سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—جهالت امویان وریشهای ان -مسئله سنت یکی ازمسئله بسیار پچییده بشری است وازاین لحاظ پیچیده است که درمقابل بعضی از تغیرات که منطقی است مقاومت میکند-بعنوان مثال درانگلستان استادمن میفرمودندکه ساختن بعضی اصطلاحات درانگلستان بسیار مسخره است ولی سنت است ویا اسم فامیل بسیارانها هم مسخره است وعربها بهتر ازما اسم گذاری میکنندیک دفعه متوجه شدم که یکدختر خانم دانشجو ازفرط خشم سیاه شده است وفرمودند مال اعاراب پر ازاشکال است وایشان فرمودند خیر این طورنیست اگر پراز اشکال بود انراحل میکردند وعجیب به من نگاه میکردند عجیب تر سیاه پوستان هستند اینها ادم های بیسوادی بودن که به غرب امدند ولی موسیقی اینها مدتها غرب اصلا روی ان کار نکرده بود وحالا هم بسیار کم کار میکنند وسیاه پوستان همام فرهنگ غرب رایاد میگیرند ولی عجیب مختلف است البته بحثهائی هست واین بحث ها دلیل نمیشود تماما اختلاف داشته باشند- باز درهند به نظرمیرسد که لباس خانمها ساری جزو سنت است ولباس اقایان نیست یک روزنامه هندی است که این روزنامها بخش سکسولوژی علمی دارد منبع علمی ایشان هم امریکا است اخیرا یک مقاله چاپ کرده استکه دریکی ازدانشگاه امریکا مفصل روی این موضوعکه بالاترین موضوعی که مردها به ان فکر میکنند وموضوعی خانمهازیادروی ان فکرذ میکنند چیست تحقیقات گسترده نشان داده است که مردم ازحداقل 19 مورد تا 385 مورد در روز روی سکس فکر میکنند وخانمها روی غذا کنار این مقاله عکس دوهنرپیشه خانم بالباس ساری که شکم بیرون است وسینه ها هم تاحدودی وهزاران مقاله دیگر دراین مورد نوشته شود بازتغیری درلباس خانمهای هندی نمیشود وبلکه برعکس اقایان تحصیل کرده هندی به این لباس افتخار میکنند که انگلستان نتوانست این لباس را ناک اوت کند- حتی خداوندجل وجلاله الشریفاز این سر تعجب میکند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم -جنگ نفت واسرائیل- نفت-اجازه بدهید درمورد نفت یک سئوال روشن گرکننده گفته شود- امریکاامروزه بیش ازانکه قادربه تولیدبومی باشدوارد میکند 11.9 ملیون بشکه درروز درمقـابل 9 ملیون منابع بزرگ امریکا که ازانها وارد میکند عبارتند ازکانادا15% وسپس عربستان سعودی درحدود 10% اما عراقکه ششمین بزرگترینمنبع صدرونفت به ما است با 6.7% ودر لیست کشورهای صادرکننده نفت –ونزوالا ونیجریه که هردوی انا اثبات کردند که استقرار وثبات سیاسی ندارند  وگوی اعتماد را به سمت هدف به چرخش دراوردندرتولیدنفت موردشک وشبهه است-علاوه بران نفت امریکا دراوج خوداش است- ودر 48 ایالت تحتانی امریکاحداکثر تولیدبه 4/9ملیون دربشکه در سال 1970 رسیده بود که امروزه درحال تنزل است نفت ا لاسکا که درسال 1988 به اوج خوداش رسیده بود امروزه با تنزل نیم بشکه به یک ملیون بشکه درروز رسیده است- ونفت عراق که گفته میشودکه دومین بزرگترینذخایر نفتی شبه جزیرهعربی پس از نفت عربستان است کنترول نفت ان توسط امریکااین اجازه رابه انها میدهد که باتوسعه ان دراینده واعتماد پیدا کردن امریکاازیک منبع بسیارمهم برای نیازهای بومی ما