سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- چرا به من حضرت ایت الله روحای رحمت الله علیه  رای میدهم-در زمان قدیم هر مرجعی که بازاریان- بیشتر به انجناب ارادتت میورزیدند- وخمس بیشتربدست میاورد ایشان متجهد جامع الشرایط ورهبر حوزه میشدند- ومظهرجامع- بودند- جناب  حضرت ایت الله روحانی   دلارهای  زیادی وارد کردند-دروازه های جهانی به روی ما گشوده شد- هیچ نقطه ضعفی غربیان درایشان پیدا نکردند و سکوت کردند- ومارا از جناح سبزچپ معتدل-مذهبی وراست معتدل مذهبی اصلاح گر  راحت کردند وانوار درایشان جمع استجناب اقای اردوغان بیشاز همه ریسجمهور های   ایران به ایشان زنگ زدند-جناب اقای اترک ترکان- الهام خان اذربایجان درزمان ایشان وارد سازمان اسلامی شدند ودرنماز جماعت شرکت کردند—پوست هنداونه وموز را زیرپای دمکرات وقت کش وعصب خورد کن- مخممخه کن- ادای اطوار ربیار- اسرائیلات جعل کن –موش بدوان- انداختند به انجا که عرب نی می اندازد- رهسپار شدن- چغاله بادام از سی تومان- به حداکثر بیست ودوتومان رسید اقای پوتین صلیب ه گرد اندختند واقای ترامپ ارکستر موزیک مسحی زدندوخواندند- جناب اقای کویت که میخواستند مارا از طبقه هشتادم به زیر بیاندازند- باچتر نجات به ایران امدند واقای ابوبکر بغدادی لال شدندودربدر شدن- اقای بابک زنجانی حداقل دادگاه عدل الهی مشاهدکردند کردند بدون جن گیری با کمک ملائکه اسمانی هواپیما بوئینگ درایران حجاب برداشتند ورخ نشان دادند- این مشت از خروار است وگرنه مثنوی هفتاد هزاربیت است وانشاالله باقهرمانی فوتبال دراسیا یک برگ زرین دیگری به کتاب افتخارا ت ایشان افزوده خواهد شد انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- چرا به من حضرت ایت الله روحای رحمت الله علیه  رای میدهم-در زمان قدیم هر مرجعی که بازاریان- بیشتر به انجناب ارادتت میورزیدند- وخمس بیشتربدست میاورد ایشان متجهد جامع الشرایط ورهبر حوزه میشدند- ومظهرجامع- بودند- جناب  حضرت ایت الله روحانی   دلارهای  زیادی وارد کردند-دروازه های جهانی به روی ما گشوده شد- هیچ نقطه ضعفی غربیان درایشان پیدا نکردند و سکوت کردند- ومارا از جناح سبزچپ معتدل-مذهبی وراست معتدل مذهبی اصلاح گر  راحت کردند وانوار درایشان جمع استجناب اقای اردوغان بیشاز همه ریسجمهور های   ایران به ایشان زنگ زدند-جناب اقای اترک ترکان- الهام خان اذربایجان درزمان ایشان وارد سازمان اسلامی شدند ودرنماز جماعت شرکت کردند—پوست هنداونه وموز را زیرپای دمکرات وقت کش وعصب خورد کن- مخممخه کن- ادای اطوار ربیار- اسرائیلات جعل کن –موش بدوان- انداختند به انجا که عرب نی می اندازد- رهسپار شدن- چغاله بادام از سی تومان- به حداکثر بیست ودوتومان رسید اقای پوتین صلیب ه گرد اندختند واقای ترامپ ارکستر موزیک مسحی زدندوخواندند- جناب اقای کویت که میخواستند مارا از طبقه هشتادم به زیر بیاندازند- باچتر نجات به ایران امدند واقای ابوبکر بغدادی لال شدندودربدر شدن- اقای بابک زنجانی حداقل دادگاه عدل الهی مشاهدکردند کردند بدون جن گیری با کمک ملائکه اسمانی هواپیما بوئینگ درایران حجاب برداشتند ورخ نشان دادند- این مشت از خروار است وگرنه مثنوی هفتاد هزاربیت است وانشاالله باقهرمانی فوتبال دراسیا یک برگ زرین دیگری به کتاب افتخارا ت ایشان افزوده خواهد شد انشالله


ارسال شده در توسط علی

ساعتی که من و همکار فیلمبردارم سیاوش علیپور با ماشین اجاره ای توی جاده افتادیم با منظره ای رویایی مواجه شدیم. بعضی جاها مه آنقدر پایین بود که بنظر میرسید یک پرده سفید از لطیف ترین جنس در جهان جلوی چشمانتان آویزان هست. شاید فقط جاهایی هاله ای از ساختمانی یا درختی دیده میشد.

