سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اله الرحمن الرحیم- یک تحقیق شود که ایدولو|ژی .کارخانم مرحوم ازمون معشوقه اقای عیلرضا پهلوی چگونه بوده است درعکس علیرضا حال مناسبی ندارد گرفته به نظر میرسد-


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- -به بهانه کنکوری های عزیز-بخش ششم-سه عامل انگیزه- احساس مسئولیت-اصرار واستقامت بسیارمهم است یادگیری به معنای شناسائی وتعیر مثبت در انسان است که ازراه مطالعه بدست میاید .مطالعه یا خوب است ویا بد است و زمانی که شما عادت به مطالعه پیدا کردید   اغاز یادگیری شما ست مطالعه بد بهره کم به همراه داردباید سعی کنید میزان بازده یادگیری خود را افضاهاش بدهید یک عادت بد را تبدیل به یک عادتخوب کنید ارام ارام-یادگیری تنها این نیست که میزان قدرت یادگیریشمار ازید میکند بلکه چشم انداز ونظریهشما را دریک چالش علمی تغیر میدهد- شرایط محیطی از قبیل صدا- درجه حرارت- میزان نور وچیدمان اشیا میتواندر یادگیری شما تاثیر گذار باشد واین عوامل دریادگیریافراد بصورت خاص است بعضی ها در ضمن یادگیری از موطیک با صدای بلند را انتخاب میکنند بعضی ها موزیک ملایم با صدای کم وبعضی ها درارامش کامل باید باشند- بعضی پیچ سیستم حرارتی تا اخر باز میکنند وبعضی ها هم ترجیح میدند که درهوای خنک باشند بعضی ها به نور کم را ترجیح میدهند بعضی ها باید تمام لامپ ها روشن باشد- بعضی ها پشت میز وبعضی ها سر بالا روی تخت وگاهی هم پیچ بزنند به این عوامل که عوامل محیطی نام میکذاریم فرد بیاد دقت تمام کنند وخوداش باید ترجه بکند وبتواند از محیط بهتربن وسیله پیشرفت را انتخاب کند عوامل زیستی انسان اقای روگراسپری که در سال1960 جایزه نوبل برده است بکاربردن هر دودست به علت اینکه مغز وظایف وعملکرد اش رابین دو نیم کره تقسیم کردهاست بیاد با هردو دست کار کرد بعنوان مثال گاهی اشاره بادست راست کنید وگاهی بادست چپ اشاره کنید وگاهی خط کش را ازدست راست به چپ بدهید وگاهی برعکس کنید ویادگرفتن نوشتن بادست چپ را کم کم شروع کنید واین اثبات شده است وهمینطور باپای راست وچب کار کردن هم بسیار موثر است بخصوص در دومسئله یکی در ازدیاد هوش ودیکری در کاربرد منطق درانگلستان دانشجویان را تشویق میکردند در ازمایشهای دلخواه در ازدیاد هوش شرکت کنند وغالباهم شرکت میکنند یک دانشجوی ایرانی که تا اخر فته بود ایشان خوردن ذرت رانتخاب کرده بود وکه از ایران برای اومیفرستادند وبعد ذرت انگلیسی راشروع کرد وازمایش نشان مقدار ناچیزی موثر است ازمایش ها نشان داده بود بالاترین عامل موزیک است بخصوص موزیک سمفونیک بخصوص موزیک بتهون است   بالاترین میزان رشد هوش پنج برابر بیشتر نمیشود ودلائل انراهم نگفتند که عدد5 از کجا بدست امده است احتمالا رابطه بامیزان برق عصبی دارد به طور متوسط طبق شرایط خاص 2.5 برابر ازدیاد میکند وتعدادبسیار کمی 3.5 برابر شدهاند ویک نفر که نارسائی مغزی هم داشته است تا 4.5 برابر ازدیاد پیدا کردهاست که ا لبته ایشان نت نویسی وساختن موزیک را یاد گرفتهبوده است واصلاحاتی روی سمفونیک بتهون هم