سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- مقاله ای از دکتر ولی نصر-مقدمتا متاسفانه نسل جوان قدیم که به غرب میرفتند خصوصیات غرب تقلید میکردند- درحالی که میزانی ایران دوستی داشتند ولی به یک زندگانی الکی خوش   وقت غنیمت است روی میاوردند – خاصه افراد نظامی ایران که برای من دغدغه شده بود وولینصر هم مستثنا-نیست وبخشی هم من با سمبل-ن اضافه خواهم کرد-مقاله درمجله نیویرک تایمز چاپ شده است- با عنوان- مسیرغلط درجهت مبارزه ومواجهه با ایران- توضیح ان- اعراب خاور میانه بقدری ضعیف وتقسیم شدند که بتوانند از استرتژای اقای ترامپ حمایت کنند که دربرگیرنده ایران هم میشود- دریک تنش شدید وحملات که سریع بین ایران وامریکا- در این ماه - رخ داد  (چون گلادیتاورها) وارد مبارزه شدند- اقای پمپئو هدف امریکا مواجهه شدن با ابعادان بیان کرد رهبران ایران گفتندما راضی نخواهیم شدتا امریکا ازخاور میانه خارج شود مواجهه شدن با تمام ابعاد ان با ایران ممکن است که عقلانی باشد؟؟!! ولی سیاست قبلی ولی امروزه کارائی ندارد ریس جمهور اقای ترامپ مواجهه با یک خاور میانه شده است که اختلاف فاحش از زمانی که خاورمیانه دردست رهبران قبلی بوده است- دارا است که درگیران بودند- برای ده هه ها- کارهائی درجهت کنترول ایران انقلابی بودند که درکنار خلیچ است- امریکا هم نیازمن وهم متکی با اعتماد به نخ قوی اعراب دیکتاتور بود- اما بعداز مدتی به عراق حمله کرد انرا اشغال کرد و صدام را ازقدرت خارج کرد – وجهان  عرب- اعتماد پیداکردن که ایران همچنان درحالت کنترول باقی میماند- -امروزه امریکا یک تعداد متحد بادوام با عراق جدید را بوجود- اورده است- مصر هنوزمجروح ودرحالت به سمت شکست خوردن از جریانات تلخ بعداز بهار عربی از سال 2011 میباشد وسوریه سومین قدرت عرب- که یک دولت فقط ازان نامی دارد- ن- کشورهای عربی خلیج که به رهبری عربستان سعودی وبحصوص امارات عربی خلیج فاقد یک سری تشکیلات وسازمانی بودند وهم چنین ارتشی که بتواند درمقابل ایران به تعادل برسد لرا میبایست کشورهای بزگ سنی عربی وغیر عربی ازانها حمایت کند وارتشنداشتند که امریکابتوان ازانها درمقابل ایران سود بجویدبه اصطلاح داری خاک نرم بودند- ایران که وارد یمن شد  کاری درخشان وپرقدرت کرد وترس ازاینکه جای پای خودرا درشبهچزیره عربستان محکم کند ترس در عربستان بوجود امد- ودادن پایگاه نظامی به امریکا دراین کشورها شروع شد ولی بعداز مذتی کشورهای کویت قطر وعمان ازعربستان تاحدی دورشدند وترجیحا به سمت ایران امدندامریکا سعی میکرد که یک اتئلاف سنی برخلاف شیعه بوجوداورد ولی شکافی عمیق بین کشورهای سنی بوجودامد ومعادله بنفع ایران شد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- حضرت ایات الله العظمی مارم رحمت الله علیه چندیدن سال پیش- کتاب فیلسوف نما ها نوشتند وامروزه میابیست کتاب نخبه نماها را بنویسند- یک ضرب المثل انگلیسی میگوید علم کم خطرناکتراز بیسوادی است وبرای فرار از جاذبه ای  افسانهای خرافات گذشته علمی حداقل چهار استاد وشصد کتاب لازم است که خوانده شود- دریک میز گرد دربی بی سی اقای شیخ میفرماید سرمایه داری غرب هیچکار مثبت ای نکرده است؟؟ هرچه بوده است چپ کرده است چین کمونیست را غرب نجات داد ویا چپ نجات داد پیشرفت اروپای شرقی مال چپ است ویا مال غرب است  همین چین کمونیست درشهرها ی بزرگ کمونیست چون کوه یخ درحال ذوب شدن است وزندگانی بسبک غرب درحال پیشرفت است-دالبته سرمایه داری غرب مشکلات ونواقص زیادی دارد- امروزه نمیتوان با تحلیل اقتصاد وسیاست دهمه مسائلرا تحلیل کرد ومشکلات راحل کرد انسان پیچیده تراز ماشین وربات وجامعه میمونها است هانگینتون فهمید درشکم بلوک ها رشدهای مخالف رهبران بلوک درحال رشد کردن است وانها به سمت استقلال خواهندرفت وتمدن های جدیدی را بوجود میاورند که بعد قابل سرکوب شدن نخواهنبود وجنگ تمدنها شروع میشود ونمیشود انهارا مهار کرد مگرباقدرت وانهم موقتی است تنها اسلام است درتاریخنشان داده ذاست میتواندانسانهارا مهار کند وجنگ تمدنها باتمدن اسلامی شروع میشود کهبایداین اسلام رادیکالرانابود کرد مخالفت تحلیل میخواهد سازندگی هنوز عدد اخرین مولفه های ان مشخص نشده است کسای که اسلام عزیزرا مرتجع میداند برحماقت خودمهر ختم زدند وشهامت خواند متون اسلامی نقدانراندارند وبه ظاهر جامعه غربی ویاشرقی بسنده میکند وتصور میکنند که جامعه اسلامی قدرت پیشرف دادن جامعه ندارد درحالیکه جوامع بشری در فسادخود وناتوانی خود وجهل خود سرانجام درگردابی عمیق گرفتار خواهند شد بقول یک خبرنگارامریکائی هر خودکشی یک میخ برتابوت   فرهنگ امریکائی است اما اسلام نیازندارد که سران حکومت ها با امام حسین علیه السلام مقایسه کند بلکه با حضرت قاسم سلیمانی عزیز مقایسه کرد تا عظمت اسلام مشخص شود وقرطاس شمارا دراتش بی اندازد-


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امروز دراخبار خواندم- که برای حضرت نادر ابراهیمی رحمت الله علیه درخانه شعر وادبیات منطقه فرهنگی وگردشگری عباس اباد کتابخانه شخصی ایشان- وموزه اثار ایشان را افتتاح کردند ایشان یک شخصیت بسیار جالب وعرفانی بودند کهتاحدی من تعجب کردم کتاب ایاشان من قبلا خواندم وبیشتراز کتابهای مرحوم جلال ال احمد در روح من ودل من نشست- در دبیرستان روش نو- مرحوم دکتر عباس یمینی شریف بودم که ایشان باقدبلند وشلوارتیره وپیراهن سفید استین کوتاره و کیف های اساتید ان زمان با شخص دیگیر وارد دفتر شدند مدرسه شدن وهمراه یک شاعر دیگر که نام ایشان رافراموش کردم ایشان باکمی نارحتی فرمودند شما هیچگونه اشارات انقلابی دراشعار شمانیست- وما داریم به تمام شعرا ونویسندگان تلفنی هشدارمیدیهم که بیادکارهائی بکنید مثلا بعنوانمثال بهاقایابراهنی گفتیم اگر کارانقلابی نداشتهباشید شمارا لجن مال میکینم مرحوم یمین الشریف ایشان بهمن معرفی کرد واز ایشان تمجید کرد ومن گفتم تمام کتاب های ایشان خواندم ماندشعر درروح انسان اثر میگذارید اجازه بدهیدمن دوسئوال از ایشان بکنم وگفتم در داستان مداوم میفرمیاد ارکستر هماهنک گنمیزند نغهخوانی خوب نیست منظورتان چیست ایشان فرمودندمنظورم همین است شعرا ونویسندگان هماهنگ نیستند وما