سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اتش سوزی کلیسای بزرگ نتر دام   ساده به نظر نمیرسد- بعدازانکه در کلیسای بزرگ انگلستان رخ دادکه علت ان قدیمی بودن سیم کشی در کنار سقف بیان کردند ودولت بعلت عدم اتش نشانی دراین کلیسا محکوم کردن وبیان شد دراین شرایط دراین شرایط از اب بافشارزیاد نمیشود استفاده کرد که نفاشی ها وگچ بر ی ها وپنچره ه ای بسیارقدیمی واشیا گرانقیمت از بین میروند وبایدازیک نوع- فوم- مواد شیمیائی خاص بایداستفاده کرد وعجیب است که در کلیسای نتردام این احتیاط ها نشده است نکته جالب ان است که بعداز انکه اخرین فرد توریست از انجا خارج شده است ساعت شش وپنچاه دقیقه بلافاصله این حادثه رخ داده است بیخوداست مسئله توطئه مطرح میشود واقای ترامپ میفرمیاید کهخداوندمنان به فرانسه رحمت نکند ومیزان اشتعال بسیار شدیدبوده است ونزدیک یکبرج بزرگ بوده است که با خراب سقف برج دودان دراسمان فضای زیادی اشغال کندان منطقه یکمنطقه توریستی است که اطراف کلسیار رستوران ها وهتل فراوانی هست برای خرابکار کاربسیاراسان است واحتمالا مواد سریع اشتعال مانند-تینر- وبنزن زیادبوده است واقایترامپ توئید کرده است خداوندمنان به فرانسه رحمت کند واقای ماکرئن فرمودنداین جز وسرنوشت مابود این از میراث کاتولیک های متعصب فرانسه است نکته قابل توجه این حادثه پسا زتلفن ااقی ماکرون باجناب اقای ایت الله روحانی است اینکار استاداش اسرائیل است وشاگردانش داعش درهرحال مسئله بسیار پیچیده است

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است- حضرت استاد علامه ایت الله شهید دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه ایشان پول میداد که مقالات مجلات با عناوین خاص برای ایشان ترجمه کنند وایان پی مبرد که اهداف انها چی است- این امرریشه قرانی دارد کفار با اسلام بصورت صریح وروشن اهداف خودشان بیان نمی کنند واتقاقا از در دوستی ودلسوزی ورحمت وارد میشوند درحقیقت اهداف انها درست مخالف اهداف مسلمانان است ازوجود اسلام زجر میکشند وگاهی خداوندمنان مقداری از انچه فکر میکنند بیرون میکشد ومیفرماید انچه درسینه اینها است بسیارقوی تراست شما از روی دلسوزی وفکر باز حقایق بیان میکنید انها از روی حیله وفریب عمل میکند وحقایق خودرابیان نمیکنند زیرا شما از انهادور میشوید وگارد خواهید داشت-یک مقاله ایشان خوانده بود که فرموده بودند- ماخداوند منان راقبول داریم وهدف هم این است که بهخداوندمنان نزدیک شویم ولی اگرخداوندمنان به ما اجازه دهد برنامه ای تدارک میکنیم که همه بشریت به سمت خداوندمنان بروند ایشان فرمود اولا خداوندمنان مغز شما درازل خوانده بوده است ونپذیرفته است درثای شما علم بسیارمحدودی دارید وخداوندمنان علم بی نهایت دارد- یک دانشمند امریکائی  تحقیقات در روی برگ درختانکرده است فرموده برگ درختان بقدری ارزش دارد که نبایدیک برگ از دست برود زیرا هربرگ میتواند به اندازه ده دقیقه برق شهر نیویورک را تامین کند انرژی الکتریکی که دارد درحالیکه اگر ما پیشرفت زیادی درباطری بکنیم برای همین مدت یک ربع اطاق های شهرنیویروک لازم است اشکال اینجا است ما ارزش یک برگ تشخیص نمیدهیم ساده لوحانه با ان برخورد میکنیم اگر بهاندازههمانبرگ ماباطری درست کردیم که همان مدت بر ق بدهد انگاه متوجه عظمت الهی میشویم- خانمی درامریکا درست زمانی