سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-کانال شاهنشاهی-چه جناب مجری ان از اینکه شیر وخورشیداز پرچم ایران برداشته شده – ایاشان مضطرب شده است ؟؟ که اگروحی هم نازل شده بود این میزان نارحت نمیشدند ونزدیک است که سنکوب کنند چه خوب رل باز میکند!! چون میداند یکی از اهرم های  برگشت شاهنشاهی وجود این پرچم است؟؟ وشاید نمیداند که درفش کاویانی بر علیه این پرچم بوده است- شیر سمبل خرافاتی حیوانی است که اریائی ها ازان متولد شده اند- خورشید هم سمبل میترا پرستی است حورشید بعنوان یک خداوند واتش  هم بعنوان یک عنصر مقدس  وشمشیر هم یعنی جهان سرای من است واهورامزدا این بساط را بهم زد فقط کوروش را پذیرفت- مابقیه طاغوتهای نشانداربودند- حال شما میتوانید روی سدتان شیر خور شیدرا بکشید ودرخانه همه جا پرچم رابگذارید که یکدفعه جوش نیاورید وارامش داشته باشیدشعر اقای کارو را خواند که خدایا کفر نمیگویم- بعدایشان میفرمایدکه اینخدا  الله نیست یک نیروی ناشناخته- - به راحتی میشوداثبات کردکه غزب درحال ساخت یک انتی تز اسلامی رادارمیسازد تا ازتاکتیک اقای مارکس که تنها انتی تز میتواندبرنده شود- بتواند برنده میدان شوداللهی که شناسنامه ای به ان عظمتدارد  کنار زده شودخدای ناشناختهای که هیچکار ازدستش بر نمیاید نه پیامبر دارد ونه کتاب دار ونه دستور یدارد درست مانندبت است که ابوسفیان باید پیامبر اش شود ومردم راهدایت کند حال اقای رضا پهلوی جای اقای ابوسفیان ایران راهدایت میکند زمانی ریس دمکرات کردستان ایران باتمام کشتارها وتوهین هائی کهبه طلبه ها ومذهب اسلام کرد درزمان شاه منحوس ومردم بیدار شدند اسم پدرسوختهرا روی دمکرات گذاشتند وبه ژندامری ایارن انها رالو میدادند ومیگفتند پدرشان رادربیاورید نامه ایت الله الظمی مرحوم قیاسی رحمت الله علیه نوشتند که ما به بن بست رسیدهایم چه کنیم؟؟ ایاشن درجواب فرمودند اسلام همه چیز دارد وبه اندازه موهای سرشما کتاب دارددست از مسخره باز ی بر دارید اقای رضا پهلوی چند تا کتاب دارد وتا امروز چه گفته است؟؟دونفر یهودی کثیف بنام رامش وشیبانی تکتیک هیتلر وبی –بی سی راانجام میدهد نودوپنج درصداز امریکا گرفته غیر از اسرائیل جنایت کار هستند اخیرا امریکا علاخاموشی وادرابه تز فدرالی کرده است که ایران تجریه شودتا اقای رضا پهلوی نتواند به ایران بیاید شخص خدمت خان رسید وگفت خان گویافلانی میخواهد شهردار شود ولی بعلل زیادنمیتواند وحق دارد خان فرمود خیر خوداش بهمن گفته است هروقت من منصرف شدم منرا درجمع شلاق بزنید وریش وسبیل منرابتراشید ووارونه روی خر سوار کنید وبچرخانید تا شیطان از من دور شود- جالب فرموده است جناب اقای رامش شیرشدن حماس برای اناست که خانم کلینتون حمایت خودراازایشان اعلام کرده است واسرالئیل مظلوم زیر لکدهای ایشان درحال سقط شدن هستند- اقایان خربزه فروشی درامریکاوکانادا بکیند همین پول ها بادل خوش بدست میاورید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای نوری زاده اخیرا سیاست مداران گذشته ایران که بقول دانشمندان