سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- خاطرارت- جناب سرهنگ مسؤءل ساواک در دانشگاه شیراز معتقد روازط دختر وژسر نباید افراطی وتفریطی باشد با فاصله راه رفتن یعنی پسرودختر برای هم لولو خرخره هستند بخصوص که دانشگاه شیراز به زودی دانشگاه بینالمللی میشئد باعث وحشت ان خواهد شد وتاثیر بسیار زشتی از فرهنگ ایران به جهان انعکاس خواهد داد که این امرئ تکیه کلام بچه های انقلابی شد .بچههااین امر رابا یکتکنیک ساده ای بگورفرستادند تکنیک دوم این بود برای انکه اشپز ها زیاد معطل غذا کشیدن نشوند باید به دستور رئیس سلف هرجای که تعین کرد مردان بنشینند وهمین طور خانمها خیلی دیدنی وعجیب بود بعنوان مثال یک جوان جهرمی ویا دهات اطراف ان منار سه دختر مد بالای تهرانی مینشست اول که نمیرفت میرفت کنار مردان بنشیند فریاد میزد جای شما اینجا است سرش را پائین میانداخت وبشدت سرخ میشد ومیخواست نمک بر دارد تا بلند میشد یک دختر خوانم نمک با خنده به ایشان میداد ونمیدانست این خنده اتش روی ایشان میریزد دستاش به لرزه میافتدواین قاشق وچنگال مداوم به لبه بشقاب میخورد بخصو ص که دختران سال بالا باشند چن کلکله اول در پاسخ انها محکم ومردانه میداد وبعد یکدفعه افت فشار پیدا میکرد بچه ها تاکتیک غذا خوردن درخوابگاه را با فشار جاانداختند واین امر هم ملغی شود ودیگر رئیس کاری به کسی نداشت من از ایشان پرسیدم چطور برنامه تغیر کرد با عصبانیت گفت گور پدرشان درحالیکه سرش به سمت اطاق سرهنگ چرخ خواند از بچه های مهندسی سئوال کرده بود که ایاد ر کلاسهای امادگی گنکور شرکت کرده بودید گفته بله –سپس پرسیده بود ایا دختران هم بودند گفته بودند بله .بعد پرسید بود ایا دختران مانع برای شما بودند گفته بودند خیر خواسته بود دست جمعی هم این سئوال ازانان بپرسد بچه ها به طریقی که بگوش ایشان برسد گفته بودند چنانچه این سئوال را بخواهد بکند انهم به صورت دست جمعی همگی لباس نظامی بپوشند به محض ورود به اطاقش سلام نظامی بدهند وهمه بگویند جاوید شاه وهرچه سئوال بکند جواب بدهند جاوید شاه وبگوش رسیده بود ومسئله منتفی شده بوده است خلاصه یک روز رئیس گروه که اعلامیه در مرودشت پخش میکرده است به این طریق که ما شین که در در صندلی جلویش اعلامیه جای سازی کرده بوداست به مرودشت به یک تعمیرگاه میبردهاست وفورا به شیراز میامده است وفورا به شیراز میامده است وبعد ماشین را میرفته تحویل میگرفته است یک نفوذی فقط متوجه میشود که این دلیل ندارد که به مرودشت میبرد وسرهنگ میخواهد دلیلی که ماشین رابه مرودشت میبرد چیست من اینطور فهیدم که اولا خوب درست میکند ودوم قسطی میگیرد وسو انکه به پدرش زیاداز حد میگوید وسرنگ تصدیق میکند که منطقی است ولی من با همین روش برای تودر شیراز درست میکنم که یکتاکتیک دیگری میریزند این نکته را میخواهم بگویم ایشان یکدفعه غروب به زرقان میرود مرمز اطلاعات گرفتناش در مسجد بوده است یک پیر مرد نیمه مجذوب عرفانی فوت کرده بود که درخانه بودهاست وخط خوشی داشته است وبه نونهالان قران یاد میدادهاست وگاهی هم در مسجد مداحی میکرده است ودر ضمن درخانه کارهای دستی میکرده است ایشان یک اعلامیه را بر میدارد وبه نزد سرهنگ میرود وانرا به ایشان میدهد وایشان سئوال میکند شما اینرا از چه کسی گرفتهای ایشان نمام ان پیرمرد را میبرد ساواک به خانه ایشان میریزد واتفاقا ششاعلامیه پیدا میکند بعد ساواک پخش میکند