سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-کلامی با قبطیان عزیز صحرای سینا- این پولیس نبی که بقول دوست دانشمند وعارف تاریخ شناس من-پلیس یهودیان منحرف ورومیان- احمق بود- درهرایه یک پسرخدا نوشت وهمچنین  همیشه صلیب را باخود داشته باشید وچهار صد سال مسیحیان- رابه کشتن داد- درحالیکه یکبارهم نفرین نکردند  درحالیکه حجضرت مسیح مداوم نفرین میکرد وخداوندمنان پاسخی سنگین میداد- وایشان فرمودند من باسمتکاران وظیفه دارم باشمشیر روبروشوم وچون مردم اهل جنگ نبودند- به اسمان عروج کرد واینبارهم برا ی همین امرنیامده است- که تاریخ تکرار شود بلکه زمانیکه مسیحیان اماده نبرد باشند خواهد امد- وسرچشمه راخواهد خشکاند- شمانبیاد تنها با گریه زاری به داعش باج دهید- اولا انهارا نفرین کنید وسپس دست به شمشیرببرید تا زمانی که مرد رزمی نشوید اطمینان داشته باشید حضرت مسیح  علیه السلام نزول اجلال نخواهد کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای در بی بی سی- درباره انتخابات ایران میفرماید-من سکولار هستم- درنتجه به قانون معتقد هستم- وسپس به دمکراسی وقانون بایداز طریق دمکراسی تعین شود- درغرب ازادی عقیده است- که درایران نیست- وکسانی شیعه مذهب نیستند ویا معتقد به ولایت فقیه نیستند درجه دو شهروندی  هستند- اولا - باید اثبات کرد خداوندمنان هست ویانیست- برای شما اثبات نشده است- برای اکثریت اثبات شده است وسپس خداوندمنان چه قانونی قبول دارد ومردم ایران انرا پذیرفته اند ومجلس راقبول کردند که بر اساس رای اکثریت قانون تعین کنندودرضمن براساس چهر چوب قانون اساسی حرکت کند- قوانین مجلس ممکن است مانند غرب اکثریت واقلیت پیدا کند اقلیت که جز شهروندی درجه دونمیشود- مگرخانم کلینتون امروزه شهروند درجه دو شده است؟؟ اما ازادی – ازادی فردی وجود دارد ولی ازادی اجتماعی که ایده خودرا تبلیغ کند میابیست بر اساس قانون اساسی باشد ماندهمه جهان اسلام تحدی راقرار داد- تانهایت ازادی مطرح شود وفرمود قول هارا بشنوید وبهترین راقبول کنید ومشخص است بهترین قول متعلق به خداوند منان است- امانکته است-پس از شکست امویان از نیروهای اسلامی همه متفق القول گفتند  که امام صادق علیه السلام از همه اولاتراست امام صادق علیهالسلام  نپذیرفتند ودلیل انرا خواستند- فرمودندهرمرامی-چه الهی باشد وچه نباشدولواندکی حق بگویدوپرچمی رابلند کند-سرلتجام دران شیاطتین نفوذ میکنند وانرا منحرف میکنند  به سمت جیب خودشان واگر من به حکومت میرسیدم مثلا فردی درتبریز جنایت میکرد به اسم من ومن قدرت نداشتم ایشانرابرکنار ومحاکمه کنم واگر میخواست لابی انها من رامیشکتند- ایشان فرمودندهرکس پرچمی بلند کرد سرانجام طاغوت میشود امامطالبی دیگری فرمودند که نزدیکی ظهور رخ میدهدیک استثنا پیدا میشود که کم کم مدل مسلمان میشود وحتی درجهان تاثیر گذار میشود انزمان به سمت ایران بروید وازانهامدل بگیریئد ودین انهاراقبول کنید- درباره ایران بایدمجموع عملکرد ارزیابی کردقبلا سوئد وفنلاند- به این نتجه رسیدند که پول های خودرا در کانادا