سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نگاهی اجمالی به روایت هایزرازبا ملاقات باشاه- ازمن خواسته بود برای یکمنبع بریا مدیرت برای تحقیق دانشجوئی کتابی معرفی کنم-منهم کتاب هایزر را معرفی کردم- یکمقدمه ارتکازی بگویم- که انهائی خودرا کارشناس میدانند ازجیب خودخرج کند نفرمایند رهبرمعظم ومعزز فرموده است که سازش حسنی است موقتی است- جنگ کربلائی ختم مسئله است- ودشمانان مابدانند برفرض محال پیورز شدندموقتی است ایران عقبتراز منطقه نخواهند بود وبقول علما تاانجائی که خداوندمنان راه باز میکند باید جلو رفت- وبایدبدانند همه جنگ بدربوده است وهم جنگ احد- این مقاله بسیارجالب است- نه شاه ا زهایزر میپرسد که چر ایران به این وضع دچار شد ونه هایزراز شاه میپرسید که چرا ایران به این وضع دچار شد- چرا هردوبخوبی میدانند که چر این امر اتفاق افتاد فقط سرعت مسئله بوده است- جالب است کهشاه از سفیر انگلستان وروسیه علت این انقلاب را سئوال کرد هردو از دیدگاه خود صحبت کردند وشاه پاسخی نداد وجناب راکفلر مافیا نفت یان کردند سفیرانگلستان چه خطبه طولانی خواند خوانداش گرفته بود زیرا بیشترین بهره را اقای راکلفر میبرد دیگرجای بحث وگفتگ نبود راه چاره بود هایزر یکی ازنبوغ امریکابود درالمان مدیریت همه جنابعه ناتو ربعده داشت وبیشتر رویمدیریت ساسی واقتصادی وغیره تکیه داشت وبرعلیه اروپای شرقی رادیو ازاد هدایت میکرد- ویک نبردی سیاستمدران وسیاستمدران نظامی درامریکابود- علت انهم هسته اساسی جهان سوم واروپای شرقی قدرت نظامی بود این هسته درجهان سوم حفظ کند وهسته نظامی اروپای شرقی متلاشی کنند البته لازمه کنترول ایران وابسته به این هسته نظامی بود- ارتش میبایست درمقابل ملت واقع شود وملت را کنترول کند واز سیاست کاری برنمی امد وعلتراانهم سئوال کردن چرابخوبی جریان را  میدانستند مگوید من برنامه ریزی وطرح رامفصل بیان کردم- قبلااصلا برنامه ریزی موجو د نبوده است یک سیاست کاملا وابسته ومنفعل ازخود و فقط کا رانها به به اصطلاح تهدایات خارجی بوده است که پاسخ خنثی کنده بدهند- اتفاق این چالش به ضرر شاه انجامید که چالش مهم اش با بی بی سی بود که دراین کشتی گرفتن بخاک رفت- وزیر امورخارجه یک پوشه چند هزار صفحه ای ازدخالت ای بی بی سی وانگستان باخودبه لندن برد انهاازپیشرف ایران که تبدیل به یک ابرقدرت حداقل منطقه اش است وپیشرفت زیادی کرده است وجلوی دخالتها بعضی کشور میگیرد مخالفت هائی وتهدیاتی وتبلیغاتی سو انجاممدهد ومردم ایران رافریب میدهد وجسته گریخته درااروپای شرقی مثلا کشورچک بحثهائی درباره ایران میشد- بیچارها نمیدانستند معنی ابرقدرت یعنی چه ابرقدرت تنها نظامی است درتمام رشته ها وفنون وهنر سرامد باشد نهانکه کشوری ده ملیون بیسواد داشته باشد- وبه تدهیدات داخلی اهمیت به ظاهرنداده بودند انچه من از مدریت هایزر میفهمیدم این بود یک خلا ایران ایجاد کند وروسهاترغیب-کند که به ایران بیاید وسپس دمارانها دربیاورد ویک مرز اتمی درکنار روسها دراین بوجوداورد ومداوم برعلیه شوروی تبلیغ ودستور شورش بدهد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نگاهی اجمالی به روایت هایزرازبا ملاقات باشاه- ازمن خواسته بود برای یکمنبع بریا مدیرت برای تحقیق