محسور کننده بود. عکس گرفتم اما چیزی خودش را نشان نمیداد. پاک کردم. دریاچه زوریخ هم تا نیمی از راه یک طرف جاده بود. چیزی رو الان یادم افتاد... از توی شهر زوریخ که میگذشتیم تا به جاده مورد نظر برسیم یک اسم روی پنجره ای توجه منو جلب کرد...سهند...بی شک ایرانی بود...دقیقتر که نگاه کردم دیدم طرف دیگه به فارسی نوشته کباب. اتفاق جالبی بود.


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اخیرا درافغانستان- اقای احمد ضیا مسعود- نماینده فوق العاده-(وِیژه)- ریس جمهوری درامور- اصلاحات وحکومت داری خوب- را از طریق –رادیو تلویزون- عزل کرد—یک حدیث است- هرگاه حکومت ظالم- نزدیکان راعزل کرد ویا کشت سقوط  انها حتمی است- یکروزنامه- افغانی مینویسد- درشهری که رابطه خیلی خوب  سنی باشیعه داشته است یکی از رهبران سنی  ان شهر فتوا داده است که دیگر شیعیان را درمسجد راه ندهید وکتب انهارا بسوازنید واگرمیتوانید انها را ازشهر اخراج کنید—روزنامه معتقد است انها پول از یک حزبی طرفدار امریکا است گرفتند که انها ایجاد وحشت میکند- که افغانستان سوریه دوم میشود وطرفدارامریکا هستند- ودرضمن ترس از داعش مطرح میکنند حناب مفتی فرموده است دراینده چون شیعیان افغانستان از ایران حمایت میکند وتهاجم دین شیعه زیادخواهد شد وضد امریکاهم هستند- میاببیست باانها برخورد شود- بایدشیعیان رابه ایران گسیل داد- جناب اقای اشرف غنی یک مجسمه شیراست- یک کشوری تمام وابسته به امریکا است که نمیتواند درمقابل امریکا ایستادی کند- امریکا مداوم میگوید منافع ما درافغنستان درخطر است حتی اسم افغانستان رانمی اورد- ما- یعنی من- ولی این رابداند جهان را درحقیقت خداوندمنان میچرخاند- ایالت –وان- مال کگشوری ترکیه همجوار استان اردبیل است وتاحدودی هم نژاد اردبیلی ها است- این ایالت در زمان صفویه- نقش بازار ازاد را بازی میکرد- جنس های ترکیه را به ایران میفروخت وجنس های ایران را به ترکیه میفروخت- هفتاد کالاهای مورد نیاز  را از ترکیه تهیه میکرد وسی درصد کالاها از ایران تهیه میشددر ان زمان- دراردبیل- تعداد شیعیان انگشت شماربودند ودریک تقیه خیلی سخت زندگانی میکردند تبریز بهترین نظر این بوده است- که سی درصد شیعه داشت ولی باهم یک زندگانی  مسالمت- امیز داشتند تا امروز هنوز برای من مشخص نشده است چگونه  -ایالت وان- یک پارچه شیعه شده است- یک سند دیدم که سه تاجرقمی در رفت –و- امد بودند- بعدا درانجا ساکن شدند- وان به پرنعمت ترین ایالت عثمانی تبدیل شد- چنین کاری بایدگفت کارخداوندمنان وامامزمان علیه السلام است وراه حل دیگری ندارد عثمانی احساس خطر کرد که اینها درپیشرفت شیعه درایران نقش خواهند داشت- سه بار –وان- را باخاک یکسان کرد ولی باز –وان – احیا شد—انهانزد شیخ صفوی الدین اردبیلی قویترین مرد دینی اردبیل- امد که زاهد بود ومتقی وصوفی ومانند مردم –وان- بسیارمردم دار وبخشنده- به ایشان گفتند اگر شما شیعه شوید پشت ما گرم میشود ونیروی ما یکی میشود وحمله به تبریز از طرف عثمانی کمتر میشود- ایشان به جوانانی همیشه دررکاب ایشان بودندفرمودند پیش علمای سنی زاده بروید وبگویئد از طرف من با پیامبراکرم صلواته علیه واله والسلم – ارتباط تله –پاتی بگیرید که ایا شیعه بشویم یانشویم-جوانان که خواستند بروندبه بگویند- دیدن دوکودک دم خانقاه هستند ویکی از انه درقفس یک کبوتر چاهی دارد میخواند با شیخ صحبت کنند- وجریان