برج دوقلو را منفجر کردند دانشجوی  کامپیوتر یک دانشگاه که ان شهرفاصله زیادی بانیویرو ک داشت- درمقدمه خداوندمنان یک قدرت جنسی بسیارقوی به مردان داده است که خیلی زودتحریک واماده میشود جناب مرحوم دکتر عباس یمین شریف مدتی دربیمارستانی درنیویروک جزو درس روانشناسی بالینی بود کهاراض راونی تشخیص دهد ونمره صد گرفت ایشان میفرمودکه دراین بیمارستان برای پزشکانی که باخانم ها سرکاردارند میبایست هردوساعت یک باردوش اب سرد بگیرنند واگرجواب نداد حقدارند نیمساعت به منزل بروند وباز گردند  وبه خانم ها نمایشگری دلربائی داده است هردو غریزه هستند نه اکتسابی شخصی از امامصادق علیه السلام سئوال کرد این قدرت زیاد جنسی برای چیست حضرت امام صادق علیه السلام فرمودنداگر قدرت جنسی نبود فقط مومنین بدستورخداوندمنان ازدواج میکردند برای بقا ی نسل این قدرت لازم است اخیرا درامریکا تحقیقاتی که شده است از سن 55 سالگی که کم کم قدرت جنسی ودلربائی کم یشود طلاق زیاد میشود طلاقهای درقبل ازان فرد بدنبال ازدواج مجدد است ولی بعاز پنچاه وپنچ سالگی اینازدواج بسیار کم یشود متاسفانه درشیرزا از سن 65 به بعد این تمایل بسیار کم میشود ومیگویند ازدواج هرگز- ان خانم امریکائی که مسلمان شدوبعدشیعه شد بهایرانهم امده است وداستان جالبی درباره ایران دارد- ایشان میفرمیادکه مندرسال اول دانشگاه نصف اوقات من دریانباره میگذشت که چگونه دلبری کنم به حدجنون رسیده بودم-هیچ منبع وکتاب موثقی وجودنداشت رحایکهاین خانم از زبیائی هم بهره زیادداشت تا انکه این سئوال از یک دانشجوی عرب وایرانی کردم وهردو گفتند قران بخوانید واهل حجاب باشید ومن تجربه کردم .نتیجه بسیار مثبت بود و بعدبدنبال رشته روانشاسی رفتم تا مشکلات خانم ها راحل کنم اما غرب باوجودانکه خودرا پراگماتسیم میداد یعنی اصالت عملبهمعنای انکه انچه درعمل خواسته فرد راتامین کند همان حقایق است وانرا بایدبپذیرد ایشان قبلازان به کلسیار میرفت ودرخواست کمک روانی بود وهیچ نتجه ای نگرفت باجریان برج های دوقلو محشت زیادی درمردم ان شهر رخ داد که ممکن است که برج های انجا هم موردحمله واقع شوند بطوریکه تصادف درخیابانها وبزرگ ها زیادشد زیراافرادتمرکز خودرا ازدست دادهبودند وهروز انجمنی تشکیل میشد که چکاربیادکرد ولی هم کلسیا ساکت بود وهم افرادحکومتی که من شک کردم- یاانها اطلاع داشتن وانراپذیرفته اند ومن دردانشگاه اطاقی گرفتم انچه از دستم بر میامدبرای دلداری افراد بخصوص خانم ها انجام میدادم کلسیا وقتیکه فهمید من از مطالب قران بدون انکه ذکر یاز قران بیاورم بیان میکنم ولی زمانی افراداز من میپرستند از کدام منبع استفاده میکنی منمجبوربودم نامقران بیاورم بهمن فرمودندشما حق به کلسیا امدن ندارید درحالیکهمن میگفتم علم درجا که باشد مورد ارزش است واین همان دستور پراگماتسیم است معلوم میشود همه چیز انجا رنگ سیاسی دارد انشگاه منرا خواست وفرمودند- که قران برای ما رسمیت ندارد ومانمیدانیم درست است ویاغلط است وشماحق تبلیغ ندارید ومن میگفتم من از لحاظ تجربیبیان میکنم وامروزه تمام ادیان وهرمنبع یگری که ایجادارامش ورواحتی روان وسال مساز روان کند استفاده خواهم کردولی نمیتواند قران بدون چیز یهم باشد حتما علتی دارد ایشان بهمصر میرود به عراق میرود وبه ایران میاید- ایشان میرود مدان سپه که به امریکا زنگ بزندکه خانواده نگران نباشد درمیدانسپه مردم رانظاره میکند ومتوجه میشود کهمردان ایرانی اهل چشم چرانی نیستندبرخلاف مردان امریکائی گرچه تاکتیک های پیچیده بکار میبرند ظریفی میرمودند درعراق اثباتشده است شهوت زیادجنسی دیوانگی بوجود میاورد اتفاقاپسری درهمیسایگی ما به همین خاطرمجنون شد- ولی خانم ها رحالیکهتاحدی پوشیده هستند بدنبال دلربای هستند وفکر میکنند زنان امریکائی خوشبخترین زنان هستند درحالیکه اینطورنیست


