سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—درغرب یک از دلائل پیشرفت انان این است که متوجه شدن انسان ها غالباانسان ها به ضعف خود توجه نمیکنند واهتمام بکار تادرجه ممکن ندارند خیلی مسائل درحقیقت سر سری گرفته میشود به خاط روسا وبزرگان ومانندان اهل چالش نیستند لذا دستورعمل سختی را فراهم اوردند بخصوص برای کسانی که مسئولیت تام وتمام دارند ومیایست سنجس خودرا زیر حددقیق تا حدودی بیان کنند گزارش کارهای بسیاردقیق بنویسند ولی برای کسانی که دستی درکارندارند میتوانند سیاست مدارانه بیان کنند- البته درفقه اسلامی دقیقا این مطالب برسی دقیق شده است کجا سهل واسان بیاد گرفت سخت گیری حرام است وکجا بیادسخت گیری کرد سها واسان گرفتن حرام است وغالب جاهای بیشتزر درحدمعتدل ملا ک است که این اعتدال به فرد ویاجامعه باز گشت میکند- درمورد امامت ورهبری اسلام سخت گیری شدید کرده است بطریکه یک رهبر ممکن است یک صدهزارسال درقیامت باشد واز عرق او رودخانه عظیمی جاری شود ولی سرانجام به درجات بسیاربالاتر ازدیگران قرار میگرید کاملانشان میدهد که مسئله بادقت زیادی است زیرا تنها اینکه حکم رابگوید نیست بلکه یک امتحان سخت است از کجا معلوم جواب دیگری نداشته باشد –یک دوی ماراتن است- در اسلام تمام مسائل انتخابی وعبادی وتکلیفی وفرعی توسط افراد ریز شده است وائمه اطهار علیهم اسلام هم تا حدودی که منطقی بوده است استقبال کردند وخودهم بر سئوالات افزودندودر ودر طول جریان امامت مسائل جدیدی مطرح شده است وحتی گاهی از سهل انگاری که بعضی مسائل را سئوال نکردند تعجب کردند-حال امامت که یک مسئله بسیاربا اهمیت است ومیبایست کتاب ها درباره ان بحث شود کمترینرا بحث دارد- قابل قیاس با نماز وحتی وضو نیست-چرادلیل است مشخص است افراد خاصی امام باشند ومردم زیاد سئوال نکردند- واین موضوع بخوبی اثبات میکند که جریان امامت در اختیار افراد نبوده است وهمین ضعف دراهل تسنن بخوبی مشخص است- اکثریت علمای اهل تسن ناز جناب تفتازی- ماوردی-قاضی باقلانی-اما نووی-عبدالرحمن جزری ودیگران توافق دارند—1- امام بایدازنظر فقهی وعلمی از دیگران اعلم باشد- 2-مسلمان باشد-3 مکلف باشد4- ازاد باشد-5-مرد باشد-6-از قریش باشد-7-به استفتاازغیر خودنیاز نداشته باشد-8 ( من اضافه میکنم پاسخ سئوالات موردنیاز را حتما بلد باشد)-دراین موردبحث قریشی باشد اصلا توجه نشده است اگر قر ار غیر قریشی باشد رسول اکرم صلواتهاللهعلیه واله والسلم حتما عمومیت میدادند- به استفتا دیگری نیاز نداشته باشد لازمان این است تمام احکام بداندچنین کسی وجودخارجی ندارد جز امام معصوم علیه السلام وتما سئوالات موردنیاز بداند نه انکه من دراوردی چیزی ببافددراین باره هم رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم دستور یندادند وفرمودند اهلبیت من به همه مسائل اگاه هستند-در ثانی فرمودند دوامام اگر بوجود امد- یکی مهدور دم است هم معاویه وهم علی علیه السلام نمیتوانند امام باهم امام باشند وبه اینهم توجه نکردند چهار امامدراهل تسنن رهبری بعهدگرفتند واز همهمتر یک ساختند که رهبر با سلطان یکی گرفتند رهبری که سلطان است ولی اعلم نیست ودو امام هم نمیشود یعنی ایدولوژی بروی هوا استکسانی کبکبه علم ودانش رادراهل تسنن بعهده دارند بجای انکه فکردقیق داشته باشندبرعکس جریانرانحرف میکننددرحدیثیاز رسول اگرم صلواته الله علی واله والسلم است هرچقدر به اخر الزمان نزدیک میشویم در طایفه ای دانشمندترین انها کودکترین وابلهه ترین انها هستند سئوال شدچگونه فرمودند کم سواد مشکل رامیفهمند ولی انها تعصب میورزند وانهارا گمراه میکنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به مناسبت پیروزی شگفت انگیزجنگ سی روزه- لبنان یاتمدن فینقیه- یکی از شگفترین پس از تمدن ایران خاورمیانه است شباهت تمدنیزیادی با