سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه نقد چه کسی رفیق حریری را کشت- اخیر مجله نیویورک تایمز دست به یکسری مقلات درباره مسائل جدیدلبنان زده است وبا گفتن همه چیز معلوم نکردن واقعیت درست مثل فیلم های پلیسی یکی یکی را مورد ظن قرار میدهد وبادلئل محتلف انرا درشک وشبهه قرار میدهد ونویسندگان هم مختلف هستند- ولی واقعیت به خوبی از بیانات ایشان روشن میشود- درست نقشه لبنان وایران درواقع یکی بوده است وقتیکه امریکا متوجه شد که جنگ ایران وعراق به پایان نخواهد رسید واین عراق است که سرانجام میدان مبارزه را ترک خواهد کرد وسیاست وابرو سیاسی امریکا در حال شناخته شدن وروسوا شدن است طرح صلح را مطرح کرد که مخفیانه ارتش عراق را با ارایش جدیدی وبه بهانه جدیدی وارد میدان کند ولی صدام حماقت کرد یا عقل کردحمله به کویت کرد ونقشه بر باد رفت در لبنان داستان دقیقا همین است ولی به نحو دیگری چنگ 15 سال بین شیعییان وسنیان ومسیحیت که سابقه تاریخی دارد لبنان مانند ایران مرکز بیرخوردهای قبائل ونژادهای فراوان ومذاهب فراوان بوده است که مداوم باهم زد وخورد داشتهاند- اسرائیل هم به خوبی از این وضعیت سود میجست وچون مرزهای باز هوائی داشت سوریه را تحت فشار قرار میداد لذا برا ی سوریه ها کریدور لبنان برای دفاع انان حیاتی بود وبرای لبنانیان هم پشتیبانی سوریه ها مهم بوداذا اسرائیل عامل جنگ اسرائیل با لبنان را وجود سوریه قلمداد کرد که با لبنان هیچگونه خصومتی ندارد وسوریه منافع لبنان را فدای منافع خوداش میکند وباندی از مسیحیت واهل سنت را باخوداش امریکا متحد کرد- وچون دید که حزب الله درحال گسترش است ودر بین شیعیان به وحدت انان موفق شده است وحملات حزب الله کم کم نشان داد که استراتژی ارتش اسرائیل پاسخگوی قاطع نیست وجنگ فرسایشی است وبیشتر برد هوائی دارد  وسرانجام نبرد اهل سنت پایان خواهد یافت وزنه جنگ های داخلی به نفع مسلمانان خواهد بود وحملات ناموفق اسرائیل مردمان را به سمت حزب الله خواهند مشاند علم پایان یافتن جنگ را مطرح کرد وعامل جنگ راهم را حزب الله وسوریه دردرجه اول ودرجه دوم ایران قلمداد کرد که اینان بدنبال گرفتن یک انتقام کور هستند تا ضعفهای خودشان را پوشش دهند واسرائیل صلح طلب معرفی کرد وکم کم که قدرت جنگ طلبان اهلسنت ودیگر ان کم میشد ومورد نفرت مردم بودند گروه طرفدار امریکا باز سازی مدرن لبنان را مطرح کردند- شخص ااقای امیل لحود که طرفدار سوریه بود مداوم هشدار میداد که این یک فریب است بیرون رفتن سوریه اغاز جنگ وتحمیل کردن است وجز جنگراهی نیست- اقای رفیق حریری که فرزند یک سبزی فروش بود ودرج لیسانس مدیریت بازرگانی در دانشگاه عربی بیروت خوانده بود از طرف عربستان دعوت شد وایشان رفت تا شانس کلان خود را ازمایش کند وبا طرح زندگانی موفق برای جوانان باز گشت وده سال با اقای ایمل لحود مبارزه سیاسی کرد ودر ضمن ایشان تبعیت افتخاری عربستان را بدست اورد وایشان با این طرح که باید حیثیت ازدست رفته جهانگردی لبنان دوباره احیا کرد که خیلی مخالف بودند رای جوانان را بدستاورد وایاشن اقای لحود را راضی کرد که از سمت خوداش استعفا دهد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یادگیری شرط اول اش که قبلا گفته شد باید روی ان خوب فکر کرد- زمان زیادی را درکشورهای بسیار پیشرفته میگیرد وممکن است که به ان میزان که فرد زحمت میکشد پاسخ زحمات خوداش رابدست نیاورد لذا این امر را به ایشان گوش زد میشود ولی ارزش کار اش ازلحاظ اجتماعی ومعنوی قدردانی