سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- یکی از القاب ساختگی عربستان به ایران وشیعیان- ابتر به معنای ایدولوژی ی ابتربودن است درحالیکه شیعیان حضرت فاطمه سلام الله علیهارا بیشاز عربستان موردتکریم قرارمیدهند وان عظمترا معصوم ومطهر وامام میدانند ودرایدولوژی خود نقش حضرت فاطمه سلام الله علیها درحد استراتژیک است ولی دروهابیت وعربستان فقط دختر رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم وقش بارزی ندارد وبجای ایشان نقش اسا سی را خانم عایشه وهند جگرخوارداردوبه همن علت برای خود فریضه ایجادتنش درحوزه شیعیان وبعدا اهل سنت وکشورهای اسلامی را برای واجب میدانست وبدنبال کودتای ایدولوژیکی دراین کشورها راجزو قانون اساسی خودمیدانست- ولی امروزه این تنش ها نقشی درتغیرات معادلات منطقه ندارد بلکه بیشتر کشورهای اسلامی بخصوص دربخش اهل سنتاز وحودت استراژیکی ویکپارچه گی باعربستان درحال فاصله گرفتن هستند وراهبرد وارگری محافظه گرایانه درپیش گرفتند ونقش اسرائیل دراین کشورهاکهبه دستور عربستان سعودی شکل میگرفت کم رنگ شده است وهیاوهوئی  مثل سابق ندارد- امروز رفیق راهبردی وهم مذهبی عربستان امارات ازانهاجدا شدهاند بر ضد منافع عربستان درمنطقه عمل میکنند وجناب هادی منصور مانند دوران اخر ناپائلون بنا پارت را میگذارند- یک ضرالمثل ایتالیائی است که بیادبدین صورت اصلاح شود که درکشوری باران- نمی اید علت اش حکومت دزد است- امروزه تمام ایدولوژی های درمانده درحال ازدست دادن محبوبیت هستند ولی امواج انها هنوز به قلعه مستحکم عربستان نرسیده است ولی انهاهم درعربستان درزندان خانگی هستندومداوم ترس دارند که دمکرات ها درامریکا بقدرت برسند .شیشه قدرتات انها به زمین بخورد ودیگر عربستان دراوپک ان اهرم کلیدی غرب نیست ونمیتواند ان نقش قبی راباز ی کند ودرنتجه فقط یک قدرت اقتصادی بنفع غرب است- ومانند زمانی که پاپ ها درایتالیا بفدرت رسیدند وان وحدت فرا جناحی را از بین بردندوبهیثکفرقه گرائی مذمو ومنحوس سیر کردند که رانجام به یک انقلاب اصلاح طلب دچار شدند همنی سرنوشت برای انها رقم خواهدخورد واقایان وحدت اهل سنت را چند پاره کردند واخیرا با حکومت شیعه وسنی عراق وحدت پیدا کردند؟؟ وامارات باسوریه اسدی به همکاری نزدیک شده است- مدتی مردم به بهانه اصلاح گرائی درعربستان مشغول کردندونماینده ان جناب ابن سلمان است کهدرجزیاتی مطابق میل امریکائی تغیرات نه چندان مهم  انجام داده است که اب پاکی برفقه اهنین وهابیت ریحته است!! واز پشت به اسلام ناب خنجر میزند ودر حکومت پادشاهی مطلقه هیچگونه حرکتی به سمت عدالت وفضیلت وتعادل وفراجناحی ومردمی – وجود ندارد وحتی یک صندلی به مردم عادی داده نشده است وفقط بفکر صندلی ومقام خودهستند وبرای حفظ خود تلاش میکنند- ویک سرخوردگی عمومی درجهان برای خودبوجوداوردهاند که اینده پایداری نمی شود برای انها پیش بینی کرد ودرجهان اسلام واعراب رشد ونمو سیاسی درحال شکل گرفتن است وبا رشد ان قدرت غرب و وهابیت روبه ضعف خواهد گذاشت-  وهابیت درکشورهای شرق رنگ باخته است وعلنا انها را مورد سرزنش واحزاب انها غیرقانونی قلمداد میکنند- وتوان ومحبویتی ندارند- متاسفانه ان شادابی که قبلا دراهل سنت دیده میشد به رکود رسیدهاست وهابیتی که بامیراث مسلمانان وجهان به مخالف بر خواست وحتی بنیاد پیشرفتهای مادی ودنیائی پیشرفته بهمخالف برخاست وازادی مشروع وعقلانی ومکفی را خدشه دار کرد وبخصوص موضعات مدنی رابه سخره گرفت- ومجادله احسن را جرم دانست- وحتی بابسیاری از ایات قران به مخالفت بر خاست- مسلم است دیگرذ رنگی نخواهد داشت انشااالله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به ترور برادر ریس کره شمالی – قبل از انکه واردبحث شوم- مطالبی بایدعرض کنم- درارتش وسیستم های اطلاعاتی تعدادافرادی کهاطلاعات دقیق دارند بیشا ز پنچ درصدنیست ومابقیه طبق یک مکتب خاصی مقداری حقایق میداند که مورد نیاز انها است ومابقه اخبارجعلی ودروغ است کافراد خریداری شد بعداز مدتی سازمان های هدف متجه میشوند وبه فرد مشکوک میشوندذوفرد احساس خطر میکند