سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 نگاهی به مقاله اقای باستانی از بی بی سی -!

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است اقاحسین باستانی دربی بی سی درمقاله ای باعنوان ایت الله العظمی عظمت خامنه ای رحمت الله علیه- قراراست جمعه درمراسم نماز جمعه شرکت وچون از 14 بهمن - 1390- حاضر نشدند مسئله ایجاد شده است ایشان ذکر کردند که نمیشود انعظمت پیش گوئی کرد عجب؟؟ ایشان بعات پاین امردن روحیه مردم ومشکلات مردم میخواهدنوعی نرمش نشان دهد- همیشه ایشان ازمردم تمجید کرده است ایندفعه برای عظمت سلیمانی رحمت اله مسلما تمجید میکنند وبقدری ایشان بچه گانه فکر میکند که اربابان سیاست میخواهد یک جمعیت تاریخی بیاورند که ایشان احساس کمبود نکند اگراینطور است امام حسین علیه السلام بایداحساس کمبود کند اما گر برای قدرتنمائی امده باشد این مطلب میتواند دقیق باشد زیرادرمقابل گرئن کشی اقای ترامپ- بایدقدرت نمائی کرد- وحتی مومین باید احساس قدرت کنند- اماراجع سقوط هواپیما از بچه گانه فرمودند که احساس مسئولیت ایشان زیاداز حد نیست- شماجواب بدهیداین افتضاحی که درعین الاسد رخداد چرا اقایترامپ بزیر سئوال کشیده نشد-من نمیخواستم راجع هواپیبما مطلبی بنویسم- اولا تا به حال- فرانسه که جعبه سیاه انجا است حرفی نزده است برنه هواپیما نشان میدهد واثبات شده است از دو موشک یکی به سر کابین برخورد کرده است پس موشک نبو ده است یا هواپیما زده یا پهباد- اما برایندنیرو از داخل کابین است که اهن بدنه به بلاکیشیده شده است ودوموتور هواپیما سالم ومچاله شده پائین امده است- دوم تیکه اهنی فرمودند که سر موشک است این سر سالم پائین امداست ودرست بردیه شده است کل بدنه لعاب خودرا ازدست داده وسوختهاست سیاه است واین سر یک لکه سیاه دارد وبدنه ابی ان سالم به پیاین است داستان جناب کندی و نیکسون است

ارسال شده در 98/10/26:: 11:13 صبح توسط

ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است اقاحسین باستانی دربی بی سی درمقاله ای باعنوان ایت الله العظمی عظمت خامنه ای رحمت الله علیه- قراراست جمعه درمراسم نماز جمعه شرکت وچون از 14 بهمن - 1390- حاضر نشدند مسئله ایجاد شده است ایشان ذکر کردند که نمیشود انعظمت پیش گوئی کرد عجب؟؟ ایشان بعات پاین امردن روحیه مردم ومشکلات مردم میخواهدنوعی نرمش نشان دهد- همیشه ایشان ازمردم تمجید کرده است ایندفعه برای عظمت سلیمانی رحمت اله مسلما تمجید میکنند وبقدری ایشان بچه گانه فکر میکند که اربابان سیاست میخواهد یک جمعیت تاریخی بیاورند که ایشان احساس کمبود نکند اگراینطور است امام حسین علیه السلام بایداحساس کمبود کند اما گر برای قدرتنمائی امده باشد این مطلب میتواند دقیق باشد زیرادرمقابل گرئن کشی اقای ترامپ- بایدقدرت نمائی کرد- وحتی مومین باید احساس قدرت کنند- اماراجع سقوط هواپیما از بچه گانه فرمودند که احساس مسئولیت ایشان زیاداز حد نیست- شماجواب بدهیداین افتضاحی که درعین الاسد رخداد چرا اقایترامپ بزیر سئوال کشیده نشد-من نمیخواستم راجع هواپیبما مطلبی بنویسم- اولا تا به حال- فرانسه که جعبه سیاه انجا است حرفی نزده است برنه هواپیما نشان میدهد واثبات شده است از دو موشک یکی به سر کابین برخورد کرده است پس موشک نبو ده است یا هواپیما زده یا پهباد- اما برایندنیرو از داخل کابین است که اهن بدنه به بلاکیشیده