سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- شخصیتی علمی در طی مقاله ای- نظر جناب سیداحمدخان هندی را بیان نموده است که اعجاز توجیه علمی دارد واز قول حضرت اللهالعظمی شخصیت کم نقدی بر نظر ایشان نوشته شده است که ایجاد مسیر دررو د خانه برای قوم حضرت موسی علیه السلام بعلت خصوصیات جذر ومد بوده است واز جسم انسان که مدت دارد به روح جهش رخ داده است؟؟!!-  از اینکه اعجاز در هر مرحله چه مادی وچه غیرمادی از فرمول های خاصی تبعیت میکند واین مسلم است ولی در عصای  حضرت موسی علیه السلام به مار بعلت انکه از ان فرمول چیزی درک نیمکردند وچون سحر مصر درساختن مار حرکت کننده بالترین سرعت دربین سحر جهان داشتند خداوند منان انرابارسرعت عمل کرد وبحثی از فورمول نشد وهم چنین انها در ساختن اب راه از رودخانه نیل  به مزارع علمی درخورداشتند که هربار بادرنظر گرفتن میزان ابرود نیل به نحوی میسازختند که اب سوار بر  ابر اه میشده  ومزارع را سیراب میکرده است وبدون انکه پشته راخیس کند وباز اب به رودخانه باز میگشته است ودر چین اب کوه سرازیر میشده در باغات در ه ها همیشه حوض ها وابر راه بقدری بوده است که اب همیشه ده سانتمیردر جوب ها پائین بوده است وباغچه دها سیراب میکرده است که بودن انکه  پشته ها خیس شود وشانه ها وپیچ وخم ها سرعت اب را ثابت نگه میداشتند  واشغال ها را میگرفتند وامروزه بعفرمول های بسیار پیچیده ان پی بردند لذا خداوند منان رودخانه رابرسرعت تبدیل به جاده کرد وبرق اسا جاده داخل رودخانه راخشک کرد وورودبه ان وخروج ازانرادقیقا اسان ساخت ولیدر قران اولین بار چگونه حضرت ادم علیه السلام ساخته شد مراحل انرا بیان کرده است وازجسم به روح چون قابل درک نیست کن وفیکونی بیان کرده است که اسم انربی جهت جهش گذاشته اند قبال درک نیست واز مراحل ساخته شده میتوان دراینده سود فراوان برد که امرزوه علوم زیستی درپیرفت صنعت نقش بسزائی درحال ایفا کردند است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نامه اقای رجوی به افسران ازاده درلیبرتی خودایشان در اسرائئل زیر چتر حمایت غرب  چون هیتلر در پناه گاه ارتش شکسته خورده  رادارد هدایت میکند!! پیام جناب هیتلر که زمانی که گفتند کهارتش درحال فرار از مقابل روسها است گفت ":گورشان راگم کنند": ایشان همین پیام برای لیبرتی فرستاده است- شکست جناب اقای هیتلر مشخص است مال اقایان چطور که الان باید درکاخ سعدا باد باشند؟؟!! وجمله بعد هم عین جمله هیتلر خواهدبود ملتی که شسکت میخورد ارزشی ندارد افسران جنگجوی در المان والبانی هستند و منظور صلیب ورشسکته کاخ سفید است میبایست ستاره داودی که د رحال شعلهورشدن هست هم اشاره میکرد وفرمودند این دنیا نامردی خوب یک کلمه بر حقی گفتند دزد همیشه فریادمیزند ای دزد": شما از مریم هستید شکست نفسی فرمودید مریم از شما است چه افتخاری بالاتر ازاین؟؟!!سرانجام درست مانند رضاشاه ملعون خواهد بود که دیرویا زود به سراغت خواهد امد مگرانکه عاقل باشی وتوبه کنی ودرجهت جبران ان بکوشی