انجام دادهاست- دوم هرچه شما را میخکوب کند وبه توجه کنید میتواند درهوش شما موثر واقع شود یکی از راهای دیگر ان است که یک عکس از از تعداد قفل ها ی مختلف که کاملا درحین انکه به خوبی مشخص هستند بدون انکه فضائی خالی داشته باشند بگیرید وانها را فقط تماشا کنید و- ودیگری دومتر وخوردهای را با یک میلمتر بخواهید اندازه گیری کنید-  ویا انکه با کوچکترین شاخک یک مورچه اندازه یم یک سلول ومیزان سرعت ورود وخروج مواد را به داخل ان ویا خارج شدن از انرا اندازه بگیرید -اطاقتان را با عکس ها وپوسترهائیکه ارامش بخش هستند که بیشتر با اب ارتباط دارند وعکس هائیکه به خصوص شما از مناظری گرفته اید که بسیار خوش ایند بوده است به دیوار بجسبانید هرنوع صدا ویا چیدمان قر وقاطی وشلوغ داشته باشدتاثیر منفی میگذارد لذا باید تلویزون خاموش باشد ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم-نقدی بر سفر خانم کلینتون به اطراف خلیج فارس- ایشان طبق طرح جدیدتبلغاتی امریکا که مبتکر انان باند مکین دجال اینده امریکا است را اجرا کرد نبرد بین دمکراتها وجمهوریخواه به نظرمیرسد اریوزونا پیش قراول خوداش رانشان داد خانم سارا پلین که طراح سیاست جدید امریکا است دریک طرح جدید- حمله- دفاعی به ظاهرمنطقی که شاید دمکرات باشند انرا سه تهدید جدی برای امریکا قلمداد کردند که باعوام پسندی درحال جمع اوری یک لشکر شکست خورده است که انر ازنوع باطرح جدید سازمان دهد روزنامه جدیدی که درنوع خوداش درغرب نمونه است بنام :" بیست:" که بایدانرا": اسب چاپار خبر": نامید ( حیوان زبان بسته) که سعی میکند که برش های به خبرهای گزنیش شده که تنها اهداف ایشان را دربر بگیرد از سرا سر جهان اوری کرده است یک شمول وسیع به رخ بکشد که احساسات امریکائی ها جهت واطلاع دهد که یک بصیرت احمقانه روبه افول خواهد بود اول بسیار سهل الهضم است در ثانی در قلمرور کلی خودی و ضد خودی را مشخص میکند وخودی هارا غول میکند وضد خودی هاار خورد میکند ودرست مانند گربه مرتضی علی هرطور اخبار از کاخ سفید وامریکا منتشر شود این گربه چهار دست .پا درست پائین بیاد وضربه حیثتی که نحورد که هیچ بلکه هم دفاع خوب داشته باشد وهم خوب مانور وحمله کند وچقدر حقایق لوث میشود مهم نیست بلکه بعد روانی مردم امریکا که بشدت ضربه خورده است ترمیم شود وحالت تهاجمی بگیرد واحساس ابر قدرتی کند به اظطلاح به ظاهر کلاه قلندر کج بگذارد وسکندری کند وامروزه جزوه پرفروش ترین روزنامه های امریکا است ولی هیجکس انرا جزو نخبگان قرار نداده است درست مانند فیلمهای جدید هالیودی است است مجله نیوزویک که به سمت جهموری خواهان چرخید عنوان نیوزویک را به یک ملیون دلار فروخت و جز باند خانم پلین شد که روزنامه جدیدی که تمام عیار درخدمت این لشکر جدید باشد تاسیس کرد به سردبیری خانم پلین قبلا این خانم که جرو نبوغ !؟