به شیخ گفتند وایشان فرمودند به انها بگوئید بیایند- یک هشت سال ودیگری نه سال امدند- ییک از انها گفت شیخ ما دوسئوال داریم- اول پدر ما کبوتر چاه ای را میگیرد وما میفروشیم- این درست است یاگناه است وسئوال دوم این است ما به خریدارمیگویئم بال کبوتر بکنید تا جوجه کند وسپس بالدرباورد اشکالی ندارذد واینها چنین نمیکند وکبوتر فرار میکند ونزد ما میایند ومیگویند یاکبوتر بده ویا پول بده وما میگویئم کبوتر درنزد ما نیست ومارا کتک میزنند واز ما پول میکگیرننذد وگاه ای هم مغازه دار ها ازماحمایت میکنند ومیرونند ماچه کنیم—حضرت شیخ فرمودند این پولرا بگیر وکبوتررا ازاد کن ودرفکر فرو رفت کبوتر چاهی روی قران درروی میز نشت- به یکی از جوان دستورداد انراکیش کنید این جوان ارام کیش کرد- کبوتراز جای خودحرکت نکر وجند کیش کرد وکبوتر کمی جابه جاشد شیخ عصبانی شدوفرمود یک کیش درست حسابی کن ممکن است کثافت کاری کند  باز ان جوان چوب زد وکبوتر کمی جابه جا شد  شیخ روبه کودکان کرد وفرمودند  دین شما چیست؟/ فرمودند شیخ  ما درامان هستیم – فرمود بله شمادرامان هستید- گفتندپدرما اول سنی بودمطالعات کرد- شیع شدولی ما بشدت باید تقیه کنیم- شیخ یک جوان راخواست فرمودند برو به اذان گوبگوبیاید وبهاذان گو بروه بهماذنه یعنی گل دسته وندا بده که شیخ  امروز شیعه شده است مردم به خانقاه هجوم اوردند وایشان بیان اذان گو تصدیق کرد- مردم  طبل اوردند وشیپور وشیرینی پخش کردند- اعتراض علمای سنی شروع شد شیخ فرمودند که شما کما فی السابقه- درنزدمن محترم هستید هیچ گزندی به شمانخواهد رسید- یکی علملی سنی فرمودند من فتوا دادم- شمامرتد شدید واقدام خواهم کرد- ایشان فرمودند اگر شما اقدام کنید من سخت تراقدام خواهم کرد اگرمایل نیستید میتواند شهرا ترک کنید وهمه مسائل حل شد-والسلام


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است – بی بی سی  دربرنامه پرگار  موضوعی بنام – انتخابات با دمکراسی—مطرح کرده است-که خواسته چهره فرهنگ سیاسی ورشکسته غرب درلوای دمکراسی- بزک کند- کهامروزه برای خودغربیان دیگر قابل فریب خوردن نیست- واسلام درایران درخشان ترین فرهنگ سیاسی جهان است- وبسیار پیشرفته تراز غرب وشرق خواهم گفت که درکلیسارونک اصفهان پارسا ل  رفتم وانرا شرح خواهم داد-   درموزه کلیسای ونگ درحا ل تماشای بخش کشتار بیرحمانه ارامنه توس عثمانی بودم که خیلی خوب ساخته بودند ولی یک اشکال داشت بخشی از حقایق را نگفته بودند که ارامه ارمنستان از تسامح وتساهل عثمانی  استفاده کردند وارد خاک عثمانی شدند که انزمان درناز ونعمت عجیبی بودند ودرکنار خاک ارمنستان اطراق کردند ومسلمانان وغیرارامن را از انجا بیرون کردند وقوانین ارمنستان را اجرا کردند ویک قیامی برای انکه ان خاک رابه ارمنستان ملحق کنند  میخواستند انجام دهند ومسائل دیگر یک خانمی درصف بود که خارجی بود ویک حجاب سفت وسخت داشت وبایک پسر دوازده سال- من اول فکردم  که ایشان مسلمان شده است واز ایشان این موضوع را سئوال کردم- فرمودند خیر من مسیحی هستم ولی به هرکشوری که مسافرت کنم به قوانین ان کشور احترام میگذارم- من درباره ایران از ایشان سئوال کردم- ایشام گفت این پسرمن یک ژنی است حادثه ای درخانواده ما رخ داد که ایشان ضربه روحی خورد که  مدتی دربیمارستان بود من حدس میزنم- که ایشان طلاق گرفته است- والحمدالله تاحدودی بهر شده است وبه مدرسه باز