که این پیرمرد انحراف جنسی داشته است وقران یاد دادن پوشش بوده است ودیگر برجسب های ناروا-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تاکتیک های شیطان بزرگ- یک رسانه امریکائی نوشته بود که حجاب زنان در ترکیه دارد برای مامعضل میشود بعدا ذکر خواهم کرد که در افریقا هم ایضا ولی مرض ایدز زیادی معضل نیست ازاد است بقول بچه ها غریبه نیست- ما بودیم که زنان را در ترکیه بها ی زیادی دادهایم وحالا باید به مردان بهای زیاد به دهیم یعنی نظامی ها سیاست که در طرفدار امریکا است من یاد داستان طالوت وجالوت ماافتم که سه سنگ جناب حضرت داود علیه اسلام انهم لشگر را منهزم وفراری کرد درحالیه طرفداران جالوت در لشگر حضرت طالوت کم نبودند این را به علت میگویم که امریکا میخواهد بر علیه حجاب تمام دنیا را بسیج کند من با الهام از اقای نورالسطلان میر اقا بوسنیایئ- حیف است این بها هارا در ماشین رختشوری ریخت باید مستقم در سنگ توالت پرتاب کرد- اضافه میکند که نباید با یک اسلحه جنگید باید زرادخانه هاا یجاد کرد- درلندن من بایک دانشجوی سال اخر مهندسی دانشگاه لندن اهل فلیپین اشنا شدم- ایشان میگفت من مدتی برای موسسه انگلیسی که ساخت ساختمان میکرد به خواست دانشگاه درانجا کاراموزی میکردم بنا بر خواست ان موسسه ترم دیگرهم با تغیرات درساعت درسی با پول گرفتن درانجا کار کردم روزی یکی از مهندسی انگلیسی به من گفت ما یک طرح جدیدی از سقف سبک را داریم میسازیم ودرضمن امتحان میکنیم البته به ان اعتقاد داریم ولی فیلم های انرا درانگلستان پخش میکنیم که مردم باور کنند وعصر بیا انجا هم کارکن مجانی به توتعلیم میدهیم وقتیکه به فیلیپین رفتی متوانی انجا هم این کاررا بکنی من گفتم قبول نمیکنم وفلیپین هم به جهنم درک- من پرسیدن چرا- ایشان گفت قدرت اینهمه زحمت کشیدن را ندارم ودوم مداوم من درخانه فکر میکنم گفتم چه فکری؟ ایشان فرمودند که چه تغیراتی باید فیلپپن بکند وچه معنویت وعبادتی باید ایجاد شود که بدرد خور باشد شما اگر وارد فلیپین بشوید ومدتها اگر بمانید متوجه نمیشوید که همسایه شما چه تغیراتی کرده است وما هم پس از مدتی میفهیم که همسایه چه تغیرا ت کردهاست عمده تغیرات پس از تجربیات رسانه هستند ولی ما در انجا درست تشخیص نمیدهیم درچه جهتی حرکت میکند انرا مثبت میبنیم وحتی حکومت را وغربراه ولی اینجا من متوجه شدم که غرب اباید تبلفات بسیار هنگفت دنیا رادارا به دورغ وتباهی میکشاند مداوم تبلیغ میکند که اکتشافکرده است وتبلیغ اختراع میکند وهزار جور چاقو درست است-ادامه دارد               

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-به بهانه یخ زدن 450 نفر در فرانسه درخیابان هائی که بوی ازادی وحقوق بشر استشمام میشود؟ جالب است که جزب سبز های فرانسه که برای نهنگهائی که ژاپو.نی ها شکار میکند دل میسوزاند وبرای حیوانات افریف خودشان را به خط ر میاندازند وبرای سگ وگربه ای ایران دلمیسوزانند که حداقل یک حمام سونا برای شگ های ول گرد تدارک دیده شود وبچه مارهای تخت جمشید از خطر انقراض نجات پیدا کنند چطور حالا بااین شرایط مهر سکوت به لب تاریخ میزنند اقایان میوانتستند با ده تومان شگر ونمک وسیگارو شراب را اگر به قیمت ان اضافه میکردند امروزه شاهد خنده انان بودیم-ایا کاسه ای زیر نیم کاسه است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه کنکوری های عزیز- بخش دوم نگارش باید هم