وخودرا لو میدهد- فرمانده من در مرکز زرهی مداوم اخبار اطلاعات غلط به من میداد وبعضی بخوبی اشکار بود وبعضی من متوجه نمیشدم واستوار کریمی بعدحقاییق را میگفت وتعجب میکرد چرابهمن اینمطالب قلابی را میگوید وخودمن هم تعجب میکردم که دلیلی نداردکه این مطالب-را- به من بگوید- ییک از دروغ ایشان مثلا سی موشک که در روی داریه ای خاصی سوار کردند ظرف سه دقیقه محاسبه دقیق از روی را دار میکنم میزنم-درجبهه- دیده بان درامریکا چهارده سال تخصص دارد بهنظر میرسد که یکدفعه تانک اشکار میشود میتوان انرا به راحتی زد بسیار مشکل است بخصصو افراد حرفه باشند اصلا فردمتوجه نمیشود خیلی بامهارت داشته باشد وتجربه که صدایتانک وبلند شدن خاک راتشخیص دهد وبداند تانک الان کجا است بهموقع ظاهر شودبیش از هشت دقیقه فرصت نداردوگرنه مشوک تانک اورامیزندوبیادبلافاصله ظرف مدتی کوتاه از کوه پائین بیاید ویادرغار تمهیدات زیادی شده باشد مخفی شود معلوم نمیشوداز کجا میفهمند که فرد کجا است یک موشک پنچ سانتی اومیامد یکبار یک –به جناب سرهنگ گفته بودند فلان نقطه دیده بانی بسیار خطرناک است بچه ها میدانستند که دران اطراف موشکهای زمینی- که باماهواره شلیک میشد وجوددارد ولی نمیتوانستند انرا پیدا کنند وحتی میگفتند تعدادی ماکت انها وجودارد نزدیک انها شوی دمنفجر میشود ویادردست منفجر میشود- البته تمام خدمه تانک عراق ماهرنبودند بعضی ازانه ضعیفتراز مابودند حتی شکار میشدند وبعضی بسیارحرفه ای بودند جناب سرهنگ فرموده بودمن حساب اینهارامیرسم گفته بودندجناب سرهنگ خیلی زبلی ومهارت وتجربه میخواهد- فرمده بودندبیخودبهمن سرهنگی زودهنگام ندادند اشکال این است به ایشان که رهبر است رمز های اصلی میدهند که اطلاعات بدهدولی به گروهبان رمز فرعی میدهند اگر جناب سرهنگ شهید شد مشکلات ایجاد میشود وبیادتوسط هلی کوپتر یک رمز اصل به اوبدهند هلی کوپترهم درخطر ضربه است- از اینکه دعش در درعراق وسوریه تیراندازی های دقیقی داشت- مشخص میشود که امریکا هزینه سنگینی کرده است- قانونا برای هرنقطه دیده بانی یک دفترچه درست میشود که تمام خصوصیات بیان میشود وچگونه عمل کن هممشخص میشود هرچه بچه گفتهبودند بیاد شمامدت یبا ما بحث کنی ایشان به چند سئوال بیشتر توجه نکرده بود وگفته بود من سرهنگ هستم- گروهبان گفته بود اگر نتوانستید به موقع عمل کنید مهم نیست احتمالا پست بعدی میتوانداورابزند- ایشان در نقطه عملیات قرار میکگرد صدای تانک بلند میشود ولی بیشاز هشت دقیقه طول میکشدکهمورد مسلسل تانک قرار میگریرد واز کوه به سمت پائین میاید درحالی گروه درغاربودن ویک موشک به ایشان برخوردمیکند-درسازمانهای جاسوسی وضد جاسوسی اینچنین است- برادر ریس کره شمالی علاقه شدیدبه حکمتداری نداشته است مدیریت اساس ان خصلتهای ذاتی است وبعدعلوم مدیریتی کمک میکند چون بانسان سرکار داردیک کاریزما میخواهدیک حس جذب کننده بیا داشت وبتواندقلوب افرادراتسخیر کند واین امرنسبی درهمه است در راس بیادزیادباشد هم خصلت ها وهم هوش وعلوم مدیریتی که ایشان نداشته است- ولی فردی تو دل برو بوده است وتاحدی روحیات غربی داشته است خواستنداز ایشان بعناون یک سرپل باغرب استفاده کنند یک واسطه باشد- و ایشان اطلاعات خوداش را به کره شمالی بدهد وغربیان از اوضاع کره شمالی باخبر کند خوب این کاری خسته کننده است ومقداری پول به ایشان داده بودند خاست کلاسی برودوتجارت یکند وخانه ای داشتهباشد وکمی هم عیاشی کند امریکا طرح ریز ی میکند وزنان خاصی تربیت میکند یک ازانها اهل ویتنام است- وکم کم با با پولهای زیاد از ایشان اطلاعات درست راپیدا میکندمثلااز تجار کره شمالی درمالز ی بداند کدام جاسوس هستند وغیره ازاینکه ایشان بسیارزن باره باشد به نظر نمیرسد شش زن داشته است ولی میگویند یکی از تفریحات ایشان افرادی که خیلی خوب مهارت درکارهای سکسی داشته است باز نان معرفی مثلااز کشور چک دراطاقی عمیلت سکسی انجام میدادهاست وایشان بادئربین تماشضا میکردهاست که هم یادبگیرد وهمین لذت ببرد که حوصله سکس نداشته است – درکتابی میخواندم فض کنید دربهشت فردی نه زن ونه بچه .