سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- برادران سوری که علم مبارزه باکفر مدرن بر دوش میکشند باید ایدولوژئی وعملکرد غرب بدون اغماض زیر ذربین بگذارید وبشدت نقاط ضعف انرا بکوبید وسعی کنند تمدن ناب اسلامی جایگزین کنید کاری است واز هفت خوان رستم انها را عبور دهید دراصل اول انهاچنین کردند وما درست برعکس بی در پیکر بودیم شیفته  مجاز شدیم وانها توانستند از این رهگذر توشه های مخربی برای خود پیدا کنند که سرانجام برای انها به جای دوا درد خواهد اورد وجهان بیدارخواهد شد- وراه نورانیت وملکوتی را خواهد رفت انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مسئله برده یک امر امضائی است یعنی ساخته وپرداخته بشر است مانند نادان بودن کسی فردی رانادان نمیکند فرد خوداش نادان است ودرجائی دستورنداریم که برده بسازیم که مثلا تناقض در قران ایجاد شو.د یا سک سیکل بوجود اید که اول برده بسازیم وسپس انرا ازاد کنیم- درز مان صدر اسلام بردگان یابعلت مسائل اقتصادی بوده است که تعدادانها نمیتوانسته زیادباشند ویا درجنگ ها گرفتار میشدند که بعلت انکه درامر جنک متحمل هزینه شده بودند ویا بعلت انکه ثروتی بدست اورنند برده بوجود میامده است البته درموردکنیزان میزانش به مراتب بیشتر ازمردان بوده است وقیمت انها بیشتر بوده است- اسلام انها رادرسطح بچه ها طبق بندی کرده است واقع امر همین بوده است دلیل خریدن برده وکنیز بخوبی اگر کمی دقت شود علت نخستین ان تربیت افراد است بعد کاربردهای دیگر است که این افرادبدست افرادناباب نیفتند زیرا بخوبی روشن است غالب انسانها دین جغرافیائی خودشان رادارند وبرده وکنیز درنهایت دین ارباب خود راپیدا میکردروزی درلندن یک دانش اموز ایرانی ازمن خواست به کلیسا برویم ویک کلیسا کاتولیکی بسیاز زیبا وبزرگ را معرفی کرد مادونفر درجائی نشسته ایم وکلیسا بسیار طویل وملو از جمعیت بود خانمی که ناظم بود مداوم بالا وپایئن میرفت به محض انکه مانشستیم پشت سرما ایستاد بعضی خارجی ها درضمن خطبه سیگار میکشند که به انها گوشزد میشود ویا صحبت میکنند مداوم به گوش زدمیشوند ویا سئوالی دارند پاسخ داده میشودصحنه بالا بوددروسط دیوار بالای صحنه یک صلیب  با مجمسه نیم لخت حضرت مسیح علیهالسلام؟؟!! وسط دیوار ولی بسیار زیبا کار گذاشته بودند ویک تابلوی بسیار ساده وبا رنگ بسیارساده وبیفروغ از حضرت مریم سلامالله علیها در کنار گوشه دست راست صحنه بدیوار تکیه داده بودند ولی ارتفاع ان به دومتر میرسید کمک دستیار شمدان بعنوان سمبلیک به سمت صلیب میبرد وباز میثگردانند وباز به سمت تابلوی حضرت مریم سلامالله علیهامیبرد وباز میگردانند که یعنی ازانان نور علم ودانش وتقوا گرفته میشود باسرعت عجیبی وحرکات خاصی تاثیر گذار بود وبعد ازمدتی ورفت کنار تابلو زانو زد وتعظیم کرد ودست را بروی سینه صلیب زداین رفیق از اخان پرسید چرا شما تابلو ی حضرت مریم  سلامالله علیها والها والسلمه را  مانند مجسمه حضرت مسیح علیه السلام  بالا نزدید؟ ایشان فرمودند برایانکه کشیش مجبور به تعظیم شودوارزش مقام زن مشخص شود؟؟!! چند قرن گذشته است که مسیحیت به این فکر رسیده استدرحالیکه پاپ ها یک دوجین زن همیشه درکنارشان بوده است که بهترین زمان ومکان را  برای ایشان  بوجودمیاورده است وکسی نیست که ارزش زن رابخوبی نفهمد ولی زنان که به مراتب کمتر از مردان شیطان بودند ولی پچیدیگی وتنوع زیاد واثر گذاری به مراتب بیشتر باعث مید که بعلت عدم چهار چوب دقیق زنان را شیطان مردان بنامند لذا قران وسیله تحول دربردگان رامشخص نکرده است زیرا هم باز مان فرق میکند وهم کلی گوئی کرده باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تجزیه وتحلیل استنباط درک جناب اقای اورام نوام چامسکی- بخش دوم-در بحث های حتلف بیان شد که اقای چامسکی در مدرسه توسط دبیران خود فقط تا انجا استاد بحث سلسله مراتبی از بالا به پائین میکند که برای اوموضوع یقینی است وسپس بحث رابه کمک دانش اموزان باکمک دبیران خودره کشف حقایق میپردازند واین امرتنها درجامعه باز رخ میدهد نه جامعه بسته انند جامعه کمونیستی شوروی ومانندان وعلت پیشرفت وشوق وذوق در افراد هم درغرب بیش از جوامع کمونیستی است درنتجه پیشرفت هم بیشتر است-لذا ایشان از ایدلوژی های مداربسته سلسله مراتبی از بالا به پائین منجمله کمونیستی و وسوسیالستی کنار کشیدند ومنتقد سختی برای انها شدند وچنینی شخصیتی ها ئی که درراه علم سعی میکنندکه به حقیقت برسند عمر گرانبار خود راوقف ان میکنند وهمچنان به دست اوردن حقایق متعهد هستند ونفع مادی که نمیبرند بلکه ضربه هم میخورند از فرشتگان بالاتر هستند یادی از استادمرحوم ایت الله عزیز زبر جد رحمت الله علیه ووالسلم بکنم ایشان تعریف کردند در فتوائی درخدمت استادمعزز ایشان تمام نظریات مراجع اعظام مطرح شد وایشان یکی را انتخاب کرد ومن هیچکدام راقبول نکردم وحتی ساده لوحانه میدانستم از مدرسه بیرون امدم کوچه را طی کردم وارد خیابان شدم به نیمه راه بقول ایشان به کمر کش خیابان که رسیدم که بعد ازطی همان مقدار در خیابان بایدبه سمت چپ میرفتم با حادثهای روبرو شدم وباخود گفتم سمعا وطاعتا  به مدرسه باز گشتم وبه استادگفتم نظر شما پذیرفتم- وتردید از من است سه سال ویا پنچ سال برای انکه انرا بر اساس فقه کلاسیک مستدل کنم مداوم کار میکردم وراه به جائی نمیبردم- یک روز خدمت فرزانه دهر ومجتهد کم نظیر حضرت ایت الله العظمی گلپایگانی رحمت اله علیه والسلم بودم طلبه ای درحال بحث فقهی با ایشان بود ورفت من روبه ایشان کردم گفتم این شوت کیست وشاگرد کدام استاداست که اینفرد هنوز الفبای فقه راه نمیداند پس از ده سال کار- حضرتش فرمودند شما عجله کردید ایان عام صحبت نکردخاص صحبت کرد وسه فاکتوررا لحاظ کرد وناگهان من زیرورو شدم ومسئله برای من حل شد گفتم به جنابش ادرس ایشان رابه من بدهید که من بایکجعبه شیرینی به خدمتاش بروم وهم عذرخواهی کنم وهم شیرینی رابدهم ایشان دلیلش راپرسید ومن جریان راگفتم وایشان فرمود فردا بزا ایشان میاید وشما شیرینی باخود بیاورید وجلوی من از ایشان عذر خواهی کنید وایشان را درجریان امر قرار دهید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سئوال وجواب باخانم کریستی- بخش سوم-دنباله بیان خانم کریستی- وکاملاواضح است که بستگی به کشور خاص دارد ولی اغلب کشورهای جزیره ای کوچک سیستم( قضائی) خودرا تکامل بخشیدند که قانون دان خارجیقادر خواهد بود که در داخل سیستم موردبه مورد را باقوانین تمرین وازمایش کند- بعنوان مثال من در