سعی میکنیم که انهارا هماهنگ کنیم- ودوم شمافرمودید اگر دیواری جلی مردم باشد انرا ویران مینند من پرسیدم منظور چیست وچگونه ویران میکنند فرمودند دیکتاتوری منظورم است- باسر انقدر میزنند که دیوار فرومیرزید واخمی بهمن کرد که تا مغز استخوان درمن اثر گذاشت مرحوم عباس یمیمالشریف فرمودندمن به جنوب تهران رفتم که برای کودکان انجا مطالعه کنم وشعربگویمدختر بچه ای وباووض فجیع دماغاش اویزان درخاک بدون کفش درحال بازی بودازاوسئولاتی کردم مادراش دررا باز کرد وگفت الیزابت بیا تو- ما بایداول فرهنگ درست را به این جامعه معرفی کنیم ودرضمن من شاعر کودکان هستم وکودکان را نمیشود انقلابی کرد یک مقاله درکیهان نوشتم بازاری ها گفتند ایشان بدستور ساواک نوشته است وساواک من راخواست وچنگ وداندان نشان داد ومن گفتم اینمطلب بسیارساده بوده است که درتهران مثلا  برای استااندار متوجه بشود نوشتم راست اش من بلدنیستم چگونه انقلابی بنویسم باید مطالعه کنم و شما  هم متوجه باشید که به شما گیر ندهند ولی راهنمایئ  کنید-

 ومن به دیگران کفتم سرتان را ببادندهید اثری نخواهد گذاشت ول وچهره این بزرگان در رسانه رسنه ای شود انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- سیاست غرب درلبنان این است که امریکا دارد سعی میکند که وضع سابق را بوجود بیاورد حزب ها برعلیه هم ومذاهب وفرقه های نژادی برعلیه هم اتئلاف کند وزد وخورد بوجود بیاید وانگلستان برای وحدت انها ولی بر ضد حزب الله باشند وانگلستان اخیرا حزب الله یک نیروی ترریستی قلمداد کرده است که باید منجمد شود ازسال 2000 ببعد هفتادوپنچ گروه تروریتی که بیشتران درخاور میانه است که قانونی شناخته میشونددرمیا اینها حزب الله مهمترین است که هم نظامی وهم سیاسی وهم دولتی وخم تاثیر گذار درمنطقه وهم دارای پشتیبانی ایران را دارد امریکا داراد اتش افروزی میکند انگلستان میخواهد اتشرا خاموش کند وحدت ایجاد کند وحزب الله را ایزوله کند واقای ترامپ از نقشی که انگلستان برای خود ساخته است حمایت وتشکر کرد است- فقط بالفاظی میخواهد سیاست خودرا پیشببرد درحالیکه سیاست انگلستان هیچگونه پایگاهی ندارد وفرانسه است که پایگاه دارد که ثل خر درمرداب چهاردست وپا فرو رفته است وانگلستان بقول مرحوم سردار سازندگی شیر نشسته است که پارس میکند- از یک کارشناس سئوال شده است ایا امریکا وارائیل درفکر ترور عظمت ایت الله سیدحسن نصر الله هستند یانه- گفته است لبنان ایران نیست اگر گلوله بهسمت ایشان زده شود اتشی که تمام نشود بجود بیاید بنظر حقیر نه تنها درلبنان مسلما درخاور میانه اتشی که تمام نمیشود- انگلستان بفکر خودباشد پرد ه ها بکناری خواهد رفت همه چیز فاش میشود وبفک سوخت مترو باشد ودندن پزشکی خود که به هوا رفته است- اما مردم لبنان باید عقل وتدبیر داشته باشند این تظاهرات اخیر بعلت ان است که دولت جدید هنوز اقدامی نکرده ات وبانک ها تغیراتی ندادند دولت که دکان بقالی نیست مردم که کار مجلس را انجام نمیدهند ومجلس بایدمردم را بخوبی اگاه کند ودرضمن درتظاهرات لمپن بازی برزیلی نکند به سمت الام عزیربروید