سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به خصصویات قران مجید- کتابی که بعنوان محوربحث انتخاب شده است کتاب ": شمیم تاویل در ایات تنزیل:" سرکار خانم جناب دکتر مریم زیبائی نژادمیباشد- وعلت ان بود که شخصا در حوزه متوجه چنین بحثی شدم- از سپاس های گرانسنگ پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از خداوندمنان نزول فرقان ومبعوث شدن برای عالمیان بشیر ونذیر بودن برای عامیان ودرک وفهم قران مجید است که قران خورشید وماه منیر است سپس پاک شدن پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم واهلبیت عظیم الشان ایشان سلام الله علیهم اجمعین است ومسلم است که این کتاب از هرنقصی وضعفی وپلیدی میبایست پاک باشد تا شایسته چنین پیامبری عظیم الشان باشد وبالعکس- تمام کتب الهی سابق را به راحتی با تحریفات  وباطلها وموهامات بریا انکه ثابت شود کتب الی نیست که بخش عمده انرا یهود وبخش اقل انرا بت پرستان کرده اند- وبعنوان نمونه تمام اعداد در انجیل درموردخاصی  به انواع مختلف ذکر شده است وبعنوان مثال چون در درک الهی عاجز بودند خداوند منان به صورت یک موجو مادی انسانی تصور کردند که بعدا همین مسئله در اسلام رخ داده است وبااقتباس از یهود خواستند مسئله راحل کنند برای بهتر درک شدن بعوان مثال در احادیث متاسفانه مانند کتب سابق الهی هرنوع دخل وتصرف شده است حتی درمورد شناخت عقلانی از باب بسم الله بقول خانم استادانگلیسی در بیان اصول ها دست انداز وجاده فرعی فر اوانی بوجود اورده اندچه برسد که اصول فقه ویا تفسیر مشخص کرد ودقیقا همان جواب خلیفه دوم را میداند که هرچیزی محل اختلاف است کنار گذاشته شود ولی در اسلام از زمان جناب ابوحنیفه موسس مذهب حنفی ایشان اصرار داشت که بیادهمه مسائل جوابش پیدا شود ولو ایشان نتوانسته است انها را بدست اورد مردم موظف هستندکه کتابچه ای که ایشان راه حل نشان میدهد به کشف پاسخ ها برسند وچون عباسیان بر اساسی جناب ابوحنیفه حدیث انتخاب کرده بود واستنباط میکرد رافهمیدند شروع به انتخاب حدیث برهمان منوال کردند وبسیاری جعل کردند درنتجه ائمه بعدی از نوشتن روش انتخاب حدیث ونحو استنباط خودداری کردندگرچه بعدها توانستند تا حدودی به قوانین انان دست پیدا کنند که نسبت جنبلی ها پس از چهار صد سال امکان پذیر شد- کلمه خورشید وماه نشان نورانیت عمیق قران است در حدیث های مختلف ژرف بودن قران بخوبی روشن میشود وبحث از ظاهر وباطن  قران است ژرف بودن یک عاملش ان است که ایات قران تنوع طیفی وسیع از مصداقهای گوناگون دارد که هم میتواند مادی باشد وهم میتواند غیر مادی باشد هر ایه یک ایده ای مطرح میکند وخود ایده دارای انواع مختلف است ویک سیستم سه بعدی  در طول وعرض وارتفاع چهدر مادی وچهدر معنویت وغیر مادی را حائز میشود وخود ایات باهم یک سیتسم ایجاد میکند که بسیار پیچیده است- بعنوان مثال یک ژن انسان در سیستم یاهو 23 زاویه دارد ود علوم انسانی به مراتب بیشتر است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به یک سایت اسرائیلی بنام": سازمان تحقیقاتی رسانه های خاور میانه-( مخفف ان سایت ":–ام-ای- ام-ار- ای- اورگ": است- اختلاف اولیه یهود بین یهودیان اروپا با دیگر اقوام اروپائی بخصوص مسیحیون اغاز شد به فاجعه های بزرگی تبدیل شد وهردو سنگدل وغیر انعطاف بودند وپس از جنگ جهانی دوم اروپای غربی به خصوصاانگلستان به  این فکر افتاد- بریا یهودیان یک سرزمینی بغیر از اروپا پیدا کند وسرانجام قرعه فال به فلسطینی ها خورد- فلسطینی ها انعطاف زیادی بخرج دادند ولی سرانجام ان اتفاقی که نباید  رخ دهد اتفاق افتاد شعله ای خصومت بین اندو وسرانجام شعله کشورهای عربی وبدنبال ان اسلامی را کم کم دربر گرفت مدتها غربتوانست با هیاهو وسروصدایک تراژدی درست کند میگویند بریا ایجاد یک ستاره نیازی به یک هسته قوی نیست گرد وخاک پر انرژی هم میتواند دورهم جمع وفشرده شود یک ستاره ایجاد کند ولی مداوم فاصله اعراب ومسلمانان از اسرائیل دور شدند وبدنبال ان از کشورهای بوجود اورنده اسرائیل وحامی ان- واین امر یک پایه بسیار مهم استراتژیک در ایران شد که منجر به انقلاب اسلامی ایران ضد ضیهونیست شداین هسته مداوم درحال رشد بود که میبایست انرا متوقف کنند وشعله ای از خودرا به لبنان فرستاد وشعله ای هم به افغانستان- غرب اول انرا دست کم گرفت وتصور میکرد تمام اهرم هائی که در اختیار دارد ومیتواند جلوی این پیشرفت واین فاصله درحال رشد رابگیرد ومیبایست منطقه خاور میانه راترک کند  ومبارزه با کشورهای مسلمان واعراب کاری اسان نبود وحرکت مردمی را نمیشود  به خوبی مهار کرد مگر انکه همراه انان باشی ویا افکار انها را تغیر دهی- یکی از علما درتفسیری از قران درباره افراد ظالم در قیامت میفرمودعده ای از انها که هفت خط هستند وگرگ روز گار مانند عمرو بن عاص ومعاویه که لعنت الهی بر هردو باشد وقتکیه وارد محشر میشوند وسرانجام خودر ا جهنمی میبیند میپرسند احمق ها؟؟!! کجا هستند میگویند انها دربهشت هستند بشدت ناراحت میشوند زیرا میفهمند که باختند  واز کار خود پشیمان ئمیشوند نه انکه چرا ظلم کردند بلکه چرا راهی رانرفتند که هم به اهداف پلید خود در دنیا برسند وهم در اخرت بهشتی شوند وقران میفرماید وهمچنان حدیث چنین امری محال است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله جناب الینور رادفورد –": کالج از ممنوعیت حجاب حمایت کرد": انگلستان مانند اکثر کشورهای جهان یک کشور فرقه ای به اصطلاح سیاسی امروزی است-ولی به مهارتهائی چنین و