خواهد بود –بنابراین بدون توجهبه انچه ما دربارهنفت عراق به صورت کلیشه ای گفته ایم": که این جنگ برایمردم عراق بسیار سودمند است:"پس ازجنگ- امریکای فاتح به نظرمیرسدقیمیت نفت عراق را ازدیاد بخشد واحتمالا قیمت نفت رابدینوسیله کنترول کند وکنترول جریان نفت را دراختیار بگیرد واین امر به این معنا است که پاداشی است برای کسانی که با ما هستند ومجازاتی برای کسانی برعلیه ما هستند- نفت -همیشه بخش بسیار مهم تصویر ما بوده است- اسرائیل- دلیل دیگراین جنگ میبایست وزن سنگینی که اسرائیل درمغز جناب اقای بوش دارد- و عراق درتحت فرماندهی حکومت صدام حسین دربرگیرنده بزرگترین تهدید برای اسرائیل درخاورمیانه میبود؟؟!!خارج کردن صدام حسین از عراق این امکان وجوداشت که وزنه نظامی اسرائیل ازانچه بود قوی ترشود وشاخص ترازو به سمت ان بچرخد درمقایسه اسرائیل با همسایگان عرب اش وبخاطرحمایت کردنکه جنبه سیاسی وحیثیتی اسرائیل بیشترشده وبتواند این قدرت رابه اوبدهد که دست بازتری درفلسطین پیدا کند؟؟!!-زمانی که کاخ سفیدصدای طبل تبلیغات جنگ را زیاد میکرد وطپش قلب واحساسات بلند میکرد روزنامه اسرائیلی": حارتض:" یک مقاله چاپ کرد که نویسندهتجزیه وحلیل کننده استراتژیک اسرائیلی نوشته بود که درک میشودکه اسرائیل مسلمابیشترین منافع را ازجنگ برعلیه عراق که توسط امریکا هدایت میشودبدست خواهد اورد( زمان را بسیار کوتاه دیده بود) ونصیحت کردکه حکومت اسرائیل ازهرجنگی که درمنطقه رخ میدهد خود را کنار ربکشد؟؟!! حتی اگرعراق به بخواهدانتقام بگیرد( همچنان که دراولین جنگ خلیج انجام داد؟؟!!) مسئولیت امریکادرباره صدام بدون دخالت اسرائیل اجام شود- کاملا واضح بودکه بخش جنگ طلب پنتاگون حمایت گران بسیار قویبرای اسرائیل فر اهم میکند که شامل- ریس دفاع اقای ":دونالد رامسفلد"| کسی یاد اوری وتذکر داده بودکه کناره غربی وغزه جزوقلمروی فلسطینی باید باشد- در رسانه هاگروه جنگ طلب تخمرغ های خوداش راتوسط مجلات نومحافظهکاران مانند"| ویکلی استندارد": در صفحه لیبرال- درمسائل داخلی وبومی امامجلات درست راستی طرفداران اسرائیل مانند ": نیو رپاپلیک:" واقای ": هاکیش:"ستون نگارمجله ": واشنکتن پست:": واقایان ": بارنز-مورتون کاند راک:" ونمونه هائی مانند انهاکسانی هستند که مردم رابخوبی به صحنه میاورند ودرجهت دلخواه خود به حرکت درمیاور که امروزه تعدادزیادی ازانها بعنوان تحلیلگران سیاسی درشبکه های تلویزوینی متعددی شومن هستند- وحتی چرخ لنگر اخبارمانند اقای شپارد اسمیتاز تلویزوین فاکس به صورت بسیار روشن بحثهای حرکت زا وایجا شتاب ودادن نقطه نظهای خاص وایجاد حمایت ازجنگدراخبار وهم تفسیر اخبار هم ئایجاد ذهنیت وخواست ودرک ان وشروع به بیانتشریح وترسیم ان ونتجه گیری خاص خود را کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مقالهای ازمجله علمی امریکا که امسال جایزه بهترین مجله علمی امریکارا برده است -چگونه با مغز خسته شده وزودشکننده مبارزه کنیم-مدیریت کردن استرس واظطراب هم قابل یادگیری است وهم بسیار سودمند است بنابرنوشته ایکه جناب اقای روبرت اپستاین درمجله