دانشجوئی کتابی معرفی کنم-منهم کتاب هایزر را معرفی کردم- یکمقدمه ارتکازی بگویم- که انهائی خودرا کارشناس میدانند ازجیب خودخرج کند نفرمایند رهبرمعظم ومعزز فرموده است که سازش حسنی است موقتی است- جنگ کربلائی ختم مسئله است- ودشمانان مابدانند برفرض محال پیورز شدندموقتی است ایران عقبتراز منطقه نخواهند بود وبقول علما تاانجائی که خداوندمنان راه باز میکند باید جلو رفت- وبایدبدانند همه جنگ بدربوده است وهم جنگ احد- این مقاله بسیارجالب است- نه شاه ا زهایزر میپرسد که چر ایران به این وضع دچار شد ونه هایزراز شاه میپرسید که چرا ایران به این وضع دچار شد- چرا هردوبخوبی میدانند که چر این امر اتفاق افتاد فقط سرعت مسئله بوده است- جالب است کهشاه از سفیر انگلستان وروسیه علت این انقلاب را سئوال کرد هردو از دیدگاه خود صحبت کردند وشاه پاسخی نداد وجناب راکفلر مافیا نفت یان کردند سفیرانگلستان چه خطبه طولانی خواند خوانداش گرفته بود زیرا بیشترین بهره را اقای راکلفر میبرد دیگرجای بحث وگفتگ نبود راه چاره بود هایزر یکی ازنبوغ امریکابود درالمان مدیریت همه جنابعه ناتو ربعده داشت وبیشتر رویمدیریت ساسی واقتصادی وغیره تکیه داشت وبرعلیه اروپای شرقی رادیو ازاد هدایت میکرد- ویک نبردی سیاستمدران وسیاستمدران نظامی درامریکابود- علت انهم هسته اساسی جهان سوم واروپای شرقی قدرت نظامی بود این هسته درجهان سوم حفظ کند وهسته نظامی اروپای شرقی متلاشی کنند البته لازمه کنترول ایران وابسته به این هسته نظامی بود- ارتش میبایست درمقابل ملت واقع شود وملت را کنترول کند واز سیاست کاری برنمی امد وعلتراانهم سئوال کردن چرابخوبی جریان را  میدانستند مگوید من برنامه ریزی وطرح رامفصل بیان کردم- قبلااصلا برنامه ریزی موجو د نبوده است یک سیاست کاملا وابسته ومنفعل ازخود و فقط کا رانها به به اصطلاح تهدایات خارجی بوده است که پاسخ خنثی کنده بدهند- اتفاق این چالش به ضرر شاه انجامید که چالش مهم اش با بی بی سی بود که دراین کشتی گرفتن بخاک رفت- وزیر امورخارجه یک پوشه چند هزار صفحه ای ازدخالت ای بی بی سی وانگستان باخودبه لندن برد انهاازپیشرف ایران که تبدیل به یک ابرقدرت حداقل منطقه اش است وپیشرفت زیادی کرده است وجلوی دخالتها بعضی کشور میگیرد مخالفت هائی وتهدیاتی وتبلیغاتی سو انجاممدهد ومردم ایران رافریب میدهد وجسته گریخته درااروپای شرقی مثلا کشورچک بحثهائی درباره ایران میشد- بیچارها نمیدانستند معنی ابرقدرت یعنی چه ابرقدرت تنها نظامی است درتمام رشته ها وفنون وهنر سرامد باشد نهانکه کشوری ده ملیون بیسواد داشته باشد- وبه تدهیدات داخلی اهمیت به ظاهرنداده بودند انچه من از مدریت هایزر میفهمیدم این بود یک خلا ایران ایجاد کند وروسهاترغیب-کند که به ایران بیاید وسپس دمارانها دربیاورد ویک مرز اتمی درکنار روسها دراین بوجوداورد ومداوم برعلیه شوروی تبلیغ ودستور شورش بدهد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- وبسایت المانی ان تی وی- نادان وکودن المانهای درطول تاریخ اشور جهان بودند اشوری های اعراب عربستان بودند که به عراق امدند مداوم جنگ افروزی کردند تا مادها وهخامنشیان انهاراسصرکوب کردند دوباره تاریخ تکرار میشود المان ها همین نقش را در اروپای