سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-ماه محرم-ماه محرم هم در زمان جاهلیت وهم بعد از اسلام اهمیت فراونی داشت پیامبر اگرم صلواته الله علیه واله والسلم لقب انرا –ماه خداوندمنان نامید- اغاز هجرت درماه محرم شروع شد ولی مهمترین حادثه  که با نام محرم عجین شد واقعه کربلا است- نام امام حسین علیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلم را شخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه ئاله والسلم انتخاب کرد- ونروچشم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام والدین ملکوتی خوداش بود که امام حسن علیه السلام وامام حسلن علیه السلام سرور جوانان بهشت هستند- حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم هیچگاه ازمردم نخواست که ایشان راتمجید وستایش کنند ویا درتجارت باپول ایاشان برای ایشان سوداوری فراهم سازنند- ولی اهلبیت خود را ستارگان الهی درزمین معرفی ک د وبه تمجید انان پرداختگرچه برای پیابمر اکرم صلواته الله علیه واله والسلمبریا تمجدید ازانان سنگ تمام گذاشت- مهمترین عمل پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بعد ار رسالت خوداش بفکر اینده امام مرحومه بود- وچون رهبری ومعلمی وپیاده کردن رسالت الهی کاری بس مشکل خطیر بود از خداوندمنان خواست که اهلبیت اش شایستگی این مقام به انها عطا شود- این تقاضا از ظرف خداوندمنان وجل وجلاله الشریف پذیرفته شد هم به کمالات بی حد رسیدند وهم از تمام عیب ونقص وشر پاک شدند کهبه کمال پاکی وخلوص  رسیدند ومحبت واطاعت به انان به اصحاب

گوش زد کردند وفرمودند مدل واسوه شما ایشان است وعقل وهوش خودرا بکاربرید واز انان بیاموزید تا بهنزد من دربهشت نائل شوید هر جامعه ای زمانی وحدت پیدا میکند کهمحور وقطب ای که شایسته باشد را ازوی عقل ودرایت نه ازروی تقلید کور کورانه بپذیرد وخداوند منان ریشه محبت انان درقلب انها بکارد  تا فرمان ونصایح انان بکاربدنند تا جامعه واحدو فائز  ویک پارچه امت واحدخ الهی بوجود بیاید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیل دیدگاه های سنی وشعه درباره قران- امروزه هردو فرقه به این نتجه رسیدند که متن قران یکی است-گرچه شیعه یک جدال بابرادران سنی دارد که چیدیدمان ایات ان مرجعیت اولیه کتاب را دارا نیست یعنی ایات درسرجای خودشان نیستند واین امر کتبی که به همت خلیفه عثمان تهیه شده است وهمیشه امامان عظیم الشان صلواته الله اجمعین هرنوع تغیرات درایات را رد کده اند-فقط سه شخصبت بزرگ شیعه تحریف قران را میپذیرنند که همگی انها بخاطر نظر شخص  شیخ مفید رحمت الله علیه بوده است- باکمی دقت مسئله روشن میشود- برادران اهل سنت کم وزیادی درایات باور داشتند تنها بخاطر منافع سیاسی انان بوده است وجناب شیخ مفید فرموده است دوسوره محو شده است که یکی ازانها دبنام سوره ولائی بوده است که درباره خلیفه بودن حضرت علی علیه السلام  بوده که بعدا انرا حذف ومحو کردن از ال بویه ببعد بنا برتحقیقات شرق شناس اقای": اتان_کوهل برگ": این امر شدت زیادی پیدا کرد که در زمان قرن یازدهم میلادی بوده استدر این زمان شخصیت علمی  اسلام جناب اقای ":ابن حزم:"متوجه شد که رهبران مسیحیت که مسلمانان کتاب های دینی مسحیت را دستکاری وکم وزیادکردند- مسلمانان  اساس بیانات رافضی ها  وبعضی از جماعت سنی انها هم معتقد هستند که قران دستکاری وکم شده است وایشان این نظریه را اثبات میکرد که غلط است براین پایه واساس که اصحاب درقران