سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است -مقاله از جناب دکتر علی رضا اشراقیکه قبلا سردبیر بسیاری از روزنامه های اصلاح طلبان بوده است ومسئول طرح پروژه ایران در موسسه تحقیقاتی جنگ وصلح- استادیار دربخش مطالعات ارتباطات دانشگاه کاورلینای شمالی است در روزو در سایت الجزیره مقاله نوشته اند ایران درتحت اسلامی بیشتر مذهبی شده است ویا کمتر مذهبی شده است ونتجه گرفته است حزب سومی درحال رشد است وحالت منافق دارد وسرانجام خود رابه قدرت میرساند من قضاوت را بعهده خواننده میگذارم وکدهائی رابیان خواهم کرد-ولی این نکته رابیان کنم که درانگلستان دریافتم به انمیزان که مردم دینا از انگلستان میترسند از کمونیست نمیترسند ومداوم این مطلب را بامردم انگلستان بیان میکنند  ودولت انگلستان هم به مردم خوداش یادداده بود که مانظریات مردم دنا را قبول نداریم انچه خود میفهمیم قبول داریم- حال سایت الجزیره همین مطلب است لطفا ازاین به بعد در سایت رادیوروسیه مطلب چاپ کنید-ایشان مینویسد- میلیونهاایرانی مانند مسلمانان اکناف جهان خودرابرای عیدفطر اماده میکند که به معنای پایان ماه رمضان است ماه روزه گرفتن-ودرهمین زمان انتقاد ودرگیر شدن متخصصین خبره سیاسی وبحثهای داغ درباره وضعد معاصر جمامعه ایران شروع شده است ایشان به نظر حقیر میخواهد بگوید بخاطره ماهرمضان بعضی انتقادات وکشکمش ها   متوقف شده بوده است؟؟!!- ایا ایران در این سه دهه زندگانی کردن درتحت حکومت جمهوری اسلامی بیشتر ویاکمتر مذهبی شدن؟ طبیعی است حکومت مسلط سعی وتلاش میکند که قوانین اسلامی رادرتمان جنبه های زندگانی مردم تزریق کند درمقایسه با حکومت قبل از سال 1357( 1979 میلادی) بعد ایشان شرح میدهد که جواب این است  پاسخ تا امروز این است که  که مردم بیشتر سیاسی شدن تا اعمال مذهبی بیشتر عمل کنند-درسراسر دنیا میزان پولی فرد با خواست خود در زمینه ای خرج میکند یک استاندارد وملاک دقیق است- میزان رفتن به عتبات منوره – به حج- دادن نذورات به انواع واقسام دادن خمس وزکوت ایا اینها نشانه نیست؟؟ وظریفی فرمود تعداد افردی که به اعتکاف میرونند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نکات – بخش دوم-": اموزش ایده های خود پرداختند که ترکیبی از سوسیالیسم واسلام بود- ایندو سیستم هستندکه از مبنا باهم اختلاف ماهوی دارند درعمل باید یا احکام اسلامی پیاده شود ویا احکام اسلامی درضمن سوسیالیسم از مبنای سکولارسیم تغذیه میکند هردو به انسان هویت خاص خوداش رامیهد وشخصیت خاص خوداش را میدهد ودو دیدگاه نسبت به مسائل هستی وانسانی واین جهانی واقتصاد وجامعه شناسی وغیره میبخشد ودر نتجه نه اسلام خواهد بود نه سوسیالیسم وجامعه به سه گروه تقسیم میشود اسلام ناب  وسویالیسم محض وترکیبی وجامعه درخوداش ایجاد چالشی همیشگی پیدا میکند وسوسیالیسم که انتخابشده بود که متعلق به امریکای لاتین به بارنشست ودر روند انقلاب با شسکتهایزیادی پیدا کرد ونتوانست موتوری برای حرکت جامعه شود درحالیکه قدرتی مانند اسلام ناب درمقابل اش صف ارائی نکرده بود ودربلوک