سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- شهادت مظهر کمالات الهی -کوثر عطاشده به هستی بخصوص انس وجان- که حاف حبل المتین لولو برای اندکی وگواه برای تاریخ—شخصیت توطئه حبلی درنمادی جدید ظهوری دوباره پیدا کرد- ه صفات ناب اسلامی – انسانی را تهدید میکرد-احساسات برا ی درک انسصانیت و وحی ناب راهی جز حانه نشینی نداشت وگاهی از جامعه عزلت میگرفت—زندگانی وتفسیر معنویت وحیات اسلامی تفسیری دیگر یافت- حبل المتین الهی درعد ه ای خاص محدودشد- وحتی شعر دوباربسمت استحاله شد حبلی نقش افرین شد- ومنبه ترسیم حیات جاهلی که تصور میرفت که درحال پیشرفت است-  زبان فصیح قرانی تفسیری الکن پیدا کرد- وجاه طلبانه ودینا مدار شد- وپراز نفرت وچاپلوسی وقدرت طلبی وفتنه ودیگراز عشق خبری نبود- وعمل هرگز گرد عمل صالح که ایدهای اسلامی تبین میکند نچرخید- یک رامعمولی فرنگ ساده جاهلی که عمیق اندکی اشت با تزینات شاخ وبرگ بظاهر اسلامی ایات وسنتهارا تبین میکرد- -هرکس بفکر خود وزمان حال مطرح بود- ومیخواست برای خودنقشی ر منظومه قدرت یدست ارد یک تراژدی که فضای اینده اسلام را تحقق میدهد درحال اماده شدن بود- واینده غم انگیزی رانوید میداد- که هم چیز براس اس قدرت ساخته وپرداخته میشود- وشکل نبدی سیاسی گرو ه ها نطفه اش درحال انعقادبود- ونظام طبقاتی قدرت بوجود می امد- هرکس هرچهخوددرک میکرد وخود میخواست درصدد نقش افرینی بود- و نقش علم وتقوا و ایمان ناب ومهارت ومعنویت وانسانیت وکملات زیر ضربه قدرت بود به دلخواهانان- نوشته میشد وعمل میشد- اماخاندان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم پاسداری از از میرات رسول اکرم صلواه اللهعلیه دواله والسلم بر عهده خودگرفتن گرچه ب امیال وگرایش وباور های انان درتضادبود- وهم خوانی نداشت عقل ونفس درمقابل خودبودند- حوادث ابستن یکتصادم و تخاصم وبرخورد شدید ارای وتفکرات پیش میرفت وهرکس خواسته خودرا میخواست برکرسی بنشاند و مانند جنگ اسطورهای قرانی با حقایق الهی ناگریز به خاطرخواست های فتنه ناگریز روزی پیش می امد- نفراولی با دومی اختلاف داشت ونفر دومی باسومی اختلاف داشت وهمهمنتظربودندنفرچهارم چگونه ایده ای دارد مردم گروه گروه میشدند- و وحدت مداوم رو به افول بود- خاندان رسال گا گاهی میتوانست شعله نوررا اشکار کند- ولی چشم فتنه به همه سمت میچرخید ولفاظی میکرد گرچه انان نیروی عظیم بودند ومهارت تبلیغاتی زیادی داشتند ولی دربیان معنا یناب الهی جز افسانه سازی مطلب گنگ وخالی از حقیت ودست خالی داشتند- وبا ژست های دلربا وبینات وسوسه انگیز وتحریک تمایلات حبلی ونشاندادن قدرت- یک زندگان معمولی ویک ایده جهادفی سبیل الله برای نشر اسلام مردمان راببند خویش دراورده بودند- لذا حضرت الزهارا علیها لسلام از پیایگاهی که در اسلام بدست اورده بود- میبایست نقش اگاه کننده وسازنده وبیدار کنندهومفسر واقعی ایات وسنت وارائه دهنده معنویات واعمال صالح وکور کردن چشم فتنه- را ایفامیکردند گرچه پروبال ایشان را چیده بودند وازانکه تفسیر حبلی جا بیفتند جلوگیری کند- گرچه درغمی سنگین ودشتن دردی ورنجی فراوان ازفضا کمال استفاده