وانمود میکندکه دمکراسی بی حدی- موجود است از خصوصیات انگلستان یکی ان است که به فلسفه بسیار علاقمند است  ودوم بسیار بازاری فکر میکند که باید بازار را همیشه مدنظر داشت وبسیارسخت است که یک ایده بتواند به درجات بالا برسد وهمیشه سخت با اسلام بر خورد داشته است از زمانی که مسلمانان وضع مالی قابل ملاحظه داشتند اندکی تغیر رویه دادند- وبه سلایق ودوق واندیشه به ظاهر توجه میشود  نکته دیگر انکه همیشه در جائی پرچم انگلستان اندکی خم میشود بیاد با تاکتیکی بالا رود ویک جا گیر میدهد- کالج مید لند بخاطر سیاست امنیتی خوداش تصمیم گرفته است ان دسته دختران که حجاب صورت (نقاب) دارند را از پوشیدن ان منع کند ولی انرا بیان نکرده است که مورد چالش مصاحبه ای واقع شود وباعث یک سری جنجال انتقادی  را دررسانه ها راپوشش دهد- بدنبال ان کالج متروپلیتن بیرمنگام هم در سر مقاله مجله کالج از ممنوعیت پوشیدن نقاب  را زده است- ودختر خانمی ازان کالج که نخواسته اسمش  بیان کند گفته است دوباره داغ سیاست  بیزاری از حجاب زده میشود وتبعیض دوباره بوجود امده است-معترضین بشدت از این سیاست به خشم امده  زمانی که در رو ز جمعه به مدرسه امده بودند مطابق گفته سایت ": ان-یو-اس که جنگ هنوز ادامه دارد":


