سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه کنکوری های عزیز-بخش چهارم-جملات وقعطه ها یادگیری باید کوچک باشد وجملات نباید بزرگ باشد که فرد این سئوال رااز خود بکند چگونه ان را باید حفط کرد بلکه تا انجا که امکان دارد کوتاه باشد اصطلاح فیش یعنی کاعدی به اندازه کارت پستال ویا به اندازه قبض بانکها ویا رسید بانگها است مطالب به اندازه ان در بیاورید که اصلا درمخیله شما چگونه بیاد انرا حفظ کرد نیاد وانها را به ترتیب کنار طاقچه ویا روی بگ بند اویزان کنید ویا بخ یک تخته پونز بزنید ودرضمن جرکت کردن ویا روی میز بگدارید وانها تک تک حفظ کنید برای حفظ کردن دوکار را درمرحله اول بکنید چون حافظه به تمرکزز یادی نیازدارد بعداز یادگرفتن یکباره هم یک قطعهرااز سطر اخر به اول بیائید وانرا یاد بگیرید ومورو کنید وحفظ کنید دوم حافظ به علائمی که همراه مطلب بیادباشد تا انرا سریع به خاطر بیاوردید بهترین روش ان است که هر مطلب که فرض کنید در یک دایره به قطر ده سانتیمتر جای میگیرد شما مطالبی اضافه بران که درهمان جهت باشد مطالب تکمیلی به اندازه بیست سانتمیر یادبگیردید که میتوانید از کتبی که برای شما قابل هضم است استخراج کنید که این مطالب موج در دریا چه حافظه ایجاد میکند وانروش خواستن وانجام دادن وعضم کردن وتجربیات هم نقش موج را هم میتوانند بازی کنند تمرین دیگر عملی برای ازدیاد حافظه یک شی کوچک را دبین دوتا عالئم مثلا گلدان ودر به نحوی جازی کنید که مشکل باشد بهدست اورید ومدتی هم بگذرد وبعد بدنبال ان بگردید ویا یک دفتر یادشت داشته باشید وپس از مدتی یک سئوال از یک جای کتب که کمی یادگیریان سخت است ویا زود فراموش میکنید جوابس را بنویسید وسپس که به منزل مایئید سراغ ان مطلب بروید ومیتوانید این کار اهم برای کارهای غیر درسیهم بکنید ویادگیری درسی ارجحیت دارد کتاب های دیگر در استای درستان بر خلاف انکه بهترین کتاب ان است که روانتر نوشته شده باشد نیست بلکه کتابی است که بیشتر سئوال ایجاد کند ومسائل جدیدی داشته باشد سوم روانتر ابشد کتب اموزشی برای افراد وتیپ خاصی نوشته میشود باید سعی کنید کتب ایکه در سطح شما است پیدا کنید ولی چناچه ژیدا نکردید برای گروهای دیگر به شرطی از وری قواعد واسلوب علمی نوشته شده باشد موثر است دومی اشتباه در یاد گیری دراین است که سعی میکنند از یادگیری دایره ای استفاده شود یعنی قدم اول بعد قدم دوم وسوم قدم بعدی تا مطلب اولیه به خوبی یاد گرفته شود اصلا مغز چنین عمل نمیکند مغر تصویر های چپ وراست با هم یکی میکند ویک تصویر میدهد یعنی به ضورت جامع درک بک مرحله میخواهد همه نشخیص دهد وهمه را باهم ببیند که به این پکیج ویک بسته گفته میشود دریادگیری یک بسته تعین میکنید وهمه انرا یا مگیرید وبخوبی انرا تصور مییکنید ولی در حفظ کردن میتوانید بخش بخش حفظ کنید لدا درتمام حهات به یک مطلب توجه میکنید وبه این میگویند یادگیری متخصصین- بعضی یادگیری ها راتقسیم میکنند مثلا به یادیگری با تجربه فعال ومستقیم ویا تجربه در شرایط واقعی ویا تجربه انعکاسی ویا درک محض عقلانی ومانند ان هیچکدام از این روشها دستورعمل واقعی وکاربردی ندارد بدنبال این نوع تقسیم بندی ها نباشید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه کنکوری های عزیز-بخش چهارم-جملات وقعطه ها