سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-نیم نگاهی به جنایات تکفیری ها درعراق وسوریه- وجاهای- دیگر- بچه کمونیست ایرانی درلندن مداوم- به نزد من می امدند که اگر دوستدار ایران هستید- مردم را دعوت کنید که کمونیست شوند- شما که تحصیل دانشگاهی دارید میدانید اسلام ایران از تودن ساسانی به چنین روز فلاکتی تبدیل کرد یکمشت انسان هائی بیمیرند بهترازان است که زنده باشند نوکر بدون مزد واجر امریکائی کثیف ووو- شماچرا نوچه احمقی مانندایت الله بهشتی رحمت الله شدیمن گفتم  من نوچه کسی نیستم وایشان راهم نمی شناسم –اولین بار که از شما اسمش را شنیدم  ایشان کیست وچه میکند وچه میگوید- ایشان فرمود ما کمونیست درالمان هستیم وایشان ازبدو ورودرصد میکریدیم بسیاربد گفت که بعدا انشاللهمفصل صحبت خواهم کرد ولی دندان روی جگر میگذاشتیم تمام قدرت خوداش را بکاربرد تنها بیست دانشجونزد ایشان میرفتند ونماز میخواندند- بعدمتوجه شد باما طرف است طرفدار سرمایه داری رنگ انقلابی به خود گرفت وبرای فریب بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-نیم نگاهی به جنایات تکفیری ها درعراق وسوریه- وجاهای- دیگر- بچه کمونیست ایرانی درلندن مداوم- به نزد من می امدند که اگر دوستدار ایران هستید- مردم را دعوت کنید که کمونیست شوند- شما که تحصیل دانشگاهی دارید میدانید اسلام ایران از تودن ساسانی به چنین روز فلاکتی تبدیل کرد یکمشت انسان هائی بیمیرند بهترازان است که زنده باشند نوکر بدون مزد واجر امریکائی کثیف ووو- شماچرا نوچه احمقی مانندایت الله بهشتی رحمت الله شدیمن گفتم  من نوچه کسی نیستم وایشان راهم نمی شناسم –اولین بار که از شما اسمش را شنیدم  ایشان کیست وچه میکند وچه میگوید- ایشان فرمود ما کمونیست درالمان هستیم وایشان ازبدو ورودرصد میکریدیم بسیاربد گفت که بعدا انشاللهمفصل صحبت خواهم کرد ولی دندان روی جگر میگذاشتیم تمام قدرت خوداش را بکاربرد تنها بیست دانشجونزد ایشان میرفتند جامعه- وبیست دانشجوی کمونیست ایرانی به خود جلب کرد به ما میگوید نسل سوخته- درحالیکه این بسیت دانشجو نسل سوخته شدند بروند صوفی شوند ذکر بگویند تا امام زمان علیه السلام بیاید- وما انقدر برعلیه اش مضمون کوک کردیم که المانها از ایشان دوری میکردند واستادایشان ایت الله بروجردی رحمت الله علیه- ایشان راخواست وجناب حجت اسلام خاتمی که به لبنان رفته است تافرماسونری قهار لبنان ایشانراتعلیم دهد به موقع حساب ایشان راخواهیم رسید- من چیزی به اینها نگفتم درحالیکه واقعا این شخصیت عظیم ذره ای ابرو برای خود حفظ نکرد- واقعا یک کشوراسلامی افراداش نسبت به اسلام کوچکترین اطلاعات دقیقی نداشتند اینهم کارفراموسنری غرب در-د انشگاه  ها اموزش وپروش بود درحالیکه دردبیرستانهای انگلستان دیپلم تورات میدهند تا فوق دکتری دانشجودارند وهم چنین درباره انجیل- تنها مذهبی هیچ درسی ندارند اسلام است- کاملا شناخت دقیق از قدرت اسلام دارند-= یکدانشجوی کمونیست ایرانی در درس ایران شناسی رفته بود ولی درس فنی میخواند- یکجوان انگلیسی سئوال میکندکدام مذهب درایران برای ما خطر دارد وچه میزان خطر دارد استاد فرمود مدهب تشیع به اندازه ده بمب هیدرژنی- ایشان دست اش رابلند کرده بود که شما از ایران اطلاعات ندارید مذهب