سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جنابی که محقق درباره شخصیت جناب مولانا است باخواندن اشعاری از مولانا که درباره جناب حضرت شمس تبریزی – رحمت الله علیه ماند یک معشوقه فتنه انگیز شعر سورده است که قباات دربیاور ودلربائی کن وغیره دال بران است که مولانا رابطه همجنس گرائی باایشان داشته است مقدمه اول جناب شمس تبریزی به مقام قلندر رسیده است وظریفی فرمودند یعنی درحد ولایت فقیه بوده است بهمعنایانکه بالاترین درجه اجتهاد راداشته است هیچکدام از شعرا ی مشهور ایران به این درجه نایل نشدند وبه همین جهت میتوانسته استادمولانا باشد وارتباط رابطه جنسی یک امر مسخره است بقول جناباقای سعدی رحمت الله شاه بازاری نیست شاهد بازاری ککبهنظرحقیر که در زمان قبل دربازار در صنفی باخانم ها سرکارداشت یک نوجوان زیباروی خوش بیان با فرهنگ لطیفه گوئی باخانم ه ها کل کل میکرد احتمالاجوانی بوده است اهل شعروشاعری بیان لطیف باجناب سعدی بحثهای شعری داشته است مقدمه دوم هیچگاه درادبیات ایران رابطه همجنسی تعریف عاشقانه نشده استواین امر عمومیت نداشته است فقط در بعضی قبائل ترک به دلائلی درسطح بالامطرح بوده است- یمی بعلت انکه انهابهدارنمیشدند ویک جنایت بزرگ حاکمان فرزند مذکر وپسرخود درهمان بدوتولد میکشتند ویانکه تصور میکنندبعضی ازانهااز هوش واستعداد وشجاعتی برخوردار استانها را میگشتند حتی شاه عباس از مهلکه جان سربدربرد- ریشه این همجنس گرائی درزمان جناب اقای حنفیه رخ داد-که ایشان به صراحت بیان کرده است که من رامجبور میکنند تجار که به مسافرت میرونند وحکمرانان دریانباره حکمی صادر کنم ومیفرمایدمن شخصا به ازدواج موقت رامیپذیرم ارتکازی هم بیان میکنمکه میشودبه احتمال زیاداز بیت المال برای نسل جوان دراین باره هزینه کرد وبه اصطاح غربی دوست دختراسلامی را تبین کرد مامیداینم که امم صادق علیه السلام دران شرایط خفقان که ضد ازدواج موقت بودند علنا انراتبیلغ میکرد- درادامه حتی جناب اقی ابوحنیفه مجبور کردند کهحکمبدهد چناچه جوان امرد یعنی جوانی که ریش درنیامده است بالغ نشده است اگرماینلنبودجبری میتوان باایشان رابطه داشت در فرنگ اسلامی درسطح خاص حتی جناب اقای شاه عباس این دستور راصادر کرد بامخالف علما بخصوص جناب حضرت مجلسی رحمتالله مواجه شدوایشان فرمودند ما این حکومت بدستاوردیم وشیعه را رسمی کردیم ومامیدانیم سیاست چیست واگرچنی ندستوراتی صادر کنیم حکومت ما ازبین میرود وضعشما انگاه مشخص میبشود وصلاح است بعضی حرام ها فعلاباشد- دعثمانی کهمذهب رسمی حنفی بوداین موضوع بشدت رواج داشت وحکومت همبه دلائلی ازان حمایت میکرد درفقه دو اصل داریم یکی اصل تقیه ویکی اصل توریه- فرض کنید کسی مجبور کنندمشروب بخورد ایشاندرذهن خود اب پرتقال خودرن- نام اش میگذاردمشروب خوردنوبعدمیگویدمن خودم اهل مشروبخوردن هستم ولی مشروب خاصی بامن سازگار است باز بعنوانمثال داستان محود غزنوی وایاز بسیار مشهور است ولی هیچگاه درابطه جنسی چیزی سروده نشده است وبیشتر شعرا دریک بحث عقلانی –عرفانی –اخلاقی ازان سود جستند در زمان قبل سیرسلوک ازطریقت ملاماتگری بسیار شهرت داشت هرکس به شهرتی میرسید هواز لحاظ خوداش وهم از لحاض حکومت وحاسدان یک ایرادشرعی برای خود میساخت ومسلم بوده است حکومت به جناب مولانا هشدارداه بوده است برخلاف همجنس گرائی فتوانی ندهد ولی جناب شمس تبریز ی حکیم برخلاف همجنس گرائی داده است وبهمین علت میخواستندایشان رابکشند که جناب اقی مولانا ان شعر عشق بازی بیان کرده است ویک صحنه ساز یکرده است ایشان به قتل رساندن ولی جسدی پیدانشدوبعدمعلوم شد که به فلسطین فرار کرده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- ظریفی میفرمودند-کلمه صدقه وکلمات عربی غالبا از چند مصدر نزدیک بهم تولید میشوند بعضی مصدرها در زمان جاهلیت بیشتر مطرح بوده است بعلت درک وفهم ونیاز زمان بوده است- همین صدقه از مصدر-صدق میگرفتند به معنای حرف معروف بوده است- ولی درقران وکلام معصومین علیهم السلام از مصدر تصدیق است به معنای نزدیک بفارسی به مطلبی که قابل اثبات است- قابل تائید است نزدیکی ترینکلمه عربی ابرام است یعنی مطلبی محکمیکی از اصول فقه ابرا برائت است یعنی اثبات میشود کدام درک قضائی درست است کدام قضاوت فقهی درست است به این معنا همه کارانسان صدقه است نه فقط نذر کردن وصدقه دادن صدقه چون مسائل مادی درنزد انسان مهمتراز مسائل معنبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- ظریفی میفرمودند-کلمه صدقه وکلمات عربی غالبا از چند مصدر نزدیک بهم تولید میشوند بعضی مصدرها در زمان جاهلیت بیشتر مطرح بوده است بعلت درک وفهم ونیاز زمان بوده است- همین صدقه