ایران دارند ملتی هستند چهدرستوچه غلط هرتمدنی راکه درهرعصر مثبت تشخیص دادند به سمت ان رفتند- زمانی جزو قلمروی ایران شدند وزمانی که ایاران دراوج اقتدار بود با تکتیک خندق ان شاهنشاهی راشکست دادندکه قدرت مقاومت دیگر نداشت وتا امروز چنین بوده است- باوجودانکه تمدن مسیحیت حاکم بود وازطرفغ غرب بخوبی پشتیبانی میشد مغز خاور میانه محسوب میشد ودارای دمکراسی ودانشگاه ای معتبر بود اخرین تحولات علمی وغیره اولین بار دربیروت اشکارمیشد واز نظرتمدن غربی بالاترین تمدن خاورمیانه دربیروت بود وبرخلاف امروز که بایکوت خبری وکمک رسانی به اومیشود درسطح اخبارجهان بود وحمل ونقل هوائی بیشترین انهااز سراسر دنیا به لبنان میامد واز لبنان به جای دیگر میرفت کهامروز کشورهای عرب خلیج فارس تا حدودی چنین هستند- هیچ انتظار نمیرفت روزی اسلام انهم شیعه ولبنان روردرروی غرب قراربگیردحرکت لبنان به سمت ایران بعداز کوبیدن ایران خطرناکترین کشور درخاورمیانه لبنان تشخیص داده شد- تخم نفاق وچند دستگی رادران کاشتندبخصوص بین مذاهبحتی بین مذاهب سنی وطرافدران خودراتقویت کردند وبه کشورهای عرب خلیج فارس بدستور مارگیر بزرگ دنیا امریکا دستور کوبیدن لبنان بددون لحاظ کردن کوچکترین ارز ش اخلاقیکهبعدا دمکرات وکومله ومنافقین درایارن هم همچنان عمل کردند- بریا انکه گفتند اسلام برای ما کافی است ونیازی به غرب دیگر نیست- تمام انتخابات ازاد را بخون کشاندندکه قبلا درارامش بود وهر شخصیتی که به غرب ایراد میگرفت مانند ایران سرنگون میشد ومسیحیت افراطی واسلام افراطی در دستور قراردادند کهنتجهاش کشتار وخرابی وبالارفتن تورم است- تا هلال سبز رخ ندهد-این وحودت امروزی خود یک معجزه ای بالاتر از معجزه سیاسی حضرت مسیح علیه السلام است-جناب رهبر یهودیان فرانسه نکته ای بیان کرده استکه عینا همان موضوع راجناب رهبر عزیزمان رحمت الله علیه وجناب سید پر ابهت وعظمت جناب حضرت ایت الله حسن نصر الله رحمت الله علیه فرموده استکه غرب هربحرانی رادریک کشور ایجاد میکند بایک بلوک همرا میشود وبه ناچار طرف مقابل بایدبایک بلوک دفاع کند وقصد غرب تنها ان کشورنیست بلکه یک بلوک رابکوبد- لذا خطر داعش رامیبایست جایگزین القاعده دانست که اخرینا ابوبکر ابغدادی صراحتا گفته است القاعاده هیچگونه ایرادی رابرای من نگرفته است-لقب تهدید برای انسانیت وتمدن عزیز اسلام وانسان هادانسته استکه لبنان هم را شامل میشود- ومقاومت منطقه قدرت تحمل ودور کردن انهارادارد وتقسیم ملتها به دوگروه توطئه جدید استکه ملتها ومنطقه را دربر میگیردوجود لبنان رادیکال مسلما ضربه هولناک برای این توطئه استکه این ماررابجان ملت ها منطقه بیاندازند-حال مسلمان باشد ویا مسیحی باشد ویا کمونیست باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ضد خداوندمنان-تمام افرادی کهار جنایت بار یاراعمالی کهنفرت بشری رابدنبال دارند که عقلای راستین هم بران صحه میگذارند جزو این گروه هستند- کسانی که بیشاز اندازه امتیاز از افراد میگیرند یاخرابی بسیار زیاد ایجاد میکنند اینها شامال ضدخداوندمنان میشوند- کسانی که بی جهت خودرابرترازدیگران واز مردم توقعاتی بیش از اندازه دارند کهدر یک داستان یهودی اژدهای بزرگ شبه جزیره ویابقول اعراب اژدهاکمار بر دوش ویابقول قران مجیدفرعون باشند- کسانی که صلح جامعه راتبدیل به جنگ میکنند واهل صلح نیستند ومیخواهند از طریق زور وجنگ به خواسته خود برسند-کسانی که بامردم سخت گیری میکنند وبه انهافرصت درک مطالب وحتی تبین حقوق انها نمیکنند – کسانی که اهل فرقه گرائی هستند واز جماعت راستینمنشعب میشوند وعقایدخاص خودر ابازور بر مردم تحمیل میکنند- کسانی که فحشا و عومال فساد چون الکل را رایج میکنند-کسانیکه ازادی مردم را به دلیل های فرقه گرایانه احمقانه- محدود وسر پیچی از ان را مجازات میکنند- وحق راتنها به فرق خود حق میدهند-افرادی که به ضعفافشار میاورند وقوانین دیگران سعی میکنند که ضعیف کنند- اندیشه انهااز یک سرچشمه بسیار ضعیفی سیراب شده است واینان بعداز رشد سریع شروع به ضعیف میشوند تا محو شوند


