سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-جهالت امویان وریشه های ان-بخش سوم-کارشناسان معتقد هستند که امویان از خلیفه دوم انها معاویه کوشش واسعیراشروع کردند که حکومت را به همان کانال سابق بر گردانند که انرا کانال قدرت نامیده اند در این راه باسیاست های بسیار حساب شده ومزورانه بقدر ی دقیق عمل کردند که نبض جامعه را دست گرفتند که امام حسین علیه السلامرا انطور مثله کردند که درطول تاریخ عرب بی سابقه است است کسی معترض انان نشد-زمانی کهمعاویه شکست را پذیرفتند وهرکس اسلام رانمی پذیرفت گردن اش زده میشد واین امر درستی هست زندگانی که شوخی بازی نیست که هرکس هر طور دوست داشته باشد عمل کند – زمان دارد درجهان سوم فرماسونری تبلیغ میکرد فرد ازاد است شراب خورد یانخورد وکسی حق ندارد معترض ان شود واین توهین به انسان است؟؟ من هم در ایران باور کردم گرچه بعدا به اسلام اعتقادسختی پیدا کردم واین امررا نمیپذیرفتم وچاره ای نبودکه حرکت خاصی انجام نشود ولی به غرب که رفتم در سر کلاسمت.جه شدم که انها امربه معروف ونهی ازمنکر قوی دارند وسازمانهائی شدیدا عمل میکنند وبروشورچاپ میکنند وسخنرانی دارند وغیره وبسیار هم تاثیر گذار است سازمان های اطلاعاتی انگلستان برای تاثیر درجهان سوم مجلاتی را پشتیبانی میکند که کارانها این است که به مردان وزنان دلربائی وجذاب بودن رایاد میدهند وبسیاری از مردم انگلستان هم انچه میفهمند به ان مجله ها کمک میکنند ومدتی مردم انگلستان بخصوص نسل جوان به انعمل میکنند ولی درتحت تاثیر گروهای ضد انها متنبه میشوند این مجلات درجهان سوم خریدار بسیار زیادی دارد وبعنوان مجلات روشنفکری محسوب میشود –بخصوص درکشورهای اسلامی بالاخص اعراب که بسیاری ازاعراب برای خواندن این مجلات زبان انگلیسی یاد میگیرنند واگر بعلتی یاد نگیرنند پول میدهند که کلیه این مجلات رابرای انها ترجمه کنند داستان مطلب مفصل است قبلا کیف خانمها کوچک بوده است زیر بغل میگرفتند درپارک ها غذا که میخوردند دزدان به راحتی انها را میزدند ویا فراموش میکردند وغیره بند کیف بلند کردند وگفتند انرا چپ وراست بیاندازید ولی چون افراد پست این روش را انجام میدادند ودانش اموزان این یک ور بر دوش میانداختند روزی خانمی به این مجله نوشت چناچه خانمی موقع صحبت کردن با مردی بامهارت این بند رابدست کمی جابه جا کندتاثیرات گذار است وبعدازمدتی پای چپ را کمی جابه جا کند وان مجله دبه محققین خوداش گفت وبرنامهای درست کردند وگروه روشنفکری مبارزه خودشان شروع کردند وبسیار تاثیر گذارروزی من درکنار هاید پارک رد میشدمسمت چب من یک هتل قدیمی مشهوری بود که یک تابلوی بسیار دراز که سقف هتل بالاتربودتا به پائین که اسمهتل به صورت حروف دریف ستونی به پائین نوشته بود ویک تابلوی مانند قابعکسهای قدیمی نوشتهای کمرنگ اسم هتل نوشته بودبه صورت قدیمی بر بالای درب بود که بایدنزدیک میشدید تا بتوانید بخوانیدمن رد میشدم دیدم یکخانمی بسیار مظطرب که به هرجهتی نگامیکند نارحتی بشدت معلوم بود ولباس اش خمرهای قدیمی بودولی شیک وصوبرت مانند زعفران قرمز کرده بود با کرم سفیدمخلوط بود من فهمیدم توریست است ومال کشورهای جهان سوم تا مندید گفت اقا البته کلملات شمرده شمرده تلفظ میشد ولی بقول بچه ها دورشهری خوب معلوم وبود کلاس رفته است وگرامر بسیار خوب گفت من دوساعت است که به لندن امدم وباشوهرم ویک بچه وهتل ما که انتخاب کردیم همین حدود است من نزدیک اینجا یکسوپر مارکت دیدم ونیازی به کالای