سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم لله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- وضعیت اعدام در ایران-مقدمتا-حدیثی از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- که مسلمان نه به خود ونه به دیگری ضرر نمیزند وهمچنین از دیگران هم نباید ضرر دریافت کند وبیادجلوی ضرر دیگران راهم بگیرد- ودران حالت  مسلمان نیست- یک موذی داست که بر ای ان فرد بایدقیم تعین کرد که به خوداش ضرر نزند- چون سفیه  است وبه دیگران نباید اجازه داد که ضرربزد چون موذی است-حضرت استادعظیم الشان شهید ایت الله دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیهدر باره این حدیث فرمودند که یک حدیث عقلانی هم است- اولا نشان میدهد که اسلام تابع عقل هم است- ولی اهمیت اش دراین است که که رهبر وموسس یک دین فرموده است-ئ زیرا درادیان یکنوع ضرر زدن به خود بنام ریاضت ویا بنام گذشت  ویا انکه به اسم دین  وبخاطر خداوندمنان ودین به دیگران ضرر میرساندند- درهردوحالت از دین خارج شدند وان کارها ارزشی ندارد وباید باا ن مبارزه کرد- البته راه  های پیشگیری زیاد است- ولی اگر جواب نداد وخطر شدید بود- کشتن واجب میشود- امروزه درسطح جهانی موذی گری- یک امر ساده نیست یک امر سازمان دهی شده- از طرف سازمانهای مخوف هستند که قدرت مالی جهنمی دارند واهرم قدرت دردست انان است- یک نمونه من ذکر کنم- مانیل پایتخت فلیپین توسط اسپاینادرحدود پانصدسال قبل ایجاد شد واز چهارده بخش ودهکده که اولا مستقل بودند وطبق یک قرارداد باهم مشارکت داشتندتوسط مارکوس بهم متصل شدند اسامی این بخش بسیاری از انها قدیس فلان است یک شهر کلیسائی ومذهبی بود وچینی ها وهندی هاهم همه مذهبی بودند- اخیراریس جمهور فعلی با هشداردادن به قاچاق چیان مواد مخدر به قدرت رسید- ششهزار خرده فروش را زندانی کرد بلافاصله جای انها پر شد- ششهزار خرده فروش توسط پلیس به دام میافتادند درجا کشته میشدند- باز جای انها پر شد هیچگونه  نشانی از ان که معتادین به بیمارستان برده شوندنیست ترقیبا هر یک صدوپنجاه نفر یک فرد موادفروش وجود دارد- به این ا  نه پزشک دارند نه معلم واستاددارند ونه محقق دارندوغیره چرا بای انکه سازمان های مافیائی غرب واسیا جنوب شرقی همکاری دارند هرکس کشته شود مدام العمر حقوق دریافت میکند-پس مسئله مادی زیاد مطرح نیست ضربه زدن به نسل بخصوص جوان مطرح است زیرا فلیپین یک نسل خلاق دارد- بلاترین جنایت همین است که افراد از کار کردن بی اندازند و-وبال- خانواده کنند وسپس بایک مرگ تدریجی روبرو شوند- واین مافیا با خرید حکومت وپلیس ونمایندگان ورسانه ها به راحتی کارخوداش را انجام میدهد- رژیم پهلوی هرچه معتادین میگفتند- تریاک هرات رابفروشید ما به هرقیمت انرا میخریم وهمچنین هروئین مشهور به هروئین امریکائی راهمین طور-تریاک یک  کیلو به دوکیلونیم تبدیل میکردند با گازوئیل وبنزن که سریع بسوزد وهروئین با با جوش شیرین وقرص های ارزان روانگردان سفید که پودر میکردند ومیفرو ختند-که مرض های جدید ایجاد میکرد ازجمله پلک چشم ضخامت اش چند-برابرمیشد که به چشم ماری ویا قورباغه بدل میشد وفرد مداومخ درحال خواب وبیداری بود وکمراش هم خم میشد ویک ثروت باداورده راایجاد میکرد ونسلی که از دست میرفت وباعث ناراحتی خاواده وفامیل میشدوخودبه چرخه مواد فروشی رو ی میاورد وزرنگهای انها-جزو خبر چین های مشهور ساواک میشدند درابعاد دیگرهم این سازمانها کار میکنند ودرهمه جا عامل فساد وضربه ز دن هستند بیشتر زاغه های مهمات درجنگ که منفجر شد کاراین منافقین بود- مسلم است که این افراد سازمانی مخوف مافیائی حمایت کنند وسعی کند