کاملاباشد وهم حجم کم داشته باشد اول کامل بنویسید وبعد جمله را با اصطلاح بنویسید وانرا در پرانتز بگذارید وبعدا با اصطلاح بنویسد اصطلاح کاراش کم کردن حجم است مهم این است که باید بتوانید با کم کردن حجم انرا به نگارش در بیاورید که درضمن کامل باشدویکی از قواعد نوشتن کتب اموزشی هم همین اصل است وچناچه نمونهائی پیدا نکردید با کمی مطالعه وتمرین میتوانید به ان دست پیدا کنید بعدا از علام اختصاری برای ان مطلب ویافرمول ویا تعریف ویا استدلال ویاهرچه چیزی که بسیار مهم است بسازید سعی کنید از اعداد وحروف و کلمات باشد اعداد سعی کنید از اعدادپونانی استفاده کنید که درغرب بسیار مصطلح است واز حروف وکلمات باید یک رابطه تداعی کننده داشت باشد وشما به هردلیل خاص با ان مانوس باشید وسعی کنید زیادنزدیک به هم نشوند وگیچ کنند نباشد در دفعه اول نمتوانید به اندست پیدا کنید درتمرینهای مختلف کم کم به ان عادت میکنید .پیشرفت میکنید سعی کنید بافکر زیاد انرا تهیه کنید ودفتری را تهیه میگنید مانند کتاب لغت بر هر اساس که بهتر یاد میگیرید انرا تقسیم کنید بهتر است انان علام اختصاری روابطی با هم داشته باشد واین اصطلاحات را مینویسید وروبروی ان هم مطلب مربوطه را مینویسید وسعی میکنید اندفنر ا داشته باشید ومداوم به ان مراجعه کنید ومعلومات خودرا چک وکنترول میکنید- ویک روز وقتیکه مقدار پیشرفت قابل ملاجظه به جلو رفتید سعی کنید با این علائم اختصازی مطالب را بنویسید ویا سئوالاتی را تهیکنید و.بااین علائم اختصاری پاسخ دهید وباید بدانید بتدریج به رشد کامل میرسید واز روز نخست نباید به کمال برسید و ساختن ها ازهوش واستعداد وذوق وسلیقه خود منشا بگیرداینها برای مسابقه نیست اینها برای بهتر یاد گرفتن است از علائم اختصاری جملات معنا دار بسازید وبعدا انهارا حفظ کنید – بخش دوم انجام دادن است- یعنی یادگیری با استفاده با انجام دادن کاری است اول هیچگاه مطالب علمی را بلند نگو.ید  زیرا بسیار تاثیر گذار است وچناچه غلط باش واصلاحان کاری مشکل است توی دلتان بگوئید وچناچه درست بود انرا بلند بگوئید واگر چیزی را اشتباه یاد گرفتهاید باخود مداوم چند بار درلتان به خود بگودید که غلط است وچند انرا بگوئیدبلند بگوئیئ درحالیکه چیزی تلخ مانند خردل میخورید وبهر عکس برای درست بودن عمل کنید ودور حیاط انرا تکرار کنید وروی دیورار علمت رای بکدارید وگلدانی را جا به چا کنید وروی دیو.ار در فواصل معین کاغدی بچسابنید ودرست انرا بنویسید در تمریانات مختلف که میکنید کم کم روانشاسی یادگیر ی خودتان را بدست میاورید ومیتوانی اتنها راهمراه با کسانی که خیلی بانهامانوس هستید مثل دوستان ویا ورزشکاران ویا موسیقیدادنها محبوب شما عجین کنید- این نکته راهم باید بدانید پبشریت از طریق تجربه وخطا پیش رفته است شکست های اولیه باعث جرقه زدن برای پیشرفتهای بعدی است وازشکست اصلا نهراسید بعد ا زمدتی نتایج مقبیتانرا بخوبی درک خواهید وازحالات اولیه خودتات خنده خواهید کرد درمراحله اولیه که با مطالب کار میکنید به هوش واستعداد خودتان غره نشوید برای هر چیزی باید عاملی درست کنید که دوقبضه شود بیادزیادسرکار باچیزی داشته باشید تا نهادینه شود این اشکای اساسی وبسیار مهمی است که عامل شکست بسیاری را فراهم میاورد شما زمانی که از کتاب .