یادگیری باید کوچک باشد وجملات نباید بزرگ باشد که فرد این سئوال رااز خود بکند چگونه ان را باید حفط کرد بلکه تا انجا که امکان دارد کوتاه باشد اصطلاح فیش یعنی کاعدی به اندازه کارت پستال ویا به اندازه قبض بانکها ویا رسید بانگها است مطالب به اندازه ان در بیاورید که اصلا درمخیله شما چگونه بیاد انرا حفظ کرد نیاد وانها را به ترتیب کنار طاقچه ویا روی بگ بند اویزان کنید ویا بخ یک تخته پونز بزنید ودرضمن جرکت کردن ویا روی میز بگدارید وانها تک تک حفظ کنید برای حفظ کردن دوکار را درمرحله اول بکنید چون حافظه به تمرکزز یادی نیازدارد بعداز یادگرفتن یکباره هم یک قطعهرااز سطر اخر به اول بیائید وانرا یاد بگیرید ومورو کنید وحفظ کنید دوم حافظ به علائمی که همراه مطلب بیادباشد تا انرا سریع به خاطر بیاوردید بهترین روش ان است که هر مطلب که فرض کنید در یک دایره به قطر ده سانتیمتر جای میگیرد شما مطالبی اضافه بران که درهمان جهت باشد مطالب تکمیلی به اندازه بیست سانتمیر یادبگیردید که میتوانید از کتبی که برای شما قابل هضم است استخراج کنید که این مطالب موج در دریا چه حافظه ایجاد میکند وانروش خواستن وانجام دادن وعضم کردن وتجربیات هم نقش موج را هم میتوانند بازی کنند تمرین دیگر عملی برای ازدیاد حافظه یک شی کوچک را دبین دوتا عالئم مثلا گلدان ودر به نحوی جازی کنید که مشکل باشد بهدست اورید ومدتی هم بگذرد وبعد بدنبال ان بگردید ویا یک دفتر یادشت داشته باشید وپس از مدتی یک سئوال از یک جای کتب که کمی یادگیریان سخت است ویا زود فراموش میکنید جوابس را بنویسید وسپس که به منزل مایئید سراغ ان مطلب بروید ومیتوانید این کار اهم برای کارهای غیر درسیهم بکنید ویادگیری درسی ارجحیت دارد کتاب های دیگر در استای درستان بر خلاف انکه بهترین کتاب ان است که روانتر نوشته شده باشد نیست بلکه کتابی است که بیشتر سئوال ایجاد کند ومسائل جدیدی داشته باشد سوم روانتر ابشد کتب اموزشی برای افراد وتیپ خاصی نوشته میشود باید سعی کنید کتب ایکه در سطح شما است پیدا کنید ولی چناچه ژیدا نکردید برای گروهای دیگر به شرطی از وری قواعد واسلوب علمی نوشته شده باشد موثر است دومی اشتباه در یاد گیری دراین است که سعی میکنند از یادگیری دایره ای استفاده شود یعنی قدم اول بعد قدم دوم وسوم قدم بعدی تا مطلب اولیه به خوبی یاد گرفته شود اصلا مغز چنین عمل نمیکند مغر تصویر های چپ وراست با هم یکی میکند ویک تصویر میدهد یعنی به ضورت جامع درک بک مرحله میخواهد همه نشخیص دهد وهمه را باهم ببیند که به این پکیج ویک بسته گفته میشود دریادگیری یک بسته تعین میکنید وهمه انرا یا مگیرید وبخوبی انرا تصور مییکنید ولی در حفظ کردن میتوانید بخش بخش حفظ کنید لدا درتمام حهات به یک مطلب توجه میکنید وبه این میگویند یادگیری متخصصین- بعضی یادگیری ها راتقسیم میکنند مثلا به یادیگری با تجربه فعال ومستقیم ویا تجربه در شرایط واقعی ویا تجربه انعکاسی ویا درک محض عقلانی ومانند ان هیچکدام از این روشها دستورعمل واقعی وکاربردی ندارد بدنبال این نوع تقسیم بندی ها نباشید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه مقاله دانشمند جامعه شناس اسلام معروف امریکا ":اقای چارلز کورز من": درمقاله سخنگوی اسلام امروزه کیست- جهان اسلام درتب وتاب وتغیر- نویسنده