از مصدر-صدق میگرفتند به معنای حرف معروف بوده است- ولی درقران وکلام معصومین علیهم السلام از مصدر تصدیق است به معنای نزدیک بفارسی به مطلبی که قابل اثبات است- قابل تائید است نزدیکی ترینکلمه عربی ابرام است یعنی مطلبی محکمیکی از اصول فقه ابرا برائت است یعنی اثبات میشود کدام درک قضائی درست است کدام قضاوت فقهی درست است به این معنا همه کارانسان صدقه است نه فقط نذر کردن وصدقه دادن صدقه چون مسائل مادی درنزد انسان مهمتراز مسائل معنوی است بعنوان مثال کسی پولی به فقیر میدهد اگر برای خداوندمنان باشد صدقه است دربعد مادی اگربگوید خوشم می اید همه قبول میکند به انسانیت احترام میگذارم- ومیخواهم به مردم نشان دهم اهل بخشش وتجه به انسان هاهستم ویا برایانکه به هیمن دلیل نماینده شوم همه قبول میکنم ولی اگر کسی بگوید من نورانیت بدست میاورم ورضایت الهی راجذبمیکنیم وپاداش های الهی دردنیا واخرت دارم میکویندهمه اینها باطل است اثبات ندارد وانونورانیت ممکن است ملاک دیگری داشته باشد از کجا فهمدی که کارخداوندمنان است درامریکا امدندبچه های   به نحوی رشد دادندکه اسم خداوندومذهب وغیره اصلابگوش اش نخورده است بعدبهاین فرد که بزرگ شده است گفتنداین سنگ راپرستش کن مشکلات حل میشود وگاهی هم شده ویاانها حل کرده اند اینفرد اعتقاد پیدا کرده است بت پرستی هم همین است ولی بعدا خوداش متوجه شده است این نظریه غلط است در انسان یک فطرت داریم این فطرت دربدو تولد نورانی است ومیتواند بهعلت های داخلی وخارجی نورانیت اش زیادشود تا بهسمت بی نهایت وهم میتواند تیره وتار شود که نورانیت اورا بشدت ناراحت کند ونورانیت را پس میزد درتاریخ اسلام علما درباره یزید علیه العنت این مطلب را اثبات کردهاند وامام الراحل علیه السلام درباره محمد رضا شاه نزیدک به هیمن مطلب بیان کرده است ازدرون سرچشمه میگیرد ولی درماده از بیرون ازدیاد وکم میشود این نورانیت مال قلب است نه عقل وقلب تائید   حقایق عقل میکند ومیتوتاند مشکوک شود ویا به هرعلتی نپذیرد زمانی که فرد نماز میخواند- یک نورانیت بوجود میاید دراین باره علما دونظر دارند- یک بیان وادی نماز تیرگی هار شسشو میدهد ونورانیت را اشکار مکیند ونمو حتی رشد زیاد میدهند کهدریانباره حدیثی داریم ویا انکه خداوندمنان اشراق میدهد وچنین میشود حال ازکجا فهمیده میشود- ازاین جهت نورهای مادی بسیار کم رنگ هستند ونورانیت الهی بسیارپر رنگ است ح-ال افراد در زمان جاهلیت میگفتنداین پولهای که هزینه میشود بادهوامیشود هیچ اثری ندارد جز بگویو کهاین فرد درجهای از جوانمردی دارد وزیادنبایدهزینه کردفقیر میشودوبیچاره میشوید ولی کی لذت های انزمان پول شماری بوده است کهمداوم درحال زیاد شدن است تنها صدقه مادی نیت که این خصوصیت دارد- هردستور الهی که انسان انجام دهد تص علت اش تصدیق الهی است-که خداووی است بعنوان مثال کسی پولی به فقیر میدهد اگر برای خداوندمنان باشد صدقه است دربعد مادی اگربگوید خوشم می اید همه قبول میکند به انسانیت احترام میگذارم- ومیخواهم به مردم نشان دهم اهل بخشش وتجه به انسان هاهستم ویا برایانکه به هیمن دلیل نماینده شوم همه قبول میکنم ولی اگر کسی بگوید من نورانیت بدست میاورم ورضایت الهی راجذبمیکنیم وپاداش های الهی دردنیا واخرت دارم میکویندهمه اینها باطل است اثبات ندارد وانونورانیت ممکن است ملاک دیگری داشته باشد از کجا فهمدی که کارخداوندمنان است درامریکا امدندبچه های   به نحوی رشد دادندکه اسم خداوندومذهب وغیره اصلابگوش اش نخورده است بعدبهاین فرد که بزرگ شده است گفتنداین سنگ راپرستش کن مشکلات حل میشود وگاهی هم شده ویاانها حل کرده اند اینفرد اعتقاد پیدا کرده است بت پرستی هم همین است ولی بعدا خوداش متوجه شده است این نظریه غلط است در انسان یک فطرت داریم این فطرت دربدو تولد نورانی است ومیتواند بهعلت های داخلی وخارجی نورانیت اش زیادشود تا بهسمت بی نهایت وهم میتواند تیره وتار شود که نورانیت اورا بشدت ناراحت کند ونورانیت را پس میزد درتاریخ اسلام علما درباره یزید علیه العنت این مطلب را اثبات کردهاند وامام الراحل علیه السلام درباره محمد رضا شاه نزیدک به هیمن مطلب بیان کرده است ازدرون سرچشمه میگیرد ولی درماده از بیرون ازدیاد وکم میشود این نورانیت مال قلب است نه عقل وقلب تائید   حقایق عقل میکند ومیتوتاند مشکوک شود ویا به هرعلتی نپذیرد زمانی که فرد نماز میخواند- یک نورانیت بوجود میاید دراین باره علما دونظر دارند- یک بیان وادی نماز تیرگی هار شسشو میدهد ونورانیت را اشکار مکیند ونمو حتی رشد زیاد میدهند کهدریانباره حدیثی داریم ویا انکه خداوندمنان اشراق میدهد وچنین میشود حال ازکجا فهمیده میشود- ازاین جهت