ایران ": کله وپاچه:"تعریف بیان میفرمودند  با اب وتاب زرق وبرق دادندحتی شاه منفکی وبیسوادرا درقالب مسیح علیه السلام؟؟!! شایسته بود چند |" کد:" از انها بیان میکردند با اندک معلوماتی که من دارم کلا هم اجمعین به گردمن هم نمیرسند-در لندن من فقط سه نفر رادیدم که سواد سیاسای عالی داشتند که هرسه باوجودانکه کمونیست بودند ویا لیبرال دمکرات بودند تا حدود هشتاد درصد مطالب من را به من اطمینان میدادند که دقیق است- یکی از اینها از کلاس راهنمائی  به انگلستان رفته بود هشت سال دیبرسان رابانمره عالی گذارنده بود وارد دانشگاه لندن در رشته فنی شده بود- در دبیرستان به حزب کمونیست طرفدار شوروی که گردن کلفت ترین حزب کمونیست غرب پیوسته بود- که دانشکده سیاسی – اقتصادی دارد وبروی جهان کار میکند- سه سال ایشان درکلاس اصطلاحات واصول ومانیفست کمونسیت رامیخواند در انگلستان واروپا بر خلاف امریکاکه البته امروزه ترکیبی شده است معتقد بودند که پس از دروس کلاسیک که میبایست بسیار متقن باشد مابقیه ادامه تحصیلات فرد بایدخوداش درسرارس جهان دانشمندان ومطالبرا با کمک مشاورین تهیه کند وباهر کس که خواست گفتمان علمی داشته باشدهر کلاسی که خواست بگذارند ونتیجه کارش راارائهدهد مدرک بالاتر رابگیردالی مشا الله- امریکائی درعلوم بخصوص پزشکی این روش راتبدیل کردندبه کلاس درس مداوم وبعد فرد سپس پست معاون تحقیقات میگرفت دریک تحقیقات شرکت میکرد این روش بسیارموفقیت امیز شددرعلومتا حدودی بخصوص پزشکی این روش را موردتوجه قرارداداروپا ولی درمسائل علوم انسانی هم سعی میکند ان نتایجی که بهنظر میرسد که متقن استدورهای کوتاه مدتی برای انها تهیه کند وروش اصلی همان گفتمان است ایشان پس از سه سال واردگفتمان دراصول واصطلاحات شد-دراین دوره بهایاشن گفتندکه شما شناخت سیاست ایران را شروع کنید ومامقالات سیاسی که وزارات امورخارجه ایران تهیه کرده استاز وزرات امورحارجه انگلستان میگیریم به شما میدهیم روی اصطلاحات واصول کار کنید ورزاتهای امور خارجه دنیا مطالبی راتهیه میکنندکه دیدگاه ان کشوردران مسائل است هرکشوری خواست به اومیدهند ایاشان مقداری از این مقالات رامیگرد بیست روز رو یانها کار میکند متوجه میوشد سرتا پاغلط است ومزخرف است حتی یک اصطلاح درست بکار نبرده است زنگ میزند به وزرات امورخارجه ایران  وریس پژوهش رامیخواهد عناون مقاله میخواند وخصوصیات مقاله رامیگوید وایرادهای انرا میگریدوسط بحث ایشان میفرمایدکه الان من جلسه دارم خداحافظ-  از یک منبع موثق یکی از این مقالات رابه روس ها دادند روس ها گفته بودند این اصول را چگونه تحقیق کردید گفته بودند امریکائی هابه ما گفته اند انها گفته بودند این اصول غلط است وما محرمانه به شما میگوئیم کهاصول امریکائی دراین موردکدام است گفته بودند ما باور نمیکنیم وما به امریکادی ها اعتماد داریم؟؟