سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- ایات قران که مسائل ومشکلات ویا راه حل هائی بیانمیکند بسیارمهم است- یکی از ایات پیش پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم می امدند که این میزان پول بیت المال وزکات کم است وانرا بیشتر کنید پیامبر اکرم تمام پول بیت المال وزکات را مصرف میکرد بیشتر کنید به چه معنا است ؟؟ میدانستند هم پیامبر اکرم صلواته الله علیه اله السلم میتوانداز خداوندمنان بخواهدوهم خوداش خلق ثروت کندانبیاگذشته کرده اند که بعدادرباره حضرت مسیح علیه السلام بیان میکنم یکی از انها هم اقای قارون است- خداوندمنان درجواب فرمودند همین مقدار کافی است حرص نزنید واگر مایل هستید که یک ثروتی دربانک داشته باشید ازمن وپیامبر اکرم صلواته الهدرخواست کنید که دوبرابر شود لهترین پاسخ مال خضرت علی علیه السلام به فرد یهود ی حضرت علی علیه السلام سیدهزار نخل تولید کرد  وبیشترانرا بخشید ومقداری هم باقیمت ارزان داد وکمترین فردی وبد که از این خرما استفاده کرد- ظریفی محاسبه کرد قیمت ن چندین میلیون دلار میشده است ایشان باین وضع دوباراز یک یهودی یک پیاز قرض کرد یهودی همیشه تروتمند بودن برخلاف مسیحیون که حضرت میفماید امروز حتی یک مسیحی گرسنه نیست ورفاه نسبی دارد وبهقدری شماثروتمند شدید که به شتران خود خرما میدهید- دفعه دوم یهودی روکردبه حضرت علی علیه السلام- شماادعا میکنید که دین شمابهتراز دین ما است وخداوندمنان به شما لطف بیشتری دارد تا ما وخودرا تافته جدابافته میدانید یعنی پارچه گرانقیمت حضرت فرمودندرو انبارت که چسبیده به خانه اش بود یک پیاز بیار وقتی بازذ گشت دید انبار کهاز خشت بود رنگ طلا دارد دست زد دیدطلا است رفت بیل وکلنگ اورد وخواست دیواررابکند دید همان خشت شد رو کرد به حضرت صلواته الهعلیه واله والسلم فرمود شما که این قدرت رادارید خاک وشن را طلا کنید به این مردمان بدهید تاثروتمند شوند اینها یک حداقل رفاه نسبی دارند- حضرت بهترین امت قبل یهود بودند فرمودندخداوندمنان بهیهودثروت زیادداد هرچه بیشتر ثروت دادانها عمل خلاف بیشتر کردند- جنگهاراه اداختند خداوند چون این امت رادوست داردکمتر میدهد ولی به اندازه است- یک بحثی است بنام مسئله نقدنیگی این مسله فرهنگ عظیمی میخواهد- هم میتواند نقش مثبت باز ی کند وهم میتواند نقش منفی بازی کند مانند قدرت ولی متاسفانه بشراز اینقدرت همیشه منفی سود جست- یک نمونه یک مورخ امریکائی  است که درشهرهای امریکا سیر میکند واز مردم درباره ان شهر سئوال مکیند که به ان تاریخ شفاهی میگویند چندی پیش به شهر شیکاگو رفته بود یک خیابان معروفی است یک طرف خیابان برای تجارت است ومغازها ی مختلف متعدد دارد طرف دیگر در سر خیابان بزرکترین کلیسا ی شاید امریکا باشد وبسیار مشهور است وساختمانهای دیگر است یک مقدمه بیان شود امریکا برنامه ریزی اقتصادی دولتی ندارد برنامه ریزی اقتصادی دست مردم است درامریکا فرهنگ اقتصادی این بوده است هرجا سودزیادی میبری انجابرو وطن انجا است درحقیت حبالوین من مال درحالیکه دراسلام انجا که کتولدمیشود نسبت بهان دین دار ی- ودرجائی بهانسان کمک میکند واگر ثروت بیشتری داشت بایدبه جای انکه به جائی برود سودزیادتر ی بیادبه جائی برودکه فقر بیشتری اول برای خانواد هزینه کند وبعد برای صله رحم وسپس فامیل وبعد فقرا امریکا مردم رفتن