نورهای مادی بسیار کم رنگ هستند ونورانیت الهی بسیارپر رنگ است ح-ال افراد در زمان جاهلیت میگفتنداین پولهای که هزینه میشود بادهوامیشود هیچ اثری ندارد جز بگویو کهاین فرد درجهای از جوانمردی دارد وزیادنبایدهزینه کردفقیر میشودوبیچاره میشوید ولی کی لذت های انزمان پول شماری بوده است کهمداوم درحال زیاد شدن است تنها صدقه مادی نیت که این خصوصیت دارد- هردستور الهی که انسان انجام دهد تص علت اش تصدیق الهی است-که خداوندمنانراقبول دارا واحکام خداوندمنان راهم قبول دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بحثی جنا ب اقای هاشمی از کانال کلمه مطرح میکنند ایا امام میتواند مسائل انسانها از طریق یک قدرت خاص یک قدرت کونی حل وفصل کنند درحالیکه ضعف انان در زندگانی شان مشخص است- مفهوم اش این است کسی نمیتواند مسائل خودراحل کند چگونه میتواند مسائل دیگران حل کند- مقدماتی نیاز دارد- ما دونوع ایه داریم- یکسری محکمات است ویکسری متشابهات است- محکمات انچه درمرحله اول به عقل میرسد درست است ماننددودوتا میشودجهارتا ومتشابهات درحدیث میفرمیاد انچه از عقل شمابسیاردورتر است درست است انچه نزدیک است غلط است مثلا خداوندمان قائم بر عرش است نه خداوندمنان درحال ایستاده است ونه عرشی به معنا تخت بزرگ وجودندارد- خداوندمنان هستی مخلوق فرموده است درعرش هستند کل سیستم عرش است وان امر این معنا تداعی میکند بهم متصل هستند از عرش این معنای انتزاعی بایادگرفته شود- ایستادن یعنی مسلط بودن بر نشسته ها یعنی مخلوقات درمقابل خداوندمنان نشسته هستند وخداوندمنان برسر انها ایستاده است- برای درک یک مفهوم ذهنی پیچیده ما میبایست از لغات مادی ملموس استفاده کنیم- انچنان ما بکار میبریم دست روزگار جاده سرنوشت- مغزهای پوک وتهی- دستورات الهی هم همین طور است- درمقابل دستورات الهی بایدمانند سرباز درمقابل فرمانده بود – ولو حکمت کار نفهمد ولی بعداز پایان جنگ متوجه بسی حقایق تاحدی میشود- فرار پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از مکه به مدینه بنفع اسلام تمتم شد دانشمندان فرمودند اگر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درمکه بودند اسلام پیروز نمیشد- عرف جهانی انسانها به دوگروه تقسیم یک گروه اهل عیش وعلم هستند ویا اهل بزم ورزم هستند از میان انها افراد رادیکال وانقلابی وسیر وسلوکی بیرون نمیاید دردانشگاهای درعصر سابق تحقیق کنید ویک سری اهل زهد وانقلابی هستند انها اهل عیش نوش نیستند اما پیامبر اکرو صلواته الله علیه واله والسلم وسیاست الهی هم درقران وهمودردعا وحدیث همیشه زن افراد جمع اورده است زناتان البته یکعده خواستند بهحوی انراد بقول معروف منطقی کنند ویعنی بافتنی است درزمان پیامبر اکرم صلواته اله یک عده گفتند برای ایمان مازیاد شود وتقوای ما بهترشودیک سه ماه ای عزت پیشه میگیرم ودرجائی اعتکاف میکنم وطبق عرف سابق نباید غذای لذیذ خورد که انزمان گوشت بود پیامبر اکرم سخت نارحت شدن که برگردید ومن هم گوشت میخورم وهم بازنان خودم ارتباط دارم این امر درحالیکهاز لحاظ عقلی منطقی است ولی از لحاظ نفس سخت است وانسانبیادبه یک مرحله پیچیده نفسی برسد مانند پایمبر اکرم صلواته علیه واله والسلم اتفاقا زنان اگاه تاثیر دوچندان درمردان میگذارد وروانشناسی اثبات کرده است حرف مردانبر زنان تاثیر کمتر دارد وحرف زنان بر مردان تاثیر دوچندان دارد- خداوندمنان درقران میفرمایداگرازجناب من دستورامد شکم خودرا پارهکنید اینکارابکیند که بنفع شماست اینجا باید سرباز بود ولو انسان انرادرک نکند مانندحضرت ابرهیم علیه السلام دراتش سربریدن حضرت اسماعیل توسط حضرت ابراهیم علیه السلام ونقل مکان کردن حضرت هاجر سلام الله علیها وفزرنداش حضرت اسماعیل علیه السلام به مکه که باعلق نمیسازد لی طبق فرمان الهی حتما عقلانی است وبرکات ودرجات عظیمی بدنبال دارد ولو بر ای خودفرد درمسائل دنیائی زیادمهم نباشد حضرت ابالفضل عباس رحمت الله پس از شهادت- باب الحوایج شد- داشنمدی روحانی به منفرمودند من تحقیق کردم ادازه عملکرد حضرت عباس رحمت الله علیه بیشاز حضرت سیدالشهدا است- ائمه اطهارعلیم السلام اجمعین هم دستوراتی که انجام میدهند طبق دستورالهی است وکی از پادش های ایشان باب الحوایج بودن است این دستورات گرچه به ظاهر خلاف عقل است ولی اگر تحقیقف شود انسان تاحدی به عقلاتی بودن پی میبرد باز دانشمندی تحقیق کرده است اگر امام رضا علیه السلام به مرگ طبیعی رحلت میکردند مامون میتوانست شیعیان رافریب دهد وباشهادت ان عظمت رحمت الله علیه شیعیان بهوحدت رسیدند وبر علیه عباسیان وارد کازرارشدند وهرچا عمل نکردن دستورات ائمه علیهم السلام بوده است وتعدادی یاشیعه شدن