سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- کارشناسان سیاسی-درحال گمانه زنی هستندکه اقای اوبا ما واقای پوتین هرکدام چه نقشی رابازی میکنند-ملاقات سران رابرا ی کاخ سفید نا ارام وخالی از لطف وهمراهی میدانندواقای اوباماسعی میکند که مسئله جنگ را ازکول خود بر زمین بگذارد اگر این شانس رابدست اورد ومسائل دیگرر ا محور قرار دهد- اقای پوتین این فرصت رادارد که خودرا بالاترین چهره سیاسی نشان دهد درپی بی فروغ کردن همتای رقیب خودکه فردی مرددوقر وقاطی ودارای کمترین حمایت از جوانب سران نشان دهد واورا یک جنگ طلبی  باحربه بمب شیمیائی بدون دلیل متقن  میخواهد اقدام نظامی بر علیه سوریه انجام دهد- اقای اوبامادرتاکتیک متقابل میخواهد چهره اقای پوتین رابه نحوی ترسیم کند که مانع از بدست امدن عدالت در سوریه است وبیان کند که اگر کشورهای دیگری دلیلی بران دارند که چنگ با سوریه نبایدشود مختار هستندوامریکا دارای دلائل متقن است که میبایست بجنگد وعلاوه بر این جنگ بعلت انکه مجلس بروقوع ان رای یک امر حتمی است ولی قابل بحث برای نهائی شدن میتواند رخ دهد ایشان  باید بداند هر اجماعی محصل نیست وهمانطورکه موردبحث واقع  شده است درحالیکهمجلس امریکادر تمام جنایت اقای اوباما شریک است ومانند دروازبان تیم فوتبال است که به موقع گل میزند  نظر بر ان است که سران سیاست منافقانه بااقای اوباما ربروشوند دلیل اش واضح است بابیانات مفصلی که درباره صلح کردن یکباره طومار انرا پاره پاره کننددلائل احمقانه اقا ی اوباما مزیدبر علت شده است هر شورشی که گشته میشود صلح جهانی به هم میخوردمنافع اسرائیل وامریکا وتهدید دوستان ایشان هم درخطر است یک فرد خطا کار در امریکا که به حبس ابد محکوم شد و640 جرم وجنایت داشته است؟؟دادستان فرمودکه کوچکترین جرم ایشان ده ها سال زندان دارد وایشانپس از یکماه حبس چندی پیش باملحفه خودکشی کرد واجازه ندادن علتهای روانی ایشان رامتخصصین موردتحقیق قراربدهند بیشتراینافکمی مشکوک استحال جنایتهائی که اولا بهاالله وبعد مسعود رجوی وشاه وسرانجام شورشیان سوریه انجام دادند که هزاران بار بیشتر ازان فردمیباشد نبیادانهارامحکوم کردبلکه بعنوان سمبل ازادیخواهان خاورماینه وجهان معرفی کرد؟؟!!-ادامهداراد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-در سایت های خبری خارجی – خبر داغی چاپ شده است- که فرمانده سابق ارتش سوریه به کمک غرب وباطراحی امریکا وروسیه به ترکیه وارد شده است تا نقشی درحل مسئله جنگ داخلی سوریه داشته باشد دور از انتظار نبود- دلائل شخصی است- حالا که امر یکا مصمم به ورودبه چنگ  گرفته است گرفته است سوریه بیاد باخطرناک ترین مواد شیمیائی ومیکروبی تلافی کند وبگوید کار خود امریکائی هابوده است مداوم ماراتهدید میکردندکه بدنبال گاز شیمیائی هستیم ولی کارخانجات بسیار خطرناک ساخت مواد شیمیائی رابه عربستان داده اند- خدابه ما رحم کرد که به خاطره گاز های شیمیائی که عراق میزد نیروهای ما درحال ریزش بود ومیبایست نسبت به گاز های شیمیایئ عربستان منطقه احساس مسئولیت شدید کند سر لشگر حبیب به علت اعتراض به نحوی برخورد اقای بشار اسد نسبت به معترضین از کار بر