که متانت وعظمت شمارا خداوندمنان زیاد کند وشماراپیروز کند انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نابغه مقاوم و سرسخت امریکل- بخش سوم—اقایان خبرنگارپست واشنگتن جنابان فلیپ راکر و کارول لئوننیگ- درکتابی منتشر کردندجلسه در یک ملاقات امنیتی ومخفی که به ان اطاق نخبگان فکر گفته میشود در جولای 2017 تشکیل شد- بنا بر نوشته کتاب - جلسه طبق برنامه با سران امنیت ملی اقای ترامپ تشکیل شد- ومنجمله اقای رکس تیلرسون- معاون اقای ترامپ واقای گر ی کوهن مدیر  سازمان دولتی اقتصاد ملی امریکا- ومسئول دفاع اقای جیم ماتیس کسانی کلا دولت را ترک کردند- سه نفر از انها درباره عدم اطلاعات- اقای ترامپ- درباره جغرافیا تاریخ وعلوم نظامی وایشان میخواست این تخصص ها سریع به ایشان اموزش دهند اقایان ماتیس وکوهن وتیلرسون –بعنوان معاون واسیستان با استفاده از نقشه وگرافیک( نمودارهای علمی) وچارت(جدول های علمی)- برای انکه بتوانند مطالبی به ایشان بیاموزند نشان دادند- برای این هدف که بتوانند از اینکه سرخورده شود جلوگیری کند خبرنگاران نوشته اند که اقای ماتیس در اسلایدی نشان داد که احتمالا نقشه های پایگاه های نظامی درافغانستان- هر بخش ان چه میزان دلارهزینه  شده است- به هرحال بنابرنوشته اقای ترامپ از کوره دررفت- میخواست بداند- چرا امریکا پول از متحدین خود نمیگیرد چه دراروپا باشند وچه کره جنوبی باشد وباجدیت وخشم وبی ادبانه سران را بخاطر شکست استراتژِی نظامی درامریکا درافغانستان باانها صحبت کرد- ایشان مطالب اقای اوباما نخوانده بود که ارتش مادرخاور میانه استراتژی پیروزندارد البته ایشان میخواست مردم جهان را فریب دهد زیرا علت شکت   کیبخاطر اسلحهای مدرنبود که به داعش داه شدهبود واسلحه های روسی ایرانی ودیگر نمیدانست بقول سروان قانع درهرواحد نظامی جهان سوم چهار موشک  گردن گلفت بیاید ان واحد همهگی فرار میکنند وفقط در جنگ وگریز وچریک بازی ودر داخل شهرهامیتوانند مقاومت کنند که میبایستانشهرهار محاصره کرد تا خفه شوند واین کار برای طرفین امکان پذیرنبود- سرلشگر اسرائیلی که به مرکز زرهی امده بود میفرمودند واحدنظامی میباسیت داخل چنگل ودریک وسعت بسیاربزرگ پراکنده شوند وساختمانها از کانالهای زیرزمین بهم ارتباط داشته بشاند ونیرو در زیر زمین باشد وبرروی ساخاتمانها مواد ضد موج ماهواره قراربگیر تا زادشمان خارجی وداخل محفوظ باشد- ایران الان کرد- که موشکهای بابرد زیاد وباسرعت هواپیما ورادار گریز داریم ونگفتن پهباد اخلال دررادار داریم انها ساده گرفتند ضربه خوردند وموارد دیگر نظامی امریکا بیشتر روی جنگ اتمی کار کرده است وباجنگ چریکی حجم سنگین کارنگرده است نمونه اش جنگ ویتنام است وجالب انکهاقای ترامپ اقای اوباما را سزنش کرد که جنگ طلب است وپول هنگفتی را بهدرداده است وخوداش بدنبال جنگ است ومشخص میشود جزو کارتل اسلحه ات وبایدجیب انهاراپر کند-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بخش دوم نابغه مقاومت وسرسخت؟؟!!