سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-امریکا واسرائیل بایدهشدار ایمان اسلامی رابه خوبی بشنونندمنطق خلیج همیشه فارس هیچگاه یزدان پاک اجازه جولان دادن هژمونی شیطانی نداده است- بی جهت از تورات وانجیل کد نیاوریدچنانچه لازبم باشد بار دیگر پرچمهای خیبر وبدربرافرا شته میشود وبا پیرو زی های جدیدبزرگ داشت انها چشن گرفته میشود وشما هم سخنرانیهای هالیوودی خودتان شمارا مغرور نکند دراین فضا باید عطردل انگیز اسلاکم ناب محمدی صلواته الله علیه واله والسلم فضا را معطر کند که رسالت اش با ما است انشائالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای اوباما شروع کرده القا کنند که دریک دنیای پیچیده هستیموایشان هم رهبر یک کشور پیچیده است یک فیلمی امریکائی درفستیوال فیلم ژاپن اورده بودند که درظاهر بسیار پیچیده بوده سرانجام مشخص شد که فرد دنبال یک کیف گمشده میگشته است؟ جناب اقای اوباما مخفییانه کار میکندتصور میکند خیلی پیچیده است وخوداش بعدا بسیاری را فاشکرده وبعضی راهم امریکائی فاش کردند پیچیده درعلوممادی یعنی با انرژی کم بازده بسیارزیاد داشته باشید درعلوم انسانی امکان تقلیداش بسیار مشگل باشد بعضی ذاتا ارتیست بدنیا میایند درعمل اثبات شده است که اگر فردی بخواهد تقلید کند تا ده درصد بیشتر نمیتواند نزدیک شودالبته به ندرت نبوغی پیداشدند تا نود درصد برسنداگرمارلون راندو را واحد جاذبیت بگیریم حضرت مسیح علیه السلام بنابر یک سر ی تحقیق1500 برابر است وبنابریکسری تحقیق 2500 برابر است بعضی که 0خدمت ایشان میرسیدند لال میشدند ویا فراموش میکردن چه میخواهند وفقط تماشا میکردند پیامبراکرم صلوالته علیه واله والسلم از قراین مشخص است که بیشاز5000 برابراست هرکس اظهار شیفتگی نکرد میخواست رقیب ایشان شود من جمله جناب معاویه علیه العنت گه هرگاه خدمت حضرت سلام الله علیه واله ولسلم میرسید روی خوداش رابه سمت میکرد وخوداش را میگرفتمداوم به تفریح بااسب بیرون میرفت ونها ررا طول میداد که دتروغ نگفته باشد که ممکن است ازخانه اش خبر برنند وبلافاصله هم میخوابید روزی حضرت صلواتالله علیه اله والسلم به یک مرید گفت وحی نازل شده وبرو به معاویه بیاید وبنویسد اینهمه ایه نوشت یکبارنپرسید معنی این ایه چیست جنای عرب گفت رسول الله این خستهاست ویانهار میخورد ویا خوابیده است حضرت فرمودند دوساعت ازنهاراش گذشته است جناب رفت در زد وجریان گفت معاویه گفت درحال خوردن غذا هستم جناب برگشت وجریان گفت پیامبراکرم تا انروزنمیخواست که افراد بفهمد ان لعنتی دارد با پیامبر بازی میکند ومیخواهد دست بیندازد وجناب عرب نگفت که داارد باشما بازی میکند وپیامبراکرم صلواتهاله علیهواله والسلم فهمیدند .که مرید فهمید همان جا دعا کردن خداوند هیچگاه از غذا خوردن سیر نشود عرب رفت جریان به معاویه گفت وگفت حالا بنشین وغذا بخور ومعاویه گفت الان میایم وامد این هم نتجه پیچیده گی است