گشته است ومن برای انکه حال ایشان بهبود پیدا کند یک سفربیست روزه را تنظیم کردم که از ایران شروع میشد ودرهرکشوری سه رو زباشیم- ولی پسرم به من گفت- من از ایران خیلی خوشم امده است این بیست روز را درایران باشیم ومن هم پذیرفتم- وهرسه روز دریک استان ویا دریک شهرخواهیم بود-من خانم موزه را گشتیم وخانم فرمودند اگرخسته شدای به حیاط برو ومناز یکی ازخانم ها که بخش لباس را هدایت میکردم سئوالاتی بکنم ودرضمناز وضع پوشاک اصفهان هم اطلاعاتی بدست بیاورم من واردحیاط شدم ومتاسفانه نیمکت کم است ولی تامنواردشدم یکی از نیمکت ها سه9 نفر رفتند وکنارمن یک خانم پیرالمانی .ولی خیلی قبراق من حدس زدم استاد دانشگاه باشد- تاحدی همدرست بود که روی پله نشسته بود وشوهراش هم بسیارقبراق کنار اوایستاده بود ودونفری ایرانی امدند چندقیقه انگلیسی صحبت کردند رفتند من هم باخود گفتم یک سئوالی از ایشان بکنم از ایشان پرسیدم نظر شما راجع به خانم مرکل چیست- ایشان فرمودند شما اول بگوئید از خانم مرکل چه برداشتی دارید—من گفتم- شعارهای درست حسابی میگوید- تعما ایشان بااحزاب المان وجهان تاحدی معقول است- ودرجاهائی هم- مجبور است امریکا لحاظ کند- ژُست مردمی هم دارد – ایشان فرمودند المان همیشه شعارخیلی خوب داده است بهترین شعارها درمراحل اول ما ل اقای هیتلر بود که ایشان ازان شعارها کپی میزند شما متوجه نمیشوی کلمات وژست دقیقا مال هیتلر است که هیتلر توسط دانشمندان سیاسی ان زمان تغذیه میشد ولی بعدا به ان شعارها عمل نکرد وروش خودرا عوض کرد- ولی ایشان تا امروز فقط به بیست درصد شعارهای خود عمل کرده است زیرا این شعارها- قابل اجرا نبودند ودرشرایط امروز هم قابل پیاده  شدن هم نیستند هم دانشگاه ها انهاراتغیر دادند وهم موسسات علمی وهم نمانیدگان- برجسته وکارامد- بحث درگیر شد ایشان گفتند شمامعلومات  خودرا از کجا بدست میاورید واین زبانرا درکجا یاد گرفتید من گفتم بخشی از ایران وبخشی از انگلستان وبخشی از مطالعات من  مال رسانه های ایران وبخشی از خارج است- ایشان فرمودند به واقع میگویم ایرانیان من را دیوانه کرده اند گفتم چرا- فرمودند بارهرکس صحبت کردم چه به زبان انگلیسی وچه به زبان المانی روان وسلیس ودرسیاست پر میباشند- من تمام اروپارا کشته ام اخیرا بعنوان مثال بلژیک بودذم   ومردم حقیقتا سیاست خودشان را کم میفهمند واصلا سیاست المان رانمی فهمند؟؟  ومن به این نتجه رسیدم جای ما باغرب عوض شده است درزمان منحوس  پهلوی – غیراز دانشجویان زبان- اگر دویست دانشجو را انتخاب میکردید نه زبان سیلیس انگلیسی بلد بودند ونهز اطلاعات خوبی ازسیاست جهان غرب داشتند- وبعنوان مثال از حزب توده هیچگونه اطلاعانی مانداشتیم- درحالیکه غرب برعکس بود وغرب اطلاعات خوبی درباره ایران داشت که بیان میکرد وسیاست مدران هم تاحدی انصاف داشتند- حال ما اطلاعات خوبی از غرب داریم که قبلا دراین سیاست یعنی حقه بازی وحال درغرب حقه بازی شروع شده است ودروغ های شاخدارراجع به اسلام ایران مطرح میکنند واطلاعات جهانی انها بسیار کم شده است- درامریکا جوانان میگویند این چه دمکراسی هست که شرکتهای مافیائی روزبه روز ثرومتند میشوند وفاصله پلکانی انها نجومی است ومردم حتی بهترین متخصصان روز به روز افت میکنند ودرانگلستان تمام قوانین که انزمان موردحسرت مردم جهان بود یکی بعداز دیگری دارند محومیشوند- اما بحث- انسان دوبعد اساسی دارد- یک بعدعقلانی- یک بعد احساسی که هرکدام شاخ های زیادی دارد وزیر گروه دارد- دربعد عقلانی  باید بهترین نتچه وعمل کرد عقل را پیدا کند وبپذیرد وسرانجام رای همه یکی شود زیرا عقل یکی است واینکه غربیان برای شکست خودرا پنهان کنند اخیرا بیان میکنندعقل هم متفاوت است؟؟ عقل ناب را  باید پیدا کرد درعلوم هم چنین است- امادراحساس ازادی وتنوع است – مثال نمیتوان گفت که سیلقه- عده ای-ان است  که خانم- حق سواد اموزی ندارند وعده ای  هم عقیده دارند باید خانم ها – سوادباید بیاموزند این امر بستگی به عقل داردنه به احساس یا شیعیان طواف نسا یعنی خانم ها بکنند  وبرادران سنی  علاقه ندارند که طواف نسا کنند هشتادمورد مانند درزمان خلیفه دوم رخ داد که همه انها در قلمور عقلانی بود نه درمورد سلیقه وذائقه وطبع خاص دراسلام ومذهب دمکراسی است ولیبرالسم است اصلا اشرف مخلوقات انسان یک وجه ان مختاربودن انسان است که بااختیارعبدالهی میشود وگرنه ازموجودات دیگر هیچ برتری  پیدا نمیکرد ولی این مختاربودن به شرطی است که عقلانی فکرکند بهتراز دیگران حقایق را درک کند ولو انسان ازادباشد که موادمخدر بهتری ویا پولسازتری بسازد که ان ازادی ارزش خودرا ازدست میدهد- مجلس وانتخابات پشتوانه ان مذهب بوده است شورای که بیادمحصل باشد یعنی عقلانی باشد درحدیث میخواندم- شخصی خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  رسید وگفت یامحمد صلواته الله علیه واله والسلم ازشما سئوالی دارم- پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم پرسیدند اول بگو منرا بعنوان پیامبری قبول داری یانه ایشان گفت شمارابعنوان پیامبری- قبول ندارم- پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم گفتند سئوالت رابگو ایشان گفت-  وحضرت  صلواته الله علیه واله والسلم جواب  ایشان راداد-ان مرد پرسید اگرمن مسلمان بودم شماچه جوابی میدائید- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- پاسخ ان مرد راداد-ان مرد فکری کرد وگفت حضرت من به شما ایمان اوردم- اینمردرا میگوید لب الباب است عاقل روزگاراست- اقایان شعبده بازی با اصطلا حات دهن پر کن نکیند حقیقت مسائل ا بگویئد فضای سیاسی و فرهنگ سیاسی وغیره ایجادفریب میکند- اساس انتخابات ومجلس حل مسائل مردم ورفع مشکلات ورفع کمبودها است وایجادنظم  ومسائل دیگر قوانینی که فعلا داریم نسبت به غرب بسیارناچیز است- قوانین بایدعقلانی باشد اگر عقلانی باشد خودبه خود وارد  فرهنگ جامعه میشود وفرهنگ جامعه را غنی میکند- اسلام هم همین میخواهد اسلام نه دین دیگر الهی است ونه سکولار است که باری حفظ ان-ولوقوانین تاحدی باطل باشد برای حفظ ایدولوژی ورشکسته بایدتغیرات خاصی داد- اما محدود شدن دریک کشورئی به سمت غنی شدن قوانین حرکت میکند یک ار طبیعی واجباری است- قوانین را که برای  داخل ویترین گذاشتن که نیست دکوری که نیست وقتیکه قوانین تصویب شد ان ازادی قبلی تاحدی کم میشود درنتجه نظم وپیشرفت وعدالت وکارئی وغیره زیادمیشود داستان دانشگاه لندن از بدو تاسیس تا امروز مطالعه میکنید که قبلا چه ازادای ها که بوده است- دانشج وسرکلاس هروقت میخواسته  می امده است ومثلا دوماه میرفته کار میکرده - .