ویامبارزه را شروع کردن بحث خود کشی زمانی درست است درمنطق محکمات باشد ولی دردستورات الهی حالت متشبهات دارد وشهادت عین عقل است درجنگ میباسیت به خط دشمن زد ومسلما عده ای شهید میشونددرعرف تمام جهانیان این امر منطقی وعقلانی وحتی مقدس است- ان شهامت نتجه اش به منفع مردمان است بهنفع صلح است وشهادتهای ائمیه اطهارعلیم السلام به مراتب بالاتر است حقانیت دین ناب الهی را مشخص میکند وجنایات دینهای منحرف را اشکار میسازد با رئی کار امدن انقلاب ایران بسیاری از حقایق روشن شد منجملهچهره زشت وپلید سیاست مداران امریکا که بزور سعی میکند درخاورمیانه وبعضی نقاط جهان که تاحدی اخراج شده است بزا گرد ولی افکارعمومی حاضر هستندسختیهارا تحمل کند وبه امریکااجازه برگشت ندهند اگر بر گردد براسا خواست مردمان نیست وبزرور است وانهم پس از مدتی سرنگون میشوددر حدیث است که حضرت رسول اکرم یک گارد دارد بنام روح ازتمام فرشتگان عظیم تراست وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را مواظبت میکرد وهردستوری پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بدهد عمل میکندودرضمن تعدادی فرشته نشان دارد کهدر جنگ بدر تعریف شدن درخدمت رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم است علمای میفرمایند این امر دوعلت دارد- یکی مردم کم عقل واگاه زود راضی میشوند ولی نفس پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم طبق فرمایشات شخص ایشان که عقل ناقص قبول نمیکند این فرشته راخلق کرده است ونیاز به این فرشته ندارد هرگاه به کسی درحتی بین انسانها بگوید ایشان بیاددرمسائل کشاورزی نظر بدهد حتما علم اینکارادارد حال پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم برا ی عالمیان امده است وبه انها رحمت کند که هدف خلقت استحتما طریق رحمت وبرکت رابلد است واین عظمت الهی است همانطور اگرفردی کسی را درفنی خوب تعلیم دهد نشان تبحران فرد است ونشان عدم حسادت وبخل است خداوندمنان باخلقت چهاردمعصوم همین موضوع میخواهداثبات کند که خداوند قدرتتعلیم عظیم داردوبخل وحسادت ودیگر صفات منفی راندارد البته پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم احترام شاگردی را حفظ میکند همیشه میفرمودند که اول از خداوندمنان بطلبید لی بعضی میکتند ما از شما مطلبیم زیرا بعضی مسائل ما وجمعی حل میشود وباز حضرت صلوالته الله علیه واله والسلم میفرمودندبعداز نماز مغرب من دعا میکنم پس کج فکری نشان از ضعف درک مسائل پیچیده اسلایمی ودین الهی است انقدرت راندارندکه بعضی از احادیث بپذیرند وبتواندمسائل بسیارخوب حلاجی کنند وچهارده معضوم هم درزمانخودشان وهم بعد چشمه هائی رانشان دادن که دردک وفهم این مطالب بسیار کمک میکند انشااله خداوندمنان عقلی سرشار وعلمی وسیع بهمه عنایت بکند انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در کانال ایران انیترنشنال- یک روشنفکرکیلوئی چند!! درباره انقلاب ایران-را  به شک تردید می اندازد مزخرفاتی سرهم میکند در طول تاریخ قران مجید از این نوع افراد فراوان نامبرده است درتارخ ادیان الهی هم فراوان است وقران یکی از شاخص های ایمان تحت تاثیرانهاواقع نشودن است- درتاریخ یهود بارها صدنفر پیامبررا در طویله کردند-که رای مابپذیرید- قبول نیمکردند درطویله را محکم میبستند که علف بخورند شایدمتنبه شوند باز انها بر حرف خوداصرار میکردند سقف رابرسرانها خراب میکردندوباز انهانمی تسلیم نمیشدند-دور طویله هیزم زیادی جمع میکردندواتش میزدند- من بعلت کار ی که داشتم- وسط بحث رسیدم که ازامام الخمینی رحمت الله علیه عظمتی که تغیرتاریخ راورق زد- میگیوید از ایشان پرسیدن اقتصاداسلامی چیست وایشان جوابی نداشت که بدهد اگر ایشان جوابی نداشت که اسمی از اقتصاداسلامی نمیبرد- شمابقدری نادان هستید مدتی درباره قوانین اسلام مطالعه نکردید –تز میدهدیدبقدری غرب زده شدیدکه ازحلول حلیم دردیگ افتادید من شماراتشویق میکنم به دانشمندان غربی وانگلیسی درباره اسلام صفوی به بعد مطالعه کنید یک از انها فردی است که فوق تخصص دریک علم پیچیده  داشته است نمره صد اورده است وبین 1800 نفر که فوق تخصص صد داشتنداول شده است میفرماید ملتی به عظمت صفویه دردنیا موجود نبوده است این بحث بایک دانشجویایرانی رشته برق دانشگاه لندن کرده است- دانشجوی مربوطه به من گفت خواستم بگویم شما واقعا کودن هستید من هم دردانشگاه تهران مطالعه درباره تاریخ ایران داشتم چنین براوردی ندارم ایشان فرموده است شماهیچگاه به این سدگی به معیارمن نمیرسید باید درحدمن مطالعه داشته باشید به این سادگی هانیست من متاسفانه بعلت انکه باید برای این کنکور حداقل چهارزبان بلد باشم تحقیقات