وهیچ کس درنزداش نیست ویا درفضای بسیاربزرگی درکاخی دیگر ی هستند هروقت فردبخواهد با حورالعین رابطه جنسی داشته باشد- حورالعین یک فضای نورانی تولید مانندکره وفرد وارداین کره میشود که هیچ چیزی از بیرن مشخص نیست وجنس بدن حورالعین از یکنوع شیشه است ابکهمخورد کامالا مشخص میشود وبهرنگهای مختلف ونورانی وباعطر مشاهده میشود حال چه برسد بدنیا- لذا برنامه کشتن ایشان را طرح ریزی کردند که عومال اطلاعاتی غرب یاگول خوردند ویاانها هم ناراحت نه نبودند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به ترور برادر ریس کره شمالی – قبل از انکه واردبحث شوم- مطالبی بایدعرض کنم- درارتش وسیستم های اطلاعاتی تعدادافرادی کهاطلاعات دقیق دارند بیشا ز پنچ درصدنیست ومابقیه طبق یک مکتب خاصی مقداری حقایق میداند که مورد نیاز انها است ومابقه اخبارجعلی ودروغ است کافراد خریداری شد بعداز مدتی سازمان های هدف متجه میشوند وبه فرد مشکوک میشوندذوفرد احساس خطر میکند وخودرا لو میدهد- فرمانده من در مرکز زرهی مداوم اخبار اطلاعات غلط به من میداد وبعضی بخوبی اشکار بود وبعضی من متوجه نمیشدم واستوار کریمی بعدحقاییق را میگفت وتعجب میکرد چرابهمن اینمطالب قلابی را میگوید وخودمن هم تعجب میکردم که دلیلی نداردکه این مطالب-را- به من بگوید- ییک از دروغ ایشان مثلا سی موشک که در روی داریه ای خاصی سوار کردند ظرف سه دقیقه محاسبه دقیق از روی را دار میکنم میزنم-درجبهه- دیده بان درامریکا چهارده سال تخصص دارد بهنظر میرسد که یکدفعه تانک اشکار میشود میتوان انرا به راحتی زد بسیار مشکل است بخصصو افراد حرفه باشند اصلا فردمتوجه نمیشود خیلی بامهارت داشته باشد وتجربه که صدایتانک وبلند شدن خاک راتشخیص دهد وبداند تانک الان کجا است بهموقع ظاهر شودبیش از هشت دقیقه فرصت نداردوگرنه مشوک تانک اورامیزندوبیادبلافاصله ظرف مدتی کوتاه از کوه پائین بیاید ویادرغار تمهیدات زیادی شده باشد مخفی شود معلوم نمیشوداز کجا میفهمند که فرد کجا است یک موشک پنچ سانتی اومیامد یکبار یک –به جناب سرهنگ گفته بودند فلان نقطه دیده بانی بسیار خطرناک است بچه ها میدانستند که دران اطراف موشکهای زمینی- که باماهواره شلیک میشد وجوددارد ولی نمیتوانستند انرا پیدا کنند وحتی میگفتند تعدادی ماکت انها وجودارد نزدیک انها شوی دمنفجر میشود ویادردست منفجر میشود- البته تمام خدمه تانک عراق ماهرنبودند بعضی ازانه ضعیفتراز مابودند حتی شکار میشدند وبعضی بسیارحرفه ای بودند جناب سرهنگ فرموده بودمن حساب اینهارامیرسم گفته بودندجناب سرهنگ خیلی زبلی ومهارت وتجربه میخواهد- فرمده بودندبیخودبهمن سرهنگی زودهنگام ندادند اشکال این است به ایشان که رهبر است رمز های اصلی میدهند که اطلاعات بدهدولی به گروهبان رمز فرعی میدهند اگر جناب سرهنگ شهید شد مشکلات ایجاد میشود وبیادتوسط هلی کوپتر یک رمز اصل به اوبدهند هلی کوپترهم درخطر ضربه است- از اینکه دعش در درعراق وسوریه تیراندازی های دقیقی داشت- مشخص میشود که امریکا هزینه سنگینی کرده است- قانونا برای هرنقطه دیده بانی یک دفترچه درست میشود که تمام خصوصیات بیان میشود وچگونه عمل کن هممشخص میشود هرچه بچه گفتهبودند بیاد شمامدت یبا ما بحث کنی ایشان به چند سئوال بیشتر توجه نکرده بود وگفته بود من سرهنگ هستم- گروهبان گفته بود اگر نتوانستید به موقع عمل کنید مهم نیست احتمالا پست بعدی میتوانداورابزند- ایشان در نقطه عملیات قرار میکگرد صدای تانک بلند میشود ولی بیشاز هشت دقیقه طول میکشدکهمورد مسلسل تانک قرار میگریرد واز کوه به سمت پائین میاید درحالی گروه درغاربودن ویک موشک به ایشان برخوردمیکند-درسازمانهای جاسوسی وضد جاسوسی اینچنین است- برادر ریس کره شمالی علاقه شدیدبه حکمتداری نداشته است مدیریت اساس ان خصلتهای ذاتی است وبعدعلوم مدیریتی کمک میکند چون بانسان سرکار داردیک کاریزما میخواهدیک حس جذب کننده بیا داشت وبتواندقلوب افرادراتسخیر کند واین امرنسبی درهمه است در راس بیادزیادباشد هم خصلت ها وهم هوش وعلوم مدیریتی که ایشان نداشته است- ولی فردی تو دل برو بوده است وتاحدی روحیات غربی داشته است