ذهن وروانشناسی علمی امریکا وجود دارد- ایشان از روش حذف واضافه(مثبت ومنفی) در ازمایشگاه به نظر میرسد این روش درمواجهه با استرس بسیار موثر ومفید است تحقیقات قبلی براین اساس بودکه ا زچهارتخصص مختلف در سطح برد تخصصی دقیق میتوانست مدیریت استرس را به مردم بطور موثریاد دهد-روش مدیریت ریشهای(کم کردن ویا حذف ریشه بحران) -تکنیک های تمرین ارامش پیدا کردن مانند ورزش یوگا-مدیریت تفکر(تصحیح کردن افکار غیر منطقی وتفسیر کردن حوادث با دیگاه مثبت وروشن شدن نسبت به حقایق)=(در نبرد دریائی انگلستان درناوچه ها یک اطاق بهبودی روانی بود که درضمن جنگ روحیه هارا بازسازیمیکرد وبسیار موثر واقع شد- ودرجنگ زمینی هرده سنگر درعقب یک سنگر بهبود روانی درجنک ویتنام وجود داشت که تزریق مرفین .غیره وکمک کردن انها به زخمی دوباره به میدان جنگ بر میگشتند) وتکنیک جلوگیری کردن( برنامه ریزی وهدایت زندگانی که از ریشه دارشدن استرس جلوگیری کند)- اقای ا پستاین در سنجش کیفی این متدها ودرک نسبی اهمیت هرکدام با هدایت تست ها درکامپیوتر(انلاین) از 3304 نفر( اخیرا این روش بشدت درغرب رشد کرده است یک متخصص فوق دکتری روانشناسی که تزاش نفر سوم روانشناسی بالینی درجهان شده است واین تز راقبول نکرده است ومیخواهد اول جهان شود بااختلاف 27 نمره بیست شش گروه تهیه کرده است که درسیزده سایت افراد خا شرکت کنند هدف تزاین است که مریض بد اخلاق با پرستار بداخلاق چگونه نرمال کند انواع انها از طریق این سایتها بدست اورده است وچند دختر ایتالیائی برنده جایزه ممتاز ایشان شده است)از شرکت کنندگان خواسته شده بود چگونه استرس پیدا میکنید ومعمول خوشحالی شما چگونه است وایا یادگیری تعلیم رسمی( اجازه دارند به افرادتعلیم دهند)مدیریت استرس رابه شما یاد داده اند وانها بعدا سئوال میکردند که اختلاف تمرینات که درتحت این چهار روش انجام میشود از لحاظ شایستگی چگونه است تصور براین بود که تکنیک ارامش ومدیریت فکر وخیال بهترین روش ها در ارتباط با مسائل استرس باشد ولی جناب اپستاین به این نتجه درمطالعاتاش رسید که جلوگیری از ایجاد استرس بیشترین کمک رابه فرد میکندوباید همراه با تکنیک منبع شناسی وریشه شناسی استرس هم باش ونتجه تحقیق هم نشان داد کسانیکه تعلیم مدیریت کردن استرس را میگرنند بهتر با استرس تعامل میکنند تا کسانی که این تعلیمات را نمیگریند- راه حل امروز از نظر اقای اپستاین این است که این تکنیک ها برای مدیریت کردن استرس به مردم باید یاد داد که مردم بسیار اندک ازانها مطلع هستند ووخصوصا به فرزندان باید تعلیم داد قبل ازانکه با بحران بزرگی ربرو شوند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به تفسیر سوره مطففین- باتاکید واستفاده ازتفسیرجناب اقای دکتر نابلوسی ایشان در سال 1938 در دمشق متولد شدن وپدر ایشان ازعلمایشهر دمشق بودند ودرمسجدی امامت میکردند وکتابخانه بسیار بزرگی ومقلات دست نوشت زیادی ازخودبه جای گذاشتند ایشان پس از طی دبستان ودبیرستانکه درسال1956 به اتمام رسید وارد دانشگاه دمشق شدند ودرزبان عربی لیسانسدرسال با درجه ممتازدرسال1964 