سوسیالیسم ندای تجدیدنظر طلبی بوجود امده بود وضعف های شدیدی در پیشرفت اشکار شده بود واز همه مهمتر تک حزبی بود ودر ضمن بیان انکه راه انبیا چنین بوده است وراه امام حسین علیه السلام چنین بوده است یک تحریف اشکار حقایق تاریخی ومذهبی بود –مبارزه مسلحانه انهم یک بعد برای پیشرفت است ولی درایران بهدهیچ وجه راه نبرد مسلحانه کمونیستی پاسخ نمیدهد چون جامعه بدوگروه کارفرما امپریالستی وگار گر انقلابی قابل تقسیم نبود تنها باید شاه هدف قرار داده میشددو راه داشت راه کمین که به چهار صد مسلسل نیاز داشت که قابل دسترس بود ودو م را تئتاتری یک گروه لباس فورم ارتش رادربر کنند وبایک تکتاک تاتری خود را به درب کاخ سعد اباد برساند وشاه را بقتل برسانند وغیرازاین- را ه ایذائی هستند که که میزانی شادی میاورنند وانهم بایدبادقت زیاد محاسبه شود  با موازین واستانداردهای اسلامی نه سوسیالیسمی-ادامه دارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم-بهاالله مدرن- بخش سوم-در زمان ناصرالدینشاه- ایشان بفکر سرمایه گذاری در اطرف تهران کرد که دو قلم بسیار مهم ایران درخت گردو ودامپروی بود که قلم سوم هم ایشان به ان  اضافه کرد تاکستان پادشاهان سابق با وجود کمبود ان هرگز دردومورد اولیه سرمایه گذاری نمیکردند که دلیلاش هنوز برا من مشخص نشده است وشایدانرا برای توده مردم گذاشته بودند ولو کمبود شدید بود ودیگر ورود بعضی کارخانجات من جمله کارخانه برق بود لذا چپاول بریا شاه وشاهزادگان بدنبال ان امرای طبقه ممتازه ازاد بود وطبقاتی دیگری هم بودند که چپاول میکردند- طبقاتی که چپاول میشدند اولین انها یهودیان ثروتمند بود ودوم زردتشتیان وسوم بازاری ها وملاکینی که شخصیت ممتازی نبودند وکسانی که قابل ملاحظه داشته باشندنداشتند وسپس دیگران ولذا علی محمد با شعار عدالت جلو امد که اول به نام نایب امام زمان صلواته الله علیه واله والسلم که دادمردمان را خواهد گرفت ومحبوبیت دوچندان پیدا کرد ومیبایست در همین سمت تا اخر عمر باقی میماند ولی خطر را هردو ابر قدرت نیروی روحانیت میدانستند که قدرت مهار رانرا نداشتند وقاجار هم خودرابه نحوی مذهبی ومخلص بعضی روحانیت نشان میداد ومیدانستند بقول بها الله زمانی انان گرگ خواهند شد؟؟!! لذل تغیر مذهب اساس قضیه هر دو قدرت قرار گرفت تعجبی نیست یک دیالتیک پیچیده در  سیاست بود درجائی باهم متحد ودرجائی مخالف یک دیگر لذا نقشه این بودکه قاجار کم کم مذهب جدیدی بپذیرد وبعداز پنجاه سال حکومت به یک حکومت جدیدی بسپارد ودروان باز نشستگی خودرا طی کند ونگذارد روحانیت حرف اخر رابزند شایع است علی محمد به خدمت ناصرالدین رفت وگفت من بزودی ادعای خدائی خواهم کرد ویک خدا دراختیار شما از این بهتر نمیشود ناصرالدین پسندید ولی جناب اامیر کبیر ایشان راکنار کشیدذ وگفت هدف سقوط حکومت تو وپس از مدتی حکومت قاجار است وناصرالدین تغیر  عقیده داد ایشان در مردم بعنوان پیامبر جدید معرفی کردند وبعدا به نام خداوند مطرح شد روسها قیام را توسط ایشان شروع کردند امری که کلیه مردم مایل به ان بودند ولی درک مردم