بهجائی که طلا داشت ایالت کالفرنیا بعلت طلا مشهور شد تا الاسکا رفن وکتاب معروف تب طلا نوشته شد شهر بزرگی را ساختند شیکاگو بعللی روبه رشد گذاشت ان اقای محترم بایک رستوران کوچ کهبیشتر ساندویج وپیتزا میروخت باخامی که ریس بود مصاحبه میکرد من تاچند سال قبل روز ی پانصد سانودیج ومقدار ی زیادی پیتزا میروختم محوصا روز یکشنبه که کردم هجوم به کلیسا میاوردند وپانزدهنفر مداوم کار میکردند وحال در روز یکشنبه حداکثر پنجاه تا میفروشم واز پیتزا هم زیادفروش ندارم زیرا ثروتمندان به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند وبیشر کارگران اینجا رنگین پوست ومهاجرین بودند وانهاهم مهاجرت کردند واین شهر درشرف ورشکستگی کامل است وبه امید اقای ترامپ بودیم هیچ کار نکرده است ونمیتواندبکند مثلا یک پیایگاه عظیم نظامی ایجاد کند کهانهم درامریکا بایدطبق نقشه خاصی باشد اقتصاد برنامه ریزی دولتی وجودندارد که تاحدی توزیع ثروت کند بعداز چندی همین خانم به شهر های بزرگ خواهد رفت اقای ترامپ هرجا کاری کرده است مال شهرهای بزرگ است اما این شهر مشکلات ترافیک دارد ومشکلات بهداشتی دارد ومشکلات ساختمانی دارد وهجوم بیکاری دارد کهالبته کمک مالی داده شود تاحدی امکان بهبودی استولی شهرها کوچتر درحال فنا شدن هستند ترکیه هم همین مدل است ایران سابق به همین سمت میرفت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-با الهام از یک ظریفی- مشکل اساسی دراین است که دین بسیار ساده بیان میکند ماخداوندمنان وپیامبران واولیا الله بسیارساده مینگریم وعبودیت ساده میبنیم گناه وخطا گاهی جذابتر وپرمحتوا تراست- در زیارت وارث کهمنسوب به امام حسین علیه السلام است- این نکته قابل توجه که به عصر انبیا صلواته الله علیهم اجمعین توجه کنید   هیچ شخصیتی از ادوران باقی نهمانده است درحالیکه انان نصحیتها میکردند فلسفه چنین میکردند خطبه هامیخواندندکه امروزه ارزشی ندارند ایات الهی درقران درعین ساده فهمیدند چهارچوبی که گذشته وحال واینده راترسیم میکند درهر ایه بیان میکند درهیچ عصری نتواستند یکدختر مانند حضرت معصومها علیه السلام تربیت کند هیچ حکمتی جز انکه پیامبران صلواته الله علیه اجمعین اوردند ونجات بخش تعالی بخش است دیگران تمام نصایح انها پست کننده وبه اسارت کننده وبه گناه کشاننده است پیامبر اکرم صلواه الله علیه واله والسلم دعا کردند که هرکس حضرت علی علیه السلام دوست داشته باشد واورا یاری کند دوست بدار ویاری کن وهرکس میخواهداورا پست کنند درحالی که فکر میکند میخواهد ایشان صلواته الله علیه واله والسلم نجات دهد پست وخوار کن وهرکس حضرت علی علیه السلام یاری کرد یاری کن ودوست بدار ومنهم انهار دوست میدارم ودرجائی دیگر درقیامت شفاعات میکنم ویاری مکینم هرکس از هرخطائی دوری کند وبه یاری اولیا الله بیاید فرشتگان انگشت تعجب بهداهن میگزند ونصرت اورا از خداوندمنان میطلبند وهرکس بدبنال گناه برود از جسارت اوسخت خشمگمین میشوند واز خداوندمنا نمطلبند که به زمین بروند واورا هدایت کنند واگرقبول نکردکمی گوشمالی دهد وخدواندمنان میفرماید صبر کنیدپس از چندی توسط علتی بیدار میشود وتوبه میکند غدیر خم بعثت تمام ائمه اطهارسلام الله علیهم است بعثت امام الزمان علیه السلام است معاویه علیه العنت در دشمنی با پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم لقب اکرم -اکرم انبیااکرم درکرامت است ونشان بران است که خداوندمنان برای بشریت درمقام اکرم کرامت است اولیاالله هم دراکرم کرامت هستند گفت پایمبراکرم صلواته اللهعلیه والسلم وخاندان اش جاودان خواهند ماند ودیگران مانداببوبکر ومن غیرعه بعداز مرگ یک اسم صوری داریم دلیلی ندارندکه ازماتبعیت کنندلذا من دین حضرت محمد صلولته الله علیه واله والسلم بقدری مغشوش وخدشه دارد وجحق وباطل ترکیب شده مکینم که یک بچه تمیز دهند بگوید این دین بدرد نمیخورد وراه خوداتان پیش بگیرید وتنها رانجات اجماع است ودشمنان حضرت علی علیه السلم باچنگ باعلی علیع السلام بیشتر بهاینمنظور بود که حضرت علی علیه السلام نمیتواند درفرمانخود خودرای باشد وباید را ی اجماع رابپذیرد ودلیلی که بعضی عثمان بر علی علیه السلام برتری میداند همین بودکه خلیفه که با اجماع سرکار امده است حضرت علی علیه السلام به اوفرموده بهقدری توگناه کردی که هرگناهت یک نقطه سیاه برکفن گذاشته است ودیگرجای سفید نمیاد نمانده اگر بااین وضع به خداوندمنان واردشوی چه پاسخی برای گفتن داری تاجیات داریتوبه کن وجبران کن واین مطلب را شورشیان حکم قتل عثمان تلقی کردند وباور این موضوع برا ی ان هادشواربود وامروز دراین حد برای هرکس دشوار است یعنی تمام کارش خطا وگناه بوده است- بعضی ها کهادعای هنرمند بودن هم دارندوبه خارج رفتن مشابه این درک رابرای خاندان پهلوی باورندارند وتصور میکنند کهمانندحضرت یوسف علیه السلام که بردارنش براساس القای شیطانی اورا درچاه انداختند وبعدا پشیمان   شدنددودرست مانند زن و شوهری زوداز هم طلاق میگیرندوبعد متوجه خطای خودمیشوند وبه یک دیگر رجوع میکنند بایدموردبخش کلی واقع شوندوعده ای هم- چماق بخورند وسرزنش شوند-  تاریخ از هردو جهت دارای شگفتی های عجیبی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- به نظر میرسد اسرار فوق سری از ایران به سمت بی بی سی نشر میکند گرچه دراصل تخیل است ولی بنظر میرسد زیاد کار گشا نیست-


ارسال شده در توسط علی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- عت انکه امریکاسپاه پاسداران عزیز را ترورییست لقب میدهد علت های سیاسی –نظامی دارد—اولین علت ان این است که میخواهد چهره قهرمانی این سپاه از اوبگیرد ویک چهره منفوری به اوبدهد- درکانال خارجی یک ایرانی که به احتمال زردتشتی شایدباشد اقای خسرو فروهر- که خدرا زبان دان برجسته المانی اطریشی میداند که مانندانها میتواند تلفظ کند یک دروغ شاخدار زبان المانی تلفظ واکسانت بسیارخشن وپیچیده دارد که خارجیان نمیتواند به خوبی تلفط کنند درزمان نوجوانی من هرگاه درتلویزیون ویا بچه ها میخواستندیک زبان کمیکی را بیان کنند به سبک هیتلر یکنوع صحبتی میکردند- ایشان بایک خانمی سوری پناهده بایک بچهاز شهرحلب به اطریش پناهنده شده است مصاحبه کرده است- این احمق فکر میکند ایرانیان درک نمیکند که چه دروغ شاخداری میخواهد بگوید مسلم است که این خانم قبل از سقوط شهرحلب به اطریش پناهده شده است میگوید که سپاه پاسدران واردحلب شد و-وارد خانه ما شد وشوهر من را که بی گناه بود کشت اولا یک خارجی نمیتواتد دریک کشور دیگر حجنگ شهری کند حتی باید افرادی که ما ل ان شهرهستند وافراد بخوبی میشناسند وقوم وخویش ودوستانی درانجادارند بتواند اف6رادان شهر بشناسند وازانها اطلاعات لازم رابدست اورند گرنه