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخص است- شخصی به اداره ای رفت ومثلا با نامه نویسی وبایگانی فرمودند دست ماخالی است پول اش را پرداخت کنید فرمودند این که سهل است حقوق کارند هم ساعتی دهزارتومان هم ماحاضر هستیم بدهیم- اما یک شرط دارد کا روی رقه های رسمی ایران و –ونزوئالا شعار مرگ بر امریکا حک شده باشد- در دانشگا ازاد ارسنجان دانشجویان به یک استباط بکر رسیدند که اول مثلا فوق لیسانس مالی بگیریند وبعدفوق لیسانس روانشناسی بالینی بگیرند ویابرعکس – دانشکده برا ی فوق لیسانس سی وشش واحد دوواحدی ؟؟ یعنی هیچده درس درغرب دکتری بخواهندبگیرند اینهمه درس نمیگیرند وواحدها حداقل چهار واحدی است تا ششواحدی ومن هفت واحدی هم شنیدم شاید دانشگاه میخواهد درکره ماه شعبه بزند حالا ده واحد اضافه کنید لطفا دکتری بدهد که رغبت زیادشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک کلیپی در اینترنت اخیار یک فرد امریکائی از شاه فاش کرده است- این کلیپ قبلا درغرب منتشر شده بوده است وبعدپنهان شده است واخیرا اینجناب انراکشف کرده است وعلت مرگ شاه به این کلیپ وصل کرده است- این کلیپ خیلی تخصصی است هرکسی درک نمیکند وبعد متوجه شدم امام اراحل رحمتالله علیه چه عظمتی است اینرا درک کرده است- شاه درلباس سیاه وپیرهان سفید یقه کت مقداری   بالا رفته است دقیقا نقش کانگسترهای امریکا نتواستهاند ژست انهارابه خوبی تعلیم بدهند زیرراهمه میفهمیدند که قلابی اسیت ولی سعی کرده است یک ژست ترس خاص رابازی کند که اصلا هیچ ایرانی چنین ژستی نداردوبخوبی روشن است ادا-و- اصول در میاورد- میفرمایدتمام بدختی جهان سوم بعلت قدرت وحشتناک- اسرائیل است-؟؟ همه چیژا کنترول میکند فرد سئوال میکند که بایکی امریکائی که شخص سیاست مداربزرگ –امریکائی –است سئوال میکند که چه چیزهائی اسرائیل کنترول میکند میگویدهمه دچیز منجمله بانک ها -پول–مجلس –خانه فلان فلان ومقداری هم من نمیتوان بگویم ولی در کامپیوترمن است- یعنی بهمن مگیوید هروز چکاربکن باکدام خانم باش وباکی نباشد عقل هم چیزی خوبی است- اینهمه اطلاعات به چه درد اسرائیل میخورد واگرتغیراتی در ایننوع مسائل ایجاد میشد ایرانی ها پس از مدتی میفهمیدند مسئله ساز میشد علت این تغیرات چیست یک انقلاب شاه و-مردم کرد-کفارهاش راپس داد وهمه گفتند کارامریکا واسرائیل است-هرجا تغیراتی داد-انا-مردم فهمیدندوعلما به رهبری امام الراحل  رحمت الله علیه موضع گرفتنداتفاقا اسنادنشان میدهد کهسارئیل سخت باکارامریکا وتغیرات که مردم نسبت بهان حساس بودن مخالف بوده است رابطه امریکا بااسرائیل یکجا اسرائیل ارباب است وامریکانوکر است ویکجا امریکا ارباب است .