میشود لذا فرد بایدبداند درچه سطحی میخواهد یادبگیرد وچه میزان میخواهد زحمت بکشد وچه میزان متوقع است که از حمت خداش بهره مادی ومعنوی داشته باشد بقول استاد امریکائی در دانشگاه شیراز درباره هنر درایران امروزی فرمودند که یادگیری هنر درایران اشانتونی است ویادگیری هنر به صورت جدی از حوصله ایرانیان امروزی خارج است سه عدد در ذهنتان باشد البته اسن سه عدد تخمینی واجمالی است برای هردانشمند غیر از پزشگی وهنر 100 تفکیکعوامل ذهنی ویاترکیب عوامل ذهنی لازم است وبرای پزشکی 220 عدد وبرای هنر 500 عدد که به ابنها ": کد:" گفته میشود وادعا دارند که تا ملیون هم رسیده است لذا برای وقت وکار خوداش بایدبسیار ارزش دهد وجدی برخورد کند وسعی تمام کند درنتجه چون به بایداز وقت به خوبی استفاده کند وقت هم باپیشرفت سطح علمی با کمبود وقت ربرومیشود بیاداز وقت حداکثر استفاده رابکند وسرعت یک عامل بسیار مهم است در غرب سال اول بین هفت تا پانزده کتاب برای هردرس بجز جزوات ومقلات وکتفرانس متعدد دانشجویان ویا اساتید ومجلات وغیرهبرای هردرس است که بعد تکرار نمیشود یعنی تا اخر عمر موردنیاز است وهمه مطالب ان تدریس نمیشود واگر مشکلی برایدانشجوبوجود امد خوداش بایدانرا اول درکتب نعین شده وشپس در کتب دیگر استفاده شود وچناچه سال بعد کتب سال او تغیر کند بیادانهارا خوداش بخواند به زور چند جلسه محدود رفع اشکال میکنند واگر سال بعد مقدار معینی از سال قبل را فراموش کرده باشد اوت است ومداوم باید مطالع داشته باشد وامتحان جامع دارد وهرکس در نوشتن مطلب از کتب زیادتری کد بیاورد نمره بالاتری میگرید بعنوان مثال در زبان فارسی ":او لول": یعنی سطح معمولی یم جند بیتی از شاهنامه داده بودند که من نه میتوانستن خوب انرا بخوانم ویا خوب معنا کنیم بعدگفته بود این را یک شاعر انگلیسی فرمودهد است بدردجامعه انگلستان میخورد بچه ها این شعر اوردند پیش من گفتند نظربده من هرچه فکر کردم نتوانستم دلیلاشرا پیدا کنم گفتند ماهم نتوانستیم ویکی رفته پیش یک خانم بایگانی که میدانستند اهل شعر است واز اوپرسید گفته بود این شعر میگوید که خسیس نباشیذ وشاعر انگلیس ها خسیس میداند و.شعری دیگری باز ایشان پرسیده بود که شجاعت درمقابل فرمانروا ارزش والا دارد وانگلیس به شجاعت بهای زیاد میدهند ولی اخیرا همه را به محافظه کاری دعوت میکنند که شاعر ناراحت است این شعر دلیل درست بودن نظر خوداش اورده است برایاینکار اطاقی را درنظر بگیرد که اختصاصی باشد ویک کتابخانه ساده برای درست خود درست کنید یاداشتهای شما بسیار بارزش است سرسری کارنکیند وازانها به خوبی محافظت کنید درایران فقط جزوات به نحوی ممکناست حاشیه بدهند که سریع پیدا شود درحالیکه مهمتریت حاشیه زدن ما ل کتابها است چند راه موجوداست- راه اول- مثلا قصل اول با حرف": میم:" یک حاشیه :"میم:"به ان میزنید وهمین چنین تا اخر حاشیه میزنید ودر دفتر خلاصه همین روش را بکار میبرید ویا انرا براساس الفبائی میکنید- روش دیگر روش ریاضی است از یکمعادله یک مجهولی میتوانید استفاده کنید وحسن ان این است که با ماشین حساب سریع میتوانید پیدا کنید- تقسیم براساس حروف الفبائی ساده ترین ان بر اساس تقسیم تعداد کاغذ به نسبت حروف در کتاب لغت انگلیسی وبعهتر ازان به نسبت لغات فنی است ولی هر حرفی کی سری تحقیات شده است چه میزان اضافه شود البته در زبان انگلیسی ان هم امریکائی کردند میتوانید لغات فنی کتب مورد نیاز رابشمارید وبا اضافه کردن نسبتی دفتر الفبائی کنید- روش ریاضی هر بیست وپنچ صفحه