خودشان قربانی ساده ای خواهند بود- ومسلم است که سپاه وارد نشده است وپشتبانی نظامی از اطراف میداده است وفیلمهائی که نشانداده شدهاست دقیقا همین مطلبرا اثبات میکند-در ثانی درعلوم نظامی تمام جنگ هائی یک کشور کرده است تا روز رستاخیز مداوم باز ببینی میشود حتی جنگ های کشورهای دیگر به همچنین کشورهای ابرقدرت نظامی حداقل پانزده ایراد ونقطه ضعف کوچک وبزرگ داشتند که خوداینامر یک شاهکار است وجهان سوم پنچاه تاداشته باشد شاهکار است ومداوم روی این نقاط ضعف کار میشود وتغیرات لازم درتمامابعاد سعی میکند ایجاد کنند اسلحه جدیدبیاورندوتاکتیک تغیرات لازم بدهد اینبارایران احتمالا از روسیه –کره شمالی وچین –سوریه –لبنان جلساتی داشته است این یکزنگ خطر برایاسرائیل وغرب است که نمیدانند چه اتفاقی خواهدافتاد ومسلم میدانستند حرکت بعدی جولان است- لذا پیش دستی کردندجولان جزو اسرائیل قلمداد کردند وامریکا میخواهد دراین زمینه به اسرائیل کمک کند وهم تقویت روحی دهد- حمله وتهاجم به سوریه وعراق ولبنان وایران دیگر به سادگی امکان پذیرنیست زیرانسلی داردکه جنگ دیده برخلاف اسرائیل واشنا به تاکتیکهای نظامی یک باطلاق وحشتناکی بوجودخواهدامد ومیخواهد این انرژی وروحیه را بگیرد دوم مسائل روانی است درداخل اسرائیل ضرباتی که بعضی جوانان فلسطینی میزنند حمایت شدیدی درداخل فلسطین دارد ودرکشورهای عربی هم تجید میشودودرغرب هم بی اعتنا شدندزیرا انرانتجه عکسالعمل خلاف اسرائیل میداند درفرانسه قبرهای یهودی خراب کردند افکارعمومی کک اش نگزیدحتی مردم را متهم کردند از فلسطینی ها حمایت کردند واز طرفی نیرویمقاومت لبنان بیشاز گذشته دواطلب از هرنوع جمعیت ونژاد داشت ومحوبتراز گذشته شد ودرجولان هم حضور دارد ومعلوم نیسن تاکیتهای چنگی چی است وبه کجای اسرائیل حمله میکندوانبارهای مملو از اسلحهای مدرن دارد وداخل اسرائیل هم اقتصاد اینده درخشانی به نظر نمی رسد وکشورها ازترس نیرویهایمخالف داخل وخارج بااحتیاط وتقیه عمل میکنند ومیال نیستد زیادبه اسرائیل نزدیک شوند درنتچه غرب در عکسالعمل میخواهد پرستیژ سپاه ونیروی مقاومت وارتش سوریه تضعیف کند تاروحیه اسرائیل تاحدی تقویت شود فردرقیب نخست وزیر اسرائیل مدتی فرماند ه نظامی بوده است میگوید ما مخالف جنگ بودیم ایشان دستورداد وضرباتی خوردیم ویک دفعه دستورعقب نشینی داد که باز مامخالف بودیم کهوارد جنگ شدیم اقلاتلفات زیادی بدهیم بعد عقب نشینی کنیم ونتجه میگیرد همه چیز را ایشان ابزار پیشرفت خوداش کرده است وبدرد اسرائیل نمیخورد واین امر نشان میدهد ارتش اسرائیل با بحران روبرو است درهرحال هرنبردیب درخاور میانه شروع شود عاقبت برندهان مسلمان هستند انشااالله

ارسال شده در  توسط علی

ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- عت انکه امریکاسپاه پاسداران عزیز را ترورییست لقب میدهد علت های سیاسی –نظامی دارد—اولین علت ان این است که میخواهد چهره قهرمانی این سپاه از اوبگیرد ویک چهره منفوری به اوبدهد- درکانال خارجی یک ایرانی که به احتمال زردتشتی شایدباشد اقای خسرو فروهر- که خدرا زبان دان برجسته المانی اطریشی میداند که مانندانها میتواند تلفظ کند یک دروغ شاخدار زبان المانی تلفظ واکسانت بسیارخشن وپیچیده دارد که خارجیان نمیتواند به خوبی تلفط کنند درزمان نوجوانی من هرگاه درتلویزیون ویا بچه ها میخواستندیک