با دلسوزی وحقوق بشر وراه مبارزه اینچنین نیست وتاثیرندارد راه صلح انگیز بایدبکار رود حکومت هارامجبور کنند که کوتاه بیایند چه نتچه دهد که خواهد دادوچه نتچه ندهد سزا انها برخورد شدید با انها است که جامعه را ساده لوح حساب نکنند ونبایدتحت تاثیر این تبلیغات مسموم قرار گرفت-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-روز ولایت یکی از اشراف ی خلقت برهمه بشریت بخصوص  پیروان حق وحقیقت مبارک وفرخنده باد- درباره علی علیه السلام گفتنی پایان نمی یابد- زیرا ممدوح حضرت حق جل وجلاله شریف است وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام ایشان رامدح کرده است که حناب اقای احمد مستنبط از شیخ صدوقکه ایشان از پایمبر اکرم صلواته علیه واله والسلم که فرمودند- میترسم شمارا بیشتر مدح کنم ومردم مانند مسیحیت شمارا خدا بنامند- صد صفت ممتاز  ازایشان نقل کرده است- که  هرصفت منشا دهها صفت وعملکرد ممتاز دیگری شده است-درکتاب گرانسنگ- اول مظلوم عالم- که –دانشمند برجسته مجاهد تونسی  جناب دکتر محمد تیجانی تونسی رحمت اله علیه که اثبات میکند که انسان میتواند به حقایق دست پیدا کند واز حضار تنگ ناسیونالیسم بیرون بیاد-ناسیونالیسم به قول دانشمن پرعظمت حضرت ایت الله حائری شیراز رحمت الله علیه- میفرمایددراغاز یک گیاه انرادرپلاستیکی که دران مقداری خاک است قرار میدهند وان خاک برای ان گیاه موثر وکافی است ولی زمانی که گیاه رشد کرد بایددرزمین انرا غرس کنند وگرنه ان گیاه رشد نمیکند وچه بسا پژمرده هم میشود ناسیونالیست- مانند ان زمانی است که گیاه رادرگلدان ود ر پلاستیک قرار دادند وزمانی که فرد رشد کرد باید در سطحی بسیاربالاتر قرار گیرد واز فضای جهانی استفاده کند- ایمان ناب  ان فضای جهانی است ان فضای اسمانی وکهکشانی است از رود کوچک به اقیانوس  رسیدن است- واین فضا همه بشریت رادربرمیگیرد وهم یک عنوان شناختی-وهویتی  پیدا میکنند- گابریل کارسیا مارکز در کتاب صد سال تنهائی- که من تمام رمان های غربی که خواندم چند صفحه که خواندم وکنار گذاشتم- جز این کتاب زیرامطلب را بخوبی درک کرده است- کولی ها که سمبل کم خردی هستند وناسیونالیست هستند سمبل علم هستند وجهانی فکر میکنند-درس جالبی داده است وتاریخ کلمبیا که تاریخ بسیار محدودی است به تاریخ بشریت وصل کرده است یعنی همن مطلبی که جناب استادمغزز ومکرم حضرت ایت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه فرمودند- وجنا ب مارکز میفرماید ان طرف اب یعنی غرب پیشرفته  به تمام اطلاعات وامکانات دسترسی دارد واین طرف  کمترین ازادی راهم ندارد وامکانات وارتباطات راندارد-در کتاب  اول مظلوم عالم- این –حدیث -از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نوشته شده است-": هرکس دوست میدارد- زندگی ومرگش مانند زندگی ومن بوده ودربهشت برین که پروردگارم پدید اوردهسکنی پزیند- پس از من باید که علیودوستانش را دوست بدارد واز اهل بیت من پیروی کند زیرا انها عترت من هستند  واز طینت دمن افریده شده اند-و خداوند فهم وعلم مرا به انها عطا فرمود ه است _:( ابن عساکر-تاریخ مدینه دمشق-ج1-ص-240- وهندی -  کنر العمال-ج12-ص-103ح-34198- اب ابی الحدید- شرح نهج البلاغه-ج9-ص170- حدیث بخوبی مقام حضرت علی علیه السلام واهلبیت مکرام رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم رامشخص میکند که انان اسوه الهی درحد واندازه رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم هستند-فرق حدیت وقران- امام صادق علیه السلام هرحدیثی را که به ایشان ارجاع داده میشد انرا با قران مطابقت میکردند ومیفمودند این حدیث مطابق