کردند واعتراض خودرا وعدم رضایت خودرا از جریان فتنه بیانکردند وتاری واقعی اسلام ر مطرح ساختند که بکجا میروید چراتغیر سیاست وراه وروش شدید- وچرا را رسول اکرم صلوته الله علیه واله والسلم بستید وبدنبال پری از عقاب شدید کهحرکتندارد وشاه بال عقاب را رها کردید- ودرا شیطان بنام اسلام حرکت کردید وبهندای شیطان پاسخ دادید واین نقشبیسارزیبا اجرا شد- وبدنالب علم های محدودومتشدد برعلیم بینهایت ترجیح دادید میدانید دارید چکار میکنید وچه سرنوشتیرا رقم میزنید وایا درقیامت پاسخی برای کار خود درمقابل رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دارید؟؟ ما این شتر حکومت اسلامی را رام کردیم ورین کردیم ولی هنوز کار به پایان نرسیده است اگر زیادبقدرت مایل هستید سواران شوید ولی این شتر پائی مجروح دارد که شماراسرانجام بزمین میزند وعلی علیه السلام تنهاشخصتی است که این شتر میتواندمهار ومدیریت کند- شما در مشملات ایند بزانودرخواهدامد وسره ای شما زمانی که بثمررسیدند تئسط شمشیرهای شما چون میوه ها چیده خواهد شد- انان چون قلعه های اهنین استوارباقی ماندند- و ایستادگی کردند- تا تریخ گم نشود- وحقایق زنده وابدی بماند—انان فریادهای بلند را اهسته وبا اشگ گفتند- ود ر بیانات کوتاه مطالبی عظیم نهفته است- احساسات مداوم برخلاق ودتضاد باهم پیش میرفت- از ایشان ناامید ودلسرد شدند وهرکس به سمت طرفرداران خودرفت- وصفات دگر گون شد چشم فتنه بدنبال دیکته کردن خواستخود برامد- وان حادثه دلخراش که مصیبت ان فقط باری التعالی میداد وبس-که چه هزینه سنگنینی است وخواستنداین شعله راخاموش کنند ضعف انها دراینبود که درداخل این خاندان شکافی بوجودنیامد ودرتجزیه وتحلیل ان راها نجاتی وجودداشت وبرای شکستن این دژ پرقدرت تمام جایگاه قرانی وحدیثی این خاندان بههیچ گرفته شد وهیچگونه جز دیکتاتوری توجیه اینداشتند- جزانکه مردمان رادارندبسمت خودمتایل میکنند وشکاف ایجادشده است وان خواسته شیطانی بخوبی بروز وظهور پیدا کرد که یسار رنجیده خاطربودند وتمام حقایقسترگ الهی مداستند که باید سرنگون کنند وتحریف کنند ان حادثه ازهزران کتاب که استدلال حقانانکنندقویتراست انها نفهمیدند که بر باطل بودن خود مهر ختم زدند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تسلیت به خانو های عزادار که باصبر وقران خواند ودعا خواندن الیتام پیداشود انشالله انفجار هواپیمای اوکراینی این انفجار مال موتور نیست بعنوانمثال کنکورد فرانسوی کهمتور اتش گرفت دقیقه ابه سمت فرودگاهاورلی میرفت ودرفرود مشکل پیدا کرد- این هواپیما برخلاف انچه گفته شدبوئینگ 737-800 است نه 100 که یک مدل از ماکس عقب تراست اتفاقا نسبتا بسارخوب بوده است وهمیشه مشکل اودرفرود بوده - یکی درفرودگاه روستوف- ان –دون- درروسیه که از دوبی میامده و است درمارچ -2016-ومتعلق به شرکت دوبی فلای- دوبی بوده است ودیگر متعلق به شرکت- ایر ایندیا اکسپرس بوده است کهمتعلق به هند ب.