سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-درمیان باد ایستاده ام درختان بلوط وافراتا اتنهای دیدمن چون شبح من رانظاره میکنند من ایستاده ام ولی روح من برخلاف تفکر من  است گرچه همه انها باور من است شکوه وجلالی از گلها که اشعهای ازبهشت است من به ان اعتراف میکنم درلحظه بی   پایان دنیای عجیب خود هستم با تمام هوش واستعدادخودوهابیت را یک فریب میبینم وباخود م میگویم این حقیقت است ورا ه میافتم درخت بلوط به اخرین برگ های خود زنده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به اصل نرمش قهرمانانه- درحقیقت این یک اصل قرانی واسلامی است نمونه بارزان صلح حدیبیه زیردرخت سمره که به بیعت رضوان مشهور شد درجائی در قر ان قریب به این مضمون که تسامح وتساهل کنید که تادستور (جنگ) بیاید- کارشناسان بخوبی بیان کردند موقعیت اقای اوباما در جنگ با سوریه درست مانند وضع فعلی او درتمام جهان ومانندعراق وافغانستان است امروزه امریکا روی غروری که از خودنشان داد واردتعامل بادنیا نشد ودنیا هم امروز واردتعامل با ایشان نمیشود وسیاست امریکادرجهان به بن بست رسیده است وبایدیک حرکات کوچک مانوری را پیاده کند یکجابجائی کوچگ وکم اهمیت را به سرانجام برساند- گیر اساسی امریکادر خاور میانه مسئله اسرائیل است که میبایست حکومت های رادیکالرا سر جایشان بنشاند ولی چرخ روزگار به نفع او نمی چرخد وامریکائی که همیشه دم از مذاکره میزد مداوم طرح  در حقیقت ضد مذاکره بکار میبرد که طرف راخلع السلاح کند وهم امتیاز لازم رابگیرد گرچه جناب اقای ریس جمورمعزز سابق اولین بار نامه نوشت اقایان بیان میکنندکه بد شناسی باانتخابات ایران درسال 1009 ربرو شدند درحقیقت سیاست غلطی درپیش گرفتند وجنبابان موسوی وکروبی در دام وتله منافقین که خود انها هم درتله ودام اسرائیل وامریکا افتادند به شکست خونین انها مبدل شد وپیشنهادهائی که اقای اوباما به رهبری معزز وپرعظمت ایران نوشت ناگهان با افت شدید ربرو شد ومراحل بعدرا عقیم کرد در هرحال سیاست نامه نوشتن بقول خانم روز که مشاور میز ایران برا اقای اوباما است همیشه پاسخی در بر دارد وتصور میرودکه با عدم مطرح کردن هولو کاست اسرائیلاز انکه در دریای مدیترانه غرق شود نجات پیدا میکند که البته اثبات هولوکاست به ضرر اسرائیل است زیراخود دارد عین انرا عمل میکند واراده الهی را کسی نمیتواند بر طرف کند در هرحال مهمترین نقش نرمش قهرمانانه شناخت دشمن اصلی کیست وچهره  ان  بخوبی روشن خواهد شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—درخبار امده است- ماموران امنیتی ایرلند با مسلمانانی که داخل مکانهای عموی نماز بگذارند برخورد میکند؟؟!! بر اساس گزارش به تازگی دوبانوی مسلمان که در پارک" گریفیت": واقع در شهر دوبلین درحال اقامه نماز بودند- از سوی ماموران امنیتی این کشورتهدید به مرگ شده دواز انان خواسته شد تا هرچه سریع تر خواندن نماز را متوقف کنند؟؟!! ودوم اقدام س سخیف شیخ سعودی- که زنش رابرای درک جهاد نکاح ؟؟!! برای حمایت از مجاهدین( مرتد های تروریست) که ضد جناب بشار اسد میجنگند به سور یه بفرستد؟؟!!