بسیاربرجسته داشته باشم وکتب ومقلات زیادی  خوانده وترجمه کرده باشم فرصت زیادی نداشتم ولی دودرس تاریخ صفویه دردانشگاه لندن خواندم-ومات ومبهوت شدم بعدا خود من فهمیدم ده امریکائی بهترین تحقیقات را درباره صفوی کرده اند وبعضی نقاط برای انهامجهول بوده است ویا به اشتباه افتادند ول نفر دهم انها را تصحیح کرده است یک نمونه بگویم درصفویه علوم وبخصوص رنگ برای فرش درزمان سلجوقیان که چین دربسیاری به گرد گذاشتهبودندمنجمله بلور دردوران صفویه حداقل چهاربرابرانها دامنه شناخت بالاتررفته بود ان نه نفر گفته بودند برای زنگ پیدا کردن تاشانزده کیلومتر از همه اطراف اصفهان گیاهان وعلوف وتمام میوهحات وسنگها شناتخته شده بود وبرایرنگ ریزی استفاهده شده بودمنجمله درخت جنگلی کهتصور میکردند اسم یکدرخت است ایشان اثبات میکند تا شصت کلیومتر تمام درختان وعلوفه ومیوه جات وحیوانات- نماگذاری شده است وانچه میتوانستند مشاهده کنندنام گذاری شده وبیان شده است ولیاولین درخت بعداز شصت کیلومتر که هنوزروی ان کار نشده بود اسم انرا درخت جنگلی گذاشتند ومتاسفانه بعدازمقلالت مقلات بعدی بدست نیامد یکعلت ان حسادت حاکمین بوده است که کار گذشتگان رانابود میکردند مگرانکه بعضی مقالات بدست انها نیفتند واین مقالات برای شاهزده صفوی که عاشق علم بوده است وحاکم تبریز بودهاست بدست امده است وشما وضع اخیرایران ملاک میاورید هرشاگردی مثلا قلم کار درطول هفته ابداع نمیکرد انهارابیرون میکردند وهمین افرادی بیرون میرفتندکارهای عظیمی کردند فردی خارجی بیان میکند من بدکاان یکقلمر کار دراصفهان رفتم ویک نقتشی به ایشان دادم کهمثلا عکس شهر ونیز بود وگفتم دریک سینی بزرگ انرا قلمزنی کند وان شاگرد زیباترازان عکس قلم کاری کرد وارابه ونیز اوردم وحاکم ونیز من رامجبور کرد کهانرابفروشم وبه قیمت  بسیار گران خرید درقلم کاری اصفهان یک بلبل سیاه کهبعداز قلم کاری دراصفهان این بلبل سیاه درغرب مشهور شد مدتها تصور میرفت این بلبل سیاه ازلحاظ زیبائی مطرح است با مقایسه بلبل سیه اصفهان غرب مشخص شد که حقیقتا بلبل سیاه اصفهان دقیقاازلحاظ برابراست با بلبل سیاه افریقا وبهترین شکل ان معلوم میشود بلبل سیاه افریقا دراصفهان تولید مثل میکرده است ونگاه داری میشده وهنوز غربیانمعتقد هستنداحتمال کتبی از صفویان درعلوم مختلف بدست اورند این درختان وعلوفه درتمام موارد ازلحاظ پزشکی وساختمان قایق مورد ازمایش واقع میشد-شما فکر میکنی تمدن امروزه ایران برتر از همیشه بوده اسا درحالیکه شمادرطول تاریخ افول کردید-اقتصاد اسلام یک کلیت دارد ویک جزئیات دارد-که فوقالعاده مهم هستند مانند ازدواج کردن که مثلا مومن باشند خوشاخلاق باشند وهم کفو باشند اینهم کفو یعنی بیشترین توافق راباهم داشته باشند ویک سری جزیات است ودیکربحث نمیکندانداز قد چقدر داشته یاشد ومیزان درمد چقدرباشد ومیزان تحصیلات وچقدر باشد وغیره البته انهاهم مهم هستد وفرد درهرشزایطی با مشاوره کدن وتحقیقات کردن وعلوم های خاصی کردن میتواند انتخاب کند- درمسائل اقتصاد چنین مطلبی است که جزیات به عهده مجلس و دولت گذاشته است وانها بسیار مهم هستند کهدر چهارچوب قوانین اسلامی وعقلانی باشند- پسر ارشد امام صادق علیه السلام خدمت امام صلواته الله رسید وفرمودند من میخواهم فقیه شوم ایشان فرمودند شمابروید ملوان شوید ایشان فرمود من علاقه ندارم امام صادق علیه السلام فرمودند فطرت شما براین اساس است کم کم بیدار میشود وچنین شد وایشان فرمودند پدرمن درست فهمیده بود-پسربعدی ایشان باز همان حرف زد واکام علیه السلام فرمودند شما بازرگان شوید واز مصر پنبه بیاورید وباقیمت بسیار مناسب وارزان به مردم بدهید- نفر سوم حضرت اسماعیل علیه السلام ایشان فرمودند من به ار نظامی علاقمند هستم وبعداز تحصیلگروه های انقلابی هدایت میکنم امام علیه السلام- شمافقه بخوانید- وایشان فقه خواند ودر دروس خود چهارزانو مینشست- ویک شمشیر روی دوزانو ایشان بود- که این اتفاق در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام رخ خواه داد- ایشان فرمودند حتی روشنفکران اسلامی زیاد موافق قوانین اسلامی نودند اولین انها جناب اقالای ال احمد است که ایشان درقبول اسلام َشک داَشتنداولا اینطورنبوده است ایشان فرموده است وهرقت وضع ایران خراب میشد وهیچ کس کاری نمیتوانست بکند- مرجعیت بهداد این مملکت میرسیدوامید ان است که مرجعیت جدیدبتواندکاری کارساز بکند واز دیگران نمانبرده است کهمیدانست مفتضح میشود برذای فریب بهعقب باز گشته است سیدجمال اسدابادی تنها که بحثهای پیشرفت غربی کردن روشنفکر نامیده است ایشان نمیدادهر مومن وهرطلبه واستاددانشگامومن وغیر استا مومن روشنفکرواقعی هستندهنوز به این درک نرسیده است- ایشان میفرماید هردختری بخصصو دانشجو لچک سرش کند ویک روشنفکر انرا تائید کند منزبان ایشان میبرم معلوم میشود شما از خداوندمنان بیشتر میفهمید- اما علم امروز درچین کمونیست که مسلمانان چینی میخواستند حجاب بر گردد وسکولار غرب مخالف بودند قار شد یک ازمایش کنند یکسری دستگاه از امریکا خریدند که سنوسورهائیب ئاشت به مغز وسینه ودست وپا غیره وصل میشود به ایشان گفتند تمام خانم های چینی بدقت نگاه ن .