-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-به مناسبترحلت جانسوز بزرگ مرد حضرت مرحوم ایت الله شیخ نعمت الله ادیب رحمت اللهعلیه که پریروز به ملا اعلی عروج کردند بحق یکی از رادمردان وتوریسین های بزرگ اسلامی بودند باقلبی رئوف وتدبیر ی عظیم ومترجم کتب از عربی بفارسی وتوریسین اقای شریعتداری که خود ایشان به من فرمودند که به انجناب گفتم یخ شمانمیگیردولی من سعی خودرا کردم- درباردمکرات نکته ای از ایشان میخواستم عرض کنم   وطلب دعا از مردم نمایم کهخداوندمنان ایاشان را از مرض الزایمر نجات دهد ولی توفیق نصیب من نشد-مختصر قبل از انقلاب وکمی بعداز انقلاب خانه تیمی تقدسی زیادپیدا کردوایشان بخوبی درک کرد که میبایست جوانان راسراسامان داد وبکارهای عام المنفعهوخدماتی مشغول کرد مانندمنافقین ودرضمن به انها ایدلوژی الهی رایاداد واگر فرهیتخواگان مذهبی شهر به من فشار میاوردند کهاموزش وپرورش کلاس لیبرال دمکراسی هرکه میخواهدبگذارند وشهر میبایست محا کمناظرات با اینجنابان ودیگر  گروه باشد ولی اینچنین نشد فقط ایشان درمسجد اجازه داد گروه ها بیایندوصحبت کند مردم اعتراض کردند که بر خلاف امام علیه السلام صحبت میکنند- ایشان فرمودند پاسخ انها بامن است ولی سپاه عجله کرد واین افراد ممنوع المنبر وسپس چون از بیانات انها مانیفست درست شد که سرلوحه گروه های تندرو شد بعضی از انها رادستگیرکرد که ان افرادرالو دهند ولی انها دقیقانمیدانستند چه کسانی هستندودرحدود پنچاه هزار لیبرالدمکرات ماقبلاز انقلاب مشتاقبدیم نظریان انها رادرمورد هدایت حکومت بشنویمسکوت اختیار کرده بودند غول انها درکوچه ما بودومن نمیدانستموایاشان کسی بودکهنزدیک مسجد رجا بود بعدازان کمداوم سه راهی درکوچه منفجر میشد وسپس شب ها یک موتور سواردرحالیکه ترک اش یک فرد بامسلسل به اسمان تیراندازی میکرد درهمان راستا میچرخید وحتی انزمان پلیس گشت با پیکان شبها گشت میزد به محض انکهبه مسجد رجا نزدیک میشد به موازات ماشین مسلسل میزدند- ایاشن سخنرانی هاخودشان را شروع کرد وفرمودند اگر دراین محله قرار است کسی کشته شود ان بایدمن باشم وپس از تهدیدهای زیادسررانجام نارنجکی به سمت ایشان پرتاب کردندکه بخیرگذشت روح اش شاد ودرجات ایشان  متعالی باد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درس دانشگاهی وفرهیخته بودند به این معنا نیست که میزانی معلومات پیچیده ووسیعانسان پیدا کند بلکه فرد بتواند درهرموضوعی کنکاش دقیقی داشته باشد وسر به هوا حرف نزد ونپذیرد-دومقدمه لازم است تا وارد موضوع شد- اخیرامبارزه با سایبر سکس شروع شده است اغاز ان بااین تزکه از طریق اینترنت زنان به مردان وبلعکس چت وگفتگوی سکسی تحرک کننده بکنند وبیان فرمودند که هیچ اشکالی ندارد وسایتهائی هم بوجودامد همکه بر همین اساس برنامه ریزی شده بود کم کم عکس هم مجاز شدغول مرد سیصد کیلوئیو دخترنوجوان چهلوپنج کیلوئی وارد میدان شدند- باز سایتهائی بوجودامدتا کم کم فیلم هم امد  وجنبه بین المللی گرفته به خود گرفت یک شیر پاک خورده مثلادر ویتنام پنچ دختر وزنرااجیر میکند از طریق اینترنت اینها چت سایبر سکس میکنند هردفعه ده دلار به دختران میدهد ومشهورترین دختر ویتنامی اجیر سایت فلیپینی میشود وسپس به استرالیا میرود وسرانجام