زبان کمیکی را بیان کنند به سبک هیتلر یکنوع صحبتی میکردند- ایشان بایک خانمی سوری پناهده بایک بچهاز شهرحلب به اطریش پناهنده شده است مصاحبه کرده است- این احمق فکر میکند ایرانیان درک نمیکند که چه دروغ شاخداری میخواهد بگوید مسلم است که این خانم قبل از سقوط شهرحلب به اطریش پناهده شده است میگوید که سپاه پاسدران واردحلب شد و-وارد خانه ما شد وشوهر من را که بی گناه بود کشت اولا یک خارجی نمیتواتد دریک کشور دیگر حجنگ شهری کند حتی باید افرادی که ما ل ان شهرهستند وافراد بخوبی میشناسند وقوم وخویش ودوستانی درانجادارند بتواند اف6رادان شهر بشناسند وازانها اطلاعات لازم رابدست اورند گرنه خودشان قربانی ساده ای خواهند بود- ومسلم است که سپاه وارد نشده است وپشتبانی نظامی از اطراف میداده است وفیلمهائی که نشانداده شدهاست دقیقا همین مطلبرا اثبات میکند-در ثانی درعلوم نظامی تمام جنگ هائی یک کشور کرده است تا روز رستاخیز مداوم باز ببینی میشود حتی جنگ های کشورهای دیگر به همچنین کشورهای ابرقدرت نظامی حداقل پانزده ایراد ونقطه ضعف کوچک وبزرگ داشتند که خوداینامر یک شاهکار است وجهان سوم پنچاه تاداشته باشد شاهکار است ومداوم روی این نقاط ضعف کار میشود وتغیرات لازم درتمامابعاد سعی میکند ایجاد کنند اسلحه جدیدبیاورندوتاکتیک تغیرات لازم بدهد اینبارایران احتمالا از روسیه –کره شمالی وچین –سوریه –لبنان جلساتی داشته است این یکزنگ خطر برایاسرائیل وغرب است که نمیدانند چه اتفاقی خواهدافتاد ومسلم میدانستند حرکت بعدی جولان است- لذا پیش دستی کردندجولان جزو اسرائیل قلمداد کردند وامریکا میخواهد دراین زمینه به اسرائیل کمک کند وهم تقویت روحی دهد- حمله وتهاجم به سوریه وعراق ولبنان وایران دیگر به سادگی امکان پذیرنیست زیرانسلی داردکه جنگ دیده برخلاف اسرائیل واشنا به تاکتیکهای نظامی یک باطلاق وحشتناکی بوجودخواهدامد ومیخواهد این انرژی وروحیه را بگیرد دوم مسائل روانی است درداخل اسرائیل ضرباتی که بعضی جوانان فلسطینی میزنند حمایت شدیدی درداخل فلسطین دارد ودرکشورهای عربی هم تجید میشودودرغرب هم بی اعتنا شدندزیرا انرانتجه عکسالعمل خلاف اسرائیل میداند درفرانسه قبرهای یهودی خراب کردند افکارعمومی کک اش نگزیدحتی مردم را متهم کردند از فلسطینی ها حمایت کردند واز طرفی نیرویمقاومت لبنان بیشاز گذشته دواطلب از هرنوع جمعیت ونژاد داشت ومحوبتراز گذشته شد ودرجولان هم حضور دارد ومعلوم نیسن تاکیتهای چنگی چی است وبه کجای اسرائیل حمله میکندوانبارهای مملو از اسلحهای مدرن دارد وداخل اسرائیل هم اقتصاد اینده درخشانی به نظر نمی رسد وکشورها ازترس نیرویهایمخالف داخل وخارج بااحتیاط وتقیه عمل میکنند ومیال نیستد زیادبه اسرائیل نزدیک شوند درنتچه غرب در عکسالعمل میخواهد پرستیژ سپاه ونیروی مقاومت وارتش سوریه تضعیف کند تاروحیه اسرائیل تاحدی تقویت شود فردرقیب نخست وزیر اسرائیل مدتی فرماند ه نظامی بوده است میگوید ما مخالف جنگ بودیم ایشان دستورداد وضرباتی خوردیم ویک دفعه دستورعقب نشینی داد که باز مامخالف بودیم کهوارد جنگ شدیم اقلاتلفات زیادی بدهیم بعد عقب نشینی کنیم ونتجه میگیرد همه چیز را ایشان ابزار پیشرفت خوداش کرده است وبدرد اسرائیل نمیخورد واین امر نشان میدهد ارتش اسرائیل با بحران روبرو است درهرحال هرنبردیب درخاور میانه شروع شود عاقبت برندهان مسلمان