سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم سرنوشت امریکا به جای انکه برخلاف جهتی که جناب اقای مارکس پیشگوئی کرده است برود پس از یک دوره موقت درخشان درست به همان مسیر گام میزند که ایشان برای سرمایه داری بیان کردهاست که جای تاسف فراوان دارد اما بهتر از اقای مارکس قران عزیز است که بصورت بسیار دقیقتر انرا بیان میکند یک نمونه ان مجله نیوز ویک است روز نامه:" نیوز ویک:" که راه مجله تایمز که اولین مجله سیاسی سر تاسری پرتیراژ بود را الگو خود قراردارد این مجله توسط شخصیتهای پیشروی سرمایه داری امریکا که درحدود 60 نفر خاندان بیسیار ثروتمند بودند که خاندان ابریشم مشهور بودند بوجود امد دوملیون ونیم دلار جمع کردند که باششصد هزار دلار سازمان این روزنامه راتاسیس کردند که اقای ": پل ملون فرزند اقای اندریو ملون این مجله را تاسیس کرد اولین اشتباه انها این بود که فریب دومرکز تجاریمهم امریکا بانک سرمایه گذاری بنام":‌استا نلی چایلدز ودیگر دفتر وال استریت سهام زیادی ازانرا خریدند در نای امروز که به هیجوجه نخبه سیاسی واقعی تربیت نمیکند وکمترین درصد جهانی را دارااست این یک اشتباه مسلم بوده است زمانی که این مجله در لیست رقابتها درامریکا وجهان حرف اول را در سال2008 توانست در بین دوشاخص مجله محبوب سیاسی دانش اموزی ودانشجوئی با بنمره 1300 درمقایس ( ا-سی-تی) را بدست اورد که دران زمان چهار ملیون تیراز داشته است که دونیم ملیون درامریکا بودهاست ویک ونیم ملیون درجهان ونشان میدهد که چقدر علاقه مند بودن به مسائل سیاسی درچه درجه نازلی است ومسلما تعداد کثیری از سهام داران افرادی فقط سود جوهستند واین بورس بازی متاسفانه تمام ارکان امروز سرمایه داری دربرگرفته است که فقط برای سود وارد این حوزه ها میشوند ویرانجام نظریات مادی را بر معنوی چیره میدهند- استراتژیک برجسته این روزنامه انتخاب اخبار حساس وشرح وتفسیر مستقیم وبی پرده ان بوده است- منشی است که کتابهای الهی انجام میدهند ولی به ظاهر از سال 2008 تا 2009 که بیان میشود که بعلت استقبال از مجلات انترنتی که اخبار دست اول غالبا درانجا چاپ میشود وتفسیر میشد ان وضعیت بیننطیر ومنحصربفرد این مجله از اوگرفت ولی باکمی مطالعه وبیان مسائلی درباره این مجله بیان شده است بایدگفت این مجله تحت فشار مافیا به سرپرستی جناب اقای کارتر وبحرانی ایشان به عمد درخاورمیانه ایجاد کرد واسلاف بعد وکینه شدیدی ایشان نسبت به انقلاب نشان داد که درپیامیکه توسط ژادشاه اردن به صدام داد که ما درباره جنگ با ایران بحث نمیکنیم ولیدرنحوجنگ میتوانیم بحث کنیم وبا کسانی دربغداد مخالف جنگ هستند هیچونه بحثی نخواهیم داست وهفت قلم بمب میکربی وشیمیائی را دستور داد به عراق بدهند این چنگ نتها ابروی سیاسی امریکا برد بلکه ابروی نظامی یک ابر قدرت رابرد وکشورهای جهان سوم را شیر کرد منجمله هند- چین- روسیه وغیره وسپس درامتداد خوداش نبرد به بیروت رسید سفارت امریکا که دویست نفر جلوی انرا حفاضت میکردند و2000 هزار غیر از نیروهای امنیتی در شهر از سفارت حفاظت میکردند درحالیکه کارمندان سفارت امریکا درلبنان هشدار داده بودند مه درجه خطر بالاتر از میزان قرارداد ما است وعداهای مایل به همکار ی نیستند وعدهای هم گفته بودند قرار داد جدیدبسته شود وامریکا انهارا مسخره میکرد وفتیکه شاه درامریکا بوداقای ونس به شاه که خ.