از انگلستان ویا امریکا سردرمیاورد حالا اخیرا امریکا مبارزه را شروع کرده است وبدنبالش فلیپین تاکتیک عوض شده است یافیلم رابه درخانه هامیبرند ویدختر چند دقیقه بهخانه فرد میرود واز اوفیلم انترنتی گرفته میشود-تمام اینموارد درکشورهای مسیحی ویامذهبی درست میشود سایتی درامریکا میفمراید همان دجال ضدمسیح بلافاصله بوجود امدانچه ان دجال ضد مسیح علیه السلام بایدمیکردامروزه بصورت بسیار مدرن انجام میدهد موزیک الکترونیکی فلان سبک وخداوند از ان زمان تا به حال تماشاچئی است- اشکال دراینجا استکهخداوند مذهب راستین را بوجود اورده است وحی وزنده است بایدگشت وانرا درایران عزیز پیدا کرد-جناب اقای جناب فرهیخته!!

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به جناب مستطاب اقای توکای مقدس-یک گزارش در ( (voaصدای امریکا از ایشان دیدیم- خیلی بیان انجلیلی پست مدرنیسم ساده وروانی داشت البته تازه مطالب اشتهااور بیان میکر د به پیش غذا نرسیدیم یک سایت بنام- توکای مقدس ویا(sainttouka.blogfa);کسانی که بخواهندکمی چارلی چاپلین واربه خاطرات زندگانی راشکار کنند وخوش باشند اموزش قابل ملاحظه دارد- کسانی که بقول حضرت داوود علیه السلام بدنبال برنز هستند تا طلا دست به باستانشناسی افر اد وحوادث میزنند وجمله جناب اقای چالرز بروک میگویند:"چه ماجرائی وچه راهحلی باور نکردنی استغیرقابل انتظار است بخصوصکه یک مقاله شودیک الهام اشکارکه بزیبائی بیان میشود وحتی میتواند اجر ا شود- یکنوع معرفت سکولاریسیمی که نقالی میشود-کهتمام اجزایش مانند یک طرح معماری سرجایش است- رئالیستی است-که بخوبی باان میشودهمزادپنداری کرددر سطح کالج دانشگاهی هم قرائت کرد وه راحتی میتوان با کمی استعدادانراتجربه کرد ومداوم زمینه های میدهد که حقایق از نظرایشان چیست تصویرات وتجسمات بیانها همه معاصری هستند-درضمن موقعیتهای خطر راهم خاطرنشان میکنند؟؟بادید ازاد شاملوئ یحقیقت یابی کرددرست مانند انکه یک کشف علمی رابیان میکنندکه بزودی درموزه علوم قرار میگرد وجمله ای که دریک موزه علمی درغرب نوشته بود حقایق علمی حقایقمحبوب مذهبی راغافل میشود درباره ایشان صدق میکندولی درخاتمه تاین پند را بااجازه ایشان میدهم – اندکی هم فکر برزخ کنید وکمتر باز زنان غیر محجبه خوش وبش کنیدکه عذاب وجدان نگیرید انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-میبایست تحلیل های غرب رادرباره سلفی گری وتکفیری ووهابیت ارهابی وداعش بخوبی تحلیل شودکه برخورد غرب با انهاچگونه است وچه تفکراتی پشت ان قرارد ارد وکجا ها نرمش نشان میدهند مانند موضوع ازادی ویا امنیت وارتباط انها باحوامع مذهبی واجتماعی وسیاسی غرب چگونه است وبر خرد کلی انها را باکشورهای اسلامی واموزشی کهبه مدارس ودانشگاه های خودشان میدهند واز لحاظ امنیتیچه مطالبی رابیان میکنند وبانومسلمان خودشان چگونه برخورد میکنند وچه ترکش هائی را میتواند تولید کند وتفاسیر انها از احساسات مسلمانان چگونه است وخودانها چه احساساتی را تولید ونشان میدهند


ارسال شده در توسط علی