د است انهم از دوبی به منگالوره میرفته است- اولا ازبالهای هواپیماعکسی نشان داده نشده است- ودرثانی دروی زیمن از بارهای هیچ نیست وهواپیما مثقال به متقال شده است – این هواپیما دراحا اوج گرفتن بوده است یاتاز ازاوج درحا صاف شدن بودن است به منظر میرسد بمب در اخر جای بار بوده است شکافی در بدنه ایچاد کرده است که بعث انفجارهوا در بدنه شده است وچون فسفری بوده است اتش سوزی هم یاجادکرده است وچون ارتفاع زیادبوده است به زمین خورده است متلاشی شده است ممکن استقصد بوده است که درروی تهران بشود باید دقت زیادی کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- حضرت اسوه مردنبرد ودین وسیاست جناب مرحوم سپهبد قاسم سلیمانی رحمت الله علیه ود ویکپیدایا- یک تارخیچه از جنگهای ایشان بصورت فهرست ارذکر شده است که درتاریخ جنگ نمونه ندارد که ذکر خواهم کرد دراندورید تبلت وموبایل- در کامپوتر این مطلب بصورت دیگری است شرحی بیشتری دارد یک نکته سربسته دارد قران میفرماید با اهل باطن واحمق وخشن همکاری نکنید ایشان درافغانستان بایک امریکائی نقشه خمله به طالبان دریک محلی درافغانستان را طرح میکند بخش بمباران هوائی تنظیم میشود ولی بهعمل بنظر نمیرسد مسلم جویا میشوند که علت چیست بلافصله اقای بوش پسر ایران را محور شرارت خظاب میکند که قبلاز حضرت رهبر معزز صلواته الله علیه امریکا شیطان بزرگ مینامند- این بزرگوار- نوزده ه روز که وارد جبهه میشود ماموریت  ا نتخاب میکند- جزو بسیجی انتخاب شده برای سپاه قرار میگیرد- از سال 1998 رده نظامی حرفه پیدا میکند دوره تعلیمات کوتاه است وترقی علمی بسیارباسرعت بوده است با لشگر چهارم ثار الله کرمان شروع میکند بلافاصله به ماموریت اش در کردستان بوده است- سال 1979- وسپس وارد جنگ به اصطلاح درجنوب میشود- از سال 19880 تا 88 حقیقتا نظر کرده است- اول عملیات طریق القدس که مشهور به چنگ –دبیلو ای- ا- بوده است- بعد فتح المبین- بعد بیتالمقدس-بعد رمضان-بعد بازی دارز -2- بعد ام ال حسنین- بعد وجر مقدماتی – از سال 1983 ببعد فجر یک تا فجر شش- بعد نبرد مارشس تصور من این است که همان نبرد خیبر است 1985 عملیات بدر- بعد میمک- بعد الفاو- که نام دیگرش فجر هشت است- بعد خیبر –یک وچهار وپنچ-شش وده- بهد بیالمقدس هفت- بعد الفاودو- بعد فجر ده- بعد نصر چهار- بعد-مرصاد-از سال -96-1989- جزو طراحان – کا- دی- ح- ه اینسورجنسی بوده است این سازمان طراح کودتا یا یجاد اختلاف درداخل یک قلمرو ویا درگیری با قوای یک حکومت است میشود حدس زد برخلاف منصور هادی وبرخلاف حکومت داعشی ایشان مانندان اقدام میکرده است بخشی برعلیه ابوبکربغدادیبوده است جریان اخیر حشد الشعبی حملا خودرا برعلیه ادلب شروع کرد وپایگاه امریکامیبایست حمایت هوائی میکرد ونکردد وچند بار پایگاهی حشدالشعبی که سپاه قدس درانجا حضورداشت مورد حمله قرارد به بهانه که اشتباه شده است ولی مشخص شده است تعمدی بوده است انها هم باکوتیشا از طرف نزدیکی داعش به پایگاه تیراندازی کردند امریکا از طرفی ازعربستان خواسته بود که وساطت کنند وازطرفی طرح ترور ایشان طرح ریزی کرده بود وایشان ازلبان به سوریه رفته است که دراینباره   نظریات خودرابگوید امریکا چون نمیخواسته درحقیق وساطتی بشود هدف ترو رایشان بوده است یکترفند سیاسی بوده است وجنگهائی ر افغانستان ولبنان تمام