دادگاه جزیره کارئیب حضور پیدا کردم- دلیل تعداد کم قضات درانجا بعلت بسیار کوچک بودن دادگاه بود وبا مورد بسیار مهم هم درگیر بود مسئله بسیار مهم سیاسی که مشکل افرین است وتاثیرات زیادی میگذارد میتوان انرابرای مردم تاحدودی ظرفیت تحمل وطاقت انهارابالابرد چناچه اگر شما افرادی راازخارج بیاورید که تعادل رابه جامعه باز گردانند والبته میتواند یک راه خوبی برای ازدیاد معلومات وتخصص هم باشد-قضات مالدیو که من باانها کار میکنم دراین مورد بسیار بازیرکی چنین درخواستی راداشتند- بنابراین من میتوانستم بعنوان یک عضو فعال در عمل وبیان از ریس جمهور نشید(مالدیو)در دادگاه با گروه همکاری داشته باشم ودرخواست خود را از جناب خودم از دادگاه داشته باشم-جی جی-دادگاه دی وحی-میتواند قضاوت رابرای خارجیان غیر ممکن کند- چه میزان شما درموردخودتان باچلش روبرو هستید؟- کریستی- البته دارای چالش خواهد بود که بعنوان مثال دادگاه چگونه عمل خواهد کرد- کسی (خارجی) هنوز این تجربه رانکرده است تا انجا که من فهمیدم انگلیسی را به میزان بسیاروسیعی وروان صحبت میشود وبه من هم گفته شده است که مالدیئوی ها انگلیسی صحبت کردن راترجیح میدهند کاملا روشن است که گفته ها در دادگاه ترجمه میشود ودر اغلب دادگاه ها اتفاق مشکلی رخ نمیدهد- به نظر من نمیرسد که این مسئله به معنای  ایجاد کننده یک موقعیت غیر ممکن باشد ومیبایست در دادگاه ها در سیستم انها جای گزینی های خاص را لحاظ کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-واتیکان حرکت تاریخی خودرا برای اعاده حیثیت وبه جریان انداختن مجدد جنبش چپ کاتولیکی بنام":مذهب حریت": که جناب پاپ برای مجدد کانون دادن به کلیسای فقرا اغاز کرد- نشریه -ل اوسروواتوره رومانو-روزنامه رسمی واتیکان توجه خاص خودرا به صورت گسترده درحمایت ازشان وابروی مذهب حریت مبذول داشت که قبلا موردنفرت وتکفیراز زمان جنگ سرد واقع شده بود-": بفرمان یک پاپ از امریکای لاتین- مذهب حریت- نمیتوانست برای مدت زیادی در سایه باشد مذهبی که برای مدتی تنزل شان ومرتبه داشته است حداقل در اروپا- نوشتهجناب اقای اگو-سارتوریو- کشیش وسردبیر مجله کاتولیک—پدرسارتوریودر نوشته دیروزاش مدلل میکرد زمانی که بعنوان سر اسقف در بویرس ایرس_ پایتخت ارژانتین- خدمت میکرده است جناب پاپ هواخواه تمام عیارنسخه ارژانتینی مذهب حریت بوده اند- برای دهه ها- در امریکای لاتین نویسندگان مذهب حریت بشدت سلسله مراتب روحانیت مسیحی که هم پیمان با دیکتاتورهای نظامی میدانستندمورد انتقاد قرار میدادند که از طرف جناب پاپ لهستانی ضد کمونیست- جان پول دوم با شدت احساسات وخشم انهارا مارکسیست خطاب میکرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- غرب چون کبک سرش را دربرف کرده است- تحقیقات نشان میدهد که روابط امریکا وروسیه به سمت قبل از بوجود امدن جنگ سرد پیش میرود ایا خیلی عجیب است –خیر تنها روایط غرب با روسیه به سمت زمان جنگ سردپیش میرود بلکه با بسیاری از کشورهای دیگر هم روابط معادل شرایط جنگ سرد است ودرحال شدت گرفتن است- علت وعامل ان کیست- یکی از مهمترین عامل ایجاد کننده جنگ سرد مسائل نظامی است- امریکا تاز مان بوش ها مداوم بر طبل پیشرفت نظامی میکوبید واقای اوباما با