اسرائیل نوکر است پس این کلیپ به چه معنا است- اولابرای دلخوشی امریکائی ها واسرائیل است- دوم برای کشورهای منطقه وجهان سوم است وسوم برا ی امام الراحل رحمت الله علیه وروحانیت وانقلابیون مبارز است زمانی کهامامالراحل به قدرت رسید ایشان فرمودند هرچه دادوفریاد داریدبر سر امریکا بکشید سئوال کردند که اسرائیل بیان کنیم- ایشان فرمودند درشهرما- خمین میگویند –مورجه چی هست که کله وپاچه اش چی باشد این اسرائیل رابزرگ نکنید دقیقا حضرت مرحوم ایت الله زبرجدرحمت الله علیه فرمودند چرا اینقدراسرائیل بزرگ میکنند؟؟- درحدیث است که ابرقدرت درغرب ایجاد میشود این ابرقدرت درهرحال یک نظمی درحیوانات وحشی ادم نما ایجاد میکند وبعد دراواخر قبلاز ظهور بقدری ضعیف میشود ودیگر حنای اش رنگ ندارد این ابرقدرت جهان رارها میکند دینا پراز اشوب میشود وهرکسی که قویتراست بر ضعیف یورش میاورد جنگ وجدال دنیا رابر میدارد واسرائیل هم رها میکند از طریق دیگر ی چپاول وغارت میکند- بیان شده است از بازار که درهربازای باز بازار است وتعددان بیشماراست زمانی اران حضرت مهدی این کشور تصاحب میکنند همه ماستهارا کیسه میکنند حالا سالها گذشته است اسرائیل باخوداش فکرکرده است شاه بایک تیر دونشان زده است- واز طرف دیگر چراغ سبز به امام خمینی رحمت الله علیه داده است-که مسئله فلسطین بصور هیجان انگیز مطرح کند واسرائیل نجس معرفی کند ومردم را انقلابی کند وهرگز باشاه به تفاهمنرسد ودیانموردهم کوتاهی کرده است لذا باید کشته شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- در برنامه پرگار سئوالی مطرح شد ه بود که علت همکاری چپ ویا راست باجمهوری اسلامی به چه علت است ایا این امر استراتژِی است ویا تاکتیکی است وتلقی چپ درباره دین چگونه است ویا به این معنا نقد چپ از مذهب چگونه است- من  به بعضی نکات مهم اشاره میکنم- هردو جناب چپ بودند که درظاهر حداقل یک راست هم یک وذهبی باید باشد- جاب اقا فرمودند –شاه دشمنان مانبود رقیب ما بود ولی اسلام دشمن ما است جناب نمیداند زمانی کسی رقیب است که قبول دارد ان فرد وارد مسابقه شود بدبنال حذف فرد نیست مانند رقبای انتخاباتی – ولی فردی که بدنبال حذف است رقیب نیست بلکه دشمن است ممکن است- که بگوید شاه درصدد کشتن همه چپ برنمی اید بله چپی که هدف ان مبارزه با شاه نوبد کسی به ان کاری نداشت جمهوری اسلامی همین طوربود حتی به کمونیست اجازه ابراز بیان اداد وزمانی کهانهاوارد مبارزه شدن غیرقانونی شدن وکودتای نوژه را با غرب طرارحی کردند ودر افغانستان با جمهوری اسلامی وارد چالش شدند وبدنبال حذف یک دیگر شدن- اما شاه خطرناکترین عنصر بود حتی برای کمونیست- غرب بایک سیاست منافقانه- درجهان سوم سعی میکرد تاحدب کمونیست بصورت یک میکرب ساده حضور داشته باشد که بگوید کمونیست ازادی راقبول ندارد ولی ما ازادی راقبول داریم وچناچه رهبرانی از کومنیست میخواستند واردمبارزه شوند ترور میشدندویادادگاهی ومحکوم میشدند وکمونیست درزمانیکه حزبی وارد چالش میشد مجبور بودن وارد چالش شوند وهمنی موضوع باعث ضربه خوردن انها میشد وغیرقانونی شناخته میشد ویک کمونیست هراسی عظیمی   ایجاد کردند وکمونیست دراین دام افتادند زیرا پس از مدتی مردم به سمت ازای حرکت کردند وپیشرفته ای محیرالعقول غرب کم کم مردم را به سمت غرب کشاند بخصوص کمک خواستن جهان کمونیست از غرب برای نجات خود ودرعمل نتواستند ضعفهای خودرا برطرف کنند وکم کم سازش باغرب مطرح شد درایران کمونیست درپیله بود وهیچگاه از این پیله خارج نمیشدند امامردم من در ارتش بودم درمرکز