عملیات اشان موردتائی اسلام عزیز است وبرعکس امریکا درهمه نقش شیطانی خوداشرا اشکار کرده است هیچ اجا منطقی وانسانی وبرخودرا ازعقل سلیم نوبده اس خوداش وملت اش ودیگران موش ازمایشگاهی برای رسیدن بهاداف خود کرده است که سرانجام طوفانی خواهد امد وایشان بهزمین میزنذ انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- ترس شدید اقای ترامپ کم کم دارد مسئله میشود در فرودگاه فلوریدا زمانی که میخواسته ازکانال ارتباطی با هواپیما عبور کندیک فرمانده نیروی دریائی درانحدود پرسه میزده است اقای ترامپ بسیاربی ادبانه بان فرمانده برخورد میکندواورا ازکار برکنار میکند- احتمال دارد که مافیا ازترس شدی ایشان درفکر برنامه ای باشند- بهنفع اقای ترامپ است حال که یهودیان به حضرت مسیح علیه السلام ایمان ندارند به حضرت موسی علیه السلام متوسل شود وبهایران بیاید ودریک دادگاه بینالمللی با قضات جهانی محاکمه شود وازا ین خواب های پریشان راحت شود- ووضع نفت بحرانی بیان میشود وکارتل های نفتی هر دوروز قیمت نفت مشخص میکنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در گفتمانی در بی بی سی جناب کردی تفسیر عمروبن عاصی میکند- روز روشن دزدی هنوز مرکب تاریخ جدید خاورمیانه خشک نشده است- این داعش بود که وظیفه داشت مانندهیتلر سرزمین سوخته تحویل دهد اتفاقا من دیروارد صحهنه نبرد شدیم وداهش بافریب پیش امد زمانی خوب از لحاظ نظامی قوی شد ازقلروی فدرالی خوداش به سمت دمشق حرکت کرد و بزرگترین ضربه بخوداش زد اصلا قصد سازندگی نداشت هرجا که رفت دانشگا ه ار را تخریب کرد وکارخانجات رایا فروخت ا تغیر داد که اسلحه سازی کنند ویاتخریب کرد حتی زمانی که عقب نشنینی میکرد خانه ها ویران میکند درختان را ازریشه درمیاورد وبنزین وگازوئیل میرخت واتش میزد وبعدعکس میگرفت ودرفضارمجازی وانمود میکرد کار ارتش مرکزی است حتی زنان غیر داعی را درترکیه فروخت وامروزه روشن شده است بزور مردم رابیرون میکرد- نقشه اینبود که بعدا اشرائیل درنجا سرمایه گذاری کند وانهارابه بردگی بکشاند ماندکاری که میخواست درلبنان بکند- درکردستان همین نفشه بود که باترکیه تقسیم کنند- هرجا گرفت حتی کلاه مغازه را تخلیه کرد وافرادی که میخولستند مخالفت کننند میکشت درست مانندهیتلر اقای رجوی بارها شخصا از رادیو عراق شنیدم کهفرمودند اگرما به قدرت نرسیدمماندلبنان میشوید ومداوم درجنگ داخلی نابودمیشوید هیچگونه حتی اعلام نکردند دراینده نقش ما درقلمرو خودشان چیست وچگونه ان سرزمین اداره خواهند کرد مداوم طبل جنگ زدند وهرکس انتقاد میکرد که مجلیس درست کنید میگفتندنیاز نیست رهبریت کافی است وبه سمت یک دیکتاتوری مخوفی پیش رفتند انچان حضرت علی علیه السلام فرمودندانهارا ادم کش نامیدند یک رادیو به انهاندادند بلندگو یانها رایدواسرائیل وامریکا وبی بی سی  وعربستان وقطر ودیگران بودند درست مانند ابرهه- وحتی گفتندما از روش معاویه استفاده میکنیم ودرحدیث است که درسوریه عد ه ای سنت ابوسفیانرامیخواهند زنده کنند وروش مهم انها عثمانی است- دقیق همین است ولی درعراق مردمان گمنام وبی ثروت باکمک ایرانیان دمارانهادرمی اورند گرچه