خواستنداز ایشان بعناون یک سرپل باغرب استفاده کنند یک واسطه باشد- و ایشان اطلاعات خوداش را به کره شمالی بدهد وغربیان از اوضاع کره شمالی باخبر کند خوب این کاری خسته کننده است ومقداری پول به ایشان داده بودند خاست کلاسی برودوتجارت یکند وخانه ای داشتهباشد وکمی هم عیاشی کند امریکا طرح ریز ی میکند وزنان خاصی تربیت میکند یک ازانها اهل ویتنام است- وکم کم با با پولهای زیاد از ایشان اطلاعات درست راپیدا میکندمثلااز تجار کره شمالی درمالز ی بداند کدام جاسوس هستند وغیره ازاینکه ایشان بسیارزن باره باشد به نظر نمیرسد شش زن داشته است ولی میگویند یکی از تفریحات ایشان افرادی که خیلی خوب مهارت درکارهای سکسی داشته است باز نان معرفی مثلااز کشور چک دراطاقی عمیلت سکسی انجام میدادهاست وایشان بادئربین تماشضا میکردهاست که هم یادبگیرد وهمین لذت ببرد که حوصله سکس نداشته است – درکتابی میخواندم فض کنید دربهشت فردی نه زن ونه بچه .وهیچ کس درنزداش نیست ویا درفضای بسیاربزرگی درکاخی دیگر ی هستند هروقت فردبخواهد با حورالعین رابطه جنسی داشته باشد- حورالعین یک فضای نورانی تولید مانندکره وفرد وارداین کره میشود که هیچ چیزی از بیرن مشخص نیست وجنس بدن حورالعین از یکنوع شیشه است ابکهمخورد کامالا مشخص میشود وبهرنگهای مختلف ونورانی وباعطر مشاهده میشود حال چه برسد بدنیا- لذا برنامه کشتن ایشان را طرح ریزی کردند که عومال اطلاعاتی غرب یاگول خوردند ویاانها هم ناراحت نه نبودند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب چپ یکی از اشکالها اختلاف طبقاتی درایران را ملاک میاورند که این بحث دربین دانشجویان جا انداخته شده بود- ولی بی انصافی زیاد است در زمان شاه حقوق ریس سازمان خون ماهی هشتادهزارتومان بود درحالیکه یک کسی پشت دخل نانوانی بود حداگثر ماهی هزارتومان بود من میدانستم که جناب دکتر عباسیون متخصص مغز ماهی ده هزارتومان میگیرد ونانواها حقوق انها زیاد شد همان کسی پشت دخل مینشست حقوق دوهزارتومان وپانصد تومان شد درحایکه دکتر عباسیون حق مطب نداشت وهفته هم یکجراجی مغز مجانی بایدمیکرد- گرچه مکن بود هردو حقوق مکفی نباشد پسدرکل اختلاف طبقاتی کم شده است اما قران میفرماید دراختلافات افراددقت کنید یکسان نیستند کم وزیاد- درتمام ابعاد هستند واین کارمن است درتماممجودات هم این چنین است درفرشتگان بدین نحو است وبعدمیفماید من علیم وحکیم است البته تمام این موضعات کلیداصلی شناخت خداوندمنان است که کاری ااسن نیست بخصوص فردی گفتار دروسوسه خناس گرفتار شود ویا اهل حسد- ودرقایمت رمز رابرای همه افراد بیان خواهد وحتی خداوندمنان از فقرا عذرخواهی میکند من زمانی با افرادی درکنار رودخانه دروزن میرفتیم- اتفاقا به یک دانشجویان تربیت معلم من برخورد کردم- ایشان ماربه منزل خوداش برد یک خانه درکل شیادچهل مترمربع بود تمام خانه هااینطوری بودند ودانشجوی مربوطه فرمودندمن شمارا به منزل کسی میبرم که فقرتین فرد بود حال میلیونر است- وباخوشحالی میگفت مثلا نابغه ده ایشان است منزل ایشان چهل متری بودولی اسبا اثایهبهتری داشت البتهثروت ایشان درشیراز بود ایشان بیان کردبیان کردکه من درفقیرترین خانواده بودم که پول مدرسه رفتن نداشتم واز بچه کگی کار میکردم سواداز بچه که مدرسه میرفتند یادگرفتم اب از رودخانه میاوردم وبعدابار عملگی به مرودشت . یا زرقان میرفتم وچون درزمستانرفتن خطرناک بود من در شالیزارها کار میکردم وهر مشکلی در شالیزارها بوجود میامد من میگفتم اجازه بدهیدمن بروم از مراکز خاص سئوال کنم وبهترین کارگر شدم وک روز تیشه خریدم کوه مقابل درست مقداری از لب جاده باریکی بودم تراشیدم تامقدارزیادی وبغل کوه خاکی بود تراشیدموبرنج کاشتم وباسطل از رودخانه اب میرختم کم کم افرادچون دردهکده زمین بسیارکم است انرابهمن محلکردند خودشان به شیراز ویا شهرستانها رفتن ومن از برنج سهمی میرگرفتم وتعدادانهازیادشد وبعد گفتن ماانهارا میفرو شیم وهرچه منسعی کردم نکنید وضع بهترخواهد شد قبل میکردندوکگفتن برویداجازه بگیرید که ما کوه راصاف کنیم گفتندارزش ندارد ومن کم کم مال انهاخریدم