ود را بخته بود ققنوس برو خوش باش دوباره احیا میشوئی واقای کارت گفته فرموده بودن کودتا حل اخراست ولی حزب الله بامهرات مثال زدنی خانه روبریدیوار اصلی سفارت را اجاره کرد ودوتا ار-پی- جی زد که نزده نفر مردند وتمام ادعا ها خاک شد وتوانستند انها را حتی دستگیر کنند مسلم بود مافیا اجازه نمیداد هیچ روزنامهای مثل سابق قلمفرسائی کند بجای دوشخصیت معروف نیوزیک ویک اقای وینسنت اتور که شخصیت بنام خاندان مشهور وثروتمند استور بود دومی اقای –دبیلیو- -ا- هرمان دیپلمات وفرماندار- شخصی بنام اقای میچام سردبیر شد که استراتژی خود را بیان غیر مستقم اخبار و وتجه به مشترکین تجار ی وتبلیغاتی این مجله کرد وتعداد تیراژ رابشدت پائین اورد وافراد سیاسی نویس بسیاری را اخراج کرد وجنبه تبلیغاتی به خود گرفت درحالیکه میتوانست برای کمک به مجله یک مجله تجارتی ایجاد کرد که بعدا این کار انجام شد اگر وضع به همین مقدار باقی میماند شاید برای دلگرم کردن سهام دارن محلی از اعراب داشته باشد ولی برای اولین بار عکس یک دختر خانم که حالت سکسی به خود گرفته بود سخت همه متعجب کرد گرجه انها انرا قبول کردند وولی مفسرین برجسته نوشتند عکس سکسی تروشخصیت مجله سیاسی است واگر وضع به همین مقدار باقی میماند باز میشد انرا توجیه کرد اقای میچام اخراج شد واقای فرید زکریا که یک فرد عرب سردبیر شد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه کنکوری های عزیز- بخش سوم در ادامه انجام دادن با وسایل- مثلا از فلان فلاسک خوشتان میاید انراکمی بزرگ میکشید وکمی هم اطراف انرا باهمان رنگی که دارد رنگ امیزی میکنید وازبالا شروع میکنید نکات کلیدی واصطلاحات را نوشتن درشت مینویسید درارتباط باهم باشد وزیادهم شلوغ نمی کنید مدتی همفلاسک روی میز باشد وهم ان شکل به هردونگاه گنید چجشمتان را بندید ویا یک مقوا بزرگتراز صفحه داشته باشید روی ان بگذارید با گفتن ان نکته وجای انرا مشخص کنید بگوئیئ وچند بار از حفض انرا بکشید و نکات رادران جا دهید-پرنده بالاترین تاثیر رادارد وسپس ماهی وسپس میوه در روی میوه بسیار کم باید بنویسید- خلاصه دقیق از کتاب برداشتن بسیار مهم است درشتهای دکتری دردانشگاهای معتبر امریکا یکی از شروط بسیار مهم قبولی است ودرغرب کلا بسیار مهم است مورد بازدید واقع میشود   دوم حافظه است انهم از شروط بسیار مهم است اول چندبار میخوانید برای حفظ کردن هزگر کلمه کلمه حفظ نکنید از جند کلمه شروع کنید تابه حفظ جمله برسید از حفظ بگوئید وبا مطابقت کردن هرجا دفعه یاد نگرفتید روی کلمات کلیدی ان با یک رنگ بکشید اول انها را حفظ کنید- شرایط یرای حفظ کردن بسیارمهم است هوا معتدل باش گرسنه نباشید خسته نباشید وبی میل نباشید ارامش باشد وافکار پارازیت انداز نداشته باشید وشروع مینید با یم روش نه تند ونه کند حفظ کردن وهمی ن روش تا خر حفظ کردن همیشه باید ادامه بدهید نقش سازنده دارد چناچه این روش نعتدل ومنناسب دراوائل جواب نمیدهد مهم نیست شما همجنام به همین روش ادامه بدهید مغز مجبور میشود دراین مدت خوداش را اماده کند  بیادمیزان ان منطقی باشد مدتی تجربه کنید تا به ان برسید البته بعضی ها