یک برجسب به کتاب اضافه میکند که روی ان نوشته شده 25 ویا 50 وغیره ولی دفتر خلاصه الفبائی است حال میتواند  بعنوان مثال اصطلاح را باحروف ابجد محاسبه کند با کم کردن عددی ویا زید کردن عددی بشود عدد صفحه کتاب وانر لیست کند ویانکه جلوی ان در دفتر لیست صفحه کتابرا یعنی یک معادله یک مجهولی میسازد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اسرائیل عابدی هرگز درتخیل شما فتنه نطفه نمیگرد بلمه شما ماموریت از حضرت سلیمانعلیهالسلام دارید که تخت خاتون بلیقیس را هرجا هست با اورشیلیم بیاورید ودراین ماموریت هرچه یهودی کشته شودشما بیشترین سهم را خواهید داشت-این المان ها مانند مرغ درچشن وعزاداری بکار میایند این سه نفر المانی یهودی در تونس که میخواستند جائی منفجر کنند بخوبی روشن میکند که المانها در تشیکلات امنیتی تونس نقش داشتند وشماهم اطلاع داشتید-


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-وضعیت اقتصادی تونس بر اساس روایت جناب سیا- اقتصادتونس بر پایه چند محصولی ومتنوع است- که از محورهای مهم ان- کشاورزی- معدن- توریست وبخش صنعت است درگدشته دولت برتمام ابعاد ان مسلط ودرتحت کنترول دولت بود امروزه تسلط سنگینی بر اقتصاد دارد که درسهای جدید که اموخته است از دهه گذشته که بخش خصوصی را ازدیاد کند وساده کردن میکانیزم مالیات گرفتن وبا احتیاط کامل علمی وام دادن- سیاست های بسیار پیشرفته اجتماعی همچنان درحال کمک کردن برای شرایط بهتر زندنگانی کردن در تونس در مقایسه با کشورهای منطقه است؟! ( شما تونس راب سئویس مقایسه کنید وبهتر است امریکا بیشتر بفکر فتح مریخ باشد)- پیشرفت حقیقی که بصورت که در دهه گذشته 5% = پنچ در صد بود تنزل کرده است به 4.6% درسال 2008 و3%-%4 در سال2009- 2010بعلت اقتصاد انقباضی(اول پیاله اول بد مستی نتچه جمهوریت امریکائی- فرانسوی فکلی فوق مدرن پارلمان فوق مدرن سکولار اروپائی) و درخواست ورود کمتر شدن کالا به اروپا- به هرحال توسعه صنعت غیر نساجی( سیاست را یاد میگیرند) واصلاح بخش کشاورزی وپشرفت عمده در بخش خدمات تا حدودی تاثیرات در افت صادرات داشته است؟! ( مگر سیا در خواب بوده است)- تونس در اینده نیازمند به رسیدن به یک سطح بالاتر از رشد است تا بتواند خلق فرصت های کافی برای استخدام شود برای عدد بزرگ هم اکنونی بیکاران که به نسبت خاصیبا رشد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی مواجهه است(پیشنهاد اعزام به خارج برای شیشیه شوری واسان کردن کارهای خدماتی برا ی تحصیل کرده بر داشتن سهمیه شکر کوبا توسط فرانسه بالا بردن میزان قند چغندر قند برای پنجاه سال اینده بقول داش نقشه زیاد گویا نیست یک مدیر کل میخواهد ویک تور وبا بزرگان غربی که پدر ومادر درستی دارند واحزاب بسیار باهمت وجوهردار بعید بودبقول یکی از علما عدم پیشرفت این است که جناب بن علی با همه ثروت وقدرت وجناب سیا باهمه امکانات اگر اقتصاد کشور دردستانشان نباشد دل بکار نمیبرنند ومداوم سنگ میاندازنند واگر قدرت به انها بدهید وهمه عمله واکره جنابان شوند خواهید دید ظرف کوتاهی کشور پنچاه پله اقتصادی بالا خواهد رفت وانزمان به بم بست میرسد اول کسی که انان را مسخره میکند خود غرب است بعد جهان وخودشان عاقبت حقایق را درک میکند وان زمان با یک تکان همه چیز درست میشود ولی حالا مشخص نیست باهمه رنجی که کشیده میشود که الیس صبح بهقریب هست ویانیست انشاوالله که باشد)- چالش های اینده عبارت از خصوصی کردن صنعت ازاد کردن سرمایه گذاری اقلامی برای ازدیاد