سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-بسیاری بخصوص کسانی که درغرب هستند تصور میکنند ازادی درغرب وانهم با ایدولوژی سکولار مثلا لیبرال دمکراسی میتوان هم همه نوع ازادی داشت وپیشرفت واقعی وبا یک معنویت سترگ به همه نوع کمالات قابل دسترس نائل خواهد شد تمام بن بست ها از میان خواهد برداشت این یک توهم بسیار بزرگ وخطرناک است ر حدیث است هرکس پرچم هدایتی بلند کرد یابعلت بن بست ها برزمین خواهد گذاشت ویابعلت منافع نامشروع برزمین خواهد گذاشت تنها حضرتعلی علیه السلام بعنوان نماینده الهی اگر پرچم دردست ایشان باشد این پرچم هدایت همیشه برفراز خواهد بود درطول تاریخ بهترین شخصینهای هدایت کننده انبیا اعظام صلواته الله علیم اجمعین بودند که ایدولوژی انان یکهدایت موزون بوده است هم ازادی موزون وهم قوانین موزون اگرازادی برعلیه قوانین موزون باشد ان جامعه به بحران وچنددستگی ونبرد ایدولوژِیکی - وبن بست ها خواهد رسید واگر قوانین ازادی موزون را نادیده بگیرند دیکتاوری وبحران انسانی را بوجود میاورند- متاسفانهتمام حکومت هائی که دراویل دم ازادی میزدندسرانجام در چاه دیکتاتوری عمرانها پایان می یابد- وراه کمال نجات وبهروزی پیدا نمیکند ویانمی خواهند پیدا کنند تمام فرق مذهبی که میبایست راه الهی را طی کنند انهاهم سرانجام سراز دیکتاتوری دراوردند وحماقت بعنوان تعصب وعلم الهی که رهبران فاسدانها برای منافع خود ویاحکمران ایشان ساخته وپرداخته کردند ومردم رافریب دادند انهاهم باطاغوتیان هم دست میشوند دراسرائیل قوانین ضدتورات درجریان است ویک عده وحشی حتی به قبرحضرت یوسف علیه السلام تجاوز میکنند وهیچ خاخام یهوید صدای اش درنمی اید- درمیانمارمذهب بودائی که شعار ان این است رنج انسانهارا کم کند ولوخوداش رنج بکشد ولی رنج دیگران کم کند به نورانیت میرسدوگرنه در حسم یکحیوان وحشی تناسخ میکندوبایدرنج زیادی بکشد تا دریک قالب جدید انسانی به تکمال برسدوبه نیروان دراسمان منتقل شود ولی میبینیم که بودائیانهمرا حکمت سکولارهردو باهم جنایت میکنند لذا بهترین ایدولوژِی ایدولوژِی الهی ناب است که همه حکمرانان بععل مختلف برضدان هستند- درحالیکه معایب وضعف وناتوانی خودرنمیبینند ومطرح نمیکنند به خیال خود دربعضی موارد که فکر میکندجلوتراز مذهب است تبلیغات میکنند ومذهبرا دران ابعاد مورد شماتت قرار میدهند که پس از مدتی مجبور میشوند به ضعف خوداقرار کنند اخیرا اقای ترامپ از اینکه سربازان درجنگ افغانستان وعراق درامریکاخودکشی میکنند سخت ناراحت است وطلب کرده است- متخصصین فکری بکنند اگر این جنگ بر حق بود هرگز کسی خودکشی نمیکرد مگرسربازانی باالمان جنگیدند خودکشی کردند؟؟ ولی بسیاری از المانها بعداز جنگ جهانی دوم خود کشی کردند بسیاری از سربازان انگلستان درهند خودکشی کردند بحصوص زمانی که انقلاب درهندوستان رخ داد- امروزه اقای جان بولتون ادعا کرده است من پراگماتیسم ملی حفظ منافع امریکا قبول دارم وبه حرف هیچکس تغیری درمرام خود نمیدهم ولی پرگماتیسم ملی حفظ منافع کشورونوزوئلامیخواهد منافع پرگامتیسم امریکا وامریکای لاتین وجهانرابه زیربکشد؟؟ ازاین حرف خنده دا رتروجود ندارد هیچ زمانی امریکا پراگماتیسم جهانی وحفظ منافع جهانی رانداشته است ودلیل وجودان غفلت وفریب مردم بوده است حال افتاب ا ز پشت ابر بیرون امده است وحدیثی درهمن موضوع دقیقا همین مسئله رامطرح میکند اقایان تواستند درکلیسا ایجادسالن رقص کند ولی هرگز اجازهنداند که درسالن رقص کسی هم وعظ مذهبی کند درهرحال بایدحق گفت وصبر کردتاجامعه بیدارشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- مقاله ای درباره کوه دماوند خاموش است توسط دکتر مهدی زارع که یکسری تحقیقات برشی انجام گرفته است- باهمکاری دانشگاه استراسبورگ فرانسه باهمکاری پروفسور ژگ هیندرر انجم گرفته است- که یکنوع تحقیقات از جهتی خوشه ای بوده است اگر حدس من درست باشد از ژئو شیمی شرق کوه البرز عناصر وشبه عناصر سنگین دارد ودرحالیکه درغرب عناصر سبکتر هستند که اتشفشانیشرق از لحاض اقتصادی مطلوب است ودراخرالزمان نوشتهاست که همهجا به راحتی طلابدست میاید وبه همین دلیل است شیب حرارتی از شرق به غرب است لذا اطاقک ماگما مواد اتشفشانی تا سه ونیم کیلومتر بالا امده است  ودراروپا چون دیرتر تشکیل زمین شده است مال انها هفوتنیم کیلومتر است  لذا میابیست از اب گرم بیشتر درجهت ایجادانرژِی استفاده شود وساخت ساز درمنطقه غرب بادقت کامل باشد چون زمین سست است ومقدار ی زیاد سنگ ضخرهای خاک کرده است حرکت زمین از شرق به سمت غرب است وقدمت شرق بیشاز غرب است- سرانجام دودصفحه تکنوکتیی دربحر خزر جریان ولکانیکی میکند این امر زمانی است که اب اقتصادی یاحیاتی از نظر حدیث کاسه کاسه تمام میشودیعنی همان بشکل به بشکل تمام میشود راثرایجاد اتشفشلن دربحرخزر خاک جا یااب میگردید دراین زمان قوم یاجو وماجوج که بسیار پیشرفته وبسیارپر جمعیت است وباتکنولوژی فق العاد زیاد برخوردار است ولی از غرب عقب تر است از همهطرف به شمت تصاحب شرق بر میاید واز این خاک واسطه عبور میکند وباغرب وارد جنگ میشود وبخار میشود وغرب هم ضربه مهلک میخورد وغرب یک شبه مسلمان میشود وماجوج به زادگاه خودبر میگردد  وداوم زمین لرزه های وحشتناکی را تجربه میکندوظهور امام علیه السلام اتفاق می افتد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقایان وهابی باز مورد حضرت ابو طالب علیه السلام پرونده ان عظمترا باز میکند وسعی میکنند یک نقطه ضعف برای شیعه ایجاد کنند وهر کسی کهمعتقد باشد که حضرت ابوطالب رحمت الله علیه موحد بوده است ان فرد جهنمی است درک ضعیف اقایان از همین جا مشخص میشود که باقبول موحد بودن حضرت ابوطالب که دلائل ان خواهدامد ولو ایشان بر فرض مشرک بود انفرد جهنمی نمیشود ودر برزخ حقایق را به اوخواندزیرا بر اساس عمدی منفیب نیست بلکه بر اساس استنباط است- من مایل هستم بیشتربحث عقلانی شود ولی مقداری بعضی زمینه ها درشناخت نقش تعین کننده دارند- اول اجماع برادران سنی به دوعلت غلط است- اجماع یعنی گروه ای که وحدت نظر دارند جمعی که برنظری اتفاق دارد این اجماع دونوع است اجماع منقول واجماع محصل- اجماع منقول غلط است مثلا اقای ترامپ میفرماید درهمه موارد حق بااسرائیل است یک دلائل پوشالی هم میاورد تعادبیشماری بهان مغتقد شوند بودن انکه دلیل روشنی داشته باشد واگر تحقیق کنندبر خلاف نظرایشان رای دهند وبعلت مختلف چنین نکنند- که ئرمورد بحرین و یمن وسوریه وعراقمطرح است وایران هم بی نصیب نیست دوم اجماع محصل است که افرادی که عاقل وسلیم النفس واگاه واهل جستجو ومنصف به یک موردی رای دهند واتفاقا رایهمگی انهابدون تبانی وحتی اطلاع یکی باشد این اجماع درست است- ودرتمام رشته های علمی ودانشی وهنری کاربرد دارد- دوم خداوندمنان در سوره یاسین میفرمایداکثر مردم جاهل