در مقلات متعددی سعی کرده استکه دامن اسلام را ازتوریسم بری وپاک بداند وبه جناب اقای کارتر پیشنهاد داد که به انقلاب ایران خوش امد گقته شود ولی جناب اقای کارتر نپذیرفت با الهام از عقاید ایشان این مقاله نگاشته میشود- میفرماید چناچه شخصی بخوهد نظریه کاتولیک ها را درباره تروربسم بپرسد از واتیکان سئوال میکند واگر این سئوال را از بابتیستهای جنوبی بپرسد مراجعه به سازمان اجرائی وفتوا وحل مسائل طبق قرار داد یکساله خواهد پرسید ولو فرد ازان مذهب جداشده باشد وتمام فرق ومذاهب میتوانند پرسش کنند- این گونه دفاتر از قبل عقاید خود  ومذهب خود این اجازه را دارا هستند که بپرسش مذاهب خود پاسخ دهند ولی اسلام دارای چنین سازمانی نیست= درحالیکه جهان یک ژارچه متحد در مواجهه ومقابل با تروریسم است یک فرد ویا یک سازمان خاصی که مثلا تعریف دقیقی از تروریسم بدهد ونحو مقابل باان را بیان کند بیشتر بیان ایشان با برادران اهل سنت است نه شیعه که حضرت ایتاله العظمی خامنهای   دامت  عرته نمایندگی شایسته مذهب شیعه را برعهده دارند وایشان هم در باره این موضوع از معظم اله کد اورده است واز شخصیتهای بنام جهان اسلام هم فتوا اورده است- ترجیحا توده ای انبوه از نظریات با ان مواجه میشویم- بعنوان مثال شیخ محمد سعید طنطاوی شیخ مسجد الازهر کهنمسالترین حوزه علمی اسلامی( در مصر) با محکومکردن کشتار 11 سپتامبر-": حمله به به بیگناهان شجاعت نیست- در واقع حماقت است ومسلما در روز قیامت مجازات خواهند شد": وحضرت ایت الله العظی جناب اقای خامنهای دامت بقائ الشریف با محکوم کردن این کشتار شهروندان فرمودند":‌{چه این کشتار در هیروشیما- ناکازاکی- غانا- صبرا- شتیلا-دیر یاسین-بوسنیا-کوزو-عراق-ویا نیویورک و واشنکتن باشد- اما فرد متضاد این احکام اقای-اسامه بن لادن- خود رهبر شده گروه ائتلافی رادیکال القاعده- خداوند رابرای اینحمله شکر گذاری میکند وخطاب به کشته شدگان میگوید در مقایسه با ازدست رفتن گان جهان اسلام ورنجهایئ که کشیده شده است بیش از هشتاد سال اخیر که تا امورز قریب یک ملیون بچه عراقی کشته است که انها هم هیچ کار خطائی نکرده بودند وت امروز هیج مرجع رسمی این عمل را محکوم نکرده است:"فتوای بن لادن که مبنای ان بیشا ز هشتاد سال رنج میباشد یک سرنخ برای تنوع حکم برای تروریسم هشتاد سال پیش براساس تقویم قمری برابر سال1924 است که   جمهوریه جدید ترکیه تاسیس شد وخلافت عثمانی منهزم گزدید خلیفههای عثمانی ادعا میکردند که تنها نمایندگان راستین پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هستند ورهبر کل جهان اسلام میباشند ولی جهان اسلام انرا نپدیرفت وقضاوت انان توجهای نکرد ولی خلیفه بعنوان یک سمبل جهانی اسلام عامل وحدت جهان اسلام(بخش جهان اهل سنت) بخصوص دررهبری شد ولی به زودی در قابت برای رهبر شدن همگی انان سقوط کردند بخصوص کسانیکه در سقوط خلافت عثمانی سعی فراوان کردند وهر کشوری میراث مذهبی خاص خوداش را بوجود اورد که میتوان گفت که کثرت گرایئ در میراث مذهب اسلام بوجود امد که میتوان گفت که هردسته ارتباطی بادسته دیگری در نوع مدیریت ندارد- بعنوان مثال ملا محمد عمر که اخیرارهبریرسمی مذهبی افغانستان را بعهده داشت در رقابت باتمام رهبران رسمی مذهبی جهان اسلام بالاخص در رقابت با حضرت ایتالله اعظمی