سرمایه گذاری خارجیان- بهبود بخشیدن تاثیرات دولت بر طرف کردن موانع تجارت و کم کردن تفاوت فاحش جامعه شناختی اقتصادی در روابط تبعیضی که باعث  ضعیف کردن روابط تجارتی بین غرب وجنوب میگردد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه کنکوری های عزیز- بخش هشتم- دونوع نوشتن مطالب درسی است- یک میکرو است ودیگری ماکرو است- میکرو همان خلاصه نویسی است در ایران خلاصه نویسی به اینمعنی است که کتاب راحجم اش را کم میکنند ولی درحقیقت باید به این نحوباشد چه بصورت فیش وچه بصورت نوشتن دفتری- یک قطعه ویا پاریگراف که میخوانید مطلب انرا متوجه میشوید مه بخوبی میدانید اول سطران راچند کلمات را مینویسید وچند نقطه میگذارید دیگر لازم نیست انرا خلاصه کنید نکته مهم این است دریادگیری باید از نحو نگارش و هرنوع انتخاب های دیگر باید شما را دریاد گیری وحفظ کردن کمک کند از نگارش های غیر مانوس وکلماتی که خفظ ان مشکل است باید اجتناب کنید چناچه وسط قعطه یک سطری هست که بهتر شمار ا یاری میدهد ان سطر رانتخاب کنید وبه ا ن :" کد:" گفته میشود واز بعضی قعطه ها نکات مهم فقط نوشته میشود ولی اخرین سطرقطعه به اعداد اماری انرا بنویسد بسیار مهم است مثلا 4 تعریف داشت سه استدلال داشت وپنچ عدد مهم داشت وغیره که به ان :" دیتا بیس:" گقته میشود ومکن است چند قهطه را اصلا ننویسید چون علم سلسله زنجیر است واین سلسله زنجیر بسیار مهم است بیادخودتان از خودتان ربط این قطعاترا بیاد اضافه کنید واگر معلومات اضافی دارید هم اضافه کنید ولی به حدی نباشد که حفظ ان با مشگل ربرو شود – یک سری تحقیقات مفصلی درانگلستان شده است وان این است که شاگردان همیشه سال دو که میرسند تصور میکنند که سال اول را هم بخوبی یاد گرفتهاند ویا یادمیگیرنند این تحقیقات بخوبی بین دوگروه یک گروه که تمام دوران تا دکتری رابخوبی یاد گرفته بودندویک گروه هم افراد عادی در نوع تحقیقات انها گروه اول بسیار موفق تر بودند این کته بسیارمهمی است ولی لازم نیست بیشاز ظرفیت درس مطالعات اضافی داشته باشید مگر انکه وقت داشته باشید وبخوبی درک کنید ویادگیری یک درس از طریق دوزبان بسیار وموثر تر است چون در زبان دوم تمرکز بیشتر است ودوم ماکرواست یک دفتر میگیرید ومینویسد این بار هرچه مطلب میدانید که اضافه میدانید  مینویسید درخارج انواع کتب درموضوعات مختلف است که میتوانید از اینترنت انها بدست اورید واگر بتوانید به سایت های دانش اموزان ویا دانشجویان دانشگاه های امریکا وکانادا که درس انها باشمارهای خاص است به مخزن سئوال وسئوالات اضافی وحتی نگارش های مختلف وسئوالات اضافی ونحونگارش ها مختلف وحتی به زبان فارسی هم دست پیدا کنید- انشاهالله دراینده درایران هم بوجود بیاید نگارش ماکرو بدونوع است یا سوره ای است ویا موضوعی است سوره هرچه درباره لغات حتی مطلبی یادگرفتهاید مینویسید ولی در موضوعی فقط در یک دفتر اصلی موضوعی مینویسید ولی در دفاتر دیگر به صورت موضوع بندی شده مینویسید دومی یادگیری دقیقتری دارد- نکته دیگر انکه دانش اموزان تحت تاثیر جامعه به یکسری دورس اهمیت میدهند وبه یکسری دروس اهمیت نمیدهند این نوع طرز افکر را دور بیاندازید همه دروس کاربرد دارند ودر تشکیل وبارور ساختن هوش شما نقش مساوی دارند دومی مسئله این است که به بچه ها یاد میدهند که حالت یادگیری درمنزل بایدخصوصیات درست مدرسه راداشته باشد یعنی فرد شرطی شده است چناچه به مزیک حین درس توجه کمی داشته یباشید سست وکند میشوید این غلط است ولی فرد باید این تمرین