سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

  بسم الله الرحمن الرحیم-علل تحصیلات دختران-تحقیقاتی که درانگلستان در این موردانجام گرفته است مفصل است یکی از مراکزی ای که مورد تحقیقات واقع شد مرکز تحقیقات بیمارستان حضرت مسیح علیه السلامبوده است که بیانگر ان بود که تحصیلات زنان حتی مهمتر از تحصیلات اقایان است-دوم تحقیقات نشان میدهد که زنانی که بایدادنان خودرادربیاورند روز به روز بیشتر میشود وانهم بعلت دیر ازدواج کردن- ویامسافرت مردان به خارج از کشور ویاجنگ کهمردان به ارتش میپیودند ویاز مانی که وضع مملکت بامشکلات اقتصادی دست وپنچه نرم میکند ویا کم بودن مردان نسبت به زنان-غالبا چون وظیفه زنان رامسئله ازدواج میدانند که بایدخانه نشین باشندواز طرفی فقر باعث میشد که بیشتربه پسران توجه کنند که تحصیلات داشته باشند وهمچنین گفته میشودزنان درمسائل مردانه از هوش کمتری بر خوردار هستند ورغبت کمتری به این اموردارنددرحالیکه غرب بخصوص امریکا اثبات کردکهنقش زنان درپیشرفت مملکت از مردان بیشتربوده استولی از همه مهمتر این است زنان به استفاده از تکنولوژیبیش از مردان نیازمند هستند درحالیکه قبلا برعکس میفهمیدند وهرچه فرهنگ وضع مالی درانگلستان بهتر شده است برابری پسران بادختران حتی درامر موزش وپروش نزدیکتر بهم شده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به کتاب گرانسنگ": فلسفه دربحران":در یاداشت مولفمحترم- حضرت جناب دکتررضا داوری اردکانی رحمت الله علیه": نگاشته شده است شاید ": فلسفه دربحران":عنوان چندان مناسبی برای این اثر نباشد- من در ابتدا بهعنوان هائی فکر میکردم که کم وبیش باظاهر جدلی مضامین این دفتر مناسب باشد اما مندرحقیقت قصد جدال با ایان وان(فرد –حزب- حتی خودفلسفه چالش برانگیز)شکوه وشکایتی ازاظهار فلان وبهمان رانداشـتم-مثالی بزنم که ایشان فردی ماشینش را میفروشدهرچه میخواهد بگوید ولی ارم بنز را روی پیکان نزند- ویا شماره اش مال مشهد مقدس است نگویدمال تهران بهتر از فردوس است-بفکر م رسید که عنوان بقول متجدیدن :"قرائت:"  وبقول علما": قصه ویاحکایت":نوفلسفه هادرامر احیا دین وفلسفه وفکر:"ولی متوجه شدم فرد بعداز مطالعه کتاب شوکه میشود-چون انتظار دیدگاه کمثبت دارددرحالیکه دیدگاه اثبات میشودکه منفی است وهاج وواج میماندواکثریت جامعه زیر ساخت مطلب راندارند- بایک پوزخندجواب مولف رامیدهند واین امر با الهام از ایشان مرض روانی جهان سوم است در افریقا درجاهائی مرض ایدز وحتی ابولا مرض مقدس است وانسان را ازتمام گناهان پاک میکند وبه همین علت است که ایشان فرموده است-": والبته در اوقاتی که احساس کرده ام نمیتوانم یک سخن ساده را بفهامنم": بخصوص برای انسانی که به ظاهر رها است ودرباطن اسیر غرب است- قبلا برای عبوراز رودخانه های پر اب- مشکی ویاخیکی پر از هوا میکردند واین خیک به بدن فردمیبستند وگاهی گره ان پشت فرد بود وگاهی این خیک سوراخی پیدا میکرد وهوای ان درحال خالی شدن بودولی فرد نزدیک ساحل بود به اومیگفتند خیک رارها کن واوجواب میداد که من ی میخواهمخیک ررارهاکنم ولی خیک من را رها نمیکند-درجهان سوم همه چیز منوط به سیاست است واستعمار این خیک را از پشت سر به بدن فردبسته است وفرامسونری مداوم میگوید سیاست خارجی بدردمانمیخورد- سیاست بقول رندی مثل هوا است اگر هوا کثیف باشد بایدانرا تصفیه کردنه انکه نفس کشیدن راممنوع کر د- اماچرا هوا تصیفه نمیشود برای انکه استعماری فورا مسائل سکولارسیم وارد اذهنان میکند همچنان که استادمعزز فرموده است مسئله توسعه یافتگی به همه اقلام وارقام سکولاریسیم نسبت وارتباط دارد بجز دین که مانع ساز است واین همان خیک است بقولی ظریفی بقدری مارا بامسائل مادی مشغول میکنند که دقیقا کار شیطان همین است که سرمان بالا کنیم وطبیعت وستارگانراببینیم وبگویئم": الله":: توهستی-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امریکا ی حقه باز به بهانه اینکه دقت هوائی ما کم است؟؟ وداعش میتواند –اف-چهارده رابزند خوداش رامیخواهدعقب بکشد هواپیمائی که داعش بتواند بزند به لعنت سگ هم نمی ارزد؟؟ معلوم است تیغه دسته خودرا نمیبرد اقلا با پهباد که درافغانسان وپاکستان ویمن دقیق میزند تیراندازی کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اسرائیل-اقایان این کشور برای انکه اثبات کنند-جهانیان یهودیان رامستضعف کردهاند واستعدا دهای انهاراخفه ردند وانواع ظلم ها به انها میشودتشکیل دادند تابه جهانیان ویهودیان نشان دهند-که بهترین نوع حکومت راانهامیدادند-گرچه به ظاهر اسرائیل بریا اهداف نیک وبدست اوردن شهرت معقول گام میزد ولی هدف اصلی انان بدست اوردن قدرت وثروت بود- وچون مشکلات بوجود امد وان همه تبلیغات رنگ باخت برای دوپینگکردن جنگ وگشتار را راه اندختند-گرچهبظاهر درپوسته وقشر به سمت روشنائی میرفت ولی درباطن به سمت تاریکی میرفت وهمسایگان انها نمیدانستند سرانجام اسرائیل ازانها چه می خواهد؟؟!!-وحتی مردم اسرائیل نمیدانستندکه به انجا که کشیده میشوندبه چه قیمتی برای انهاتماممیشود!!-جنگ اخیر وخامت شدیدی که سیاست اسرائیل به ان مبتلا است اشکار کرد- این امر فراتر از شوک وغم بود نشان میداد که چه تراژدی دراسرائیل موجود است- یک شگفتی هولناک- وباور نکردنی-خندها وژست صلح ومنطقی بودن وایه های امیداوری خواندندیگر متوقف شدودردی کهدر روح پنهان شده بود اشکار شد-که اسرائیل خوب میتواند تظاهر و وانمود کند وبا شسشوی های مغزی یک حالت دوپینگ برای مردم خوداش وهمسایگان وجهان فراهم اورد وان روحیات خوشبینانهدیگر رنگ باخته است وحقایق دردناکدیگر شک وتردیدی برای کسی بوجود نمیاورد ویک شیزوفرنی دوقطبی که هردوجهت ان بخوبی استادانه تهیه شده استودر یک کاغدکادوی شیک پوشاندهاست-جهتی به سمت تاریکی وفروریختن میرود وجهتی که دال بر حقگوئی اسرائیل استکه هردوبعدمریض گونه وغیرواقعی است گرچه مداوم بهبعضی جنایت ها وزشتی های خود اشاره ای داردودر صدد بر طرف کردن حداقل بخشی ازان است ولی حقیقتا معتادبه همان روش همیشگی است دفعه بعد با زشتی بیشتری اقدام میکند-یکی از عواملی کهاسرائیل به این کارزشت اقدام میکند کمک امریکاست که گاهی درنقش طبیب اسرائیلهم ظاهر میشود وپشتبانی امریکا یک دلگرمی شدیدی به اسرائیل میدهد-هرگز اسرائیل کوششیبرای رفع مسائل خود نمیکندجز درتبلیغات های سیاسیاست تاجلبت توجه جهانی هم بکند-در حالیکه غرب سعی میکنند اسرائیل جزو کشورهای داری افتخارنشان دهند ولی وضع اومداوم درحال اوفول وروربهتاریکی رفتن است وقران دلیل انرا پیروی از شیطان میداند- وگا گاهی ادعا میکند که سریع تغیر خواهد کرد میگوید ولی قصد نمیکند که نشان حماقت ونخواستن او است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

--بسم الله الرحمن الرحیم- امام مهدی صلوات الله علیه والسلم- بخش چهارم—برگرفته از کتاب علامه سیدمحمد کاظم قزوینی رحمت الله علیه – زندگانی امام زمام

