تصور میکردند وتصور بر این بود به هرحال اگر این لایحه تصویب شود- فرض بر این بود که یک انتخاب راحتی  وشیرینی خواهد بود واقای شیپارد راه حل چگونه این پول فراهم میشود را هم حل کرد-گنگره انرا منوط کرد که جمع دومجلس انرا اگر پذیرفتند- در همین زمان ریس جمهور فرانسه وارد میخواست واردامریکا شود- اقای شیپارد هم میخواستیک شام رسمی به افتخار ایشان بدهد اقای شیپارد زن مرده بودند که سه سال پیش بعلت سرطان فوت کرده بودند- ایاشن دریک ماتمی فرورفت باچه کسی دران شام شرکت کند یعنی باچه خانمی( درانگلستان قانونی درست کردند مثلا باخانم منشی بخواهدبرود شوهرایشان حق نداردمخالفت کند)- بخصوص زمانی که دختر خاله اش همکه قصد داشت ایاشن را انتخاب کند مریض شده بود توجه اش معطوف خانم سیدنی الن ود شد که اخیراتوسط لابی محیط زیست قراردادبسته شده بود-که ریس جمهورر امتقاعد وترغیب کندکه لایحه ای رابگذراندکه بر اساسپائن اوردن کربن دی اکسدهوا را حذف کند-در جلسه اول هردو همدیگر را روی مسائل مختلف خوب تحویل گرفتن ونسبت بهم در نظریات اشتیاق نشان دادند!! ودر اخر جلسه چالش هائی باهم داشتند ریس جمهور بیان کرد چناچه ایشا امیداور باشد لایحه تنظیمی بتواند 24 رای بیاورد ایاشن هم ده رای دیگر را متقبل میشود وسپس ایشان احساسات خوداش رابرای ان خانم برای اعضای دولت بیان کرد بخصوص برای دکتر- ای-جی که یک موج سیاسی برای ایاشن فراهم کند-ریس جمهمورمعتقد بودکه همراه این خانم بودن این خانم نمیتواند رای لازم رابدست اورد واین امر باعث میشد که ایشان از شکست دراین مسئله نجات پیدا کند-ادامهدار بفرماید گردوبازی کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله ای از اقای":پاول بئرد":با عنوان حقایقی از اسلحه های مخفی واز مایش بدون داوطلب برای ان بررئی همشهری ها که هدف مردمانی هستندکه بسیاری از انهاتلاش دارندکه سازمانهای فعال جنایترا را سازمان دهندکه تاثیرات  رفتار مخرب بعلت رفتار غیر اخلاقی وغیر انسانی باتغیرات قوانین منطقی وقانونی انجام میدهندکه مورد حمایت دولت هم هستند/ منافع رسانه ای هم دارد- قربانیان مورد تجربه گرفتن صدا انها رادارند مغز خوانی انها هم انجام میشود وانرژی ها زیادی به انها تابنده میشود ودیگر مسائل( سیستم امریکا بر اساس الگوی فرضی عمل میکند تادرعمل به الگوی واقعی برسد وچقدر قربانی بدهدمهم نیست بشریت را موش ازمایشگاهی خوداش کرده است)این سایت دربرگیرنده اطلاعاتی که در رابطه  باتعقیب مجرمان وایجاد ترس قانونی که با تکنولوژی که انهاتوسط عوامل دولت ساخته شده استکه بشدت مخفیانه عمل میکندباکمک سندیکای سازنده دستگاهای جرم افشا کن میباشد-خلاصهای از مقاله-تکنو لوژی موردبحث طبق شامل دستورنظامی/ سازمانهای مخفیمیباشد که اغلب وسایل ان طبق قانون  اختراعات مخفی کهدر سال 1951 بتصویب رسیده است ساخته شده است وتا امروزبیش 5000 وسیله مخفی شده میشود که شامل انواع کامپیوتر ها –پایگاه های وتسهیلات ماهوارهای ودیگر خواستهای سازمانهای نظامی/وسایل مورد کار باجنایت کاران است-که درصفحه اجازه ساخت وفروش مقداری از انها رامعرفی کرده است-که بعد از صفحه مهندسی اجتماعی -تلفن های عصبی –اسکنرمغز خوانی ونرم افزار خواندن  طیفهای مختلف لغات مغزی- وتابندن امواج کنترول شده- واسلحه –ای-ام-که درمیان ان تکنولوژی