سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-روزنامه تایم دهلی عکسی زیبا ازسردار حسینی در تظاهرات – هندی ه که متاسفانه قابل کپپی کردن نیست به چاپ رسانده است ونوشته است اگر حضرت قاسم سلیمانی با پهباد به شهادت میرسد دلیلی ندارد که یک ژنرال ضد امریکایئ پاکستانی باپهباد بقتل نرسد از حادثه برجها ی دو قلو- امریکا مداوم بهانه میسازد کهیج مدرک قابل قبول ارائه نداده است ودست به جنایت میزند وخشم هندیان با گفتن هند بهندازه انگلستان وایران برای امریکا خطرناک است- باعث خشم وتعجب نخست وزیر هندشده است مقالات زیاد درباره ان جنایت هولناک نوشته شدهاست وحتی بصورت مفصلدرمجلات امریکائی که برخلاف سیاست بین بیناللمل است وباعث بدنامی وضعف هژومنی امریکا درخارج میشود- وفرهنگ امریکایئ لجن مال میکند- کارشناسی نوشته است که سیسات اقای ترمپ یکماجرجوئی احمقانه است که مطالبی بیان میکند که عجیب است- وتصور میکند بعدا انرا هدایت میکند و وامتیاز میگیرد وطرف را مغلوب میکند وخود بعنوان قهرمان ظاهر میشود درست مانند فیلم ها هالیوودی وشعر جهانیان صفر تلقی میکند وقدرت امریکا اسطور های میداند که درحالی که قبلا از ضعف ارتش امریکا خود اش دادسخن داده است وهمجا شکست خورده است این روش بقول امام صادق علیه السلام حالت استکباری نشان قدرت نیست درحقیقت نشان ضعف ات برا جبران ان چنینن وانمود میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-میراث سیاسی اقای ترامپ- که با کمک جمهور خواهان جنگ طلب وخود خواه که تعادل درانها دود سیاه است که برسر وصورت انها مینشیند- امروزه برای نائل شدن به اهداف اش وبدست اوردن حمایتگر به توئیت جادوگرانه روی اورده است که بیشتراوقات جز غم وازدست دادن اعتبارش که در سرتاسر توئیت هارابدستاورده است - ودیگران را مداوم گناه کار ومقصر جلوه میدهد ئ-مورد نقد سنگین واقع شده است- سودی  نداشته است- و خود را مسئول شکست ها وناکامی های امریکا قلمدادمیکندکه دیگران بوجود اوردند وایشان تکلیف دارد بهرنحوی شده انرا جبران کند-و-شکوه تاج وتخت باشکوه قبلی امریکا را برگرداند- مانند خانواده خود که با احساسات شدید وقدرتنمائی بیش از حد بنظر بیاید- وتصور میکند که پلیس امریکا وجهان است کهمردم امریکا بخصوص ثروتمندان را از دست تبهکاران داخلی وخارجی حمایت وحفظکند- ومداوم دم ازتهدیدات نو وکهنه میزند-مردمان را بعضی از انهارا شورشی تصور میکنند که برعلیه اوهستند وبا تظاهر احساسات جریحه دار شده- وخطابه های شوک اور ناتیرات مخرب جاودانه ونوستالوژی حقیقی- که میخواهد انرا واقعی وقابل فهم جلوه دهد- تصمیمات ونگرش جهانی اش فاقد احساسات متعالی وبدون منطق–که دربر گیرنده فقدان ارتباط اجتماعی معقول همراه با یک طرح توطئه وتهدید دراقدامات اینده- که افرادرا مایوس وتحقیر شده اورا رها میکنند- گرچه مصر است که درساخت جهان میبایست نقش مهمی رابازی کند ودستورات خودرا باتعریف به جزیات- اصرار بعمل دارد گاهی بایک شوخی وطنز همراه میکند- ودر رفعه بعد باطنز بیشتری همراه استدر حقیقت تصمیمات اش نشان از برون افکنی وفرا افکنی صفات مریضی است که دروجوداش ذخیره وپنهان شده است ومداوم هم نصحیت های مریض گونه میکند وگاهی صفات سیاه را با بعضی صفات نیک ابریشمی ترکیب میکندو گاهی چشمان بنظر میرسد که اشک الود است وداستانها غم انگیز ازداخل وخارج توصیف میکند که گویائی سقوط وغرق شدن انها نزدیک است-