داشتم وبه راننده دگفتم منرا پیاده کن ولی ادرس هتل رابده وایشان همین جا رانشان دادوگفت هتل ان جا است- ولی هرچه من میگردم هتل را پیدا نمیکنم وما باید الان جائی برویم وشوهرمن منتظر است ومیترسم دیوانه شود من ئگفتم اسم هتل چه بود گفت ومن هتل رانشان دادمنکته این جا است با وجودانکه بشدت مظطرب بود ایشان بند کیف را مداوم بالاوپائین میکرد ومن چون جریان میدانستم دلیلاش رافهمیدم که نشانه اظطراب نیست این بنده خدا فکر میکند همه زنان درانگلستان بخصوص بایک مردی صحبت میکند این چنین میکند وتمدن اسلامی ان کشور درذهنم فروریخت- اقایان کاتولیک تر از پاپ شدند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاه انتقادی-تاریخی- مذهبی بر دین شینتو ژاپن-شینتو ویا شینتویسم که همچنین—کامی-نو-میچی- هم گفته میشوددرحقیقت روح معنوی مردم ژاپون است- ودارای یک سیستم عبادات  واعمال هم هست- کهمیبایست با سعی وکوش ان وظائیف را انجام داد تا پلی باشد بین ژاپون امروز وگذشته ژاپون- گذشته یک کشورسازنده هویت وشخصیت یک جامعه وملت است اما به شرطی که بر پایه مفاهیم واندیشه وحقایق استواربنا شده باشد نه بر پایه اسطوره وافسانه باشد- دین شینتوبراساس مکتوبها درنوشتهای تاریخی قرن هشتم میلادی در نوشتهای کو جی کی ونیهون شوکی رسمیت یافت وبه ان عمل شد هنوز این نوشته های اولیه وتاریخی مذهب شینتو مارا ارجاع دبه یک دین یگانه شینتو راهنمائی نمیکند بلکه به تنوع اداب محلی وتاریخی واسطوره هاارجاع میدهد- شینتو امروزه به معنای بکار گیری صحیح ودقیق وقابل تقدیراستفاده ها ی عمومی با اهداف مختلفب عنوان مثالهای دقیق ان تجزیه وتحلیل از جنگها وخاطرات ان جشنهای کشاورزی روابط دوستانه وایجاد روابط مناسب برای ازدواج بین دختران وپسران ومقبره واثار تاریخی وجمع او ری سمبل های مقدس مذهبی ودارای بناها واطاقها برای مذاهب مختلف دین شینتو که معتقدین میتوانند نظریات مختلف خودشان بیان کنند که توسط یک زبان مدل میباشد وتحت یک سری عبادات واعمال یکسانیهم انجام میدهند ودارای لباس وائین بسیار نزدیک وشبیه یک دیگر هستند که اقتباس گرفته شده از دوران-نارا- وهی ان میباشد کلمه  کلمه معادله چینی اش- شین- دائو- که شین یا کامی به معنای روح  دائو=توبه معنای یک جاده فلسفیویا یک روش تحقیقاتی که کامی را درزبان انگلیسی به معنای روحها جواهرهستی-خدایان ترجمه میکنند بایداضافه کنم که سه نوع خدا در شینتو هستند که مقدس هستند وباهم یک سیستم پیچیده را بوجو میاورند خدایان بالذات که غالبا به صورت انسانی مرد وزن هستند وهرکدام بخشی ازاین دنیا را بوجوداوردهاند وهمه انهاهم مورد پرستش  هستند که اصطلاح جامعه شناسی به ان خدایان تابو  گفته میشود ودوم خدایانی هستند که ازموجودات ذی روحکه ازگیاه تا انسان را دربر میگرد پس از مرگ تبدیل به خدا میشوند که انسانها غالبا به صورت انسان خواهند وسوم داخل هرموجودی یک جوهر مقدس موجود است که همزادبا اواست مانندباد وردخانه وغیره که همه راشامل میشود وانهم خداهستند که به خدا –کامی -گفته میشودوبه مجموعه انهاکه تشکیل یک سیستم ر ا میدهد کلمه-یااویوروزو-نو-کامی که معنای ان هشت ملیون کامی است این کلمات به معنای دقیق این عددنیست وبه معنای بی نهایت کامی است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ایا دین بهائیت هدف اش دین دزدی است؟ حضرت بهاالله میفرمایند—وحدت تربیت را اعلان نموده که به جهتاتحاد عالم انسانی لازم است( یعنی عالم عبودیت نباید انرا باعلم انسانیت سکولار اشتباه گرفت) که جمیعبشر یک تربیت واحد گردند وچون درجمیع مدارسیک نوع گردد-ارتباط تام بین بشرحاصل شود وچون نوع بشر –وحدت رجال ونسااعلان گردد بنیان جنگ وجدال برافتد- حال سئوال این است پس چرا بهائیت به چهارده فرقه تبدیل شدهاست فرقان تشخیص که کدام درست است وکدام باطل است کدام است-وباز ایشان میفرماید دیانت بهائی یک دیانتجهانی است وهدفش اتحاد جمیع نژادها وملیتها دریک ارمان بین المللی ودیانت واحد میباشد وتجدیدوتکامل ادیان از اصول این ائین است زیرا درهرزمان مقتضیات جامعه بشری تغیر میپذیرد ودرهرعصری دینی جدید موافق با مقتضیات ونیازمندهای جهانیان ظاهر میگردد بهائیان پیروان حضرت بها الله هستند ومعتقدکه ایشان جدیدترین فرستاده الهی درسلسله پیامبران پیشین چون حضرتابراهیم----بالاخره حضرت محمد صلولتهالله علیه واله والسلم است  ورسالت اش برای ایجادتمدنی جدید وجهانی است که بشر به ان نیاز مند است- شما میدانید درجهان مکاتب مختلف اقتصادی وحقوقی وجود دارد وهمه ادعای بهترین میکنند وشما باد لیلاثبات کنید که قوانین شما بهتر وصحیحتر است وازان بهتر نخواهد امد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ایا دین بهائیت هدف اش دین دزدی است؟ حضرت بهاالله میفرمایند—وحدت تربیت را اعلان نموده که به جهتاتحاد عالم انسانی لازم است( یعنی عالم عبودیت نباید انرا باعلم انسانیت سکولار اشتباه گرفت) که جمیعبشر یک تربیت واحد گردند وچون درجمیع مدارسیک نوع گردد-ارتباط تام بین بشرحاصل شود وچون نوع بشر –وحدت رجال ونسااعلان گردد بنیان جنگ وجدال برافتد- حال سئوال این است پس چرا بهائیت به چهارده فرقه تبدیل شدهاست فرقان تشخیص که کدام درست است وکدام باطل است کدام است-وباز ایشان میفرماید دیانت بهائی یک دیانتجهانی است وهدفش اتحاد جمیع نژادها وملیتها دریک ارمان بین المللی ودیانت واحد میباشد وتجدیدوتکامل ادیان از اصول این ائین است زیرا درهرزمان مقتضیات جامعه بشری تغیر میپذیرد ودرهرعصری دینی جدید موافق با مقتضیات ونیازمندهای جهانیان ظاهر میگردد بهائیان پیروان حضرت بها الله هستند ومعتقدکه ایشان جدیدترین فرستاده الهی درسلسله پیامبران پیشین چون حضرتابراهیم----بالاخره حضرت محمد صلولتهالله علیه واله والسلم است  ورسالت اش برای ایجادتمدنی جدید وجهانی است که بشر به ان نیاز مند است- شما میدانید درجهان مکاتب مختلف اقتصادی وحقوقی وجود دارد وهمه ادعای بهترین میکنند وشما باد لیلاثبات کنید که قوانین شما بهتر وصحیحتر است وازان بهتر نخواهد امد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- خورشید من-اشتیاقی سوزان که خاموشی نمیپذیردو ذاتی است- چون عشقی که ارزو میکنی ولی نمیدانی چیست-جهل داری درتضادی لطیف سرگرمی- خنده ام میگیرد ازاین همه  اشوبی که درمن است- چون مادری که درد زایمان گرفته ازهر حرکت ضعیف علامتی میسازد که حقیقتی را دریابد- خلوتی میطلبم من خسته شده که ناشناخته مانده ام-در غاری که ماه راه ندارد دران باصلحای که در دل من جای گرفته-سرش را بالا کند ومن خورشید گم شده خویش را نظاره کنم-چشمان جستجو گرمجروح وخونین شدهام- بسته گشت بر حافظه مفقودشد ه ام- چون کسی که گم کرده خوداش رادرنفساش- تنها جسدی از ارزوهای خوداش را هردم ملاقات میکند- روحش درصفر درجه بی حسی عمیقی است-درپایان  قطعی یک جدائی ابدی است-مخفیانه بدنبال شکارش رفتم- گرچه عهدی بودکه مهر نهائی خورده بود  درتاریخ دفن کردم-یک حیات دوباره درجهان