وگسترش دادم وبعد واردکارهای دیگری شدم چطوردروسیه یک لنین پیدا میشوددرچین یکمعلم روستائی بنام مائو پیدا میشوددیگران کاره نیستند حتی قران به میزان عمرها اشاره میکند ومیفرمایددکارمن است لذا انسان در تور وچهارچوب قضای الهی است انسان نادان است کهمیخواهداینبرنماه الهی به هم بزند وهم خراب میشوندوهم امکان پذیرنیست میفرمیاد که ما ملتهای را در امکانات وغیرعه به چرخش درمیاوریم یک دفعه بالاهستند وسپس به سمت پائین نزول میکنند- این نزول بهاین معنا نیست کوشش انها را کم میکنند کوشش ها انها سراجای اس است ودیگرا جلوتر میفتند درحالیکه به ظاهر قدرت اینکارراندارند- وبعدمیفرماید برای پیشرفت از طیبات استفاده کنید   از خبیثات استفاده نکنید خبیثات دونوع است نجس ورجس نجس مثل خون اگر روی دست ریخت ویافرد خورد دراوائل ضرر کم دارد وقابل جبران است مانندخون درروی دست که قابل پاک شدن است لی رجس ضربه میزندماننداسید برروی دست ودرخوردن شخصیت انسانی راتغیرر میدهد مانند شراب وموادمخدره و وپول حرام غیره یکی از انها زن بارگی است که امریکا وقتیکه مسائل داخلی شدید پیدا کرد چون راه منطقی انرابلدنبود ویا نمیخواست بصورت منطقی انراحل کند به رجس متوسل شذد ازجمله همین شهوات جنسی وغیره رهرحال بیاددرک کرد بهترین روش -روش الهی است لی کدام روش حقیقتا روش ناب الهی است پیدا کردنکمی مشکل است ولی از نشانه لطف خداوندمنان به بشریت زمانی مشخص میشوداین شناخت را درحال اسان کردن است واین روش ما مال شیعه ناب الهی است که الحمدالله باتمام قدرت اهل سفهات وحماقت وظلم درحال اوج گرفتن است وروزی این بشریت بهان پی خواهد ودعا ما در سرعت بخشین به ظهور حضرت مهدی صلواته الله علیه باعث خواهد که خداوندمنان شرایط ظهور جلو بیاندازد انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز به دفتر خاطرات خودم رفتم-؟؟ ان خاطرزنده شد- توی دفترم درلندن شروع به گریه کردم – بچه ها پیش خانم ایکس رفتند جریان گفتند ایشان با کمی گفتند   بان لهجه زیبا اسکاتلندی   ک بسیارنادر است گفتند بخشی از ا ن دربرنامه بگو حتما عده ای هم مانندتو درحال احوال گذشته هستند وبیاناتی خواهند کردکه شما مقداری ارامش پیدا میکنی ومسببین این جرینات شایدکمی به خود بیاند وبفهمند چه کرده اندقول دادم برخودمسلط شوم وشمه ای هم  از ان بگویم عجب دوران بودی نادر این مرد بزرگ من رابه خانمی در رشت معرفی کرد وباهم به خانه ایشان رفتیم وبه من گفت با این  خانم درباره روزگاری گزرانده گفت و گفتی ی داشته باش ومن هم کناربساط تریاک شاهد قضایاباشم چه عرض کنم زنی بااین همه گنچینه حکمت وتجربه واگاهی کمیاب بود همیشه بدنبال علم وحکمت بود وان شوهرنامرد ونفهماش   او مداوم با زجر میداد وبااو سرستیز بر میامد ایشان چون ریشه ای یک درخت قطور که باخاک مبارزه میکند وچیزی نمیگوید چین وچر.ک ورتاش گویای اشکاراین حقایق بود- ایشان جملانی ا زهاملت –مکبث بیان میکرد وبا روزگار ش تطبیق میکرد که-من مات ومبهوت بودم کتاب جنگ وصلح تولستوی خوانده بود گویا بیست هقت بار انرا خوانده بود وبا زمان جملات اش تطبیق میداد بدرستی تولستوی را شناخته بود همان درکی که امروز ما ازخودمان داریم تولستوی هم همین درک درزمان خود داشت وتزارها ومردم تزار زده درک او ضاع نمیکردند -فرهاد خداوند واعجوبه روزنگاری ایران مدتی درهاروارد درس روزنامه نگاری خوانده بود واستادخوداش رادرجیب داشت یک جملاتی مینوشت من درکناراوبودم مات ومبهوت میشدم فقط شاه میفهید که چه به او میگوید انطورنقل کردندشاه مداوم دریک اطاقی دوراز چشم فرح میرفته است وبرا ی اینده ایران فکر میکرده است وگریه میکرده است ونامه ای به فرهاد نوشته است با اسم کوچک من چکارباید بکنم- هروز درروزنامه میبایست یک شرکت معظم افتتاح شده باشد وروز ی اسمی نبودهویدا را خواست وگفت چرا امروز اسمی نبردید فرمودندقربانت گردم بدنبال یک طرح عظیم هستیم که امریکائی ها حاضر هستندمیلیاردهاتومان رشوه بدهند که دران شرکت کنند ومن  گفتم منافع این طرح عظیم فقط برای مردم ایران است شاه گفت هرمشگلی دارد بگوتامن مرتفع کنم فرمودند