تشیع هیچ خطری برای شماندارد وبلکه وابسته به شما میشود وتاریخ انرا مشخص کرده است وخطرناکترین ایدولوژی بای شما کمونیست است ایشان فرمودند اینده مشخص میکند- من به ایران امدم- به نزد یک عالمی بودمدریک جلسه از ایشان سئوال کردمکه جوانان ایرانی غالبا چپ هستند ونسبت به مذهب چنین فکر میکنند که سرانجام کمونیست بر ایران حاکم خواهد شد- نظر شما چیست- ایشان فرمودند من مطلع هستم انها چه میگویند بیان میکند مداوم ایران کوچکتر وفقیرتر میشود- ارام درگوش من فرمودند این لطف الهی است- ما وضعیت حغرافیائی خوبی نداریم ولی یک ملت تنبل شدیم  وچشم  ما به جای انکه بدنبال دستورات الهی باشد چشم بهغربی ها دوختیم که درسینی- تکنولوژی به ما بدهد وماراغنی سازنند وبه ما وافعا ازدل وجان کمک کنندنتچه انکه باتلاش یک لقمه نان بدست میاوریم وان کشورهائی که از ما جداشدند ازماتنبل تر وپرتوقع تر هستند که کارنکنند وما نصف لقمه رابه انها بدهیم- حال که نفت پیدا شده این نفت کفاف ماراهم نمیکند ومن گفتم کفاف تهران راهم نمیکند و اشان ادامه دادند-اگرقرار بود ان سرزمین های بزرگ جزو ایران بود واین نفت به همه میبایست میرسید- فقیر اندرفقیر بودیم- حرفت سراینهابسنگ خورد وفهمیدند به سمت خداوندمنان باز گردد انگاه کمکم رفاه هم خواهد امد عزت هم خواهد امد-متاسفانه مادرنوشتن تاریخ زمان حال کند هستیم دراوائل تکفیری درعراق که از استان انبار شروع شد زمانی که اقای مالکی نخست وزیر بود برای اولین بار درعراق بودجه هراستان به خودشان دادند- که صدام دوسوم بودجه بر ای برا دران سنی ویک سوم برای شیعیان میداد وسهم تکریت فوقالعاده بالا بود- اقایان شیوخ انبار اغلب بودجه خرج قدرت نظامی کردند ومداوم میگفتندتبعیض قائل میشود  وهرچه ایشان امارمیداد میگفتد کم بوده است ودروغ میگوید ودرگوش ایشان گفتند برای اهل تسنن جهان زشت است که دریک کشور شیعاین بر سنی حکومت کند برای ما درجهان اسلام ارزشی قائل نیستند شما حکومت به سنیها بدهید- مابر خلاف روش صدام عمل خواهیم کرد- وبه تکفیری میدان دادند  وجوانان را بسیج کردند اگر درخدمت تکفیری ها نباشید از قبیله اخراج میکینم که جناب اقای نورمالکی مجبور شد که سهم انان خود برای انهاخرج کند ومداوم اعتصاب وچنگ ودندان نشان دادند- جوان انبار عده ای اعتراض کردند- مااهل جنگ بابرادران شیعه نیستیم وصلح طلب هستیم وبودجه باید درجهت رفاه خرج شود وتکفیری ها از عراق که خارجی هستتد بایادبیرون کرد- دربین انها هم فرزندان شیوخ هم بودند- یک روز انه را جمع کردند با طناب بهم وصل کردند وتیرباران کردند- یک خبرنگار عراقی به انجا رفت وازمردم وشیوخ سئوال کردهمه این اعدام را تائید کردند- که ابروی هزارسال مارابردند-ولی امروزجریان درحال تغیر است وهرچه جنایت کند بیشتر در مرداب خودکه درست کرده است فرومیرود- این لطف الهی است وهیچگونه تاثیری  مثبتی ندارد وافکار جهانی را ازدست داه است  بوجوداورنده انهاهم گرچه به ظاهر دروغ میگویند ودرباطن میخواهند انها پ