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- محافظه کاران از دست بی قانونی بودن گستاخانه اقا اوباما سخت عصبانی هستند- اولا اقای اوباما میفرماید من درخونسردی کامل هستم وشماعصبانی هستید درثانی من در انتخابات دفاعی بودم وپس از انتخابات درحمله هستم سیاست روی موج بودن کار ما است- دوم ایشان درحالت تصاحب همه قدرت های گنگره است واز ان درجهت خراب کردن وجه امریکا است؟؟ وموقعیت خوداش رافراموش کرده است گم شدن اغاز دوباره پیدا شدن است- ایشان دستور داده داست که به مجرمین موادمخدر با حداقل مجازات روبرو شوند دیوان عالی نپذیرفته است خوب ماریجوانا میاید وشیشه خارج میشود چقدر کار ایجاد میکند وچه میزان شادی میاورد وچه میزان خودکشی کنار میرود- دوم ورودبچه  های غیر قانونی شل کرده است این هم درست است زوج باید یک سفر به خارج کنند کلی پول بدهند وبه خیریه ها کمک کنند- مالیات هواپیما دوباره باز گشت کرده است فریادشادی بلند دوباره به غم نشسته است اینهم درست است هواپیما گران شد در عوض اتوبوس وکشتی وقطار جایگرین میشود سلامتی اش بهتر است واین مالیات خرج هواپیما میشود که کمتر سقوط کند وضع رفاه به لبه تیغ رسیده است این نمونه انعطاف پذیری با مقتضیات است که بکل ردنشود و-----


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اسلام وحقوق بشر-در روز ده سپتامبر سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد- بیانیه پذیرفته شده اعلامیه حقوق بشر جهانی را منتشر کرد- شامل سی ماده بود برای نائل شدن- بوسیله تعلیم دادند واموزش یک استاندارد عمومی برای حقوق وازادی برای تمام مردمان وتمام ملت ها بود- اعلامیه حقوق بشر دارای قوه اجباری برای عمل کردن به ان ندارد بدون شک قوه اجرائی حقوق بشر میتواند توسط هر دولتیکه انرا برای خود مناسب   از میان قدرت مستقل قوانین وفقه قضائی انان بیرون میاید- مادامیکه این قوانین مناسب برای اقدامیکه لازمه هدایت شده بسوی قوانین سکولارکه ان قوانین در حین اجرائیات ومدیریتوجریان قوانین حقوقی وفقه انان که به سمت سکولاریسم درجریان است- ما میبایست همگی-فردا وجمعا کوشش مستمری را داشته باشیم که وظائف خودرا به نحو احسن که نسبت به دیگران مدیون هستیم در معنویت وسطوح اخلاقی انجام دهیم- برای مسلمانان ودر حقیقت برای نوع بشر اسلام بدنبال بوجود اوردن یک جامعه ایکه تشویق وتوسعه برابری وتساوی بین همه احاد ملل را بوجو اورد واز نابرابری وتبعیض با مهارت ودانش دوری گزیند در تمام ابعاد زندگانی چه فردی-داخلی- قومی وبین المللی-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- این سئوال برای من مطرح است ایا جناب مرحوم محمدعلی رجائی میدانست چنین اتفاقی می افتد ویانه؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تضاد معنائی-هدایت علمی قران بوسیله موضعات خاص – هلال ماه- بخش سوم- خوشبختانه - تصور میشود- فاصله بین رویت وزمان که ماه نزدیک خورشید است که در فاز اول است(تربیع اول) که ماه بسیار کوچک است میتوان بدقت اندازه گیری کرد- حداکثر زمانی که که ماه از خورشید دور میشود نوزده دقیقه است که نوزده دقیقه بعد از رویت است بعد از نوزده دقیقه ماه نوراش رابه به سمت زمین منعکس میکند به زبان دیگری که علمی تر است مرحله فاز اول( تربیع اول) هلال ماهبعد از نوزده دقیقه نزدیکی بسیار زیاد ماه با خورشید(اتصال) رویت میشود- اگرچه نور ماه قابل رویت تا بیست وتاسی ساعتبعداز دور شدن از اتصال نیست – در انگلستان زمان های اتصال