کنار شد وبان میکند فرماندهان سنی معترض بهجنگ از کار بر کنار شدند واز لحاظ نظامی کاری درست است به نفع هردو است وحضرت علی علیه السلام هم چنین عمل میکردند ایشان دروغ هائی ساخته است که اخریت اخیاران است که بین فرماندهان علوی ارتش اختلاف شدید رخ داده است ودرحال انشعاب هستند اقای اوباما به محض ورودبه روسیه فرمودند که جهان به سمت خط قرمز درحال کشیدن است عجب که که متوجه شدن از لحاظ دیپلماتیک این خود یکنوع عقب نشینی است واین امریکا است که باید از اوهام بیرون اید نه فرماندهان علوی وسنی اقای بشار اسد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جناب اقای اورلاند ریس جمهور فرانسه با ژست دانشگاهی فرمودند من راه نجات فرانسه از این مشکلات میدانم   وخبر نگاران طرفدار ایشان را یک فردی که زیر نظر سیاست مداران بر جسته کار کرده است واستادبرجسته اقتصاد است وتئوریسین حزب سوسیالیست است معرفی کردند که ایشان اشتباه اقای بلر وریس جمهور سابق رافرانسه نخواهد کرد .خود را از امریکا واسرائیل تا حدودی بر کنار خواهد ساخت ودرمجلات به رهبران اینده فرانسه هشدار دادند که انقلاب  بزرگی در انتظار فرانسه است وفرانسویان متخصص انقلاب ها ازنوع غربی هستند حال این امکان وجود دارد که موشک های روسیکه از سوریه پرتاپ میشود به ناو وناوچه امریکا برخورد کند که بریا پهلوان  ولوطی ممکن است که افت بیاورد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اسلام وحقوق بشر- بخش دوم- اینده روابط بین اسلام واعلامیه جهانی حقوق بشر-درسئوال  -مقایسه اسلام با حقوق جهانی بشر- ما میال هستیم که نقل قول هائی پارای گرافی  هرچند بسیار کم از کتاب ": اسلام وحقوق بشر":اقای محمد ظفر الله خان که ریس شورای عمومی سازمان ملل متحد در دوره هفدهم وهم چنین معاون هیت قضاتدادگاه بین المللی لاهه درهلند بودندکتاب ایشان نشاندهنده تلاشی درمورد یک مطالعات مقایسه ای درباره اسلام وحقوق جهانی بشر است که فرازی که ذکر خواهد شد از صفحه140-143 است- اعلامیه دربر گیرنده ومشخص کننده جنبه های خاصی از زندگانی انسان وروابط اجتماعی ان است ومیبایست- یس لازم است ونباید ازان دوری کردکهکوششی زیادی را انجام داد که به ایده ال رسید در ابعادقانونی ومدیریتی وقوانین حقوقی که حافظ منافع فرد  وحقوق ازادی عمل فرد است- قانون به تنهائی سودرسانی نخواهدداشت با معنای مشخص اش وروش تحقیقاتی اش که لازمه ان است بر ای نائل شدن به درک حد اعلائی ان وگرفتن کاربردحدنهائی انقلابیان در ابعاد مختلف زندگانی افراد شود- اخلاق خالص ومعنویت درجنبه های مختلف زندگانی انسان- که انتظار ما این بود که تا امروزانهاکه همچنان بدون درنگبادرگیر شدند درتمام جوانب رندگانی بشر انها را بخوبی هدایت کند- مارا به ماورای درجات عینی اشان  برساند نه تنها انجام ندادند- بلکه مارا باجهان اخرت هم اشنا ودرگیر نکردند-حتی این اندیشه که این محدودیتهای سازمان دهنده فومورل های که حقوق بشر بر ای ساختن عصر امروز بر پایه بیشترین تواف ورضایت دستجمعی شود نشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-وهابیت یون ازاددرحلقه جاذبیت  بوجود اورنده ان-تحقیقات در