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در قران مجید وهم چنین احادیث – خداوندمنان میفرماید اگر ون خواستند حکومت دمکراسی باشد واکثریت باشیعه استواگر دعا کنند اعتنائی نمیکنیم- تا مخلصا به دین حق باز گردند- نمونه شوروی و افغانستان وغیره  وبین مسلمانان ظالم عداوت ایجاد میکنیم توسط شیطان انهارا ذلیل کندکه انها بخاطر ظلمی که کردند وما حجت ودلیلی داشته باشیم کهانهارا به عمق جهنم ببریم- حتی در حدیث است که دربرزخ به ایشان میگویند هردینی را که خواتی بجز اسلام بپذیر میگویدمن دردنیا مسلمان بودم جوابداده میشود تو مجبوربودیکه مسلمان باشی یک دینی را انتخاب میکند امادراسلام بخاطر زحمات معصومین علیهم السلام الله اجمعین- پیروز ی مطلق به کفر نخواهیم داد وچون منافعی دراسلام پیدا میکنند مجبور میشوند از ان حمایت کنند- در عراق شیوخ اهل سنت   به درخواست جناب صدام- ساکت ودند ونیرو میدادند- وهرکسی از شیعیان امربهمعروف ونهی از منکر میکردند اورالو میدادند وبه مساجد شیعه نمی امدند ومایل بودن که شیعیان به مساجدانها نروند انقلاب که شد چون اکثریت باشیعه است حکومت دمکراسی رابنفع شیعه میدانستند سعی زیادکردند که حکومت سنی باشد حتی مدل لبنان راهم قبول نکردند وعربستان سعی فراوان کرد که قدرت دردست دین سنی باشدو و چون پذیرفته نشد وقرار شد که براساس عدالت اسلامی باشد ازدرون همین سبک فکری اقایان داعش والقاعده بوجودامد ولی با پدر درخواندگی اسرائیل وامریکا وندیمه های عربستان وامارات وغیره وجالب است که گناه اش بگردن شیعیان افتاد- اما داعش پس از مدتی انحصار طلب شد ونامهای برای اقایان نوشت که نیرو وپول ودخترا ن وزنان خودرابای جهادنکاح بفرستید حتی دختر شیخ ودرامرسیاسی حق دخالت ندارید کم کم کم اقایان متوجه قضایا شدند- شیوخ شروع به ترور کردند وبمب درشهر همه جا ودرمراکز شلوغ شهری منفجر کردند درست ماندکار اسرائیل برای کوچ دادن یهویان به اسرائیل چنین عمل کرد بخصوص درعراق ولی درایران کوچ کردن مورد پذیرش واقع شد ودر ضمن هم ازمردم وروحانیت تاحدی-  ا زشاه میترسیدند وبه انها پیشنهاد دادن که میتوانند بعداز سه سال حتی به امریکا برونند- ویاذششماه درامریکا وشش ماه در اسرائیل یا ایران باشند دراسرائیل غربی ها درجه اول هستند وشرقی ها درجه دوم هستندکه ایرانیان در درجه دوم بودن طبقه اول هستند- پس خاور میانه مسئله مذهب بسیار حاد است وشیعه درحالت دفاعی است ومسلم است هرفردی دست به ترور میزند ویا بادعش است جزو شیطان کبیر است وترور اش واجب است حال اقای عظمت سردار تمام خلوص الهی شهید والامقام حضرت سلیمانی ترور رادستور دهد یا یک فرد مسلمان اگاه- کسانی نمیخواند تاریخ را انطور که هست بخواندند واز قوانین اسلام بوینبردند بهنظر حقیر گفتمان نکنند سنگینتر و معقول تر است- واین را باید بدانند وظیفه مومن درجهت ارزش ها وسیاست واحکام حقوقی وشرعی ودیگر اسلامی میبایست درجهان پیاده شود تا عذری برای خداوندمنان نباشد واین امریکا است که میبایست خودرا باقوانین اسلامی وفق بدهدنه اسلام باقوانیت منحوس غربی خودرا مطابقت بدهدوبداند باطن دردست خداوندمنان براساس عقیدهخداوندمنان حکم میکند ولی ظاهر دردست علما است وظیفه دارندتاحدی که قدرت دارند که مسلما روبه افزایش است براساس دکترین اسلامی مردم تشویق وترغیب کنند وچناچه گناه کردن ارشاد ویا مجازات کنند .کسی حقندارد مانع تراشی کند وبداندباخداوندمنان ربور است وخداودمنان میفرماید کاربرای ما اسان استوخودرا موش ازمایشگاهی نکند کهمورذ عبرت دیگران واقع شود