زرهی شیراز کار میکردم فرمانده من یک تبریزی بود- ایشان خون خواش را میخورد اگر میدانست یک کسی کمونیست است ومداوم باامریکائی میگفت جنگ با شوروی اغاز کنید ما از هرچقدر کشته شدن باکی نداریم اتش ایران درمقابل روسیه ضعف نشان داده است وبیادجبران کند وکاربرعکس شد وتمام سرمزنی از دست داده پس بگیرد- ومخواست به ساواک برود وکمونیست را قلع وقم کند بعدا من فهمیدم اعدا دزیادی از مردم این چنین فکر میکند وکشته شدن یک ساواکی بدست کمونیست ها نفتی بود که براتش ریخته میشد- وشاه را بی عرضه میدانستند درحالیکه حقه باز عجیبی بود وشوروی که درداخل ازاینکه کومنیست درایران سرکوب میشد ناراحت بودند واز غرب هم میترسیدند ازاینکه شاه کمنویستهای ساکت کاری ندارند بادم اشان گردو میشکستند- درقران میفرماید احزاب مقداری کاری انجام میدهند وبهان مغرور میشوند وخوشحال میشوند –ولی درطول زمان ضعفهای بزرگی پیدا میکنند وسرانجام نهبازرور وبلکه بامیل به سمت اسلام میایند درنهایت وعاقبت متقین پیروز میشوند نه بازور بلکه با اعتقاد مردم رابه سمت خود میکشانند- میبلیست به اتمام احزاب گفت که ازادی بدهید واز پیشرفته انها شگفت زده نباشید صبر کنید تا کم کم متوجه شوید که چقدر ضعفهای وحشتناک دارند- کمونیست مانند ان خانم بقول یک فیلسوف غربی از رئالیست یهین واقع گرا شروع میکنند وبه یک ایده الیست اوهامی تبدیل میشوند تمام احزاب غیراسلامی نابب لاجرم به همین روش خواهند رسید- مثالی بیاورم فردی ادعا کند بایادیک دوائی درست کرد- که همه مردم درهرسنی تمام امراض رامعالجه کند- وهرکسی ادعا کند چنین چیزی نمیشود میگوید تو بلدنیستی – را اشتباهی رفتی صددرصد امکان پذیراست این فرداز رئالیست تبدیل میشود بهیک ایدهالیست اوهامی – برای مدرنیته یک چنین فورمولی ساختند وغرب فهییده است اینفورمول وجودندارد ولی اقایان جهان سوم فکر میکنند چنینفرمول وجوددارد با مورد نیته همه مسائل حل میشود- ادامه دارد-

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امروزه درعلوم روانشناسی برای سنجش به اصطلاح رفتار که ظاهر میشود وتاحدی توسط افراد صادق در درون چه میگذرئ پرسش نامه هائ که درحقیقت برای سنچش حالات است ساخته وتنظیم میشود این سنجش نامه بخش زیادی ازانها بدنبال ان هستندکه فرد در وضعیت سلامت روان وحالات است یا اینچنین نیست به معنائی از تعادل روانی خارج شده است- این سنجش ها اروزه در یادگیری زبان برای خارجیان نقش بسیارمهمی باز ی میکند- اتفاقا -درقران مجید- واحادیث به این مطلب توجه شده است-یکی از خصوصیات میتوان گفت اتشین مزاج شدن- وفرد حوصله ومتانت خودراازدست میدهد ویمخواهد با رجز خواندن بی معنائی که از خودشیفته شدن وخودر اپرتوان دیدن سرچشمه میگیرد ناشی ا میشود اینان باسرعت حرکت مکیند واطراف را هرچقدر جالب باشدنمبینند ومداوم میخواهند صحبت کند وبا تلفن وهروسیله دیگری خودرا مطرح کنند وازهر لحظه استفاده به مفع خود کند که امروزه در سیاست مداران امریکا درباره ایران وحزب الله بخوبی روشن است ومداوم بدنبال سوژه جدید ی یمگردند که یک نیشی زده باشند مانندابی لهب وابوجهل- بیش ازاندازه درعربی شره میگویند میفرماید زمانی سپاه پاسداران خلع السلاحکردبم ورهبرانقلاب را تبعید کردیم دیگر نمیداند ایشان از کوه هیمالیا سنگین تر هستند اینان ازز ندگانی لذتی زیادی نمیبرنند-همیشه