شده است ودوموتور هواپیما سالم ومچاله شده پائین امده است- دوم تیکه اهنی فرمودند که سر موشک است این سر سالم پائین امداست ودرست بردیه شده است کل بدنه لعاب خودرا ازدست داده وسوختهاست سیاه است واین سر یک لکه سیاه دارد وبدنه ابی ان سالم به پیاین است داستان جناب کندی و نیکسون است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- شما درست همان تاکتیک انگلیسی ها اچرا کنید مداوم یک سیستم غلط اجر میکنند که مخواند افراد فریب دهند درحالی که خودرافریب میدهند نه مارا درباغ سبزینشانمیدهد وجملات ارزشی بیان میکند.سپس زیر زیر کار میکنند وبهانه بدست میاورند و تبلغات مسومم نشان میدهند اشتباه هم لاپوشانی میکند وبعضی نکات رامثبت شدت میدهند وجهانرا فریب میدهند وخودرادست بالا میگرند درضمن رنانه مثبت خودمان رابه کرسی بشناید وبگوید ما به روش انها عادت کردیم وجریانهارا عادی تلقی کنید که ارزش بحث ندارد- این سئوالرا مطرح کنید که طالبان تعدادزیادامریکائی کشت چراانجا هیچ اقدامی نمیکنید


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- پیام های وات سابی- گنجشگ به گنجشک مرده ماساژ قلبی میدهدCRP- متخصص قلب را خداوندمنان وتبارک وتعالی توی مغز این موجود گذاشته است-گفتند اتش است ونترسید مرد من- با شعله های حادثه رقصید مرد من – وقتی که باد امد ودر ذهن باغ ریخت او کوه بود او که نلرزید مرد من- دشمن رسید تا دم دروازه های شهر دلرا چراغ کرد ونخوابید مرد من- شیری شورع شد به مصاف شغالها گردن گشید وناخن وغرید مرد من—اتش ولی دو سوم اورا به من نداد اما عجیب این که نرجنید مردمن( اهسته به رفیق گفت روز نجات است مردمن)- ده سال بعد شهر پراز فتنه وفریب- تن را کشید درتب وتردید مرد من- با بنز چون شما نه – که با ویلچری حقیر درکوچه های غمزده چرخید مرد من- ازخون کیست این همه ای میزواعتبار-اماقبول- دید ونپرسید مرد من- هی سرفه سرفه وخون روی ملحفه- گلبرگ های از جگرش دید مرد من یک هفته پیش ملحفه لبریزسخشد مثل انار گلزد وترکید مرد من- حالا من وعروس جوانی کهنیستم- شک میکنم برای چه جنگید مردمن( اخر رخ غسل داده یک لحظه دید قامت بلند کرد مردمن) رضا علی اکبری- کد خبر –ابنا- دستیار ویژه ریس مجلس درامور بینالملل تاکید کرد- استضاخ ترامپ هم دعوا برسر تصاحب قدرت درامریکا ست این نتجه مذاکرات ما باهردو حزب امریکا- "-بد عهدی " انها بود—به گزارش خبر گزاری اهل بیت(ع)- ابنا- حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه ریس مجلس درامور بیان اللملی- در صفحه شخصی خود درباره استیضاح ترامپ- نوشت در تاریخ ایران رفتار کاخ سفید نشان داده که راهبرد جمهوری خواهان ودر دموکراتها درقبال مردم بزرگ ایران و منطقه متمرکز بر منافع یک جانبه امریکاست ونه منافع مشترک –وی ادامه داد : استیضاح ترامپ هم دعوا برسرتصاحب قدرت درامریکا ست نتجه مذاکرات ما با هردو حزب امریکا بد عهدی انهابود---( امریکا همه را فریب داد-حالا ژست فریب برای ملت خود دارد ولی خداوندمنان انرا اصیل میکند) امیر عبداللهیان : داعش با لباس مردم عراق به میدان امده است ( بالباس  شیطان فرار خواهد کرد) امیر عبد اللهیان :- نسخه جدید : تروریسیم سیاسی در عراق ولبنان شکست خواهد خورد- جنگید توقف نکرد ونخوابید مردمن—ترامپ شب خواب میبند صبح تعیبر مکند این کار جاسوسان ایرانی است ر پهلوی اردنگ زدند حال ترامپ دارند اردنگ میزنذد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- پیام های وات سابی- گنجشگ به گنجشک مرده ماساژ قلبی میدهدCRP- متخصص قلب را خداوندمنان وتبارک وتعالی توی مغز این موجود گذاشته است-گفتند اتش است ونترسید مرد من- با شعله های حادثه رقصید مرد من – وقتی که باد امد ودر ذهن باغ ریخت او کوه بود او که نلرزید مرد من- دشمن رسید تا دم دروازه های شهر دلرا چراغ کرد ونخوابید مرد من- شیری شورع شد به مصاف شغالها گردن گشید وناخن وغرید مرد من—اتش ولی دو سوم اورا به من نداد اما عجیب این که نرجنید مردمن( اهسته به رفیق گفت روز نجات است مردمن)- ده سال بعد شهر پراز فتنه وفریب- تن را کشید درتب وتردید مرد من- با بنز چون شما نه – که با ویلچری حقیر درکوچه های غمزده چرخید مرد من- ازخون کیست این همه ای میزواعتبار-اماقبول- دید ونپرسید مرد من- هی سرفه سرفه وخون روی ملحفه- گلبرگ های از جگرش دید مرد من یک هفته پیش ملحفه لبریزسخشد مثل انار گلزد وترکید مرد من- حالا من وعروس جوانی کهنیستم- شک میکنم برای چه جنگید مردمن( اخر رخ غسل داده یک لحظه دید قامت بلند کرد مردمن) رضا علی اکبری- کد خبر –ابنا- دستیار ویژه ریس مجلس درامور بینالملل تاکید کرد- استضاخ ترامپ هم دعوا برسر تصاحب قدرت درامریکا ست این نتجه مذاکرات ما باهردو حزب امریکا- "-بد عهدی " انها بود—به گزارش خبر گزاری اهل بیت(ع)- ابنا- حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه ریس مجلس درامور بیان اللملی- در صفحه شخصی خود درباره استیضاح ترامپ- نوشت در تاریخ ایران رفتار کاخ سفید نشان داده که راهبرد جمهوری خواهان ودر دموکراتها درقبال مردم بزرگ ایران و منطقه متمرکز بر منافع یک جانبه امریکاست ونه منافع مشترک –وی ادامه داد : استیضاح ترامپ هم دعوا برسرتصاحب قدرت درامریکا ست نتجه مذاکرات ما با هردو حزب امریکا بد عهدی انهابود---( امریکا همه را فریب داد-حالا ژست فریب برای ملت خود دارد ولی خداوندمنان انرا اصیل میکند) امیر عبداللهیان : داعش با لباس مردم عراق به میدان امده است ( بالباس  شیطان فرار خواهد کرد) امیر عبد اللهیان :- نسخه جدید : تروریسیم سیاسی در عراق ولبنان شکست خواهد خورد- جنگید توقف نکرد ونخوابید مردمن—ترامپ شب خواب میبند صبح تعیبر مکند این کار جاسوسان ایرانی است ر پهلوی اردنگ زدند حال ترامپ دارند اردنگ میزنذد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی بهسوره بینه- این سوره امروزه کاربرد زیادی دارد- یک موضوع بسیارمهم- این است که انسان فرد عاقل واحمق را بخوبی بشناسد- همیشه کاری اسان نیست بهترین ملاک ها متعلق به قران مجید است-ما دراین مورد کوتاه های کردیم- بعنوان مثال غربی ها کتاب مینویسند درام نویس موفق کیست وچگونه فکر کنند وچگونه این دانستنها رابنویسد-ر درس استادمعزز حضرت ایت الله مرحوم زبرجد رحمت الله علیه درباره شلاق زدن میفرمودند خداوندمناناولا ان جرائم بسیارسنگین که شلاق دار مشخص کرده استحداکثر هشتاد ضربه است وگرنه ما حتا جرائم سبک راهم هشتادضربه میزدیم به ان حدود میگویند یعنی به نهایت حد رسیده است- حدیث است که برا ی یک جرم سبک صدو بیست شلاق است مشخص است که این حدیث جعلی است یا انکه از معصوم علیه السلام برای جرمی مثلا چهل ضربه فرمودند ویک جرم بالاتر شصد ضربه فرمودند حال یک جرمی بین اینددو است ما باید چکار کنیم دو را