خبرنگاری سیاسی امریکا شده است وچند جایزه برده است هم سردبیر سیاسی نیوزویک سابق بود  ویک عربی را بنام فرید ذکریا رات سردبیر مجله نیوزیک کرد که به منشی سیاسی خانم پلین باشد وسران کشورهای باغیرت وبرادر دوست اعراب طرفدار امریکا را جمع کند وسیاست خانم پلین را برای خاورمیانه تشریح کند که سیاست واحدی در خاورمیانه ایجاد شوند ومطابق هنرمندی گارگردانی ایشان نقش خودشان را بازی کنند که تضاد باخودشان وبا امریکا نداشته باشند ویک ید واحده درمقابل ایران وفاصله انداختن با اعراب طرفدارایران باشند وصدام رادرجنگ ازهمه لحاظ پشتیبانی کنند وتا حدودی موفق بودولی با پایان جنگ واعدام صدام وبالا مدن نیروی رادیکال اعراب درمنطقه وضرباتی که امریکا درلبنان خورد ایشان به اخل امریکا عقب نشینی کردهاست تا قوای خوداش رابرای یک تهاجم جدید سازمان دهی کند نیوزیک قدیم بئنبال یک روزنامه جدیدبود وخانم پلین پیشنهاد :" بیست دوم راداد ولی نیوزویکی هاقبول نکردند ومجله جدیدی بنام :" نیوزیک و بیست را بوجود اوردند که بیست را تقویت کنند خاورمیانه که جبهه اصلی است مداوم درحال فاصله گرفتن از امریکا است وبه مرحله چالش سنگین با امریکا درحال ورود است ودر این چالش هم موفق است واسرائیل را ازان قدرت تبلیغاتی جهنمی خوداش را پائین کشیده است وابتکار عمل را در دست دارد واین سئوال را درنسل فرهیخته جوانان اعراب بوجود اوردهاست که وضع امریکا بقدری در سیاست اسفناک است که حتی نمیتواند همان طور که برای ایرانیان فیلم تبلیغاتی- سیاسی میساخت برای اعراب بسازدخانم کلینتون که فهمیده است که دیگر امریکا نمیتواند تهدید وترس ایجاد کند صلح طلب شده است وایران است که دارد اتش چالش درمنطقه را در دست دارد واتش فتنه را شعله ور میکند وتاکتیکاش براین اساس است که از فرصت بازی را که بدست اورده است اب را گل الود کند وماهی بگیرد وساخت بمب اتمی را پنهانی عمل کند تا ترس شدید برای اعراب واسرائیل ایجاد کند واز اعراب دارد استفاده ابزاری بخصوص درمسائل اقتصادی میکند ودرضمن رابطه اعراب- اسرائیل را درحال شکستن سد مستحکم ان است!؟ ودرحال جذب جوانان افراطی است ساواک در زمان رژیم سابق هر وقت که متوجه میشد بچه زرنگی کردند وجزواتی ازدرس های روانشناسی عقدههای حقارت و اظطرابها را ترجمه میکردند وبه در اطاق میزدند به رفیق هم کلاسی اش در دربیرستان البرز که جوانی به ظاهر انقلابی بود ومداوم به چه ها رابه ورزش تشویق میکرد واز کمبود وسایل ورزشی رادیکالی بحص میکرد وبچه هم میدانستند که در دیبرستان البرز هم سیاست بازی میکرده است ولی درواقع فردی چاپلوس است با این فرد درگیر مسائل سیاسی میکرد وسرانجام به دعوای جانانه تبدیل میشد وسپس اولیا انها میخواست که مسائل سیاسی برای اینها بهانه است اینها زن میخواهند وقول میگرفت که هرچه زودتر باریانها زن بگیرنند- روزیان فرد پیش من امد وگفت درست من ادم چاپلوسی هستم ولی این راهم خوب میشناسم پست خواه است نظرشما چیست من گفتم هرکس پست خواه است بهتر برود در رستوران امپریال کاخ سفید ظرف شورئی کند==ادامه میداد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بهانه برای درک گفتار وکردار اصحاب- گفتار وکردار اصحاب بنا بر فرض ساختمان انها از یک منطق وفلسفه وعلوم عقلانی درست سرچشمه میگیرد ویا برعکس از یک منطق وفلسفه وعلوم عقلانی غلط سرچشمه