حقیر وتحقیر- شوقی درمن شعله کشید درروح شکل نیافته ام بدنبال رویت نور-فطرتم فریادونالانب ر اوردکه تغیربده مسیر وفاصلهات را- محکوم کن ان سابقه وان حس وحال را-بگذارانگشت خودراچون طفل بگونه اش را- که میگوید هزاران خواسته بی انتهایت را- کسی والدین زمین راندیده باشد چون طفل میچسبد محکم پیراهن پدر ومادرش را-مجنون شواز ساحل به دریا رو-یک خط در دریارنگی دارد تعجیل کن برو- مشتاق ان لبخندبا ارامش که دل کویری من را به وسوسه میاندازد-درنجی که دور از تماس دایره زندگانی بودن باخوابی که طول ان نامشخص است- رسیده از ان طرف مرزهای بی نهایت- تایک نگاه دقیق وژرف الهی بگذرداز روح کروکورولال من-خورشید پیامبرخالق هستی امده ازکهکشان بهشتی جوارالهی  -این جهان بیرمق ومجروح وخسته ودرمانده ما-درجستجوی روح منفردتنها با خدا خالی ازدنیا- بقدری این دنیا سقوط کرده که نمیتواند شوقی درخود نگهدارد-میگرددکه بیابد کسی راکه بهبود  کمک وبهبودبخشدش –انسانی که لنگ لنگ لنگان گام میزند در راهی که نمیداند اخرش کجا است-خطاب به اورسد که اگاهی وشادی این جا است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به خانم تاجرتنها نخست وزیر زن انگلستان و وبابیشترین طول زمان صدرات اززمان 1927را داشته واز طرف مطبوعات لقب خانم اهنین نام گرفت-تحقیقاتی که برروی شخصیت های نوبل بگیر شده است که نیمی امتیازانان بعلت کلمات قصار ونحوبیان بوده است وایشان بسیار شکسپیری سنگین صحبت میکرده است بطوریکه خانمی که درفیلم نقش ایشان رابازی کرده است بامشکل زیادروبرو بوده است درحالیکه دردانشکده هنر روی این سبک تا حدودی کار کرده بوده است- حال میخواهم یکنظری به کلمات قصار ایشان بی اندازم- درضمن باید دانست که ایشان یکنوع پروتستان متودیست است- 1- ما جامعه رامیخواهیم بسازیم که مردم بتوانند ازادنه  اتنخاب کنند  وبتواننداشتباه کنند بسیار سخی ومهربان باشند منظور ماساختن یک جامعه اخلاقی است نه یک جامعه ای که دولت مسئول همه چیز ان باشد وکسی مسئولتی درباره عملکرد حکومت درخود احساس نکند- گاز شیمیائی ووهمکاری انگلستان با صدام را لطفا بیان بفرمائید؟؟!!-2- اقتصاد روش است هدف تغیر روحیه است؟؟!! ایشان رادیکاترین نخست وزیر  د رمسائل اقتصادی بخصوص اخذ مالیات بود ایشان کمکهای مالی را ازروی شرکتهای خصوصی برداشت وروی اهداف دیگر قرار داد وجامعه را بدقسمت تقسیم کرد واختلاف طبقاتی رایجاد کرد گرچه شرکتهای خصوصی پیشرفت کردند وتا حدودی وضعیت کار بهتر شد ولی بحران هم بعدا بدنبالش امد ومجبور به استعفاشد-3- اگر نظری از درباره تئوری های سیاست میخواهید ازمردان سئوال کنید وچناچه میخواهید  انرا عمل کنید اززنان بخواهید!!؟؟ ایشان رشته شیمی در دانشگاه اکسفورد خواندن وسپس یک غول شیمی قای دورتی هادکین که متخصص بلورشناسی در بافت های انسانی وداروها از طریق اشعه ایکس بودندمتخصص شدند وسپس به درهمان دانشگاه به سیاست علاقمند شدن وشاگردغول دیگری- اقای فریدریک هایککه متولد کشور شهروین ولی اصلاتا مجارستانی های مقیم اطریش بود  وبرنده جایزه نوبل درمسائل اقتصادی شدند ومکتب اقصادی اطریش  را پذیرفته بودند وبعدا  تابعیت انگلستان را پذیرفتند ودر اقتصاد- علوم سیاسی- حقوق-فلسفه وروانشناسی کار کردهاند ودر سال 1974 در مسائل اقتصاد برنده جایزه نوبل شدند- زنانی که که مسائل خانه رابخوبی درک میکندومدیریت میکند بسیار نزدیک به درک مسائل کشور ومدیریت کشوراست- به همین راحتی-؟؟!!