بالاتر ازان  بود که انها تصور میکردند د ر مرحله اول اغلب کسانی که به باب ایمان اوردند ثروتمندانی بودند که ثروت انان چپاول شده بود گرچه برای بسیار سخت است که باور کنم این ثروتنمدان ریا حفظ جانشان باید سه هزارتومان به سفارت روسیه میداند تادرانجا پروندهای بنام بابی بودن بریا انها صادر شود وکلتی به انها میداند بجز شاه وشاهزادگان از امرا به پائین بهانه اولتیاتوم میداند که بخشی از ملا رابگیرید ومابقیه پس دهید وگرنه کشته میشوید وازانه کاغد میگرفتند که ملاک انها به به تیول انانها بر گشته است وسپس طبق تاکتیک سفارت ان امیر را میگشتند وملک راصاحب میشدند وهر وقت قاجار اعتراض میکردند میگفتند انها رعیت تزار هستند وتزار دستور داده است از رعیت ما بخوبی محافظت شود وچون حق با ایشان بود وان سردار حاضر به پس دادن بامقداربخشش نبود دستور قتل را صادر کردیم – از قر تالعین نقل شده است هرکس مالش راقاجار برده است ماند ما بابی شودتا انرا پس بگیرد وگرنه انسان احمقی است واینده از ان ما است وخودایشان که اموال زیادی از اجداد ایشان راقاجار گرفته بودپس گرفت بریا ایشان توسط سفارت روسیه وانگلستان مقام مرجعیتدر نجف درست کردند تا شاه هم بهراسد وایشان به همدان میاید درحالیکه به ظاهر شیخی است ودر همدان هم شیخیه بوده است به منزل یک دکتر یهودی میرود وسپس یهودیان متینگ وار که مال غربیان است وروسها میتنگ در زمان لنین از غربیان تقلید کرد ودر ایران اصلا چنین چیزی وجودنداشت دم منزل ان دکتر یهودی میتنگ دادند ومشتها گره کرده به هواپرتاپ کردند وگفتند از امروز بابی شدیم وبلافاصله املاک وثروت خودراتا حدودی پس گرفتند اگر خبرنگاری ان زمان ازانها سئوال میکرد شما مسیحی نشدید ومسلمان نشدید چگونه یک دفعه بابی شدید میگفتند برای حفظ مال بیادبخشی از شما بابی شویدتا جان ومال ما محفوظ شود وانها درحدود چهر صدنفر با متینگ به سمت سجل خانه رفتند ومدتی مشت هارا به هوا پرتاب کردند وگفتنداز امروز مابابی شدیم بعضی از ملت ایران که خصلت خاصی دارند به سفارت روسیه رفته وسه هزارتومان داده وخودرابابی معرفی کردند وتوسطایشان بادلالی املاک ازدست رفته پس میگرفتند وچناچه پس داد میشد ترور میکردند واین کلمه بابی برابر ترور است به این معنا است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نکات- مقاله مادر طالقانی ومجاهدین خلق ایران- حشمت الله عزیزی- گروه اولیه سازمان مجاهدین خلق شخصیت ها جنابان اقای محمد حنیف نژاد- سعید محسن وعلی اصغر بدیع زادگان است نقد هائیکه مطرح میشود- خدای نکرده از مقام انان کاسته نمیشود بلکه درتحت تاثیر مکتب غرب وحوزه هستم- شاگردی دردررشته دکتری اقتصاد در دانشگاه لندن از استادغول بی همتا پرسیده بود که من هفتصدکتب اقتصاد را نقد کردم ایا میتوان خودرا دانشمند بگویم- ایشان فرمودند که من  کتاب ومکتب اقتصاد نقد کردم15000 ومنبعی دیگر نیست ولی خودرا دانشمند نمیدانم!! و نقد های خودم چاپ نکردم وفقط در اختیار شرکت های معظم گذاشتم که کاری احمقانه بود-  تیمی که در دانشگاه پزشگی لندن یک ژن به