ه است یا حد وسط رامیگیریم- یانکه ببینمی از حدوسط به کدام حد نزدیکتر است که تعدادشلاق کم یا یادمیکنیم نسبت به حدوسط ولی عدددقیق درنطزد امام معصوم علیه السلام است این کاربرد عقل است در سوره بینه- یک تعریفی دارد که کفار اهل کتاب ومشرکین کفاراهل کتاب انهئی هستند که کتاب تحریف کردند که ازدرجهت یقین وایمان خارج شدند- دین انها دیگر ارزشی ندارد یک خبرنگار غربیمدتها درباره داعش تحقیق کرده است از ایشان سئوال کرده است که شماتصور کنید امروز همه کار سوریه شدید قانون اساسی شما چیست- جواب ندادند وبعدپرسیدشمابعضی میکشید مثلاشیعه ولی بعضی را نمیکشید برچه ملاک است گفتندتشخصص مفتی وایشان جواب نداده است- اما درسوره بینه هیچ بحثی از ملحدین نمیکند یا کافرین زیرا عقلی نیست عقل به توحید وخالق هستی وبه انتخاب دینی میرسد اما اایا کانت وهم اقای دکارت نظم پیچیده مخلوقات کافی برای شناخت خداوندمنان است مشرکین قبلا انها دین حنیف داشتند بعد مشرک شدند درتمام موارد عقل کافی است وملاک است- یک امریکائی که چنددرس عربی گرفته بوده است ازاومیخواهند که راجع قران نظربدهد بعداز کمی تحقیقات مسلمان شد پرسیدند دلیل ات چیستایشان فرمودند انجیل درتاریخ بیان شده است که چهارصدتابوده است این چهارتا راانتخاب کردند که کاری بس احمقانهبودهاست ولی باز شناخت درجای مبهم میشده است یهودیان زرنگ بودند بهارامی کتب یهودیت پاکسازی کردند تعداد انها هفت است- ولیاین چهارصد کتابهای انجیل اثبات میکندکه حضرت مسیح علیه السلام امدهاست بیشترین تحریف درکتب دینی بوده است ولی مسلمانان یک قران همگانی دارندتحریفی دران نشده است بهمین علت همگفتهاند که معجزه است ودرست است اگر معجزهنبود انهم به سرنوشت انجیل وتورات تبدیل میشد- با بیان اینکه اشره بهاهلکتاب ومشرکین دارد مشخص میشود دینزجهانی است نه گفته یهودیان- یا مسیحیان ویا مشرکین- داین جهانی است پس کسانی امروه با اسلام درگیرهستنداینده انهارا قران برای انها تشریح میکند عقل انها میرسید که تحریف نکنند وکی ایندگان فکر میکردندتحریفات میتواستند درک کنند ولی خداوندمنان عفو کرد البته نسلهائیکه  دخالتی درتحریف نذاشتند- بهائیت نگفته است که شهر عکا قبلهاست گفته به سمت قبر باب وبهالله نماز بخوایند زیرا وحی نداشتنداز خداوندمنان که قبله کجااست چوان حضرات قبله تعین نکرده بودند ادم عاقل برای انها قبله مسئله است- قبر نمیتوادند باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سخنگوی وزرات امورخارجه امریکا بیان کرده اشست ایران در بازداشت سفیر امریکا  اقدام عیرقانونی کرده است درحالیکه بدون قانون ازورورد   سیاست مدران به نیویروک خود داری مکند که انهم غیرقانونی است بهماننسبت ایرانمیتواندقانون سازی کند متر دردست گرفتن که جنای حضرت دکتر ظریف صلواته علیه درفلان ساعت درترن سی سانتیمتر از حد مجاز دورشدن به همان نسبت- سفیر انگلستان میتوانداز خانه حارج شود شما دل وجرئت ندارید قانون به اقای ترامپ یادبدهید بیشتربدرد سالن مد زنانه میخورید سیاست بسیارپیجیده است شحاعت وعلم ناب میخواهد واینراهم بدانیدامروزه جهان سوم استادابرقدرت ها است نع ابرقدرت استاد جهان سوم هنوز اینمطلب روشن درمنکرید واقای سفیرانگلستان بروددرانگلستان اهن فروشی کند وزمانی هم دربیمارستان کار روانشناسی بالینی کند

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99