سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- قران مجید درجائی میفرماید از کار لغو وباطل خود داری کنید-ودر جائی هم میفرماید- یک سمبل بی ارزش که برای انهم هزینه زیادی میکنید که بعنوان یک نماد شناخت شهرشما باشد وباعث غرور وافتخار شما میگردد- وبخاطران با دیگر شهر رقابت میکنید وهرکسی این نظریه ورای بیان کند وعمل کند عذاب سختی براو وارد میکنم- طاق نصرت فرانسه که امروزه معتقد هستند چیزی هجو است برای ناپئلون ساختند که هروقت از فتوحات خودبر میگرددشخصا ازان عبور کند وارد شهر شوددرحالیکه افرادسپاهی بسیاری -درواقع رنج بیشتری کشیدند- در کانا هجل  وهفت –من وتو بگوید من وشیطان مجری خانمی بااب وتاب- بیان میکندکه بادیدن این کلیپ ویدیو شما بقدرت وسایل ارایش ای زنان پی میبرید که درتایلند دراین نوع فساد حرف اول را میزندوان تمدن تاحدی باشکوه خودرا لجن مال میکند- یک پسری باارایش وکلاه کیس وپستان مصنوعی ولباس سینه باز زنانه درست مانندیکدختر زیبادراوردند که درمسابقه دختر زیبا نفراول شد وزمانی  که میخواستند جایزه بدهند گفتند ایشان یک پسراست ومراحل راهم فیلم برداری کرده بودند- اولا فریب مردم بزرگترین گناه است ولو شمامیخواستید هنر این لوازم ارایشی رانشان بدهید راه عاقلانه زیاداست- دراسلام خصوصیات مردانه وزنانه بایدمطابق فطرت حفظ شودوتغیر نکند وملعون است که پسری به صورت دختر دراید ودختری به صورت پسر دراید زیرا درخصوصیات انها تغیرانی بوجودمی اید که مطابق فطرت نیست وتاثیرات منفی انهاهم مشخص است-  د ر جامعه هم  تاثیرات منفی میگذارد-امید است اندکی عقل در این کانال پیدا شود انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- قران مجید درجائی میفرماید از کار لغو وباطل خود داری کنید-ودر جائی هم میفرماید- یک سمبل بی ارزش که برای انهم هزینه زیادی میکنید که بعنوان یک نماد شناخت شهرشما باشد وباعث غرور وافتخار شما میگردد- وبخاطران با دیگر شهر رقابت میکنید وهرکسی این نظریه ورای بیان کند وعمل کند عذاب سختی براو وارد میکنم- طاق نصرت فرانسه که امروزه معتقد هستند چیزی هجو است برای ناپئلون ساختند که هروقت از فتوحات خودبر میگرددشخصا ازان عبور کند وارد شهر شوددرحالیکه افرادسپاهی بسیاری -درواقع رنج بیشتری کشیدند- در کانا هجل  وهفت –من وتو بگوید من وشیطان مجری خانمی بااب وتاب- بیان میکندکه بادیدن این کلیپ ویدیو شما بقدرت وسایل ارایش ای زنان پی میبرید که درتایلند دراین نوع فساد حرف اول را میزندوان تمدن تاحدی باشکوه خودرا لجن مال میکند- یک پسری باارایش وکلاه کیس وپستان مصنوعی ولباس سینه باز زنانه درست مانندیکدختر زیبادراوردند که درمسابقه دختر زیبا نفراول شد وزمانی  که میخواستند جایزه بدهند گفتند ایشان یک پسراست ومراحل راهم فیلم برداری کرده بودند- اولا فریب مردم بزرگترین گناه است ولو شمامیخواستید هنر این لوازم ارایشی رانشان بدهید راه عاقلانه زیاداست- دراسلام خصوصیات مردانه وزنانه بایدمطابق فطرت حفظ شودوتغیر نکند وملعون است که پسری به صورت دختر دراید ودختری به صورت پسر دراید زیرا درخصوصیات انها تغیرانی بوجودمی اید که مطابق فطرت نیست وتاثیرات منفی انهاهم مشخص است-  د ر جامعه هم  تاثیرات منفی میگذارد-امید است اندکی عقل در این کانال پیدا شود انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اسوه خانم انقلابی ومجاهد معصومه ابتکار حضرت زهرا علیها السلام است نه جنابعالی که اسوه شما نبات النعش وهند جگر خواه شلول بند ترامپ منش ان فرهنگ نوش جون شما فرزندان جنگ جوی انها یا جنایت میکنند ویاخودکشی میکنند ویا درعیاش مواد ومشروب عیاشی پیرمیشوند بوئی از انسانیت نبردند- هرکس به دولتی که مسئول اولش روحانی است رای میدهد معلوم است به-هم ترامپ منش- حجاب-هم - رای داده است-شما حجابرا عامل مهم اصولگرائی میدانید وبا اصولگرائی الهی مخالف هستید- اصول گرائی اسلامی اعتمادبنفس نباید داشته باشد؟؟شما بقول قران از شک بالاتر نمی روید چون مضار بی حجابرا نمیتوایند نادیده بگیرید واعتمادبنفس کامل هیچگاه نخواهید داشت ایشان درسایت اش راجع به سیل چیزی نگف5ته است زیرا به اندازه تواتر-و-موثق بیان شده است وچرا درسایت ایشان از خانمهای سوسنگردبا حجاب درحال تهیه کمک های مردمی باحجاب هستند شمارا ازار داده است؟؟ اما چرا از کمک های دولتی صحبت نکرده است برای انکه در نشان دادن ساختن پلها وایجاد کانال ها وساختن جاده ها وپرواز هواپیما هلی کوپتر وماشینها وغیره بقدر کافی صحبت شده است

 قران-  مخالفین لجوج خودرا معرفی میکند که میگوثیند درقران عظیم وهدایت انسانی چرا میفرماید شما یک پشه نمیتوایند خلق کنید وهمچنین بت ها شما باید میفرمود شمانمی توانید یک فیل راخلاق کنید قر ان میفرمیاد اینها بدنیال ایراد گرفتهستند که به ان راخوض گفته میشود ولی عقلا میفهمند –چراخداوندفرموده است شما وبت شما نمیتواند یک یک پشه خلق کند-

 

ارسال شده در  توسط علی

ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اسوه خانم انقلابی ومجاهد معصومه ابتکار حضرت زهرا علیها السلام است نه جنابعالی که اسوه شما نبات النعش وهند جگر خواه شلول بند ترامپ منش ان فرهنگ نوش جون شما فرزندان جنگ جوی انها یا جنایت میکنند ویاخودکشی میکنند ویا درعیاش مواد ومشروب عیاشی پیرمیشوند بوئی از انسانیت نبردند- هرکس به دولتی که مسئول اولش روحانی است رای میدهد معلوم است به-هم ترامپ منش- حجاب-هم - رای داده است-شما حجابرا عامل مهم اصولگرائی میدانید وبا اصولگرائی الهی مخالف هستید- اصول گرائی اسلامی اعتمادبنفس نباید داشته باشد؟؟شما بقول قران از شک بالاتر نمی روید چون مضار بی حجابرا نمیتوایند نادیده بگیرید واعتمادبنفس کامل هیچگاه نخواهید داشت ایشان درسایت اش راجع به سیل چیزی نگف5ته است زیرا به اندازه تواتر-و-موثق بیان شده است وچرا درسایت ایشان از خانمهای سوسنگردبا حجاب درحال تهیه کمک های مردمی باحجاب هستند شمارا ازار داده است؟؟ اما چرا از کمک های دولتی صحبت نکرده است برای انکه در نشان دادن ساختن پلها وایجاد کانال ها وساختن جاده ها وپرواز هواپیما هلی کوپتر وماشینها وغیره بقدر کافی صحبت شده است