باقران است به این دلیل ویا رد میکردند ومیفمرمودند این حدیث مطابق باقران نیست باز  به این دلیل- زیرا قران چنین میگوید وتنها چهارده معصوم میتوانند- چنین کنند- درست است که هرچه در قران امده است درحدیت انرا مفصل بیان کرده است- ولی قران معجزه است وتنها حدیث قدسی معجزه است که شناخت حدیث قدسی گاهی با اشکال ربرو است ولسی عظمت قران این است قابل تحریف نیست- تنها درمعنی وتفسیر امکان تحریف است که باکمی زیرکی میتوان تحریفات را مشخص کرد وقران نکات بسیار مهم که خداوندمنان میدانست دراینده محل نزاع وتحریف واقع میشود بیان کرده است مثلا تیمم ویا ازدوام مجدد تا چهار زن عقدی است اگر تنها حدیت بود عددانرا میتوانستند تغیر دهند- درقران عظمت علی علیه السلام بطور مطلق وبدون زمان مدح شده است ولی غیراز اهلبیت مکرم رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم برای افراد دیگری که درزمان رسول اکرم صلاته الله علیه واله والسلم زنده بودند-چنین حکمی نیامده است-لذا به قول امام های علیه السلام درباره علی علیه السلام-فرمودند- السلام علیک یاولی الله انت اول مظلوم-واول- من غصب حقه--- وبه قول عالمی هرکس که پیرو علی علیه السلام شد سرقفلی دارد- انشالله اینسال به میمنت وجودذی وجوداش از عرش برین رحمت های خاص بر این کره خاکی نازل شود –ا نشاااله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-علت حمله امریکا به سوریه-نظریات زیادی- مطرح است-که دراینده بهتر مشخص  خواهد شد- یک نظریه این است- امریکا وغرب جمعیت هائی که در شهرها که درتحت کنترول داعش در سوریه بودند اجازه مهاجرت به غرب داده نمیشد ودرترکیه هم شایعه بر مظنون بودن در عملیات توریستی- بود واین امرباعث شد که جمعیت این شهر  از دست داعش فرار کنند ولذا برای جلوگیری از انها این جریان-گاز شیمیائی- را تدارک کرد که انهارا تبرئه کند- موضوع دیگر که نظر یک کارشناس کردترکیه که از علوی به شیعه امام الخمینی رحمت الله علیه خانوادگی تغیر مذهب دادند-علل دیگری مطرح میکند0 که ایالت های معنوی مهم ترکیه درمرز ایران وسوریه است- ودراین جنگ اردوغان- پول های هنگفتی از پیشرفت این مناطق کسر شد تابه هزینه جنگی تبدیل شود واز بودجه صنعت ترکیه هم پول هنگفتی کسر شد-تا هزینه جنگی شود- وتبلیغات گسترده ای علیه ایران وپ کا کا وسوریه شد که بسیاری از انهاغلو بود خوداردوغان بمب دراین مناطق منفجر میکرد- وکار پ کا کا وسوریه قلمداد میکرد وزمانی که با امریکا درگیر شد امریکا پ کا کا را تقویت کرد ومداوم دادگاه قانون اساسی به اردوغان هشدار میداد که سرانجامی مانند مورسی نداشته باشی به همین دلیل ایشان میخواهد قانون اساسی تغیر دهد وقدرت ریاست  جمهوری  را زیاد کند واب به اسیاب گولن که اصلا کتب دینی انها هیچگون درک منطقی ندارد وقابل فهم نیست حتی هوشمندی صوفی گری هم ندارد ودقیقا یک طرح صهینوستی است- که میگوید نبایدکاری کردکه رضایت اسرائیل دران نباشد وکارسیا است دلیل این است که مدارس ان ودرس خانه یعنی کمک به تقویت درس برای  کنکور  طبقاتی است وفقط بچه های ثروتمند بهترین کلاس هارا خواهند داشت وبورسیه غرب میشوند تمام مجلات مذهبی ورادیو وتلویزیون وبحث های سیاسی در دانشگاه ممنوع شده است وفقط بایداز اقای اردوغان –که حمایت شود بادوره رضا شاه- قابل مقایسه است واخیرا هم مدرک دانشگاهی  ایشان  مورد  دادندچالش واقع شده است- به یک مجله وهابی اجازه نشر دادندکه ارگان مذهبیون طرفدار امریکا شده است وضد شیعه وسنی معتدل ورادیکال ضد امریکا است- لذا برای مخارجی ترکیه در سوریه کرده وهمچنین کشورهای عربی خاص باشکست داعش درسوریه مسئله ساز