روش بسیار سریع خواند را مورد توجه قرار میدند ان زمانی است که مفز شما بسیار اماده باشد ولی بسیار روش یک نواخت را قبول دارند وسرعت ونوشتن هم بسیار مهم است باید سعی کنید تند نوشتن را علمی یاد بگیرید بعضی فکر میکنند اگر اتبوس مثلا یا بگیسرنند مناسب است به هیج وجه همیشه بایم برنماه یکنواخت باید یادبگیرید وارامش نقش بسیار زیادی دارد اثابت شده است بعد ازخواب حافظه فیکس میشود ومداوم باید پس از چند روز دوباره از نوع شروع به حفظ کردن برگردید زبان خارجی بیشاز همه وقت میگیرد وبه حافظه قوی نیازمند است وحافظه به تریج نیرومند خواهد شد که مایه تعجب شما خواهد شد- بخش سوم هضم کردن است این اصطلاح را:" درک کردن:" بکار میبریم انسان را باید در طبقه احساسی بودن قرار داد هروقت فکر مینید ویا کاری انجام میدهید دارای احساس هم هستید وهیچوفت از احساس خالی نیستید بسیاری دانشجویان میگویند زمانی ما داریم درک میکنیم که داریم کله تکان میدهیم درحالیمه این اشتباه است هرک فهمیدن را به نحو خاصی بیان میکند هضم کردن مناسب تراست همیشه از یادگیری اول جواب احساس حخودرا بدهید وجواب مناسب را ازان بگیرید- اماهضم کردن چهر مرحله دارد اول بیادتمیز بدهید چه چیزی را باید یابگیرید وسپس حفظ کنید- دلائل مفید بودن انرا برای خودمان تجسم کنیمسوم انر‍‍ژی لازم رابرای کارکردن به خوبی فراهم کنیم- چهارم بیاد یادگیری را همناطور که قبلا بیان شد چند مرحله منید در بخش نخش هسته اصلی را یابد بگیرید وجزئیات را فرموش کنید بعضی ها مانند میوه خوردن از اول تا اخر دریک مرحله میخواهند انجام دهند بشدت از این کار خود داری کنید هسته را اول یابگیرید وحفظ کنید وبایددرتجربه های عملی جزیات را یابگیرید وبیادجزیات رابه مورور زمان باتجربهای مکرر یابگیرید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نوشتن این قطعه به بهانه ان است که شیعیان عزیز قدر نعمت العظمی دین خود رابدانند وسعی کنند که دران مهارت پیدا کرده ودست ره گم کردن را بگیرنند- تصورات کاتولیک از خداوند- تصورات کاتولیک از خداوند ان است که خداوند درتمام مخلوقات خود را جلوه داده است وهمچنین در انسان ودر سیستم مذهبی اش مشاهده میشودکه موجودات مادی وانسان منبعی وراهی برای نائل شدن به لطف الهی است- مقایسه تصورات درباره خداوند مابین کاتولیک وپروتستان= این شناخت سیستمی واصطلاحی توسط کشیش کاتولیک اقای اندریو گریلی که بسیار عامه پسند هم واقع شده استسمبل واقعی ومرکزی مذهب شخص خداوند است که یکی از وجه های خداوند که درحقیقت روایت کننده نقلی از ارتباط خداوند با جهان وانسان که بخشی از این جهان است کاتولیک کلاسیک فرض میکند که خداوند در درون ومیان این جهان وجود دارد ودر درون ومیان مخلوقات خوداش را اشکار میسازد وتمام حوادث وسیر موجودات وعینیات ومردم به نحوی شبیه خدواند هستند؟!