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اسلام وحقوق بشر- بخش سوم- دین میبایست پروازی به ماورای حقوق بشر چه درهدفهایش وچهدر متداش بکند ومیبایست تمام ابعادزندگانی را پوشش دهد چه این جهانی وچه ان جهانی حقوق بشر مانند اسلام ادعای جهانی بودن دارد ودر جستجوی حقوق- ازادی  وظائف انسانی استکه تماما باجزییات بیان شود بنحوی که مورد تائید وقبول واحترام وتاثیر گذار هر کسی در هرجائی گردد.- بدین ترتیب- روحا- حقوق بشر به میزان اندکی چنین شرایطی را دارا است اسلام سازگاری و هم اهنگی کامل دارد- توجهای خاص به جزییات هم دارا است حقوق بشر اززبانی بسیار معمولی استفاده میکند- اسلام از زبان روان ساده وبسیار روشن تاحدی که لازم ومعنا بخوبی حراست شود-بعضی مواقع ومحتمل با دو روش مختلف اسلام وحقوق هردوی انان دربرگیرنده-موضوعات رفاه انسان-معیشت واموال وثروت انسانو خوشحالی وخوشبختی انسان هستند اما – حقوق بشرحقوق بشر از طریق سکولار- کهخ کلیه اقاداماتش از جنبه مادی است با وسائل مادی وتنها هدفش هم همین جهانی است را دربر میگیرد- اسلام دینی است که دربرگیرنده سکولار درتمام سطوح بوسیله هم جنبه مادی وهمجنبه غیر مادی  وهم برای این دنیا وهم برای اخرت است –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سئوال وجواب باخانم کریستی- بخش چهارم-جی جی –قضات درمحل هیت خودشان دادگاه اقای نشید استماع میکنند که توسط سرویس کمیسیون دادگاه منصوب شده اند وهم چنین شامل دو سیاستمدار مستقیم مخالف ایشان است- رهبرحزب جمهوری اقای قاسم ابراهیم وسخنگوی مجلس واقای عبدالله شهید که نامینده مجلس- جزو حزب -و دی وحی ریسانگ- میباشد- در این فضاکه سیاست گزار این موارد بوده است ایا منطقی است انتظار داشت که اقای نشیدیک داداگاه عادلانه داشته باشد؟؟-خانم کریستی- من تصور میکنم-در زمان حال اگر دادرسی در دادگاه": هال یومیل": پیش برود که اخیرا سامان دهی شده است به وظائف واقعی خودشان عمل خواهند کرد پس امکان این شانس وفرصت به هرحال وجود دارد که ممکن است اقای نشید یک داداگاه عادلانه داشته باشد هم به وظائف واقعی عمل شود وهم دغدغه های لازم وجود داشته باشد اقای جی جی- وسپس به کدام سمت خواهد رفت؟ حزب دمکراتیک مالدیودیها مشروعیت دادگاه رابه چالش گرفته اند-امادرباره دفاع اقای نشیددر تصمیم گرفتن که ریس دادگاه جنایئ برسرپست اش باشد ایا شماپیشنهاد میدهید این روش حمایت کنید یا انکه متمایل به چالش کردن درباره مشروعیت دادگاه میشوید؟ خانم کریستی اقای نشیدسلسله مباحثات خوداش همن طور که گفته است بر پایه مدارکی که برعلیه اواست قرارداده است واوباید تبر ئه شود-دادگاه دوجنبه دارد- وظائف متعددی حقیقی داردتا داداگاه عادلانه باشد وجنبه های ان بدو دسته تقسیم میشود بخشی ازان مربوط به خود دادگاه است که بعدا درباره ان بحث خواهم کرد وجنبه دوم بستگی به توانائی ریس جمهمور اقای نشید دارد که بطور مطلوب از خوداش دفاع کند من نمیتوانم وارد جزئیات شوم زیرا مدارکی که تسلیم دادگاه شده است هنوز به هیت دادگاه داده نشده است –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

-بسم الله الرحمن الرحیم- اماما اجازه دهید بوسه بر پیشانی شمادرعالم رویا بگذارم که خودرامتصل به شما بدانم واز درون شعفی با هلهله و فریادبر کشم-این یک رویای همیشگی من استکه تبدیل به یک اصل شده است-هرچند که فاصله من دور باشد این رویا پرواز میکند چه شب باشد وچه در روز چه شهودی باشد وچه نباشد- چه انرا مشاهده کنم چه بنظرم اید- رویا در رویا  باشد-در کنار ساحل شن صحرای مکه نشسته ام- خروش وغریدن با د را میشونم ازار شنهائی که به صورتم میخورد  حس میکنم ودستان من در دانه های طلائی شنها فرومیرود اندکی از ان در دستان من جای میگیرد- شنها میخزنند وبه سمت من میایند ومن دستانم رادر شنها فرو میکنم ومیگریم درحالیکه میگریم میگویم- خداوندا ارزوی من به چنک نیامد وهنوز ایشان راسفت وسخت بغل نکردهام-من به ارامش نرسیده ام باد رحمتی باخود ندارد جزانکه انچه رادر رویا میبینم ویا تصور میکنم یک رویا در رویا


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای کری- امریکا تا امروزحتی مافیا کوچگترین دروغی نگفته است واصلا شما تا بحال یک پوگه مواد شیمیایئ نه ساختید وپرتاپ نکردید وراه حقه باز ی بلد نیستید؟؟!ودوستان شما  حقه باز نیستند-ایمان مردم سوریه هیچ است وهرچه هست شماهستید این خیمه شب بازی را خاتمه بدهید پس فردا تاریخ منکر خواهید شد که به النهضت کمک کردید حتی یک ترویست رادر سوریه مجهز کردید ودیگر حنای شما رنگی ندارد  شما کودن تراز ان هستید که دنیا رافریب دهید ومیخواهید دلیل شکست تروریست ها  بمب شیمیائئ بوده است تا کودنی شما مشخص نشود


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0