هرجا اتش خاموش وشد درجایب دیگر اتش بوجودمیاورندوبسیارخوب میجنگند ولی بعد همی دیگرقتل عام میکنند واینامرباعث نابودی انها میشود-ولیدرسوریه کار مشکلتراست زیرایهودرانجا کمک میکندمنظور صیهونیست است که بار دیگر که دفعه چهارم است دست به جنایات عظیم میزند- سرانجام توسط ناجی اسلام ومسیحیت نابود میشوند وکم کم مسلمانان بیدار میشوند وبه سمت وحدت میل میکنند وبز دارد طرفداران انها- روز راشب توصیف میکنند وروز را شب توصیف میکنند وازهمه راه فساد سعی میکنند که مسلمانان رافریب دهند دراوایل افرادزیادی فیب میخورند وکم کم بیدارمیشوند تصور میکننددست انهاخالی است درحالی که قدرت مبارزه دارند وناجی عظیم الشان اسلام مهرخاتمه برلب انها خواهدزد و وظیفه استفامت کردن است کارها بنظم پیش خواهد رفت د امدفقط یک عد ه ای دلسوزترا مادر  ازروی حماقتاز مرگ انها نگران میشوندذوانرا غیر اسلامی و الهی مینامندکه پس از اخطار دستگیر واعدام میشوند وتاریخ براساس عدالت الهی انشاالله همچنان که تاامروز پیش رفته است .مابقیه هم به همین خوبی پیش برود-جالب است که امام صادق علیه السلامکسانی مخالف این سیاست هستند کهاول موافق بودن وابهتی داشتندناگهان تغیر موضع میدهندکه خیلی هاتعجب میکنندومدتی افرادساده لوح راگول میزنند-ه ازعجایب روزگاراست عاقبت بخیرشدن بسیارمشکلاست مگرکسی هروزه ارتباط تنگاتنگی باخداوندمنان داشته باشد ودعا های خاصی رابخواند انشااللهمه ما ومسلمانان درجهت اهداف امام زمانعلیه السلام چون سرداردلها سیر کنیم انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سازمان ملل متحد تصور میکند اعضای ان اگر تابع امریکانباشند کون وفیکون میشود اتفاقا خداوندمنان انهارا کن فیکون خواهد کرد- تادرس بگیرند و یک نسل معتقد ومتوکل بهخداوندمنان باشند ومداوم تعداد کشته های جریان ابان ماه میخواهند درحالیکه امریکادرجنگ ویتنام دفعه او فقط چهارده هزانفر اعلام کرد ومردم اسامی کشته های خودرادادند تاپنجاه از نفر رابیان کرد که بسیارکمتر از واقعیت است درجنگ های امروز مجروحین حداقل دوبرابر خواهندبود که هیچ گونه اطلاعاتی نداد ویتنام جنوبی هم همینطور-  لا دلیلینداردما دقیقا بدهیم خیلی عجیب است که سازمانملل متحد که میبایست برعلیه استکبار باشد برعلیه مظلومین ومستضعفین است که روزی دگرگون خواهدشد- شکست امریکادرویتنام ضربه هولناکی بهامریکاوارد شد کههنوز نتوانسته است جبران کند گرچه روسها خیلی بهتر عمل کردند خوب تمدن انها بسیار قویتر وریشه دارتر است-  موسسه گلدن کلوب- بقول خوداش ازیک متخصص درباره این عنوان که ایامادرنزدیکی جنگ با ایران هستیم-ازیک متخصص نه سئوال درباره تاثیرات شهادت سرتاسر افتخار کهمورد غبن وحسرت هر انسان ازاده است سئوال کرده است مداوم میگویند نمیدانم- قبلا چون میخواهند حضرت شهید سرامد جناب اسوه سلیمانی- رحمت الله نفر دوم ایران خطاب کنند-من نکاتی ذکر کنم ما از صلح مسلح گذشتیم وارد فاز رقیق درگیری هستیم یعنی درجنگ گرم هستیم طبیعی است جنگ حساسیتهای زیادی رایجاد میکند وچنگ چگونه بیادمدیرت وکنترول شود بسیارحساس است وشکستامریکا دراین برهه بسیار تاثیرگذار