- خانم استاد انگلیسی میفرمودند شیطان مطابق شرایط روز بالاترین اغوا را میکند- در زمان ظهور حضرت مسیح علیه السلام که بحث سکولاریسم را نمیکند بحث تثلیث را مطرح میکند تا برسد به روزی که سکولاریسم محض را مطرح کند وگرنه جن دیوانهای بوده است مقدمه دوم هرکس با مباحث عقلانی لجاجت کند نجس بالذات است بخصو حالت پرخاش راداشته باشد در مسجد نبایدراه داد وباونبایدگفتمان کرد ودستور داد افرادبااو پرخاش کنند و با اوحرف نزنند- ولی اگر فرد یا کودن ویا غافل است او نجس بالعرض است وگستاخ هم نیست چناچه خودر ا تطیهر کند هم میشود در مسجد راه داد وهم با ایشان هم غذا شد- جناب استاد معززمرحوم حضرت ایت الله کرامت الله ملک الحسینی با سه گروه در جنگ بود یکی کمونیست ها ودوم وهابیت وسوم سران علمای مذاهب اهل تسنن- ومیفرمودند خیلی دکودنی میخواهد که فردی مرامی را انتخاب کند که حداقل بین پنچ ایدولوژی بزرگ را دنیا که اول بر اساس تعدادکتب ودوم تعدا نفرت را مطالعه نکرده باشد وبریا خودایدولوژی تعین کند ومیبایست حداقل جزوه ایکه عقلای جهان اندکی رضایت داشته باشند در باره رد انها نوشته نکرده باشند وجوانان وخود را بکشتن بدهد خیلی عجیب است که ایرلند با همه ادعا درباره علوم ادیان هنوز معنای مطالب نماز را نفهمیده است وردیه ای بریان ننوشته است چون جن از بسم الله میترسد؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خبرگزاری ترکیه-تی-ار-تی-در خبری که –بحث متعدد درباره قوانین (فروش) مشروبات میرود که از بحث ها تاثیر بگیرد؟؟!! عجب- مطابق با اخرین قوانین( فروش) بخصوص خرده فروشی مشروبات از ساعت ده شب تا شش صبح ممنوع شد وهمچنین مطابق این قوانین نشان دادن تصویر ویا فیلم مصرف مشروب در تلویزیون وروزنامه ها بیلبوردها وتیرین ها ی مغازه ها وفستیوال ها  ممنوع شد وبر روی بطری ها ی مشروب در باره فساد مشروب درج خواهد شد- اقایان همان طور اخیرا تجارت را از سیاست جدا کردن حداقل بعضی از قوانین مذهبی راهم از سیاست خارج کنند ومشروب رابطورکی نجسش بالذات بدانند وخودرا مانند خانم مرکل ژنرال پتن امریکا نسازند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تاکتیک های غرب- قران مجیددرقران میفرماید بدنبال حق باشید ودرمقابل حق خاضع باشید وچناچه باحق درگیرشوید از جائیکه نمیداند ضربه های هولناک میخورید وشماتوان مبارزه با من (الله)راندارید وبریا درک این موضوع به تاریخ سریبزنید ویک جهانگردی- سیاسی- شناختی از اقوام گذشته انجام دهید-اما بشر همیشه به این حقیقت ایمان نمیاورد وخوداش راتجربهای عربت اموز برای نسل های اینده میکند ازجمله شیوخ احمق اقوام صدر اسلام بجز چند تن- وامروزه سمبل عبرت برا ی جهانیان است امریکا ماند امویان وسپس عباسیان ارام ارام وکم کم سلطه خودشان بعناون نمونه بر امریکای لاتین پهن کردند وچپاول را شروع کردند ودامنه کمک های خودشان رامداوم کم کردند وبر چپاول خودشان