خامنها یدامت بقائ الشریف از ایران وشیخ طنطاوی در مصر ودیگر دانشمندان اسلامی بود زمان قبل از این تنوع رهبری زمان مقدس وپر افتخار است بالافاصله ژس از رحلتجان گداز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  باسقوط استعداد های بشری انسان وبه خطا دچار شدن در تفسیر قران به انچه قبلا ایمان نداشتدد ایمان اوردند وانچه که مقدس بود بعضی از انها دیگر قابل تحمل نشد وسر انجامدر قرن نهم میلادی پلورایسم تائید وسازمان یافته شد وچهار مکتب قضاوت(در اهل سنت) بوجود امد که یکی بعد ازدیگری تعلیمات خودرا اشکار .وتدریس کردندبرای قرنهای متمادی ادامه یافته است ودرسال 1950 رئیس دانشگاه الازهر شیعه را بعنوان یک مذهب رسمیپذیرفت وحتی انرا تعلیم داد که شیعه در ایران به قدرت قاطع وسلطه نائل شد وبعنوان فرقه پنجم رسمیمذهب اسلام شناخته شد- عدم پذیرش مذهب دیگری واهل بحث کردن مورد پذرش مورد انتظار همگان است وحدود تحملیم مذهب تا زمان مرگ ویا اخراج از ان مذهب است- اقای بن لادن هرگز بعنوان یک دانشمند اسلامی شناخته نشده است ونیست تعلیمات او در دبیرستان –تماما علوم مادی وسکولار بوده است ومدرک دانشگاهی ایشان مهندس راه وساختمان (عمران ) است فقط یک مطالعه بسیار مقدماتی اسلام دارد از جنبه تاریخی انشمند اسلامی نیازمند برگه اجازه بوده است بخصوص در امر قضاوت نیازمند برگه اجازه بسیار معتبر وباارزش بوده است که توانائی ایشان را درامر قضاوت را مشخص میکردهاست( از نحوی اصطلاحاتی که ایشان بکاربر ده است میبایست فرد مدتی در نزد استاد قضاوت میکرده است) ولی اقای بن لادن فاقد این اجازه نامه است فرمان جنگدرسال 1996 وفرمان جنگ در سال 1998که به رهبری وامضا ایشان انجام گرفت اثر یک فرد غیرر وحانی وفردی که به صورت خود اموزیاد گرفته میباشد هست-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- انگلستان دارد وارد فاز جدید از سرکوب وخشونت میشود که هم جنبه های انسانی سکولار وهم جنبه های عطوفت دین مسیحیت دریک تصیفه حساب بانکی سیاسی به نفع یک سیاست شونیستی طلبکارانه خود محور که تداعی روز های نخست حکومت ها هیتلری با بیانات بسیار گزینه اش شده .برش خورده وعامه پسند که ازضعفهای حکومت های قبلی در رنج بودن خودنمائی کند جالب انکه سازمان ملل وسازمان ینسکو فریب سیاست های حیله گرانه انگلستان خورده است وان ارزشهای والای انسانی که بشریت بارنج فراوان بدست اورده است فدای یک اسم بیمسمی میکند-  درهر حال عبور ماشین شاهزاده انگلستان یک تاکتیک نخنمای قدیمی است که از احساسات شاهدوستی بعضی دانشجویان ایجاد تضاد وتفرقه بکند وانها را مخالف سنت دیرنیه انگلستان قلمداد کند چناچه ان دانشجویان که ضربت به ماشین شاهزاده زدند کار پلیس باشد نخستوزیر انگلستان درمحاکم هر قوم وملت ودینی قابل تعقیب ومجازات است دانشجویان به کلیسیا رفته وحقایق را نجا بیان کند وبا ایجاد تاتئرهای روشنفکرانه وشب شعر وبیان حقایقی که بیشک رسانه ای انگلستان دران دست کاری میکند انگلستان وجهانیان را روشن سازنند وفریب پلیس انگلستان را نخورنند وبیادبدانند که انگلستان نمیتواند بیشا زاندازه مانور دهد- رهبری که برای زیر دستان خوداش دلسوز ویتم نواز نیست نه خداوند نه انبیا اعظام سلام الله اجمعین انرا نمپذیرد واشغال پست رهبری غضب محسوب میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرجیم- دو خاطره یک رستوران بالای شهر تهران نزدیک ظهر دونفر میایند که غذا بخورند گارسون که میاید که غذارا بیاورد میگویند که اگر یک اعلامیه ام رحمت اللله علیه را بیاوری من قیمت غذا را دوبرابر حساب میکنم یک مغازهنزدیک انجا بوده است که اعلامیه اما رحمت الله علیه را توزیع میکرده است یک اعلامیه میگرید ومیاورد به ایشان میدهد ایشام میگوید یک چمدان سیاه میخری که مشخصات اش را میدهد وپشت پیکان میگذاری وسر ساعت وازده درفلان گوشه میدان مایستی ماشینی با فلان مشخصات میاید ان چمدان سیاه اور اباچمدان خودات عوض میکنی ایشان این کاررا میکند واعلامیه هارا میاورد ومیدهند به همان مغازه دار فقط هشتائی برای خودشان بر میدارد مغازده دار بلافاصله یک صدتای انرا را تا میزند وداخل زرورق قرمز میپیچد وروی ان مینویسد لطفا درمنزل بخوانید به یک مشتری که مال اطراف تهران برای عمده خریدن امده بود میدهد ومیگوید صدمتر به بالاتر انرا توزیع کن وبگوی انرا دقیق بخوانید وبه ان عمل کنید وجایزه بگیرید وسه ماهئ اینجا پیدایت نشود وایشان هم توزیع میکند وهمه فکر میکردند انرا میخوانند وتوسط تلفنی که در داخل ان است متوجه نحو گرفتن جایزه میشوند یک جوان شیر پا ک خورده دروسط راه وسوسه میشود وانرا باز میکند ومیبنید که این اعلامیه است مدتی باخوداش فکر میکند چه کند والبته عدهای باز کزده بودند وانراخوانده بودند کنار باغچه رها کرده بودند به فکر میافتد که کلانتری محل اش که کمی هم دور بوده است برود وجریان را بگوید ومیرود و جریان را میگوید کلانتری اعلامیه را به ساواک میدهد وساواک ژش از نیم ساعت بعد یک تیم به محل ارسال میکند واین تیم شروع میکنند از مردم سئول کردن که اگر اعلامیه دارید یکی هم به ما بدهید بعضی ها فحش میدهند وبعضی خیره نگاه میگنند میروند وبعضی هم میگویند اعلامیه ای به ما ندادند مدتی بالا وپائین میرود اتفاقا یکی از شاگردان رستوران بیرون میاید ومتوجه جریان میشود وبه مغازه دار زنگ میزند که دنبال تو امدند فرار کن ایشان میگوید شما متوجه نیستید مهم نیست بعدا شرح میدهم وظهر ساواکی وارد مغازه میشوند وگرم گفتگو بودند وشاگردان رستوران متوجه میشوند که اینها ساواکی هستند کی از اینها به دستشوئی میرود ودستشوئی هم شلوغ بود است یکی از شاگرد رستوران هم به دست شوئی که میرود متوجه میشود که فرد ساواکی کتاش را به به جالباسی اویزان کرده است ومیرود ویک اعلا میه تا میزند ودرچیب کوچک او قرار میدهد ساواکیها میرونند یم ساعت بعد میاییند وشروع میکنند تمام افراد داخل رستوران را تفتیش کردند وحتی داخل اشپزخانه را میرونند وبعد زنگ میزنند که اگر شما فردی که در خیابان اعلامیه را پخش کرده است به دام بندازید 14000 تومان جایزه دارید- بعد ازمدتی کی دوجوان با ما شین بزرگ میانید بین رستوران وان مغازه کنار خیابان جلوی یک مغازه پارک میکنند جوان با عصبانیت به جواتن دیگر میگوید فنر شیشه خراب است ودرکچه بعدی میفروشند برو بخر بیا مغازه دار متوجه میشود که انجا چنین مغازهای نیست واینها ساواکی هستند و جوان مشغول بالا وپائین کردن شیشه میشود جوان میاید انجا مغازهای نیست عصبانی میشود میگوید حتما کوچه بعدی است مداوم میرفته وباز ان جوان داخل ماشین چیزی میگفته است تا انکه صاحب