خواهد شد-وناامیدی وبحران کم کم در ترکیه وترکهای خارج کشور درحال شدت گرفتن است وپول ترکیه درحال نزول لذا این مانور امریکا تاحدی شادی ایجاد کرد- که جبهه ضد غرب تا حدی افول کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-علت حمله امریکا به سوریه-نظریات زیادی- مطرح است-که دراینده بهتر مشخص  خواهد شد- یک نظریه این است- امریکا وغرب جمعیت هائی که در شهرها که درتحت کنترول داعش در سوریه بودند اجازه مهاجرت به غرب داده نمیشد ودرترکیه هم شایعه بر مظنون بودن در عملیات توریستی- بود واین امرباعث شد که جمعیت این شهر  از دست داعش فرار کنند ولذا برای جلوگیری از انها این جریان-گاز شیمیائی- را تدارک کرد که انهارا تبرئه کند- موضوع دیگر که نظر یک کارشناس کردترکیه که از علوی به شیعه امام الخمینی رحمت الله علیه خانوادگی تغیر مذهب دادند-علل دیگری مطرح میکند0 که ایالت های معنوی مهم ترکیه درمرز ایران وسوریه است- ودراین جنگ اردوغان- پول های هنگفتی از پیشرفت این مناطق کسر شد تابه هزینه جنگی تبدیل شود واز بودجه صنعت ترکیه هم پول هنگفتی کسر شد-تا هزینه جنگی شود- وتبلیغات گسترده ای علیه ایران وپ کا کا وسوریه شد که بسیاری از انهاغلو بود خوداردوغان بمب دراین مناطق منفجر میکرد- وکار پ کا کا وسوریه قلمداد میکرد وزمانی که با امریکا درگیر شد امریکا پ کا کا را تقویت کرد ومداوم دادگاه قانون اساسی به اردوغان هشدار میداد که سرانجامی مانند مورسی نداشته باشی به همین دلیل ایشان میخواهد قانون اساسی تغیر دهد وقدرت ریاست  جمهوری  را زیاد کند واب به اسیاب گولن که اصلا کتب دینی انها هیچگون درک منطقی ندارد وقابل فهم نیست حتی هوشمندی صوفی گری هم ندارد ودقیقا یک طرح صهینوستی است- که میگوید نبایدکاری کردکه رضایت اسرائیل دران نباشد وکارسیا است دلیل این است که مدارس ان ودرس خانه یعنی کمک به تقویت درس برای  کنکور  طبقاتی است وفقط بچه های ثروتمند بهترین کلاس هارا خواهند داشت وبورسیه غرب میشوند تمام مجلات مذهبی ورادیو وتلویزیون وبحث های سیاسی در دانشگاه ممنوع شده است وفقط بایداز اقای اردوغان –که حمایت شود بادوره رضا شاه- قابل مقایسه است واخیرا هم مدرک دانشگاهی  ایشان  مورد  دادندچالش واقع شده است- به یک مجله وهابی اجازه نشر دادندکه ارگان مذهبیون طرفدار امریکا شده است وضد شیعه وسنی معتدل ورادیکال ضد امریکا است- لذا برای مخارجی ترکیه در سوریه کرده وهمچنین کشورهای عربی خاص باشکست داعش درسوریه مسئله ساز خواهد شد-وناامیدی وبحران کم کم در ترکیه وترکهای خارج کشور درحال شدت گرفتن است وپول ترکیه درحال نزول لذا این مانور امریکا تاحدی شادی ایجاد کرد- که جبهه ضد غرب تا حدی افول کند


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مسئله انتخابات- اولا فرهنگ ما اسلامی است همانطور که امام راحل علیه السلام فرمودند نه شرقی است ونه غربی است واسلامی است- سیاست ماهم بر همین اساس است- احزاب به صورت غربی وشرقی نمیتوانند درایران  محلی از اعراب داشته باشند-  ونیاز ی هم به ان- نیست ما باید مراکز تحقیقاتی ودانشگاهی- وشخصیتهای مهم علمی در کابینه ودر مجلس داشته باشیم- که مجلس را درتصمیمات خوداش کمک ویاری برسانند- امروزه سیاست ایران چهداخلی وچه خارجی با پیچیدیگی های زیادی برخورد داراست چه از جنبه داخلی وچه از جنبه خارجی – درغرب یکی از دلائل این است که ایا سیسات داخلی مهم است ویا سیاست خارجی وکدام فرد برش وتوانائی بهتری دارد ودرضمن درداخل محبوتر هم باشد وگاهی بالعکس وهر شخصیتی به ندرت میتواند- درتمام ابعاد مانندامامراحل علیه السلام نبوغ لازم را داشته باشد لذا