 قران-  مخالفین لجوج خودرا معرفی میکند که میگوثیند درقران عظیم وهدایت انسانی چرا میفرماید شما یک پشه نمیتوایند خلق کنید وهمچنین بت ها شما باید میفرمود شمانمی توانید یک فیل راخلاق کنید قر ان میفرمیاد اینها بدنیال ایراد گرفتهستند که به ان راخوض گفته میشود ولی عقلا میفهمند –چراخداوندفرموده است شما وبت شما نمیتواند یک یک پشه خلق کند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- ظریفی درباره ماه شعبان بیا میکردند روز اول ماه شعبان که امروز است وضعیت خاصی دارد تمام ایام الله هرکدام وضعیت خاصی دارند-کلمه بعث- به معنای بوجود امدن یک حقیقت بسیارعجیب وغیر قابل تصور ودرک زمانی است البته ریشه های عقلانی وفطری دارد ولی بشریت نمیتواند به ان برسد – لذا بعلت جهل خود فرهنگ مبتذل ومنحط خودرا باز سازی میکند مقداری رنگ مذهبی به ان میزند یک کسی مریض میشود به نزد دکتر متخصصی دریک بیمارستان میرود- ودیگری مریض میشودوبه نزدیک دیوانه درتیمارستان میرود که ادعای دکتربودن دارد- لذا ما از عجیب بودن وکمی بافرهنگ ما دوربودن باعث ذان شود که ما از احکام الهی دوری کنیم- دراینترنت میخواندم که خانم هادرمجالس غربی ودر ادارات ازاقایانی را میپسندند که زیادبه خانم ها توجه نکند درحالیکهممکن استاقایان انطور تصور کنند هرکس باخانمها گرم میگرد وباعث خنده وخوشحالی انها میشود بیشتر علاقمند هستند و-اقاین از خانم های متین بی اعتنا به اقاان وبسیار جدی ومدب را دوستدارند درحالیکهخانم ها تصور مکنند هرچقدربیشترارایش کند ودلربائی کنندانها بیشتر موردتوجه هستند- درسنجش اعمال درقیامت- تنها صحیح خواندن نماز نیست بهاصطلاح نماز خواندن یک سیستم است ازتمام صفات مثبت انسانی سهم میگیرد اول انگیزه علاقه از معصوم است وتصور مکنیم از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم – نقل شده است بعداز نماز صبح مدوام علاقمند بودند که ظهر شود ونماز ظهربخوانند وهمین طور نماز های دیگر شب شود مناجات کنند وچقدر درشناخت نماز فعالیت کند وچقدرتعلیم بگیرنندوچقدرتعلیم بدهند-چه میزان برای برپا شدن نماز هزینه کنند وچه میزان بخاطر نماز رنج بکشند وغیره همه سهم دارند ولی مهمترین واساسی ترین موضوع شناخت قران است که به تمام خصوصویات وصفات ومنش ورفتارانسان جهت  میدهد-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم همیشه تبسم داشتند یعنی لبخند میزدند بطوریکه دندادن های مبارکشان- پیدا نمیشد ولی در روز اول شعبان لبخند میزدند که درحقیقت میخندیدند کهداندهای جلو پایین چهارتای ان دربلا وپایئین مشخص میشد ودلی ان یحنده این میفرمودند که یک درختی دربهشت است بنام طوبا که امام صادق علیه السلام فرموده است این درخت خداوندمنان خلق وکاشته است یعتی سطح اش از دیگر درختان بالاتر است- اوصاف زیادی دارد بوی بسیار معطری دارد واهنگ دلنشین وبا ترانه توحیدی پخش میکند انواع میوه جات دارد که سیب بهشتی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه تناول فرمودندتاحضرت فاطمع اللهعلیه اله السلم بوجودامدند از این درخت است وسایه زیبادارد وغیره این درخت درحقیقت نمادی از صفات معصومین استود خانه بزرگ چهارده معصوم هست وریشه اش درانجا است به میزانی فرد کار نیک کرده باشد شاخه های ان درمنزل اش استودراول ماه شعبان امروز شاخه ان درروی زمین پهن میشود وهرکس کار نیکی کند بهشاخهای وصل میود وهرچه تعدادکارنیک بیشترباشد به شاخه های بیشتری وصل میشودودرغروب این درخت جمع میشود وان افراد بعد به بهشت میرونند بشرطی ان شاخه ها راقطع نکرده باشند وهرکس دراین روز گناه کند درختی در جهنم است بنهام زقوم بافتح زا وتشدید قاف- این درخت عناصری نیست که اتش گرفته باشد ذات اش از اتش است وبااتش تغذیه میکند میوه های ان کله دیوئی هستند که صدای