شاخه مذهب اهل تسنن نشان مدهد که سیر دوار مذهب اهل سنت مداوم پس از سیر قابل قبولی از تمدن وفرهنگ جامعه عقب میماند وجدال ها بوجود میاید ولذا شخصیتهائی دلائل انرا بعلت جداشدن از اسلام ناب اولیه وساده کردن ان وتزریق اهدافی که جاذبیت جدیدی رابوجود اورد  به احیا ان دست میزنند-که اخرین انها ابن تیمیمه است که دران جاذبیت ها میتوان یک سری جهاد جدیدی خلق کردکه برای نسل جوان که جنگ دوست هستند شوق وذوقی را ایجاد کند وجهاد میتوانست ازادی وعدم تحرک وبعضی مخالفت هارا کنترول کند وافرادرا به جهاد مشغول سازد- عربستان قبلا اکثریت مساجد غرب را درتحت کنترول خودداشت وبشدت توسط غرب تقویت وحمایت میشد کارشناسان دلیل حرکت جدید وهابیت در افغانستان وسپس در روسیه بعدادر شبه قاره هند وسرانجام درغرب کاهش تاثیر انقلاب ایران درافغانستان وسپس روسیه وچین وبعد در شبه قاره هند وسرانجام درغرب میدانند وجالب است که در طول تاریخ مذهب تسنن  عامل مهم کنترول جهاد با شیعیان بوده است -عملکرد متعصبانه و احمقانه در افغانستانکه دران زمان وهابیت یک پارچه بود اثار مثبت خودرا بکلی از دست داد- وشکافی عمیق بین  وهابیت درعربستان باقطر وکویت بوجود امد ولذا عنوان سلفی یعنی پیروی از نسل اولیه اسلام که وهابیت تاسه نسل راتعین کردمعنا میداد بجای وهابیت گذاشته شد وعربستان به نشر کتب نفیس وبسیار ارزان قیمت درباره علوم اسلامی حتی بزبان انگلیسی اقدام کرد که کار چاپخانه های غربی را کساد کرد- حادثه برج های دوقلو در نیویورک کمک فراونی برای تغیر نام وهابی به سلفی کرد بطوریکه از1500 مسجد در انگلستان یک چهارم در اختیار سلفی ها قرار گرفت که همکاری قابل قبولی با سامانهای اطلاعاتی غرب برای بدام انداختن مسلمان وهابی تندرو انجام دادند-پرفسوردنیس مس ئون_اسلام شناس مشهور انگلستان دوسال  بعنوان رهبر یک تیم تحقیقاتی در باره تعلیماتی که در مساجدانگلستان میدهند کشف کرد که بعضی کتب عربستان بامهارت نفرت بین مسلمان ویهود ومسیحیت وتشویق به جهاد را تعلیم میدهد که دریک چهارم مساجد تعلیم داده میشود درحالیکه ملک عبدالله همیشه بعنوان یکمهمان بسیارمهم وبا افتخار درغرب مورد پذیرائی واقع میشود؟؟!!( عقل سلیم میگوید اینهم کارخودغرب است) وقوانیکه تعلیم به نحوی داده میشدکه همجنس بازان رابایدسوزاند یارجم کردویا از ساختمان بلندی به پائین پرتاب کرد وهر جا انها سالم ماند با سنگ زد ونیمی از مسلمانان انگلستان قادر به  صحبت به زبان عربی ویا اردو نیستند وتنها ازطریق زبان انگلیسی  به حقایق اسلام پی میبرند بیشتر این کتب در در مساجد شرق لندن پخش شده بود که موردبازدیدپرنس چالرزبوده است منش فرقه گرائی وخودرا از جامعه غیر مسلمان جدا کردن راتعلیم میدادند – اگر خوب دقت کنیم بامنش اولیه بابی ها یکسان است- رونمائی از این مطلب زیادهم بکر وتازه نیست واین خصوصیات جوانان مسلمان افراطی قبلا هم شناخته شده بود دراوائل سال کانال چهارتلویزیون یک گزارش افشا گرانه ای را نشان داد فیلمیکه موعظهائی را نشان میداد که یک دی وی دی- در داخل کتاب ها که در درون مساجد بودندکه بطرز ماهرانه ای کلمات ناشایست وپر از نفرت برعلیه مسیحیت ویهودیت بود