هستند   دونکته مهم است-اول خداوندمنان جبرنمی نمیکند بلکه بااختیار است بلکه خبر از اینده میدهد وییکیاز نقاط ضعف اشعریون که به جبر معتقد همین نکته است ونمی تواندپاسخ منطقی بدهد درحالیکه خداوندمنان الرحمن الرحیم است- این موضوع تا زمان ظهورحضرت مهدی علیه السلام واقعیت دارد وباظهور حضرت مهدی علیه السلام تاریخ ورقی اساس میخورد دیگرخبری از الحادوشرک ونفاق وغیره نیست همگی مومن طاق میشوند وهرکس بخواهد انحراف ایجادکن نابود میشود ومردم پس از مدتی بادل وجان به اسلام ناب عزیزروی میاورند- پدر ایشان حضرت عبدالمطلب است که از بزرگان قبیله بنی هاشم است درایمان ایشان به خداوند جای هیچگونه انحرافی وایرادی وجود ندارد وبسیاریایشان رانبی میدانستند وایشان بیان کردهبود که حضرت محمد صلواته اللهعلیه واله والسلم همان پیامبر اخرالزمان است ودرحفظ ایشان دقت زیادی میکرد وسپس کفالت حضرت مخمد صلواته الله علیه واله والسلم را بهحضرت ابوطالب سپرد باوجودانکه میدانست ایشان تنگ دست هستند-گرچه حضرت ابوطالب ازجهتی ثروتمند بود وبازاراوکاروانسرای خاصی داشت ولی بسیاربخشنده بود-درحالیکه حضرت عباس رحمت الله علیه ویا ابی لهب علیه العنت ثروت زیادی داشتند وصحیحی همنبود که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بدست یک مشرک بدهد خداوندمنان درقران میفرمایدما به تو خط ونوشتن وسواد روز وشاعری یادندادیم-که مردم در رسالت توشک کنند- واگر خداند منان کفالت ایشان به یک فرد مشرک میداد درحالیکه سلسله پیامبران رحمتاللهعلیهم اجمعین که به سلسله-نور –معروف است مسئله ساز میشد ومادر ایشان از یک شخصیت عظیمی – بنام عمرو بن عائذبن عمران بن مخزومی است-که حضرت اسماعیل علیه السلام بامخزومیان وصلت کرد واینها راحنیف میگفتند خاندان ایشان از لحاظ خصوصیات اعتقادی برجسته بودند وحال اگر افرادی درمیان این خاندان ها منحرف شود بعلت حماقت فردی است واز ان قبیله هم  طرد میشود- وچون کفیل درتربیت فرد نقش دارد مسلم است خداوندمنان بهترین را انتخاب میکند- و وگرنه برای مردم مسئله ساز میشود-خاندان بنی هاشم باجودان که از قیبله عدی که جناب اقای عمر از ان قبیله بودند وبسیار کوچک بود حتی هم بسیارکمتر بود – ولی بعلت انشعاب حضرت بنی هاشم از قبیله خوداش این مسئله رابوجوداورد د- ولی یک معنویت وسیادت سترگی را اشکار کرد- که مسلما بعلت موحد بودن وحنیف بودن ان نورالهی را اشکار کرد که اوج اش در حضرت محمد صلواته علیه واله والسلم وحضرت علی علیه السلام میباشد- وجالب انکه ان قوم بنی هاشم هم سنت حنیف را به جای میاورد وهم بسیاری از انها بت رام میپرسیدند- ولی احل مبارزه وایجادردسرنبودند ولذا سران موحد بنی هاشم در خاندان خاصی بود وچون این خاندان کار به کسی نداشتند ودرسختی ها مشکلات که قابل حل نبود به این خاندان رجوع میکردند- ومشکل حل میشد- وازاین جهت دارای یک شرافت وقداست وموردتوجه بودند زمانی که بعداز رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته علیهواله والسلم مدینه درخشک سالی قرار گرفت به نحوی که شکم شتران خودرا پاره میکردندواب ذخیره شده درانرا میخوردند وادرار شتران میخوردند ومیخواستندکوچ کنند وهردعائی وروشی که بلد بودند انجام دادند ونتجه نداشت وهمه گفتند درمکه هرگاه چنین میشد به خاندان بنی هاشم رجوع میشد-جناباقی خلیفه دوم حضرت علی علیه السلم را انتخاب کرد وبه نزدخانم عایشه رفتند