وحشتناکی از خود درمیایورند- وازچشمان انها مواد گندی بیرون میاید وانرا و مینوشند- سنگ اتشین خارا باداندان خودخورد میکنند ومیچوند وتمام داندانها ریخته میشود ودوباره تولید میشود واین درخت نماد شیطان است- این درخت هم شاخه های امروز در روی زمین پهن میکند وهرکس گناهی کرد وتوبه نکرد باخوجمع میکندوبه جهنم میبرد- با جسنجو دراینترنت درباره ماه شعبان بدقت مطالعه کند واعمال تاانجا کهحوصله دارید عمل کنیند ومخصوا دعای های فراوانی امده است که بسیارپرمعنا است مطالعه کنید این حقیرهم از دعای خود فراموش نکنید- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-ظریفی درباره خون امام الحسین علیه السلام تحلیلی دادند که خداوند منان این خون را خون باعظمت نماید عنوان خوداش را به اوداد مانند انست که خون خداوند است این مثال برای درک عظمت این خون است-در زمان پیامبر اکرم صلواته الله واله والسلم است خلیفته الله است ورسالت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رسالت الله است بهاینمعنا شما با رسول الله صلواته اللهعلیه والهوالسلم طرف نیستید بامن طرف هستید وهرچه سئوال مطلبی از ایشان سئوال میکنید مانندان است که از من سئوال میکنید ومن پاسخ میدهم-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درمکه فرکودند این مسجد را حضرت ابراهیم علیه السلام درست کرده است بفرمان خداوندمنان وبر یرای توحید محض – بت ها بیااز اینجا بیرون بروند هرجا که مایل هستند بروند- این مطلب اهالی مکه میدانستند ولی بت پرستان مایل نبودند که بت ها از مسجد بیرون برونند تحقیقاتی که شده درزمان جاهلیت هرگامشکلی حل نمیشد وباتوسل به بت حل نمیشد به خداوندمنان متوسل میشدند ومسئله حل میشد ویکجا دعا مستجاب میشد درمکه درمسجدالحرام بود وبت پرستان انرا به بت منصوب میکردند ولی خودفرد میفهمیدکه عمل  خداوندمنان انجام داده ولی از روی ترس وتبلیغات شدید انها کاری نمیتوانست بکند عمرو بن عاص وقتیکه این جریان شنید وزمانی که مسجدالحرام بیرون می اید مصادف شد با پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که میخواستند وارد مسجد شوند وبا غضب فراوان گفت چناچه بخواهید این بت هارااز مسجدبیون کنید ما باشمشیر با شما روبرومیشویم وگردن راشما من میزنم انسانی دلیلی ندارد ولی شهوات اوزیاداست از گزینه نظامی زیاد استفاده میکند تا گزنیه گفتمان وبحث های عقلانی وبیشتربحث عقلانی ندارد گزنیه نظامی را مطرح میکندپیامبر اکرم درحالت بیسارمعمولی و انسانی جوابی نداد اینرا بعدابیان میکنمکه به ان حالت پهلوانی میگویند – شخصی امد وبه عمروبن عاص گفت جنگ راه نینداز ولی ایه امد که پاسخ تورا به موقع خواهیم داد- دراینجا دوحالت پیش می اید یا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- دوچهره است یک چهره صلح طلب وباارامش ویکچهره پنهائی که به اسم خداوندمنان ایه درست میکند وتهدید میکندویا انکه واقعا دوشخصیت است یک شخصیت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ویکی هم شخصیت الهی درجنگ احد نشان میدهد فهمیدند دوشخصیت است وبه هین علت  بت حبل را برای پیاخ دادن به موحدین اوردند که مذهب انها درست است ومذهب پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم غلط است پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک چهره دارد- عمرو بن عاص در شکست ها پشت سرهم درمکه ذلیل شد وناچار شد به مدینه هجرت کند- خداوندمنان دین اسلام دین رحمت نامید وپیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم دین رحمت برای عالمین خواندونماید ولی فرمودندتو با الرعب پیروز میشوی تا زمانی ان عظمت درقید حیات هستندعذاب ها ی خوارکنندمانندسابق نخواهد امد وبعد عذاب ها ی بصورت دیگری است درتمام ادیان الهی پیامبر ان صلواته الله علیه واله والسلم اولاز طریق محبت ودلسوزی وسپس رعب وبعد عذاب خوار کننده بودند زمانی من بایک جناب موبد زر دتشی گفتمانی داشتم ودلیل مسلمان شدن ایرانیان از ایشان سئوال کردم – ایشان فرمودند درکتب مابه صراحت بیان شده است که طرفداران حضرت زردتشت را پهلوانان میگفتند وبه به ورزش کشتی ونظامی روی میاوردند وان کمربندی میبستندنشانه قهرمانی انها بودولی مردمی صلح طلب بودند مسلمان کهامدند گفتند ماپهلوان ها هستیم –و-رعب انها میشکنیم وهرچه انها میگفتند مات رعبی نداریم جنگی نداریم کم کم ترس از مسلمانان پیش امد وگاهی درخیبان ها درگیری میشد وکم کم انها به شهرهای کوچگ فرارمیکردند ومردم میترسیدندوادعا میکردند مسلمان شدندواعمال مسلمان انجام میدادند وکم کم مذهب زردتش به حاشیه رفت ومردم از ترس مسلمانشد ونسلبعد دیگر تعصب مذهبی اسلامی پیدا کردند خداوند منان چون نمی خاست از گزینه نظامی جز دردفاع وگاهی پیش دستی استفاه کندوبخصوص درمکه اصلا هدف الهی استفاده از گزینه نظامی نبود- درحالی که مشرکین میخواستنداز گرینه نظامی استفاده کنند خداوند منان از گزنیه سیاست وارد شد وقهرمان این نقش حضرت ابوطالب رحمت الله علیه است امدن پیامبر اخرالزمان مسلم بود جناب اقای ابوسفیان خانه دربالای کوه ایجاد کرد که حضرت جبرائیل علیه السلام خانه راگم نکند وهمیشه درب خانه باز بود وافرادبه اوتبریک میگفتند که بزودی مقام نوبت پیدا میکنند—ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-ظریفی درباره خون امام الحسین علیه السلام تحلیلی دادند که خداوند منان این خون را خون باعظمت نماید عنوان خوداش را به اوداد مانند انست که خون خداوند است این مثال برای درک عظمت این خون است-در زمان پیامبر اکرم صلواته الله واله والسلم است خلیفته الله است ورسالت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رسالت الله است بهاینمعنا شما با رسول الله صلواته اللهعلیه والهوالسلم طرف نیستید بامن طرف هستید وهرچه سئوال مطلبی از ایشان سئوال میکنید مانندان است که از من سئوال میکنید ومن پاسخ میدهم-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درمکه فرکودند این مسجد را حضرت ابراهیم علیه السلام درست کرده است بفرمان خداوندمنان وبر یرای توحید محض – بت ها بیااز اینجا بیرون بروند هرجا که مایل هستند بروند- این مطلب اهالی مکه میدانستند ولی بت پرستان مایل نبودند که بت ها از مسجد بیرون برونند تحقیقاتی که شده درزمان جاهلیت هرگامشکلی حل نمیشد وباتوسل به بت حل نمیشد به خداوندمنان متوسل میشدند ومسئله حل میشد ویکجا دعا مستجاب میشد درمکه درمسجدالحرام بود وبت پرستان انرا به بت منصوب میکردند ولی خودفرد میفهمیدکه عمل  خداوندمنان انجام داده ولی از روی ترس وتبلیغات شدید انها کاری نمیتوانست بکند عمرو بن عاص وقتیکه این