هستند انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- عت انکه امریکاسپاه پاسداران عزیز را ترورییست لقب میدهد علت های سیاسی –نظامی دارد—اولین علت ان این است که میخواهد چهره قهرمانی این سپاه از اوبگیرد ویک چهره منفوری به اوبدهد- درکانال خارجی یک ایرانی که به احتمال زردتشتی شایدباشد اقای خسرو فروهر- که خدرا زبان دان برجسته المانی اطریشی میداند که مانندانها میتواند تلفظ کند یک دروغ شاخدار زبان المانی تلفظ واکسانت بسیارخشن وپیچیده دارد که خارجیان نمیتواند به خوبی تلفط کنند درزمان نوجوانی من هرگاه درتلویزیون ویا بچه ها میخواستندیک زبان کمیکی را بیان کنند به سبک هیتلر یکنوع صحبتی میکردند- ایشان بایک خانمی سوری پناهده بایک بچهاز شهرحلب به اطریش پناهنده شده است مصاحبه کرده است- این احمق فکر میکند ایرانیان درک نمیکند که چه دروغ شاخداری میخواهد بگوید مسلم است که این خانم قبل از سقوط شهرحلب به اطریش پناهده شده است میگوید که سپاه پاسدران واردحلب شد و-وارد خانه ما شد وشوهر من را که بی گناه بود کشت اولا یک خارجی نمیتواتد دریک کشور دیگر حجنگ شهری کند حتی باید افرادی که ما ل ان شهرهستند وافراد بخوبی میشناسند وقوم وخویش ودوستانی درانجادارند بتواند اف6رادان شهر بشناسند وازانها اطلاعات لازم رابدست اورند گرنه خودشان قربانی ساده ای خواهند بود- ومسلم است که سپاه وارد نشده است وپشتبانی نظامی از اطراف میداده است وفیلمهائی که نشانداده شدهاست دقیقا همین مطلبرا اثبات میکند-در ثانی درعلوم نظامی تمام جنگ هائی یک کشور کرده است تا روز رستاخیز مداوم باز ببینی میشود حتی جنگ های کشورهای دیگر به همچنین کشورهای ابرقدرت نظامی حداقل پانزده ایراد ونقطه ضعف کوچک وبزرگ داشتند که خوداینامر یک شاهکار است وجهان سوم پنچاه تاداشته باشد شاهکار است ومداوم روی این نقاط ضعف کار میشود وتغیرات لازم درتمامابعاد سعی میکند ایجاد کنند اسلحه جدیدبیاورندوتاکتیک تغیرات لازم بدهد اینبارایران احتمالا از روسیه –کره شمالی وچین –سوریه –لبنان جلساتی داشته است این یکزنگ خطر برایاسرائیل وغرب است که نمیدانند چه اتفاقی خواهدافتاد ومسلم میدانستند حرکت بعدی جولان است- لذا پیش دستی کردندجولان جزو اسرائیل قلمداد کردند وامریکا میخواهد دراین زمینه به اسرائیل کمک کند وهم تقویت روحی دهد- حمله وتهاجم به سوریه وعراق ولبنان وایران دیگر به سادگی امکان پذیرنیست زیرانسلی داردکه جنگ دیده برخلاف اسرائیل واشنا به تاکتیکهای نظامی یک باطلاق وحشتناکی بوجودخواهدامد ومیخواهد این انرژی وروحیه را بگیرد دوم مسائل روانی است درداخل اسرائیل ضرباتی که بعضی جوانان فلسطینی میزنند حمایت شدیدی درداخل فلسطین دارد ودرکشورهای عربی هم تجید میشودودرغرب هم بی اعتنا شدندزیرا انرانتجه عکسالعمل خلاف اسرائیل میداند درفرانسه قبرهای یهودی خراب کردند افکارعمومی کک اش نگزیدحتی مردم را متهم کردند از فلسطینی ها حمایت کردند واز طرفی نیرویمقاومت لبنان بیشاز گذشته دواطلب از هرنوع جمعیت ونژاد داشت ومحوبتراز گذشته شد ودرجولان هم حضور دارد ومعلوم نیسن تاکیتهای چنگی چی است وبه کجای اسرائیل حمله میکندوانبارهای مملو از اسلحهای مدرن دارد وداخل اسرائیل هم اقتصاد اینده درخشانی به نظر نمی رسد وکشورها ازترس نیرویهایمخالف داخل وخارج بااحتیاط وتقیه عمل میکنند ومیال نیستد زیادبه