درحالت برد وباخت هستند وباخت برای انها بسیار ناگوار ا وهیچگاه افراد اطراف خودرا نمیبیند وازانها مشورتی که  انهارابه عقل بیاوردنمی پذیرند-از گفتمانها لذتی نمیبرنند وهمه کارهای زندگانی باسرعت انجام میدهند ولذتی هم ازانها نمیبرنند- وبعلت همین حالت بسیار در شناخت مطالب اساسی از دست میدهند واز بسیاری از حقایق غفلت میکنند- وبعلت مشغل زیاد طرح های با ضعفهای فراوانی روبرو میشود- مانند کسی دریک ترافیک بد دچار شده است حوصله یک حرکت حسابشدهراندارد مداوم دست بروی بوق دارند ونمیدانندکه یک جبرتاریخی راباید بشناسند وباقوانین ان اشنا باشند- مسیر یابی انا دقت درست وصحیح راندارد- وگاهی ماننند کسی هستند دیر به فرودگاه رسیدند ویااباتاخیرزیاد روبروهستند که صبرانها خیلی زودتمام میشود وگله وشکایت وغرغرکردن شروع میشود که کاری هم نمیتواندبکنند- وهرچه به انهابگویند شما بیادمیزان مطالعا ت خودرازیادکنید وبا شخصت متعادل واگاه مشورت کنید چنین نمیکنند- میخواهند هرندانی که بخلاف انها بلند میشودقطع کنند ومیخواهند زودتراز همه بیشترا زهمه ندا ی انها شنیده شود- باز سیاسی خودرا بسیار جدی میگیرنند ونمیداند که بازی سیاسی همه عواملش در دست انان نیست وتغیرات اش درطول زمان حتمی است واز شکست سخت نفرت دارند وتوکل هم ندارند گرچه بردن بسیار مفرحاست ونبیاد دراز دست امیتازات همیشه ناراحت شد که اینها میشوند- درتمامعمر استرس دارند که زمان به اندازه کافی نیست وکارها به موقع وصحیحی انجام نمیگیرد وتمام عومال دست اندر کار همه انهابه اختیارایشان نیست- وبعدا افسوس میخورند که به اندازه توانائی کارنکردند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خانمی یهودی که فارسی را بخوبی یاد گرفته است امروز در رادیو فردا- بیان کردند که با یک مرد ایرانی ازدواج کرده است بیان میکردند- که جزو گروه نواندیشان واهل رفورم مذهبی هستند فورم یعنی یک شکل وحالت ور- یعنی- نو-جدید رفورم یعنی تجدینظر کردن نواندیش - اصلاح کردن وغیره است بیان کردن درتورات است که خداوند منان دستوردادن به فلان شهربروید وهمه را از زیر تیغ بگذارنید انها رفتن همه حتی بچه هارا هم گشتن وخداوندمنان فرمودند چرحکم منراناقص عمل کردید؟؟ گفتند ما همه راحتی بچگان را کشتیم- خداوند فرمودند شما میبایست حیوانات انهاراهم بکشید این مطلبراماامروز بر اساس اجازه ای که از تورات ما استنباط میکنیم میتوانیم تجدیدنظر کنیم انهم داستان کشتن حضرت اسماعیل علیه السلام بدست حضرت ابراهیم علیه السلام- که خداوندمنان دردستور خود تجدیدنظر کرد ؟؟ اما واقعیت هر هرامی چنیاچه مطابق عقل نباشد نبایدقبول کرد البته عقل باید دلائل خودرا بیان کند که عقلا متعهد انرابپذیرند نهانکه خوداش تصور کند که عقلانی بوده است ولی استدلال ایشان عقلا بدرستی رد کنند- درتورات است هرکسی رابیگناه باشد بکشید اهل جهنم هستید پس اطفال وحیوانات بی گناه هستند درنتجه خداوندمنان چنین دستوری نداده است زمانی که درقبل دین مسیحیت وبعداز ان دین اسلام بر کتاب تحریف شده تورات ایراد گرفتند یک قانون علمای یهود تصویب کردند- که تورات فعلی ان زمان که تحریف شده بود- نص است یعنی درست  وحی است وقابل تغیر نیست وکسی انرا نص قبول نکند کافر است وقابل کشتن یا طرد کردن ونفیه بلد کردن ویا دین یهودی را از او گرفتن است که دیگر بدین یهودی نیست وبعدا