پانصد قسمت مساوی تقسیم کرده بودند که بعد از سالها فکر وکار خودشان زیادبرجسته نمیدانستند ویا تحقیقات که امواج موتور قایق که در اطراف رودخانه تمیز ایجاد میشود درانطرف دریا مدیترانه چه اثری دارد ویا همین امواج دردل دریای مدیترانه روی مرجان هاچه اثری دارد جناب استاد معزز حضرت ایت الله زبرجد رحمت الله علیه به من فرمودند از غولها کوه هیمالیائی درفقه نهراس بلکه انها را سرنخی بدان که میبایست به بطن واقعی ان پی برد ومطالعات عطیمی میخواهد من بخوبی متوجه میشوم که ایشان بهفقه کلاسیک ارزشی زیادقائل نیست به فقه اشراقی از امام زمان علیه السلام معتقد است-  یک دانشجوی الجزایری گفته بود که یک استادانگلیسی پانزده سال روی ک جمله شکسپیر کار کرده است ومن سی سال روی یک حدیث علمی کار خواهم کرد—ادامه مقاله- به لحاظ تفکر سیاسی-از اندیشه ها واثار مهندس بازرگان وایت الله طالقانی تاثیر گرفته بودند- منتها رادیکالتر !!؟؟تر از انهابودند این رادیکاتر پوز است هیچ معنای علمی –فقهی اندیشه ای ندارد که ان زمان در ایران وحتی در ارتش رایج بود- از دانشکده به خوابگا هامدن بشدت خوابم میامد روی تخت دراز کشیدم درب باز شد ویک دانشجوی یهودی رشته مهندشی در خوابگاه پزشگان بودیک مجله دتایمز روی تخت من انداخت وگفت بخوان ونیم ساعت بعد میگریم نمونه ایشان در دنیا نیست وانهم بعلت فضای ایران ویک یهودی در ارتش دیدم نمونه انهم در دنیا نیست من صفحه اول تایمز باز کردم بخش نامه  ها یک نامه هفت سطری بسیار کوتاه منراجذب کرد که عنوان انبود فلان مکتب سئور رئالیسم باین فلسفه بیان شده است غلط است بعد از جناب اقای یهودی فهمیدم که چهل نوع مکتب نقاشی سئور رئالیسیم در امریکائی چند درس هنر نگرفتم هرگز درایران این  مطلب قابل ترجمه نبود ولی من نمتوانستم معادل فارسی انرا دقیقا مشخص کنم هفت بار انرا ویراستاری کردم دریائی در کوزه ای ومخواستم با شرح وبسط مطلب رابرسانم- ایشان امد گفت مقاله خواندی جریان را گفتم گفت نهبابا یک مقاله مفصل درباره نفت ایران دارد حال ترجمه ات به من بدهدگفتم نا تمام است فرمودندماخودمان ویراستاری میکنم من ترجمه دادم وشروع به خواند مقاله کردم ان زمان این نوع مقالا ت راسیاه میشد یک دفعه متوجه شدم دادمیزند حسن بیا حسین بیا امدم بیرون دیدم جمعیتی بیرن اطاق نشسته شده است به ایشان گفتم این ژست است وپوز است ایشان فرمودندالبته که ژست است وپوز است از ریس دانشگاه تا دربان همه ژست وپوز هستند جریان گفت که چهل مکتب اسیت .چهار مکتباش  بزودی کتاب اش میاید ما در انفتاتر دانگشاه هنر زیبا روی این مقاله یک کنفرالنس میگذاریم درخاور میانه راخوهد لرزاند جریانات بعدی به ماند که من از ترجمه ان سخت ناراحت شدم-درارتش المان تاکتیک علمی معروف اش مشهور تاکتیک دوتیکه است وامریکائی افسران المانی را گرفتند وبه امریکا بردند وانها را باخودهمرا کردند یک تاکتیک بچه گانه دوتیکه را اخر جنگ زدند پس از چنگ انرا ارتقا دادند به نه تیکه که میریت وتمرین وحشتناکی میخواهد حتی سه تیکه نبوغ مسلم میخواهد- درجنگ بریا عراق یک دوتکیه