وگفتندشماز پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله اوالسلم دراین مورد چیزی میدانید- گفت هروقت پیامبر اکرم میخولست مشکلی حل شود از-این روزنه به اسمان مینگریست ودعا میکرد وگفتندپس اجازه بده حضرت علی علیه السلام از این روزنه به سمت دعا کند ایشان گفت تازمانی حضرت عباس رحمتالله علیه است نوبت به علی علیه السلام نمیرسد وحضرت عباس علیه السلام رااوردند وهمگی پشت سرایشان قرارگفتند وایشان دعائی که خانم عایشه یاددادخواندند وبلافاصله باران امد علمامیفرمیاند پس جناب حضرت عباس علیه السلام ابروی بیشتری از اقایا ن درنزد خداوندمنان داشته است حداقل رهبری به ایشان میدادند-درسفری که حضرت محمد صلواته اللهعلیه واله والسلم باکاروان حضرت ابوطالب به شام میرفتند وبه منطقه بصری رسیدند وحضرت محمد صلواته الله وعلیه واله والسلم- درکنار کاروان گذاشتند وبه اطاق اخرین نبی عیسوی جناب اقای بحیرا رفتند- ایشان گفت من مدتی درایوان بودم دیدم یک تیکه ابری برسر کاروان سایه میانداز – همراه کاروان می ایدشماخوابی ندید که مسئله مهمی رامطرح کند ایشان گفت چرا من خوابی هائی دیدم که بهمن هشدارمیدهدکه مواظب پسرخودم باشم علت ان که ایشان جضرت محمد صلواته الهعلیه واله والسلم فرزنددانست از ترس این بود گفته شد ه بود که ایشان بعدا دشمنان غداری خواهد داشت- حضرت ابوطالب داری یک ابهتی چون پادشاهان کسروقیصر داشت ودرقیامت هم چنین ابهتی خواهد داشت از حضرت ابوطالب سئوال کرد-که-من میتوانم  ایشان راببینم وبروی بالکن امد وحضرت صلواته الله علیه واله والسلم به ایشان داد وبحیری نشانه های ابهت وملاحت کهبا هم جمع شده است واسنان رامحسور میکند ودرجای خود خشک میکند فرمود ایشان به نزد من بیاورید وفرمود پیراهن ایشان کناربزنید که شانه های ایشان بر هنه شود ومهرنبوت مه جملات شهادیت دریک بیضی باخطسیاه بسیار مشکی دلبر برپشت شانه ایشان بود وفرمودند این پسرشما نیست وحضرت ابوطالب فرمودندپسربردار من است وبحیرا نمامپدرومادرایشان گفت وکتاب اورد وان بزرگوران به حضرت ابوطالب نشان داد وفرمود بسیار مواظبت کنید دشمانانغداری دارد وشانه ایشان را کسی ی برهنه نبید شمااز شام بر گردید من زنده نخواهم بود وگرنه زمانی که ایشان ادعا نوبت کند درخدمت ایشان خواهم بود-حال سئوال این است جناباقای ابوطالب بااین تصاویرباز حاضربه همکاری با حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم خواهد بود وایامشرک بهنزد راهب ونبی بحیرا میرود وبااوانس دارد وحرفهای اورا قبول میکند؟؟ یاانکه سعی میکند پیامبر اکرم صلواته الله وعلیه والسلمبه سمت بت پرستی برود- و بادین اعجاز های فراوان باز همچنان ملحد باقی میاند ؟؟ ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- پیشاپیش روز پرعظمت معبثسرمدی را بهمه دوستان عاشق ولایت علی علیه السلام تبریک وتهنیت عرض میکنم وخظلت خضوع وخشوع وتوجه به مستضعفان ونوع دوستی وخدمت به بشریت را از ان سرورکائنات بیادیادگرفت وبه انحضرت هزاران افرین گفتکه شاگردی چون علی علیه السلام به جامعه بشریت وبلکه خلقت تقدیم کرد امشب بهترین اعمال بیان عظمت حضرت علی علیه السلام است کتاب ولایت علوی بنگارش ایت الله اعظمی فقیه متاله حضرت جناب اقای جوادی املی که به حق درضمن اختصار بحث کلامی وتفسیری وجدلی تام وتمامی  درباره شخصیت علی علیه السلام بنگارش دراوردند کهدربعضی موارد یک