مرکزی- تاحدی قدرت جنگی خنت بار میشناساچازدست دادند ومتدها برای منافع خود هرجنایتی کردند کهحتی بارضا شاه خون اشام همدست شدندوبرضد انقلابیون ایرانی عمل کردند امروزه کوجکترین فهم ودرکی از اسلام ناب ایرانی ندارند غرب مدتها است ضد مذهب شده است –حتی کانت مجبور بود که بگویدمن عاشق ارسطو ودانشمندان یونان هستم کهخداپرست بودند وهمچنین چینی های که مذهب کنفسوسی که از المانها بهتر درک میکنند حتی اقای داریوش کریکی این مطلبرا درک نمیکند وقتیکه پدرخوانده کانت ایشان در دبیرستان مذهبی گذاشت گفت گرچه امروزه ضد مذهب هستندولی حقیقت را دربین انها پیدا کن وایشان از ترس گفت اگرخداوندنباشد وجدانهم شریک شیطان است- بایدخدائی تراشید درحقیقت تقیه کرد اگر میدانستند خداپرست است ترور ماش میکردندوحتی با وقاحت میگویند- که دکارت هم ملحدبوده اس یمن که ازادی میخواهد اسلحه به عربستان مرتجع- فنتیک وقرون وسطائی اسلحه میدهد وانزمان خودرا ازادیخواه وانسان دوستومترقی وانمود میکند وایرانی که از مستعضعفین دفاع میکند خشونت طلب امروزه غرب ملاک انسان دوستها نیست بلکه خون اشمای هستند که حتی ملت خودرا بیچاره وبدبخت میکنند ودرب های فقر بزودی درانجا ها باز خواهد دردانشگاه شیراز که بودم خانم امریکائی استادما بود سرکلاس ازمذهبی ببنیادگر سخت عصبی وناراحت میشد یک میله کوچکی داشت مثل میله بافتنی هروقت سئوال میکردم به جبر واختایر ویا قضا وقدر اعتقاد دارید انمیله درانگشت میکرد که عصبانی نشود ومیگفت بربختی شماهمین دوقضیه هم است شمارتنبل و بیعاره وبیکاره بار اورد است من روز ی از شخصیت دراینباره سئوال میکردم- ی واگر گفت پس ایرانیان زیادخوب بودند تصدیق کن- امروزه اسلامناب میخواهد چهره واقعی خودرا نشان دهد واز مشتعفین دفاع کند برعلیه مستکبرین باشد بقدری اقایان نادان واحمق هستند که اسرائیل مستضعف ومظلوم میدانند وفلسطینی مستکبر وجنایت کار وظالم میدانند وحزب الله ظالم میداند احمق نیستند خودرا به حماقت زدند که به نوائی برسند دیگر نمیداند جبرواختیار وقضا وقدر درحقیقت برعلیه انهاست وبرله ما است انشالله درانده اینحقیق بخوبی اشکار میشودولی تصور نمیکنم که مافیاهاانها رانجاتی پیداکنند کهانشااال اینطورنباشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به الله سواد اکادمیکی نداشته است- پس عربی هم زیادبلدنبوده است- اولا مشخص نیست فیضی که ادعا میکنداز جانب خداوندمنان- یعنی وحی –کدام است و انچه علم داشته است کدام است بگذریم که جناب عبدالله بها- نقش هارون داردبرای موسی   تفسیر میکند کم میکند اضافه میکند تغیرمیدهد وجالباست احادیث مضطربه دارد اول میگویدهمه ادیان واعتقادات یکی هستند حتی کمونیست داخل ان است که دشمن خدا هستند وباانها میشودازدواج کرد- وسپس میفرماید که بعضی ادیان الهی تحریف شدند یعنی از رده ارج هستند ودینبهادی بهتریان مابقیه استپس میبایست دین بهائی را انتخاب کرد- رمز کار این است که امربه معروف دارد ونه از منکرهم دارد- ول روحانی ندارد یعنی هرکس براساس عقل خود میتواند عمل کند وبیشترین احکام بههمین صورت هستند- یکنوع پروتستانیزم است جناب بهاالله – پاک ومنزه است ان خدائی که تیر های بلا را ازابرقضا بربند ده اش( حسینعلی ) نازل کرده است ودیدمرا کهصبر وبادرباری نیکی دارم به احتمال زیاد  فرد عرب دانی از شعر یک عاشق گرفته است اما جریان خیلی جالب است پس ازاعدام باب که اخیرترجمه کردن واسطه تمدن سابق مذهبالهی به مذهب جدید درحالی ک هباب به منظوراتباط با امام الزمانعلیه السلام است .