- پروتستان کلاسیک به نحویدیگر خداوند را فرض میکند که خداوند حقیقتا از این جهان غایب است؟! واو به ندرت خود را( به صورت جلوه) اشکار میکند بخصوصدر حضرت مسیح علیه السلام وزمانی که ایشان را بر صلیب بودن جهان با تما حوادث وواقعه هایش ومردمان اش حقیقتابا خداوند اختلاف ماهوی دارد- مطابق نظریه اقای رانار الدبو": که تعلیمات خود را درسوئد انجام میدهد- میفرماید- اقای گریلی بخوبی اختلاف مابین تصورات کاتولیک وپروتستان را بیان کرده استکه ایشان فرضیات پروتستان ها را موردعنایت وتوجه قرار داده است = تصورات پروتستان یک دیالکتیک است که بشررا بیشتر عبد وزائر الی الله جل جلاله الشریف میکند که خداوند در یک اختلاف وتضاد عمیق به همه عناصر وذرات هستی دارا است وهم چنین با هستی انسان هم این تضاد واختلاف وجود دارد ولی تصورا کاتولیک یک تصور قیاسی است که میتوان خداوند را در مخلوقات یافت؟! که مخلوقات هئیت وچهره مبدل شده خداوند هستند؟! مطابق با تصورات کاتولیک خدواند درهمه جا درخفا است ومطابق با تصورات پروتستان همانطور که اقای کارل بارث": فرمودند با این نمونه فرمودندکه خداوند درموجودات مخفی است بودن جلوه گری؟! ولی خود را درحضرت مسیح علیه السلام اشکار میکند- بنا براین مطابق نظریه اقای گریلی-پروتسانهاهیچگاه زمین برای انها خانه نخواهد بود انها همیشه درراه برای رسیدن به خداوند هستند وبرای گاتولیکها زمین هم مسکن اول میباشد وانها ازندگانی لذت میبرنند- برای انکه خداوند درهمهجا حضور دارد بخصوص زمانیکه انتظار انرا ندارندوعجلهای برای رفتن ندارند—نویسنده کاتولیک امریکائی خانم فلانری اوکن نر:" که این عقیده در اثر خوداش بنام" رمان نویس وباورهایش:" بهبحث گذاشته است ایشان مینویسد= جناب قدیس اگوستین مینویسد که موجودات این عالم از طریق دومرحله به این دنیا ریخته شدهاند اول به صورت هوشمندانه در ذهنیت مخلیه فرشتگان ترسیم شدن وسپس از جانب انان به صورت فیزیکی ومادی بهجهان مخلوقات مادی وارد این جهان شدند- برای شخص که این عقیده وایده رادارااست –برای کسامیکه درجهان غرب زندگانی میکنند از چند قرن قبل تا مروز قدمت دارد این حس فیزیکی مادی این جهانی بسیار برای انسان زیباست زیراناشی از الهی- ملکوتی است—هدف یک هنرمند ان است که به بالاترین درجه ممکن  عدالت نائل شود که بتواند هستی را باان دید تماشگر باشد. وانرا حس کند هنرمند قصد نفود در اینجهان واقعی را بخاطر ان انجام میدهد که درک عمیق از منبع واقعی انرا بدست اورد –وتصوری ازحقیقت مخض مطلق را بدست اورد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه گذر- عقلانیبه کتاب اسناد لانه جاسوسی امریکا = کتاب دهم- مینویسد-=: یکی از روشنفکران برجسته مذهبی ؟! که کارمند ثغارت در 6 فوریه نظرش را پرسید چنین اظهار نظرکرد که بیانیه امام الخمینیعلیه السلام منبی برای اینکه ":دولت بازرگان شرعی است": ومخالفت با ان معصیت میباشد عمدنا یک تاکتیک-سیاسی- روانشناسی می باشد؟! تاکتیک روانشناسی- سیاسی است یا امام علیه السلام دارد خط میدهدچگونه امام میبایست خط بدهد – ادامه میدهد این بیانیه برای انیکه:" به شدت سربازان منفرد وغیر فرماندهان .حتی افسران را تحریک نماید به خوبی محاسبه شده است مفهوم دقیق ان این استکه بین افسران یک جنگ درگیر شود وامام میدانستند که برنده این جنگ هستند گرچه این اتفاق افتاد امام علیه اللسلام جنگی را طلب نمیکرد مداوم میفرمودند ارتشیان بردارن ما هستند که میخواهیم انها عزت واقائی پیداکنند ونوکر نباشند وفقط گارد بود که سفارت خانه امریکا دستور میگرفت ومیخواست این انقلاب را خونین کند والحمدالله نتوانست حال بگردیم به اخر صفحه