وحسسا است شکستهای امریکادرخاورمیانه باعث سقوط اوباما شد   درحالیکه اقای اوباما سر کیسه راشل کرد تا جلب توجه کند وخاور میانه حساس ترین نقطه جهان است بخصوص برای غرب- جناب دیلان اسکات- از خانم سوزان ملونی نه سوال کرده است میفرماید هرکس ادعا کند میتواند پیشگوئی کند خارج از اعماد به اطلاعات واقعی است یعنی اطلاعات نمیتواند شرایط لازم برای پیشگوی داشته باشد واین پیچیدگی جریان رابخوبی نشان مدهد چون تاامروز چنین بوده است وابن خانم معاوم موسسه معروف بروکلین است- دوم بیان میکند که این قتل نشان ان است- حادثه کمتراز جنگ نیست یعنی جنگ واقعی درحال انجام است درحقیق طرفین دیگیر میخواهندمقصر جنگ نشان دهند- و-این جنگ درزمان اقای ترامپ پایه گذاری شده است – درحالیکه همه اش میخواهدخودراصلح طالب وامریکارااز حوه جنگ بیرون بکشد یعنی اهل نفاق استدرحای که جنگ میخواهد- نشانه این جنگ طلبی که درمرحله نخست ایجادتنش است بیرونامدن اقیا ترامپ ازهمه قراردهای چندجانبه است و گیردادن واشکاتراشی کردن- وهمهجا ادعاکرد همه تصور میکنند کهامریکا ها ساده لوح هستندوسرامریکا کلاه میگذارند- .ارام ارام تحریمات ایران زیادکرد که ایجادتنش شود ایران درمورد کشتی وپهباد امریکا جواب سختی داد-نکته قابل ارزش دراین جا است که حضرت سپهبدسلیمانی   رحمت الله علیه یک فرمانده نظامی تیز هوش فقط نیست یک اعیر دهند ایدولوژی است -  واین تاثیرات درعراق بخوبی روشن است حتی دراردن- اردن ازنظرایشان کمترین تغیرات میکند تحت تاثیرواقع شده است- امید است ارتش هم درهمین زمینه کارکند که درالمان گشتاپو این نقش راداشت امروزه به سپاه بعضی ها گشتاپوی اسلامی گفته اند تظاهرات درعراق ایشا ن بانی ان شد که امروزه درامریکا کار وزرات امورخارجه وسیا است- نیروی کمک نظامی عراق یا حشد الشعبی ماند بسیج دراین موارد پشتیبانی میدهند- از ستون پنچم گذشته است یک کار حزبی حساب شده است- درتاریخ اسلام سپاه اسلام هم حزبی بود وهم نظامی بود واین هم یکی ازعظمت سپاه اسلام بود هم میجنگیدند وهم قران وسنت یادمیدادند ومردم تشویق میکردند که مسلمان شوند وامام جماعت وجمعه میشدند- ایشان میگوید من انتظارندارم ایننوع مطالب از چنگ خارج شود همراه جنگ است درافغانستان ارتش امریکا سعی زیادی کرد وبخشی اشت که تبلیغ مسحیت میکرد باشکست ربرو شد عد های نزدیک یک واحدنظامی امریکا دریک کلبه زندگانی میکردند وازان واحد کمک های فراوان میگرفتند انها قران به سربازان امریکاید دادندوتوسط مترج بانها بحثد کردند وکم کم وی افرادافغانی وامریکائی تاثر گذاشتند ویکشب به بهانه که  انها جاوسس یکردندهمه انهارا کشتندوقران هاراسوزاندن- ودر عراق وسوریه نتواستند چنین کند حتی مسیحیت وبعضی از یهودیان را کشتند وداعش هرچه از مسیحیت کشت چیزی نگفتند واسرائیل شروع گکرد مسیحیت که مخالفتهائی شروع بود که درسوریه انهارا میشکت بعضی ازانهارا کشت-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بخش دوم سوره زلزله- این سوره هم اغاز قیامترا بیان میکندکه همه به برزخ میرونند هم روز قیامت که پایان روز برزخ است بیان میکند- میتوان گفت قیامت اول وقیامت