میگیرد- قران مجیدیک نام ان فرقان است یعنی بین منطق صحیح ومنطق غلط علم صحیح وعلم غلط فرق گذاشته است چناچه با بیانات وکردار اصحاب درتضاد محرز قرار بگیرد معیار بیانات شریف قران مجید است اما سئوال اساسی این است که ایا معیارهای قران نسبی است ویا مطلق است برای نسبی شاختن ان نمیتوان فلسفه تراشی کرد دو موضوع در شناخت قران نقش اساسی دارد   چناچه دقیق شناخته نشودخلط مبحث میشود که مشکلات عمدهای را بوجود میاورد همچنان که بوجود اورده است   دقیقا در ادبیات بشری هم حاکم است یک دفعه ما سئوالی را از قران میپرسیم ایا از اولواالامر اطاعت باید کرد در همه موارد قران میفرماید بله این چنین است این به اینمعنی نیست هرکس شب خواب دید که اگر سودان تجزیه نشود هستی به تکامل نمیرسد وخود را  اولواالامر دانست ما باید ازان فرد اطاعت کنیم این ایه درمقابل سئوال مانند ان است که هرکس مریض شد نزد دکتر برود ولی نمیگوید دکتر کیست وهرکس هم نمیتواند ادعا کند که دکتر است- اگر افراد بگویند درشناخت واولوا الامر شناخت نسبی انسان کافی است یک منطق غلط است چرا برای انکه هیچ منطق ومعیار دقیقی موجود نیست وهمیشه تعدادمنطق ومعیار چند گانه خواهد بود که نمیشود یکی را فقط معیار گفت همجنان که در منطق وفلسفه ادبیات ومتد شناخت یکداستان ادبی معیارهای گوناگون موجود است واصحاب چه در نظر وچه درعمل درمسائل گوناگون رای دادند وعمل کردند- ورای انها بستگی عمیق به تجربیات ومیزان شناخت انان از علوم وحی بوده است وهرکدام نردبانی برای رسیده به شعور علمی وعملی تهیه کردند تا افراد به پیش برانند ودراین وادیه اول میبایست قران را تجزیه وتحلیل کنند وسپس سنت راتا به استنباط برسند وهرکدام راهی را درپیش گرفتند تامشخصات رهبر را پیدا کنند وبعضی تنها به قدرت رسیدن راکافی دانستند ولی دلائلی که قران وسنت دراین باره اورده است را به هیچ گرفتند سئوال اول این است که ایا ازرهبر بیاد درتمام موارد اطاعت کرد جواب بلی است وبلافاصله سئوال دوم راباید پرسید که تفسیر خصوصیات این رهبر چیست پاسخ این سئوال بسیار پیچیده است قران وهرگتابی دیگر نمیتواند تمام خصلتهای یم رهبر بیان کند همچنان که در مسائل دیگر قرانهم بدین وضع عمل کرده است چند خلصت نماز راقران گفته است/ بسیار محدود امروزه در مسئله خصلت رهبر بحث بسیار داغ ومتنوع موجوداست وقران کلیاتی محدود را بیان کرده است و تعدادیاز خصوصیتهای خاص رابیان کرده است نه تمام انرا که افراد درتجبیات خود به بعضی ازانها به نسبت میرسند وگاهی انسان ضعف هارا تشخیص میدهد ولی بدنبال علت های ان نیست و خصلتهای مثبتاش را نمیتواند بخوبی تشخیص دهد ویا راه رسیدن به انرا بیان کند بسیار احمقانه است اگر بگئیم بعضی خلصتها کافی است ویابعضی خلصت ها بهتر باشد وبعضی دیگر ناقص باشد کافی است ویا مه بخوبی ندانیم کدام خصلت فرد کافی است وخوب است وکدام کافی نیست وخوب نیست ویا معیارهای تشخیص احتیاج به منطق وفلسفه وعلوم عقلانی وتجربی ندارد ویا ملاک فردی است ویا اکثریت ملاک است- قصد نیک داشتن اروزهای خیر داشتن ممکن است دلائل غلط بوجود اورد