راداشته باشد که دونوع درس خواندن را باهم بخوبی  پیاده کند درس خواند تکی در منزل وسر کلاس ولی بیادبدانید درضمن درس حواندن در منزل چناچه از موریک ویا غذا خوردن وغیره استفاده میکنید که بعد درمورد استراحت کردن ویاد گرفتن خواهیم گفت نباید موزیک پیچیده وزیاد هوش را به خودش مشغول کند بیادسریع الهضم باشد واحتیاج به تمرکز ودقت ویا هوش رابه خوداش نباید مشغول کند بلکه ایجاد نشاط ورفع خستگی باشد که توضیخ خواهیم داد که میتوانید در ضمن کار حانه کردن ویا ورزش کردن انهم سبک هم رفع خستگی کنید وهم امورش بگیرید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای اوباما- شما اشتباه گذشتگان را نکنید وبه رعد وبرق صیهونیست هم دل خو ش نکنید لبنان راهم عامل هوشیاری ودرم وفهم بلا تلقی کنید نه یک شیطنت ساده وابزار مهار انرا اگر شعله ور شدندارید وخط پایان این اتش راخداوند میداند وبس شما درمقابل ملام نیشتر انان سرخم خواهید کرد نگذاریدبرای شما همان طنز کهبرای دیگران میساختند بسازند که خیس امدی توخیابان چرا لنگ مردم رابرای خشک کردن گرفتی- شما عظمت های اعتقادی لبنان را تحقیر کردهاید وخلا های اقتصادی وروانی انان زیادتر کردهاید از خودتان یک غول تمام عیار تمام کمال ساختی که تنها راه زنده ماندن مهاجرت است به امریکا برای شیشه شستن که بسیاری از بخش اعمال شما کوچکترین دلیلی نداشت دراین نبرد فردی پنج متری خانهاش زخمی شد ونتوانستند نجات اش دهند هرعمل شما لشگری را بهخیل مخالفین شما اضافه خواهد کرد وسرانجام شما را درخود غرق خواهد کرد به نفع شما است که اگر به بفکر کمک نیستید دور لبنان را خط بکشید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- - یکی از دانشجویانایرانی مقیم فرانسه به لندن میامد –بخشدوم- مذهب راستین شیعه دوازده امامی عزیز تنها راهحل وحدت ساز های تمدنهای ازهم دور است وتنهاپاسخ تاریخی الهی است- جهان به علت دور بودن فرهنگهای با فاصل اروپای شرقی عامل اساسی عدم وحدت جهان است- زیرااین تمدنها نمیتوانند به وحدت وبه یگانگی برسند ودریک انعکاس انعطافی که اور تحت تاثیر اورپای غربی هستند که بارشد قارچ اتمی ناسیونالیسم قومی این وحدت را به یک ارزوی ابراهیمی تبدیل کرده است تاثیرات یک دوران خرگوشی بر شدت ان اضافه میشود تنها عمل نجات مذهب است که انهم خود ناسینالیستی شونیستی شده است وتمام تجربه اش را دراین جهت صرف کرده است وبدنبالش بسیاری از مذاهب اسلامی محمدیرا ید کشیده است وهیچ روزنه را باقی نگذاشته است حتی اجبار برای حل مشکلالت جهان تاثیری ویترینیدارد این تهها شیعه دوازده امای است که دارای نظریات بس شگرف وتجربیان معظم که یک از اهداف استراتژیک اودر طول تاریخ بوده است ومیتواند قریب به 40 اصل کلی ناسیونالیسم را مهار ورام کند ودرجایگاه خوداش بنشاند وتمام حرص واز ومن خواهی را به ما خواهی تبدیل کند وجهان در یک خط تکاملی همه جانبه که میتواند پاسخ به تاریخ بدهد رهنمود سازد وبه تمام زیر وبم ان اشنا است وقدرت علمی فراوان دارد تناه راهی است هم منشا فقه عظیم وراستین دارد وهم تمام غلوم مفید بعناوان منشا دوم که فیلتر منشا ا عبور دهند که نتها چیزی از ان علم ماسته نشود بلکه بر عنی براین براساس سقف های مختلف متعدد بر اساس ترکیب عناصر دقیق انالیزی پاسخ طلایی خود را به جامعه انسانی عرضه کند وتمام راذل اخلاقی را درهم بکوبد وانسانی بسازد که فرشتگان عالم به چشمان خودشان هم ایمان نداشته باشند


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0