افرادوالین مشخصه مدیریت  شورای صدریه رهبری الیگارشی دولت است که به نظرحقیر جناب دکتر روحانی عزیر است- وبعد افراد دیگری که درنقش ها یمختلف مثلا برخورد با امریکا وبعضی کشورهاکه باید رادیکال باشد  وبا بعضی کشورها معتدل تر باشد وغیره ویادرداخل توجه به بخش مستصعف نه بهمعنای پوپولیستی  یعنی فریب دادن جامعه بلکه حمایت ازانان فعالیت کند وبعضی  تکنوکرات وبورکرات قوی باشند که بخش صنعت وساماندهی را مدیت کنند وبخش هم الیت گرا- مانندان ودرحقیقت این افراد شورای صدریه انتخاب شوند- مزخرفاتی گفته میشود ایران دوقطبی میشود ویا تداراکات چی حکومت نباشد- کدام سیاست رژیم غلط  بوده است که نباید تدراکات چی حکومت نبود؟؟ ولی مسلم است که باتغیرات سریع ایران – با بادیدگاه دقیق به روز حرکت کرد که انشاالله تحقق پیدا خواهد کر د


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مسئله انتخابات- اولا فرهنگ ما اسلامی است همانطور که امام راحل علیه السلام فرمودند نه شرقی است ونه غربی است واسلامی است- سیاست ماهم بر همین اساس است- احزاب به صورت غربی وشرقی نمیتوانند درایران  محلی از اعراب داشته باشند-  ونیاز ی هم به ان- نیست ما باید مراکز تحقیقاتی ودانشگاهی- وشخصیتهای مهم علمی در کابینه ودر مجلس داشته باشیم- که مجلس را درتصمیمات خوداش کمک ویاری برسانند- امروزه سیاست ایران چهداخلی وچه خارجی با پیچیدیگی های زیادی برخورد داراست چه از جنبه داخلی وچه از جنبه خارجی – درغرب یکی از دلائل این است که ایا سیسات داخلی مهم است ویا سیاست خارجی وکدام فرد برش وتوانائی بهتری دارد ودرضمن درداخل محبوتر هم باشد وگاهی بالعکس وهر شخصیتی به ندرت میتواند- درتمام ابعاد مانندامامراحل علیه السلام نبوغ لازم را داشته باشد لذا افرادوالین مشخصه مدیریت  شورای صدریه رهبری الیگارشی دولت است که به نظرحقیر جناب دکتر روحانی عزیر است- وبعد افراد دیگری که درنقش ها یمختلف مثلا برخورد با امریکا وبعضی کشورهاکه باید رادیکال باشد  وبا بعضی کشورها معتدل تر باشد وغیره ویادرداخل توجه به بخش مستصعف نه بهمعنای پوپولیستی  یعنی فریب دادن جامعه بلکه حمایت ازانان فعالیت کند وبعضی  تکنوکرات وبورکرات قوی باشند که بخش صنعت وساماندهی را مدیت کنند وبخش هم الیت گرا- مانندان ودرحقیقت این افراد شورای صدریه انتخاب شوند- مزخرفاتی گفته میشود ایران دوقطبی میشود ویا تداراکات چی حکومت نباشد- کدام سیاست رژیم غلط  بوده است که نباید تدراکات چی حکومت نبود؟؟ ولی مسلم است که باتغیرات سریع ایران – با بادیدگاه دقیق به روز حرکت کرد که انشاالله تحقق پیدا خواهد کر د


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کلامی با قبطیان عزیز صحرای سینا- این پولیس نبی که بقول دوست دانشمند وعارف تاریخ شناس من-پلیس یهودیان منحرف ورومیان- احمق بود- درهرایه یک پسرخدا نوشت وهمچنین  همیشه صلیب را باخود داشته باشید وچهار صد سال مسیحیان- رابه کشتن داد- درحالیکه یکبارهم نفرین نکردند  درحالیکه حجضرت مسیح مداوم نفرین میکرد وخداوندمنان پاسخی سنگین میداد- وایشان فرمودند من باسمتکاران وظیفه دارم باشمشیر روبروشوم وچون مردم اهل جنگ نبودند- به اسمان عروج کرد واینبارهم برا ی همین امرنیامده است- که تاریخ تکرار شود بلکه زمانیکه مسیحیان اماده نبرد باشند خواهد امد- وسرچشمه راخواهد خشکاند- شمانبیاد تنها با گریه زاری به داعش باج دهید- اولا انهارا نفرین کنید وسپس دست به شمشیرببرید تا زمانی که مرد رزمی نشوید اطمینان داشته باشید حضرت مسیح  علیه السلام نزول اجلال نخواهد کرد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99