زیرا قدرت نشخیص افراد منابع ناکافی را منایه غلط نداستن عامل یاس شدید خواهد بود ودر گفتن انکه درنسبیت خطا نهفته است همچنین یاس اوراست- مسلمانان در ایات متشابه به چه رنجها وخسارت وضرر های زیادی که رسیدند وهمدیگر رامسخره کردند وهجو کردن ودرمسدله رهبری این امر بشدت بسیار عظیمتری رخ داد ایا همه به نتایج درست رسیده بودند مسلما خیر- قران که یکمیراث شخصی نیست وفردی نمیتواند ادعا کند که او انرا تهیه کرده است انچه افراد میتوانند بیان کنند تنها درجواب سئوال کردن است نه تفسیر کردن اگر بر سر تمام مفسران رهبری دست نواز ش بکشیم سرانجام انهارا به به دره هولناک دور شدن از عبودیت الهی کشاندهایم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه کنکوری های عزیز-بخش پنجم- دراین بخش از قسمت بسیار مهم که کمتر به ان توجه میکنیم وبسیار بخش متنوعی هم است صحبت به میان میاید وان بخش باز خورد است ویا اصطلاح خارجی ان:" فید بک:" است به زبان ساده باز خورد یعنی ایا مطالبی که یاد گرفتهایم دریت یاد گرفتهایم ویاا نکه دارای اشکالاتی هست واین امر نیازمند مراقبت وتفحص وجستجو ومقایسه است وبه اصطلاح یادگیری ما موفقیت داشتهایم ویا خیر- زمانی ما میتوانیم که بگوئیم موفقیت داریم که چند خصلت راباید داشته باشیم – اول مسئله حافظه است .که این حافظه باید استمرار داشته باشد- این حافظه را مانند زیر پیراهن تصور کنید ودقیقا مانند کپی رایت است بعضی اگر درست مانند انکه حفظ کرده اند مطلب را به انها گفته شود تشخیص میدهند ولی باتعیراتی در کلمات نمیتوانند تشخیص بدهند واین امر دلالت براندارد که درست مطلب را نفهمیدند ویا معنی کلمات را نیمدانند وبیاد کیفیت یادگیری خودرا بالا ببرنند وان مانند لباسی است که روی زیر پیراهن پوشیده میشوند بعضی ها نمیتوانند بعضی جملات غلط را تشخیص بدهند وباز انان بخوبی یادنگرفتهاند وبعضی ها نمی توانند جملات را ویراستاری کنند کلمات درست را تشخیص بدهند ونادرستها وکمبودهارا بر طرف کنند واین لباس دیگری باید بپوشند وبعضی ها نمیتوانند به انواع مختلف انرا بیان کنند وبعضث ها اصلا تشخیص نمیدهند که جمله انان ویا تست انان غلط است وشوکه میشوند واینان به مهارت لازم نرسیده اند بخصوص در عصر حاضر که میبایست امتحان از نوع تست را بدهند که درجهان معمول شده است یادگیری دقیقا برای روز امتحان است وامتحان است که میزان یاد گیری شمارا معین میکند- ما در یادگیری چهار حالت داریم- اول یقین داریم که درست فهمیدهیم ودرست پاسخ داریم- دوم ما تصور واحساس زیادی داریم که درست فهمیدهایم ولی امکان ضعیف داریم که غلط باشد وسوم ما تصور میکنیم که اشتباه کردهایم که وجه غالب است وامکان ضعیف داریم که درست باشد وچهارم یقین داریم که اشتباه کردهایم ولی انجاکه شک مساوی است اصلا یادگیری رخ نداده است وچهار دفتر درست  به اسامی چهار گزینه تهیه میکنیم ومطالبی یادگرفتهایم به این چهار بخش تقسیم میکنیم ودر دفتر مزبور مینویسیم چناچه انطور که ماتصور میکردهایم کار از اب دراید فورمول های ما در یادگیری درست است بیاد دقت کنیم مطالب ساده