سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم—غزه باید دقت کند که در قرارداد ها ویروس اسرائیلی-امریکائی وارد قراردادنشود وهمچنین میبایستدادگاهی دراسرائیل باشد کهترکیب قوانین اسلامی وقوانین مترقی دنیا دران باشد ودر انتخاب قوانین اسلامی وجهانی دقت کنید که سر شما کلاه نگذارنند وخوب تفهیم ئکنید که بعداز این مرحله فلسطین واریک مرحله جدید شده استکه دوران کلاسیک را پشت سرنهاده است این مطلبرا خوب به انها تفهیم کنید واین امر راتاریخ اسلام وفلسطین طلب میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-وزیر کشور فرانسه  بودجه ضد تروریست فرانسه رابه سران ارائه داد- که بیانگر اعداد افراد وارقام بود- در اغاز سخنرانی خودتاکید کرد که گروه تروریست ها هیچ ربطی  به جامعه اسلامی واسلام فرانسه ندارد-( دلیل اش هم روشن است ساخته وپرداخته خود غرب است)- وسپس ایشان از لیستی که نگران کننده و وازار دهند بود از شبکه هائی که بظاهر جهادی نامیده میشوند که دران افراد ی ازفرانسه درانها شرکت دارند را ارائه داد- وفرمود ":علی الرغم با اقدامات چالشی موثرتعدادی از افراد جوان که رادیکالیزه شده اند وافراد جهادی فرانسوی میباشند هنوز رشد انها متوقف نشده است؟؟!!تعداد جنگجویان از 234 نفر به 334 نفر افزایش پیدا کرده اند-در ظرف ششماه بعلاوه55 زنوهفت نفر از اقلیت ها هم شامل شدهاند- این ارقام میطلبد که ما- بدنه این پدیده را بادقت ارزیابی کنیم- افزایش کسانیکه خودرابطور عموم با شبکه های جهادیدرگیر کرده اند وشامل انها شده اند-درظرف شش ماه گذشته به 56%درصد میرسد؟؟ ما باچه تغیرات ثابتی موجه هستیم؟؟!!وایشان خاطرنشان کردکه مفهومکه کسی باور نمیکند که تنها یک گرگ موجود است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یورش برق اسای داعش  دربیست خر داد اگر درست باشد نشان میدهد که ارتش عراق کوچکترین اطلاعات وعلوم نظامی راندارد میبایست در اطراف ازعمق پانرده کیلومتری میدان مین سنگین وواحدهای نوک سنگینی را مستقر میکردید شما از جنگ ایاران مثل اینکه هیچ چیز نیاموختید- سرمایه ای ملت واحادملات را به کشتن وبه هدر میدهید ونشان از بی عرضگی بسیار زیاد است امیداست که دفعه دیگر اتفاق نیافتد وگرنه باید راه  چاره جدیدی را انتخاب کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امریکا باید بداند ثانیه 5000 دلار که درخاورمیانه خرج میکند سود باز گشتی برای اوندارد- ونمیتواند چون هشت پای افسانه ای دریا ی مدیترانه مقدرالت وسرنوشت خاور میانه را در دست بگیرد- گاز ایر ان وعراق سرانجام به سوریه خواهد رسید وبه هرکه خواستند فروخته میشود وخلیج همیشه فارس را نمیشود انرژی انرا درتحت کنترول امریکا دراورد وبه هند وچین سهمی ای داد  ودیگر اسرایل کنترولکنننده خوبی برای خاور میانه نیست واز این وسیله کهنه شده دست بکشد درجهت ارامش وهمکاری درخاور میانه وجهان عمل کند مرض ابولا یک زنگ خطرالهی است ممکن است پیچیده تر از این شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است -باقلت علم درمحضر عظمت ها بحث کردن خطا است مگر برای انکه ضعف ها روشن شود-ذات الهی فرید محض است یکی است وتعدود