های تاثیرات درباره اب وهوا- ایجاد زلزله وغیره وغیره که همگی غیر دمکراتیک ودر ضمن حمایت از جنایتکاران پر قدرتی که بادقت وتجربیات زیادی که  دارا هستند-وعملیات متنوع زیادی که مخفیانه انجام میشود-امنیت ملی وقوانین هجوورجزگفتن قانونی که امروزه کیفیت زیادی پیدا کرده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطره-درنوجوانی هراه مرحوم پدرم وعده ای از شاگردانکه افراد نخبه بودند وهمگی لیسانس گرفته بودند ومجله ای را بر پا کرده بودنداز جائی به شیراز میرفتیم میدانی بود که دران یکدرخت کهن س سال چناردر وسیط میدانی بقدری به ان دخیل بسته بودند که جای بستن دخیل نبود که مایه شگفتی بود مرحوم پدر من خیلی تعجب کرد وخواست یک تحقیقی درباره این درخت بشودراننده که درسلکیک خوانین ونویسنده انجا بود فرمودند من چند رعیت خواستم این درخت راقطع کنند وبرای هرکدام مصیبتی پیداشد- دست اخر نزدیک بود صاعقه انها خشک کند منصرف شدند که درجای مشخص است ولی درخت خشک نشد وایشان میفرمودند من به این نتجه رسیدیم که برای افراد خاصی ایجاد یکنوع ارتباط باحق میکند ومن خرافات راازبیان انها زدوده هستم یکی از اقایان- اقای واو- بهائی بودند ونویسنده بخصوص سناریونویس فیلم ب.د ایاشن فرمودن من یک حاجتی دارم دخیل میبندم پدرم من خندید ایشان گفت من میگویم یاچنار اگر جاجت راباور کنید فلان کار میکنم جناب خان فرمودند این طریق اش نیست- طریق این است بگوی یاحضرت حق اگر حاجت من کام روا شد حضرت حق این درخت راباورساز ومن انراهرس میکنم وکود میدهم ودراینجا اش میپزم به مردم میدهم وپیاده شد وبه سختی جائی پیدا کرد وان دخیل رابست -خوب است یک سکو ویا نردبانی درانجا باشد-در طول راه فرمودن من برای اولین بار علاقمند به خانمی شدم که اصلا قصد ازدواج نداشتم این خانم دل منرابرد ومن نفر بیست هفتم هستم ودکترومنهدسین وغیره زیادهستند البته خانم زیباروی امروزی بود ومداوم ماراجواب میکردند ومن ایشان را رها کردم وحق را به ایشان دادم-  وپس از مدتی باجعبه شیرینی به منزل ما امد وفرمودند جریان درست شد- پردم فرمودند اگر سیاست است اشکال ندارد حقیقت رابه من بگو- ایاشن قسم خوردند که عین حقیقت است ایاشن مریض میشود وبهبود پیدا نمیکند دلیل اش رادکترها تشخیص نمیدهند ایشان بهخداوندمنان میگوید چنان باازدواج باایاشن خوب شوم حاضر به ازدواج با ایشان خواهم بود تا انکه انها زنگ میزنند وجریان میگویند وما گفتیممنصرف شدیم مدتها زنگ میزنند که این خانم به هیجکس ازدواج نخواهد کرد ویک دفعه من احساس کردم مادرم داردمریض میشود وپذیرفتم- البته حدیثی از امام صادق علیه السلام است که تا حدودی این مطلب به نحوی تائید میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-متن لوح تقدیر جناب استاندار فارس جناب اقای سیدمحمد احمدی—بنام یگانه هستی بخش-":ن والقلم وما یسطرون- فرهیخته گرامی----" هفدم مرداد ماه روز بزرگ وسترگ خبرنگار که بمناسبت سالرروز شهادت مظلومانه شهید محمود صارمی(رحمت الله علیه)نامگذاری شده-فرصتی مغتنمیاست که این روز شکوهمند- روزحق گوئی-حق جوئی وروز پاسد اشت قلم رابه اصحاب رسانه خبرنگاران- روزنامه نگاران ونویسندگان- صاحبان اندیشه وازادگان عرصه اطلاع رسانی ونیز شما خبرنگار صدیق وشریف صمیمانه تبریک عرض نایم- رشد وتوسعه فرهنگی جامعه مستلزم عزم جدی خبر نگاران در اگاهی رساندن به مردماست خبرنگاران را هیان وادی اگاهی وراویان عشق وازادی ونیک اندیشان بلند نظر عرصه اطلاع رسانی وتنویر افکار عمومی جامعهاند-تداوم توفقیات وسلامتی روز افزون شما رادرتمامی ماحل زندگی از خداوند منان مسئلت مینمایم- سیدمحمد احمدی استاندار فارس