دوم ی یا ثانی دلیل اش این است که سوره نمی خواهد راجع به برزخ چیزی بگوید- جناب استاد حضرت البئالفضل بهرام پور رحمت الله علیه فرمودند قران زلزله گفته است رجفه نگفته است رجفه قویترین زلزله است دردانشگاه بیان کردند ده ریشتهر قرارداد است که همه چیزنابود میشود ولی امروزه بر اساس ملاک دوازدهر یشتهر همه س معنویت انسانهای خوب فرق میکند تمتام مساجد درست باقی میمانندتمام قبور سالم میمانند درحدیث است که مومنین باهمان مسجد خود به بهشت میرونند- درحدیث است که دخان- دودی از یمنشروع میشود دوعدد داده شدهاست یاسه روز یاس هفت روز دور دنیا میچرخد این عدد میزان مدت طول کشیدن قیامت را نشان میدهد پس رجفه نیست واین دود تنها ظالمین به اصطلاح مستکبرین درهم مکوبد انواع شکنجه دارد که فریادمیزنند مارانجات دهید مشکل دراین ایه است دکه میفرماید دران روززمین بارهایش را بیرون اورد هم میتواند برای قیامت اول باشد وهم میتواند برای قیامت دوم باشد  وسپس ادمی می انرا( یعنی زمین )را چه شده است باکمی تعمق مسلما برای قیامت اول استوایه بعد مال قیمت دوم است که دران روز زمین اخباراش رابیان میکند-میفرماید- اولا ما دوتارجعت نداریم اگر قرار باشد جسدانسانها بیرون بیاید ولومرده باشند باز یکنوع رجعت است اما مشکل درکلمه ثقل است که مطلق سنگینی هم مادیت را دربر است وهم معنویت خوب وزن انسان که سنگین نیست- پس معنویت را درنظردارد یعنی جسد انسانهای خوب بیرون افکندهمیشوند ومیسوزند  طبعیت قبل همه چیز دگرگون میشود اب میسوزد واتش میگرید ستارگان افول میکنند وکوه ها مانند پشمزده شده حرکت میکنند و معادن ازعمق زمین درحال مذاب بیرون اندا خته میشوند انگاه افارد میگویند زمین را چه شده است درقیامت دوم که اینجمله معنا نمیدهد زیرا دربرزخ همه میداند که قیامت دوم برپا میشود اما مهم بودند حضرت شسهید والامقام ایت الله العمظی سید باقر صدر رحمت الله علیه باددانشمندان شوروی که دردانشگاه بغداد درس اقتصاد کمونیستی میداند بحث وگفتمان کرده است- که چر اینهم کم هزینه برای مردم میکنید کسی ماشین میسازد خوداش بیش ازهمه سزاوار داشتن ماشین است وحق مردم است از نعمات کمال استفاده راببرند- انها پاسخ میدهند که انسانها بینهایت زمان زنده هستند ومعادن درحقیقت ثابت است بهکندی رشد میکند گرچهمادرفکر هستیم دربیابانها چاه هائی حفر کنیم که مواد مذاب داخل زمین بیرون بیاید وتبدیل به معاندن شودولی کنترول ان بسیار سخت است وامکان بوقوع پیوستن زلزله های شدیداست رکس صرفه جوئی کند سرانجام برنده است ایشان پاسخ میدهد که خداوندمنان طراح این زمین است همهچیزرا محاسبه کرده است که فرموده است از زمین کمال استفاده راببیرید انها باور نمیکردند حال خداوندمنان درقیامت اول نشان میدهد که هنوز معادن عظیمی وجود دارد این را دپو میگویند یعنی ذخیره کردند درغرب متوجه شدن چه درثروت .چه در نیروی انسانی بایددپو کرد زیر مثلا چنک میشودویا بحران میشود مثلابه تعدازیادی دکترنیاز است اگرنباشند عد های زیادتلف میشوند پس درهمه چیز باید دپو کرد خداوندمنان هم دپو کرده است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99