-در طول تاریخ بشر بخاطر منافع ونفسانیت وشهوات دستاز دین ناب الهی میکشد-درطول تاریخ حکومت برای منافع از اسلحه استفاده میکردند برای دفاع هرمیزان که هزینه شود جایز استولی حق تهاجم برای منافع بی جهت ندارد- وفقط بدستور الهی برای گسترش دین ناب با شرایط خاص ب اذن الهی انجام میشود که نتجه ان پیشرفت جوامع بشری است- در حدیث است دراخر الزمان دوباره تهاجم برای بدست اوردن منافع نامشروع برپا میشود ولی به ان اب –و-رنگ حق طلبی میزنند وبر حق لباس باطل میپوشانند- و بر باطل لباس حق میپوشانند که نام ان فتنه است و این عمل را برای اولین بار یهود انجام داد- وقران انرا نهی کرد- ودر حدیث است دوباره این امر نامشروع در اخر الزمان با حیله گری زیاد احیا میشود—که امروزه بهترین نمونه ان امریکا است- در سوره بینه – مسئله ایدولوژِ مرح است وایودولوژی بابد دلیل روشن بین وشفاف داشته باشد ومسائل مهم را مطرح کرده باشد قران در سوره بینه این امر را مهمترین مسئله انسان میداد-که انسان باید بهترین ایده ومذهب وایدولوژِی را داشته باشد- وباید این ایدولو ژی از نجاسات واباطیل پاک باشد مطهره باشد وادارای مطالب بسیارمهم وارزنده وجهت دهنده انسان هم دادا باشد قیمه باشد هم پر ارزش وهم مسستحکم وپایدار قران اشاره میفرماید مومنین ودوست دران دین هم بسیاری ازانها دنبال هوا وهوس هستند و بادین ناب زاویه پید ا میکیند از عبودیت خالص الهی جدا میشوند ودست به تحریف دین میزنند که انواع واقسام پیدا میکنند ودین مطابق ذوق سلیقه ونفسانیت وشهوت خود تغیر وتحریف میکنند اینها شرالبریه هستند شرارت بارترین مخلوقات الهی هستند ملحدین درحد حیوانات وپا پائین تراز حیوانات هستند برای ملحدین عذاب عظیم است عظم یعنی استخوان عذاب عظیم یعنی استخوان درد وبرای کافرین مذهب عذاب الیم است یعنی تمام بدن وروح درد میکند- لذا ایدولوژِ ومذهب شناختن از کارهای اساسی ومهم و واجب عینی هر فرد است یکی از عظمت های این زمان- برخورد حق وباطل در حد بالاتراز قبل است گرچه سختی ها هم زیادتر است—ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- برگرفته از سایت یاهو- اقای ترامپ به افراد بلند پایه امنیت ملی امریکا خطاب کرد بازند ه ها- جاهل وکودک صفت- در باره درک اساسی از سیاست امریکا- برگفته کتاب جنجالی تازه نشر شده– در ماه جولای سال 2017-ملاقاتی بین ریس جمهور دونالد ترامپ و سران امنیت ملی امریکا بنابر گفته کتاب تازه به وخامت شدیدی جریان پیدا کرد که این کتابرا دونفر از خبرنگاران واشنگتن پست نوشته اند- افراد میخواستند وامیدوار بودند که بتوانند نقش و اصول جهانی امریکا را به اویاد بدهند- اما ریس جمهور بشدت خشمگین شد وشروه به بی احترامی به رهبران نظامی کرد که دربخشی از کتاب نابغه بسیار مقاوم وسرسخت_؟؟ که سه شنبه نشر پدی کرده است ایشان گفته – من باشما به جنگ نمیروم- واضافه کرد- شما ها یک دسته جاهل وبچه صفت هستید- یک سکوت اعجاباور دراطاق بوجودامد- که مهم دلدرد گرفتند- براساس بیان گتاب ذکر شده- تنها فردی که درمقابلاش قدعلم کرد مشاور دولت اقای رکس تیلرسونبود ادامه داد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0