مغازه عصبانی میشود ومیاد مگوید من شیشه رابلد هستم درست کنم واین جا چنین مغازه ای نیست جوان میگوید که اولا من مزاحم شمانیستم ایشان میگوید چرا هستی من ماشینم را ازترس اینکه به او راننده های ناشی نزنند توی کوچه گذاشتم ودرثانی جلوی رفت وامد مشتری منرا گرفتهاید جوان میاید وایشان مگوید پشت فرمان بنشین من گویا اشتباه کردم ومیرونند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم سرنوشت امریکا به جای انکه برخلاف جهتی که جناب اقای مارکس پیشگوئی کرده است برود پس از یک دوره موقت درخشان درست به همان مسیر گام میزند که ایشان برای سرمایه داری بیان کردهاست که جای تاسف فراوان دارد اما بهتر از اقای مارکس قران عزیز است که بصورت بسیار دقیقتر انرا بیان میکند یک نمونه ان مجله نیوز ویک است روز نامه:" نیوز ویک:" که راه مجله تایمز که اولین مجله سیاسی سر تاسری پرتیراژ بود را الگو خود قراردارد این مجله توسط شخصیتهای پیشروی سرمایه داری امریکا که درحدود 60 نفر خاندان بیسیار ثروتمند بودند که خاندان ابریشم مشهور بودند بوجود امد دوملیون ونیم دلار جمع کردند که باششصد هزار دلار سازمان این روزنامه راتاسیس کردند که اقای ": پل ملون فرزند اقای اندریو ملون این مجله را تاسیس کرد اولین اشتباه انها این بود که فریب دومرکز تجاریمهم امریکا بانک سرمایه گذاری بنام":‌استا نلی چایلدز ودیگر دفتر وال استریت سهام زیادی ازانرا خریدند در نای امروز که به هیجوجه نخبه سیاسی واقعی تربیت نمیکند وکمترین درصد جهانی را دارااست این یک اشتباه مسلم بوده است زمانی که این مجله در لیست رقابتها درامریکا وجهان حرف اول را در سال2008 توانست در بین دوشاخص مجله محبوب سیاسی دانش اموزی ودانشجوئی با بنمره 1300 درمقایس ( ا-سی-تی) را بدست اورد که دران زمان چهار ملیون تیراز داشته است که دونیم ملیون درامریکا بودهاست ویک ونیم ملیون درجهان ونشان میدهد که چقدر علاقه مند بودن به مسائل سیاسی درچه درجه نازلی است ومسلما تعداد کثیری از سهام داران افرادی فقط سود جوهستند واین بورس بازی متاسفانه تمام ارکان امروز سرمایه داری دربرگرفته است که فقط برای سود وارد این حوزه ها میشوند ویرانجام نظریات مادی را بر معنوی چیره میدهند- استراتژیک برجسته این روزنامه انتخاب اخبار حساس وشرح وتفسیر مستقیم وبی پرده ان بوده است- منشی است که کتابهای الهی انجام میدهند ولی به ظاهر از سال 2008 تا 2009 که بیان میشود که بعلت استقبال از مجلات انترنتی که اخبار دست اول غالبا درانجا چاپ میشود وتفسیر میشد ان وضعیت بیننطیر ومنحصربفرد این مجله از اوگرفت ولی باکمی مطالعه وبیان مسائلی درباره این مجله بیان شده است بایدگفت این مجله تحت فشار مافیا به سرپرستی جناب اقای کارتر وبحرانی ایشان به عمد درخاورمیانه ایجاد کرد واسلاف بعد وکینه شدیدی ایشان نسبت به انقلاب نشان داد که درپیامیکه توسط ژادشاه اردن به صدام داد که ما درباره جنگ با ایران بحث نمیکنیم ولیدرنحوجنگ میتوانیم بحث کنیم وبا کسانی دربغداد مخالف جنگ هستند هیچونه بحثی نخواهیم داست وهفت قلم بمب میکربی وشیمیائی را دستور داد به عراق بدهند این چنگ نتها ابروی سیاسی امریکا برد بلکه ابروی نظامی یک ابر قدرت رابرد وکشورهای جهان سوم را شیر کرد منجمله هند- چین- روسیه وغیره وسپس درامتداد خوداش نبرد به بیروت رسید سفارت امریکا که دویست نفر جلوی انرا حفاضت میکردند و2000 هزار غیر از نیروهای امنیتی در شهر از سفارت حفاظت میکردند درحالیکه کارمندان سفارت امریکا درلبنان هشدار داده بودند مه درجه خطر بالاتر از میزان قرارداد ما است وعداهای مایل به همکار ی نیستند وعدهای هم گفته بودند قرار داد جدیدبسته شود وامریکا انهارا مسخره میکرد وفتیکه شاه درامریکا بوداقای ونس به شاه که خ.