قربانت گردم تمام مشکلات حل شده است بزودی کلنک اش را میزنیم امروز ه بحث اندیشه صاحب جواهر است این صاحب جواهر درزمان خوداش نواوری کرد علما طرد اش کردن ایشان میگفت یکقطره اشک برای امام حسین علیه السلام بااگاهی از تن های اشک بدون اگاهی برتر است ولی مطالب اش هیچگونه اشکی دراوائل بوجود نمیاورد حالا مداوم حرف صاحب جواهر است ولی بدنبال اشگ دراوردن هستند روز ی جریان  را افرهاد بحث کردم چه کنیم فرمودند من دوجمله خواهم نوشتولباس کفنم راخواهم پوشید نوشت امام حسین علیه السلام اگر میخواهید بشناسید اورابا سقراط-و- افلاطون وهوگو وشکسپیر وسرانجام مانند مسیح علیه السلام مقایسه کنید فحش بود که نثاراش شد وتهدید به مرگ شد مردمان همیشه به سنتهای تارعنکبوتی میچسبندند گفته انداسب حضرت امام حسین علیه السلام ذوالجنان با ان پیکرخونین وزین واژگونه شده به نزد چادر اهلبیت امد وگریان بود وبه زبان فصیح عربی اشعاری در منقبت وعزای امام حسین علیه اسلام خواندکهمه افسراورا گرفتهبودندوبشدت میگریستندویکدفعه افسار را رها کردند وذوالجنان فرارکرد

که تاثرات اش تمام شودومعلوم نشد کجا رفت وجائئ بنام قبر او هست ودرقیامت این اسب همراه امام  حسین علیه السلم خواهدبود باهمان وضع وان اشعاررا خواهد خواندوهم گریان خواهند شادحتی قتله امام حسین علیه السلام .باهمان اسب امام علیه السلام  به بهشت خواهدرفت  من مدتها درعراق تحصیل کردم هرچه گشتم سندی پیدا نکردم هنوز میخواهندان تارعنکوبتهای گذشته  را حفظ کنند از مدرن شدن وحشت دارند کسی که کروات بزند اسلام رابه بزیراب برده است فرح میگوید من روز ی به ان اطاق شاه رفتم وگفتم این قطار که با این سرعت بر ق میرود حتی سرعت اش از امریکا بیشتر است سرانجام سر پیچی از ریل خارج خواهد شد ومردم فکر میکنند دارند-که دارند امریکائی میشوند ونمیتوانداین وضعیت راتحمل کنند

شاه  گفت ولواز ریل خارح شودبهتراست تا عقب باشند ومردم بعدارزوی حقایق را  درک خواهند کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اخیرا در امریکا دانشمندان الهی مسیحی با برپا کردن کنفرانسهائی در باره علت ضعف های مردمان ان دیار وپیدا کردن راه نجات انان به نکته اساسی رسیدن که علت این ضعفها درمرحله اول درشناخت خداوند است- 17 شخصیت درمورد 17 جنبه خداوند پس ازتحقیقات ودادن کنفرانسهاومباحثات بامردمان یک کتابی بنام کتاب باز درباره خداوند دراین 17جنبه نوشته اند یکی ار این نویسندگان این کتاب :"اقای فرانسیس چان": است گرچه نویسندگان اصول بدست امده توسط انان که درتمام کتب مذهبی یکسان میدانند ولی بیشتر کد از انجیل اوردهاند که در قران عینا بلکه بامثال های ارزنده تر موجود است وچناچه نیازمند برخی تصحیحات باشد در پرانتز قید گردیده است-عنوان فصل – قدرت خداوند =خداوند بسیار توانا است ودارای صفاتی که انسان را مبهوت ومتحیر میسازد ولی ما انسانها به این صفات توجه دقیقی نداریم—در نتجه مردمانی ضعیف وترسو بار میاییم- به نظر درست نمی اید که با وجود چنین خداوندی ما دارای چنین افراد ضعیفی باشیم-مردمان غالبا خودر بهحد کافی قدرتمند نمیدانند زیرا مردمان خدا پرست من تصور میکنم به ندرت درباره قدرت خداوند تفکر میکنند لذا خود را ضعیف میپندارنند- هرچه قدر درباره قدرت الهی بیشتر تفکر خودتان را تمرکز وکانون دهید بیشتر قدرت مند خواهید شدشهامت وشجاعت بیشتری برای کارکردن مثبت پیدا میکنیدوبتوانید نکات مثبت خودتان را بگوئید- داستانهای کتب دینی نشان دهند مردان(وزنان) با قدرتی هستند که به خداوند با قدرت بسیارایمان اوردند که پیامبران نمونه اعلی انان هستند مانند داستان حضرت داود علیه السلام با جالوت طاغوت هرزه ختنه نشده یا افراد صاحب اتش(اخدود) که گفتند خدایا ما را ازاتش ( به جای رفیعتر انتقال بده)بیرون ببر- پیامبران همیشه خداوند را درکنار خود میدانستند وپیامبران درپیری درست مانند جوانی قدرت خودرادارا بودند- پیامبران دارای – اعتماد به نفس- دلیری- وبسیارتوانا بودند- ماهم دراین سه بخش همچون پیامبران بایدارتقا بدهیم- خداوند به انسانها روحی که بخشیده است نه برای