استنباط های شخصی شمعی درمقابل افتاب که ریشه این شمع هم ان چشمه جوشان است – ایه سوره سوره 55 مانده ییک ایه ام وکلیدی بین شیعه وبر ادران اهل سنت است وبه معنائی یک ایه حدی است با کلمه انما شروع شده است به معنای -همانا فقط- که معنای فقط محدود کننده است به اصطلاح حصر دارد ودرعلم فقه جای چون وچراندارد مانندقوانین ارتشی- کلمه امنوا-نشان بران است ایمان حضرت علی علیه السلام برای همیشه پذیرفت چناچه این ایمان دراینده خللی پیداکند این حصر خراب میشودوتضاد درقران بوجود می اید ونماز را برپا کرده است وانهم همیشه بوده است وزکات داده است کهاین زکات یک بخشش مستحبی بوده است ودرحال رکوع بوده است ورکوع ایشان را قبول کرده اند چرا خداوندمنان این مطلب راگفته است که بعدا شیطنت کردندوگفتند درکوع زکات دادنکاری برخلاف قوانین نماز است وان نماز صحیح نیست فرض را میگذاریم که معنای ولی ناصر کمک کنده ومحب ودوستدار است دوستدار انهم دوستدار فردی فقیر=- اقاین از کار وتجارت وغیره به نماز امده بودند از خانه نیامده بودند ومسلم بعضی ازانها پول توی جیب انهابود هیچکس کمی بهانفقیر نگردبجز علی علیه السلام وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه پولی درجیب نداشتند- قبلا درقران میفرماید کسانی علم کتاب دارند خداوند ورسولش وکتاب قران تصدیق میکنند میفرمیاند تمامقران از طرف خداوندمنان است- کلمه علم به کتاب یک دفعه فردی میگوید جناب اقای انشتین چنان گفته است ولی نمیتواند قوانین ایان درک وفهم کند واثبات کند مدتها درغرب فقط پنچ نفرایمام اوقعی به تئوری انشتین داشتند مابقی از پنچ نفر تقلید میکردند تا درک این تئوری ها راساده کردند وقابل ازمایش کردند پس جضرت علی علیه السلام میدانست دراین شرایط میابیست در رکوع این دقهرابدهد واین مطلب ساده ای نیست ودیگران نمیدانستند- کله رکوع در یعنی خشم شدنچون اعراب ئدرمقابل حاکم ها وشیوخ خم میشدند نشانه تواضع وفروتنی هم بوده است وایرانیان درقابل حاکم ها سجده میکردند فروتنی وخشوع حضرت علی علیه السلام درقابل خداوندمنان هم بیان میشود اما جناباقی عثمان هرگز به فقر بخخش نکرد وزکات واجب ومستحب خود رانداد واهل خشوع وخضوع نبود فردی سرکش بود که اقای معاویه از این خصلت عثمان بشد ت ایشان راسرزنش میکند ومیگوید اخر خودرا بکشتن میدهی – جناباقا عمر هم فردی خودرای است دوماه بعلت امرجنابت چون درره تجارت اب گیر نیاورد تیمنکرد ونماز نخواند ومعلوم نیست زکات داده است ویانداده است- وجناب اقای زکات مستحبی داده است ولی درمقابل خداوند خشوع وخضوعی- نداشته است وداستان انها دراخرین پنچشنبه ایپیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم زنده بودند-گویا این مطلب است اای باین شرایط چه کسی استحقاق رهبری دارد؟؟

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- قبلاز همه سخن تسلیت وتعزیت برای شهدای اب که خود درجاتی بهمراه دارد عرض کنم برای باز ماندگان صبر وتحمل وبهروزی از خداوندمنان طلب کنم- مقدما این ربایدبرانیم که اگر مانند کشور فوقالعاده پیشرفت هم تمهیداتی داشتیم اگر خداوندمنان اراده کند نقشی نخواهدداشت – من لندن بودم دوماه باران بود وگاهی سیل مانند ولیدرزمان کوتاهی قطراهی اب به مغازه نمیرفت وبرق اسا ازرویزمین محو میشد زیرا زیر خیابان کانل بزرگی دارند که تعدادی  زیادی پنچره دارد وجوی اب هم بسیترکوچگ هستندا به وصل هستند ولندن درروی یک تپه مانند است کهازهررسمت شیب دارد .