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم- جناب اقای دکتر مهدی خزعلی عزیز- فرمودید که دهزار یا صدهزاربیل بورد( صفحه نمایشیبزرگ در خیابان ها) که هرکدام در روزیک میلیون تومان اجاره انها استکه عکس رهبری عزیز را نشان میدهد با این پول میتوان همه مشکلات جامعه راحل کرد- فکر نمیکنید ماشین حساب شما پرش دارد؟- خداوندمنان با این همه مخلوقات وبااینهمه نعمت ها ویکصدبیست وچهار هزار وپیامبر ودواز دهبرابر اولیا الله وتعادات زیادربانیون وضع رابخوبی مشاهد میکنیدکهدرچه حال است؟؟ بقول استادمعزز حضرت ایت الله قرائتی رحمت الله علیه اگر بادبزن را مستمر نزنید کباب پخته نمیشود- شماتبلغات دیگران راهم باید لحاظ کنید وضعیت زمان رابایدسنجید امام حسین علیه السلام پول زیادی به یک شاعر که درمدح ایشان دادندسروصدای نادانها بلند شد ایاشن فرمودند برای ابرومومن که خط مقدم است هرچقدر هزینه شود کم است بخوایندکه امام علیه السلام میخواست اندکی از تبلیغات معاویه علیه العنت رابکاهد حضرت امیر علیه السلام زمانی که به حکومت رسید زیاددراوائل نیازمند تبلیغات نبود ولی بعدا نیازمندبود ولی حضرت دیگران بر خودترجیح داد وان جریانات رخ داد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تدریس عمومی مذهب اسلام-باتوجه به دروس اموزش وپرورش باید یک روش مستمر ویا غیر مسمتر را طرح ریزی کرد-2-در روستا بخصوص برای دختران سعی شود این دروس درمنزل هم داده شود-یانکه مقداری ار دروس در خانه داده شود-تا سن چهارد سالگی-3-تا شرایطی فرد کار میکند بیادمعافیت از کلاس درنظر گرفته شود وبرنامه باتقلیل ساعت روبرو شود- 4-در شرایط خاص برنماه تا 16 ساعت درهفته تقلیل یابد-در روستا یا شهر چنانچه فرد کار مناسب داشته باشدمیتواندبامعافیت بخشی از روز را کار کند ودرشب از برنامه خاص استفاده کند-5 میتوان برا ی افرادکارمناسب یافت که بتواند بهتر از از طرح برنامه ها استفاده ببرنند-6- میبایست سطح کیفیت با درخواست افراد مستعد بالابرد-7-تاسطح خاصی میبایست تقریبا یادگیری اجباری باشد-8-دولت میبایست برای اجرا شدن این طرح قوانین لازم برایافراد وضع کند-9-وضعیت ساعاتی تدریس درفصول مختلفمیابیست بهنحوی باشد کهاز اظطراب ونگرانی افراد بکاهد-10-ودربرنامه ها –اهمیت همشهری بودن وروابط اجتماعی ودرک سیاسی دقیق ونوع دوستی واهمیت به سلامتی و ورزش رابخوبی بیان کند-11-سازمان از مشاورین بر جسته بخصوص دبیرانبرجسته وکارفرمای بر جسته وروانشناسان ودیگر متخصصین بهره کافی ببرند-12- ودولت بودجه لازم را برای اجرای موفق اینطرح به سخاوت کامل در اختیار مسئولین قرار دهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم -با الهام از کتاب-گرانسنگ بحران درفلسفه ئحضرت استادمعزز دکتر رضا اردکانی دامت افاضاته-وضع اسلام ناب پایدار است انرا ناپایدارنکنیم؟؟!!- ": اعتقاد یا ایدئولژی کلی غرب بود که بر طبق ان بشر خود بدون انکه نیاز به دین ومعنویت وتفکر (ناب) وفلسفه*** داشته باشد- تمام مسائل( یاعلم تجربی)را حل کند ؟؟؟!!!- خوب شماغربیان یک دین ومعنویت عقلانی که به یقین رسیده است انتخاب کنید که بافلسفه ناب هماهنگ باشد وبا علم راسخ هم هماهنگ باشد- شما که نمیخواهید جام زهر هلال را سر بکشید ایا میخواهید؟؟!! مسلما نمیخواهید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحم الرحیم –امریکائی هم نشان دان که بزدل نیستند ویک جوان سیاه پوست بی گناه را کشتند!! لطفا پیراهن خونین ایشان رابیاورید تارمسجد اویزان کنیم


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99