دخل وتصرف کردند از نظرشیعه قابل اعتماد نیستند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به اخبار- وضعیت انرژی درغرب چون با مشکلی ربرو نمیشد توجه ای به ان نداشتند وریز کار راهم دقتی دران نبود- قدرت غرب که تصور میکند مانند مار بوابر انرژی چنبره زده بود حال متوجه میشود ان هژمونی یک دست که ازملتها وسیاست مداران برده غربی میساخت درحال ریزش حداقل دربعضی کشورها است لذا سازمان تجارت جهانی راه انداخت که امروز کارشناسان غربی معتقد هستند باسیاسی کردن تجارت دوباره ان قدرت را بدست  کهبسیار کارخطرناکی است تجارت ربطی به سیاست ندارد اخیرتاکتیک حبس کردن اموال یک شکردرغرب بعنوان یک اهرم مطرح میشود که جنایت هولناکی است بعنوان مثال 48 کمپانی روسی رادر بلژیک بسته اند ویک ملیارد  وششصد میلیون دلار را توقیف کردند البته تاریخ هوشمنداست- این تز  که خدائی کارنیست که زمانی تاامروزدرغرب بیان میشود ونادان هائی مانند صادق هدایت که جزو این گروه بود که اگرخدائ درکاربوداین همه جنایت وفساد درایران رخ میداد وبایداز طریق سکولار غربی به حق رسید- ولی چگونه است ان قدرت قاجار وپهلوی ها دیگر از صحنه محو شدند ایا کار سکولار است یا مذهب وخداوندمنان امروزه عجیب است هم سلولار ماده پرست به معجزه مطلق معتقداست که اخیرا به غولهای اسمانی که بسیارپیشرفته هستند وکه کشانهارا اداره میکنند مانند انکه موحدین درباره فرشتگان میگویند انها تولید ماده ای خاص هستند وهم موحدین به اعجاز درتاریخ معتقد هستند- جنایتی درکلیسای دیلین روف رخ داد  کارتنها ذان جوانه نبود یک تصمیم خانوادگی بود کاامروزه بدنیال بخشش انها افتاده اند؟؟ یک کارشناس سیاه پوست میفرماید- علت ان یک سازمانهای مخوفی هستند که مداوم برعلیه رنگین پوستان سم فشانی میکنند به هیچ وچه این قبیل جنایات بستگی به مواد مخدره ویا کودن بودن نیست که دارند سعی میکنندکه این جوان کودن معرفی کنند انها تبلیغ میکنند سیاه پوست درامریکا دیگر قابل قبول نیست وعبادات اش هم پذیرفته نمیشود رسانه  ها به جای انکه مطلب واقعی بنویسند مداوم دم از کنترول اسلحه میزنند که جوابگو نخواهدبود- وجالب است که امریکائی بیان میکنند که سیاه پوستان چقدر دم از تبعیض نژآدی میزنند که این شعار ها جلوی این حوادث را نخواهد گرفت؟؟- چقدر جامعه امریکارا عقب نگه داشتند- بهمین علت بقول وزیر امورخارجه محترم ایران جناب حضرت اقای ظریف بساط گفتمان تمدنها را زیراب اش رازدند- این سیاستمداران امریکائ –درست ماند سایت کلمه وهابی تعداد ای ازانها درتلویزیون تمام اخباری که به ضرر انهااست برا یانها جوک وطنز زشت میسازنند ومیخندند درحقیقت ماندمنافقین صدر اسلام به ریش مردم میخندند- نمونه یکی از انها اقای تونی بلر نخست وزیر سابق انگلستان است که طنز گفتن وجوک ساختن وحاظر جوابی  ید طولانی دارند نمایده صلح جهانی شده است هرجا حادثه ای رخ میدهد ایاشان انجا میورد تا صلح رابه ارمغان اورد؟؟ ولی هنوز کجا موفق شده است معلوم نیست- اخیرا  با درج یک عکس سرباز سابق امریکائی که درعراق وافغانستان میجنگیده است درحالیکه باهمان لباس نظامی غربی بر تانکی سوار که متعلق به داعش بوده است نشان داده شده است ویک سیستمدار میفرماید فرهنگ ما ضد داعش است؟؟ ومانمی توانیم مغز کسی رابخوانیم که کی به داعش میپویند ونباید به دحرف اقای اوباما توجه کرد چون مافیا چند ضعلی هستند پنتاگون هم همینطور است درحالیکه اقای اوباما نبرد را باداعش شروع کرده است ان گروه ها از طریق عربستان –ترکیه –قطر اسلحه هداعش میرسانند ودراینده مشخص خواهد شد چه کسانی تمدن داشتند وچه کسانی تمدن نداشتند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-موفقیت در زندگانی – یکی از علل عم موفقیت در زندگانی – تصویر کوچکی است که از زندگانی داریم وبقول اقای  رابین اندرسون ماکمی باید درباره خصوصیات  روح تحقیق کنیم- تا بتوانیم مقداری درباره درک وفهم ودائقه وسلیقه روح را تغیر دهیم- تغیر همیشه مشکل است—برنامه های زندگانی ما بر دواساس پایه ریزی شده است یکی انجام اعمال براساس جبر ودومبر اساس انگیزهما بایاد بخش جبر را مداوم کم کنیم وبر بخش انگیزه اضافه کنیم ولی انگیزه براساس ارزوها نباید باشد بلکه براساس عقل باشد ولذا بایدارزوهای خودرا تربیت هدایت کنیم که برای خود ودیگران مفید واقع شود- باید اول از خودسئوال کنیم از چه حالتی به چه حالتی نزدیک میشویم وان حالت چه اهمیتی بر ای ما دارد- همیشه بخش عمده تغیرات بایدبرای جامعه مفید باشد –اگرفقط برای خودمان مفیدواقع شود بشدت مارمشغول میکند وموانع زیادی  را بریا مایجاد مکند که سرانجام نمیتواینم به راه خود ادامه دهیم پس بخش مفیدبودن برای جامعه اهمیت فوقالعاده دارد—همیشه قانع شدن برای تغیر بر ای فرد بسیار مشکل است درحالیکه برای دانشمندان بسیار اسان است اگر شرایط تغیررا جبر اجتماعی ایجاد کند موفقیت فرد بسیار کم خواهد بود نظریه اقای  اندرسون- افراد وکشورهائی به پیشرفت وسعادت نسبی ر سیدند که مهمترین انها کانادا است معیارهادی دارند کهناشناخته است مثلادرکانادا همکاری وکمک مردم به مراتب بیشتر از انگلستان است عمال دیگر خشنودی ورضایت خاط راست البته بیادگفت دغدغه های عرفانی دراسلام به خاطر ازدست رضایت الهی ودرنتجهرضایت وخشوندی فردی است همیشه یک قانون است تلاش زیاد به سمت دلپذیری وبا کمی تراس از نرسیدن ویا ازدست دادن است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-موفقیت در زندگانی – یکی از علل عم موفقیت در زندگانی – تصویر کوچکی است که از زندگانی داریم وبقول اقای  رابین اندرسون ماکمی باید درباره خصوصیات  روح تحقیق کنیم- تا بتوانیم مقداری درباره درک وفهم ودائقه وسلیقه روح را تغیر دهیم- تغیر همیشه مشکل است—برنامه های زندگانی ما بر دواساس پایه ریزی شده است یکی انجام اعمال براساس جبر ودومبر اساس انگیزهما بایاد بخش جبر را مداوم کم کنیم وبر بخش انگیزه اضافه کنیم ولی انگیزه براساس ارزوها نباید باشد بلکه براساس عقل باشد ولذا بایدارزوهای خودرا تربیت هدایت کنیم که برای خود ودیگران مفید واقع شود- باید اول از خودسئوال کنیم از چه حالتی به چه حالتی نزدیک میشویم وان حالت چه اهمیتی بر ای ما دارد- همیشه بخش عمده تغیرات بایدبرای جامعه مفید باشد –اگرفقط برای خودمان مفیدواقع شود بشدت مارمشغول میکند وموانع زیادی  را بریا مایجاد مکند که سرانجام نمیتواینم به راه خود ادامه دهیم پس بخش مفیدبودن برای جامعه اهمیت فوقالعاده دارد—همیشه قانع شدن برای تغیر بر ای فرد بسیار مشکل است درحالیکه برای دانشمندان بسیار اسان است اگر شرایط تغیررا جبر اجتماعی ایجاد کند موفقیت فرد بسیار کم خواهد بود نظریه اقای  اندرسون- افراد وکشورهائی به پیشرفت وسعادت نسبی ر سیدند که مهمترین انها کانادا است معیارهادی دارند کهناشناخته است مثلادرکانادا همکاری وکمک مردم به مراتب بیشتر از انگلستان است عمال دیگر خشنودی ورضایت خاط راست البته بیادگفت دغدغه های عرفانی دراسلام به خاطر ازدست رضایت الهی