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-نگاهی صمیمی به فستیوال بیست وچهارم سینما ژآپن "|تیف:" تیف در لغت انگلیسی به معنای گفت وگوفت دوستانه وانتقاد های ارام بسیار صمیمی چقدر زیبا است جناب اقای مارک شیلینگ که از ایشان چشنواره خواسته بوده است که براین جشنواره نقدی بنویسد که غالب نقدنویس های این فستیوال خارجی ها هستند دنیای عجبیی شده است بقول امام جمعه مسجد کامی که برادران ترک انرا تاسیسکردند که دستشان درد نکند میفرمایند دراین زمان همه همسایه یک دیگر شده اند و بیاد گفت تاثیرات عجیبی وباورنکردنی هم میگذارد- جناب اقای :"روبن استلوندکارگردان مشهور سوئدی یک فیلم ساخته است بنام :" نمایش:داستان بچه های سیاه پوستی هست که اجازه مهاجرت به سوئد داده شده است- وبه شهر گوتنبرگ رفته است واز فردای انروزنفس کش میطلبد وحق اش را میخواهد- کارگردان امریکائی انرا نژاد پرستانه دانسته است؟؟!! وجناب اقای ما ساهیرو کوبایاشی کارگردان ژاپنی تقاضای جایزه بزرگ رابرای ایشان کرده است – جناب اقای شیلینگ میفرمایند همین سیاست بر چشنواره حاکم است وبسیار فیلم های خارجی هم همین جنبه را دربحث ها دارد ولی دوست خبرنگاراش ازاین سبک بسیار مایوس شده است؟؟!! ودرچشنوارهای که بحثهای داغ نباشد زیاد ارزشمند نمیداند- ایشان روانشناسی زمان را نمیداندزمانی بحثهای داغ ارزشمند ومفید است که کار پیش میرود نه زمانی که جلوی کارهاسد شده است وراهی برای پیشرفت   بقول ژاپونی ها ابر روی انرا گرفته است-چشنواره با فیلم ":نمایش :" شروع شد ودر اولین کنفرانس مطبوعاتی که جناب کوبایاشی درسکانداری جلسه باخبرنگاران کمی خشمگین شدندولی بطورکلی چشنواره بودن هیچگونه مسئل حادی یا مشکلی پیش رفت-جناب امام جمعه مسجد میکی فرمودند که شب قدرتاصبح خداوند میفرماید درامان وسلامت هستید نشان بران است که صلح مهمترین خواسته خداوند وبشر است وجنگ طلبان شب قدری ندارند- فلیم فرانسوی": غیر قابل لمس:" که دربارهاشرافیت( اریستوکرات ) لغزنده وسست را بموزات فرد سیاهپوستی که قبلا جزو احزاب محافظه کار بوده است وحالپرستار سالمندان درخانه است وجایزه ساکرین(شکر) بزرگ برده است اقایان مدتی بومی خالصسفیداوردند افاقه نکرد وحال دورگه اوردند هم فرانسه وهم امریکا وحالا نوبت شرقی تمام عیار است- عجیب است به نظر میرسد که ژاپونی ازنجار وچوب بر وجنگی خیلی خوششان میاید وهنوز به دوره اهن وسیمان خاکستری نرسیدند وفیلم جناب اقای شیئو چی اوکیتا با عنوان ":چوب بر وباران:" که داستان دراماتیک مرد شصت سال که چوب بر است که--بیشک میبا یست زندگی غمانگیزی درحال حاضر داشته باشند ویکی از ژنر های مورد توجه مردم ژاپن که گویا باتاریخ انها رابطه تنگاتنگ دارد این است که فردی زندگانی خوب داشته است وبعد دچار مسائل شده است درفسنیوال هفدهم داستان جوانی پرنشاط است که بادختری ازدواج میکند وسپس شکست میخورد ومدتها غمباره زندگی میکند تا به دختری که درهمسایگیاش بودهاست مراجعه میکند که دالبته کارگردان این فیلم برای نجات یک استادیوی کوچک فیلم سازی مستقل ای که دربحران بوده است ساخته استکه جایزه مخصوص هیت داوران برده است- امام جمعه محترم مسجد میکی به خوبی پی برده اندکه رهبر