وامریکا درنفت سرمایه گذاری کنند که انزمان سود بیست وپنج درصد میداد وانهم به دلار ودرداخل انها چنین صنعتی وجودنداشت واز سودانان کشورا بسازنند- همانطور که دریا همیشه ارامنیست وبعضی مواقع طوفانی میشوداقتصاد امریکا این چنین شد بدنبال بلعیدن این ثروت بر امد واز ان پس به بعد ضعف اقتصادی خوداش با بالابردن قیمت ان برای خارجیان برطرف کرد وبه اصطلاح تورم رامنتقل کرد کانادا وامریکا واولین کشورهائی هستند- که تکنولوژی خودرا مخفی کردن انزمان حق کپی رایت نوبد همهاز تکنولوژی یک دیگر استفاده میکردند- جناب هیتلر با اروپا اختلافاش براین بود که به صنعت المان اجازه فروش در مستعمره خود نمیداد- شعار فضای باز مطرح کرد وبا کانادا وامریکا-برخورد اش این بود تکنولوژی یامیخرید یا جاسوسی میکرد ویایهودیالن وبعضی از المانها تکنولوژی المان را ادعا میکردند ماانرافراهم کردیم درهرجا دنیا میتوانیم- بکارببریم وانرا سرمایه مادرغرب مورد قبول بود وپس از مدتی سوئد وفنلاند فهمیدند سرانها کلاه رفته است شعار ماشین کوچک زیبا است- که بعاد هند همین شعار راداد وامروزه بخوبی این مسئله روشن شده است- لذا ایران میابیست اولین اولویت ان سرعت بخشیدن به عمران است هم کار ایجاد میکند وهم تولید ثروت میکند وهماز وابستگی مهلک نجات پیدا میکند ولی بایدولوقرض کن یک رفاه قابل قبول را ایجاد اینکه بانک ها ورشکست هستند یک تئوری غلط است- بااین همهنقدینگی بانک شکست میخورد وقرض دادن بانک به دولت چون درجهت ساخت زیربنای اقتصادی  دراینده جبران خواهد کرد وبه همین دلیل است که غرب میخواهد تحریم کند که زیادضربه نمیزند وبرای ضربه نهائی ایران وارد-یک جنگ تمام عیار کند که تا امروز ضربه مهلک-را خودغرب خورده است- با وجود انکه نیروهای لازم رادرمنطقه داشته است- که امروزه درحال ازدست دان  ان است- این است که مداوم سیاه نمائی  نشان یک مرض روانی است امیداست مطالعات اقایان اساسی ومنطقی باشد-انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای در بی بی سی- درباره انتخابات ایران میفرماید-من سکولار هستم- درنتجه به قانون معتقد هستم- وسپس به دمکراسی وقانون بایداز طریق دمکراسی تعین شود- درغرب ازادی عقیده است- که درایران نیست- وکسانی شیعه مذهب نیستند ویا معتقد به ولایت فقیه نیستند درجه دو شهروندی  هستند- اولا - باید اثبات کرد خداوندمنان هست ویانیست- برای شما اثبات نشده است- برای اکثریت اثبات شده است وسپس خداوندمنان چه قانونی قبول دارد ومردم ایران انرا پذیرفته اند ومجلس راقبول کردند که بر اساس رای اکثریت قانون تعین کنندودرضمن براساس چهر چوب قانون اساسی حرکت کند- قوانین مجلس ممکن است مانند غرب اکثریت واقلیت پیدا کند اقلیت که جز شهروندی درجه دونمیشود- مگرخانم کلینتون امروزه شهروند درجه دو شده است؟؟ اما ازادی – ازادی فردی وجود دارد ولی ازادی اجتماعی که ایده خودرا تبلیغ کند میابیست بر اساس قانون اساسی باشد ماندهمه جهان اسلام تحدی راقرار داد- تانهایت ازادی مطرح شود وفرمود قول هارا بشنوید وبهترین راقبول کنید ومشخص است بهترین قول متعلق به خداوند منان است- امانکته است-پس از شکست امویان از نیروهای اسلامی همه متفق القول گفتند  که امام صادق علیه السلام از همه اولاتراست امام صادق علیهالسلام  نپذیرفتند ودلیل انرا خواستند- فرمودندهرمرامی-چه الهی باشد وچه نباشدولواندکی حق بگویدوپرچمی رابلند کند-سرلتجام دران شیاطتین نفوذ میکنند وانرا منحرف میکنند  به سمت جیب خودشان واگر من به حکومت میرسیدم مثلا فردی درتبریز جنایت میکرد به اسم من ومن قدرت نداشتم ایشانرابرکنار ومحاکمه کنم واگر میخواست لابی انها من رامیشکتند- ایشان فرمودندهرکس پرچمی بلند کرد سرانجام طاغوت میشود امامطالبی دیگری فرمودند که نزدیکی ظهور رخ میدهدیک استثنا پیدا میشود که کم کم مدل مسلمان میشود وحتی درجهان تاثیر گذار میشود انزمان به سمت ایران بروید وازانهامدل بگیریئد ودین انهاراقبول کنید- درباره ایران بایدمجموع عملکرد ارزیابی کردقبلا سوئد وفنلاند- به این نتجه رسیدند که پول های خودرا در کانادا وامریکا درنفت سرمایه گذاری کنند که انزمان سود بیست وپنج درصد میداد وانهم به دلار ودرداخل انها چنین صنعتی وجودنداشت واز سودانان کشورا بسازنند- همانطور که دریا همیشه ارامنیست وبعضی مواقع طوفانی میشوداقتصاد امریکا این چنین شد بدنبال بلعیدن این ثروت بر امد واز ان پس به بعد ضعف اقتصادی خوداش با بالابردن قیمت ان برای خارجیان برطرف کرد وبه اصطلاح تورم رامنتقل کرد کانادا وامریکا واولین کشورهائی هستند- که تکنولوژی خودرا مخفی کردن انزمان حق کپی رایت نوبد همهاز تکنولوژی یک دیگر استفاده میکردند- جناب هیتلر با اروپا اختلافاش براین بود که به صنعت المان اجازه فروش در مستعمره خود نمیداد- شعار فضای باز مطرح کرد وبا کانادا وامریکا-برخورد اش این بود تکنولوژی یامیخرید یا جاسوسی میکرد ویایهودیالن وبعضی از المانها تکنولوژی المان را ادعا میکردند ماانرافراهم کردیم درهرجا دنیا میتوانیم- بکارببریم وانرا سرمایه مادرغرب مورد قبول بود وپس از مدتی سوئد وفنلاند فهمیدند سرانها کلاه رفته است شعار ماشین کوچک زیبا است- که بعاد هند همین شعار راداد وامروزه بخوبی این مسئله روشن شده است- لذا ایران میابیست اولین اولویت ان سرعت بخشیدن به عمران است هم کار ایجاد میکند وهم تولید ثروت میکند وهماز وابستگی مهلک نجات پیدا میکند ولی بایدولوقرض کن یک رفاه قابل قبول را ایجاد اینکه بانک ها ورشکست هستند یک تئوری غلط است- بااین همهنقدینگی بانک شکست میخورد وقرض دادن بانک به دولت چون درجهت ساخت زیربنای اقتصادی  دراینده جبران خواهد کرد وبه همین دلیل است که غرب میخواهد تحریم کند که زیادضربه نمیزند وبرای ضربه نهائی ایران وارد-یک جنگ تمام عیار کند که تا امروز ضربه مهلک-را خودغرب خورده است- با وجود انکه نیروهای لازم رادرمنطقه داشته است- که امروزه درحال ازدست دان  ان است- این است که مداوم سیاه نمائی  نشان یک مرض روانی است امیداست مطالعات اقایان اساسی ومنطقی باشد-انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-هدف غرب در اولیت ان است که جهان متمدن