سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم  الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله عالمانه- جنگ- ٍثروت- دانائی- از استادمحمد حسین-رفیعی-گرچه پیشگوئی ها درست است ولی نتایچی که متصور است- به نظر میرسد میتواند به نحو دیگری باشدکه تاریخ نمونه هائی را نشان داده است- درکل تاریخ تا امروزه کشورهای کوچک به یک ابرقدرت چسبیده اند ودراینده همچنین  خواهد شدوتا حدودی خصوصیلات فرهنگی واقتصادی ان ابرقدرت را پیدا میکنند وجنگ همیشه رحقیقت بین ابرقرت ها شکل میگیرید که بیش از کشورهای کوچک ضربه میخورند  چون مساوی هستند نمونه ارمنستان- هرگاه ایران روم راشکست میداد ارمنستان به سمت ایران میامد وهرگاه روم  ایران را شکست میداد ارمنستان به سمت روم میرفت دراین جنگی بزرگترین کشوری ضربه خرورد ایران وروم بود ارمنستان یک ایدولوژی مغایر ایدولوژی روم وایران انتخاب کرد وملت را گردان جمع کرد مسیحیت گریگوری- جنگ مسلمانان صدر او ل ایران وروم شرقی که شام باشد به راحتی شکست دادند چ.ن وحدتی درکارنبود وهمه  مخالف حکومت وقت بودند ولی مسلمانان به خاطر مسیحیت  به ارمنستان حمله نکردند واگر هم حمله میکرذند شکست سختی میخوردندچون ملت یکپارچه  ومصمم  بود وتاحدی وضعیت فعلی جهن این مسئله را اثبات میکند-اما نیجریه- علت پیروز بوکو حرام- درکجا است- یکنفر از افراد بوکو حرام کافی است واردیک روستا شود بلافاصله ده نفر به انه بپوندند وده فرار کند وتا پنجاه کیلومتر  روستائی فرار کند وعدهای فرار نمیکنند به بوکو حرام پیوستند- یعنی ثروت ونیروی جنگی ودانائی بابوکو حرام است چون این افراداز یک دانائی بیشتر وثروت بیشترنیروی حجنگی بیشتری نسبت به روستانشنیها دارند همانطور که شمامیفرمائید اما- نیجریه درکل قوی تر بوک حرام است –ولی حکومت به الیت ها ونیروی نظامی  وبرخورد قوی ایدولوژی نسبه به بکوحرام اجازه فعالیت نمیدهد- بوکو حرا نقش ویروس نیمه جان- واکسن را باز ی میکند که حکومت یک سوپاپ رفع بخارایجاد کند ومردم به حکومت بچسبند ومشکلات را فراموش کنند این تاکتیک سابقه طولانی دارد ودر کشوری مانندنیجریه سالها میتواندموثر واقع شود- ولی افکار جهانی سایه خودرابر لبرقدرت ها وکشورنیجیریه خواهند انداخت وهنوز جای یک ابرقدرت دیگر خالی است- ولی مسلما درانیده درنحو ارمانها تغیرات عمده خواهد شد-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تاکتیک هم جنس گرائی-غرب برای منزوی کردن ایران ونشان دادن انکه ایران قوانین حقوق بشر وانسانیت را به ان اعتقادی ندارد- درحقیقت یک اعذوا بالله- نیم وحشی است دست به هراقدام وفریب میزند که از شیطان بیش از این انتظار نیست- بسیاری از حربه ها نخ نما شده است ودیگر کاربردی ندارد-چندعددمعدود باقی مانده است—یک از انها همین مسئله همجنس گرائی است-در غرب علنا جز گفتار که انهم بستگی به ایالت وشهرها دارد هیچگونه کمک مادی نکرده است- وتبلیغات شخصی است وحتی هزینه پزشگ دراین مورد- بسیار کم است- ولی تثیرات برروی جوانان بعلت روحی نه فیزیولوژی از چهارده درصد تا سی درصد درامریکا وجود دارد که میبایست انرا- پیشگیری کرد- دراسلام دین حنفی انرا باشرایطی جایز نمیشد که خود جناب حنفیه فرمودند من چنین کاری را هرگز انجام نمیدهم درعثمانی قبحی نداشت- بیشتر موراد ترس از ازدواج زیادبود که فرزند میاورد ومسئله ساز میشد- وحسات زنان- درایران دراین اواخر اتندکی بعلت سخت بودند برای ازدواج بسیاراندک شایعه بود که نام انرا نمیتوان همجنسگرائی نامید یکنوع تفنن بود-درغرب مشکلات کاری وخانوادگی بسیار زیاد است وهم بدنبال ارامش هستند- یکی از راه حل ها همین موضوع همجنس گرائی است-!!؟؟ واصل ریشه روانی دارد حال دربعضی موارد بیان میشود ریشه فیزیولوژِی داردکه انها بسیاراندک هستند-غرب درچالش باایران- یکی از چالش این است که ایران درمقابل همجنسگرائی  سفت وسخت است – چین کمونیست مدتها همجنس گرائی جرو محسوب میکرد وزندانی میکرد وولی هیچگونه عکس العملی ایجاد – نشد وعربستان زندانی میکند وباز هیچگ.نه عکسالعملی وجودندارد جز دادن خبر—چون پناهندگی دادن امروزه سخت شده است وایران موردی ندارد- پناهندگی بدهند- تا انجا حقیر میداد سه مورد است- یکی همین همجنس گرائی است- مورد دوم مسیحی شدن است- مورد سوم فردمی خواسته فیلمی درباره سنگسار بسازد- لو رفته وایشان فرار کرده است- در زمان شاه منحوس که تبلیغ هم جنس گرائی میشد- برای شما هم قدرت فراماسونری ایران را خوب بشناسید- قدرت سیا- فقط در دانشگاه ها استدرفرانسه سیا مداوم کمک میکند به استادان راست گرا که جواب چپ گرا بدهند وشوروی کمک میکردبه چپ گرا که جواب راست گرارا-بدهند- دانشگاه تهران برای هیچ استادی- محققی – هنرمندی ورزشکاری کلاس راتعطیل بکند ودرحیات صندای بچیند ورادیو وتلویوزیون مستقیم پخش کرد جز بذای فریدون فرخ زاد وانهم بای بیان روشنفکری که اقایان تا روشنفکرنباشید ارزش زیادی ندارید وروسنفکر ولو قلبا باهمجنسگرای مخالف  باشد ولی برای احترام به حقوق افراد ورای افراد نبایدبرعلیه همجنس گرائی تبلیغ شدیدکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تاکتیک هم جنس گرائی-غرب برای منزوی کردن ایران ونشان دادن انکه ایران قوانین حقوق بشر وانسانیت را به ان اعتقادی ندارد- درحقیقت یک اعذوا بالله- نیم وحشی است دست به هراقدام وفریب میزند که از شیطان بیش از این انتظار نیست- بسیاری از حربه ها نخ نما شده است ودیگر کاربردی ندارد-چندعددمعدود باقی مانده است—یک از انها همین مسئله همجنس گرائی است-در غرب علنا جز گفتار که انهم بستگی به ایالت وشهرها دارد هیچگونه کمک مادی نکرده است- وتبلیغات شخصی است وحتی هزینه پزشگ دراین مورد- بسیار کم است- ولی تثیرات برروی جوانان بعلت روحی نه فیزیولوژی از چهارده درصد تا سی درصد درامریکا وجود دارد که میبایست انرا- پیشگیری کرد- دراسلام دین حنفی انرا باشرایطی جایز نمیشد که خود جناب حنفیه فرمودند من چنین کاری را هرگز انجام نمیدهم درعثمانی قبحی نداشت- بیشتر موراد ترس از ازدواج زیادبود که فرزند میاورد ومسئله ساز میشد- وحسات زنان- درایران دراین اواخر اتندکی بعلت سخت بودند برای ازدواج بسیاراندک شایعه بود که نام انرا نمیتوان همجنسگرائی نامید یکنوع تفنن بود-درغرب مشکلات کاری وخانوادگی بسیار زیاد است وهم بدنبال ارامش هستند- یکی از راه حل ها همین موضوع همجنس گرائی است-!!؟؟ واصل ریشه روانی دارد حال دربعضی موارد بیان میشود ریشه فیزیولوژِی داردکه انها بسیاراندک هستند-غرب درچالش باایران- یکی از چالش این است که ایران درمقابل همجنسگرائی  سفت وسخت است – چین کمونیست مدتها همجنس گرائی جرو محسوب میکرد وزندانی میکرد وولی هیچگونه عکس العملی ایجاد – نشد وعربستان زندانی میکند وباز هیچگ.