پیروز شوند- میفرمایند داعش را ایران بوجوداورد- این نشان بر ان است فهمیدند که نمیتواند از داعش دفاع علنی کنند- به زن ودختر ابوبکر بغدادی گفته اند اگر جائی صحبت کردید- گشته میشوید؟؟!! وجالب ان که همدیگرا میکشند وسران انها ساکت هستنددریک سردر گمی قرار گرفتند- وبقول یک خبرنگار غربی از روی اقای ابوبکربغدادی سخنرانی نمیکند ایشان فهمیده است- فاتحه کار انها را خوانده است- وانشاالله یکدرس تلخ ولی بسیار اموزنده به جهان اسلام داده شده است به شرطی تعقل کنند وتدببر کنند که نشاالله اکثریت چنین باید بکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است بسیاری از جوانان- که ژن سیاسی دارند-یک تصور خام دارند- که انچه در علن وظاهر است- ملاک اینده است- هیچ ک درسیاست بیشاز پنج سال نظربدهدحتی درامریکا مشاهد شدکه دوسال راهم نمیتواند دقیقا تشخیص دهند- تشخیص سیاسی مانند تشخیص پزشکی است- که همه نشانه هادرست باشد ودر دسترس باشد اقای ترامپ فرمودند نسبت به چین دراقتصاد سخت گیر ی میکنیم وبا کره شمالی وارد گفتگو میشویم وباروسیه همکاری میکنیم همه برعکس شد-صد روز بیشترنگذشته استالذا بر بحث ها بایداز بزرگان یاد گرفت وسریع استنباط نکرد- واز هین جهت است بعضی احادیث که پیشگوئی کرده است- در زمان خوداش انرا مسخره میکردند  وحتی شیعیان سخت بوده است که قبول کنند- یکی از انها موضوع قم است- کلمه از ان پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است- که به نزدخداوندمنان تشریف فرما میشدنددراسمان جائی رادیدند در روی زمین بسیاری نورانی ازحضرت جبرائیبل علیه السلام سئوال کردند این کجا است وبه چه علت نورانی است؟ حضرت جبرائیل علیه السلام نام انجارا-برد- ولی متاسفانه انرا حذف کردند- وفرومودند ان مکان از جایگاه رفیعی دراینده برخوردار خواهد شد ومرکز علم ونشر شیعیان خواهدبود- پیامبر اکرم متوجه شدند شیطان انجا نشسته است- این یکدرس بزرگی است که نشان میدد شیطان اطلاع داشته است که قم چگنه جائی است پس پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- میدانسته است ولی خواسته است از زبان حضرت جبرائیل علیه السلام مطرح شود- وبه شیطان فرمودند –قم- یعنی  برخیز برو- نمی خواست برود وحضرت جبرائیل علیه السلام یک بال به اوزد مثلا در دریاچین فرود امد- قم سرنوشت بسیار پیچیده وعجیبی دارد- بدستور حضرت علی علیه همه افراد به قم رفتنددر زمان اواخر عباسیان درقم شیعیان پنج درصد بودند ولی همگی باهم رفاقت داشتندوضد حکومت جبار زمان بودند وبخشمهی از برادران زردتشتی دریک قلعه درانجا زندگانی میکردند وکم کم از سلوک مسلمان خوششان امد وهکس میخواست با مسلمان زندگی کنداز قلعه طرد میشد بعداز پیروزی مغول ها قدرت عباسیان درقم کم شد قدرت حکومت سنی ایرانی درانجا مستقر شد با مستقل شدن ایالات   شیعه پس از سرنگونی مغولان در عراق بدست شیعیان  وایجادحوزه حله وجمع اوری کتب شیعیان برای نوشتن احادیث شیعه وایجادعلم فقه شیعه نسخی ازان به قم امد- شگفتی اینجا است شورای مذهبی قم برای اولین بار ریس قم وعالم قم از یک مجتهد شیعه انتخاب کرد که از اصلا قابل تصور نیست پنج نفراز سنیان این انتخابرا قبول کردند کهاز طرف حکومت ایران سنی منصوب شده بودند ومردم قم گفتند تنها راه حل شما امتحان است وامتحان داده شد وانها رد شدند وازترس مردم شبانه فرار کردند شگفتی بعدگفته شد زمانی خاص به مشهدبرویدذکری که انزمان به چه علت است بیان شد وهم شیعاین منتظر کشف علت بودند تا امام رضا علیه السلام به ولایت عهدی است اینهم