به خانم زیبا لوند بیشتر دقت کن وایندستگاه اقلام خاصیرا ضبط میکرد اولین مسئله مهم درجه حرارت ایشان سی وهفت ونیم بود تحقیقات نشان داد کهمردان درچین وغرب حرارت سوهفت ونیم است دلیل انرا پیدا کردند بهعلت تشرح بیشاز حد تستترون هورمون مردانه که میزان زیادیان سوخته میشود این حرارت رابوجود میاورد- ویک ازمایش دیگردندومدتی ایشتن خانم غریبه نمیدید حرارات به سی وهفت تبدیل شد این حرارات روئ سللسه اعصاب اثر میگذارد واگر نسوزد درجاهای دیگر برود اثرمخربل میگذترد وبطورنسبی پن سال راکم میکند وممکن است درایجاد سرطان و نارحتی قلبی اثر بگذارد واینرا پخش کردن ولی جامعه نپذیرفت- یکجناب به من فرمودند در رژیم سابق – پسر عموی من دریک کشورافریقائی کارداربود وبه من گفت-که تامن اینجا هستم یکسری به اینجا بیا ومن درسفارت به شماجا میدهم ایشان هم مومن بودند وایشان به انجا میرود- ومیگوید یک کمپ ویااردوگاه فقرا دارند وانجناب به زبان انگیسی مسلط بودند ومن به ان اردوگاه میروم ودرباره اسلام صحبت میکنم- وایشان به ان اردوگاه میرود- این اردگاه کنار ساحل قرارداشت که درکنار ش چنگل بود زمین اردوگاه گل ولای بود وگپرهائی تهیه کرده بودند وتنها کتاب کتاب تعلیم انگلیسی برای کودکان بود- وکمک از خارج وداخل برای انهامیامد- تنهاکار انها ماهیگیری بود ومقداری میوه های جنگلی وکمی هم از چوپ استفاده میکردند- من به ایشان گفتم میخواهم درباره اسلام برای شما صحبت کنم- این گروه بت پرست بودند- یکبت قد کوتاه داخل اوائل چنگل زیر یک درخت تنومند وپر شاخه برگ با طناب به درخت بسته بودند ویکبت کوکتر کناران که تتوانستنددقیقا بگویدند ان چی هست من اینطورفهمدیم که شایدفرزند ان بت است وگاهی افراد این بت رابدزدندویا سیل ببرد ان زاپاس است وگفتم من میخماهم بهانگلیسی که انها بلد بودند درباره اسلام شرح دهم انها گفتند گوش ما بدهکار نیست وهیچ مذهبی راجز مذهب خودقبول نداریم وسعی شما بی خود است وهرکس امده است ماجواب کردیم- بهترین دین راداریم وهرچهارساعت عدهای از خانم با شیشه ای مثل اب وگلاب که باعطر دست کرده بودن بعلت انکه پرندگان روی ان بت فضولاتمیرختند ان بت راششستشو میکردند وگاهی چهارنفر وبعضی مواقه پانزده نفر همگی زن بودند چلوی بت به احترام مینشستند ودعا میکردند من گفتم هرکس به سخنرانی من بیاید منپول میدهم درحدودپانزده نفرامد وعدهای انجا بخاب رفتندوبعداز سخنرانی پرسیدم- چه فهمدیدید گفتندهیچ چیز مانفهمیدیم- من هم جا فهمیدم فقر اینها لطف الهی است چون اکثریت انهابااحتمال زیاد همچنان براین بت اعتقادپیدا میکنند تادم مرگ وخداوندمنان میخواهد عذاب انهاکم باشد- زیرا اگر قدرت بدهد دیگرانهم منحرف میکنند من درکتابی خواندم بعداز ظهور افراد بین هزارسال تاشش هزارسال زنده هستند وبعداز هزارو پانصد سال چناچه مرگ انها نرسیده باشد هرزمان که بخواهند- جان انها گرفته میشود وانها به ثروتی میرسند هرکس میتواند درامد انفرد تا صدنسل کههرچه بخاهدمثلا کارخانه داشته باشد وهواپیما داشته باشدوغیره میتواند بخرئد زیرا ظرفیت اش دارد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم علم اش سرسوزنی برای هدایت هستی مخلوق کافی است وهرساعت بهاندازه کهکشانها علم جدیداز خداوندمنان میگرد بدون وقفه این نشان الرحمن والرحیم خداوندمنان نهبخل دارد ونه حسادت دارد ونه میترسداز علم وقدرت کسی والرحمن والریحیم است به اندازه ظرفیت میدهد که یادرجات بهشتی ایشان زیاد شودویا میزان جهنم اش کم شود جز چهارنفر شیطان – معویه –یزید وابن ملجم مرادی لعنت الله اجمعین که منطقه اسفل انتهای به کف جهنم کیرسد واینها هرکدام درتابوتی هستند که اطرافاش از داخل پراز میخ است ویکدرجه بالتر دوهزا وپانصدنفر هستند اینها چون کوچترین رحمی بهمردم نکردند ودرصد فریب بودند هیچگاه پیشمان ویاناراحت نمیشدند وانچه از دستشان بر میاید میکردند اقایان بفکر خودتا ن باشید مذاهب سرسری نگیرید کمی اهل شناخت باشید اینچین گستاخانه درباره اسلام مذهب قضاوت کنید بسیارذاز غربیان بامقام شماخی درعلوم خاص خودشیفته اسلام شدند وخواهند شد واستعمارغرب میترسد وبه افرادی مثل شما حتی حاضراست فرش قرمز زیرپایشما بیاندازد