ترسیدن است بلکه برای عشق ورزیدن وقدرتمند بودن وباتقواا بودن است( البته نویسنده بعدا روشن میسازد که این شجاعت برای اجرای دستورات الهی است وگرنه باید درمقابل خداوند خاشع وخاضع وفقر وپرنیاز بود ونسبت به مومنان قروتنی کامل داشت) وتسلیم امرالهی بود در خواندن کتب مذهبی( به شرط کتب راستین مذهبی) انسان به خصوصیات راستین وبارز پیامبران پی میبرد ومیفهمد که نصایح واندرز های کتب دینی در طول وراستای صفات پیامبران است که خصوصیات بسیار متعالی است- میتوان گفت وحی به کسانی نجوا میشود که دارای روحی نیرومند وبرخود بسیاردارای کنترول ومسلط هستند که ازانها بنام فاتحیین نام برده میشود- فاتح هستند چون که خواست الهی رابه کرسی عمل مینشانند وومجرمیت را محکوم میکنند وخذف مینمایند- ودرجهت حدف کامل ان گام میزنند- انان که مومن شدند- میگویند- ما دیگر به توحش باز نمیگردیم – گرذچه مارا شکنجه کنید ویا از گرسنگی تا مرگ ماراازار دهید- وهرگز به انکارها بز نمیگردیم ودران جهت اقدام نمیکنیم- - خداوند میفرماید هرکس میراث منرا پاسدارد من خدای اوهستم .وان فرد پسرمن است(عبد- یا جزو اهلبیت خداوند است)- (باید اضافه کرد که شجاعت وشهامت اول در بعد عقلانی وسپس تقوائی است) بسیاری از گناهکارن مردمانی نامرد هستند که ایمان ومیراث الهی را ازدست میدهند- مردمانی نفرت انگیز مانند-قاتلین وافرادی که دارای روابط نامشروع وغیر اخلاقی جنسی هستند- جادوگران- ودروغگویان حرفهای-که مداوم دورغ میگویند- وسهم زندگانی انان( خداوند) دراتش وگوگرد قرار دارد – که این خود مرگ ثانی است از این مطالعات بر من این مطلب روشن ساخت که مردمانی که درگروه ترسویان قرار دارند- ترسویان؟- درست زمانی که خود من ترسوبودم به ایتعلت بود که انجا خداوند ازمن میخواست که مثلا کاریر میخواست اانجام دهم- انجام نمیدادم- یا خداوند میخواست که من امر به معروف ویانهی از منکر کنم ومن نمی کردم- کتب دینی میگید انچه را خداوند میخواهد بگوئید وما مجبور هستیم که بدنبال درک ان باشیم وانرا انجام دهیم-ادامه دارد

ارسال شده در  توسط علی

ارسال شده در توسط علی

بسم الله -الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من درلندن بودم- بچه ها فرمودند کهازهمهرهایمختلف رفتن به خانه تجربه کن هم متوجه اطراف میشوی چی دارد وچی ندارد وهم راه اسانتربه دانشگاه لندن را پیدا میکنی –یک دفعه من راه جدید را رفتم کهمقدارسربالئی داشت رانگلستان درلندن همه کوچه هابن بست نیستند وماشین رو هستنداتفاقا به خیابان اصلی که میرسیدم انورخیابان اتوبوسی بود دقیقابهدرب دانشگاه میرسید واحتاجی به مترونبود وبسیارهم خلوت بود ومناظر خیلی   خوب بود- یک دفعه میامدم دربین راه به یک سه راهی برخورد میکرد بالای این سه راهی دیدم یکنفر ایستاده است فردی قدبلند وزیبای رو در تلویزیون اانگلستانبیان کرده بود که مامورین اطلاعاتی انگلستان غالبا قدبلند وزیباری وروی وبامعلوات بسیارزیاد هستند وفرد نمیتواند حدس بزند من به ایشان رسیدم ایشان بامن حرکت کرد وفرمودند شما کجائی هستید ومن گفتم ایرانی هستم ایشان فرمودند خداپرست هستید من گفتم بله خداپرست هستم وفرمودند خداودرا تجربه کردید گفتم بله چند بار- ایشان فرمودند من قبلا کاری به خدا نداشتم – وشغل من تحقیقات درروش تحقیقات صنعتی است ودرضمن برا ی کارخانجات هم درشرکتی تحقیق میکنم نکته مهم این است که پدردربیار است- زندگانی منرا تلخ کرده بودومن از لندن به منچستر رفتم-چرا برای انکه کاراسان ترباشد سه روز درمنچستر هستم-یکروز درلندن ودوروز دراطراف لندن همه اش بحث علمی با شخصیت-ها- دارم- درلندن  فردی روز ی دوتا باشرکت شیر قرار دادمیبندند که از ساعت شش صبح دم خانه توزیع میشود ایشان یک ماه قراردادبسته بوده است- شیرهادم درب خانه میماننده است و بچه های لات ولوت انهارامیخوذدندیا میمانده بعضی همسایه برمیداشتند وحاضربودن پول بدهند ویاشیربدهند ولی غالبامیمانده است- ایشان ا زاینکه اسراف شود نارحت بوده است یک روز خانمی به ایشان میگویدیک ظرف بگذار ما این شیرهارا برای گربه ها دردرونظرف بریزیم واینکار میکند