چند ژست  فربینده همچنان همان راه رامیرود اروپای شرقی که میبایست از تبدیل شدن به مراکز انبار مهمات وبیطرف شدن توسط امریکا درحال مسلح شدن به موشکهای استراتژیک است ودلائل منحرف کنند وسطحی چون مبارزه باموشکهای ایران ویا سوریه ومانندان چماغ را حتی جلوتر از هویج اورده است وجنگ سرد را ازنو احیا کرده داست واین بار هم با نرم افزارهای جدید وهم بر خورد سخت ایدلوژیکی تنور جنگ  را گرم میکند وشرق را عامل بی نظمی وعدم امنیت جهانی معرفی میکند همچنان که درزمان جنگ سرد سابق مطرح میکرد  وخودرابانی امنیت جهانی معرفی میکند- انعطاف شرق بسیاربود منجمله روسیه در نبرد عراق باایران متحد امریکابود ولی از نفت خبری نشد در افغانستان کمک فراوانی به امریکا کرد ولی خرید اسلحه از روسیه ممنوع شد گرچه مداوم امریکا بلندگوی همکا ری همجانبه دارد ولی درمشارکت دادن درمسائل اقتصادی وسیاسی کوچکترین امتیازی نمیدهد که خود یکنوع برده داری است در لیبی روسها همکاری زیادی با امریکا کرد وسرانجام این امریکا بودهمه چیز رادرو کرد درعراق همین طور وحتی غرب بدنبال زدن پایگاه درگرچستانت بر امدئکه فشاری مضاعف بر روس ها ایجاد کند ودراذربایجان بر علیه ایران وروسیه اقدام کند درحالیکه ایران وروسیه درمسائل بحرین ویمن دخالتی نداشتندوسهمی هم نخواستند ولی در منطقه تحت نفوذ شرق لبنان وسوریه وارد عمل شدند وهرگاه شرق بحثی از حقوق بر کرد انرابج خواهی تبلیغ کرد ولی مداوم به شرق برچسب ضد حقوق بشر میزنند حجاب در غرب ممنوع است واخیرا همجنسبازان که از ابعادزیادی بهداشتی وروانی ومذهبی وفطری قابل انتقاد است در روسیه وایران وکره شمالی مداوم دربوق میکنند اگر مطلوب بود پاپ ها متوجه میشدند مداوم کره شمالی تحریک میکنند که سرانجام درانها انقلا ب دستراستی رخ دهد واز تمام ابزار برای تحت فشارقراردادن استفاده میکنند ودر تحقیر کشورهای انقلابی کوشا هستند بطوریکه اقای پوتین کلمه مایوس شدن رابکاربرده است واین کلمه بهانه قراردادن که جنگ سرد را روسشیه میخواهد احیا کند؟؟ وتوافقات وهمکاری درحدنهایت باریکی خود رسیده است ولی شرق حاظ ربه قطع ان نیست خلاصه انکه جهان بایددرخدمت ایدئولوژی وحفظ منافع غرب باشد وازخودنظریهای نداشته باشد تا جنگ سر دنباشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گردهمائی سرانکه بعداز شام جناب اقای پوتین شروع خواهد شد قبل از انکه بحث های خودمانی واردبحثهای اساسی شود وبحران سوریه موقعیت رسمی خوداش را پیدا کند جمع سران به دغدغه خودشان مسلما کانون به چاب اسکناس دلار در امریکا خواهند داد ودلپذیرنبودن ازاینکه امکان سیاسی شدن بحث به صلیب کشیدن دلارمطرح شود-در اول روز پنچشنبه مقامات چینی هم داستان باهمتایانروسی خود شدند وبشدت عملیات نظامی امریکا رابرعلیه جناباقای بشار اسد محکوم کردند وگفتند این عملیات ضربه سختی به اقتصاد میزند وقفیمت نفت راباز صعود میدهد- عملیات نظامی یک ضربه منفی بر اقتصاد جهانی است بخصوص درمسئله قیمت نفت رابالاخواهد برد-اگر اقای اوباما ساربان است میداندکه شتر کجا بخواباند وچنین هنری ندارد که درالان واحد بایک تیر چند هدف بزند بهقیمت دلار درکشورخودمان نظری بیفکنیند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99