گرفتند – وسپس به شعبه دانشگاه لئون درلبنان رفتند وفوق لیسانس خود را درزبان عربی گرفتند وسپس به دانشگاه دوبلین رف6تند ودرانجا دکتری خود رابا تز درباره راه ورش تعلیم اسلامیرا به کودکانگرفتند ومدتی در دبیرستانهای دمشق کار کردند وسپس به دانشگاه دمشقرفتند وبعنوان استادممتاز درباره کرسی اعجاز قران وسنت رسول اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم در دانشکدهد حقوق تدریس کردند وسپس به دعوت دانشگاه الازهر درهمین کرسی در شاخه سوریه ای تدریس کردند وامروزه در دانشگاه تریپولی به تدریس اشتغال دارند نامبرده دراباره تفسیر قران به زبان انگلیسی دراینترنت دارای طرفداران بسیار زیادی میباشد—معنای طفیف- ویاطف- به معنای کم فروشی کردن عمدی واگاهانه است ویکنوع حیلهدرحقیقت شناخته میشود که فردمیخواهد به این طریق به ثروتی که حق اونیست برسدبا پیمال کردن حق مردم هم هست- ایشان میفرماید- بعضی مفسران این سورهرامعتقد هستند درباره روابط بین سیستمی انسانها میباشد واین یک سوره مکی است سورهای مکی درباره ایمان به خداوندجل وجلاله الشریف صحبت میکنند- اگر بخوبی این سوره رادقت ووارسی کنیم با سورهای مکی اختلاف فاحش دارند چه باسورهای قبل ازاین سوره وچه باسورهای بعد ازاین سوره وبعض از مفسیرن درباره این سوره گفته اند (گرچه) این سوره درحقیقت میخواهد بگوید که کوجگترین حقی از مردم غصب شوددال بر ایجاد تخریب عظیمی است ( که این نتجه رابگیرد) پس چگونه حق عظیم الهی گرفته میشود(همانطور اگر اندک حقی ازمردم گرفته شود بایدپس داده شود وهمین طور درقیامت عمل میشود وباعث هلاکت فرد میشود) روی این مسئله فکرکنید که نتجه تکذیب وعدم باور خالق بودن خداوندرادرک کنید- منطق عقلانی که این سوره در اخر قران جای داده شده است ک.ه دران سوره ها مسائل وموضوعات –بهشت- زمین- روزنهائی وعظمت وجلالت خداوند درکانون ان سوره ها بوده است واین یک حقیقت بسیار عالی شناخته شد ه ای است که سورهای مکی به ایمان به خداوندجل وجلاله الشریف میپردازند- چطور این سوره درمیان سورهائی امده که دربارشکو وجلال ومجیدبودن خداوندبیان میکند امده است که درانها درباره روابط اجتماعی وبین سیستمی انسانها بسیارکم صحبت کرده است ایا این حیله یک نوع هشدار نیست که در باره روابط انسان باخداوند صحبت میکند-کدام حقوق انسانی هستد که انسان مجبورومتعهد استکه به ان عمل کند- هیچکدام وشما مجبور باشیدکه حقوق ایشان به اوبدهیدبعنوان انکه ایشان صاحب این حق هست وباید قیمتاش را پرداخت واگر درجنس (پرداختشود) کمبود وکاستی باشد چه در وزن وچه در اندازه شما به ایشان حقوق اش ر ا نپرداختید ولو بسیار اندک باشد- اما چگونه میشودحق خداوندمنان رادرمسئله خلقت انسان تکذیب کردکه شما را ازنطفهای بوجود اورد وخورشید وماه وستارگان را عینیت بخشید وانهم فقط برای شما انجام داد چگونه میشود انسان به بهانه ای غفلت کند ومسئولیت نپذیرد ومداوم بگوید هنوز به خداوندجل وجلاله الشریف ایمان نیاوردم- (انوقت اطاعت ازخداوند نکند) چگونه میتواند ازخداوند اطاعت نکند چگونه فراموش میکند چیزی نبود وموجویت قابل