از عجایب که بسیارسخت بوده است حتی تصوراش- وسپس جوانی از خاندانی عظیم الشان که پیروان زیادی دارد-که سن این جوان بقدری کم است پایش به رکاب نمیرسد وبر سرش یک عمامه سیاه یعنی که سید است بر سردارد واطراف ایشان سربازانی هستند که نظیر ندارند- مگر  شبیه اصحاب امام حسین علیه السلام است واز قزوین خروج میکند انزمان به ایران بروید این شخص شاه اسماعیل صفوی است بر اساس انکه جدمادری ا یشان سید  بوده است  وبعدا به دروغ جدانها را از سادات درست کردند- این همه از عجائب است- تا قیام امام راحل علیه السلام اینهم از عجائب است پس نتیجه میگیریم به این سادگی هانمیتوان پیشگوئی کرد اگربیان شود اقای اردوغان برده میشود وجنگ سختی باکرده ایجاد میکندتاحدودی به احادیث مربوطمیشود اگر درست استنباط شده باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله ارزشمند-جنگ-ثروت- دانائی- استاد جناب اقای محمد حسین رفیعی-ر مجله گرانسنگ چشم انداز ایران-شماره 96-میفرمایند-0 درحکومت داری نیز قانون اساسی ما دمکراسی پذیرفته اند- ولی انرا با تصویب قوانین عادی  به":دموکراسی استصوابی :" تبدیل کرده ایم- وحتی بخشهائی  ازقدرت –هرنوع  انتخابی- راهم از طرف-مردم منکر میشوند؟؟ ماعملا- انتقاد را ": براندازِی:" تعریف میکنیم-قهر- فشار وزندان را به جای  تعامل وتفاهم با اپوزیسیون به کار میبریم حکمیت را ازکل ": دانائی:" جامعه محروم کردیم—اولا خودی وغیرخودی امری درست- هرکه رحمانی است خودی است هرکه شیطانی است غیر خودی است- ان خودی ها که براساس نژاد ورنگ وملیت وغیره است کفر است شیطانی است وباطل است- که متاسفانه- جهان را پر کرده است اندیشه ها ی جهان فراوان است- ودر زیر لوای دمکراسی دقیقا عوام فریبی میکند- یکی از دوستان مدتی درهند درس پزشکی میخواند- روزی سر به یک بت کده بسیار زیبا ونظیف زدیک منز لش رفت- افراد بیشترعامی بودند تا یک خانمی از  نشان میداد که بایدتحصیل کرده باشدسرصحبت را باز میکند ومتوجه میشود که ایشان پزشک است- ازایشان میپرسد شما به کدام علت این بت راقبول کردید- ایشان میفرماید اجدادمن همه پزشک بودند ویک بت دیگری را قبول داشتند ولی درضمن طبابت متوجه میشود افرادی که به این بت معتقد هستند-کمتر مریض میشوند لذا از ان بت جداشده شده وروی به این بت میاورند  ومن هم تاحدی این تجربه راقبول دارم ایشان میگوید که اجدادشما وشما- پزشگ بودید ودرثانی دراین بت خانه بحث های بهداشتی زیادمیشود نمونه ان جزوات بهداشتی دراینجا وجود دارد وشاید افراداین محل وضع مالی بهتری نسبت  ان بت دیگر د اشته است- ایشان میفرماید که من این مطلب ها را رد نمیکنم ولی به اعتقاد خودم پایبندهم هستم—خوب هند یکشوری است دمکراسی اش تا حدی شهرت دارد ولی این دمکراسی با چنین وضعیت سم مهلک است- اخیر درهند گفتند کسی که پار تایمقدس میدانند وگوشت گاو نمیخورند با کسانی گوشت گاو میخورند ازدواج نکنید- اسلام ناب  دنبالروی عقل ناب و-وحی ناب – است ومیتواند انرا اثابت کند- این وظیفه به مومنان این مکتب است-حضرت یونس علیه السلام زمانی از دهان نهنگ ازاد شد وبر گشت- خداوندمنان دهمیشه تعدادی عقول بزرگ ایجاد میکرد که کمک پیامبران باشند تعدای از انها وفاداربودند- انها از حضرت یونس علیه السلام پرسیدند ماهم شهر ترک کردیم بجز یکی ازانها وعقل هم جنین  قضاوت کرد چطور شد شما دچاران بلیه ای شدی  وما نشدیم؟؟ حضرت یونس علیه السلام فرمودند من منطق شمارا قبول کردم وتا ساعنزدکی به اذان هم ماندم . وفهمیدم که تغیری نمیکنند وباخود گفتم اگرچه عذاب بیاید من وخوبان را دربر نمیگیرد ولی علم من کمتراز شما میشد شما ازمن اجازه گرفتید اگربدون اجازه میرفتید شماهم دچار بلیه میشدید ولی من از خداوندمنان اجازه نگرفتم- لذا وظایف مومن اسان نیست باید مطابق دستورات الهی باشد- امروزه درغرب- برای هرچیزی کارشناس درست کردند که  بادید با انها مشورت کرد- من به یک رستوران رفتم وخواستم یک ماهی بخورم یکجناب اقائی امد وفرمود- این ماهی  باطبخ وسلیقه دانمارکی ها درست است مثلا ذائقه چهار وان یکی ذائقه سوئدی ها است که با ذائقه شش درست میشود  ومن تصور میکنم که هیچکدام مطابق ذائقه شمانباشد-من پیشتهاد میدهم که شما ذائقه 2 را انتخاب کنید که دائقه پاکستانی وهندی است ولی بگوئید  مقداری ماهی را بشورند وسوس ملایم بزنند این دکراسی در کشورهای استبدادی خشن- خیلی دلربا میشود- وبدنال یک ازادی رها است ولی برای کشورهائی که در ازادی بودند- انها بدنبال یک ناجی میگردند-تردی از من است که یک مقاله ای قبلاز انقلاب درروزنانهای سراسری ایران خواندم یا بعداز انقلاب انرا خواندم- که نمایندگان دانشجویان دانشگاه های- اسپانیا در دانشگاه مادرید جمع شده بودند پس از  بحث های فراوان یک اعلامیه  دادند- که درجهانی که ما زندگانی میکنیم هیچ ایدولوژینجاب بخشی وجود ندارد وما به این نتجه رسیدیم تنها راه نجات دردین الی است وهیچ فرقه مسیحیت نجات بخش نیست وما درناامیدی ویس غوطه وریم ونمیدانیم چراخداوندمنان مارافراموش کرده است؟؟!!ادامه دارد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله ارزشمند-جنگ-ثروت- دانائی- استاد جناب اقای محمد حسین رفیعی-ر مجله گرانسنگ چشم انداز ایران-شماره 96-میفرمایند-0 درحکومت داری نیز قانون اساسی ما دمکراسی پذیرفته اند- ولی انرا با تصویب قوانین عادی  به":دموکراسی استصوابی :" تبدیل کرده ایم- وحتی بخشهائی  ازقدرت –هرنوع  انتخابی- راهم از طرف-مردم منکر میشوند؟؟ ماعملا- انتقاد را ": براندازِی:" تعریف میکنیم-قهر- فشار وزندان را به جای  تعامل وتفاهم با اپوزیسیون به کار میبریم حکمیت را ازکل ": دانائی:" جامعه محروم کردیم—اولا خودی وغیرخودی امری درست- هرکه رحمانی است خودی است هرکه شیطانی است غیر خودی است- ان خودی ها که براساس نژاد ورنگ وملیت وغیره است کفر است شیطانی است وباطل است- که متاسفانه- جهان را پر کرده است اندیشه ها ی جهان فراوان است- ودر زیر لوای دمکراسی دقیقا عوام فریبی میکند- یکی از دوستان مدتی درهند درس پزشکی میخواند- روزی سر به یک بت کده بسیار زیبا ونظیف زدیک منز لش رفت- افراد بیشترعامی بودند تا یک خانمی از  نشان میداد که بایدتحصیل کرده باشدسرصحبت را باز میکند ومتوجه میشود که ایشان پزشک است- ازایشان میپرسد شما به کدام علت این بت راقبول کردید- ایشان میفرماید اجدادمن همه پزشک بودند ویک بت دیگری را قبول داشتند ولی درضمن طبابت متوجه میشود افرادی که به این بت معتقد هستند-کمتر مریض میشوند لذا از ان بت جداشده شده وروی به این بت میاورند  ومن هم تاحدی این