-4- خروس فریاد میزند ومرغ تخم میگذارد – بیادگفت شماهم نیمرویش را میخورید-5 من وظیفه برای زنان لیبرال ندارم- یعنی برای زنانی که لیبرال نیستند وظیفه ارشاددارم- شما هنوز شرط اول علم که مقایسه کردن متدها وروش ها ونظریات  وتعاریف وغیره را نجام ندادهاید که دیگران کمتر لیبرال تر ازخودتان میدانید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جهالت امویان وریشه های ان-بخش دوم-درباره جناب امیه نظریات مختلفی گفته شده است واین امر نشان برانست که از خاندان اصیلی نبوده است-اجداد بنی امیه وبنی هاشم به جناب عبدمناف ابن قسی میرسد که کم کم محبوبیت این خاندان درقریش روبه افرونی است بعدااین خاندان بدو دوسته کلی تقسیم میشوندعبد شمس وهاشم- مه هرد ومورد احترام بودند وهردو هم قبائل طرفدار داشتند به ظاهز عبد الشمس فرزند پسری نداشته است ویانکه فرزندان پسران خود را ازدست داده بوده است اعراب دران زمان برای فرزند پسری داشته باشند ویا تعدادانها را زیاد کنند پسرخوانده میگرفتند وعبد شمس به شام رفت که بخشی ازقبیله او انجا بود ودرخواست یک فرزند خوانده کرد وانها گفتند یک یهودی بنام امیه از یهودیانی که باما کار میکندهست که بسیار زیرک وکاردان هستند ویک یهودی زادهای بنام امیه وجود دارد که بسیار زیبا وباهوش است وعبد الشمس ایشانرابعنوان پسر خوانده پذیرفت وبنی هاشم به ایشان سخت سرزنش کرد و خاندان بنی امیه را ازخاندان اصیل عبدالمناف به رسمیت نشناخت وازاین جا کینه ها شروع میشود- کینه ها این دو دستهای کلان درتاریخ عرب بسیار عجیب وپیچیده است که اثاراش تا قیام حضرت مهدی علیه السلام همچنان باقی خواهد ماند لذا بنی امیه هیچگاه حاضر به برتری مطلق بنی هاشم نبودند ومایل بودن که حکومت بدوپاره تقسیم شود وسرنوشت ایندو را درجنگ بدر درمقابل هم قرار داد سه نفر از بنی امیه که عبارت بودن عتبه بن ربیعه پدر هند جگر خوارزن ابو سفیان و ولید بن عتبه وشیبه وسه نفر ازبنی هاشم که9 حضرت علی علیه السلام وحضرت حمزه بن عبدالمطلبکه کشنده عتبه بوده است وعبیدابن حریص ان زمان بینش انسانی حاکم نبود هرکس شکست میخورد ازدایره حکومت کنار میرفت وبقول خارجیان پشم اش چیده میشد مگر با جنگ دیگری جبران کند- معاویهبن ابوسفیان بن حرب از هوش استثنائی عجیبی برخوردار بوده است وزمان هم باعث ان میشد که مشاورین برجسته وبا تکنیک وتکاتیک های پیچیده عمل شود کلاف سیاست یک دفعه درهم میپیچید که بدون مغز چرچیلی اگر بکار برده نمیشد احتمال شکست بود ومیبایست به نحوی عمل کنند که جامعه عرب انهارا بپذیرنند وحق را به انها بدهند که معادله وتوازن قدرت ومحبوبیت به نفع انان باشد لذا جنگ های مختلف رامداوم بوجود اوردند مردم د ران زمان چنین پروش میدادند که امر اقتصاد وسیاست وقضا بسیار پیچیده است چه سیاست داخلی وچه سیاست خارجی وحکم انرا بایدانها بدهند وتمام افراد حتی علما ودانشمندان بایدازانها تبعیت کنند ومحبوبیت انها را بالاببرنند تا امروز دراعراب هم بدین نحو است بعنوان مثال ملک حسن پنچم خلیفه سابق مراکش در رقابت باعلما مداوم ازادی رازیاد کرد واگر علما مخالف ازادی بیحد میشدند که بعد شرح خواهم داد اخرین تیکه های اعتبارشان از دست میرفت وچون چند نفری سروصدا کردن ویکنفرهم ازایشان انقلابی شد که سرانجام در پاریس ترور شد ایشان فرموده بودند که فتوا ها درمورد مثلا تیمم به نزد من اورید تا من فتوا نهائی بدهم وبدون علم فتوا میداد تا انهارا خورد کن-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99