ملاحظه پیدا کرد- واین امر یک تضاد وتناقض اشکار است زمانی که شماکوجکترین قصوری درحق فردی میکنید انرا یک امر نامطلوب وناشایست میدانید وچگونه قصورخودتان رادرباره حق خداوندتوجیه میکنید؟؟!! که میدانید خداوند شمارا خلق کرده است زمانی که هیچ نبودید واین همان مصیبت وهلاکت ابدی است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به فیلم خانم تاچر- اولا این فیلم باعجله ساخته شده است- بهترین نقد راهم فرزندان ایشان کردند- که چرامادرما دست چپی انیمشنی ساختهاید( اغراق امیز) حزب محافظه کار هم اگر لباس درویشی بپوشد همان اشراف است درست ماند روزه ونماز شب خواندن جناب معاویه است سه سال دردانشگاه لندن یکبار محض رضای خداوند حزب محافظه کار جلسه حزبی نداشت؟؟!! استادامریکائی من در دانشگاه شیراز به من میگفت دمکراسی درامریکا برای مسائل کم اهمیت است من مدتی درسودی که اشراف از تحقیقات هنری وغیره هنری میبردند تحقیق میکردم روزی رئیس دانشگاه من را خواست وگفت بچه خوبی باش تو برای شغل خوب بااینها سروکاری داری انتقاد میخواهی بکنی ازمن کن  از لباس بگیر وبروبالا- روزی یک دانشجوی ایرانی به من میگفت که درانگلستان پلیس 125 دانشگده دارد وسازمان اطلاعاتیاش همین طور ما درحدود سیزده عدد انرا احتیاج داریم وحلا کمی درخارج جست وخیز کنیم 25 عدد بیشازاین نمتوانیم هزینهاش راتقبل کنیم مردم انگلستان کم کم متوجه هزینه میشدند جنابان فرمودند که شماها درکنیا همهجا پرسه میزنید وهیچ اتفاقی نمیافتاد بفکر میکنید الکی است؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاه کوتاه به تفسیر قران با تاکید بیشتر ازمنابع خارجی-کلمه تفسیرقران چون عمل کردهای مختلف دارد مجبور میشوند یک لغت ژنریک اول برای اوتعین کنند که معنای کلی انرامشخص کند وسپس بالغات زیادتری انراتعریف کنند وبه همین علت لغت"| اکسجیزز"که به معنای توضیح وبیان بسیار دقیق وباجزئیات بسیار ریز ومفصل از قطعه ای ادبی که بیشتر برای متون مذهبی بکار میرفته است انتخاب کردند وکلمه دیگر": کامنتهری:" که غالبا برای بیان حوادثی که بادقت وجزئیات زیاد د ررادیو ویا تلویزونشرح داده میشود- اولین شناخت از قران مبحث تاویل استکه شاخهای از تفسیر محسوب میشود- این تاویل را میتوانیم بدوقسمت تقسیم کنیم- تاویل یاد برای فرد خاص ویا شی خاص ویا حادثه خاص باشد ومصداقهی دیگر رانپذیرد ویا میتواند ملاک ومعیار برای گروه ونمونه های دیگرباشد که این جنبه غلبه دارد درقسمت دوم اسم انراتنزیل گذاشته اندکه بتدریج روی افراد هم صدق میکند ومیباید اضافه کرد که تاویل کار معصوم است به معنای ان است حقیقت ایه از طریق وحی روشن میکند که نشان دهند این است که کتاب یک کتاب الهی است- درعلوم قرانی ما تفسیر رانقاب بر داشتن ازایه میدانیم که معنای دقیق انرا درک کنیم- لغت تفسیر در زبان عرذبی از ف-س-ر گرفته شده است- که سه کلمه میتواند تاحدودی انرامشخص کند اول ":اکسپلین"|که به معنای دگفتاری که دربارشخص ویاچیزی انراباریما بزبان ساده بیان کنند ویا مطلب بسیار ساده بیان کند د وم ": اکسپوند:" بیان درباره چیزی به