اینها هیچ فرقی باان بت پرستانندارد درحالیکه ضربه ای که اینها میزنند ان بت پرستان فلک زده نمیزنند اشنااله امسال سال شناخت دقیق شما ز اسلام عزیز باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای دکتر کلهر از کانال کلمه متعلق به وهابیت- بیان میکند جناب ایت الله ریسی رحمت الله علیه چون شاگرد درس حضرت معظم رهبری بوده اند- بهاین مقامات میرسند واحتمال زیاددارند که جانشین رهبری شوند- امام الخمنینی معمار انقلاب رحمت الله علیه در درس وتعین شاگرد بسیار سخت گیر بودند من مدت کوتاهی درحوزه بودم بخوبی درک کردم که اساتید محترم حوزه در رای نظر طلاب بسیار سخت گیر هستند حتی افرادکه دردرس اجتهاد بودند میفرمودند رای من چند درصد مختصری ندارد؟؟ استعدادحضرت رهبرمعزز  برای افرادی که درحوزه درس خواندن مشخص است درهمان اوائل بیان شد درحدودسی نفر از شاگردان درس اجتهاد مجتهدین محترم که نبوغ انها مشخص بود برای درس ایشان انتخاب شدند—جناب اقای کلهر میفرماید که جناب ایت الله یسی رحمت الله- سه جلد درس اجتهاد حضرت رهبر را درسال نود نوشته اند ایا این برای اجتهاد کافی است؟؟ ایندروس اثبات اجتهادی دارد رمان نویسی که نیست شما در دوس برادران اهل سنت بالاخص وهابیت یک جلد بنویسید- اثبات اجتهادی کنید- میفرماید- ایشان سه سال ریس دادگستری بودند ایا این برای اثبات فقهات ایشان کافی است ؟؟ اصلا ایشان قفهات رادرک نمیکند تصور میکند که فقهات یک علم میدانی است مانندجامعهشناسی وروانشناسی علوم تجربی درحالیکه فقهات مانند فلسفه است یک علم عقلانی است که از منابع خوداش تغذیه میکندربطی به درک میدانی ندارد مگر تصور کنیم که در قضاوتها خطائی یا اشکالی وجودد داشته باشتد انهم براساس رای رهبرمعزز رحمت الله علیه که بیشترین تخفیف رادارد- ایشان میفرماید که حضرت علی علیه السلام برتری علمی خلیفه دوم برخود قبول کرد؟ پس چرا براردان اهل سنت روایت میکنند که جناب خلیفه دوم هشتادمورد فرمودند اگر حضرت علی علیه السلام نبودمن هلاک میشدم ودرجواب یهودیان میماندند واز حضرت علی علیه السلام استمدادمیکردند ایاخداوندمنان اهل پارتی بازی است که حضرت علی علیه السلام قسیم جنت ونارشوددرحالیکه خلیفه دوم برتر است؟؟ چنیدبار جناب خلیفه دوم فرمودندمن استنباط شخصی راقبول دارم ورای پیامبر اکرم صلواته الله علیه والله والسلم نقض کرده است ئحضرت علی علیه السلام درزمان حکومت اش رای جنب اقای عمر را نمسخ کرده است کهدربعضی جا مردم ساده لوح قبول کردند ولی جناب اق ابوبکر وبخصوص جناب اقای عثمان قوانین اقای عمرا نقض ونسخ کردند وافرادساکت بودند جناب اقای کلهر چند بار از حضرت مسیح علیه السلام کد اورد درحالیکه اگر حضرت عمر این اجازه رادادهبودایشان حق داشت کد بیاورد از اکجا میفهمید رای اقای عمر مطابق رای اقای مسیح علیه السلام است وبیتن چهارخلیفه راشدین چرا شما تمام از اقای عمر رای میاورید واگر کسانی رای سه امام دیگرقبول کند چرا به انها معترض میشوید؟؟ شما بخوبی میدانید جناب معاویه بارها فرمودند من خلیفه الهی هستم ورا ی خودرا ملاک قرار میدهم وبهجناب اقی ابوذر رحمت الهعلیه صراحتا چنین فرمودندپس اجماعی در برادران سنی بوجود نمیاید وهرکس برساس ظن خود شد یارمن واین یک شکست عمیق ودقیق برای دین است امت واحده بوجودنمیاید وجبل واحدی وجود پیدا نمیکند همچنان شاهد هستیم وبیاد راه اصلی دین راپیدا کرد کهفقط در دین ناب شیعه دوازده امامی است- انشاالله شما باکمی دقت میتوانید به این نتجه سترگ بر سید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریا ت شخصی است- جناب اقای هاشمی –درسایت وهابیت امروز بیان میکردند –هرکس ادعا میکند ه امام زمان علیه السلام اشنا شده ولی بعدفهمیده است- دروغ میگوید من به شماعرض میکنم یک روز به پارک بروید ویک نیتی بکنید مثلا مادربزرگم را ببینم به پارک بروید وبعد جریان درسایت خودرابنویسید ویکبارهم به یک سلمانی کهنام ولی عصر ندارد واگرنبود یکیررا چنین تصور کنید مخصوا جمعه باشد وبعد جریا ن رابنویسید اما یک عالم شیعه عراقی بیان کردند احادیث درکتب شیعه تعداد مجهول وضعیف بیش از صحیح است- حتی درکتاب مشهور اوصل کافی که جزو چهارکتاب مهم شیعه است اما جواب از زمانی که برادران سنی به جمع اوری حدیث اجازه پیدا کردن یکفرذ ایرانی که معتقد به دین مانی بود وایمانی به اسلام نداشت برای کوبیدن دین اسلام سیصدهزار حدیث جعل کرد که تشخیص ان مشکل است وایشان گرفتند وگفتند اگر بیان کنی از مرگ نجات پیدا میکنی ایشان فرمودنداگر میخواستم گشته نشوم حدیث جعل نمیکردم من میخاهم انتقام خودرا از شما بگیرم و به علتی هفتادهزارتای انرامعرفی کرد وشاه عباسی ایشان بخشید