نه عکسالعملی وجودندارد جز دادن خبر—چون پناهندگی دادن امروزه سخت شده است وایران موردی ندارد- پناهندگی بدهند- تا انجا حقیر میداد سه مورد است- یکی همین همجنس گرائی است- مورد دوم مسیحی شدن است- مورد سوم فردمی خواسته فیلمی درباره سنگسار بسازد- لو رفته وایشان فرار کرده است- در زمان شاه منحوس که تبلیغ هم جنس گرائی میشد- برای شما هم قدرت فراماسونری ایران را خوب بشناسید- قدرت سیا- فقط در دانشگاه ها استدرفرانسه سیا مداوم کمک میکند به استادان راست گرا که جواب چپ گرا بدهند وشوروی کمک میکردبه چپ گرا که جواب راست گرارا-بدهند- دانشگاه تهران برای هیچ استادی- محققی – هنرمندی ورزشکاری کلاس راتعطیل بکند ودرحیات صندای بچیند ورادیو وتلویوزیون مستقیم پخش کرد جز بذای فریدون فرخ زاد وانهم بای بیان روشنفکری که اقایان تا روشنفکرنباشید ارزش زیادی ندارید وروسنفکر ولو قلبا باهمجنسگرای مخالف  باشد ولی برای احترام به حقوق افراد ورای افراد نبایدبرعلیه همجنس گرائی تبلیغ شدیدکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ازقرار معلوم در امریکا سیاست به مارشال رومل دختر اقای ترامپ ختم میشود- که سرسخترین لابی اسرائیل است ودرپورسانتاژها که گیر اسرائیل میاید باید پانزده درصد شریک باشد وتورات به روایت انگلیسی  وبا سبک والت دیسنی اجرا میکند وهنوز پستر پیشرفت را طرح نکرده اند- ولی تاحدی شما ی طرح مشخص میشود- یا بایهود ویا به جهنم-هنوز شب چهارده ماه نرسیده است؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-شاعره ای فرمودند- زمان ما دیگر زمان لیلی ومجنون – حافظ وسعدی نیست- بایدبه روز بود فضا رادرک کرد—دوهنرپیشه معروف هالیوودی-که باهم درجند فیلم بازی کردند- مدتی باهم هستند- مجری یک برنامه ازایشان سئوال میکند- ایاباهم ازدواج میکنید- اقا جواب میدهد- که اولاز فیلتر پدر ومادروسپس دوستان-بعدهواخواهان-بعدهالیوود-بعداگر درایران بودن  جناب اقای جوان-سپس جناب اقای مهران مدیری- هردو مقاله درباره  ایرانسل بنویسند اگرخوب بودند ایرانسل تاید کند این میشود به روز بودن؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-شاعره ای فرمودند- زمان ما دیگر زمان لیلی ومجنون – حافظ وسعدی نیست- بایدبه روز بود فضا رادرک کرد—دوهنرپیشه معروف هالیوودی-که باهم درجند فیلم بازی کردند- مدتی باهم هستند- مجری یک برنامه ازایشان سئوال میکند- ایاباهم ازدواج میکنید- اقا جواب میدهد- که اولاز فیلتر پدر ومادروسپس دوستان-بعدهواخواهان-بعدهالیوود-بعداگر درایران بودن  جناب اقای جوان-سپس جناب اقای مهران مدیری- هردو مقاله درباره  ایرانسل بنویسند اگرخوب بودند ایرانسل تاید کند این میشود به روز بودن؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم لله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- وضعیت اعدام در ایران-مقدمتا-حدیثی از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- که مسلمان نه به خود ونه به دیگری ضرر نمیزند وهمچنین از دیگران هم نباید ضرر دریافت کند وبیادجلوی ضرر دیگران راهم بگیرد- ودران حالت  مسلمان نیست- یک موذی داست که بر ای ان فرد بایدقیم تعین کرد که به خوداش ضرر نزند- چون سفیه  است وبه دیگران نباید اجازه داد که ضرربزد چون موذی است-حضرت استادعظیم الشان شهید ایت الله دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیهدر باره این حدیث فرمودند که یک حدیث عقلانی هم است- اولا نشان میدهد که اسلام تابع عقل هم است- ولی اهمیت اش دراین است که که رهبر وموسس یک دین فرموده است-ئ زیرا درادیان یکنوع ضرر زدن به خود بنام ریاضت ویا بنام گذشت  ویا انکه به اسم دین  وبخاطر خداوندمنان ودین به دیگران ضرر میرساندند- درهردوحالت از دین خارج شدند وان کارها ارزشی ندارد وباید باا ن مبارزه کرد- البته راه  های پیشگیری زیاد است- ولی اگر جواب نداد وخطر شدید بود- کشتن واجب میشود- امروزه درسطح جهانی موذی گری- یک امر ساده نیست یک امر سازمان دهی شده- از طرف سازمانهای مخوف هستند که قدرت مالی جهنمی دارند واهرم قدرت دردست انان است- یک نمونه من ذکر کنم- مانیل پایتخت فلیپین توسط اسپاینادرحدود پانصدسال قبل ایجاد شد واز چهارده بخش ودهکده که اولا مستقل بودند وطبق یک قرارداد باهم مشارکت داشتندتوسط مارکوس بهم متصل شدند اسامی این بخش بسیاری از انها قدیس فلان است یک شهر کلیسائی ومذهبی بود وچینی ها وهندی هاهم همه مذهبی بودند- اخیراریس جمهور فعلی با هشداردادن به قاچاق چیان مواد مخدر به قدرت رسید- ششهزار خرده فروش را زندانی کرد بلافاصله جای انها پر شد- ششهزار خرده فروش توسط پلیس به دام میافتادند درجا کشته میشدند- باز جای انها پر شد هیچگونه  نشانی از ان که معتادین به بیمارستان برده شوندنیست ترقیبا هر یک صدوپنجاه نفر یک فرد موادفروش وجود دارد- به این ا  نه پزشک دارند نه معلم واستاددارند ونه محقق دارندوغیره چرا بای انکه سازمان های مافیائی غرب واسیا جنوب شرقی همکاری دارند هرکس کشته شود مدام العمر حقوق دریافت میکند-پس مسئله مادی زیاد مطرح نیست ضربه زدن به نسل بخصوص جوان مطرح است زیرا فلیپین یک نسل خلاق دارد- بلاترین جنایت همین است که افراد از کار کردن بی اندازند و-وبال- خانواده کنند وسپس بایک مرگ تدریجی روبرو شوند- واین مافیا با خرید حکومت وپلیس ونمایندگان ورسانه ها به راحتی کارخوداش را انجام میدهد- رژیم پهلوی هرچه معتادین میگفتند- تریاک هرات رابفروشید ما به هرقیمت انرا میخریم وهمچنین هروئین مشهور به هروئین امریکائی راهمین طور-تریاک یک  کیلو به دوکیلونیم تبدیل میکردند با گازوئیل وبنزن که سریع بسوزد وهروئین با با جوش شیرین وقرص های ارزان روانگردان سفید که پودر میکردند ومیفرو ختند-که مرض های جدید ایجاد میکرد ازجمله پلک چشم ضخامت اش چند-برابرمیشد که به چشم ماری ویا قورباغه بدل میشد وفرد مداومخ درحال خواب وبیداری بود وکمراش هم خم میشد ویک ثروت باداورده راایجاد میکرد ونسلی که از دست میرفت وباعث ناراحتی خاواده وفامیل میشدوخودبه چرخه مواد فروشی رو ی میاورد وزرنگهای انها-جزو خبر چین های مشهور ساواک میشدند درابعاد دیگرهم این سازمانها کار میکنند ودرهمه جا عامل فساد وضربه ز دن هستند بیشتر زاغه های مهمات درجنگ که منفجر شد کاراین منافقین بود- مسلم است که این افراد سازمانی مخوف مافیائی حمایت کنند وسعی کند با دلسوزی وحقوق بشر وراه مبارزه اینچنین نیست وتاثیرندارد راه صلح انگیز بایدبکار رود حکومت هارامجبور کنند که کوتاه بیایند چه نتچه دهد که خواهد دادوچه نتچه ندهد سزا انها برخورد شدید با انها است که جامعه را ساده لوح حساب نکنند ونبایدتحت تاثیر این تبلیغات مسموم قرار گرفت-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99