امروز دنگ وفنگ ارا گرمن بیان کنم که چقدرسخت شده است شایدخیلی ها انجارا نپسندند- ومسلم است که مسائل اسان زودتر حل میشود ومسائل پیچیده نیازمند کاربیشتر است-0 ودرسراسر دنیا نهاد دولتی  وحتی نهاد های خصوصی صاحب نظر هستند وباتعامل بادولت ومجلس  به وحدت نظر میرسند ایجادنهادهای دولتی درهیچ جای دنیا نشانه دیکتاتوری نیست ومجلس هم نیازمند متخصصین خارج ازمجلس هستند مسئله سازمان  ان- جی –او این سازمان باید از قوانین سازمان ملل متحد تبعیت کنند حتی درغرب بعضی موارد بعلت انکه باقوانین ان کشور مغایرت داشته است  بسته شده است ومسلم است درایران میبایست باقوانین اسلامی هماهنگ باشد – جمهوریت همان شورای محصل است تقلیداز غرب نیست ولی غرب  توانسته است طی یک سری سالها تجربه بیاموزد وان تجارب که باعقل  و وحی هماهنگ است قابل  تقلیداست وبهترین حکومت درغرب کههنوز موردحسرت دانمندان غربی است حکومت مسلمان دراندلس میباشدکه متاسفانه دوساله اخر به سمت انحراف رفت وسرنگون شد- امیداست که کسانی که تحصیل کرده هستند از عوام عقب تر نباشندذ -انشااالله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حضرت استادمعززجناب اقای دکتر ایت الله مرتضی مطهری – رحمت الله علیه- میفرماید- که سرمایه داری امریکا چیزی برای گفتن زیادندارد مثلا دوصفحه  ای-4 وسیر قهقرارئی طی میکند- وایجاد کننده  درد بی درمان است- درحالیکه مارکسیست- درد راخوب تشخیص میدهد ودرمان راغلط تشخیص میدهد- سرمایه د داری امریکا-ازمذهب بعنوان وسیله استفاده میکند ومارکسیست مذهب رابرای درمان نفیه میکند- هردو اقتصاد را زیر بنا میدانند واخلاق را روبنا- درحالیکه از لحاظ فلسفه اخلاق همیشه زیربنا است واقتصاد روبنا است ئزیرا اقتصاد یعنی سودوضرر وعقل میگوید که بیاداقتصاد سود اور باشد- اما انسان دارای کرامت الهی است واین کرامت الهی از اخلاق الهی نشات گرفته است نه به خاطر اقتصا برای خداوند منان است ونه به خاطر کسب قدرت وشهرت است وبه خاطر کرامت انسانی  اگراقتصاد سوداور هم نباشد  این جهان برای انسان خلق شده است- ولی قران  مبادله ارزش ها را قبول دارد- هرکدام از مواد وخصوصیات این جهان بصورت مطلق دارای ارزشی است- وانسای که از این جهان استفاده میکند  یعنی ارزشهائی را کسب میکند  بایادبا کارخود انرا جبران کند همچنان که بهشت ارزش است وباید انسان بهای بهشت رابپردازد واگر درجهت ضد ارزش حرکت کند میتوان حیات اوراقطع کرد چون این جهان برای چنین کسی خلق نشده است وبه جهنم  که خود مجازات ضدارزشی است میرود- اگر خوب دقت کنیم  بادیدفلسفی نگاه نگاه کنیم همیشه اخلاق زیربنا است- چه میزان سودبگیریم چگونه توزیع کنیم درحقیقت غرب اخلاق زیربنا قرارمیدهد به نحوی که بالاترین سودرابدست اورد- یعنی حرص واز انسانی زیربنا است واقتصادبرا ن پایه طرح ریزی میکند وبه همن علت است به سمت قهقرا میرود وسرانجام به غضب الهی دچار میشود- ومغضوب علیهم  میشود ویا گمراه میشود .والظالین میشود- هرچه انسان بخواهد میتواند درجات کرامت الهی خودرا افزایش دهد واین امر یک صراطالمستقیم دارد- که باچشم وحس قابل دیدن نیست یومن میخواهد یعنی مومنون بالغیب میخواهد که از طریق غیب بایدمشخص شود یعنی وحی وپاداش هم باز ربطی به غیب دارد بهشت تاقتصادیک اقتصا دانگل- استعماری  وانحضاری وطبقاتی نشود واز افراط وتفریط دئرباشد وراهی که دوام پدیا کند – یعنی بتوان استقامت داشته باشد وسیراش ابدی باشد ومداوم نورافشانی کند وکمال بی افریند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-نیم نگاهی به جنایات تکفیری ها درعراق وسوریه- وجاهای- دیگر- بچه