اضافه کردند تا انکه نیرویهای انقلابی شکل گرفت در مراحل اولیه انها افرادی خام وبی تجربه با تعداداندک بودند ودر طول پرسه انقلاب ابدیده شدند وبر جمعیت انها افزوده شد امریکا یک جریان ضدانقلابی را راه اندا که در نیکاراگوئه کونتراس بود- جریانهای انقلابی امریکا دربیانیه ها خود به چالش گرفتند واهداف امریما صریحا مشخص کردند وامریکا کم کم متوجه بقول نظامیان دردام کلمات میفتاد وماهیت خوداش رامشخص میکرد لذا تاکتیکی جدیدی طرح ریزی کرد که این بیانیه ها دور بزند وماهیت خودشان اشکار کند ودرداخل امریکا بعضی موسسات تحقیقاتی هم ماهیت امریکا رامشخص میکردند لذا در زمان ریگان کهخوداش به خاطر انکه بازیگر بود وچنین فیلمهائی بازی کرده بود تاکتیک که کشهو به ششلغت است طرح ریزی کرد وخودرا جناب هابیلمعرفی کرد ودیگران مخالف قابیل لعنت شده که هدف انان قتل جناب حضرت هابیل است واهدافی دروغین برای انقلابیون معرفی کنند در معرفی اهداف انقلابیون که مثلا میخواهند کمونیست شوندوسوسیالیست شوندویانکه بیشتر باشرق انقلابی باشند مداوم روی ان تاکید میکرد وانقلابیون انرا تائید میکردند وبا بدچهره نشان انقلابیون پیش کسوت مردم را ازانها جدا میکرد وانها هم مردمانی خام بودندولی درداخل  سازمان سیا نخبگان وطراحان ومدیران میز ها کم کم فهمیدند که این ها تاکتیکی برای یک استراتژی مخوف است واحد نیروی دریائی امریکا اطراف بدنرهای نیکارگوئه مین گذاری کرده بود وامری به نیکاراگوئه پناهنده شد واقای داوود مک میشل از واحدنیروی دریائی امریکا که درسواحل نیکارگوئه گشت میزد ایشان هم اسرارمین گذاری را فاحش کرد امریکا بایدبداند همانچنان که حضرت استادمعزز وشهید کم نظیر دکتر ایت الله بهشتی فرمودند اگر صداقت نباشد وانسانیت وانصاف نباشد وپیشرف وتکامل برای همنوع نخواهد وهمه چیز رابرای خودبخواهد  با الهام از حدیث در اطاقی خواهد بود که همه چیز ان شر است وچنانکه برعکس باشد در اطاقی خواهد بود که همه چیز ان خیر است وباید دانست که تجارب بشری به این سادگی فراموش نمیشود وابروی رفته به این سادگی به جوی باز نمیگردد وسرانتجام انسانها راه حقیقت راخواهند یافت که دیگر به راه اشتباه نخواهندرفت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نیم نگاهی به سازمان سیا- اقای سامئول ادامز- یکی از کارشناسان تخمین نیروی نظامی است ونفرات بطور کلی وجالب است که سیا- هم کارشناسان نظامی دارد وهم پلیسی وهم بازرسی های اداری واین نشان میدهد که کنترول ها ی بیشتری روی سازمانها بایدبوجود اورد در سال1963 تا 1973 به جنگ ویتنام برای براورد کردن نیرو های ویتکنگ وارتش ویتنام شمالی به سایگون میرود ایشان سبکی ایجاد میکند بنام شمارش خطی که درشناخت افرادبالاترین دقت دارد متوجه میشود کادرلشگرهای که زیر نظر ژنرال ویلیام- سی- وستمورلند( ایشان دران زمان از ژنرال محبوب روزنامه هابود) با یک توطئهحساب شده میزان نیروهای ذکر شده رادرحداقل میزان براورد میکنند وهدف انان همکاری با اهداف سیاسی است جناب ادامز