یا استاد یاد میگیرید یک یادگیری مدار بسته است وهمه چیز کنترول شده است ولی زمانی که خودتان یا میگرید  یک یاد گیری باز وکمتر کنترول شده است قبلا در یادگیری تمام توجه به بخش اول بوده است ولی امروزه همه توجه بیشتر به بخش دوم است وشما بیادبیشتر به بخش دوم توجه کنید نه بخش اول شماباید میزان هوش واستعداد وظرفیت اولیه خودتان را بخوبی درطول یادگیری بدست وبتوانید یادیگری خودتان رابان تنظیم کنید بسیاری به هوش خودشان توجه بیشاز میکنند ومیخواهند در یم مرحله وبا کمترین تمرین انرا بدست اورند وکارهای تکمیلی هم نداشته باشند این امربیسار اشتباه است حداقل یاد گیری در دو مرحله به بالا باشد میران تکرار ونحوه تکرار باید بهاندازه دقیق ان برسید- سوم با اعمال بسیار ساده درفهم مطالب میتوانید هر مطلب را ازمعقول به محسوس تبدیل کنید ولو به صورت مجازی است فرض کنید سدیم ورا با کلر ترکیب میکنیم شما مفداری شگررا درلیوانی به جای سدیم وبا لوله نی درابن فوت میکنیم جای کلر وبعد به من میزنیم میشود نمک ویا بجای پروتون دراتم خروش میکشیم وبه جای الکنرون مرغ نیکشیم وبعد انها باهم میکشیم میشود اتم- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم—ایا زمانی که پیامبر زادها ی قاتل مورد لعنت الهی واقع شوند اصحاب قاتل مورد لعنت واقع نمیشوند؟ چگونه افرادسپاه یزید علیه العنت ابداابدین بچهه ای غیر رابالغ را میکشند انهم بهفرمان کسی اصحاب نیست – ایا بچه ملخ اگر خلیفه شد مقام اش بالاتراز اصحاب است – اکر تمام اصحاب واقع حدیث مطهر ومنور انان درست بود که اصحاب جرئت نمیکردند همدیگرا بکشند وامالمومنین عایشه به انها نسبت حماقت نمیداد واگر بگوئید عقل دراین جا تعطیل است شما حدیث را برتر از ایه قران محسوب کردهاید یعنی حدیث ایه قران را تعطیل میکند واین غلط است وومطابق سنت نیست عقل به هیجوجه تعطیل بردار نیست وگرنه انسان از حیوان پستتر میشود ایا یک مسلمان اگر مسلمانیرا کشت باید قصاص شود ویا اصلابدون دادگاه با توبه پاک میشود یزید باید در دادگاه شرع تسلیم میشدهاست این که گفتهاست قدرن منرا عزت داد ضد اسلام است زیرا شخص بیاید پیامبر اکرم صلولتالله علیه واله را بکشد وبگوید منرا خداوند عزتداد وقتیکه سپاه یزید حمله به مدینه کرد اگر کسی از خود دفاع نکند گناهکاراست واگر دفاع کند وسرباز اسلام رابکشد خیانت کار است این دین از لحاظ عقلی اشکالدارد عقل این اسستنتاج را نمیذیرد- امید است درقرن بیست ویکم عقل مسلمانان بهتر از قبل باشد انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم-خاطره-قیافهای شیرین داشت لبخنداش درعین سرد بودند بسیار دلچسب بوداز یکسرخوشی عجیبی برخوردا ربود گوئی در برزخ مدینه منور است وشاید بالاتر خیلی جوانی شیک وپوش الامد بود واندان موزنی داشت که من با.ورنمیکردم بتواند مانندژیماستیکهای حرفی ای هنری بدن انعطاف پذیری داشت باشد من دراوج التهابها بودم ولی ارام اومیخندید ماموریت به او داشت با خنده گفت پلیس نمیتوان انرا انجام دهد ولی فکری میکنم خانه در دید بازریان بود ودم سه راه ورفت وبادست پر بازگشت منباور نمیکردم تکنیکی بس پیچیده زده بود صاحب خانه تصور کرده بود که پلیس این کاررا کرده است واز خانه فراری شدند وبه پلیس چیزی نگفتند من پیش بازاریان رفتم گفتم در روز روشن اینجا دزد زده است وشما متوجه نشدهاید گفتند چرا جوانی ماشیناش درپیاده رو پارگ کرد وسه میله نلشی سه گوش داخل نردکرده با لباس فاخر بالانس زود وبه دخل رفت من کنار ایشان بودم دقیقا داماد ایشان بود که قبل