ندارد وصفت ذات هم یکی است بر سبیل مجاز یک قانون وبا یک فاکتور داردلذا وحدت محض است برخلاف مخلوق ویک صفت داردکه هم علم است وهمان قدرت است وهمان اخلاق متعالی است وغیره که بی نهایت است وحدت محض وبرااس گفته معصوم علیه السلام شبیه به روح انسانی است ومن شخصا با نظر استادکم نظیرعظمت حضرت مستطاب دکتر ایت الله شهیدمرتضیمطهری رحمت الله علیه که روح همه کارها انجام میدهد وبدون تقسیم کار-که بقول شیخ عبدالرزاق کاشانی جامع جمیع حقایق درخداوندمنان جمع است همانطور علمامیفرمایند خداوند مثلا اراده عدد 2 میکند علم خاصی است واراده عدد 3 میکند قدرت خاصی است واراده عد د23 میکندعلم وقدرت خاصی است مثلا اراده خلق گیلاس میکند عدد 23 تحقق میبایدوما درنسبتهائی که موجودات هستند صفات الهی راتشخیص میدهیم- تعین اول درامرخلقت چه برای شخص خداوندمنان وچه برای خلقت بایدبهترین باشد ولی چون بشر از ضعف به کمال میرود بهترین اخرین خواهد بود وان خلقت چهارده معصوم علیهم السلام هستند که ازنور تمام موجودات الهی نور دارند ولی برااساس تشکیک یعنی درجه انکه- میگویند خاک نورنداردبه نظر حقیر حرف بی ربطی است اندک نور مال خاک است- نور انیت چهارده معصوم بالتریت نورانیت است که نزدیک به نور الهی است وانوار فرشتگان عرشی به مقیاسی قابل درک نیست بالاتر هستند نه به خاطرانکه بعد تنزل به درجه انسانیت کرده اند اما مقام انسان به دوعلت درجه بالائی است یکی ازادی ودادن فطرتی که میتواند از فرشتگان اسمانی بالاتر رود وداشتن یک نفس اماره بسو بسیار قوی که میبایست عقل و وجودان ودرک عظیمی پیداکند مبارزه با راه ای انحراف برای انسان ساده نیست علمی سنگین واراده ای بسیار زیاد میطلبد- وگرنه دیگران معتقد هستند راه انها درست است-!!--دوم تما م انبیا از رو.حی وعلومی وارادهای قوی تر از فرشتگان بودند وهم شاگر محضشر چهارده معصوم علیهم السلام اجمعین میبودند وسرانجام این انوار عظیم الشان درکسوت انسان بر ای تکامل یفتن انسان به زمین نزول کردند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-حزب دمکرات کردستان-یک قانونی جامعه شناسی سیاسی است- که جوامع در طول تاریخ مانند اب دریاکه روی هم انباشته میشود ویاکوه ها مداوم مقاومت را زیاد میکند وبعضی ایدئولوژی استحکام بیشتری را درطول تاریخ استحکام بیشتری را ایجاد میکند که اسلام یکی از این عظمت ها است بر اساس تحقیقات غرب که بعدانمونه هائی خواهم اورد هرکس این لایه را نشانسد زود گول میخورد فرد فکر میکند که اب روی دریا چیزی نرم است ضربه به اب میزند اب دستش رابشدت به هوا پرتاب میکند بعنوان مثال امریکا ششصد سال بیشتر تمدن ندارد سه دویست سال است تغیرات درامریکا در زمان دویست سال به مراتب ساده تر از امروز است شاید هزار بارسخت تر شده است ومداوم سخت هم خواهد شد – اتفاقا امام صادق علیه السلام همین مطلب را بیان میکندزمانیکه اصحاب روزی خدمت ایشان میرسند که ایشان درحال گریه کردن سخت بوده است علت جویا میشوند ایشان میفرمایددرکتابی که احتمالامصحف حضرت فاطمه سلام اله علیها بوده است خواندم که چقدر دوران حضرت صاحب زمان صلوات الله علیه والسلم سخت خواهد بود وبه خاطرایشان گریان