سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- فلسفه نبرد کربلا وریشهای ان –بخش نهم-یزید علیه العنت شیعیان رایک افراد مبارز میدانست-مقدمتا سه نوع شخصیت به صورت عمده درتاریخ بوجود امده است- شخصیتای که غربیان غرورسخت وطغیانی نام گذاشتند کهکهدرگذشته فرهنگ مسلط بو.ده است وامروزهم کم بیش به توجه میشود انسانهائی هستند که درجوانی شخصیت محترم وبا ارزشی به انها داده نشده است کمبود ارزشها وشخصیت مورد احترام عقلا را دارای نیستند ویکنوع برتری طلبی انهم ازطریق قدرت راطالب میشوند وبدنبال قدرتمندان هستند که ازانهاحمایت کنند وبهانها امکانت وشخصیت قابل تمجید از طرف انان به انها عطا کندودرجوانی همراه اوباشان میگردند اینان بعد جذب افراد مقدر میشوند نمونه ان رضاشاه وشاه وبشدت سر سپرده میشوند وضد اجتماع وهرگز دردهای جامعه برای انها ارزشی ندارد واز رهبران خود بشدت دفاع میکنند وارزش ایمان برای انان همان است که رهبران تائید میکنندودرچنین جامعهای امربه معروف ونهی ازمنکر یا نابودشده است .یا استحاله شده است- گروه دوم دارای احساسات بسیار رقیق میشوند که حتی نمیتوانند یک مورچه را بکشند وازجنگ وخونریزی بیزار هستند وسر درلاک خودشان هستند ولی تا حدودی بدنبال زندگانی هستند ولی زیاد خود راالوده نمیکنند- گروه سوم- مومنین واقعی هستند که بدنبال راهبران واقعی وحقیقی هستند ومیخواهند این روش منحوس را دگرگون کنند این دوگروه هیچگاه نمیخواهند حتی خودرا ارزیابی کنند وهرگز درخود کنکاش نمیکنند وحتی خودرابرای خودبیان نمیکنندواین منحی روبه رشد است وامروزه فردرامنحی اش رابه سمت تنزل دادن کاری مشکل است امام حسین علیه السلام میخواستند بانشان دادن جنایات انان خودانها رابرای خودشان ودیگران اشکار کنند وعظمت ایمان وارزشهای تربیتی اسلام را نشان دهند که جامعه بفکر بیفتند که تربیت دراسلام اهلبیت مکرم رامورد توجه قرار دهد وارزش انسان را مشخص سازد کدام طریق راباید انتخاب کرد- جالب انکه معاویه یاران حضرت علی علیهالسلام را قاتلین خونخوار معرفی کرده بودکه فقط بدنبال قدرت برای خویشتن بودند وامام علیهالسلام این تبلیغات راهم باطل کردند- زمانی که امام علیه السلام درمکه بودند بیسش از پنجاه هزار نفر گردامام علیه السلام جمع شدند وگفتند حق باشمااست وما همراه شما خواهیم امد لذا یزید کهبه حربن ریاحی که باهزارنفر(دقیق تر ازچهار هزارنفر زیرا ایان جاده ازلحاظ اب وغذ بامشکلات زیا دی ربروبوده است) است به حر گفت قطعا امام به سمت کوفه خواهد رفت جلوی انرا دردیالمت بگیر وچناچه خواست باز به سمت کوفه برود ایشان رابکش بیاض( جاسوسان خبره) پیکی سریع برای یزید فرستاد که درحدود پنچاه هزار نفر همراهی با امام حسین علیه السلام میکنندکه حداقل نصف انان خواهند امدند وانان برای کسب دنیا میایند یزید ترسید پیکی برای حر فرستاد که باامام نجنگ وسعی کن لشگرانها پراکنده سازی ودرکوفه لشگری برای انها فراهم میشود ودستور داد نصف مالیات افرادرانگیرنندذ وبه رهبران پادش سنگین بدهند ودراینده هم وعدهائی دادخواهد شد- اینهمان تربیت اوباوشی است که کل جامعه را دربر گرفته بوده است