داخل جوب های بزرگ باز دریچه است به همانکانل وصل میشود منمتوجه نشده بودم که هشدارداده بودبیرون امدن نزدیک ظهر کسی درخیابان هانبود کمی تعجب کردم یکدفعه بادی که قطاربیرون می انداحت مداوم میگفتندایستاگاه اتوبوس بایدیک اطاق شیشه ای شود که افراد خودرابه ان اطاق برساند وسواراتوبوس شوندمنرا بادی به اندازه ده جلو نمی توانستم بروم یک لحظه بفکر افتادم خم شوم   وبه یک تیر چراغ گازی به سختی خودم نگاه داشتم غالبا دراین شرایط مه به مغازه اغذیه فروشی میروند وسوپ داغ میخورند وهرجا درلنده ابگیراست ساختمانها روی یک سکوی بلند است که ما میبایست ازاین تکنیک استفاده کنیم-باران بشدتی میبارید که برای چندلحظه بخاراب ماند بخاراب حمام قابل دیدن جلونبودتا یک اتوبوس خط واحدامدراننده به من اشاره کرد پشت سر من بیا تامن به ایستگاه رسیدم وسوار شدم وخانه من در بلا یک تچه بود نصف لندن زیرپایمابود وهیچ اثری از اب نبود- درایران بودم دراخباربود یک شهر کنار رودخانه درانگلستان اب وارد فاضلاب شده واز انجا بیرون امده همه چیزبرعکس شده است- مداوم در عزاداری ها پهبادعکس میگرید میبایست از بالای دروازه قران عکس بگیرد شیراز ازباجگاه دوازه کیلومتری یک شیب تند به سمت شیراز دارد واطراف ان کوه است به نزدیکی شیراز که میرسیم دشت شیب ان به سمت شیراز یک یک را به شهرک صدرا دارد ویک راهم به سمت شیراز داردچناچه یک دیوار کشیده میشود دروسط ان اب بهدوقست تقسیم میشد وبخشی به سمت دره صدرا میرفت که برای ان شهرک خطری ندارد واستعداد باغداری دارد وبخشی به سمت شیراز میامد شیراز بصورت تنگه استکه به ان تنگ الله اکبر میگویند انجا بیادهمان سیستم انگلستان ایجاد شود ویک کنال به سمت کوه اب مرغان که قبلا گوی حالت دریاچه داشته است برای مرغ ابی انجا زندگانی میکردند ولی دراین شرایط طبقف بعضی تکنیک های نظامی چناچه دشمن اب سد راباز کرد تانک های مثل چوب کبریت کنارهم میچیدند وگاهای دوردیف الی سه ردیف وفشاراب گرفته میشد واز زیرتانک اب میرفت وکماندوهای دریائی ماهمنبودند وبسیار ضعیف هستندمیتوانستندسیمی از دورطرف خیابان وصل کنند که ماشین ها متوقف شود وبا قایق های لاستیگی بلند وکلفت افرادرا نجات دهند وشهرکه وساختمانهای بیروناز دروازه قران دارای یک دیوار بلنید ماننددیوارچین بکشند که انهارا حفاظت کند- وبرایذ ان مسائل بودجه لازم وطرح های کارامد نه تسکینی بیاد پیاده شودوظریفی میفرمود افاراد حکومت مردمان شریفی هستندولی برنامه های انهاراقبول ندارم- ولی از اقای بی بی سی انگلستان تاامروز خوداش رافدای امریکا کرده است به دستوراقای ترامپ از اروپا جدا شده است موداوم با شکست روبرو ولی متخص2ینانها خوب بلد هستندمردم رافریب بدهند کهوانمود کند کارها بهخاطر درخواست مردم است وزمانی کهمردم اگاه میشوندوبهانه میاورندقابل تغیر نیست بارها اینچنین شده است حزب های تغیر کردهاست ولی نقشه همامن نقشه است وسرفرانسویان هم امریکائی کلاه گذاشته فرانسه حکومت سوسیالیستی اش وتاحد دمکراس ی وملت دوستی مشعور بود همه رابه گای امریکا حراج وقربانی کردن که امریکائی مقداری از انهابیشتربخرند ودرطرح هاانها کمک تکنولوژی وشریک شود چون شرق وجهان سوم بعضی کشوراورپائی را از دست دادند وهمچنان میخواهند یک نیمچه ابرقدرت باشند اما علت انکه مداوم بودجه نظامی زیاد میشود ترس از خارج نیست