ناقص زدند وعراق یک سه تیکه قابل قبول زد همه گفتندکار مستشارین روسی بوده است ولی بعد مشخص شد که اینچنین نبوده است درجه دارمن امد گفت بزودی شمارابه جبهه میبرم سهتیکه وبعد چهارتیکه تاشش تیکه میزنم- روزی من کتاب جناب عظمت حنیف نژاد در دست داشتم توی خیابان برخورد کردک بای ک عظمت که معلم زبان انگلیسی بود وبسیار متعصب مذهبی که بعدا به حجته پیوست ایشان مطالعاات زیادی به زبان انگلیسیدر تاریخ ادیبات زبان وادیان شناسی داشت ومداوم دربحث ها کد میاورد وهمین باعث شد من روز اوا پول قابل ملاحظه در لندن کتب ادیان شناسی خریدم- ایشان کتاب را ازدست من گرفت وفرمود بچه بازی هم حدی دارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-وقتیکه اسرا ئیل گرگ صفتان را بر روی کار میاورد غرب باید سگ صفتان را انتخاب کند شریرانی که تنها هنرشان شرارترا با لطیفه بیان میکنند- کودکانی که رای بزرگان را درک نمیکنند  وتاکتیک مقابل انها را باید از تئاتر های کمدی – تراژدیک وینی اقتباس کرد- سبز بودن مدتها است که دیگر  انتخابی ندارد- امید به اصلاح ودرمان رابایدبه نسل های اینده داشت- وجواب انان یک حماسه است-که جهان منتظران است- تیغ هاشمی با کمربند علوی وانبوه سلمان های فارسی وهلهله مردمان ازاده با سرعتی چون برق پاهای استوار وچاره اندیشان مطلع که مداوم به انها اخبار میرسد ورودشان شگفتی ساز است همچنان که خروجشان- با جنگ صمیمی ودلشاد هستند وهرچیزی را از راه درستش بدست میاورنند وبسیار هم باهوش هستند وگوئی یک فامیل بزرگ  کامبیاب میباشند وهمه پرستار یک دیگر شده اند اینجا است که بهشت به سمت انان خم وتعظیم میکند واز ماهی تا ماه برای انها شعر میسرویدکه شایسته ان هستند وراه چاره برای ملت های رنجور دارند وبدترین حکومت های تاریخ- حکیمانه نصحیت وموعظه میکنند وبدترین های انهارا ازجنایت دور میسازنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بنابر سایت اخبار عراق – سفارت امریکا در بغداد- دریک خبر رسانی در باره حمله به کمپ اشرف در روز یکشنبه انجام داد- بیانیه ایکه به سایت اخبار عراق رسیده است:" سفارت امریکا بشدت این رخداد وحشتناک را محکوم میکینم؟؟!! که امروز در کمپ اشرف رخ داده است که توسط منابع مختلف گزارش شده است که درنتجه ان منجر به مرگ وجروج شدن احادی شده است که مقیم انجا بوده اند تسلیت ما برای خانواده قربانی های وکسانیکه  امروزمجروح شدهاند ومزخرفات دیگری در اخر وما موکدا خطاب به سازمان ملل متحد  بریا یک تحقیقات کامل ومستقل در باره این حادثه تراژیک انجام دهد ونسبت به انچه درک میشود مسئولیت با اعتبار کامل دارنداقایان خودشان به کوچه علی چپ زدند هرچه ازداخل فرقه رجوی دیکتاتور فرعونی وخارج گفته میشود کر میشوند وخر خودرا میرلنند وماهم بایدمتقابلا امریکا نسبت به حقوق  مظلومیندر کشور خوداش محکوم کنیم وسازمانملل راتحت فشار حتی ریس انرامورداستیضاح قرار دهیم واسلحه های استراتژیک در سوریه ولبنان جواب دهن کجی انها رابدهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به عظمت امام