اطلاعاتد خوداش به خبر گذاری –سی –ان-ان-وسی- بی –اس- میدهد ژنرال نام برده هم ایشان وهم سی-بی –اس موردتعقیب قانونی قرار میدهد بعنوان یک شخص ازاد- وایشان در یک شعبه دادگا های جاسوسی محاکمه میشود ومتهم میشود به اسناد  پنتاگون بدون اجازه دسترسی پیدا کرده است که این اسناد درتحت نظر دولتی قرار بوده است که تاریخ جنگ ویتنام رابنویسد – سازمان مربوطه اعلام کردکه گیچ شده است ودادگاه فدرال تمام اتهامات را درباره هردو بی اسا س دانست- اقای ادامسدر دادگاه گفت که ایشان بر این باور است فشار سیاسی بر ارتش به اینعلت بوده است که ارتش ویتنام وویت کنگ را بایدگول بزنند واز سال 1967 میزان ارتش را کمتروضعیف تر از واقع بیان کردند که درمدت چهاردفعهبین 1966 و1967 که ایشان از سایگون بازدید کرده استسرانجام به این نتجه رسیدافسر ارشدسازمانهای اطلاعاتی ارتش به این نتجه رسیدند که با حتمال زیادنیروهای واقعی ویتنام شمالی و--ویتکنگ نصف براوردانها است – وایشان اصرار داشت که یک دقت دیگری برای اثبات به مراتب بالاتر بودن بشود اما دراواخر سال 1967 سیا به این موافقت با ارتش رسید که حد پائینی راموردقبول قراردهد- درهمان زمان درخواست یک سازمان داخلی که یک نامه  غیر رسمی ایشان درباره حقایق بنویسد ودران بیان کند که یکموافقت برای ایجاد یک گنبد دروغ شده است بعد از حمله ماه تت( ماه اول سال ویتنامی که یکی از شاهکار های چریکی ونظامی ویتگنگ  درحجمی وسیع در سایگون رخ داد)در ویتنام سیا پذیرفت که میبایست از روش خطی اقای ادامس پیروی شود وانراتوصیه کرد وایشان بعنوان اعتراض ویتنام را رها کرد وبه جبهه کامبوج رفت- ایشان درسال1969 مدارک خودرا از سیا بیرون اورد که بوسیله انها از خود دفاع کند وانها رادرجنگل به وسعت یک کیلومتر مربع در نزدیکی مزرعه اش در ویرجینیا دفن کرد وسپس در سال 1973 از سازمان استعفا داد وایشان سازمانی را یافت که از چنین افرادی حمایت میکردند ومیخواتند جعلیات وانحرافات به طریق دقیقی اثبات شود وایشان با کمک وقایع نگاران بسیاری تمام ان نظرهاکه بیان میکردند نظر ایشان صرف ادعا است باجزئیات فراوان در مقالهای درمجله هارپردرسال 1975 به چاپ رساند وهم چنین ایشان درمقابل کمیته منتخب سازمان توانست با مستدل کردن نظریات خود به همان نتجه دوباره برسد- به افتخارایشان یک جایزه بنام جایزه سام ادامس در سازمان سیا بوجود امد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- گفتمانی به بهانه مطالعه مقاله": گفت وگفتگو منتشره نشده- حضرت ایت الله شهید عظیم الشان دکتر بهشتی رحمت الله علیه با چریگ های فدائی": قبلاز ورود به بحث چند نکته را بیان کنم-مکتب سکولارسیم همنا طور یکه یک فلیسوف هنر مجارستانی بیان میکند انسان را ازدشت به سمت قله کوه حرکت میدهد والی دربین راه به چند راه میرسد که باید انتخاب کند وهرچه بالاترمیرود بخصور زمانی که در روی کوه است تعداد راه ها کم میشود که خود یک نقص است ودرجائی درکوه متوقف میشود ولی میفهمد که قله بسیار بالا تر است البته