وازادی رامحکوم ودعوت به جهاد میکرد- کاملا مشخص است که میخواهند یک موج دولبه رااز غرب بوجود اورند که یکل لبه ان تاثیر در منطقه اسلامی خاورمیانه ومناطقی که قبلا ذکر شد بگذارد ویک لبه ان این قدرت به سیاستمداران غرب بدهدکه بتواند بر موج سوار شوند وسیاست از نظر غرب همین است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مقدمتا بحثی درباره خلافت که عزیزی پیامی گذاشته بود- که با بحث دوم من که تنها نیروئی که غرب در ایران میخواهد به رهبریت واقعی برسد بهائیت است ودیگران عوامل اجرائی انان هستند-خلافتدرحقیقت مبنای عرفی دارد عرف که روی ان غرب زیاد کار کرده است به دلائل زیادی بسیارپر قدرت است- اولا کسی انرا بوجود نمیاورد وجبری هم نیست ومورددلخواه مردمان است وهمیشه با نظریات وخواست مردمان تغیر میکند وتمام ابعاد روحی انسان طبیعی را پوشش میدهد وبه مسائل روز ونیاز ها توجه دارد- درکتابی درباره شیوخ اطراف مدینهکه قابئل کوچکی بودند که از طریق دامپروی معاش میکردند در زمان خلافت حضرت علی علیه السلام رهبر یک قبیله کوچک درجمع خبره گان میگوید بهترین رهبری که تا به حال عرب دیده است ابو سفیان است ولی دو ضعف بزرگ داشت یکی به قبائل کوچک راتحقیر میکرد ودوم کمبه بازی میگرفت وپول کم به شیوخ میداد ولی هرگاه از ایشان پول میخواستیم میفرمود کاروانها منجمله کاروان منرابزنید وکاروانش به ما که میرسید میزانی بار رابرای ما جا میگذاشت وبعد سلطنت در اعراب عرف شد با بعضی رهبران اموی بخصوص رهبران دوره های اخر وعباسیان درگیر شدند ولی کاری به سلطنت نداشتند- وغرب درایران گر وهی میخواست که به رهبری برساند که عرف جدیدی درایران ایجاد کند کهاولا ایران محل ازمایش عرفی باشد که چندین سال بعد درانگلستان میبایست پیاده شود- یک استادانگلیسیدر دانشگاه دلندن از منرسیدبه نظر شما فرهنگ غربیچرا رشد زیادی ندارد گیرش درکجا است ومنجمله چراایرانیان زیاددرسن بالا بدنبال معشوقه نیستند که درغرب رواج دارد به نظر حقیر برای مردان سیاسی ایجاد امنیت هم میکند مدرن بودن بهائیت خود غربی رابه تعجب انداخته است- یک زمان در اطاق معاون دانشکده زرهی بودم بحث بهائیت پیش امد ایشان فرمودند- تمام اطلاعات ارتش به مسشتاری امریکا ویک گروه متخصص بهایت داده میشود وفرماندهان بالا خدمت شاه رسیدند وگف بفرمائیئد – وشاه فرموده است هر نظری دیگریداشتید من میپذیرفتم ولی اینظر نمی پذیرم ودیگر درباره انها سئوال کنید وانها یک سازمان جاسوسی دقیقی داشتند که روی تک تک افسران کار میکردند ونسبت به دیگر وزراتخانه اطلاعات سطحی جمع میکردندوتنها گروهی هستند که پول نجومی دارند وتیم های انهارا به تمام کشورها فرستادند واز سران کشورها اجازه فعالیت گرفتند وتخصص های پیچیده وخاص تنها درمیان ایرانیان به یهودیان وبهاهئیت اختصاص دارد—در زمان بهااللهگروهی از متخصصین انگلیسی  به دولت وقت ایران وبهاالله گفتند که ایران حداقل به پانزده هزار قانون نیاز منداست تابتواند مشکلات خوداش راحل کند نه دولت وقت ایران قبول کرد ونه بهاالله وایشان درطول زندگانی اش چهارده قانون وضع کرد که تمام ان قوانین به نفع انگلستان بود فقط هشت تای ان به