تجربه راقبول دارم ایشان میگوید که اجدادشما وشما- پزشگ بودید ودرثانی دراین بت خانه بحث های بهداشتی زیادمیشود نمونه ان جزوات بهداشتی دراینجا وجود دارد وشاید افراداین محل وضع مالی بهتری نسبت  ان بت دیگر د اشته است- ایشان میفرماید که من این مطلب ها را رد نمیکنم ولی به اعتقاد خودم پایبندهم هستم—خوب هند یکشوری است دمکراسی اش تا حدی شهرت دارد ولی این دمکراسی با چنین وضعیت سم مهلک است- اخیر درهند گفتند کسی که پار تایمقدس میدانند وگوشت گاو نمیخورند با کسانی گوشت گاو میخورند ازدواج نکنید- اسلام ناب  دنبالروی عقل ناب و-وحی ناب – است ومیتواند انرا اثابت کند- این وظیفه به مومنان این مکتب است-حضرت یونس علیه السلام زمانی از دهان نهنگ ازاد شد وبر گشت- خداوندمنان دهمیشه تعدادی عقول بزرگ ایجاد میکرد که کمک پیامبران باشند تعدای از انها وفاداربودند- انها از حضرت یونس علیه السلام پرسیدند ماهم شهر ترک کردیم بجز یکی ازانها وعقل هم جنین  قضاوت کرد چطور شد شما دچاران بلیه ای شدی  وما نشدیم؟؟ حضرت یونس علیه السلام فرمودند من منطق شمارا قبول کردم وتا ساعنزدکی به اذان هم ماندم . وفهمیدم که تغیری نمیکنند وباخود گفتم اگرچه عذاب بیاید من وخوبان را دربر نمیگیرد ولی علم من کمتراز شما میشد شما ازمن اجازه گرفتید اگربدون اجازه میرفتید شماهم دچار بلیه میشدید ولی من از خداوندمنان اجازه نگرفتم- لذا وظایف مومن اسان نیست باید مطابق دستورات الهی باشد- امروزه درغرب- برای هرچیزی کارشناس درست کردند که  بادید با انها مشورت کرد- من به یک رستوران رفتم وخواستم یک ماهی بخورم یکجناب اقائی امد وفرمود- این ماهی  باطبخ وسلیقه دانمارکی ها درست است مثلا ذائقه چهار وان یکی ذائقه سوئدی ها است که با ذائقه شش درست میشود  ومن تصور میکنم که هیچکدام مطابق ذائقه شمانباشد-من پیشتهاد میدهم که شما ذائقه 2 را انتخاب کنید که دائقه پاکستانی وهندی است ولی بگوئید  مقداری ماهی را بشورند وسوس ملایم بزنند این دکراسی در کشورهای استبدادی خشن- خیلی دلربا میشود- وبدنال یک ازادی رها است ولی برای کشورهائی که در ازادی بودند- انها بدنبال یک ناجی میگردند-تردی از من است که یک مقاله ای قبلاز انقلاب درروزنانهای سراسری ایران خواندم یا بعداز انقلاب انرا خواندم- که نمایندگان دانشجویان دانشگاه های- اسپانیا در دانشگاه مادرید جمع شده بودند پس از  بحث های فراوان یک اعلامیه  دادند- که درجهانی که ما زندگانی میکنیم هیچ ایدولوژینجاب بخشی وجود ندارد وما به این نتجه رسیدیم تنها راه نجات دردین الی است وهیچ فرقه مسیحیت نجات بخش نیست وما درناامیدی ویس غوطه وریم ونمیدانیم چراخداوندمنان مارافراموش کرده است؟؟!!ادامه دارد-


ارسال شده در توسط علی

بسم  الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله عالمانه- جنگ- ٍثروت- دانائی- از استادمحمد حسین-رفیعی-گرچه پیشگوئی ها درست است ولی نتایچی که متصور است- به نظر میرسد میتواند به نحو دیگری باشدکه تاریخ نمونه هائی را نشان داده است- درکل تاریخ تا امروزه کشورهای کوچک به یک ابرقدرت چسبیده اند ودراینده همچنین  خواهد شدوتا حدودی خصوصیلات فرهنگی واقتصادی ان ابرقدرت را پیدا میکنند وجنگ همیشه رحقیقت بین ابرقرت ها شکل میگیرید که بیش از کشورهای کوچک ضربه میخورند  چون مساوی هستند نمونه ارمنستان- هرگاه ایران روم راشکست میداد ارمنستان به سمت ایران میامد وهرگاه روم  ایران را شکست میداد ارمنستان به سمت روم میرفت دراین جنگی بزرگترین کشوری ضربه خرورد ایران وروم بود ارمنستان یک ایدولوژی مغایر ایدولوژی روم وایران انتخاب کرد وملت را گردان جمع کرد مسیحیت گریگوری- جنگ مسلمانان صدر او ل ایران وروم شرقی که شام باشد به راحتی شکست دادند چ.