سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-حزب دمکرات- بخش دوم—درایران در طول تاریخ خاندان پهلوی- یک جریانی بصورت مستمر به سمت اهدافی شروع به رشد کرد- اغاز ان با بحث های روشنفکری بود که بیشتر ریشه غربی داشت نمود ظاهری ان بحث های چپ بود ولی باطن ولب ان پیشرفت های غرب درابعاد مختلف بخصوص رفاه وازادی راتشکیل میداد بحث لیبرال دمکراسی بحثی بسیار خصوصی دربین روشنفکرانی که بیشتر جنبه دانشگاهی ویا تحصیلات بالائی در غرب داشتند بود که بازاری نمیشد وشاید بعلت انکه غرب مایل نبود چنین افرادی بارژیم درگیر شوند سعی درمخفی ماندن داشتند-چپ توسط امریکا بخصوص بخوبی سرکوب شدکه افرادی هم ادعا داشتند که قوم وخویش ایشان بی جهت توسط امریکا کشته شدند وبهمین دلیل به سمت شوروی رفتند وبرای شوروی هرکاری که میشد میکردند وبدنبال انتقام از غرب بخصوص امریکا بر امدند- امریکائی دونوع جاسوس در ایران وجهان داشتند- نوع اول جاسوسان رسمی هستندکه به ایران میامدندو وضع حکومت ایران وسازمانهای انراکنترول میکردند دوستورات لازم رابه مسئولین میدادند وچون جاسوسان شوروی بسیاردرایران قوی بودند با ملاحظات زیادی ومراقبت شدیدی ازانها وجود اشت که اطلاعات زیادی به بیرون درز پیدا نکند واز ضربه خوردن انهاهم جلوگیری شود وبرنامه ها ی جاسوسی مختلفی راهم طرح ریزی میکردند- اما جاسوسان نوع دوم- در کشورهائی که بیداری شروع شده بود عمل مواد مخدر رایکی از کنترول کننده جوانان میدانستند- درمرحله اول باند اشرف همه کاره بود- بعدا تا حدودی قاچاقتریام مثلا تا صدکیلو راازاد کردند ولی تنی را مال اشرف بود وسپس تصمیم گرفتند که تعدادباند رابدوتا برساند که اشرف هشتاد درصد داشت ودیگری بیست درصد واشرف که میخواست تمام راداشته باشد به او هشدار میدادند از ترکیه وبعدعراق وسپس پاکستان وافغانستان ایران دراین مورد کنترول میشد وسپس به سه باند تبدیل شد وهرکس از مقرارت سرپیچی میکردکخهالبته سران باند نبودند انها مطیع بودند غیراز اشرف مابقی خارج از ایران بودند مدیر ان متوسطزیادخواهی میکردند بادادن هشدار وسپس سربه نیست میشدند خر ده پا هم برای سه گروه کار میکردند- در شیراز در جنوب شیراز بافت قدیم قبرستان دارالسلام است روبرو او یک کوچه است این کوچه هم از لحاظ انقلاب وهم کنترول مواد مخدر نقش زیادی را ایفا کرده است دراین کوچه یک جناب سروان پلیس بود که میبایست کل مواد از این سه گروه به ایشان تحویل داده شود وتوسط ایشان به خرده پای داده شود به ایشان اطلاع داده بودندکه یکی از مدیران باند سوم از تعهد خوداش خارج شده است ایاشن چندباربه ان جناب هشدارمیدهد ولی انجناب مداوم توجیه میکندا انکه ذکام میشود وذکام اش خوب نمیشده است ایشان پیشنهاد میدهدکه دوامپول امر یکائی مسئله رابه راحتی حل خواهد کرد یکی ازانهاموادمخدره بسیار قوی بوده است به ایشان میدهد وان جناب انرامیزند خیلی سریع بهبودی حاصل میکند بهخواب میرود ودرخواب سنکوپ میکند بعد میفهمند که بایدمطیع باشند- این قاچاقچیان ازجمله کارهای انها وارد کردن جاسوسان مخفی امریکابه ایران بودووشرایطرابرای انها تهیه میکردند واز انهاحفاظت میکردند وانهارا از ایران خارج میکردند بنابر گفته جناب سرهنگ دلیل ان این