صورت دقیق وباجزیئات وبخصوص مسائل اختلافی وحل ان- وسوم-:" دیسکلوز:" به معنای اشکار کردن مطلبی که بخصوص قبلا محرمانه وسری بوده است وبله صورت کلی تفسیر درمتون اسلامیتعریف میشود بعنواندرک واستنباط کردن واشکار کردن وپرده برداری از انچه خداوند اراده کرده است که توسط متن قران به مامنتقل میشود این متن دارای این خصوصیات هست- اراده الهی بران بوده است که با روش خاص بیان که از طرف ایشان تعین شده استازحقایق پرده برداری شود ودقیقا اتفاقات محاسبه گرد انطور که درحقیقت اتفاق افتاده است ودقیقا چگونه بایدعمل شود ورسمیت الهی هم محقق شود وراحل هم مشخص گردد ویا انچه اتفاق میافتد ویاخواهد افتاد وبیان بامهارت زیاد درکمترین لغات میباشئ-بیان حقایق غیبی – ویا بیان مطالب برخلاف عرف درکمترین لغات-توضیح ایات باایات-بیان قوانین وقوانین حکومتی که بعضی ازانهااز یک ریشه هستند وبعضی از ریشه خارج شدند- حل وبه نتجه رسیده ایاتیکه به ظاهر متضاد بایک دیگر هستند – بیان ایده های بسیارمهم به صورت استعاره وبیان سمبلیک- درک مطالب مهم ودلائل ان در بیان داستانهای کوتاه-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی تفسیری به مصاحبه جناب اقای دکترمنوچهر متکی- وزیر سابقامورخارجه واستراتژیکسین اصول گرایان ایران- گرچه بحث دراین موردبسیار زیاد است وامروزه غرب درمقابل نسل پر شور اسلامی ضعف خود راعیان میبنید وحشت دارد که نسل جوانان غرب را چون گردبادی به حرکت دراورد ودر اوائل تصور میکرد این طوفان امدنی ورفتنی است ولی اخیرا با ناامیدی ودلسردی صحبت میکندکه دلائل بحث خواهد شد ترس شدید دارد که حرکت اسلامی باعث همدستی وبه حرکت دراوردن نازیسیم جدیدی دراروپا وسپس یک نوع حرکتهای ضد سرمایه داری وضد ضیهونیسم درامریکا وقاره امریکا شود که روی ان بحث خواهد شد- وجالب ان که المان درمرحله اولین خطرها است ودرحدود چها رص سایت ایجاد کرده استکه همبستگی بین نسل اعراب با المان واروپا را ایجاد کند وانها رابشناسدوفرهنگ انان که مثلا درنقاشی ملهم از غرب است بهادهد وروند غربی بودن راتاانجا که میتواند حفظ کند وکتب که موردعلاقه نخبگان وجوانان است نوشته وترجمه کند البتهد این کا را تا حدودی دراعراب وایران هم کرده بود وتاحدودی هم موفق شده بود وهسته حرکت راهم ایران میدادند ازجهت ایجاد حرکت وسپس خطر در ترکیه حس میکند وسعی میکند که فیلمسازان انها رابه المان دعوت کند کهتاحدودی با غربیان یکنوع سنخیتی دارد وسپس مسیحیت رابرعلیه اسلام از داخل بشوراند – مقدمتا کشورهای اسلامی مانند سراسر کشورهای جهان درگذشته مردم وجوانان از بزرگان سیاسی خودشان تبعیت میکردند ودر سطح جهان بطورنسبی رهبران روحانی ایران بهترین موفقیت راداشتند وبه دهمین دلیل است که امروزه به موفقیت های چشم گیری نائل شدند ولی درجهان گرچه بعضی بعنوان مثال ژاپن دارا ی موفقیت بودند ولی ضربات هولناک زدند ولی هنوز شیوخ از قدرتهائی برخوردار هستند درغرب در قرون معاصر کم کم جوانان که کارد به استخوانها رسیده بودند شروع به مبارزه کردند تا حدودی نازیسیم وکمونیست بخصوص کمونیست درچین وویتنام