درزمانقبل کهامریکا بعضی تسلیحات نظامی خوداش من جمله موشکه تعطیل کرد انها درجای دیگری سرمایه گذاری کردند وبعدانها گفتند بر گردید گفتن بر نمیگردیم وبدین لحاظ مداوم برای انهابایدخورک درستکرد ویکبهانهای درست میکنند بهانهاطرح جدید میدهند واین درحقیقت مطابق یک حدیث عذاب الهی استتا مومن ویاانسان پاک ذاتی نشوند خودشان گور خودشان میکنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درباره زنان چگونه درباره مردان فکر میکند-خانمی درغرب میفرماید زمانی که دوست پسرنداشتم در موقع خرید درباره مردان فکر میکردم وزمانی که دوست پسر داشتم فقط درباره او فکر میکردم خانمی دیگر میگوید فقط در زمان که درختخواب هستم یا بسیار دیر خوابم میرود- بعلت درغرب سکس بودن تعهد مردانرابه سمت عقیم رفتن ذهنی وزنان را به سرد مزاجی همراه بااسترس رخ میدهد علت ان این است کهردو سعی میکند که طرف مقابل اول راضی کنند بعد طرف خودشان راراضی کنند وکم کم زنان بفکر میافتند که خودرا اول راضی کنند وسپس مردان وهیشه هردوطرف ناکام هستند این استرس مشکلات روانی بوجود میاورد وتنها فحشا هستند که بدروغ اظهاربسیار راضی بودن میکند ولی درازوج باتعهد بخصوص الهی این اتفاق نمیافتاد مسئله تنها سکس نیست- خانم ها درغرب به اینتجه رسیدند که زنان بایدمردان را تعلیم دهند بچه گانه است کهتصور کنیم که برای همیشه این اتفاق رخ میدهد- وشنیده میشود که بعضی زنان بودن رضایت جنسی همچنان باهمسر خود باقی میمانند- خانمی دیگر میگوید من درجوانیبامردان کمی بودم مایل نبودم بابیشترافراد باشم ولی دومرد منرا به اوج لذت رساندند- مابقیه زیادجالب نبودند- غالبا نبیادهمیشه نتظار لذت کامل راداشت ولی اغلب اوقات امکان پذیر هست-مردان هر هفت دقیقه بفکر سکس میافتند- ما بیشتراز اقایانی خوش مان می اید کهمگیویند ما علاقهای به سکس نداریم- زیرا انها دارایانموقعیت هستند که بهراحتی به سکس دست پیدا کند-مردان درسر کار بیشتر به کارخود توجه دارند وارام هستند وتوجه ای ندارند ولی همیشه شکایت میکنند که زنان بیادقدم اول رابردارند زیرا افرادی خجالتی هستند- نفری دیگر مینویسد- من فکر نمیکنم که دختران بیشتر تجه به الگوی پدرخود دارند بلکه بهان نظریاتی کهمادرشان از مردانمیکند متکی هستند ودیگر زنان که اسوه انها هستند- اگر دختری پدری -نامناسب داشته باشند- ویا هرکس پدری را مشاهده نکرده باشند احتمال دارد درشد خود از مردان بترسد- ویا اگر مادراش زندگانی تلخی داشته باشد ویک طلاق تلخی هم رخ دهد- واز دست مردان خشمگین باشد0 اگر دختری رابطه دوستانه بامردان فامیل داشته باشد- به احتمال زیاداز شریک شدن بامردان لذت میبرد- وهرگز احساس تهدیدات ازمردان رانخواهد داشت- ودیگری نخیر- من همیشه بامردان اطراف خود احساس ارامش میکنم به هرحال از مردان ترسی ندارم- من مردی رایافتها بسیارقوی –مرد واقعی باجذابیت های دوست داشتنی وقابل احترام وتحسین است اگرچه دوستانی دارم که انها مخالف این عقیده هستند- انها دخترانی را دوست دارند که مانندمردان محکم ومستقیم باشند- که کل زنان برخلاف نظرانها هستند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریا شخصی است- جنابی که محقق درباره شخصیت جناب مولانا است باخواندن اشعاری از مولانا که درباره جناب حضرت شمس تبریزی – رحمت الله علیه ماند یک معشوقه فتنه انگیز شعر سورده است که قباات دربیاور ودلربائی کن وغیره