ببینیم جناب اقای سولیوان از فرمایشات این جناب مختصص که نه غرب شنا خته ونه اسلام را چه برداشت میکند- نظریه- به نظر ما این مطلب به اینمعنی نیست که حکومت اسلامی جدید  در این جهان از تعقیب وتبیه فرماندهان نظامی ومسئولین غیر نظامی که با انها مخالفت کردهاند خودداری خواهد کرد ماتصور میکنیم این کاریکی از از مقاصد انها بوده وهمچنان خواهد بود- اقای سولیوان فرض کنیم نظر امام چنین بوده است اشکال ان درکجا است شما بعدازپیروزی بر اقای هیتلر چکونه عمل کردید فرانسه چگونه عمل کرد چرا ذشما به ویتنام حمله کردید چرا به کره حمله کردید – چرا به ایران حمله کردید- هنوز دو هفته در دانشکا لندن نبودم دختر خانمی از یک طریق بچه از من وفقط گرفت پیش من امد با عضب تمام فرمودند چرا در کشور شما به بچه های نالغ تجاوز جنسی میشود وشما راضی هستید وهمین طور مذهب گفتم شما از کجا فهمیدیداین مطب ما زخود دانشجویان ایرانی وافراد ایرانی گفتم ریس مملکت ایران کیست گفت شاه گفتم چرا شما یقه شاه وکابینه ایشان را نمیگرید گفت بیچاره چه کار کند زمانی ملت ومذهب نمیخواهد گفتم این را شما از کجا فهمیدید ایشان گفت ازدانشجویان ایرانی گفتم غلط به نظر مبارک رساندند مندر شیراز شاهد بود بعد ژلیس امد گفت وگفت مگر شما وحشی هستید به ما میگفتید ما تصمیم میگرفتیم ودفعه اخر باشد وانها را رها کرد بعد من متوجه شدم بدون انکه در سانهای مطرح شود سراسر انگلستان بلکه اروپا وجهان حتی درده کوری درمنتی الیه هند مطلع شدند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمان الرحیم- به بهانه مطالعه کتابهای اسناد جاسوسی سفارت امریکا- درسازمان های اطلاعاتی ونظامی- یکسری پیامها ارسال میشود که در ارتش به ما اسم اش را نگفتند گویا یک اسم اختصاری امریکائی داشت ولی ما به اسم پیام هایرا ": منقل:" نام گذاشتیم- این پیام هارا میتوان":پیام های انحرافی نامید": ساختن انها مهارت زیادی میخواهد گویا در زبان انگلیسی بجای ":آؤ :" از ": یو": استفاده میشود هم در طرز نگارش وهم در بکار بردن حروف نحوی وشگردهای خاصی داردعلت اصلی بکار بردنان فریب دشمن است اول احتمال میدهند ممکن است کشور هدف  بخواهد رمز ها را بگشاید واین عمل باعث گمراه شدن میشود ویا بسیار دیر  کشف بدست میاورد وتازه اگرر مز را کشف کرد باور نمیکند جناب سروان مقداری توضیحات ساده داد واز چند نفرخواست  نمونه ای بسازنند انها هم ساده میساختند یک افسر وظیفه اصفهانی داشتیم از ایشان خواستیم برای ما بسازد ایشان نوشتند ":از سراشپز حبه انگوری به انگورمنگوری لطفا برای دعا خوانان پیجامعه برای هر فرد یک دست وتعدادی زاپاس بفرستید ما کنار دریاچه هستیم دریاچه ارام است وهوای مطبوعی وجود دارد عقاب ها چیک چیک میکنند تعداد را نمیدانیم وموش کناردست ما هستند ولی ازاری ندارند گرگان فقط ذهنیتی ازانها داریم تعداد نمیدانیم قراراست رد پا بگیریم ومار بوا ازکنار ما رد میشود یقین داریم کار به ما ندارد درختان خار دار فراوان است وذغالش بد نیست ولی اگر ذغال خوب کنار دستان است لطفا بیاورید واتشیگاه یعنی منقل برای هر نفر یک عدد ویکی هم زاپاس بیاورید با کمک شما میتوانیم امار بگیریم گرچه ما شنهای اطرافرا شمارش کردهایم وقصد داریم برای انکه عبادت ما خالصانه باشد هرچه ذی روح است بکشیم ولو گوزن باشند چناچه خرچنگ شمال کاغد خورده باشند به میزان ذخیره برای دوماه ذغال بیاورید- متشکرم