جوانان عامل اصلی بودند شناخت روی جوانان برای غرب زیادمحسوس نبود ولی اخیرا به این نتجه رسیدند که جوانان سریع میتواند تغیر عقیده بدهند نمونه اش تغیر سیاسیت کمونیستی چین به سمت غرب وتاحدودی در روسیه وسیاست مداران ژاپن بخصوص درمسئله فلیم سازی باتقلید ازچین توجه خود به احساسات جوانان خوداش معطوف کرد مانند فیلم ترمینال که دلائل اش بحث خواهد شد اخیرا بعد ازان نقلاب اسلامی رشداسلامی که بیشتر بعلت انقلاب اسلامی ایران است ولی توسط جوانان مسلمان تحصیل کرده درغرب بخصوص جوانان عرب رشددرحدود هشت برابر مسیحی شدن را ایجاد کردند ویهودیت چهار درصدمنفی بود وبهمین علت امریکا بزرگترین اشتباه تاریخی وسپس روسیه وبرعکس با ایجاد جریان برجهای دوقلو ایجاد حقارت برای مسلمانان قلم زد که امروزه این مثل سخت مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است وسرکوب شدید فلسطینی ها ومسلمان رادیکال مانند مسلمانان لبنان که دتصور خامی داشت که جوانان بعلت محافظه کاری شیوخ رام خواند شد وحرکت اسلامی انها تحت تاثیر واقع خواهد شد ولذا حملات سختی برروی ایران پایه گذاری خواهد که مثل برف ایران اب خواهدشد ونمیتواند درمقابل ضربات غرب پایداری کند واین هسته موتور از کار خواهد افتاد مسلمان به انزوا کشیده میشوند وسر درجیب خود فر و میبرنند- مصاحبه درروزچهار شنبه28نوامبرسال 2007 جنای دکتر متکی با اقای مایک هانا برابر ساعت 12-47 مکه انجام گرفته است- سئوال – بااغازخبرجلسه دیگرملاقات با نمایندگان امریکا – که این جلسه چهارم ان در اثنای سال رخ خواهد داد وشمانمونه مانند این را درباره اش صحبت خواهید کرد- ایا درجهت ذوب کردن مسائل بین ایران وامریکا نقشی رابازی خواهد کرد؟- جناب اقای دکتر متکی من ازاین فرصتی به من دادید تشکر میکنم- با توصیفات تصریح شده پیشین این گفتگوهادر باره مسائل درگیر درعراق است وبطور روشن نمایندگان عراق هم در این مسئله وموضوعات شرکت دارند- موضوع روابط دوجانبه ایران وامریکا یک موضوع مستقل وجداشدهای است که میبایستمورد بحث وکنکانش قرار بگیرد وانالیز شود وموضوعیت خاص خود رادارد دقیقا جریان مانند جلسه شرکت حضرت علی علیه السلام بامعاویه درصلح صفین است-وفقط مسئله مهم این است چه میزان امریکائی ها از افراد بانفوذ عراقی را دراختیار دارند وقدرت سیاسی ومانور دادن انها چه میزان است ایشان ادامه میدهد- کهما امیدوارهستیم که روندچهارم گفتگوها بین ایران وامریکا بتواند برای مردم عراق وودولت عراق ثمربخش باشد بخصوص برایبعضی مشکلات عراق بخصوص فراهم امدن امنیت برای موضوعاتی که مورد بحث است-هردو کشور دارای خط قرمز بودند به قول سیاستمدران خط قرمز مانند سنگی است به پای انسان بسته میشود وسنگ ما مسلما سنگینتربود زیرا میابیست به اصول اسلامی وفادار باشیم واز طرفی هم صادقانه عمل کنیم ولی امریکا دران زمان خوب شناخته نشده بود ویک قیافه حق به جانب گرفت بعلت انکه درشکست صدام نقش داشت یک خیال خام رابوجوداورد که صادقانه عمل میکند درست مانند عمروبن عاص عمل کرد – ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99