باید بتواند بر قوانین هستی وافراد وخانواده وروابط اجتماعی- اقتصادی مسلط باشد وایشان بدرستی فرمودهاند که قران خلیفهاش دارای چنین معلوماتی است وگرنه خلیفه خداوند نبودند ولی تاریخ گواه است که خلفای اعظام میفرمودندکه انچه از قران وسنت روسول الله اعظم رحمت الله علیه واسعه درک میکنیم کافی است ومابقیس به عهده مانیست البته استنباطهای شخصی هم جزواحکام بود ونکته دیگر ایشان فرمودند دراخرت انطور که پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم فرمودند ازپنچ چیز سئوال میشود سئوال پنچم این است که ایامطابق دینش رفتار کرده است یا نه وسئول اینجا که قبل ازان سئوال خواهد شد که دینش را ازچه کسی گرفته است وبعد اضافه فرمودند بحران امروز برای انستکه ثروتمندان ان که دراقلیت هستند هرزمان به انها گفته میشود به حدکافی ثروت دارید جواب میدهند به هشتاد درصد کفایت رسیدهایم وقانع نیستد درحالیکه اکثریت دربیم هستند که فردا چه میشود واین امر مخالف قوانین متعادل اسلامی است- سئوال این است که جناب خلیفه سوم وجناب معاویه این قوانین را رعایت کردهاند یانه وان اسنتباطها ازنظرایشان غلط است وایاعین صواب است- ونکته دیگر ماتریالیست بر خلاف نظر ایشان همگی نمیگویند دلیل ماده پرستی این است که ما مایل به لذت جون امیزی هستیم بلکه برعکس میگویند در دین خرافات زیدی مشاهد ه میکنیم که برای ما طبق علمی داریم قابل قبول نیست البته ژآنرخاصی هستند شاید این چنین فکر میکنند البته ماده پرستی بر خلاف فطرت انسان ولو انسان بدنبال علم مادی بکشاند سرانجام انسان احساس |پوچی میکند- نمیشود تمام جنایات وگناهان برماده پرست بار کرد درحالیکهدین دارای معایب غیرقابل توجیه باشد-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اگربه فردی مصبیت ویا زیان وضرر چه روانی وجسمانی ومادی ومعنوی واردشود که مسلما تعداد انها زیاد خواهد بود- فرد ممکن است بهداشت وتعادل روانی خود را ازدست بدهد انواع اضطراب ها- ترس ها براو چیره شودکه در روایط اجتماعی وکاری او تاثیر منفی بگذارد وحتی امیدواری ها واعتمادها را ازدست بدهد وان ظرفیت کاری وسود مندی خودرا کم شود وفرد محتاج یکسری معالجات روانی وجسمی میباشد- اولین نکته این است که باید معالجات راشروع کردوبه نحو معالجات باید فرد اطمینان پیدا کندازمایشات نشان داده شده است که بهترین روش معالجه بالارفتن ظرفیت فردبر ای مقابله با مشکلات روحی است همیشه مسائل را بسیار کوچک ببینید کاملا برا ن خودرا مسلط نگاه کنید وانرا درمغزتان محصور کنید واجازه ندهید در سراسر مغزتان نشر پیدا کند وبه احساسات ودرک وتوانمندی شماسرایت کند وتاثیر مخرب بگذارد درست مانند انکه اب ویاا تش انرا مهارکنید وبلوکه بسازید همیشه هر امر منفی یک سری نکات های مثبت هم دارد اندو را باهم نگاه کنید واندور باهم مخلوط کنید وسعی کنید فشار ها راازخودتان بردارید وتحریک هارا خنثی کنید چناچه به تاثیران منفی ان فکر کنید متقاعد خواهید شد که دست از عوامل مخرب بردارید احساساتهای احمقانه بخصوص برای جوانان کم تجربه ممکن