اسرائیل نزدیک شوند درنتچه غرب در عکسالعمل میخواهد پرستیژ سپاه ونیروی مقاومت وارتش سوریه تضعیف کند تاروحیه اسرائیل تاحدی تقویت شود فردرقیب نخست وزیر اسرائیل مدتی فرماند ه نظامی بوده است میگوید ما مخالف جنگ بودیم ایشان دستورداد وضرباتی خوردیم ویک دفعه دستورعقب نشینی داد که باز مامخالف بودیم کهوارد جنگ شدیم اقلاتلفات زیادی بدهیم بعد عقب نشینی کنیم ونتجه میگیرد همه چیز را ایشان ابزار پیشرفت خوداش کرده است وبدرد اسرائیل نمیخورد واین امر نشان میدهد ارتش اسرائیل با بحران روبرو است درهرحال هرنبردیب درخاور میانه شروع شود عاقبت برندهان مسلمان هستند انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-براساس کتب مقدسه یهود- زمانی که یهودیان تز مصر به سمت فلسطین حرکت میکردند- گفتند- خدایا مابه سمت صیهون میرویم خداوندمنان فرمودند به سمت شهر اورشلیم بروید وان شهر- شهر مقدس گفته خواهد وان کوه- کوه میزبانی شما خواهد بود شد بعدا حضرت مسیح علیه السلام مبعوث شدند بتدریج یهودیان مسیحی شدن و اقلیتی بسیار ناچیز یهودی باقی ماندند که مداوم باخود ومسیحیون درجنگ بودند ومنتظر ظهور پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بودند-ولی بهان حضرت پشت کردند واخرج شدن وبه کشورها وشهرهای مختلف رفتند بقدری امارانها ناجیز بوه است که درشهر تعدادانها درج نشده است وشروع کردن دیگران به یهودی شدن تبیلغ کنند ومعتقد بودن تاظهور حضرت مسیح علیه السلام درمهاجرت وسختی باید باشند واین مطلب راهم خودشان اختراع کردن وخواستن پراکنده شدن خودشان برای نسل جوان توجیه کنند لذاحقی ندارندکه بگویند فلسطین مال ما است کسانی که یهودی شدن که فلسطینی نیستند- کسانی که اجرت کردند نژاد انهایهودی است ولی ساکنان فلسطین اکثریت انها مسلمان شدن حقیندارند بگویندشما صاحب فلسطین نیستید وما صاحب فلسطین هستیم—اسرائیل های مومن به خداوندمنان هستند -حق بودن دراسرائیل رادارند نه هریهودی – دراسرائیل هم سنتهای مذهبی وهم غرب گرائی مدرن سکولار وجود دارد ولذا بیان کردن که حکومت سکولار لیبرال است که این خلاف نظر خداوندمنان وبااین حقه هرمذهبی وهر اعتقادی دراسرائیل ازاد است اسلام را حذف کردن درتبلیغات وفرمودند مسیحیت به موازات یهودیت در اسرائیل میتواند بهحرکت خودادامه دهد درحالی که اکثریت مسلمان بودند وبعدا هم با مسیحیت درگیر میشدند که این درگیری درحالی که استراتژِیک است ولی انرا تاکتیکی بیان میکردند از قانون اساسی تبعیت نمی کنند- درغرب قبلا حتی امروز تمام احزاب فرقه گرا با برتری نژآدی بودند واکروز احزاب محافظه کار وجمهوری خواه دقیقاهمین منش رادارند وانها این جریان اسرائیل بوجوداوردند وکم کم فرق یهود غرب گرای افراطی طرفدار غرب براسرائیل حاکم شد استعمار غرب درجهان درکشورهای مختلف که مسلمان نبودند زیادزحمتی نداشت وسرانجام به راحتی حاکم شدن ولی پس از انکه خاورمیانه ارزش پیدا کرد واینده درخشان داشت میدانستندمسئله به این راحتی ها نیست لذا یک قوم لجوج وجنگی در مسائل اقتصادی وشناخت افراد ذی هوش ومسلمانان بعلت های مختلف از جمله حکومت های نالایق ودنیا پرست- که جامعه درفقر وعقب ماندگی قرارداده بود فریب غرب ویهودیان خورد وبه انها میدان وپس ازمدتکوتاهی که مقداری به کمک مسلمانان – و- مسیحیوین کردند کم کم جریان تنش را بوجود اوردند- فریب