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-به بهانه مقاله اقای فیرید من": بنمام ":فرهنگ روسی جدی گرفته نمیشود:" بخش چهارم-مضافااگر شما مصاحبه ": بی .بی.سی.": بادقت بخوانید شما بخوبی میتوانید متوجه شوید اقای لایو بی مف شخصا استعفای خودراباور ندارد:" :"از زمانیکهکم شخصی که استعفا خوددراتسلیم کردهام ظاهرادیگران هستند که تصمیمرا میگیرنند:" بیان کردندکه باابهام در باره فرهنگ بورکراتیک روسیه که هدایت واداره تاتئر تاگانکا را بعهده دارندبیان کردندکه حداقل تا استعفای بعدی مختصرا این روش ادامه خواهد داشت – به یقین امروزه اشکار ومبرهن شده است که اقای لایو. یمف به هیچ جا نخواهند رفت- وبرای بایگانی کردن اقای لایوبی مف استعفای خودرا تقدیم کردهاست- بخش از ان نورافشانی خواهد کرد که ایشان وبسیار دیگری هم که احساس وضعیت غمانگیزی که از تائتر های روسیه امروزه دارا هستند- که وضعیت اقتصادی برای بقای فهرست طولانی مجموعه صدها کمپانی های بزرگ که در سر تاسر این کشور است درحال بحرانی شدن است. اقای لایوبی مف شکوه داشت که ایشان 300 نامه هروزه باری گدائی کردن ازکمیته فرهنگ روسیه برای خرید میخ که برای تعمیر لازم دارم امضا میکنم؟ ولی مسائا به مراتب اشکارا به مراتب بزرگترازان است اختصرا مشکل اساس .جوددا رد اما تا امروز نتوانستم به مشکلات بسیار جدی فائق بیایم –ما مصاحبه را بای جلسه دیگر رها کردیم- سرزنش برای اقای کیرکورو که تمام لعاتی که بلد بودم بکاربردم وایشانکه تمام انها راکه شمرد سپس همگی را خراب کرد وهمیجن روزمرا


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله بوسنی ریو ویو- بخش سوم بافاتح تاقطب شمال- ما شماراسرزنش خواهیم کرد به خاطر این مسافرت- اگر فقط این سفر تنهامخصوص شما باشد - فاتح را بنگیرید احتمال پیروزی- چون تیکه های سفید دریک ریش تمام سفید زمانیکه احزاب میخواهد شمارا ارام ارام اسیاب کنند- فاتح را ندا بزنید- زمانیکه فضا مانع پیشرفت شما است- فاتح را صدا بزنید- فاتح ما شمارا در درختان بهشتی جستجو میکنیم- چناچه این درختان همچنان باشند- فضای اینجا جنگ شیر ماهی وخرس قطبی است-  فضا فضای دلتنگی است که قلب مارا نازک جون حباب کردهاست- خم شدنهای ما شایسته هیچکدام ازما نیست- سر ها مادر اسمان گم شد ولی ابری را پاره نکرد وما در طوفان مچاله شدیم- زمانی کما درحال ذوب شدن هستیم فاتح را ندا بزنید- وفتیکه جنک سد پیشرفت ما است- فاتح را صدا بزنید- مادر این فصل درحالی عبور میکنیم که جاده پربرف گربه رواست فضای را 15 کلیومتر را مشاهده کردیم ولی هنوز فاتح را ندیدهایم- رو به پایانی ذخیر0ه ها کوتاه بودن تعقلات ما م منتظرتو هستیم چون دیدم عبور یک شهاب دراسمان شب- ما محتاج مملوشدن دوباره ذخیرهها هستیم-فاتح دم ما مانند دم مسیحییائی تونیست- از دو مسیحییائی فاتح تنفس کنید فاتح به ما گرما ببخش- اگر ان درختان باشند ماز انها بالا خواهیم رفت- اگر ان درختان باشند- تو به ماخوش خواهید گفت که تو درانجا در گوی گلهای سفید هستی


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99