ن وحدتی درکارنبود وهمه  مخالف حکومت وقت بودند ولی مسلمانان به خاطر مسیحیت  به ارمنستان حمله نکردند واگر هم حمله میکرذند شکست سختی میخوردندچون ملت یکپارچه  ومصمم  بود وتاحدی وضعیت فعلی جهن این مسئله را اثبات میکند-اما نیجریه- علت پیروز بوکو حرام- درکجا است- یکنفر از افراد بوکو حرام کافی است واردیک روستا شود بلافاصله ده نفر به انه بپوندند وده فرار کند وتا پنجاه کیلومتر  روستائی فرار کند وعدهای فرار نمیکنند به بوکو حرام پیوستند- یعنی ثروت ونیروی جنگی ودانائی بابوکو حرام است چون این افراداز یک دانائی بیشتر وثروت بیشترنیروی حجنگی بیشتری نسبت به روستانشنیها دارند همانطور که شمامیفرمائید اما- نیجریه درکل قوی تر بوک حرام است –ولی حکومت به الیت ها ونیروی نظامی  وبرخورد قوی ایدولوژی نسبه به بکوحرام اجازه فعالیت نمیدهد- بوکو حرا نقش ویروس نیمه جان- واکسن را باز ی میکند که حکومت یک سوپاپ رفع بخارایجاد کند ومردم به حکومت بچسبند ومشکلات را فراموش کنند این تاکتیک سابقه طولانی دارد ودر کشوری مانندنیجریه سالها میتواندموثر واقع شود- ولی افکار جهانی سایه خودرابر لبرقدرت ها وکشورنیجیریه خواهند انداخت وهنوز جای یک ابرقدرت دیگر خالی است- ولی مسلما درانیده درنحو ارمانها تغیرات عمده خواهد شد-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم  الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله عالمانه- جنگ- ٍثروت- دانائی- از استادمحمد حسین-رفیعی-گرچه پیشگوئی ها درست است ولی نتایچی که متصور است- به نظر میرسد میتواند به نحو دیگری باشدکه تاریخ نمونه هائی را نشان داده است- درکل تاریخ تا امروزه کشورهای کوچک به یک ابرقدرت چسبیده اند ودراینده همچنین  خواهد شدوتا حدودی خصوصیلات فرهنگی واقتصادی ان ابرقدرت را پیدا میکنند وجنگ همیشه رحقیقت بین ابرقرت ها شکل میگیرید که بیش از کشورهای کوچک ضربه میخورند  چون مساوی هستند نمونه ارمنستان- هرگاه ایران روم راشکست میداد ارمنستان به سمت ایران میامد وهرگاه روم  ایران را شکست میداد ارمنستان به سمت روم میرفت دراین جنگی بزرگترین کشوری ضربه خرورد ایران وروم بود ارمنستان یک ایدولوژی مغایر ایدولوژی روم وایران انتخاب کرد وملت را گردان جمع کرد مسیحیت گریگوری- جنگ مسلمانان صدر او ل ایران وروم شرقی که شام باشد به راحتی شکست دادند چ.