ودرنتجهرضایت وخشوندی فردی است همیشه یک قانون است تلاش زیاد به سمت دلپذیری وبا کمی تراس از نرسیدن ویا ازدست دادن است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم - عربستان بیان کرده است – ده میلیون بشکه نفت را درروز حفظ  خواهد کرد – این هنری محسوب میشودبلکه برعکس بعضی بخش های عربستان معادل وسط  کپر نشینان افریقا است که مسلم است انان درقیامت حق خواهی خواهند کرد یک حکومتی شبیه عباسیان داشتند-هنری نیست اخیرا با اوکراین برای ساختن هواپیمای های سبک قرار دادبسته است که هیچگاه انمردمان از ان سودی نخواهندبرد-سازمان دافع حقوق بشردر گزارش جدید خودمدعی شد- گروه های مسلح از مخالفان سوریه با استفاده از خمپاره اندازها وموشک ها-محلات غیر نظامی تحت کنترول این کشور راگلوله بارانمیکنند-دراینگزارش 79 صفحه ای که باعنوان": حملات نامنظم مخالفین دولت سوریه منتشر شده-از گلوله بارانهای مناطق پر جمعیت تحت کنترول دولت در دوره ای از ماه ژانویه سال2012 تا ماه اوریل2014 میلادی حکایت دارد- این اطلاعات باتکیه بر گواهی شاهدان عینی –ویدوئی ها- وتحقیقات انجام شده درمحل بدست امده است-درحدیث است وقتی که مظلومی کشته میشود فرشتگان چگونه از او انتقام خواهند گرفت را به اونشان میدهند- واشک دختر یتیم شده عرش الهی را میلرزاند-نظریات شخصی است- اخیراخانم هاری کلینتون جنجال افرین شده است ؟؟-موضوع این رویداد این است که ایشان اطلاعات را درباره مسائل جهانی به جای انکه از طریق مخفی سایت خوداش دروزرات امورخارجه ارسال کند از طریق سایت علنی خوداش از کامپیوتر شخصیکه چیزی رامخفی ارسال نمیکند به سایت خوداش که علنی است بر ای وزرات امورخارجه ارسال کرده است-درنتجه افراد عادی هم از ان مطلع میشوندگفته میشوداین مقالات درحقیقت 90000 صفحه است منظور این است که پس از بحث ها باکارشناسان دراختیار ایشان به سبکی خاص که مخصوص تحقیقات علوم سیاسی است که گزینه ای مختلف ونتایج مختلف راه حل های مختلف ودرصد های موفقیت ها ونظر رقبا وکشورها ی مختلف وغیره را لحاظ کرده است وچه میزانمطرح کرده است مسلمان چکیده ای از این مقلات است وهمه انها هم نیست واین راحزب جمهوری خواهان یکنوع خیانت به کشور میدادنند-  یک تاریخچه مختصر مسائل روشن میکند- تاریخ امریکا درمسائل سیاسی مانندهمه کشورهای دنیا سیرمیکند واصلا هیچگونه دراین روند اختلافی نیست- یکخانم امریکائی  کهمن نمیدانم تخصص واقعی ایشان چیست  برای من من تعریف میکردکه درسال 1351که سفری که برای بازدید توریستی به یونان کرده بود وایشان درباره تاریخ غرب واروپا مطالعات زیادی داشت به اینتجه رسیده بود که یونان سرانجام به هرج ومرج میرسد زیرا جامعه انگیزه زیادی ندارد وبی خیال شده است بعنوان نمونه دریک هتل پنج ستاره بوده است که هیچ توجه ای به افرادنداشتند برای یک لیوان اب گر م سه باررفته وتذکر داده است ویا راهنمایتور بر ای بازدید مکانهای باستانی درتمام مدت سعی میکرده است افرادگم نشوند؟؟ وهرچه ایشان میگفته است که اینها بچه که نیستند که گم شوند همراه ما خواهند امد- درباره فلان سمبل بیشتر توضیح بدهد درکل ایشان ربع ساعتهم توضیح نداده است- یاایشان فرمودندکه ایتالیا دیگربعداز جنگ ان مردان طلائی رابوجونخواهد اورد تمام این موارد به سیاست مربوط است  امروزه امریکا  مقداری ای پرستیژ که داردمتعلق به ایالت نیویورک است وبس واین راهم صیهونیست درحال الوده کردن فضا هستند که مردم میخواهند که جلوی انها گرفته شود جهان امروز یکنسرت بایک سرود انهم بز بان انگلیسی بر ضدامریکا سرداده است- رسانه ها کتابها تلویزوین کانال ماهوارهای به زبان انگلیسی که ما شمارا تجربه کردیم وبه اینوضع فلاکت بار رسیدیم وخود شماهم که مشکلات هولناک داریدبرویدخودتان رامعالجه کنید وماداریم راه حل پیدا میکنیم مدتها تمام افرادی سیاسی بااختلاف های جزی پشت سر ریس جمهوربودندوهم همین که  ان ریس جمهور مسالاش مشخص میشد نقش هائی بازی میکردند همین اقای کارتر پشت سرنیکسون بود وزمانی که ایشان با مشکلات ربرو شد ایشان مدتی نقش مخالف خوانی داشت ولی سرانجام همان نقشه نیکسون به نحو دیگری پیاده کرد- مردم درامریکا ازبرخورد کشورها با امریکا سردنمیاورند وهرچه سیاست مداران انهم بسیاراندک مطرح کردند بعداز مدتی متوجه شدند باواقعیت متضاداست؟؟ کم کم انها مانندمردم یونان وایتالیا به سمت بی خیالی تفریح- گردش باری بهر جهت-فردا چه میشود کشیده شدندلذا خانم کیلنتون متوجه این قضایا شدبرای انکه محبوبیت پیدا کند اینحقه زد که قداری اخبار به ظاهر پشت پرده راافشا کند اقای جب بوش خبرنگاران مدتها ایشان را تحت فشارقراردادندکه ریس جمهمرمیشوی یانه ایاشن همیشه دوپرده صحبت کرد وچیزی از برنامه های خوداش جزانکه مشاورینش ایرادگرفتند چیزی نگفت  حال ایاشن سرسخت ادعا کرده است عاشق اسرائیل است ومخالف باجمهوری اسلامی ایران چراقبلا چنین چیزی رانگفت ومابقیه ماجراهم همین طور است حال مسئال خارجی تا زمانی که انتخابات تمام شد مسائل سیاسی داخلی معطوف میشود زیرا تمام مسائل خارجی توسط رسانه ها خودسانسوری ودرقرنطینه وپاستوریزه  شده است نمونه ان اخبار گوگل است ومسائلی مانند ایران بر ای انها یکراه نجات است که عرض اندامی بکنند وتاحدی مردم را راضی وتغیر افکاربدهند- اقای پوتین فرمودند که روسیه هیچگونه تنشی رادراوکراین بوجودنیاورد واز طریق سازمان ملل متحد وگفتگو با امریکا وغیره مسئله حل کند بلافاصله امریکانیروی های خوداش به مرز روسیه رساند واسلحه سنگین دراورپای شرقی انبار کند مسئله جنگ اتمی رامطرح کردند که روسها امادگی دارند درنتجه ماهم بایدامادگی داشته باشیم؟؟ شاید درانتخابات موثر واقع شود این روش اگرواقعا تجدیدنظر کلی نشود دیگرامریکا به ان شرایط طلائی خوداش برنمیگردد وچالش هااش زیرخاکستراست کهدر زمان مناسب وشرایط ایده ال خوداش راظاهر میکنند مانند یک کوه اتشفشان


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-باتبریک وتهنیت از ارتش ایدولوژیکی وانقلابی عراق وسوریه- به نظرحقیر هفتاد درصد کارای را پیدا کرده اند- فیلم ها نشان میدهد- تکتیک های شما  دارای نواقص استدر داخل شهرها نیم دایره دفاع وحمله را را بوجوداورید که دارای خاکریز های مستحکم وحتی دولایه باشد وتیراندازی به سمت تک تیراندازان مقابل شروع شود ولی نفوذ باید ازسمت های اطراف دایره که فقط یک ضلع حداکثر درگیر باشد ونیم دایره پشت جبهه را تکمیل کنید که همان استراتژی کمربندی است وانگاه از دوسمت در میدان امن نیروهها به سمت عقبه دشمن حرکت کند ولی توسر توپخانه های منطقه پشتبانی شود  ونکته دیگر سعی کنید داعش را دربیابان زمین گیر کنید به شهر  نروند وعقبه دشمن وتدارک های  که به سمت انان می اید نابود کنید و.اتش دقیق روی سرانها بریزید واجازه ذخروج از بیابان راندهید تا مجبور شوند وسایل زیادی را جا بگذارند وریسک کنند ودرگروه های کوچک پراکندشوند انگاه با نظم کامل نظامی به انها حمله ورشوید


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0