است انها رابه سمت حس وتمایل خودکشی بکشاند اگر مرحله حادرا با معالجات روحی کوتاه مدت طی کنیدازاین مرحله عبور میکنید ومعالجات روحی دراز مدت را میتوانید شروع کنید تا ریشه ناملایمات ریشه کن شود- تجربه نشان داده دشده است افرادی کهبا بحران روبرو شدند دفعه بعد سعی میکنند که کتر با بحران روبرو شوند وباید مسائل را ریشه ای وحقیقی حل کنید همیشه امادگی با مشکلات وپیدا کر دن مشکلات راداشته باشید وسعی کنید تعادل روانی وخصوصیات روانی را درزمان سلامت رااحیاکنید وسعی کنید با افرادی که بحران های بزرگتری را پشت سر گذاشتند رفت وامد کنید ویا سرگذشت انان را مطالعه کنید که بهترین نمونه ها متعلق به انبیا وائمه اطهار علیهم السلام هستند ونصایح قرانی بسیار سودمند هست مشکلات جسمی وبهم ریختگی درجریان عصبی وهورمونی وفشار خون ومانند انها امر طبیعی است وازاین بابت زیاد ناراحت نباشید که بعضی داروهی موثر هستند وبعضی گیاهان داروئی هم میتوانند موثر باشندولی مهم معالجه های فکری وروحی وروانی فرد است ازهمه مهمتر انکه خود را دست کم نگیرد- قران درباره حزب الله میفرماید انها غالب ورستگار هستند غالب بودن انها درمرحله اول درونی ووجدانی وعقلانی انها است که میدادند برحق هستند ولو درحال شکنجه شدن باشند یکی از بچه های انقلابی که به حق بقول نظامی ها تیپ کوماند وپارتیزان ایده ال بود کوماندو برای نبر دهای کلاسیک نظامی است پارتیزان برای نبردهای چریکی است در ایران حکومت رژِیم سابق سعی میکرد کوماندو را فردی که دارای قدرت بدنی زیاد وتاکتیک های جنگ انفرادی خوب میداد وبا چند نفر میتواند دران واحد بجنگد معرفی میکرد درحالیکه این خصلت ثانویه است خصلت اول خوب میتوانداطلاعات نظامی از دشمن بدست اورد ودشمن را خوب فریب دهد وخوب نقاط ضعف وقدرت را تشخیص دهد وخوب ضربه بزندذ وکمتر ضربه بخورد وخوب ازایدلوژی خوداش دفاع کند وتا اخرین لحظه منطقی عمل کند ایشان مغز متفکر یک گروه بود ویک خانوادهد وفامیل بسیار گسترده داشت که پنچاه زبده دربین انها بودند وایشان یک دوربین عکاسئی فوقالعاده ده قویداشت که درایران نبود حال چه میکرد خداوندمیداند ومداوم مقالاتی درباره رژیم مینوشت به چه کسی میداد انراهم نمیدانم وکارهائی میکرد واعلامیه امام رحمت اله علیه درخانه تکثیر میکرد وهیچ کس نمیدانست از طریق همسایه به نحوی که انها متوجه نشدند فهمید ساواک اورا تحت کنترول گرفته است درزیرزمین خانه یک حمام قدیمی داشت که توسط نفت گرم میشد واعلامیههاراسوزانند وجزوات به دوستان داد ودوربین به فامیل داد وبا یک دوربین قوی که درایران پیدا میشددریک ساک میگذاشت وبه بیرون میرفت ساواک از طریق فردی ازیک گروه دیگر متوجه شدکه چنین فردی هست ولی اطلاعاتی نداشت روز ی به درمنزل میایند درب که باز میشود هل میخورند داخل خانه مدارک را نشان میدهند وهمه جا را میگردند چیزی پیدا میکنند وبه ایشان مگویند همراه ما بیا وبه زندان میبرند وشکنجه های سخت میدهند خانواده انه ه شکایت میکنند که جرم ایشان معرفی کنید وسپس اعدام کنید وانزمان تاحدودی سروصدا خارج