بزرگ صیهونست این بود که به روشنفکران اجازه ازادی بیان میداد وکم کم یک سیاست اص حاکم شد که یک انحراف اهنین از قانون اساسی بود که مبنای استراتژِیک اسرائیل شد ودران چهارچوب روشنفکران میتوانستندازادی داشته باشند- که حقیقت وروشنفکری را قربانی کردن وشسشتوی مغزی رابوجود اوردند که درغرب هم تاحدی همین منوال بود متخصصی بیان میکند نظیران سایت فیس بوک است دم از ازادی میزند اما در عقاید فرد فقط حق دارد که گزینه – لایک رابزند ویا نزند یعنی قبول دارم ویاندارم لذا تعدادکسانی دریان زمینه وارد میشوند بسیاراندک هستند اما درباره مالیات وسکس وغیره تعداد زیادی واردبحث میشوند یعنی انسانها کانالیزه میکند همین کاراهم صیهونیست کرده است این تنش ساختگی دراسرائیل یک مظلومیت وبقول اقای نخست وزیر فلکی زدگی وبیچارگی که اسرائیل گدا ومسکین کرده است درحالی که ننبوغ زیاد وکارهای علمی بسیارقوی دران انجام میشود تاکتیک دیگر اسرائیل افرادانجا چند شغلی هستند وبریبا هر شغلی اوصل وبرنامه درست کرده است که معتقد است این اصول وبرنامه اسرائیل به ارمانهای خود میرساند بشرطی که باجدیت کار شودواصول رعایت شود فقط درباره مسائل محدثه صحبت شودبوطریکه اصولرا وبرنامه مختل نکند وبعد تمام رسانه یکسان ایدهائی را به جامعه تلقین میکند ومردم بایدانرادرک کند وبپذیرنند هنراش دراین است تمام جهان راانالیز میکند وتبین میکند وسیاست اسرائیل درباره واقعه های جهانی مشخص میکند وچون افراداسرائیل بیشتربه غرب میروند کهتاحد زیادی وحدت دارند وبه کشور دیگر نمیروند تصور میکنداین مطالب بسیار دقیق وحساب شده است- اما خداوندمنان این روز راخوانده بود وبه اصحاب عرب فرمودند اگر روز ی شماباید به داداسلام برسید که بنفع شما است کوتاهی کردید من قومی بوجود میاورم که اینطورنباشند وعاشق خالق هستن واز ملامت ملامتگران هراسیندارند ودردفاع از اسلام سخت کوش هستند وازنبرد خسته نمیشوند – از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم پرسیدند این قوم ماهستیم؟؟ پیامبر فرمودندشما بعدا خوب عمل نمیکنید ان قوم ازپشت این مردهست واشاره حضرت سلمان کردن البته هرقومی یافردی این خصوصیات راداشته باشد جزو این ایه است تنها ایرانیان نیستند انزمان درمرحله نخست کارایرانی بود ولی دراخرت تنهاایرانی هانیستداشاره به یمنی ها مصری ها سوری ها عراقی ها وغیره حتی از جهان غرب وشرق خواهندبود- اقای نخست وزیر اسرائیل پنج دوره به قدرت رسیدند درتمام مدرت سعی کرده است اسرائیل به سمت راست افراط ی وهم گام باغرب بکشاند وگروهای چپ ومیانه را ازدور خارج کند ومداوم باهمسایگا ن اش را ایجاد کرده است که اخیرا بشدت نگران کنده است وبه لبه پرتگاه رسانده است ودرتمام جریانات خاور میانه نقش فعال داشته است وهیچ کدام به ثمر نرسیده است وبسیاری هم درت ن شکست خورده است بوریه بعضی ریس جمهور غرب از ایشان گله مند شدند از جمله اقای اوباما وشانس اروردند که اقای ترامپ روی کار امده است جناب اقی نخسوزیر وپسرانش درشش مورد دراقتصاد کارخلاف کردند که صدای ریس جمهور درامد وایشان شخصا وضعیت ایشان را بازرسی میکند منجملهخریدت زیر دریائی از المان به تعدادشش تا وانرا به مصر فروخته است سیصدمیلیون دلار حق سهم گرفته است کهانرا انکار میکند که حق سهم برطبق قانون بوده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99