انگلیسی ها زور نمیزنند ولی مجارستانی درست مانند برادران کرمانشاهی ما اهل پهلوانی بودن وزور زدن هستند به نظرایشان سه راه متصور است- دوم- سکولارسیم سخت به جمع متصل است واز اتنهائی وحشت دارد وهم وسایل کامل واماده باشد- درحالیکه الهییون از قله سرازیر میشونند ودرجائی درکوه ویا دشت متوقف میشوند گرچه به جمع علاقمنداست بسیارموارد میخواهد تکی عمل کند وبه میزانی که امکاندارد وارد گود میشود وسرنوشت به صاحب سرنوشت ساز میسپارد وبه همین دلیل است که دربحبوحه سختی ها خندان است- سکولاریسیم سرانجام به هرنحو ممکن میخواهدپیروز شد وبه همین دلیل اخلاق حربهای برای فریب وپیروز شدن قرار میدهد وحتی قوانین به ظاهرعلمی واصولی را فدای پیروز شدن خود میکند- درحالیکه مسلمانان حاضر به سشکست ظاهری هستند ولی اصول حفظ اخلاق هردوحفظشود نمونه نبرد کربلا- گفتمان بین حضرت شهید پرعظمت جناب ایت الله دکتر بهشتی رحمت الله علیه وجنابان اقای فرخ نگهدار ومصطفیث مدنی از سازمان چریک های فدای هستند- دلیل این ملاقات بنابر گفته اقائئ نگهدار چند مسئله بوده استکه مهمترین انها مسئله کردستان است زیرا عامل اساسی بحران سازی دران منطقه اقادمات چب بخصوص حزب دمکرات که همسنخیت زیادی با حزب فدای دارد وکم کم ان حزب متوجه شده است که اسلام ار قفس درحال بیرون امدن است ولذا خواستند سهمی در حل مسئله ورفع مشکلات داشته باشند که کنته دیگر که  برای کشاورزی به روسیه قطع شود خروشجف را کت بسته دیگر- ایشان سعی میکندکه دامن حزب دمکرات از نیروهای امپریالیستی  امریکائی  پاک  کند و وبه گردندیگران بی اندازد که معلوم نیست چه کسانی هستند وفضای منطقه ایجاب میکند که حزب دمکرات  بنابر خواسته نظریات مردم کردستان وارد چالش مسئله ملی ؟؟!! شده است وچو.ن سازمان فدائی همیشه درجهت وحدت تمام نیروهای سیاسی وخلقی وتضاد های ملی؟؟ وجلوگیری از برادر کشی واتحاد برای مبارزه با مپریالیسم  امریکا است- اول مسئله خلقی مسئله نژادی ما ل اول تاریخ بشر است وعلت پرکندگی شدید بوده است وبشر عصر حجر بسیار دیر متوجه حقایق میشد است وتمدن یک نقش مهم ان سرعت دادن به درک بشری است وپس ازمدتی  نژادهای گوناگون گردهم امدند ونژادی قدرت بیشتر داشت رهبری رابعهده میگرفت ولی نمی توانست فرهنگ های دیگر را جان انها بگیرد وکم کم مذهب عامل وحدت شد ولی پس از رنسانس بزرگترین اشتباه بازگشت به نژاد شد وتا امروز بحران های زیادی راساخته است ورایشه ان در المانها ووایکنیگها است که این مرض را اپیدمی دادند وتوسعه دادند در ایران خلق معنا نمیدهد یا مسلمان است ویا دین ابراهیمی واهل کتاب است ویا یاهم وطن است بر خورد نژادی یک بر خورد ضد اسلامی وارتجائی است واز جهتی شرک است ومسئله کردستان مسئله ملی نیست مسئله بخشی است مگرانکه کردستان بخواهد از ایران جدا شود وامپریالیسم هم همین میخواست که اقوام ایرانی  را ازهم جدا کند ومستقل کند ویابه کشورهای همسایه متصل سازد-ادامه  دارد

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99