بلند شده بود وادعا میکردند که بی جهت کسی را نمیگیرنند وخلاصه مجبور میشوند ایشان راازاد کنند دم زندان یک استوار میفرماید مقدمتا این زندان دبرای شما مفید بود که فهمیدید که ما پیروز هستیم وشما شکسته خورده البته درکار ما اشکال داشت که سند قوی در دست نداشتیم وشماهم یک لشگر هستید ولی دفعه بعد باسند مهم شما را به چنگ خواهیم اورد وان زمان شما معنای شکست حقیقی را خواهید فهمید وحرف منرا تصدیق میکنید یانه ایشان گفته بوده است من دروجودان خودم وعقل خهودم پیروزخودم را میبنیم حالا شما هر فکری که میخواهی داشته باش-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به مقاله گزارش سازمان انرژی اتمی درباره ایران روزنامه ژاپونی":ژاپون تایمزان لاین":ایشان نوشتندکه مسئله سالها دارد طول میکشد دقیقا باید گفت اینهم جزنقشه است تافرصت طلائی بدست بیاید واقایان ریس جهمور بگویند درحال کار کردن موثر هستیم- هامنطور که روزنامه مزبور مینویسد برنامه درست مانند برنامه صدام پیش میرود با این تفاوت که طرح اصلی رابه سازمان وسازمان ملل متحد دادند- سازمان انرژی ادعا کرده است علت شک ما درباره اینکه ایران درحال ساختن بمباتمی نظامی است از طریق متخصصین روسی- کره شمالی وپاکستانی است خوب چناچه این طور است اسناد انها را روکنند ودلیل بسیار متقن  سازما ن این است که اینها سازنده ساختمانهای اتمی ایران بودند وامکان دارد که ساختمانهائی به ان اضافه کرده باشند به همین دلیل هم است که میخواهند توسط ماهواره وهواپیماهای جاسوسی ان ساختمانها را پیدا کنند که مثلا امکان دارد در واحدهای نظامی باشد نویسنده میگوید بیشتر دستگاههای اتمی مشترک هست بین ساختن مواد اتمی برای صلح ونظامی اندکی ازانها برای ساختن بمب اتمی نیاز است ونمیتوان گفت که چرا فلان دستگاه خریداری شده است – براساس یکی ازنویسندگان این روزنامه اوباما هنوز شانس بیشتری دارد چون رقیبان خودرا میراث دار ریگان کردند ایشان برای انکه ازانها جلو بزند خود میراثداراقای جانسون کرده است که بعد ازاقای کندی امدوجنگ را ادامه داد اگرانان افراسیاب هستند ایشان رستم است چه رستمی که ایشان دارد باطالبان کنار میاید د لیل کنار امدن درحقیقت مردم صداشان دارد درمیاید ومیگویند حقوق نمایندگان باید کمتر شود وایشان هم که میخواهد از افغانستان بیرون رود علت اصلی راباید درمرحله اول به گردن ایران بیاندازد وسپس چین وروسیه وپاکستان وجاسوسی هوائی بخشی ازان برای این منظور است حقایق درحال کشف شدن است که امریکا میخواسر ایران وروسیه وچین وپاکستان وهند را پائین بیاورد ودارد برعکس میشودوجدال با انها شروع کرده است- درخاتمه ایشان نوشتند- ایشان بخوبی فهمیده است که پنچ شخصیت اصلی سازمان ملل شکاف عمیقی است وهمه جهان متحدا یک قول نخواهد شد ادامه داده است که بیادحق قانونی ایران درمنطقه به رسمیت شناخت وسیاست موفق ان است که ایران نیازهای خودرا ملاقات کند همین روزنامه از یک پرفسور عربستان سعودی پرسیده است که چرا شما از رانندگی خانمها مخالفت میکنید ایشان جواب میدهد چناچه اجازه بدهیم بایدبرای اخرین بار کلمه ": بکارت:" راتلفظ کنیم؟؟!! باید به اقایان گفت تقویم در دستان شما متعلق به 5000 سال پیش است لطفا انها را به روزکنید