وبوده است- اعضای سفارت امریکاازدور کنترول کنند که ایا باشوروی ویاا قمار شورویرابطه دارند یانه وبا جاسوسان طرفدارامریکا درسفارت شوروی تماس مخفی داشته باشند- سازمانهای اطلاعاتی ونظامی ایر ان را کنترول کنند واحیا افرادخاصی از ایرانرا کنترول کنند ومیزان بیداری بسنجند ودشمنان امریکا درایران راردیابی واطلاعات دقیقی درباره انها بدست اورنند_ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-فهم بهتر از اصطلاح سنت-کلمه سنت را به معنای های مختلفی بیان میشود اساس ان سبک زندگانی است و وبه هر عاملی که در سبک زندگانی مدخلیت وکاربرد دارد گفته میشود که از ان فرهنگ وسپس تمدن اخراج میشود- مهمترین مسئله سنت ان است که سه نسل که گذشت به اصطلاح خارجیان وارد خون شد دیگر بیرون امدن کاری بس مشکل است مگر زور پشت سرش باشد وباحیات وممات فردارتباط داشته باشد وانهم به میزان زیادی ممکن است مقاومت کنند واین مطلبراهم غرب بخوبی میداند- وبهترین عامل تغیرد رطول تاریخ اثبات شده است که مذهب است به شرطی که فعال باش- بعناون مثال درچین وایران رهبر امری رابطلبد بدنبالش میرفتند واگر نهی میکرد انرا رها میکردند- ابوحاتم رازی در الزینه مینویسد-: کسی اهل سنت وجماعت است که حول یک موفق مسدد موید از جانب خدابچرخد وهرکس خلاف ان عمل نماید- راس فتنه است- ( فتنه یک ایده دجالی است که فرد اول فریب میخورد سپس با زور وادر میکنند که انرا بپذیرد وبلا امر یک طاغوت سنگدل جانی است که فرد رامیخواهد مطابق میل خود وادار به تسلیم کند واز هر جنایتی رویگردان نیست)نظر ورای جناب ابو حاتم دوفرقه رابوجواورد- اکثریت مکتب خلفارا انتخاب کردند واقلیت مکتب اهل بیت علیه السلام اجمعین را باز اثبات میکندکه ن سنتی که درخون افراد بودتاثیر خودرا گذاشت- وبر همین اساس هم سنت تعریف شدوهمچنین بدعت که ضد سنت است تعریف شد وبدنبالش اجتهاد واستنباط مشخص شد-در تمام طول تاریخ اسلام-مکتب شیعه خارج از چهارچوب فرق غیر شیعه قرار گرفت ومیبایست چنین هم باشدفرض کنید دومسیر با ختلاف درجه ترسیم میشود این دوهیچگاه بهم نخواهند رسید- دریکی از سیاست به اعتقاد میرسدودر شیعه از اعتقادبه سیاست میرسد- سه مکتب تاقبل از انکه عباسیان برروی کاربیایند وجود داشته است شیعه – خوارج –مرجئهکه اکثریت با مرجئه بوده است زیرامکتب رسمی امویان است وروی ان سر مایه گذاری مهمی شده است-": اصول عقاید مرجئه":- جای دادن مرتبت عمل بعداز ایمان- داوری نکردن درباره سرنوشت اخروی فردمسلمان است؟؟!!مومن دانستن هرکس که به مسلمانی اقرارظاهری کند وانهادن امامت امت به اجماع امت: حکم به امامت هرکس که اجماع بر امامت اوحاصل اید اگر به کتاب وسنت اگاه باشد هرچند گناه کند- خیلی نزدیک به لیبرال دمکراسی امروزی بوده است- وخوارج اولین مکتب انان مرجئه خوارج استکه حتی درمدینه طرفدارن زیادی  داشته است وبه همین دلیل است که جناب ابوحنیفه که درمدینهتحصیل میکرد به این مذهب روی میاورد- لذا هرجا امربر فرد مسلمانان مشتبه شد ماننند انکه علی علیه السلام بر حق است ویا دیگران بایدسکوت کرد وهرگاه به اسرار باطنی فردی پیبرده نشود بیان ظاهری فرد کفایت میکند-ارکان مذهب-توحید- نظریه اصحاب تصوف- فقه جمع رای وحدیث و استنباط