وگفت جنایت مادرحق ایرانیان باعث شده است حدیث مجهول یعنی ساخته شده است وفرد ساخته وجودخارجی ندارد پس موردتوجه نیست دلیل ان این است احادیث چه شیعه وچه سنی میخریدند باقیمت زیاد- اما اصول کافی ایشان طبق سنت برای انکه کارش علمی باشد تمام احادیث خرید مانند جناب اقای مجلسی به شاگرادنش علم تشخیص صحیح از نا صحیح ازنا صحیح یادمیداد ویاضعیف ولی زمان فوت کرد همه انها مشخص نشده بود ومدتها فکرد وگفتند ماانهار چاپ میکینم که علمای یگر پول خرید نداشته باشند انهارتبین کنند وبعدعلما گفتنداینها مجهلول هستند وهمچنان چاپ شد نمونه دیگری درزمان امام صادق علیه السلام – شمال ایران انهائیکه درجنگل زندگانی میگردند پلنگ شکار میکردند واز گوشت ان میخوردند واز پوست ان لباس وچادر وچمدان وغیره درست میکردند پوست پلنگ درمقابل اب بسیارمحافظت بیشترینادرد به اصطلاح واترپروف است نم پس نمیزد درعراق هم از این پوست برای چادر وزیرانداز وغیره استفاده میکردند شمالی ها هرکس اشکال میگرفت که این پوست بادباغی حلال میشود ایشانرا میکشتند که جناب اقای سکائی گفتهاست بادباغی پاک میشود درعراق بازرگان چنین بودند مشتری زیاد اشت مانندامروز از پوست مار وروباه وغیره حتی پلنگ-و- روباه قطبی لباس درست میکنند- امام صادق علیه فقط به هشت نفر فرمودند این پوست حرام است وبه دیگران بگوئید وبهمابقیه فرمودندحق ابراز ندارید وهرکس میرفت از برادران سنی میفرمودند از فلان کسبپرسید به هردلیلی مسئله شراب هم درزمان در رژیم سابق به همین نحو بود- امروز خانواده پهلوی بیان نمیکنند شاه هروز به انها چه میگفته وهروز چکار میکرده است هویدا میگویدمن همیشه نزدشاه میرفتم واستنباط خودرا میگفتم ومیگفتم چه میفرمایئد وشاه میگوید چون تصر میکردم ایشان تحصیل کرده است وباخارجیان ارتباط دارد نظرخودر ا میگفتم ولی تشخیص باشما است وشاه همین مطلب را دباره اقای اعلم میگوید واقای اعلم چیزی دیگر میگوید اما احادیث دیگر تمام ائمه اطهار علیم السلام فرمودند تاقیامت یک حجت الهی وجودارد وهر امام که به شهادت میرسد توسط امام دیگر کفن وغسل ونماز خوانده میشود وحضرت بقیه الله بعضی احادیث حضرت علی نماز میخواند که اکثریت دارد وبعضی امام حسین علیه السلام وامام دو تکلیف مهم دارد یکی احادیث قلابی تشخیص دهد ودوم احکام وحکمت جدیدرابیان کند به چه دلیل شما یان حضرت حکیمه علیهالسلام رد میکنید؟؟ درثانی ان جناب ایت الله عراقی  میفرمیایند حدیث واحد برای فقه است برای اثابت امام نیست  شاید ایشان دلیل بیاورد من از احادیث دیگر وقران ودیگرمنابع تشخیص دهیم کهحداقل دراستنباط از مابهتر است خوب موضوع هم درباره امام الزمان علیه السلام صدق مبکند- درثانی ایشان به کتبی متوسل شدن مثل بحارالنوار مجلسی رحمت الله علیه کل این کتب کتب دائرالتمعار فاست یعنی جمع اوری حدیث کتب تخصصی نیست کتاب تخصصی بعد از امام موسی جعفرعلیه السلام بهدستور ایشان درست شد که مثلا احادیث حج جمع اوری کنید وبه نزدمن بیاوریدتا ماانهاراویراش کنم وتکامل بدهم واین کتب را درهمجا منتشر کنید ودردخال عراق بشدت از انها مواظبت کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم -نظریات شخصی است-یک از دوستان به منزل ما امد وسگار – اومگا میکشید سیگار زیر نظر شرکت سویسی پییر مارتین- ساخته میشود وبسیار نازک ولاغر است- در دارو که بعضی مگویند این قرض مسکن ایران گچی است- نمیدانند که دوا ها دونوع هستند یکی سریع عمل میکند وودیگری بکندی عمل میکند ومدت زیادی در روده میماند که به تار ویا ریتارد میگویند حالا این سیگار تار است چهاردهم یک واحد نیکوتین دارد تاحدی تار کم دارد من احتمال دادم که مال کره جنوبی باشد چون کره جنوبی باتمام کشورهای اروپائی وامریکائی وژاپونی ارتباط دارد-تاحدی مانند ترکیه است در گوشه لبه جعبه نوشته است اندر ایچ نفروشید درکتب دیکشنری حیم واکسفورد این لغت نیست ولی معنی اندر- ماند بعضی لغات عربی ذوجنبه هستند غالیا اندر به معنی بسیار عمیق است مثلا اندر داگ یعنی مسکین فقیری که هیچگونه احتمال کمکی نمیرود ترجمه میشود زیرزندگانی سگی- اندر دان یعنی پختگی درتمام ابعاد شد نپخته باشد یعنی کمی از خامی درامده باشد وغیره ولی اندراستند زیرایستادن یعنی فهمیدن ازاینجهت اگرفکر کنیم برای فهمیدن تا باطن زیادی را باید درک کنیم- معنا میدهد درگوشه لبه نوشته است زیر سال نفروشید یعنی بسیار جوان  زیرا این تار است از تنباکوی بسیار سخت که با زغال سختی ترکیب شده است که میزان ان کم است یعنی اثر تنباکو زیاداست ودرجه تنباکو بسیار پایئن است نفروشید امید است اینهم درایران قانون شود


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99