مسیحیت هم چنین کرد وسپس بعضی فرق اسلامی همین روش را بکار بردن- خداوند منان کسی را خلق میکند که مایل است خلق شود -کسی راتحمیل نمیکند که خلق شود- ودرثانی جرم فرد راز قبل میداند واین دانستن مانع نمیشود بدون انکه جرمی انجام داده شود- مجازات کند ودرقیامت میفرمیاد امروز خودات درباره اعمال قضاوت کن بایدجرم برای فرد اثبات شود در قانون عدالت ودادگستری باید بهفرد اثبات کرد که چنین جرمی انجام دادی سپس مجازات را تعین کنند ودرقران همین مطلب را بیان میکند که میبایست پیامبران اعظام صلواته الله علیهم اجمعین بیایند   واحکام راتبین کنند وبعدا مورد قضاوت واقع شوند درثانی حیوانات باید کشته شوند واسم انرا جهادمقدس گفته اند ومعلوم میشود داعش راهم انها درست کردند- اما از داستان حضرت ابراهیم علیه السلام باحضرت اسماعیل علیه السلام به هیچ وجه   و اندیشی وتجدیدنظر ورفروم بدست نمیاید- ایشان به این نحو بیان کردند همین که حضرت ابراهیم علیه السلام خنجر بالابرد ندا امد نظرخداوندمنان تغیر کرد پس مامیتوانیم تجدیدنظر کنم درهرجا که خواستیم وجهاد مقدس راقبول نکنیم-چنین نبوده است وحضرت ابراهیم علیه السلام چاقو راتیز کردند وچند باربرگلوی حضرت اسماعیل علیه السلام کشیدند چاقونبرید سخت عصبانی شدند وتصور کردند که چاقو کند است محکم بر سنگ زدند وزنگرا دوپاره کرد وفهمیدندمعجزهای رخ داده است وندا امد که حضرت ابراهیم تودرامتحان پیروز شدی  وبه جای حضرت اسماعیل علیه السلام-گوسفندی ارسال شدولی این امتحان برای پیامبر اخرالزمان به درستی اجر میشودوبعد داستان امام حسین علیه السلام بیان کردندکه روزها حضرت ابراهیم علیه السلام میگریستند وبه جایگاه قبر امام حسین علیه السلام بارها رفتند وهرباردرجاتی گرفتند این تکلیف بوده است وازمایشی برای ارتقای درجات از رسالت به امامت است ونشان میدهد که امامت چقدر مشکل است امروزه درغرب به کسی اجازه کنکور میدهند که درمقدمات نمرهقابل قبول اورده باشد وبعدادر بازی های المپیک باز این عمل انجام دادند کهافراد شرکت کند حدنصاب بیاورند وروز به روز مشکلتر میشود-فقط یک سئوال مطرح است ان این است که خداوندمنان- بادانستن انکه حضرت ابراهیم علیه السلام موفق میشود چرااین امتحانرا انجام داد جواب این است امتحان برای حضرتابراهیم علیه السلام اسان نبوده است ومیبایست خودرا به سطح موردنظر برساند ودیگرانکه دیگران نگویند پارتی باز ی شده است وچرا ماراانتخاب نکرده است وکسی چنین امتحان مشکلی را بخوبی موفق میشود مسائل اسان تر ا بخوبی تحمل کندوموفق شود- اما تجدید نظر دراحکام مطابق دستورالهی باشد رد کردن عقلانی درست است وحکم جدید کار عقل انسانی نیست علم انراندارد کهعقل بتواند قضاوت کند ودرثانی دراستفاده ایات الهی باید دقت درقران پس از انکه جمعیت عربستان بخوبی از اسلام اطلاع پیدا کردند قران میفرماید-که قبلا هردینی داشتن قابل قبول ومردند حال دیگرقابل قبول نیست ویغیراز دین اسلام دین دیگری پذیرفته نیست ولی باز میفرماید اجباری هم در تحمیل دین اسلام نیست این به معنای تجدیدنظر کردن نیست که افرادمیتواند هردینی داشته باشند هرکس دین اسلام رانپذیرفت مسئول است ومجازات میشود ولی دمکراسی ولیبرالیسم درانتخاب دین است ودرمجازات مطابق ایه قران بایددین اسلام داشته باشد

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99