ود را بخته بود ققنوس برو خوش باش دوباره احیا میشوئی واقای کارت گفته فرموده بودن کودتا حل اخراست ولی حزب الله بامهرات مثال زدنی خانه روبریدیوار اصلی سفارت را اجاره کرد ودوتا ار-پی- جی زد که نزده نفر مردند وتمام ادعا ها خاک شد وتوانستند انها را حتی دستگیر کنند مسلم بود مافیا اجازه نمیداد هیچ روزنامهای مثل سابق قلمفرسائی کند بجای دوشخصیت معروف نیوزیک ویک اقای وینسنت اتور که شخصیت بنام خاندان مشهور وثروتمند استور بود دومی اقای –دبیلیو- -ا- هرمان دیپلمات وفرماندار- شخصی بنام اقای میچام سردبیر شد که استراتژی خود را بیان غیر مستقم اخبار و وتجه به مشترکین تجار ی وتبلیغاتی این مجله کرد وتعداد تیراژ رابشدت پائین اورد وافراد سیاسی نویس بسیاری را اخراج کرد وجنبه تبلیغاتی به خود گرفت درحالیکه میتوانست برای کمک به مجله یک مجله تجارتی ایجاد کرد که بعدا این کار انجام شد اگر وضع به همین مقدار باقی میماند شاید برای دلگرم کردن سهام دارن محلی از اعراب داشته باشد ولی برای اولین بار عکس یک دختر خانم که حالت سکسی به خود گرفته بود سخت همه متعجب کرد گرجه انها انرا قبول کردند وولی مفسرین برجسته نوشتند عکس سکسی تروشخصیت مجله سیاسی است واگر وضع به همین مقدار باقی میماند باز میشد انرا توجیه کرد اقای میچام اخراج شد واقای فرید زکریا که یک فرد عرب سردبیر شد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم سرنوشت امریکا به جای انکه برخلاف جهتی که جناب اقای مارکس پیشگوئی کرده است برود پس از یک دوره موقت درخشان درست به همان مسیر گام میزند که ایشان برای سرمایه داری بیان کردهاست که جای تاسف فراوان دارد اما بهتر از اقای مارکس قران عزیز است که بصورت بسیار دقیقتر انرا بیان میکند یک نمونه ان مجله نیوز ویک است روز نامه:" نیوز ویک:" که راه مجله تایمز که اولین مجله سیاسی سر تاسری پرتیراژ بود را الگو خود قراردارد این مجله توسط شخصیتهای پیشروی سرمایه داری امریکا که درحدود 60 نفر خاندان بیسیار ثروتمند بودند که خاندان ابریشم مشهور بودند بوجود امد دوملیون ونیم دلار جمع کردند که باششصد هزار دلار سازمان این روزنامه راتاسیس کردند که اقای ": پل ملون فرزند اقای اندریو ملون این مجله را تاسیس کرد اولین اشتباه انها این بود که فریب دومرکز تجاریمهم امریکا بانک سرمایه گذاری بنام":‌استا نلی چایلدز ودیگر دفتر وال استریت سهام زیادی ازانرا خریدند در نای امروز که به هیجوجه نخبه سیاسی واقعی تربیت نمیکند وکمترین درصد جهانی را دارااست این یک اشتباه مسلم بوده است زمانی که این مجله در لیست رقابتها درامریکا وجهان حرف اول را در سال2008 توانست در بین دوشاخص مجله محبوب سیاسی دانش اموزی ودانشجوئی با بنمره 1300 درمقایس ( ا-سی-تی) را بدست اورد که دران زمان چهار ملیون تیراز داشته است که دونیم ملیون درامریکا بودهاست ویک