سابق- که فرهنگ کار- وتحقیقات داشتند به زانو دراورد وسپس جهان سوم را کارافرین نشوند ومصرف گرا باشند- کل یونان که به خاط انکه شوهر ملکه انگلستان پرنس فلیب که یونانی است برای یونانیان امیتازات ویژه ای- درنظر گرفته شده است بدون ویزا به انگلستان میایند- سریعتراز همه وارد دانشگاه میشوند هر شغلی بخواهند به انه داده میشود وبرای کار اجازه نمیخواند  وهرشغل کاری که بخواهند یادمیدهند- واگر مغازه بخواهند باز کنند وام بلاعوض ووام کم بهره میدهند- هواپیما مداوم یونانی وارد انگلستان میشود وفقط کار پشت میز نشینی میخواهد وکار شغلی فقط ریاست یک مرکز مثلا رستوران- ویاریس پیشخدمت ها- که کاری اسان است- وگرنه انگلستان را ترک میکننددرکل یوناینان دوتا برادربه انگلستان امدند ودانشگاه هم نرفتند وهوش متوسط داشتند کاری را یاد گرفتند وکارافرین شدند ومیلیونر شدند وبیوگرافی انان درکتاب درسی انگلیسی امد کهمن میخواندم وخانم استادانگلیسی درلندن تعجب میکردکه انگلیسی ها مایل هستند  این امتیازات رابدست اورند چرا فقط دونفر- درحالیکه تمدن یونان یکتمدن بافرهنگ بالای کار بوده است وبی جهت اینچنین نشده است- ایران همنیطور  درانگلستان- خانم هائی که لباس حد بوق میپوشند وارایش نمیکنند غالبا مغز عجیبی هستند همن تجربه بچه های ایرانی بود وهم تجربه شخصی –غالبا اساتید جوان بالباس های فوق شیک و.رنگ لعاب- هروقت من سئوالی میکردم میفرمودند من نمیدانم البته جوان بودند یکی از پیرزن هادردانشگاه لندن مسول کتب بعضی علوم انسانی بود- من غالبا بدنبال شناخت غرب وژاپون وروسیه بودم این هم استاد تاریخ من دردانشگاه لندن اشاره کردن که هرکس بلدنباشد بی سواد است  ومغزاش خوب کار نمیکند- وبهنظرخودم تاریخ ایران برا یمن تمام شده بود وتاریخی درقرون معاصر بسیارتاسف باربود وفاقد ارزش های متعالی وقابل توجه-من مداوم از خانم میپرسیدم کداککتاب درباره اروپا ویا انگلستان رابخوانم وایشان راهنمائی میکرد وبه هرسئوال من جواب میداد یکروز از من پرسید چرا شما کتب درباره ایران نمیخوانید ومن گفتم چیزی مهمی دران نیست – ایشان فرمودند برعکس شما میدانید که همدان درقرن هفتم هجری بالاترین تمدن جهانی راداشته است گفتم چطور- چه کارکرده است-؟؟!! فرمودند ما تحقیقات خودمان درباره همدان فقط دودرصد منتشر کردیم وشما بی اطلاع هستید ازان مطالب منتشر نکردیم- دونکته من میگویم- یکمقدمه من بیان کنم تا نکته را متوجه شو ید امروزه رقابت درکیفت کشف قوانین است هرکشوری قوانین دقیق تر راکشف کند برنده است خانم استادامریکائی دردانشگاه پهلوی  این مطلب برای اولین بار گفت- وفرمودند برای ساخت یک زیردریائی درامریکا از زیر دریائی شیشه ای بسیار نازک شروع کردند واطلاعات کسب کردند ومداوم انرا کلفتر کردندتاغ حدنهائی که میتوانستند وسپس قوانین را کشف کردند- ان خانم انگلیسی در دانشگاه لندن فرمودند واین تمدنی که چنین کردند تا انجا که ماتحقیق کردیم همدان است- دومورد را من ذکر میکنم- دوباله پیدا کردیم- که هنوز کابرد انرانمیدانیم ولی چون علم حرکت میکند مثلا درچین متوجه شدیم کهدو استفاده میکردند یک تعدادزیادی نی را بهم وصل میکردند واین دوباله ی را به ان وصل میکردند وسرانهارا اتش میزدند بادستگاهی به سمت دشمنان وچادرهای انها  پرتاب میکردند ویا به قایق وصل میکردند- مشهورترین سازنده باله هواپیما بوئینیگ است این دوباله همدان به هواپیمای جنگی- وصل کردند از دوباله بو ئینگ