برتر- سرنوشت انسان علم کلام – جبر وتفویض- وتشکیل امت واحده-ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- با تسلیت به جان باختگان هواپیمای 140 که امید است مورد مغفرت الهی واقع شده انشاللله وصبر جمیل برای خاندان گرامی انان متذکر میشوم که ما از لحاظ مسائل فنی عملی بسیار ضعیف هستیم میبایست بای تکنولوژی های نو ظهور مداوم هواپیما140 ومانند ان کنترول وچک شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- منافقین- میمونهای قطبی- از جهنم شمارا صدا میکنند طبقه ششی ها- هرگز از افکار پوسیده خود جدا نشدید- هرگز تغیرات مثبتی را درمردم ایران بوجود نیاوردید وهرگز مردم ایران رابه خود جلب نکردید مداوم تارعنکبوتی را تنیدید ودربخشی از روز درجائی ازان قرار گرفیتد وشروع به شکار کردید معلوم نیستید که مقلد هستید ویا مرجع هستید وشاید دوجنسی هستید- دم از شادی میزنید مداوم غم تولید میکنید نیزه های شیطان وهیچگونه سنخیتی باجناب مرحوم نلسون ماندلا هم ندارید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بحث زوجیت—درانگلستان این اندیشه را باب کردند که زن ومرد بودن دربسیاری ازموارد- از طرف خداوند منان تحمیلی است- ثانیا محدود کردن به دونوع هم تحمیلی است هرچقدر انواع جنس بیشتر باشد به رضایت افراد نزدیک تر است- اولا سیاست استراتژیک خداوندمنان همه موجودات بایدزوج یابیشتر باشند تنها فرد خداوندمنان باشد که شناخت خداوندمنان بسیار اسان شود زیرا به هم محتاج هستند-چه در دنیا وچه در اخرت بیشتر از دوجنس برای انسان مشکلات زیادتری راایجاد میکرد-علما میفرمایند این انتخاب دو عامل دارد- اول تشخیص خداوندمنان است که به نفع فرد است کهزن باشد ویامرد باشد ودوم انتخاب حقیقی فرد است که زن باشد ویامرد باشد وبالاتر قورباغه باشد ویامار باشد- فرض کنیم همه میخواستند مردباشند خداوندمنان حورالعین به صورت زن درمیاورد یاجنسی دیگر خلق میکرد که داوطلب به شکل زن درامدن باشند ویاهمه میخواستند زن باشند باز همینطور که غلمان ویاجنس دیگری به صورت مرد درمیاورد- پس در واقع تحمیلی نیست بلکه دارای حکمتهای زیادی که طرفین بارغبت میپذیرنندبشرطی که اغوانشوند- دربهشت برخلاف بعضی هازنان میتوانند مرد شوند وبلعکس ولیس محتاج یکدیگر هستند ولی این اتفاق نمی افتد زیرا حکمت الهی را تشخیص میدهند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-حقیقتا انسان مات ومبهوت میشود با این همه عنوان که یدک میکشد وادعای شناخت اسلام وعرفان ودمکراسی واستبداد بخصوص استبداد دینی غوغا سالاری راه میاندازد هنوز هم درخم اول کوچه نیست وجای جناب عطار رحمت الله علیه است که دانشمندان کودک ریش دار کمی ارشاد کند—انشالله من دربحث ها اینده ریشه های مشکلات راخواهم گفت امید است که اقایان دربرزخ اقلا مسائل را درک کنند- یک مشت ایرانی کشیش شدند که ابروئی برای دین مسیحت نگذاشتند بهترازاین افراد برای کوبیدن دین مسیحیت وجودندارد کهمن مات ومبهوت شدم یکی از انها جناب اقای سهراب رامتین است- شخص که خود اش را ملای ادبیات فارسی میدانست یک شعر سعدی را به اودادند وگفتند انرا معنا کند ایاشن فرمودند همین طور که شعر میگوید اول بزبان مغولی نوشته شده بعدترکی شده وبعدعربی شده وحال چینی است که من سردر نمی اورم—خدمت عزیزان عرض کنمهمچنان که فرمودید دمکراسی ادعاندارد که انسان به حقایاق کماهو اصله پی ببرد تصحیح بفرمائید لیبرال دمکراسی .