نباشد وانمشخصات که ذکر شده همه لحاظ شود و100 نمونه درحدود اکثریت قریب به اتفاق درست از ابدراید نکته حائز اهمیت این است که مطلبی که ما باان ازمایش خود را مقایسه میکنیم صد درصد باید درست باشد افراد در بعضی دروس ویا کارها استعداد خوبی دارنند ودربعضی دروس وکارها ممکن است استعداد متوسط داشته باشند اول از مسی خوب مطلب را نمیداند سئوال نکیند وخودتان تا زمانی که مطلب را بخوبی یاد نگرفتهاید به کسی یادندهید وشما ممکن است درچها ربخش اشکال داشته باشید مثلا شمادر خواستن خواستهاید که4000 لغت را دریک جلسه یادبگیرید ویا سئوالات کلیدی را درموردهاینداشتید وحالا به ان برخورد کردهاید ویا تمرین کافی نکردهاید ویا مطالب راخوش خط وجامع ننوشتهاید وسرسری یاد گرفتهاید ویا بی انگیزه برای یادگیر ی بودهاید- بیاد از درک ضعیف وفقیر وزود هنگام خود را جدا کنید ویا ازخود سئوالات گوناگون در باره مطلب نکردهاید وبعض ها حتی جدول متقاطع کمی پیچیده درست میکنند همیشه خود ودوستان را برای کار سخت تر تشویق کنید تا زمانیک خوب مطلب را یاد نگرفتهاید وارد مرحله باز خورد نشوید وبا کسی بحث نکیند چناچه در درک مطلب ضعف دارید از اساتیداستفاده کنید خوب گوش کردن بخش مهمی از یادگیری است بعضی ها چه مطلب ساده باشد وچه سخت باشد هیچونه تعیراتی را برای یادگیری بکار نمیبرنند که این کار مضری است- بعضی ها به نقاط ضعف خود توجه ای نمکینند وبسییار به خودشان بها میدهند درحالیکه زحمت لازم را نکشیدهاند- گاهی هم با افراد موفق کار کنید تا طرز خوب یاد گرفتن را یاد بگیرید- بعضی ها مطالب ساده را دریک بخش خوب یاد میگیرند  مطالب متوسط را متوسط یاد میگیرنند ومطالب سخت را کم یاد میگرنند ودریک تست به ا شتباه میرونند وبعضی مطالب بایم سرعت یکسان وانهم تا حدودی سریع بیاد نمیاورند وانهاهم با مشکل روبرو میشوند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی بر کتاب دهم اسناد لانه جاسوسی امریکا نظریات شخصی است در مراحله اولیه تمام حملات به امریکائی محققا کار خود امریکائی ویا عامل انها ساواک بوده است- عدم پروازها هواپیما های امریکائی باز سیاست خودشان بوده است ربطی به مدیریت پروازی نداشته است محققا یک نوع تبلغیات خورد کنند بر علیه ایران برای جهان بوده است- تمام هواپیماهائیکه کهاز عرب با مسافر پر میامده است یا جاسوسان خبره هستند ویامحققین خبره هستند که باز نتایج تحقیقات انها به سازمانهای خاص هم میرسیده است از یک منبع صحبت میکند ومینویسدکه پدر ایشان که عقب افتاده است ومتولی معبد قم است یعنی ایشان بسیار رادیکال بودهاند از طرفی حق هم بایاشن است بایدطوری عمروبن عاصی عمل میکرد که همه فکر میکردند به نفع امریکاست درحالیکه امریکارا به لجن میکشد- اشاره دارد علما مایل بودند که یک گروه شورائی به رهبری شاه ایجادشود که اعضای انرا علما تعین کنند وشاه هم درایران بماند- این تاکتیک به اینعلت بوده است که خونی از دماغ کسی نریزد وانقلاب در سطح ریفورم اجراشود این کمال النعطاف پذیری وتساهل وتسامح امام رحمت الله علیه است حتی امام رهبر مذهبی رسمی رااقای