مهدی علیه السلام وعجل الفرجه -نام های حضرت رسول الله صلوات الله علیه واله والسلم-بخش چهارم-یک قانون عقلانی است- که جماعت هابخصوص جماعت های کثیر نام رهبران انهاچون از حدتواترـ(تکرار) بیش از حد تکرارمیشود وبیان میشود ولو اندکی تحریفات هم باشد ان تحریفات بی ارزش استب خصوص که نام انها درفرق دیگر حتی دشمنانشانهم به صراحت نمام برده باشند ولی تاریخ نشان میدهدکه اکثریت انسانها تا امروز بدنبال شخصیتهای والائی کهاناها تادیب کند وراه سلامت ودوری از گناه رانشان بدهدعلاقه ای ندارند وبدنبال کسانی هستندکه جاه طلبی وغرور های احمقانه ولذت های بچه گانه وبرتری طلبی های سفیهانهدیک کلمه خودپرستی انان راارضا کنند ایه قران این مطلبرا به زیبائی بیان میکند":اخذته العزته بالاثم) برای خودپرستی سرازیر انواع گناهان شدند= وهمین قانون بر افراد صدراسلام تا امروز منطبق است":فاجعه این است که تعصب طرفداران وحق ستیزی انهاچهارده قرن است که جامعه اسلامی را گرفتار این کوردلی ها کرده است":احمدبن حبل ریس فرقه حنابله کهدراوائل درخفی شیعه است توسط دخترخاله اش این مطلب بگوش حکام ظالم عباسی می افتد به زنادن میافتد تا پای مرگ میرودشانس میاوردکه به دختر خالهاش شک میکنند وقول میدهد کتابی از احادیث(مسند) مورد خواست انان تهیه کند وبر خلاف فرقه اسلامی بخصوص شیعیانکم وبیش حالت انقلابی ومخالفت گرفته بودند بتازد ومابقیه عمر رادرمبارزه با شیعه میگذارندولی میگوید احادث صحیح رانمیشودهمه انهاراننوشت-ایاشان حدیثیرابه نقل از جابر بن سمرهب ه سی وچهار طریق مختلفروایت میکند- که میگوید- ": شنیدم پیامبر صلواته الله علیه واله والسلممیفرمودند-":برای این امت دوازده جانشین خواهدبود":درصحیح مسلم کتاب معروف اهل تسنن- درکتاب بخاری کتبا معروف اهل تسنن این حدیث امده استدرکتب مختلف اسلامی دراین بارهبیش از رهبران وائمه فرق حدیث ومطلب وجود دارد از شخصیت های مشهور اهل تسنن-مانند عبدالله بن مسعود وانس بن مالک وابی هریره وعمربن الخطاب- جناب ابوبکر طبق سنت اهل جاهلیت خودرا مدافع صلح میدانست واز جنگ وخونریزی قتل وکشتار ولوجهاد بالضروره هم باشدتا عمربن عبدالعزیز کسی به ملایمت نیامده بود وقتیکه خلیفه فله شدیعنی زورکی وشانسی؟؟!! ایشان درمسجد نشت همرا باهیت سقیفه بنی ساعده تیم انتخاب کننده حضرت علی علیه السلام راباان وضعیت به مسجداوردند که عربی انرا توصیف کرده است مانند بر ه ای که از مادراش جدا کرده اندکشان کشان به منزل میبرنند- به مسجد اوردند- جناب عمر طبق رسم شخصیتی ا شوسط نشسته بود وجلسه را مدیریت میکرد جناب اقای ابوبکر روی علی علیه السلام کردند وفرمودند بامن بیعت کن-حضرت فرمودند": یادات میایدکه روز ی بهخدمت پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله والسلم رفته بودی واز پیامبر اکرم صلوات الله واله والسلم پرسیدی که خلیفه بعد از شما کیست حضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند علی علیه السلام شما بشدت خوشحال شدی وگفتی اجازه میدهید من به خانه بروم واین حدیث رابنویسیم ودر شهر پخش کنم حضرت رسول صلوات الله علیه واله والسلام فرمودندبروبنویس وپخش کن وبه من رسیدی ومنرابا خوشحالی بغل کردی وجریان را گفتی!! جناب ابوکر طبق سنت جاهلیت که کسی که رهبر میشدهیچکس حق رد حکم شیخ رانداشت وگرنه گردن میزدند فرمودجناب عمر گردن علی علیه السلام بزن- جناب سلمان پارسی به اشاره حضرت علی علیه السلام بدنبال حضرت فاطمه سلام الله علیهاامد وفرمودندبی بی دوعالم سر یع خودت رابه مسجدبرسان که ممکن است گردن علی علیه السلام رابزنند ومابقیه ماجرا بقول حضرت علامه رحمت االله علیه ببینم- از لحاظ گفتار واعمال وتقریرات واخلاق چه کسی به پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم نزدیکتر است همان فرد جانشین پیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلم است وتنها دوازده امام معصوم صلواته اللهعلیهم اجمعین کس دیگری وجوندارند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جناب اقای متعلق به سایت دمدمی مزاج- یک کسی هرکاری که میکرد کار اش نمیگرفت گفتند میوه فروشی رابیانداز- میوه فروشی راه انداخت باز کاراش نگرفت نزد یک میوه فروش سرشناس رفت که ببیند راه چاره چیست- میوه فروش گفت من کمی علم طبابت دارم وضع کسی راکه کمی ناجور است میپرسم مزاجت بهمریخت است میگوید-اری -من هم میگویم-کدومیل کنی ایشان گفت پدرات خداوندمنان بیامرزد- ایاشان رفت سرمغازه هرکس گفت فرمومزاج شماخوب کار میکند واگر خوب نبود میفرمود کدو-میل کنی- کدو تمام شد همان اقا عصری کنارمغازه بود ولی جناب متوجه نبودباز این سئوال جناب مغازه دار ازمشتری پرسید وجون جواب مثبت بودفرمود بادمجان بخورید فرد مذکور خوداش رانشان دادوپرسید شماصبح گفتید کدوبخورید والان میفرمائید بادمجان بخورید کدام صحیحح است جناب مغازهدارفرمودندبه ساعت وابسته است- جناب سایت کلمه فرمودندچطوردین راامام زمانعلیه دالسلام کامل میکند وشخص رسول اللله صلواته الله علیه واله السلم راکامل نکردبیادگفت ائمه اطهارصلوات الله وسلام الله علیهم اجمعین هرکدام به اندازه تکلیف الهی که داشتنددرتکامل دین نقش داشتند که البته سهم امام زمان علیه السلام بسیار سترگ ووسیع است- اما اقایان چرااین سئوال قبلا از خودنکردند- چرا علاوه بر سنت رسول اکرم صلوات الله علیه واله والسلم سنت شیخین هم را اضافه کردند وسپس سنت اصحاب وبعدسنت تابعین وسپس استباط های اهل حل وعقد وبعد سنت های چهار ائمه تسنن وخلفا وسپس سنتهای تصوف وکلاموبعد سنت ابن تیمیه وسنت ابن وهاب ودیگران که هنوز پایان نیافته است


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-چند نکته- رهبران دینی مسلمانان دربوسنی ورهبردینی یهودیان درفرانسههردومعتقد هستند کهدرگیری های بین مذاهب توسط تحولات در اموزش وپروش حل وفصل میشود ومیبایست گفتمان بین مذاهب بعنوان یکارزش ملی شناخته شود- ایشان که اخیرا به این سمت انتخاب شده است مواجه با برخوردافرادی باجامعه یهودی شده است که به نظرحقیرکار خود اسرائیل است- زیرا فرانسه درسال گذشته هیچ مهاجری به اسرائیل نداست وسال ماقبل فقط1907 نفر بوده است ولی باشروع برخورد  ها تا کنون 5000 نفر مهجرت کرده اند-طرح جدید ایشان دعاوعبادت دستجمعی فرق مذهبی که نماز خانه مسجد امام حسن علیه السلام چالقومیدر شهر سیناگوگ بر پا میشود- ایشان درپاسخ مجله لپونتکه عکس العملشمادرباره سخنرای در کاخ ریاست جمهوری ودرجلسه دعا وعبادتشهر سارسئلس چه بوده است- ایشان فرمودند زمان دقیق برای جامعه ملی فر ارسیده است  که وحدت بین تمام اقشارجامعه بر پاشود واتفاقاتی که افتاده داست بگویندبرای ما قابل قبول نیست- ایشان تاکید کردندتنها وظیفه رهبران مسلمانان نیست که بگویندعملیات خشن انجام ندهیدکه گفته رهبر مذهبی مسلمانان درچالقومی ": کسانی درحمایتهای خود هیچگونه معیارصحیحی ندارند مسلمان نیستند": انها میخواهندنظم رابهم بزنند ونفرت به یهود شدت بخشند- باید دقیقا مشخص شودکهدر شرایط بحرانی مداوم شیپور هشداربزنیم که کارائی هم نخواهد داشت- اساس اموزش وپروش است وشهامت دادن بادیدی بازکه بایک روشبخوبی سازمان یافته که بتواندیک زندگانی مسالمت امیز وصلح جودستجمعیکه وظیفه وتکلیففرانسه باشدبوجوداورد- جنگ مذهبی وجود ندارد بلکه بخش از مردم فرانسه بابخشدیگر ازمردم فرانسه درحال جنگ هستند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99