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم-عشق وسکوت-خورشیدبر روی شنها لم داده دبود- شغالهای دردوردست منتظر سورچررانی بهاری بودند-همه درخود میخزیدندولی اثاری نداشتند- زمین مشتعل بود چون گل اتش  دیدچشم امام چون اشعه نقرفام کهکشان قابل دسترس نبودوخورشیدبا او میگشت دروسط صحرا ایستاد- نفسی اتشین کشید بادی سرخ وزیدن گرفت فرمودمن بایدتنها بروم وشما منرا ترک کنید- به فردا فکرکردند خورشیدرافروزانترخواهد یافت درصحرای نیمه مرگ- سیاهشده بایدایمانی داشت که حیات بخش باشد در زمستان هم نورابی خواهد درخشید- ازلباساشان بوی عطر دلاویزی استشمام میشد-چشمانشان را بستند کار وان به حرکت درامددرجهان ساکت انان مرگراباخود قاچاقی اورده بودند


ارسال شده در توسط علی

بسماللهالرحمن الرحیم-نقدی برسخنان- شیخ "..یاسین عجلونی:" که ملکعبدالله دوم پادشاه اردن همان امام زمان صلوالتهالله علیه واله میباشد- تمدن عظیم اسلامی را الت دست سیاست های امپریالیستی کردن نشانه پایان صلح مسلح هست واغاز یک جنگ امروزه اسلام به دو پاره غیر همگونشده است که مداوم ازهم دور وخصم یک دیگر میشوند ایدلوژی شیعه بعنوان مشعل راه وایدلوژی وهابی اتشی درتاریکی است وامام زمان علیه السلام راهنمای نجات وپیروزی است که تمام کشورهایاسلامی حتی غیر اسلامی بر ای نجات خودشان باید ایشان درقانون اساس شان مندرج ولحاظ کنند تا جبهه واحد نجاب بخش ملت ها بوجود بیاید بیادامروز کشورهای اگاه ودرد مند اسلامی که دغدغه اسلام ناب را دارند یک ارتش متحد را بوجود بیاورند ودرمقابل اذناب خط شرارت امپیرالیستی که شمشیر شر کشیده است تبر قطع کننده شرارت به موقع بکار بیاندازند ودیکتاتوری دست جمعی شیطانی بامهارت توسط ایدلوژی نجات بخش اسلام ناب به سرپرستی ایدلوژی حماسی شیعه به خاک مذلت بیاندازند سقوط مداوم انان در ایفای حقوق بشر وهمکاری با تروریستهای دلاری برای یک مشت دلار که صلح وارامش را ازمردمان گرفته است وتعالی عظیم شان اسلام رابه سخره میگرنندبدنبال به ضعف کشیدن مردمان منطقه هستنددست انان را ازاین مرز وبوم مقدس وپاک ونیکوکارد ذور سازنند- البته انقلاب روزی به سروقت انان خواهد امد وضربه زدن به انان برای جنایاتی که مرتکب شدن کاری مشکل نیست- ونخواهند تواتنست اسلام را دین ضعیفشده نشان دهند ونه انرا خونریز ولی متاسفانه اسیفای حقوق وکوتاه کردن دست جنایت کاران جز ازکانال جنگ به نظر میرسد راهی دیگر باقی مانده است- امروزه مردمان منطقه بخوبی اگاه شده ومقاومت جانانه از خودنشام میدهند که میتوانند دراردو اسلام راستین به فرماندهی امام جاویدان ورهبر همیشگی امام حسین علیه السلام به ام القرای شهرمنورنجف گردهمائی خودرا بوجود اورند واقادمات متحد ه شدهای درقبال افکار پوسیده که رنگ ولعاب اسلام تحریف شده به انزدهاند وطرلحهای یزیدی وابن زیادی سر میدهند را درنطفه خفه کنند به امید انروز-انشاللهه


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی براوضاع جهان امروز- گرچه نقاد های بسیاری شده استکه بسیار اموزنده است که نکته حائز اهمیت ان دراین است که تصور میشد که این یک امر طبیعی بوده است امروزه بلکه از بیشاز پنچاه سال پیش پیشبینی امروز میشد – متاسفانه درجهان به جای انکه رئیس جمهور ونمایندگان استراتژیک سرکار بیاورند  نمایندگانی ورئیس جمهوری اطلاعاتی میاروند که مثلا میتوانند به نفع سرمایه داری چپاول گر بنام سرمایه دار