کم کم متوجه میشودکارایشان دارد سبکتر میشود مشکلات برطرف میشود تنها برای ایشان وایشان میفهمد کارخداوندمنان است وبدنبال کدام دین مسیحی درست میگردد وباتمام کشیش ها بحث میکند تایکی را روشنفکر میبند وباایشان قرار میگذارد که بهتیرین-و عقلانی ترین تفسیر انجیل رابدست بیاورند وبعدافرمودند شمادانشجوی دانشگاه لندن هستید- دختر من رشته بر ق دانشگاه ازاد زاهدان قبول شد ایان فرمودند من بهاین رشته علاقه ندارم ولی سفربه زهدان بدنیست برویم- رفتیم زمانی که وارد گاراژ شدم روحیهخودم کمی باختم چونمن در ارتش بودم روحیه قویتر پیدا کردم دخترمن فرمودند از همین جا بر گردیم زمان هخامنشیان گاراز ازاین بهتربود- بیرون از گاراژ سواریک تاکسی شدم تاکسی نو وشیک ب.ود ویک نوجوانی بالباس شیک سوار شدیم ایشان پرسید شمااز کجا امدید من گفتم از شیراز فرمودند شغل شما چیست – گفتم دبیر هستم یک دفعه ترسی عجیب که صورت ایشان ده تا چروک پیدا کرد فرمودند شما امدید که ریس اموزش وپروش بشوید وبرادران سنی قلع وقم کنید- من جریان گفتم صورت ایشان  باز شد وفرمودند دانشگاه ازاد زاهدان بسیاربرجسته است وبسیار رویان هزینه شده است من گفتم شما درانجا شرکت نمیکیند ایشانفرمودندنه من بیادهم هزینه خانواده بدهم و قسط ماشین بدهم ولی بردار من بعدا تکفل خانواده را بعهده میگیرد ومن در دانشگاه شرکت میکنم من گفتم وضع زاهدان چگونه است ایشان فرمود زیربلیط سپاه- است فرمودند بقدری ترس وجود دارد که طلبه ها درس خارج به پنچ نفر رسیده اند-من گوشی دستم امد ومتوجه شدم ایشان ظرفیت بعضی مسائل ندارد که اقایان طلبه متوجه شدند کهجوابهای جناباقای مجتهد سربالا استوخودشان رفتن تحقیق کنند یکی از طلبه های شریف بهمن میگفت تمام مثال است من مثلابه گلستان رفتم درخانه یک فرداز برادران سنی اجاره ردم کهاتفاقا ایشان هم طلبه بودندبه اصرار ایشان واردبحث شدیم من گفتم اول بحث ما درباره عقل باشد اگر اب ما دریک جوب رفت مابقیه مطالب شروع میشود- ولی اب مادریک جوب نرفت وبحث تمام شد- ایشان فرمودند یک مجتهد سنی مخفیانه به پگروه تبهکار مواد هروئین فروش فرموده بودند تمام برادران شیعه معتاد کنسپاه میفهمند کلاس درس درخانه اش بوده است یک سپاهیوارد خانه میشود زمانی کسی نبوده است باکلت که بایدخفه کن داشته باشد ایشان رابقل میرساند واز دیوار فرار میکند زمانی که مافهمیدیم گفتیم نوش جانش باشد – مابه یک میدان رسیدم مرزمدرن وسنتی ایشان اشاره کرد کانمغازه کوچک مال سپاه است ونوار وسیدی های مذهبی شییعه میاورد ودرضمن سخنرانی هئی که علمای سنی میکنند نقد میزند کسی کهخارج نرفته باشد شاید بحث من رابخوبی درک نکند بقول سید جمال اسلام انجا است خرافات قرون وسط ی ایران است قران به پیامبر اکرم دستور میدهد مجادله احسن بکن مجادله احسن هم بایدخوش اخلاق بود وهم دارای منطقی بود که طرف درک کند پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ترسی ندارد واجباری نداردحتی قران میفرمیادپول مخارج اووحتی پول سفر به وان فرد بدهید- یکی جذابیت غرب همین گفتمان های ازاد است جهان سوم بدستور غرب یک بعدی بارمیاورند که زود خشمگین شوند واردی مسائل فیریکی وبد رفتاری شوندوفکر میکند اسمان به زمین میاید واز همه مهتر انتخاب دین از خریدن یک زیرپیراهنی اسانتراست درحالیکه سخترین انتخاب است وبایدمته به خشاش گذاشت- ما وارد دانشگا شدیم غلغله بود ونوبت دختر من سه ساعت دیگر بودمن به ایشان گفتم شما همین جا باشیدمن بروم شهر ومقداری سی دی ونوار بخرم به شهر امدم وبهانجا رفتم دیدم درب مغازه بسته است ربروی ان یک یحجال فروشی معظمی بود که یچخچال های خارجی به سراسر ایران میفرستادکه از طریق افغانستان بدست میامد از ایشان پرسیدم که این مغازه کی باز میشود-خنده ای کرد فرمودند دیرو زان فردنزدما امد وفرمودند حلیت میطلبم میخواهم به مشهدمقدس برم وایشان حداقل یکماه دیگر میاید وماهم التماس دعا گفتیم حال شما ادرسخودتان بدهیدهرسی دی که خواستید بگوید تامن برای شمابفرستم – گفتم نیاز نیست متشکرم


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0