 بهتر عمل کرده است – دوم- بطول خیشی است- بطول سی پنج سانت که امریکا پس از تحقیقات زیاد به همین سی وپنج سانت رسیده است- ویک منحنی به خیش داده میشود که بهترین منحنی  مال همدان بوده است- امروزه اگربخواند بادستگاه ان منحنی رادرست کنندکاری سختی است تیکه تیکه درست میکنند وسرهم میکنند معلوم نیست با ابزار ان زمان چگونه به یک تیکه چوب توانستند این منحنی رابدهند- مامیدانیم بشر در اوائل شاخ قوچ تا اندازه معین میبرید وداخل شاخ یکچوب وصل میکرد وباان شخم میزد واحتمال دارد دمنحنی شاخ قوچ الهام بخش بوده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-هدف غرب در اولیت ان است که جهان متمدن سابق- که فرهنگ کار- وتحقیقات داشتند به زانو دراورد وسپس جهان سوم را کارافرین نشوند ومصرف گرا باشند- کل یونان که به خاط انکه شوهر ملکه انگلستان پرنس فلیب که یونانی است برای یونانیان امیتازات ویژه ای- درنظر گرفته شده است بدون ویزا به انگلستان میایند- سریعتراز همه وارد دانشگاه میشوند هر شغلی بخواهند به انه داده میشود وبرای کار اجازه نمیخواند  وهرشغل کاری که بخواهند یادمیدهند- واگر مغازه بخواهند باز کنند وام بلاعوض ووام کم بهره میدهند- هواپیما مداوم یونانی وارد انگلستان میشود وفقط کار پشت میز نشینی میخواهد وکار شغلی فقط ریاست یک مرکز مثلا رستوران- ویاریس پیشخدمت ها- که کاری اسان است- وگرنه انگلستان را ترک میکننددرکل یوناینان دوتا برادربه انگلستان امدند ودانشگاه هم نرفتند وهوش متوسط داشتند کاری را یاد گرفتند وکارافرین شدند ومیلیونر شدند وبیوگرافی انان درکتاب درسی انگلیسی امد کهمن میخواندم وخانم استادانگلیسی درلندن تعجب میکردکه انگلیسی ها مایل هستند  این امتیازات رابدست اورند چرا فقط دونفر- درحالیکه تمدن یونان یکتمدن بافرهنگ بالای کار بوده است وبی جهت اینچنین نشده است- ایران همنیطور  درانگلستان- خانم هائی که لباس حد بوق میپوشند وارایش نمیکنند غالبا مغز عجیبی هستند همن تجربه بچه های ایرانی بود وهم تجربه شخصی –غالبا اساتید جوان بالباس های فوق شیک و.رنگ لعاب- هروقت من سئوالی میکردم میفرمودند من نمیدانم البته جوان بودند یکی از پیرزن هادردانشگاه لندن مسول کتب بعضی علوم انسانی بود- من غالبا بدنبال شناخت غرب وژاپون وروسیه بودم این هم استاد تاریخ من دردانشگاه لندن اشاره کردن که هرکس بلدنباشد بی سواد است  ومغزاش خوب کار نمیکند- وبهنظرخودم تاریخ ایران برا یمن تمام شده بود وتاریخی درقرون معاصر بسیارتاسف باربود وفاقد ارزش های متعالی وقابل توجه-من مداوم از خانم میپرسیدم کداککتاب درباره اروپا ویا انگلستان رابخوانم وایشان راهنمائی میکرد وبه هرسئوال من جواب