دلیل این است از سرنوشت حضرت ادم علیه ببعد چیزی ندارد-تاریخ ادیان راندارددردشت بدشت جلسه گرفته میشود که قبلا به احتمال زیادمتعلق به یک شاهزاده انگلیسی بوده است-که روستا انجا بااسلحه مجهز میکنند که کسی به انها معترض نشود ووبابیان هم مسلح بودند واز انجا به سمت مرکز حمله ورشوند منبری درست کرده بودند ولی بهالله بالای منبر رفتن ممنوع اعلام کرده بود وافرادراتحریکردندکه بایدانتقام گرفت وریس این نیرو مشخص نبود شاید میخولستند مخفی کاری کند که کسی داوطلب شود  درهیم زمان طاهره خانمی ک بعداز طرف بهالله به قرته العین ملقب شد بدون حجاب و بالباس دکلته تاحی برهنه بالای منبر رفت کهاجازه این کاراندادنده بودند واعلام کرد ازادی دزن ومرد شروع شد معلومبود قبلا طرح ریزی شده است .وکار انگلیسی ها بود اینامر شورش ایجادکرد بهاالله شورش خواباند ومیخواست ایشان را مجازات کند ولی انخام اعلام کرد کهبهترین فرد برای جانشینی باب همین جناب بهاالله است واین لقب را طاهره داد وبهاااللهمتوجه جریان شد ایشان راتحسین کرد ورهبری رابعهده گرفت وکشت وکشتارشد وروستائیان گروهی به بابینحمله کردند ولی خیلی زود دست از کشتار کشیدند وموضوع خاتمه پیداکرد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- یک روزنامه استرالیائی بیان کره است که هواپیما دوموشک خورده است یعنی دوموتوررا زده است دراین حالت هواپیما مانندسنگ تصور میشود سرنگون میشود درخایکه هواپیما بخوبی هدایت میشود نوسانتید کم زیاد داراد طبعی است برای فرود اماده میشود این دال بران است که موتورها سالم هستند ولی قبلا از فرودگاه فرودامده است وباشکم زمین خورده است نشان میدهدچرخها باز شده است ودوباربلند شده است واینامرنشانمیدهد که موشک نخورده است- وکواپیماهم دونصف نشده است حداقل هر موشکی نیم کیلو مهمات دارد- جالب است که نوشته است این حادثه هشداری است برای ایران-؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—عکس ماهوار های هواپیمای اوکراینی بخوبی نشانمیدهد که موشک نبوده است ونمیتواندباشد برایانکه مسیر حرکت هواپیمای اوکراینی مشخص بوده است وزمان انهم مشحص بوده است وهم چنین شعله سوختموشک انهم درشب که بخوبی مشحص میشوددیده نمیشود وهاپیما درحال باز گشت سالم بوده است وناگهان درداخل هواپیما بمب منفجر میشود اگر کل هواپیما شعله ور میشود ولی کنترول اتوماتیک خوب عمل میکند اگر موشک خورده بود هواپیما دونصف مچزا میشد درحالیکه این چنین رخ نداده است درست مانند هواپیمای مالزی شده است که هواپیما قبلا درجائی بمب گذاری کرده استکه انهم در روی تهران منفجر شود- کارهمان گروه است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انهائیکه اهل طریقت هستند مواظب باشند که یک دفعه یک تیتش مامانی کنار دست شان سبز نشود اهل نجبا که سال یک بار به ایتالیا میروند برای عزت و حکمت- خیلی به موج کوتاه علاقمند هستند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99