شدم- نباید لیبرال دمکراسی وکمونیست ووسیالیست غربی وزردتشت ومانند ان را ساده تصور کرد که مداوم درحال پیچیده شدن ولایه گذاری کردن وسخت شدن هستند وتور کرد با کار کم وچند شعار میتوان به راحتی پیش رفت-در ابادان بودم از دانش امور سال دوم هنرستان ومعلم وکارگر شرکت نفت ومهندسین شرکت نفت وغیره بت هائی وجود داشتد که اسلام دران حدنبود من دردبیرستانهای دختران درس میدادم وفقط یک کلاس معلم دینی بودم ومابقیه معلم جامعه شناسی وزبان انگلیسی بودم بچه ها گفتند یک دانش اموز است ایدولوژی قوی دارد ما وبرادران ما مایل هستند که شما باایشان یک مناظره داشته باشید ومن پذیرفتم ایشان گفتگوبودکه اول یک مناظره شخصی داشته باشیم- در خیابان به من رسید خوداش رامعرفی کرد وسپس گفت من طبق مطالعات زیاد به این نتچه رسیدمکه نیچه درست گفته است تنها یک ابرمرد درخلقت بیشتر نبوده است وانهم زردتشت بوده است ومابقیه پیامران کوتوله نسبت ایشان هستند- ویک سری جزئیات بیان کردند مسلسل وار کد ومطلب میاورد من مانند کسی اسمان بر سرش خراب شده باشد درلین فکر بودم چطورچنین چیزی میتواند رخ دهد واشکال از کجا است شهرنفرین شده است خداحافظی کردم وگفتم مناظره لازم نیست دبیری میفرمود جز سوسیالیست غربی هیچ ایدلوژی بدرد بخوری وجودندارد نتجه ان بدبختی ما وشکوه سوریه است بادست خالی جلوتر از ما ودرجهاان جلوتر از ما استاز چپ افراطی تا راست افراطی بت وجودداشت وسر کلاس امدم وجریان راگفتم واضافه کردم تا دانشگاه وارد نشدید وسپس معلومات قابل ارزش پیدا نکردید ایدولوژی انتخاب نکنید یکی گفت ممکن است ما وارد دانشگاه نشویم بدون ایدولوژی نمیتوان بود- گفتم کتاب ولایت فقیه رابخوانید یکی گفت این کتاب ما ل اقای خمینی است فقیه عظیم نجف که ایشان شاگر د ایشان محسوب نمیشود یک صد انتقاد بر جسته بر این کتاب کرده است میخواهید پس فردا بقلم ایشان صدانتقاد به امضای ایشان برایتان بیاوریم من تصور میکردم در رویا هستم شاخ ام درامده بود نمیتوانستم هضم کنم!! اسلام بیشتر احادیث اش جعلی است بیش هر شیخی بروی فوری مذائق را تشخیص میدهد وحدیث جعل میکند وبعد خوداش اعتراف میکند باسوادترین اعراب- اعراب ابادان هستندبروید وضع انهاببینید از ما ی سکولار یاد میگرند ما ذره ای از تمدن اروپا در ابادان دیدهایم ومیفهیم که تمدن درچه حدی است تعاریف زیادی شنیدیم شما به کویت بروید ان تمدن مال اروپائی ها است هزارسال دیگر نمیتوانستند چنین تمدنی رابوجوداورند اروپائیان ادم هستند وماهم ادم هستیم چرامانباید از ان رفاه برخوردارباشیم وچنان تمدنی داشته باشیم شما که مدتها درغرب بودید- گفتم به شماحسن ها راگفتند ومعایب را نگفتند وانها کاری شق القمر نکردند انجا که پیش رفتند اسلام درهرار وچهارصد سال پیش فرموده است وجعل هم نیست متاسفانه کتبی من خواندم حدیث را سند نمیزدند گفتند یک موسه است بنام موسسه اصفهانیها که اسنادرا پیدا میکند اما پسرعمه من سه سال درابادان به حوزه رفت وسپس رها کرد وفرمود دانشگاه عالی تر انسالن رامیسازد وپسرخاله فلان دختر به حوزه رفت وپس از سه ساله حوزه را رها کرد وفرمودند دانشگاه بهتر میسازد تاجائی ایت الله الظمی قائمی رحمت اللهعلیه فرمودند من دیگر فارسی نخواهم گرفت وهمه انها جوانان عرب هستند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای مهدی فلاحتی-که در صدای امریکا است- یکی از شگرد های ایشان- این است گفتمان های مذهبی که باعقل ایشان هماهنگی ندارد- در صدای امریکا پخش میکند وبعدهم قیافه عجیب وحق به جانبی میگیرید؟