صادق علیه السلام- از جنگ کره شستشوی مغزی شروع شد که فرد بدون انکه شکنجه شود توان خودراازدست میدهد ونظریات دشمن خودرا میپذیردو-امروزه معتقد هستند که ما مداوم درحال شستشوی مغزی هستیم واز جمله عواملی که شستشوی مغزی میکند ایدولژی های خاص وبعضی مذاهب هستند- جناب اقای چامسکی یک بحث دقیقی دارد وان این است که باالهام از ایشان  این نتجه بدست میدهد که بشر ازدوبعد که مانند هیدرژن واکسیژن که تشکیل دهند اب است ما  بعلت انکه قدرت انفکاک داریم (انتزاع) میتوانیم هیدرژن اب ویا اکسیژن اب را جدا گانه مورد بحث قرار دهیم ولی درعمل امکان پذیر نیست انسان هم ازدوبعد عقل واحساس تر کیب یافته  ایندو مانند اکسیژن وهیدرژن فکر مارا میسازد ویا ایده رامیسازد که عقل باطن واحساس ظاهر است ویا باطن چهار چوب احساس است همانطور که علمای اسلامی هم بیان میکنند احساس  زودبجوش میاید وعقل دیر بجوش میاید وکارش هم فنی است لذا همه انسانها به نحوی درتمام  ابعاداحساسات انها بر عقل انها برتری چشم گیر دارد ولی امریکائی به نظر ایشان که درست است احساساتی ترین مردمان هستند چرا چون تاریخ جوانی دارند که تجربیات تلخ کم دارند وهمیشه باپیشرفت های محیر العقول روبرو بودند کار کمی تخصصی راحت وپول زیاد درست مانند جوان وادم پیر- لذا ایشان سعی میکند که به این احساسات ها یک چهار چوپ عقلانی بدهدچنینی هادر فروش کالاهای خودشان از روش  خاصی استفاده میکردند که امروزه به ان  شستشوی مغزی گفته میشود که انرا –هسی –نائو- گفته میشد وسپس در سیاست وامور های اداری هم بکار میبردند که امروزه به انهم کنترول مغز هم نامیدندکه موارد زیادی در مدارس بیمارستانها وارتش افراد حکومتی  و ورزش ودادگاه ها وتجارت  ها بخصوص دربیماران روانی  کاربرد خاصی پیدا  میکند در حقیقت تحمیل یک ایده است ولی به ارامی وارد مغز میشودولی بدون ا نکه فرد متوجه شود دارای خصوصیاتی است که درمغز شما لانه میکند وفرد هیچگونه تحمیلی را حس نمیکند که درتبلیغات تجارتی ها حساب شده انرا میتواند یافت تکنیک کار این است- ایده بدون همراه یک بحث جدلی وارد میشود وباز همراه ان انواع تفسیر های باز وجود ندارد ولی دارای مانورهای فراوان ومختلفی دران است که با اصرار  به شناخت ان همره داست این مرحله را مرحله ناخود اگاهی میگویند- فرض کنید یک زوج شمالی مدتی کار یدی کردند وسپس وامی گرفتند وقایقی وتوری در طوفان برای باماهیگری به دریا رفتند قایق غرق شده است در سرما شنا کردند به ساحل که رسیدند بیهئوش بودند ویک جناب دکتری که با خانواده از کناردریا رد میشده است انها رانجات داده است وجنس های مختلف از جهای مختلف اوردند وسپس  خانم بایک تور به انگستان امده است ومتوجه شده است که همه ئکار راحت واسان وبا کم دادن مالیات تسهیلات زیادی دارد اینجا است که از مذهب ورژیم قهر میکند که انهارا شستشوی مغزی کرده اند حال اگر یک مطلب بسیار سطح بالا وپیچیده ومزابق نبض ایشان که اندکی راحتی وخوش ایندی بدهد والهام بخش باشد تاثیرات خود را میگذارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99