نفع ایرانهم بود وشش تا ان  بضررایران بود ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سه شخصیت  جنابان سعید محسن-محمد حنیف نژاد- علی اصغر بدیع زادگان-   رحمت الله علیهم اینان چومن بچه مذهبی ومسجد رو بودند وزیر نظر حضرت استادمعزز ومجاهد کم نظیرایت الله طالقانی رحمت االله علیه بودند گول رژیم رانمی خوردند  ولی بیدقتی کردند افرادمانندتقی شهرام و بهرام ارام را وارد گروه کردند-بریا من مثل روز روشن است که انزمان تاکتیک غرب که درسراسر دنیا جواب مثبت میدهد والان در سوریه جواب میدهد- گروهبان من مسائل برای من روشن کرد پلیس تهران توی روزنامه مینوشت فلان کس دزدی را بهع پلیس اطلاع داده است ومژدگانی دریافت کرده است ویا جنس دزدی خریده است به پلیس اطلاع داده است پاداش دریافت کرده است در اوائل این دروغ بود بعد معلوم میشد سیهزارتومان وام کم بهره میدهند- درنتجه افرادرا وسوسه میکردند ومی رفت لو میداد در ارتش هم همین کار را میکردند غرب به همین تاکتیک در روسیه جاسوس پیدا میکرد در خوابگاه ارم دانشگاه هفده دانشجو در یک تشگیلات سیستمی ساواک بودند یک دانشجوی مهندس در راس بود ودودانشجوی مهندس معاون ان بود اینها از معتادین خاصی حمایت میکرد یکی از معاونین انها که بعد مشخص شد نزد من امد که با این گروه معتاد همکاری در ترجمه کنم پست جالبی بعد خواهی داشت این معتادین جریان خاصی داشتنددانشجویان باانها درخوابگاه برخوردکردند نمایند علم گرانترین خانه شیراز که فقط ولیعد کویت میتوانست اجاره کند ساواک فلیم های  مستهجن امریکائی که بظاهر مطالب بسیارروشنفکر انه دارد ساواک در اختیارانها میگذارد وانهارا ترجمه میکند  ولی ظاهرا انها ترجمه کردند وداد سخن درباره انها میدادند در موزیک همین طور ودر ادبیات همین  به همین نحو –  گروهی  ازدانشجویان بااین گروه مخالف میکردند سر گروه یک دانشجوی مهندسی ممتاز بود از بهترین دانشگاه امریکا پذیرش گرفته بود به سفارت امریکا میرود گویا فردی که ویزا میداده است فارسی بلد بوده است به ایشان مگوید دیگر به اینجا نیا من به شما ویز انمیدهم گفته بودچرا جواب داده ب.ود درامریکا عدهای دانشجو معتاد هستند وعدهای دنبال فلیم مستهجن هستند شما برای انها مزاحمت ایجاد میکند وهنوز شما حقوقبشرا درک نمیکنید گفته بود کمن کارهای نبودم جواب دادبود دروغ هم میگوئی ولیست اسامی وتمام حرفها واسم افراد جلوی ایشان گذاشته بود یکی از معاونین گروه ساواک تصور میکرده است به ایشان سیصد هزارتومان پاداش میدهند وبه نزد نماینده اقای علم که درقبلا در دانشگاه شیرازدر کاخ میرود وایشان بیست میلیون تومان پاداش میدهد واجازه یک شرکت  واین مطلب خودایشان نقل کرده است-در سوریه برای بعضی ماهانه تا پانزده سال بعضی تا بیست وپنج سال  ماهانه 15000 دلار دربانک سویس که در سراسر دنیا میشود گرفت وکسی قدرت بلوکه کردن انرا ندارد پرداخت میشود وبرابعضی بین بیست وپنج هزار دلار برای سی سال پرداخت میشود برای من روشن است که تق ی شهرام وبهرام ارام ساواکی بودند وهرکس تصفیه کردند دستور ساواک بوده است ولئ ساواک تقی شهرام به لجن بکشد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99