میداد یکروز از من پرسید چرا شما کتب درباره ایران نمیخوانید ومن گفتم چیزی مهمی دران نیست – ایشان فرمودند برعکس شما میدانید که همدان درقرن هفتم هجری بالاترین تمدن جهانی راداشته است گفتم چطور- چه کارکرده است-؟؟!! فرمودند ما تحقیقات خودمان درباره همدان فقط دودرصد منتشر کردیم وشما بی اطلاع هستید ازان مطالب منتشر نکردیم- دونکته من میگویم- یکمقدمه من بیان کنم تا نکته را متوجه شو ید امروزه رقابت درکیفت کشف قوانین است هرکشوری قوانین دقیق تر راکشف کند برنده است خانم استادامریکائی دردانشگاه پهلوی  این مطلب برای اولین بار گفت- وفرمودند برای ساخت یک زیردریائی درامریکا از زیر دریائی شیشه ای بسیار نازک شروع کردند واطلاعات کسب کردند ومداوم انرا کلفتر کردندتاغ حدنهائی که میتوانستند وسپس قوانین را کشف کردند- ان خانم انگلیسی در دانشگاه لندن فرمودند واین تمدنی که چنین کردند تا انجا که ماتحقیق کردیم همدان است- دومورد را من ذکر میکنم- دوباله پیدا کردیم- که هنوز کابرد انرانمیدانیم ولی چون علم حرکت میکند مثلا درچین متوجه شدیم کهدو استفاده میکردند یک تعدادزیادی نی را بهم وصل میکردند واین دوباله ی را به ان وصل میکردند وسرانهارا اتش میزدند بادستگاهی به سمت دشمنان وچادرهای انها  پرتاب میکردند ویا به قایق وصل میکردند- مشهورترین سازنده باله هواپیما بوئینیگ است این دوباله همدان به هواپیمای جنگی- وصل کردند از دوباله بو ئینگ

 بهتر عمل کرده است – دوم- بطول خیشی است- بطول سی پنج سانت که امریکا پس از تحقیقات زیاد به همین سی وپنج سانت رسیده است- ویک منحنی به خیش داده میشود که بهترین منحنی  مال همدان بوده است- امروزه اگربخواند بادستگاه ان منحنی رادرست کنندکاری سختی است تیکه تیکه درست میکنند وسرهم میکنند معلوم نیست با ابزار ان زمان چگونه به یک تیکه چوب توانستند این منحنی رابدهند- مامیدانیم بشر در اوائل شاخ قوچ تا اندازه معین میبرید وداخل شاخ یکچوب وصل میکرد وباان شخم میزد واحتمال دارد دمنحنی شاخ قوچ الهام بخش بوده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-هدف غرب در اولیت ان است که جهان متمدن سابق- که فرهنگ کار- وتحقیقات داشتند به زانو دراورد وسپس جهان سوم را کارافرین نشوند ومصرف گرا باشند- کل یونان که به خاط انکه شوهر ملکه انگلستان پرنس فلیب که یونانی است برای یونانیان امیتازات ویژه ای- درنظر گرفته شده است بدون ویزا به انگلستان میایند- سریعتراز همه وارد دانشگاه میشوند هر شغلی بخواهند به انه داده میشود وبرای کار اجازه نمیخواند  وهرشغل کاری که بخواهند یادمیدهند- واگر مغازه بخواهند باز کنند وام بلاعوض ووام کم بهره میدهند- هواپیما مداوم یونانی وارد انگلستان میشود وفقط کار پشت میز نشینی میخواهد وکار شغلی فقط ریاست یک مرکز مثلا رستوران- ویاریس پیشخدمت ها- که کاری اسان است- وگرنه انگلستان را ترک میکننددرکل یوناینان دوتا برادربه انگلستان امدند ودانشگاه هم نرفتند وهوش متوسط داشتند کاری را یاد گرفتند وکارافرین شدند ومیلیونر شدند وبیوگرافی انان درکتاب درسی