جریان شنید وزمانی که مسجدالحرام بیرون می اید مصادف شد با پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که میخواستند وارد مسجد شوند وبا غضب فراوان گفت چناچه بخواهید این بت هارااز مسجدبیون کنید ما باشمشیر با شما روبرومیشویم وگردن راشما من میزنم انسانی دلیلی ندارد ولی شهوات اوزیاداست از گزینه نظامی زیاد استفاده میکند تا گزنیه گفتمان وبحث های عقلانی وبیشتربحث عقلانی ندارد گزنیه نظامی را مطرح میکندپیامبر اکرم درحالت بیسارمعمولی و انسانی جوابی نداد اینرا بعدابیان میکنمکه به ان حالت پهلوانی میگویند – شخصی امد وبه عمروبن عاص گفت جنگ راه نینداز ولی ایه امد که پاسخ تورا به موقع خواهیم داد- دراینجا دوحالت پیش می اید یا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- دوچهره است یک چهره صلح طلب وباارامش ویکچهره پنهائی که به اسم خداوندمنان ایه درست میکند وتهدید میکندویا انکه واقعا دوشخصیت است یک شخصیت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ویکی هم شخصیت الهی درجنگ احد نشان میدهد فهمیدند دوشخصیت است وبه هین علت  بت حبل را برای پیاخ دادن به موحدین اوردند که مذهب انها درست است ومذهب پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم غلط است پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک چهره دارد- عمرو بن عاص در شکست ها پشت سرهم درمکه ذلیل شد وناچار شد به مدینه هجرت کند- خداوندمنان دین اسلام دین رحمت نامید وپیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم دین رحمت برای عالمین خواندونماید ولی فرمودندتو با الرعب پیروز میشوی تا زمانی ان عظمت درقید حیات هستندعذاب ها ی خوارکنندمانندسابق نخواهد امد وبعد عذاب ها ی بصورت دیگری است درتمام ادیان الهی پیامبر ان صلواته الله علیه واله والسلم اولاز طریق محبت ودلسوزی وسپس رعب وبعد عذاب خوار کننده بودند زمانی من بایک جناب موبد زر دتشی گفتمانی داشتم ودلیل مسلمان شدن ایرانیان از ایشان سئوال کردم – ایشان فرمودند درکتب مابه صراحت بیان شده است که طرفداران حضرت زردتشت را پهلوانان میگفتند وبه به ورزش کشتی ونظامی روی میاوردند وان کمربندی میبستندنشانه قهرمانی انها بودولی مردمی صلح طلب بودند مسلمان کهامدند گفتند ماپهلوان ها هستیم –و-رعب انها میشکنیم وهرچه انها میگفتند مات رعبی نداریم جنگی نداریم کم کم ترس از مسلمانان پیش امد وگاهی درخیبان ها درگیری میشد وکم کم انها به شهرهای کوچگ فرارمیکردند ومردم میترسیدندوادعا میکردند مسلمان شدندواعمال مسلمان انجام میدادند وکم کم مذهب زردتش به حاشیه رفت ومردم از ترس مسلمانشد ونسلبعد دیگر تعصب مذهبی اسلامی پیدا کردند خداوند منان چون نمی خاست از گزینه نظامی جز دردفاع وگاهی پیش دستی استفاه کندوبخصوص درمکه اصلا هدف الهی استفاده از گزینه نظامی نبود- درحالی که مشرکین میخواستنداز گرینه نظامی استفاده کنند خداوند منان از گزنیه سیاست وارد شد وقهرمان این نقش حضرت ابوطالب رحمت الله علیه است امدن پیامبر اخرالزمان مسلم بود جناب اقای ابوسفیان خانه دربالای کوه ایجاد کرد که حضرت جبرائیل علیه السلام خانه راگم نکند وهمیشه درب خانه باز بود وافرادبه اوتبریک میگفتند که بزودی مقام نوبت پیدا میکنند—ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99