تدبیری پیشرووسازنده دنیا ومردم خودشان راگول بزنند بعنوان مثال فروشگاه زنجیری درامریکا سهام خوداش را باسود بیست درصد شروع کرد ومداوم کالا راگران کرد که تعدادانها را افزایش دهد وامروزه به ده درصد سود رسیده است وبزودی کارشناسان براورد کردند که کمتر از پنج درصد خواهد داد لذا کارشناسان استراتژیک طرفدار مردم میگیوند پول های خود را ازبورس بیرون بکشید بین پنچاه وشصت نفر بشوید خودتان سوپر مارکت بزنید وحتما سود پنج درصد خو.اهید داشت درغرب به همین طریق کم کم استراژیک روزی بر کرسی قدرت امدهاند گرچه مدتها سرمایه داری مخالفت کرده است بخصوص که سیستماتیک طبقه متوسط را به زبیر دارد میکشد به معنای اضمحلال ان ایدلوژی خواهد بود ولی امروزه جهان باتمام سیستم مختلف با مشکل روبرو کرده است ودیگر باقلدری درجهان وایجاد کودتا وایجاد جنگ وایجاد ترس نمیتوان بخصوص جهان سوم را زیر مهمیز کشید ومشکلات خودشان راحل کرد باید بسیار حسابشده وعلمی باجهان برخورد کرد- مقاله از پرفسور اقای مارتین گیلمن که کار شناس سابقسازمانهای جهانی سرمایه گذاری در روسیه بودند وامروز استاددانشکده اقتصاد درروسیه هستند درباروضع جدید دروسیه این مقاله را نوشتند- کاملا مشخص است که اقتصاد یک علم علوم انسانی استبعضی اقتصاد دانها مایل هستند که تصور کنند که شرایط ازمایشگاهی- تحقیقاتی تجربی برای سیاست ودیگررفتارهای انسان که پیچیده هم هستند تحت تاثیر انتظارت عقلانی ویک اقتصاد بازاری موثر نخواهند بود بایداضافه کنم که دنیا برایک اساس دقیق وعمیق بوجود امده است که هرنوع رفتار را نمیتواند جوابگو باشد ودرست مانند مثال حضررت روسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کسی جایگاه خود را درکشتی سوراخ کند همه غرق خواهندشد درعلوم انسانی هم صادق است –اما اززمانی که بانک خصوصی وشخصی برادران لحمان( دوتا برادر درامریکا بودند که یک بانک خصوص باروش علمی عمل میکردند ووام مدادند ولی بعلت بحران مالی بعلت عدم پرداخت وام گیرندگان ورشکست شدند ونشان داد که دروام دادن نباید ریسک بالا کرد) که در سپتامبر 2008 ورشکست شدند ویک درس بسیار وحشتناکب رادرباره ریسک در رفتار اقتصادی که به ظاهر علمی هم بودداد- من تنها میتوانیم مسائل سیاسی را ازبقیه موضوعات جدا کنیم وشاید مسائل اقتصادی بیشتر حساس باشنددرحقیقت ماشاید نتجه گیری ها متعلق به اطلاعات علمی زمان حال باشد البته من اضافه کنم باید به گذشته توجه عمیق شود- اقتصاد روسیه از یک برنامه ریزی بسیار خوبی برخوردار استوبا یک دیدگاه عقلانی برای سال 2012 طرح ریزی شده است – ولی سیاست مداوم روی ان تاثیر میگذارد ودخالت میکند وبیشتر مواقع این دخالت ها غیر قابل پیش بینی است دوعامل بزرگ سیاست مسائل های خارجی ومسائل های داخلی است که باهم بافته میشوند واین دو باهم میتوانند مسیر روبه بیشرفت که مورد انتظار است رابوجود اورند باید اضافه کردهردو باید منطقی وعقلانی باشد جناب اقای ریگان با وام دادن بی حساب خواست مشکلات را باقلدری به جهان خارج بکشاند ونتوانست ورهبران سلف امریکا پس از ایشان هم این کوشش کردند وانها هم نتوانستند درنتجه مشکل داخل علاوه بران که حل نشد بلکه یک بار علمی سنگینی هم بر دوش امریکا گذاشت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99