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دمکرات کردستان-خانه تیمی یک ضرورت بود درشرایط خوداش موردنیاز بود بخصوص زمانیکه فردی راساواک دستگیر میکرد ومیفهید که به گروهکی ویاگروه ایوابسته است ولی اطلاعاتی حتی باشکنجه نمیتوانست بدست اورد زیرامداک زیادی از انهابدست نیاورده بود ازاد میکرد تا باتعقیب ومراقبت اطلاعات بیشتری بدست اورد درنتجه انها به مسافرت میرفتند در باز گشت به خانه تیمی میرفتندحضرت ایت الله شهید عظمت اسلام حضرت ایت الله دستغیبرحمت الله علیه وهمچنین مرجع عالیقدرحضرت ایت الله بهاادین محلاتی رحمت الله علیه میفرمودند خانه تیمی باشرایط اسلامی باشد وزیادروی ان تبلیغات نشود وکشت کسی هم اجازه از مرجعیت معزز اسلام دارد- ولی باب شده بودمهمترین کار ان زمان شناخت دقیق محل بود که افراد مطمن را شناسی شوند برای پخش اعلامیه ونوار زعیم والقاعد ومعمار انقلاب رحمت الله علیه وساواک بعدا زمدتی متوجه میشد که درمحلی اعلامیه پخش میشود وسعی میکرد ان افراد را شماسی کند ونیروها هم سعی میکرد فرد ساواکی را شناسی کنند-که شایع بود درشهربانی شیراز مسول ان شخصی بنام سروان احمدی بود- درخانه تیمی از رادیوهای خارجی اعلمیه امام را استخراج میکردند- تیارندزای بصورت مجاز با کلت رایادمیگرفتند دربیرون شهرتمرین داشتند جوشکاری ساخت بعضی وسایل ومانند ان- چون بسیاری از جوانان به انقلاب نرسیدند وانقلابی نشده بودند یک کمبود درخود احساس میکردنددانشگاه قبل ازانقلاب بورس ایدولوژی هابود مثلا در دانشگاه شیرازیک دانشجو از خارج کتب های .وجزوات ایدولوژی سه جهانی فرستاده بودند وایاشن مطالعه کرده بود وترجمه کرده بود وتشخیص داده بود بهترین ایدولوژی برای ایران وکلا ده نفر بودند وتبلیغ میکردند یک خانمی برای بخش زنان وفردی برای بخش دانش اموزان وغیره موردنیاز است وجالی هم جناب اقای مخبر وجناب اقای معدنچی از دانشچویان فعال سیاسی دانشگاه شیراز ودیگران که افراد بعداز انکه به زندان میافتادند وبیرون می امدند انشعاب میدادنددر یک خانه به دستور سرگروه برای موردی رفتم سه فرزندایشان یکی چریک فدای ویکی چریک منافقین ویکی حزب الله بود وهرسه درخانه تیمی بودند-دانشجویان بعداز انقلاب نامهای به معمار انقلاب رحمت الله علیه نوشتند که بعضی دانشچویان واساتید از ازادی سو استفاده میکنند اجازه دهید به انه هشداربدهیم وسپس تصفیه حساب کنیم که ان زمان این روش معمول بود امام علیه السلام فرمودن دانشجویان دوستان شما هستند واساتید- استاد شما هستند این کار را به مردم وابگذارید ومردم دانشگاه را تسخیر کردند ودانشگاه تعطیل شد وانقلاب فر هنگی رخ داد ونیورهای مضر از دانشگاه اخراج شدند وچون بدنبال مبارزه تمام عیاربودند ومیدانستند ساواک وشهربانی وبچه ها انها میشناسند به خانه تیمی رفتند وهرکس که مایل بود باانهاهمکاری کند باید به خانه تیمی میرفت وتاحد تقدس انرا ارتقادادند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0