از تیچره بزند یکبار این کار کرد وبه داخل رفت وماهم به اوکمک کردهایم من گفت صدای ایشان شنیدید ایاشن دوست بازاری من همراه من وگفت کت اتانرا به من بدهید ودرست مانند داماداشان خندید وثدای اش وجوکاش دقیقا مانند ایشان بود وخواستیم کمک کنیم وایشان پول هائی که برای ژیمانستیک دادم به هدر نرود وما خندیدیم وباز گشتیم واین راهم به صاحبخانه گفتیم جوابی نداد ولی جوانکی بعد از دزدی صدمتر انجا ایستاده بود من سوره وحمد وتوحید خواندم که فهمیدم پلیس است ومیخواهد شاگردان مارا زاغ سیاه برند ورفت البته من مطمئن بودم ولی باز انسانی است شک میکند- روز نامه اطلاعات چندی بعد داستانی نوشت که دوجوان در زمان بختیار به ابلای ساختمان بلند مجاور روزنامه اطلاعات میروند وشروع میکند اعلامیه پخش کردنددقیدق مشخصنکرده بود که نریراندازی کدام شروع کردم براساس حافظه فکرمیکنم اندو جوان شروع کردند راه ورود به ان ساختمان بلند بسته بوده است ارتشیان وارد ساختمام میشوند این دورنفرر ا دستگیرکنند اندو مجبور میشوند وارد ساختمان کوتاه تر یعنی روزنامه اطلاعات شوند برادر بزرگتر که کلت داشته است از پنچره وارد میشود ورد مشود وفرار میکند ودومی کی اسلحه داشته است به محص ایکه وارد میشود ساواکی داخل روزنامه اطلاعات که مامور انجا بوده است انطور که باید بنویسند بنویسنذ با کلت ان جوان را میزند وفرار میکند وبرادرش باشنیدن صئای گلوله بالا میاید ودسستی به سر بردار میزند ومیرود ودرجیب جوان مقتول اعلامیه کمونیستی بود خبرنگار ازاو قهرمان ساخت وبیان کرد منهم در واقع کمونیست بودم وسی سال به این مملکت خدمت کردم- از درخانه که بیرون امدم دیدم دم خانه من ایستاده است البته با کمی فاصله جریان گفتم مانند انکه از همه چیز اطلاعات دارد تعجب نکرد من علاقمند بودم که نظریه را به اوبدهم قیافه عوض شد بسیار هنری مشتاق درحالیکه کمی جدی وکمی ناراحت به نظرمیرسید گفتم ایناولین بار است کمونیست ها از قافله دور شدند وکمتر بعضیها اعلامیه دادند مثل کسی همه چیز را میداند تائید کرد واین بار هم بار اخر شان هست بختیار به اینها وعده دادبود وحالا برای انها دایره حرکت است که پای شان از خط بیرون رود حسابشان پاک است وخواسته بداند که اینها کی هستند که اعلامیه مستقل دادند وانها ازترس مه فاش نشوند مسلح امدند که دستگیر نشوند ولی با بن بست روبرو شدند وفکر این کاررا کرده بودند با طناب زیاد امده بودند وفکر نمیکردند ساواک انجا باشد البته باید ان فرد اسلحه را پائین میانداخت حماقت کرد جدی به من نگاه کرد وان خبرنگار بدستور ساواک کمونیست شده استزهره خندهای کرد قهرمانسازی میکند؟ ماهنوز اقداماتمان شروع نکردهایم اقایان تصدیق خواهند کرد که قهرمان ها کی هستند محکم به پشت من زد تو خواهید دید


ارسال شده در توسط علی

  بسمالله الرحمن الرحیم-به بهانه پاسخ به سخنرانی اقای جک استرا- اجازه میخواهم تاریخ ایران مختصرا ونگاهی محدود به جهان راخدمت ایشان یاد ور شوم – در زمان قاجار وضع ایران به خاطرات اقدامات رذیلانه روسیه وانگلستان به وضع فلاکت بار رسید که مجبور به انقلابشد این انقلاب به دلائل زیادی ناکام ماند وبنا بر اسناد سیا که اخیر ا انراانتشار داده است با اشغال ایران توسط روسیه وغرب ایرانیان بخوبی اینده تاریک وپرخطر را احساس کردند که بایدبه سرعت انقلاب کنند ومملکت رابه سرعت پیشرفت بدهند وبه خود متکی باشند باز غرب بخصوص جناب اقای