کمونیست ایرانی درلندن مداوم- به نزد من می امدند که اگر دوستدار ایران هستید- مردم را دعوت کنید که کمونیست شوند- شما که تحصیل دانشگاهی دارید میدانید اسلام ایران از تودن ساسانی به چنین روز فلاکتی تبدیل کرد یکمشت انسان هائی بیمیرند بهترازان است که زنده باشند نوکر بدون مزد واجر امریکائی کثیف ووو- شماچرا نوچه احمقی مانندایت الله بهشتی رحمت الله شدیمن گفتم  من نوچه کسی نیستم وایشان راهم نمی شناسم –اولین بار که از شما اسمش را شنیدم  ایشان کیست وچه میکند وچه میگوید- ایشان فرمود ما کمونیست درالمان هستیم وایشان ازبدو ورودرصد میکریدیم بسیاربد گفت که بعدا انشاللهمفصل صحبت خواهم کرد ولی دندان روی جگر میگذاشتیم تمام قدرت خوداش را بکاربرد تنها بیست دانشجونزد ایشان میرفتند ونماز میخواندند- بعدمتوجه شد باما طرف است طرفدار سرمایه داری رنگ انقلابی به خود گرفت وبرای فریب بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-نیم نگاهی به جنایات تکفیری ها درعراق وسوریه- وجاهای- دیگر- بچه کمونیست ایرانی درلندن مداوم- به نزد من می امدند که اگر دوستدار ایران هستید- مردم را دعوت کنید که کمونیست شوند- شما که تحصیل دانشگاهی دارید میدانید اسلام ایران از تودن ساسانی به چنین روز فلاکتی تبدیل کرد یکمشت انسان هائی بیمیرند بهترازان است که زنده باشند نوکر بدون مزد واجر امریکائی کثیف ووو- شماچرا نوچه احمقی مانندایت الله بهشتی رحمت الله شدیمن گفتم  من نوچه کسی نیستم وایشان راهم نمی شناسم –اولین بار که از شما اسمش را شنیدم  ایشان کیست وچه میکند وچه میگوید- ایشان فرمود ما کمونیست درالمان هستیم وایشان ازبدو ورودرصد میکریدیم بسیاربد گفت که بعدا انشاللهمفصل صحبت خواهم کرد ولی دندان روی جگر میگذاشتیم تمام قدرت خوداش را بکاربرد تنها بیست دانشجونزد ایشان میرفتند جامعه- وبیست دانشجوی کمونیست ایرانی به خود جلب کرد به ما میگوید نسل سوخته- درحالیکه این بسیت دانشجو نسل سوخته شدند بروند صوفی شوند ذکر بگویند تا امام زمان علیه السلام بیاید- وما انقدر برعلیه اش مضمون کوک کردیم که المانها از ایشان دوری میکردند واستادایشان ایت الله بروجردی رحمت الله علیه- ایشان راخواست وجناب حجت اسلام خاتمی که به لبنان رفته است تافرماسونری قهار لبنان ایشانراتعلیم دهد به موقع حساب ایشان راخواهیم رسید- من چیزی به اینها نگفتم درحالیکه واقعا این شخصیت عظیم ذره ای ابرو برای خود حفظ نکرد- واقعا یک کشوراسلامی افراداش نسبت به اسلام کوچکترین اطلاعات دقیقی نداشتند اینهم کارفراموسنری غرب در-د انشگاه  ها اموزش وپروش بود درحالیکه دردبیرستانهای انگلستان دیپلم تورات میدهند تا فوق دکتری دانشجودارند وهم چنین درباره انجیل- تنها مذهبی هیچ درسی ندارند اسلام است- کاملا شناخت دقیق از قدرت اسلام دارند-= یکدانشجوی کمونیست ایرانی در درس ایران شناسی رفته بود ولی درس فنی میخواند- یکجوان انگلیسی سئوال میکندکدام مذهب درایران برای ما خطر دارد وچه میزان خطر دارد استاد فرمود مدهب تشیع به اندازه ده بمب هیدرژنی- ایشان دست اش رابلند کرده بود که شما از ایران اطلاعات ندارید مذهب تشیع هیچ خطری برای شماندارد وبلکه وابسته به شما میشود وتاریخ انرا مشخص کرده است وخطرناکترین ایدولوژی بای شما کمونیست است ایشان فرمودند اینده مشخص میکند- من به ایران امدم- به نزد یک عالمی بودمدریک جلسه از ایشان سئوال