ایتالله شریعمداری انتخاب کردند امریکا به جای انکه از این روش استقبال کند هوا بر داشت برایانکه امتیازی به علما ندهد شایع کرد رفتن شاه باعث کودتای دست راستی خشن ویا دست چپی خشن میشود درحالیمه دست چپی خشنی وجود نداشت شاه هم ناز میکرد که میخواهد برود که همچنانبر قدرت سابق به نحو جدید باقی باشد واین درست نقشه امریکا بود ولی با کشتارهای متعدد که کرد ورق بر گشت امام نه شاه را پذیرفت ونه بختیار درانزمان سفارت امریکا مداوم به افراد فشار میاورد که امام الخمینی رحمت الله انعطاف به خرج دهد ومیانروشود برای ترساند مردم ایران وامام رحمت الله علیه امریکا مداوم به سیا دستور میدهد امریکائی ها به مردم ایران گلوله بزنند وتصور میکرد که این مردم جا میزنند ونمیدانست بقول امام علیه اسلام مردم عوض شدند اولین عامل جنگ ویتنام بود که مردم ایرانبشاز ویتنام در طول تاریخ جنگیدند ویتنامی ها مداوم میگفتند یانکی مثل انکه دماغ ات خونین شد بعد چشمت ورم کرد بچه ها انگلستان میگفنمد ما جرئت نداریم بگوئیم اقا بالای چشم شما ابرو است ونبرد مصر ونبرد افغان با روسها وفلسطین با اسرائیل اقای ونس معاون کارتر به سفارت مینویسد که طبق دو شماره رمز که کاملا مشخص است از سفارت نرفته است وسیا مستقل زده است تحریکاتی با گلوله شده است نتایج خوبی نداشته است تکرار نشود بچه ها درموقع راهپیمائی میخواستند اعلامیه بدهند که مردم مستحکم تر شوند-0 چیزی به عقل ما نمیرسید در راهپیمائی گروه که صحبت میکردند ویااشخصیت برجسته اداری سازمانهای مانند نفت .گاز وغیره من را میشناختند اسرارهای بسیارمخوف بیان میکردند وبفول بچه ها کرم به ریشه رسیده است  یک طرح که سفارت امریکاهم قبول کردهاست که همان شورای کذائی است وچند ماده دارد ازجمله حکم اعدام به کسی ندهند علما گفته بودن باید همه پرسی شود ومسلم بود که مردم چون طرح علما قبول کردن رای خواهند داد وتغیری در اقلام بوجود نخواهد امد ولی اینحسن رادارد که جنبه دیکتاتوری نخواهد داشت امریکا مه بغلط در نیا خودش را دمکرات جا زده است کفته است این همه پرسی متناقض ومتضاد طرح اصلی است وافراد را بایدخرید اثن امریکا تنها توسط گنگ به اینجا رسیده است 200 سال سابقه دارند این نیوز ویک اول خ.وب خوداش صاحب رسالت کرد امریکا هنوز نمیفهمد که سرمایه دار چه رسالت سنگینی دارد فکر میکند بایدچپاول کند وهمه را خفه کند عمال خفه کردنهم گنگ است این نیوز ویک شد عامل سیا و پنتاگون ونیوزیک عربی هم راه ا فتاد تمام بر اساس گنگ بازی میخواست طرفداران خوداش در قدرت نگه دارد وروسها گول زد روسها همه جبهه خارجی را بختند وهم جبهه داخلی وتمکام اقلیت ونژادهای غیرروسی برعلیه نژاد روسی شدند نیوزویگ گنگ بازی به این ها یاد داد درحالیکه یک سیاستمدار واقعی بدنبال حل واقعی خواهد رفت ودراین رابطه ریگی بوجود میاید وجندالله بوجود میاید بعد روسها فهمیدند این کار صحیح نیست وسرانجام درسال 2008 نیوزیک روسی تعطیل شد وتیر خلاصی بود بر مغز نیوزویک- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم- خاطره دوم- بچه ها بخوبی شهربانی را میشناختند تعداد زیادی از بچه هی جنوب شیراز که به خاطر چاقوکشی .