   بسم الله الرحمن الرحیم—مسئله فدک- دانشمندان درباره فدک تحقیقات جالبی کرده انداز طرق مختلف حقانیت انرا – انراکه متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیهابوده اثبات کردند- وعدم ایمان شیخینبه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک دلیل اش همین مطلب میدانند-دو دلیل رامورد توجه قرار میدهیم- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودندبعداز من دروغگویان زیادمیشوند واگر حدیثی شنیدید کهازمن است وباقران مطابقت ندارد بر دیواربزنید- واین حدیثی که معشرانبیا قشر ویا طبقه ویا جامعه انبیاکهچند مورد از حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیان شده استکه همگی باعقل هم سنجیده شود درست از اب درمیایدمثلا زن دوست هستند-جناب اقای ابوبکر ناشیانه از ان الگو بر داری کرده است ما چیزی رابه ارث نمیگذاریم؟؟ درحالیکه تورات شاید غلو هم کرده باشد از حضرت ابراهیم علیه السلام به بعد انبیا نسل بعداز نسل درخاندان یهود صاحب گوسفندان زیادی به ارث میبردند وهمچنین خانه های مجلل- خداوندمنان به یهود ثروت افسانهای بخشیدکه اها به ثروت ملل دیگر چشم طمع ندوزند وبلکه دیگران به خاطر ثروت انانبه دین انها جذب شوند درباره حضرت داوود که گویا کاخی عظیم داشته است قبلا میگفتند چهارصد اطاق داشته است وچهار صد نفر سرباز یل زیباروی گارد ان کاخ بوده است بعداثبات شده چهارصد اطاق –اطاق زنان حضرت بوده است که چهارصد زن بوده ودم هر اطاق یک گارد بوده است دلیل ان ترس از مردم بوده است که به کاخ حمله ورشوندمذهب مانند ان است که درگذشته پای کسی ورم میکرد یکی از مداواهائی میکردند پای را درکفش کمی تنگتر قرار میدادند که خوب سخت بود است مخالفت زیاد میشده است مذهب در اوائل چنین است لذا دشمن دارد چون نفس اماره زیربار مذهب نمیرود-ثروت حضرت داوود علیه السلام تصور میشده است که توسط زره بافتنکه اهن در دست ایاشان مانند موم بوده است به هرصورتمیخواسته ازا ان استفاده میکردهاست که مهمترین وسیله زره بوده است درحالی که حضرت داوود علیه السلام کارخانه ذوب اهن ومس داشته است وتخم پرندگان میفروخته است وبخش از کاخ راهم که متصل به کاخ بوده است برای حضرت سلیمان صلواته الله علیه واله والسلمساخته است که بعدا ایاشن باکمک جنکاخی بزرگ برای خود ساخت زیرا زنان حضرت داودعلیه السلام یعداز رحلت ایشان درهمان کاخ باشنددر زمان حضرت سلیمان علیهالسلام چندبارقبلا زلزله خفیفی میامده است وباعث ویرانی میشده است واز حضرت خواستند که طاق راهروها از سنگهای بزرگ باشد کهدرمقابل زلزله خفیف پایداری کند وراه نجات باز باشد این کار جن میکرده است ولی پولش به جیب حضرت سلیمان میرفته است وحضرتسلیمان به بعضی از مس ها اشاره میکرده است طلا میشدند بعضیس را مجانی میداده است وبعضی بامس تعویض میکرده است وثروت بهم میزده است وان ارث به دیگرانرسیدند اولین پیامبری است که باترازوی بزرگی وباتبر طلای ایشان راتقسیم کردند پس حدیث قلابی است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99