قران اعجازهای فراوانی رابیانمیکندپس شماهم نبایدانهارا قبول فرمائید؟استادانگلیسی میفرمودند-که بیش از دههزار اتفاق درغرب رخ میدهد که عقل قبلا باور نمی کرد- جناب سلمان فارسی درشهرانبار از طرفعلی علیه السلام بعنوان والی انتخاب شد ایشان علاوه برکارحکومتی یک جلسه بحث هم باجوانان وکسانی مایل بودندداشت- هر روز کسی نهارراباید درست میکرد- یکروز نوبت جناب سلمان رحمت الله علیه شد ایاشان اقلام غذا را اماده کرد ودردیگ ودیگ را در روی اجاق ولی اجاق را روشن نکرد-نزدیک ظهرجوانان گفتند جناب سلمان رحمت الله علیه ظهر شد کی به ماغذا میدهی؟ ایاشن فرمودند الساعه وکنار اجاق پای خودر را زیر دیگ کردند ونشستند واز پای ایشان اتشی شدید بیرون امد وغذا سریعا پخته شد انها تعجب کردندبعدا به خدمت علی علیه السلام صلواته الله علیه واله والسلم رسیدند وجریان راگفتند وپرسیدند مقام جناب سلمان رحمت الله چیست ایانبی است امام است چه بنامیم؟ فرمودند یک مومن سلیم نفس هستند- ایا چنین رخدادی امکان دارد صد البته که امکان دارد قدرت الهی فقط خدای مانندخود نمیتواند خلق کند واین اعجازهاقدرت وافق دید مارا بسیاربالا میبرد-خوب ما انجا نبودیم ومشاهده حسی نکردیم درست وغلط بودن انرا نمیتوانیم از لحاظ تشخیص دهیملذا کسانی میخواهدبر اساس عقل خود قضاوت کنند صد درصد حرف بی ربط وبی اساسی بیان میکنند دراینموارد باید به علوم حدیثی مراجعه کردچنان علوم حدیثی اثبات کرد بایدپذیرفت واگر نپذیرفت ورد کرد رد میشود واگر سکوت کرد – سکوت کرده میشود- در دانشگاه لندن متخصصین در موارد مختلف میفهمیدندکه امریکا درمواردی رست میگویدویادروغ میگوید بسیار در مسائل پزشکی دروغ میگوید استادمن درموردبه ماه رفتنانسان وفرستادن کپسول به مریخ میفومودند دروغ اشکار است وبعد فرمودند روس ها از امریکا هی یادگرفتند-امادرمورد حض1رت زهر علیهالسلام صلوات الهی برایشان بادعظمت ایشان فقط خداوندمنان وچهارده معصوم صلواته الله علیهم اجمعین درک میکنند وحتی فرشتگان عرشی هم از درک عظمت ایشان عاجز هستند اینکه صورت ایشان بسیارنورانی میشود وهمچنین حضرت علی علیه السلام صلواته الله علیه واله والسلم دارای نورانیت چهرهای عظیمی هستند مسئله ساده ای است ولی شخصا معتقد هستم هردونور مساوی هستند واگر پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلمفرمودند نورانیت حضرت علی علیه السلام بیشتر از حضرت زهرا علیهاالسلام است بقول انگلیسی ها سیاست صدبطن تو درتو دارد-اما بیان اقای دستمالچی در مصاحبه ای از ایشان که درمورد داستان منکوس وقتل شرف کندی ملعون که هم اکنون درجهنم برزخ سنت وپا میزند صحبت میکردند- بیان مطلب بچند چندمقدمه دور درازنیازمند است تا مطلب درک شود که من انرا به پست بعدی ارجاع میدهم


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99