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دزست است که اسلام   شرقی وغربی را لحاظ نمیکند ولی در شرایط خاص باید شرقی وغربی کرد وبه سمت شرق متمایل شد همانطور که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بعضی کشورهارا قاصد برای پذیرش دین مبین اسلام فرستادند- وزیر خارجه روسیه اقای سرگی لاو روف دوشنبه اینده به عراق خواهد رفت کهصدای درخواست اسلحه های مدرن را شنیدهاند که کاری بسیار دقیق وحساب شده است بخصوص ضدهوائ   مجهز – وکار امد- وهم چنین سرمایه گذاری در نفت عراق ومیبایست وضعیت اقتصادی عراق را بهبود بخشیده شود- وهمچنین ایشان با مسئولین کردستان دراربیل هم ملاقات خواهد داشت- تا ریشه غرب درانجا خشک شود- وروابط سیاسی وانسانی   شدید تر ونزدیکتر شود- مطابق گفته سیاست مداران توجه قابل ملاحظه ای درجهت تدارک هوشمندانه ونزدیک باهمبرای تقئیت وازدیا ئپیشرفت همکاری برای مبارزه باتروریست بیناللملی و اسلام افراطی که منجر به فعالیتهای موفقیت امیز کاملی گردد- بر اساس گفته تلویزیون دولتی عراق- جناب حکیممجدد تائید کردن بغداد از یک سوریه متحد حمایت میکند که دوباره ورود به لیگ عرب کرده است- وهم چنین گفتمانی-با- اقای لاوروف درباره- تداروک هوشمندانه وموفقیت امیز درمبارزه با تروریستهای ادلب انجام میگیرد- بنابر گفته کانال رسمی تلویزویونیعراق هم چنین گفتمانی درباره امنیت پایدار در خلیج وازادی ناوبری که با اطمینان همراه باشد انجام میذیرد-همچنین اقای لاوروف گفتند گفتمانی درباره اقتصاد وتجارت با دقت وسعی بیشتری مورد توجه واقعه خواهد شدکه بین دوکشور تحقق پیدا خواهد کرد-گروه همراه اقای لاوروف شامل تعدادی نمایندگان نفت وانرژی برای سرمایه گذاری هستند درست است وضع الان درخاورمینه قررقاطی است خط کشی دقیقی وجودندارد واین بنفع شیاطین غرب است باید بادقت خط کشی کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- روایت از امیر المتقین علیه السلام- هرکس ازی برغیر کشتی ما یکی هارا روشن کند ندارند- انان ( اهل بیت) ستون های دینند وپنا گاه ایی که مردم را نگه میدارند- حق به یمن انان به جا ی خود باز گشت وباطل از جایگاهش فرو افتاد- کارعقل ازمایش وامتحان حقیقت ها است علامه ایتالله محمد حسین طبا طبائی رحمت الله علیه بسیار مواقع ما نمیتوانیم به حقیقت دست پیدا کنیم ولی اگر حفیفت به ما گفتن میتوانین به صحت ان دست پیدا کنیم فرهنگ ها احزاب وفیلسوفان نظریات مختلفی دباره یک موضوع دارند که نمیتواند همه انها صحیح باشد لطف الهی توسط معصومین حقایق زیادی به ما تفهیم میکنند وملاک حقیقت را بیان میکنند وماتوانمند میشویم که حقیقتها را کشف کنیم وضدانها باطل هستند (_ ای مردم بصره) شما از تاریکی ها جهالت وگمراهی به وسیله ما هدایت شدید وبه کمک ما به اوج ترقی رسیدید-صبح سعادت شما درپرتو شعاع وجود ما درخشیدن گرفت علم مانندنور است که دالئل روشنی به انسان میدهد که درپرتو ان دلائل سعادت را از بدبختی تمیز میدهد – ولی صبر بر حقیقت کمی سنگین است هرکس برحقیقت صبر کند سرانج فرج ورهائی پیدا میکند سختی ان بقدری است که تمثیل اوردند فرد درخون خون میغلطد وراهخداوند راه حقیقت است حقیقت ستون دین است پناگاهئی است کهمردم حفظ میکند حق استوار میشود وباطل فرومیریزد حقیقت با درک یددها ومعنویت های الهی هم گام است ولی باطل حقیقتی را نمیتواند اثبات کند وفقط یا تحمیل میکند ویا فریب میدهد- به خاندان ییامبرتان بنگرید وهرسو رفتند درپی انان بروید چون منشا ومخزن علم الهی که تماما حقیقت ناب است که به ان حکمت هم گفته میشود-و رسول خدا صلواته الله علیه واله والسلم پرچم حق رل درمیان ما برحای گذاشت کسی که ازن پیشی بگیرد از دین خارج شده است وان که ازان پس بمانند تباه وسرنگون ( دربدبختی ها وشرارتها)  وان که همراهی کند یعنی بهمیزان عمل کند استاندارد هار عمل کند رستگار خواهد شد یعنی قونین دارد وحد دارد واندازه دارد که نشان شعور فوقالعاده خالق هستی است- ماییم مقربان ویاران خزانه داران معارف الهی ورود به خانه های علم وایمان به خانه وارد نمیشنود مگر از درهای ان ها پس هرکسی ازغیر درهای خانه ها وارد شود دزد