انگلیسی امد کهمن میخواندم وخانم استادانگلیسی درلندن تعجب میکردکه انگلیسی ها مایل هستند  این امتیازات رابدست اورند چرا فقط دونفر- درحالیکه تمدن یونان یکتمدن بافرهنگ بالای کار بوده است وبی جهت اینچنین نشده است- ایران همنیطور  درانگلستان- خانم هائی که لباس حد بوق میپوشند وارایش نمیکنند غالبا مغز عجیبی هستند همن تجربه بچه های ایرانی بود وهم تجربه شخصی –غالبا اساتید جوان بالباس های فوق شیک و.رنگ لعاب- هروقت من سئوالی میکردم میفرمودند من نمیدانم البته جوان بودند یکی از پیرزن هادردانشگاه لندن مسول کتب بعضی علوم انسانی بود- من غالبا بدنبال شناخت غرب وژاپون وروسیه بودم این هم استاد تاریخ من دردانشگاه لندن اشاره کردن که هرکس بلدنباشد بی سواد است  ومغزاش خوب کار نمیکند- وبهنظرخودم تاریخ ایران برا یمن تمام شده بود وتاریخی درقرون معاصر بسیارتاسف باربود وفاقد ارزش های متعالی وقابل توجه-من مداوم از خانم میپرسیدم کداککتاب درباره اروپا ویا انگلستان رابخوانم وایشان راهنمائی میکرد وبه هرسئوال من جواب میداد یکروز از من پرسید چرا شما کتب درباره ایران نمیخوانید ومن گفتم چیزی مهمی دران نیست – ایشان فرمودند برعکس شما میدانید که همدان درقرن هفتم هجری بالاترین تمدن جهانی راداشته است گفتم چطور- چه کارکرده است-؟؟!! فرمودند ما تحقیقات خودمان درباره همدان فقط دودرصد منتشر کردیم وشما بی اطلاع هستید ازان مطالب منتشر نکردیم- دونکته من میگویم- یکمقدمه من بیان کنم تا نکته را متوجه شو ید امروزه رقابت درکیفت کشف قوانین است هرکشوری قوانین دقیق تر راکشف کند برنده است خانم استادامریکائی دردانشگاه پهلوی  این مطلب برای اولین بار گفت- وفرمودند برای ساخت یک زیردریائی درامریکا از زیر دریائی شیشه ای بسیار نازک شروع کردند واطلاعات کسب کردند ومداوم انرا کلفتر کردندتاغ حدنهائی که میتوانستند وسپس قوانین را کشف کردند- ان خانم انگلیسی در دانشگاه لندن فرمودند واین تمدنی که چنین کردند تا انجا که ماتحقیق کردیم همدان است- دومورد را من ذکر میکنم- دوباله پیدا کردیم- که هنوز کابرد انرانمیدانیم ولی چون علم حرکت میکند مثلا درچین متوجه شدیم کهدو استفاده میکردند یک تعدادزیادی نی را بهم وصل میکردند واین دوباله ی را به ان وصل میکردند وسرانهارا اتش میزدند بادستگاهی به سمت دشمنان وچادرهای انها  پرتاب میکردند ویا به قایق وصل میکردند- مشهورترین سازنده باله هواپیما بوئینیگ است این دوباله همدان به هواپیمای جنگی- وصل کردند از دوباله بو ئینگ

 بهتر عمل کرده است – دوم- بطول خیشی است- بطول سی پنج سانت که امریکا پس از تحقیقات زیاد به همین سی وپنج سانت رسیده است- ویک منحنی به خیش داده میشود که بهترین منحنی  مال همدان بوده است- امروزه اگربخواند بادستگاه ان منحنی رادرست کنندکاری سختی است تیکه تیکه درست میکنند وسرهم میکنند معلوم نیست با ابزار ان زمان چگونه به یک تیکه چوب توانستند این منحنی رابدهند- مامیدانیم بشر در اوائل شاخ قوچ تا اندازه معین میبرید وداخل شاخ یکچوب وصل میکرد وباان شخم میزد واحتمال