ونیم ملیون درجهان ونشان میدهد که چقدر علاقه مند بودن به مسائل سیاسی درچه درجه نازلی است ومسلما تعداد کثیری از سهام داران افرادی فقط سود جوهستند واین بورس بازی متاسفانه تمام ارکان امروز سرمایه داری دربرگرفته است که فقط برای سود وارد این حوزه ها میشوند ویرانجام نظریات مادی را بر معنوی چیره میدهند- استراتژیک برجسته این روزنامه انتخاب اخبار حساس وشرح وتفسیر مستقیم وبی پرده ان بوده است- منشی است که کتابهای الهی انجام میدهند ولی به ظاهر از سال 2008 تا 2009 که بیان میشود که بعلت استقبال از مجلات انترنتی که اخبار دست اول غالبا درانجا چاپ میشود وتفسیر میشد ان وضعیت بیننطیر ومنحصربفرد این مجله از اوگرفت ولی باکمی مطالعه وبیان مسائلی درباره این مجله بیان شده است بایدگفت این مجله تحت فشار مافیا به سرپرستی جناب اقای کارتر وبحرانی ایشان به عمد درخاورمیانه ایجاد کرد واسلاف بعد وکینه شدیدی ایشان نسبت به انقلاب نشان داد که درپیامیکه توسط ژادشاه اردن به صدام داد که ما درباره جنگ با ایران بحث نمیکنیم ولیدرنحوجنگ میتوانیم بحث کنیم وبا کسانی دربغداد مخالف جنگ هستند هیچونه بحثی نخواهیم داست وهفت قلم بمب میکربی وشیمیائی را دستور داد به عراق بدهند این چنگ نتها ابروی سیاسی امریکا برد بلکه ابروی نظامی یک ابر قدرت رابرد وکشورهای جهان سوم را شیر کرد منجمله هند- چین- روسیه وغیره وسپس درامتداد خوداش نبرد به بیروت رسید سفارت امریکا که دویست نفر جلوی انرا حفاضت میکردند و2000 هزار غیر از نیروهای امنیتی در شهر از سفارت حفاظت میکردند درحالیکه کارمندان سفارت امریکا درلبنان هشدار داده بودند مه درجه خطر بالاتر از میزان قرارداد ما است وعداهای مایل به همکار ی نیستند وعدهای هم گفته بودند قرار داد جدیدبسته شود وامریکا انهارا مسخره میکرد وفتیکه شاه درامریکا بوداقای ونس به شاه که خ.ود را بخته بود ققنوس برو خوش باش دوباره احیا میشوئی واقای کارت گفته فرموده بودن کودتا حل اخراست ولی حزب الله بامهرات مثال زدنی خانه روبریدیوار اصلی سفارت را اجاره کرد ودوتا ار-پی- جی زد که نزده نفر مردند وتمام ادعا ها خاک شد وتوانستند انها را حتی دستگیر کنند مسلم بود مافیا اجازه نمیداد هیچ روزنامهای مثل سابق قلمفرسائی کند بجای دوشخصیت معروف نیوزیک ویک اقای وینسنت اتور که شخصیت بنام خاندان مشهور وثروتمند استور بود دومی اقای –دبیلیو- -ا- هرمان دیپلمات وفرماندار- شخصی بنام اقای میچام سردبیر شد که استراتژی خود را بیان غیر مستقم اخبار و وتجه به مشترکین تجار ی وتبلیغاتی این مجله کرد وتعداد تیراژ رابشدت پائین اورد وافراد سیاسی نویس بسیاری را اخراج کرد وجنبه تبلیغاتی به خود گرفت درحالیکه میتوانست برای کمک به مجله یک مجله تجارتی ایجاد کرد که بعدا این کار انجام شد اگر وضع به همین مقدار باقی میماند شاید برای دلگرم کردن سهام دارن محلی از اعراب داشته باشد ولی برای اولین بار عکس یک دختر خانم که حالت سکسی به خود گرفته بود سخت همه متعجب کرد گرجه انها انرا قبول کردند وولی مفسرین برجسته نوشتند عکس سکسی تروشخصیت مجله سیاسی است واگر وضع به همین مقدار باقی میماند باز میشد انرا توجیه کرد اقای میچام اخراج شد واقای فرید زکریا که یک فرد عرب سردبیر شد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99