دال بران است که مولانا رابطه همجنس گرائی باایشان داشته است مقدمه اول جناب شمس تبریزی به مقام قلندر رسیده است وظریفی فرمودند یعنی درحد ولایت فقیه بوده است بهمعنایانکه بالاترین درجه اجتهاد راداشته است هیچکدام از شعرا ی مشهور ایران به این درجه نایل نشدند وبه همین جهت میتوانسته استادمولانا باشد وارتباط رابطه جنسی یک امر مسخره است بقول جناباقای سعدی رحمت الله شاه بازاری نیست شاهد بازاری ککبهنظرحقیر که در زمان قبل دربازار در صنفی باخانم ها سرکارداشت یک نوجوان زیباروی خوش بیان با فرهنگ لطیفه گوئی باخانم ه ها کل کل میکرد احتمالاجوانی بوده است اهل شعروشاعری بیان لطیف باجناب سعدی بحثهای شعری داشته است مقدمه دوم هیچگاه درادبیات ایران رابطه همجنسی تعریف عاشقانه نشده استواین امر عمومیت نداشته است فقط در بعضی قبائل ترک به دلائلی درسطح بالامطرح بوده است- یمی بعلت انکه انهابهدارنمیشدند ویک جنایت بزرگ حاکمان فرزند مذکر وپسرخود درهمان بدوتولد میکشتند ویانکه تصور میکنندبعضی ازانهااز هوش واستعداد وشجاعتی برخوردار استانها را میگشتند حتی شاه عباس از مهلکه جان سربدربرد- ریشه این همجنس گرائی درزمان جناب اقای حنفیه رخ داد-که ایشان به صراحت بیان کرده است که من رامجبور میکنند تجار که به مسافرت میرونند وحکمرانان دریانباره حکمی صادر کنم ومیفرمایدمن شخصا به ازدواج موقت رامیپذیرم ارتکازی هم بیان میکنمکه میشودبه احتمال زیاداز بیت المال برای نسل جوان دراین باره هزینه کرد وبه اصطاح غربی دوست دختراسلامی را تبین کرد مامیداینم که امم صادق علیه السلام دران شرایط خفقان که ضد ازدواج موقت بودند علنا انراتبیلغ میکرد- درادامه حتی جناب اقی ابوحنیفه مجبور کردند کهحکمبدهد چناچه جوان امرد یعنی جوانی که ریش درنیامده است بالغ نشده است اگرماینلنبودجبری میتوان باایشان رابطه داشت در فرنگ اسلامی درسطح خاص حتی جناب اقای شاه عباس این دستور راصادر کرد بامخالف علما بخصوص جناب حضرت مجلسی رحمتالله مواجه شدوایشان فرمودند ما این حکومت بدستاوردیم وشیعه را رسمی کردیم ومامیدانیم سیاست چیست واگرچنی ندستوراتی صادر کنیم حکومت ما ازبین میرود وضعشما انگاه مشخص میبشود وصلاح است بعضی حرام ها فعلاباشد- دعثمانی کهمذهب رسمی حنفی بوداین موضوع بشدت رواج داشت وحکومت همبه دلائلی ازان حمایت میکرد درفقه دو اصل داریم یکی اصل تقیه ویکی اصل توریه- فرض کنید کسی مجبور کنندمشروب بخورد ایشاندرذهن خود اب پرتقال خودرن- نام اش میگذاردمشروب خوردنوبعدمیگویدمن خودم اهل مشروبخوردن هستم ولی مشروب خاصی بامن سازگار است باز بعنوانمثال داستان محود غزنوی وایاز بسیار مشهور است ولی هیچگاه درابطه جنسی چیزی سروده نشده است وبیشتر شعرا دریک بحث عقلانی –عرفانی –اخلاقی ازان سود جستند در زمان قبل سیرسلوک ازطریقت ملاماتگری بسیار شهرت داشت هرکس به شهرتی میرسید هواز لحاظ خوداش وهم از لحاض حکومت وحاسدان یک ایرادشرعی برای خود میساخت ومسلم بوده است حکومت به جناب مولانا هشدارداه بوده است برخلاف همجنس گرائی فتوانی ندهد ولی جناب شمس تبریز ی حکیم برخلاف همجنس گرائی داده است وبهمین علت میخواستندایشان رابکشند که جناب اقی مولانا ان شعر عشق بازی بیان کرده است ویک صحنه ساز یکرده است ایشان به قتل رساندن ولی جسدی پیدانشدوبعدمعلوم شد که به فلسطین فرار کرده استت


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99