بیادگفت دست خداوندمنان درد نکند با این خلقت اش؟؟!! که البته اینطورنیست نسبی بودن حقایق علت اینهمه جنگها وکشت وکشتار است که از قدیم بده است ودر اینده باشدت زیادی بوده است اخیر جناب ریس سابق فدرال المان فرمودند هدف مشترک ادیان ایجاد کننده صلح است عجب؟؟؟ چظور از لیبرال دمکراسی نزول اجلال کردند- افتاب از کجا بر امده است وفرمودندمردم المان مانند تیم فوتبالشان هماهنگی باادیان داشته باشند وبه مشترکات بی اندیشند واز اختلافات دوری کنند وبا اسلام وارد گفتمان صمیمی وشدید باشند؟؟ جناب اقایان دین حقایق سترگکه لازمه پیشرفت وتکامل وحلال مشکلات است اسان دراختیار انسان گذاشتند هیچ احتیاجی نیست که انسان بایدانسان عارفی عظیم شود وریاضت های سختی متقبل شود تا به حقیقت برسد هرکگسی گفته است دکان باز کرده است بله درطول تاریخ عرفا برای تزکیه نفس زحماتی را کشیده اند ومعتقد هستندکه تاثیری شگرف دارد- برخلاف ادعای شما عرفا حتی صوفیان درخط مقدم سیاست های رادیکال بوده اند که امروزه اشعار انها است وبه زبان انگلیسی ترجمه شده است وبشدت بدنبال عدالت بوده بودند وبا طاغوت بعلت انکه از شریعت وحقیقت دور افتاده بودند مبارزه میکردندولی نحوی مبارزه با شرایط زمانتطبیق داشتند سر سلسله عرفادرشیعه علی علیه السلام وامام سجادعلیه السلام است ودراهل تسنن علاوه بر ان دو عظمت ها خلیفه دوم هست که سخت بدنبال شریعت وعدالت بوده است—وتمام ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هم عارف وهم مبارز بودند-عرفان یک درک عمیق تر از حقایقی استکه توسط الهام امام زمان عصر وعنایت های الهی برای فرد بدست میاید ولی فرد باید ظرفیت انرا پیدا کنددرحدیث داریم که درزمان امام زمان علیه السلام فرد مسائل خاص خودرا توسط امام علیه السلامدرکف دستش که مخصوص او است اشکار میشود شاید اقایان تعجب کنند میلیارد ها علوم بشری چطور نمیتواند حل کند؟؟ درحالی که حقایق سترگی است ولی اسان بدست میاید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-باالهام از شعر اقای پیرمهرعلی شاه گولاروی را-انگاه که حضرت علی علیه السلام را شناختم-انز مان که چشمان منب ر ایشان دوخته شد-خواب درمن ویرانه گشت شب های من بی قرار شد-غم من راپوشاند شادی از من رخت بر بست-من خودرا صفه قربانگاه میدیدم-روح من وشادی هامن قربانی شد-من سوار دردی الیم بعداز دوری ات اه- حضرت رسول صلوات الله علیه واله والسلم شدممحبتی به من کن بخاطر اندودردانه ات حسن وحسین که رحمت واسعه الهی برانان باد-چه شکوه که گفتنی نیست عروج کرد-مانندینه در این چون او در دوجهان نخواهدبود-عشق علی علیه السلامچون عشق به محمد صلواته الله علیه واله والسلم است- عشق به محمدصلواتالله علیه واله والسلام میبایست عشق علی علیه السلامرابه همراه داشته باشد-زیرا گفته پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم است جسم من جسم علی است-گوشت وخون من چون گوشت وخون علی است واختلافی دران نیست


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99