ن وحدتی درکارنبود وهمه  مخالف حکومت وقت بودند ولی مسلمانان به خاطر مسیحیت  به ارمنستان حمله نکردند واگر هم حمله میکرذند شکست سختی میخوردندچون ملت یکپارچه  ومصمم  بود وتاحدی وضعیت فعلی جهن این مسئله را اثبات میکند-اما نیجریه- علت پیروز بوکو حرام- درکجا است- یکنفر از افراد بوکو حرام کافی است واردیک روستا شود بلافاصله ده نفر به انه بپوندند وده فرار کند وتا پنجاه کیلومتر  روستائی فرار کند وعدهای فرار نمیکنند به بوکو حرام پیوستند- یعنی ثروت ونیروی جنگی ودانائی بابوکو حرام است چون این افراداز یک دانائی بیشتر وثروت بیشترنیروی حجنگی بیشتری نسبت به روستانشنیها دارند همانطور که شمامیفرمائید اما- نیجریه درکل قوی تر بوک حرام است –ولی حکومت به الیت ها ونیروی نظامی  وبرخورد قوی ایدولوژی نسبه به بکوحرام اجازه فعالیت نمیدهد- بوکو حرا نقش ویروس نیمه جان- واکسن را باز ی میکند که حکومت یک سوپاپ رفع بخارایجاد کند ومردم به حکومت بچسبند ومشکلات را فراموش کنند این تاکتیک سابقه طولانی دارد ودر کشوری مانندنیجریه سالها میتواندموثر واقع شود- ولی افکار جهانی سایه خودرابر لبرقدرت ها وکشورنیجیریه خواهند انداخت وهنوز جای یک ابرقدرت دیگر خالی است- ولی مسلما درانیده درنحو ارمانها تغیرات عمده خواهد شد-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم  الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله عالمانه- جنگ- ٍثروت- دانائی- از استادمحمد حسین-رفیعی-گرچه پیشگوئی ها درست است ولی نتایچی که متصور است- به نظر میرسد میتواند به نحو دیگری باشدکه تاریخ نمونه هائی را نشان داده است- درکل تاریخ تا امروزه کشورهای کوچک به یک ابرقدرت چسبیده اند ودراینده همچنین  خواهد شدوتا حدودی خصوصیلات فرهنگی واقتصادی ان ابرقدرت را پیدا میکنند وجنگ همیشه رحقیقت بین ابرقرت ها شکل میگیرید که بیش از کشورهای کوچک ضربه میخورند  چون مساوی هستند نمونه ارمنستان- هرگاه ایران روم راشکست میداد ارمنستان به سمت ایران میامد وهرگاه روم  ایران را شکست میداد ارمنستان به سمت روم میرفت دراین جنگی بزرگترین کشوری ضربه خرورد ایران وروم بود ارمنستان یک ایدولوژی مغایر ایدولوژی روم وایران انتخاب کرد وملت را گردان جمع کرد مسیحیت گریگوری- جنگ مسلمانان صدر او ل ایران وروم شرقی که شام باشد به راحتی شکست دادند چ.ن وحدتی درکارنبود وهمه  مخالف حکومت وقت بودند ولی مسلمانان به خاطر مسیحیت  به ارمنستان حمله نکردند واگر هم حمله میکرذند شکست سختی میخوردندچون ملت یکپارچه  ومصمم  بود وتاحدی وضعیت فعلی جهن این مسئله را اثبات میکند-اما نیجریه- علت پیروز بوکو حرام- درکجا است- یکنفر از افراد بوکو حرام کافی است واردیک روستا شود بلافاصله ده نفر به انه بپوندند وده فرار کند وتا پنجاه کیلومتر  روستائی فرار کند وعدهای فرار نمیکنند به بوکو حرام پیوستند- یعنی ثروت ونیروی جنگی ودانائی بابوکو حرام است چون این افراداز یک دانائی بیشتر وثروت بیشترنیروی حجنگی بیشتری نسبت به روستانشنیها دارند همانطور که شمامیفرمائید اما- نیجریه درکل قوی تر بوک حرام است –ولی حکومت به الیت ها ونیروی نظامی  وبرخورد قوی ایدولوژی نسبه به بکوحرام اجازه فعالیت نمیدهد- بوکو حرا نقش ویروس نیمه جان- واکسن را باز ی میکند که حکومت یک سوپاپ رفع بخارایجاد کند ومردم به حکومت بچسبند ومشکلات را فراموش کنند این تاکتیک سابقه طولانی دارد ودر کشوری مانندنیجریه سالها میتواندموثر واقع شود- ولی افکار جهانی سایه خودرابر لبرقدرت ها وکشورنیجیریه خواهند انداخت وهنوز جای یک ابرقدرت دیگر خالی است- ولی مسلما درانیده درنحو ارمانها تغیرات عمده خواهد شد-

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99