مواد مخدر به زندان رفته بودند بخوبی از اوضاع شهربانی اگاه بودند وتوبه کرده بودند وسرباز امام الخمینی رحمتالله علیه شده بودند وتحت ریش سفیدان محل کار میکردند البته کار اصلی انها برای من مشخص نشد ولی میدانستم با موتور به سمت باغات شیراز میرفتند وشهربانی رد انها را گرفته بود وبه نزد فرمانده پلیس رفته بودند وگفته بودند ما سربازان امام الخمینی رحمتالله هستیم کار به کار ما نداشته باشید وماهم کار بکار شما نداریم وچناچه من را پر پر کنید ماهم شمارا تو.سط اسلحه خفه کن وسط خیابان پرکنده میکنیم شهربانی افراد کادراش که بسیار مایل بودند به سمت شهر تغیر مکان بدهند تعداد کمی را منتقل کرد وبهانه نداشتن پول مطرح کردزیرا موتور حرکت در جنوب بود البتهتعدادانگشت شکاری خانه های شمالی خودرا به یک دژ تبیدل کرده بودن که چناچه تظاهرات به خیابان انها برسد وپلیس تیراندازی کند انها هم تیر اندازی کنند وتمهیدات خاصی درنظر گرفته بودند ریس های جنوب به منزل افراد شهربانی میرفتند وبه انها دلداری میدادند که امام شما راازخود میداند وما هم شمارا ازخود میدانیم ما شمارا بزرگ کردهایم چناچنه بر فرض امام دستور کشتن میداد ما ایشان را متفاعد میکردیم که گذشت داشته باشند ویک بلوف میزدند که چهل نفر کلت دار اطراف منزل تواست کشتن تو بسیار کار اسانی است ولی به ما اعتمادکند و خانه های که اطراف منزل انها ساخته میشد این داش ها مقاطعه کاری میکردند که نگهبانی بدهند وبیشتر این افراد درکارهای بنائی سررشته داشتند ودرانجا اسلحه را پنهان کرده بودند وهمین طور اعلامیه هارا وتعدا زیادی خانه رابرای ساخت ویا تعمیر دراختیار داشتندجریانات خاص خوداش رادارد ولی بیشتر اقدامات توسط افراد خارج از شیراز بود   ساواک هم تا حدودی زیادی شناخته شده بود وبا مراقبات زیاداطلاعاتی زیادی بدست میامد زیرا مداوم بچه به زندان میافتادند واززندان اطلاعات زیادی بدست میامد وفقط فرمانداری نظامی شناخته شده نبود وتصور میکردند انها هم در سطح شهربانی اقدامتی دارند که نداشتند لذا تصمیم گرفته شده بود کهازانها گروگان بگیرنند در اوائل گروگان گیری یکی از اهداف درجه اول بود که پس از پیروزی انها را ازاد کنند ولی بیانات ام رحمت الله علیه طرح متوقف شد- لذا طرح بصورت گروگان گرفتن موقت برای کشف میزان اطلاعات ونوع عمکردهای خاص به تصویب رسید لذا یکی از بچه کهئ عموی اش درسعادت شهر زندگانی میکرد ودریکی ازدهات اطراف انجا ملک داشت به ایشان گفته شد پلاک ماشین تویوتا خودرا برای بچه ها به فرستد وبه شهربانی محل گزارش دهد که انرا دزدیددهاند ویک ماشین پیکان را رنگ یک شرکت اژانس زدند وهمان شماره را به ان چسباندند نزدیک ساعت حکوکت نظامی یک نفر جلو وسه نفر عقب ماشین بودند نزدیک در ستاد ارتش یکی پیاده میشود ویک گروهبان طالب بوده است سوار شوند انها میگویندما ول میرویم دریک کوچه فرعی باغات شیراز ویک بسته میگیریم وبعد دراختیارشما هستیم گروهبان قبول میکند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99