کردمکه جوانان ایرانی غالبا چپ هستند ونسبت به مذهب چنین فکر میکنند که سرانجام کمونیست بر ایران حاکم خواهد شد- نظر شما چیست- ایشان فرمودند من مطلع هستم انها چه میگویند بیان میکند مداوم ایران کوچکتر وفقیرتر میشود- ارام درگوش من فرمودند این لطف الهی است- ما وضعیت حغرافیائی خوبی نداریم ولی یک ملت تنبل شدیم  وچشم  ما به جای انکه بدنبال دستورات الهی باشد چشم بهغربی ها دوختیم که درسینی- تکنولوژی به ما بدهد وماراغنی سازنند وبه ما وافعا ازدل وجان کمک کنندنتچه انکه باتلاش یک لقمه نان بدست میاوریم وان کشورهائی که از ما جداشدند ازماتنبل تر وپرتوقع تر هستند که کارنکنند وما نصف لقمه رابه انها بدهیم- حال که نفت پیدا شده این نفت کفاف ماراهم نمیکند ومن گفتم کفاف تهران راهم نمیکند و اشان ادامه دادند-اگرقرار بود ان سرزمین های بزرگ جزو ایران بود واین نفت به همه میبایست میرسید- فقیر اندرفقیر بودیم- حرفت سراینهابسنگ خورد وفهمیدند به سمت خداوندمنان باز گردد انگاه کمکم رفاه هم خواهد امد عزت هم خواهد امد-متاسفانه مادرنوشتن تاریخ زمان حال کند هستیم دراوائل تکفیری درعراق که از استان انبار شروع شد زمانی که اقای مالکی نخست وزیر بود برای اولین بار درعراق بودجه هراستان به خودشان دادند- که صدام دوسوم بودجه بر ای برا دران سنی ویک سوم برای شیعیان میداد وسهم تکریت فوقالعاده بالا بود- اقایان شیوخ انبار اغلب بودجه خرج قدرت نظامی کردند ومداوم میگفتندتبعیض قائل میشود  وهرچه ایشان امارمیداد میگفتد کم بوده است ودروغ میگوید ودرگوش ایشان گفتند برای اهل تسنن جهان زشت است که دریک کشور شیعاین بر سنی حکومت کند برای ما درجهان اسلام ارزشی قائل نیستند شما حکومت به سنیها بدهید- مابر خلاف روش صدام عمل خواهیم کرد- وبه تکفیری میدان دادند  وجوانان را بسیج کردند اگر درخدمت تکفیری ها نباشید از قبیله اخراج میکینم که جناب اقای نورمالکی مجبور شد که سهم انان خود برای انهاخرج کند ومداوم اعتصاب وچنگ ودندان نشان دادند- جوان انبار عده ای اعتراض کردند- مااهل جنگ بابرادران شیعه نیستیم وصلح طلب هستیم وبودجه باید درجهت رفاه خرج شود وتکفیری ها از عراق که خارجی هستتد بایادبیرون کرد- دربین انها هم فرزندان شیوخ هم بودند- یک روز انه را جمع کردند با طناب بهم وصل کردند وتیرباران کردند- یک خبرنگار عراقی به انجا رفت وازمردم وشیوخ سئوال کردهمه این اعدام را تائید کردند- که ابروی هزارسال مارابردند-ولی امروزجریان درحال تغیر است وهرچه جنایت کند بیشتر در مرداب خودکه درست کرده است فرومیرود- این لطف الهی است وهیچگونه تاثیری  مثبتی ندارد وافکار جهانی را ازدست داه است  بوجوداورنده انهاهم گرچه به ظاهر دروغ میگویند ودرباطن میخواهند انها پ

پیروز شوند- میفرمایند داعش را ایران بوجوداورد- این نشان بر ان است فهمیدند که نمیتواند از داعش دفاع علنی کنند- به زن ودختر ابوبکر بغدادی گفته اند اگر جائی صحبت کردید- گشته میشوید؟؟!! وجالب ان که همدیگرا میکشند وسران انها ساکت هستنددریک سردر گمی قرار گرفتند- وبقول یک خبرنگار غربی از روی اقای ابوبکربغدادی سخنرانی نمیکند ایشان فهمیده است- فاتحه کار انها را خوانده است- وانشاالله یکدرس تلخ ولی بسیار اموزنده به جهان اسلام داده شده است به شرطی تعقل کنند وتدببر کنند که نشاالله اکثریت چنین باید بکند


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0