دارد دمنحنی شاخ قوچ الهام بخش بوده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  1. بسم الله الرحمن الرحیم—بخش دوم-نقد- صفحه اخر صدای امریکا- مجری مربوطه – از یکروحانی بی تبیر- ذکر میکند -عالم دینی- وظیفه اش  تنها تعریف دین وبیان قوانین دین- وبیان احکام دین است- درافعال –کارکرد-واعمال مسلمانان- ان جناب نباید کاری داشته باشد  واین به معنی فضولی است- درحقیقت دین اسلام ارشادی نیست- حکومتی است- به اصطلاح رسالتی است- درحکومت افراد طبق قانون  باید عمل کنند وگرنه مجازات میشوند- ممکن است ایشان بیان کند- دین در عصر غیبت حق حکومت ندارد که به ان انشاالله خواهیم پرداخت- اما امر معروف ونهی از منکر به هیچ وجه تعطیل بردارنیست پس باید امربه معروف ونهی از منکر  انهم راتعطیل کنیم- امام حسین علیه السلام- حکومت نمیکردند پس چرا برای عمل به امربه معروف ونهی از منکر قیام کردند؟؟!! تمام ائمه ماباطاغوتها گاهی درگیر میشدند وارشاد میکردند- این مطلب ایشان حرف صحیحی نیست- جناب دیگری فرمودند-که فقیه حق دخالت مثلا وزرات بازرگانی ندارد- جواب فقیه هم میتواند فقیه باشد وهم میتواند کارشناس بزرگانی باشد پس امام صادق علیه السلام نباید-طبابت کنند چون فقیه است؟؟ پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- امر کردند که خانه های دوطبقه  طبقه دوم انرا خراب کنند- چرا چون چشم چرانی میکردند-مدتی گذشت فرمودند اگر خانهای مشرف برخانه ای  نباشد- دوطبقه ساختن اشکال ندارد- پس از مدتی فرمودند هرکس دیوار خانه اش گچکاری کرداست انرابتراشد چون همه پول کچکاری نداشتند- وپس مدتی به کسی فرمودند چرا دیوارخانه کچکاری نکردی ایشان گفت شما چنین امر کردی –فرمودندحال همه میتوانند انرا انجام دهند وپیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم درس میدهند که همه درظاهر باید یکسان باشند- بحث دیگیری درعصر غیبت مثلا اقای بنی صدر میتواند رهبر شود-؟؟!!از امام صادق علیه السلام سئوال شد که غیبت امام عصر سلام الله علیه مشکلی ایجاد نمیکند-؟؟ فرمودند –خیر- اگر مشکل ایجاد میکرد-خداوندمنان امامرا ظاهر میکرد خداوندمنان میدانست که عقولی که اهل عدالت هستند وجود خواهند داشت وان تیزبینی درشنا خت احکام را بدست میاورند وحقایق دین راهم خداوندمنان حفظ میکند- درحدیث دثیگری اگر استنباط فقیه- بسیار دور بود ایشان را راهنمائی میکند- واگر تغیرات جزئی است در روزمحشردر ترازوی مسلمانان با کمبود وزنه ای جبران میکند وباز فرمودند اگر یک رکعت از انماز حضرت علی علیه السلام درتزاوی گذاشته شود همه بشریت به بهشت بادرجات بالامیروند ولی برای مومنین بکار خواهد رفت- اگر رهبریت چناچه امام صادق علیه السلام بیان میکند نبود-هرفدی استنباط غلطی پیدا میکرد ویا اصلا درکی پیدا نمیکرد زیرا پیدا کردن یک نماز درست دراهل تسنن امکان پذیرنیست وبقیه احکام لذا  تمام عبادت واحکاکم دیگر تا ظهر امام زمان علیه السلم تعطیل میشد واین اتفاق درشیعه رخ نخواهد داد!!-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99