ترومن براساس اسناد سیا ملت ایران فریبداد خیلی جالب است که سیا میفرماید من با باانگلستانبودیم یعنی سیا باانگلستان ئترومن با جناب دکتر مصدق بود وبه جناب مصدق فرموده بود هرچقدر شما با انگلستان خصومت کنید به همان میران ما درایران سرمایه گذاری میکنیم ومتوجه اقدامات سیا نبود ویک دفعه صندلی از زیر پای جناب اقای مصدق کشید ودربحران شدید اقتصادی ایران فروبرد- ایران اماده یک انقلاب قوی ترشد باز در سند سیا میفرمیاد شوروی قول در ایران دخالت نکند برای پیش ا زانکه درانزمان امیتاز بخواهد به اوداده بودند ولی اینرانیان مداوم از حزب توده وشوروی میترساند که سیا باان موافق نبود تا کم کم متوجه سیا که روحانیت بفکر سازماندهی دقیق است وحشت کرد تحلیل جالبی دارد که ایرانیان در طول تاریخ همه کار درباره بوده است تغیر حکومت متعلق به نیروهای درباری بوداست ومردم وروحانیت نقشی هیچگاه درتاریخ نداشته اند الذا یکی درباره با ثبات وطرفدار غرب وبا اجازه ان با شرق بوجود اید وهمچنان مردم ورحانیت خود کنار بکشاند قدرت درایران همچنان باقی خواهد ماند مردم نیروی بالقوه هستند بودن سازماندهی امکان کاریندارند .این اجازه درباره نمیدهد تنها قدرت سازماندهی در روحانیت است وسئوال استراتژیک برای غرب این است که ایا روحانیت قابل خرید است ویانیست که امر نگران کننده بوده است اذا شاه تمام اسبابی که قدرت راازمردم بگیرد وروحانیت مطیع ویاخاموش کند وایران راتانجا که میتواندوابسته ومصرق وانهم عقب افتاد نگهدارد وبازی تبلیغاتی حساب شده که درفرصت دیگر مورد بحث واقع خواهد شد که باعث خنده استادان دانشگاه لندن از شاه میشد که میشه نتجه تبلیغاتی وسیاسی از بحث علمی که امریکا دیکته کرده بودند میگرفت وهیج طرحی ولو یک دانشگاه نیمه داده نمیشود برای هزینه سنگین داشت وتبیلغات عالی بود وبه نفع روسها تمام میشد یک نمونه درارتش درسال 51 خدمت عرض کنم نیروی چپ لیسانس وظیفه در مرکز زرهی گفتندما باید سرنیزه بسازیم گفتند اشکال ندارد یک پیچ کوچگ سرتیزه که یک سوراخ کوچگ داشت ساخت درایران به سختی انجام شد وهزینه سنگین داشت سربتزی صفر فرمودند دراینده خواهید تمام وسائل ساده کشاورزطی خواهد رفت همه چز اتومتیک وپیچده خواهد شد که یک پیچ انرا نمیتوانید بسازید وباید به ساز انگلستان برقصید دقیق میگفت یک بچه ها امراارتش که سرلشگر زرهی بود تلفنی با ارتشبد طوفانیان گفته بود وایشان شنیده بود اینچه شنی تانک مزخرف خریدهای بدرد بلدوزره هم نمیخورد ایشان فرمودند فعلا همین است بعد دلائل مزخرف بودحتی خطرناک بودنان بماند وامریکا فرموده است شما که جنگ ندارید بولیوی اعلام کرد نفت را بشکهای 12 دلار میفروختهاست وکه 4 دلار هزینه که اصلا انجام نمیداده است میگرفته است این خبر مال عهد کهن نیست ما داریم اندیشه وحقغ های کثیق شما درباره دنیا به خصوص خاور میانه هروز میشنویم ومیخوانیم ومیفهمیم شما میخواهید درواقعیت چه بگوئید وجالب تر تمام این نقشه درایان که غرب وشاه مسئول اجرا ان بودهاست شاه به جناب دکتری که معاون بانک ملی در کزارشی مه بعد فرصت شد انشالله مفصل خواهم گفت که به شاه فرموده است تمام برنامه شما بودجه وسیع وارز نجومی میخواهد وگرنه من را معاف کنید وبا این وضع امکان پذیر نیست ایشان فرمدند غرب .من مایل به پیشرفت ایران هستنم وشما بیادسعیتان را بکنید- ای بیشرف


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99