نامیده میشود- اولا پرچم حق فرمودند یعنی حق را بلنداوزه کنید که همه درک کنند ودرپشت سر حق راه بروید نه جلوبیفتید که باطل است نه درعقب باشید که انرا رها کردید  وهرکس بباطل روی اورد سرنگون میشود که شناخت تاریخ جهان از گذشته تا حال اینامرا اثبات میکند فرمودند ما خزانه دار معارف الهی هستیم ودرهای ورود به خانه های علم وایمان- خزانه انبارهای کالا گفته میشود منظور انبارهای بسیاربزرگ است هیچکسدراسلام نمیتواند چنین ادعائی بکند-مگرمقلد معصومین علیهم صلواته الله اجمعین- همیشه مخرن کتاب در اطاقی بوده است درانجا علاوه براطاق قران واحادیث خود یک اطاق پراز کتاب است کسی از درب وارد میشود درب یعنی معصومین علیهم صلاوته الله علیهم الجمعین به معنا درست کتاب نایل میشود کسیه که از راه امام علیه السلام وارد کتابخانه شود چون دزد فقط برای دستبرد زدن میاید نه برای فهم حقیقت قران واحادیث


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است تبریک وتهنیت به دو نفس زکیه- والحمدالله جنایات غرب وحشی بخوبی روشن شئ که خط قرمزی نمیپذیرد- واین نشانه روبه ذوال رفتن انها است یکی از نژاد ایرانی ودیگری تا حدی از نژاد ترکمن- عرب شده-این اغاز یک جریان جدید است-  امام معص.م فرمودند از شهادت ما نارحت نباشید ستاره ای پرفروختر خواهد امد جای نگرانی نیست گه چه ئدر رویاول خوب وبود وبعد تلخ بود ولی من انرا بفال نیک گرفتم- وما بیاداماده شویم که یک لشگر ما درجولان واقع شودطبق حدیث- وروسیه بفکر بمب اتمی نباشد- روز شهادت سرلشگر همت صلواته الله علیه ودیگر رهبران نظامی رحمت الله علیهم اجمعین- همه تصور میکردند کار تمام شد تاکتیک های الهی قابل پیش گوئی وپیش بینی نیست- مثلا استرالیا صیهونیست به اندازه کشور نیوز لند اتش گرفته است وکاری از دست اسرائیل وحتی امریکا بر نمیاید- اینها درس است- انشالله اینجچریان مولمه راهگشا یک جریانی باشد که صدرصد بنفع اسلام ناب خواهدبود ونشان از قدرت شرق است که درحال اوج گیری ایست وکسی ارابخوبی درک نیمکند بخصوص اسلام ناب در حدیث است که خوبان نزدیک بودن بعث الهی رادرک میکنند ودشمنان به ان میخندند وتنها باید خوبان را اگاه کرد ودیگرانرا بطورکلی نصیحت کرد – انشالله باقدرت وسرافرازی به پیش خواهیم رفت انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است تبریک وتهنیت به دو نفس زکیه- والحمدالله جنایات غرب وحشی بخوبی روشن شئ که خط قرمزی نمیپذیرد- واین نشانه روبه ذوال رفتن انها است یکی از نژاد ایرانی ودیگری تا حدی از نژاد ترکمن- عرب شده-این اغاز یک جریان جدید است-  امام معص.م فرمودند از شهادت ما نارحت نباشید ستاره ای پرفروختر خواهد امد جای نگرانی نیست گه چه ئدر رویاول خوب وبود وبعد تلخ بود ولی من انرا بفال نیک گرفتم- وما بیاداماده شویم که یک لشگر ما درجولان واقع شودطبق حدیث- وروسیه بفکر بمب اتمی نباشد- روز شهادت سرلشگر همت صلواته الله علیه ودیگر رهبران نظامی رحمت الله علیهم اجمعین- همه تصور میکردند کار تمام شد تاکتیک های الهی قابل پیش گوئی وپیش بینی نیست- مثلا استرالیا صیهونیست به اندازه کشور نیوز لند اتش گرفته است وکاری از دست اسرائیل وحتی امریکا بر نمیاید- اینها درس است- انشالله اینجچریان مولمه راهگشا یک جریانی باشد که صدرصد بنفع اسلام ناب خواهدبود ونشان از قدرت شرق است که درحال اوج گیری ایست وکسی ارابخوبی درک نیمکند بخصوص اسلام ناب در حدیث است که خوبان نزدیک بودن بعث الهی رادرک میکنند ودشمنان به ان میخندند وتنها باید خوبان را اگاه کرد ودیگرانرا بطورکلی نصیحت کرد – انشالله باقدرت وسرافرازی به پیش خواهیم رفت انشاالله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99