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نامه ای ازیک یهودی ازبیت المقدس—:"چه بروی وچه به مانی روزگار مواج است:"-چه بروی وچه به مانی روزگار مواج است -من عاشق عرفان خویشتنم- بعد ازانکه روزگار ماراچرخاند امروزه یک بچه هستیم- همه چیز شفاف است همه چیز گول میزند- همه چیز نزدیک است اماهیچکدام در دسترس قرار نمیگرد- قلم ها -کتاب ها –کاغذها –عینکها همه درسایه نامشان قراردارند-درکنیسا مداوم قلبهای ما زوق زوق میکند- کلمه خون است که فقط بد ون تغیر میماند- نورافکن هت مداوم وبر دیوار ندبه میچرخند-یک تئاتر سایه هارادرروی دیوار انعکاس میدند- من یافتم خویش را دروسط مردمک فردی- یک خالی گیچ خیره شدهایرا- لحظه هاپراکنده-زمان ها بدون طپش وحرکت من گیچم درمکثی طولانی –بروم یابایستم


ارسال شده در توسط علی

بسم  الله الرحمن الرحیم-این انتخاباتکه ما به سمت ان میرویم میبایست یک تصمیم تاریخی بگیریم که کدام شیوه را برگزنیم ودرراه ان مجاهدت کنیم ایاباید موق5عیت امروزی را داشته باشیم ویا موقعیت سابق را بر گزنیم؟؟"!!امروز باید ایدهای سترک وکمی مشکل راکه پایه واساسایدهای سترگ وپبشرفت های قابل ملاحظه اینده است را باید انتخاب کرد وساختمانی که تا انجا ساخته شده است بخوبی بتون ارمه کنیم- ومیبایست شجاعانه دراین راه گام زد ودر پشت علم سازنده ایران سرافراز وبا افتخاربرای نسل های اینده گام بزنیم وبه ان افتخار کنیم نهضت ما از ریشه بسیار اصیل اغاز شد وبدنبال ساختن کشوری سراسراسلامی ناب متعالی را باید تعقیب کرد چناچه ما بدنبال شعارهای ناب اسلامی واجرائی کردن انها باشیم باید به اهداف نه دی را تحقق دهیم ودرراه ان بکوشیم-وفرصتی است که تک تک احاداین مرزوبوم پر گوهر ونجیبدر راه ان شرکت کنند واقوال شیطانی که به سازمان خاصی نیاز نیست وازادی هرنوع ایده ای میابیست در مجلس حضور پیدا کند واصولا حزب خاص وگروه خاص نبایدبوجود بیاید تا رقابت منصفانه باشد را منحط شناخته وانرا کنار بزنیم وهزینه ای هنگفتی که بر علیه ما خرج خواهد شد رابه بن بست بکشانیم- مسلما دراینده برای ما مشکلاتی را فراهم خواهند کردودراین راه مقدس وپاک میابیت فعلیتهای مخلصانهای داشته باشیم- واز مواضع افرادشایسته که رهبری انان را تائید میکند جانبداری تمام عیاری رابنمائیم-تا مرزهای خطر عبور کنیم-ز مان کمی بحرانی است وخیمه اسلام نیازمند عمود ومیخهای محکم واستوار است بایددانست به زودی چک چک شمشیرهای امپریالیسم به صدا درخواهدامد ونهال اقتصادی ما بیاد هرچه زودتر به شکوفه بنشیند که در طول تاریخ بی سابقه بوده است وبا عشق وحبت دوباره به مجد سابق تمدن اسلامی ایران باز گشت کنیم ما که نمیخواهیم طرح های ورشکسته بیگانگان را اجرا کنیم با عنایت یزدان پاک واستواری ما درنبرد برای ایران ابادتا اخر بجنگیم- انشائاله وتعالی


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99