برای سالهای زیادی میتوان از منبع رصد نجومی ستاره ها سلطنتی را بدست اورد اگر ما فرض کنیم ساعت تغیر روز 12 شب باشد پس زمان اتصال در بین ساعت صفر صبح تا دوازده شب رخ در روز معین رخ خواهد داد- این به این معنا است که هلال ماه میتواند ظاهر شود بین نوزده دقیقه صبح همان روزتا نوزده دقیقه صبح بعد باشد- یعنی نوزده دقیقه پس از اتصال ماه اسلامی ظاهر میشود- بنابراین ماه رمضان ویا  هر حادثه مهم میتواند درروز بعد رخ دهد روز بعد از اتصال باشد چنین متدی باعث میشود که ما بتوانیم به راحتی روزها  رابرای اینده ثبت ویاداشت کنیم در حالیکه( چنین کاری‌) باعث بدون من منطق دقیق وبدن استدلال نیست وخواست خداوند منان این بوده است که ما به زحمت نیفتیم- ودر خارج از انگلستان باید ساعت اتصال انگلستان را به زمان محلی تبدیل کرد که بایداضافه کرد ویاباید کسر کرد همان طور که برای کارهای دیگری مان انجام میدهیم – اگرچه زمان اتصال مستقل از خصوصیات زمینی است اختلاف زمانی در کشورهای مختلف جهان به سادگی به خاطر فاصله زمانی کشورها باهم است= درنهایت- اگر بعضی ها پیشنهاد دهند که برای ما قابل قبول نیست که تغیر روز را در ساعت دوازده شب بگذاریم پس میبایست که فردی زمان تغیر جدیدی را تاسیس کند که تاا مروز ساعت بینالمللی تمام فعالیت های جهانی است در هرحال اساس ثابت باقی خواهند ماند بعنوان مثال مثلا زمان اتصال زمانی بگیریم که نور ماه مشاهده میشود  راهنمائی قران در باره خورشید وماه اشاره به شناخت زمان دارد بکار بردن زمان دقیق اتصال بعنوان اغاز اتصال شروع شده است به این ئمعنا است که خورشید وماه دریک ارتفاع قرار دارند وخصوصیت دوم این استکه ماه یک دوره ثابت زمانی که قابل رویت است هلال ان پس از نوزده دقیقه قابل رویت است که پس از زمان اتصال رخ میدهد- قران نفرموده است که هیچ جا ماه بدون چشم غیر مسلح  قابل دیدن است وترجیحا یا بوسیله متد علمی ویا رصد دستگاهی میتوان درک کرد- ایات زیادی در قران است که مردمان تشویق به اندیشه میکند تا باتعمق با سنجش به اکتشاف وفراهم اوردن معلومات موردنیاز رابدست اورند ورویت ماه تنها یک استثنا نیست- مردم بیش از اندازه به شما توجه میکنند(منفی است) تا به خداوند منان انچه در اسمان وزمین هست بریا اواست ونگهبانش او ست وانان پیام  در حقیقت هستند برای مردمانی که فکر میکنند- در خلقت اسمان وزمین وانچه دران است واختلاف روز وشب علائمی  روشن است برای انسان هائی که  تفکر میکنند- الله تمام موجودات ( نه براسا س عبث) بلکه براساس حق خلق کرده است او انها علامتی که پیام روشن دارند خلق کرده است برای کسانی برنامه درک حقیقت دارند وعالم هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خبرنگاری در باره اقای اوباما نوشته است با توقف شرکت فیات در امریکا تمام قوانین امریکا و وعده های خوداش را اوراق کرد بهتریت تعریف برای اوج کفر همین است- واقای لارورفگفته یک هیستری وحشتناک بریا منافع خودرا در اطراف موضع سوریه به راه انداخت است زمانی که مرض قلبی به اوج رسید قیصریه بازاری بهسبک رومی که بیشتر دران جواهرات وطلاجات میفروختند برای انکه یک دستمال به قیمتی میخواسته است به او ندادند اتش میزند


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99